Naše projekty

Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidra-Trnavského

Foto: Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidra-Trnavského

Mesto Trnava a Hudobné centrum
vyhlasujú
22. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského 
21. – 28. máj 2017
Trnava

English version


Program súťaže:
Divadlo Jána Palárika, Trojičné námestie, Trnava

21. máj 2017 (nedeľa)
- príchod odbornej poroty a súťažiacich I. kategórie
- 18.00 h vylosovanie poradia súťažiacich 1. kolo I. kategória
- 19.00 h koncert a slávnostné otvorenie 22. ročníka speváckej súťaže

22. máj 2017 (pondelok)
- 10.00 h súťaž  1. kolo I. kategória
- príchod súťažiacich II. kategórie
- 18.00 h vylosovanie poradia súťažiacich 1. kolo II. kategória

23. máj 2017 (utorok)
- 10.00 súťaž  1. kolo II. kategória

24. máj 2017 (streda)
- 10.00 súťaž 2. kolo I. kategória

25. máj 2017 (štvrtok)
- 10.00 súťaž 2. kolo II. kategória

26. máj 2017 (piatok)
- 10.00 súťaž 3. kolo I. a II. kategória

27. máj 2017 (sobota)
- 18.00 h v divadle – koncert víťazov súťaže a odovzdanie cien


Podmienky súťaže

1. Na súťaži sa môžu zúčastniť mladí speváci do 35 rokov, t.j. narodení od roku 1982, v dvoch kategóriách. Poslaním súťaže je vyhľadávanie mladých talentovaných interpretov koncertného vokálneho umenia, podnecovanie ich ďalšieho umeleckého rastu, propagácia vokálnej tvorby s akcentom na tvorbu Mikuláša Schneidra-Trnavského, výber účastníkov na ďalšie medzinárodné spevácke súťaže.

I. kategória má tri kolá, súťažný repertoár je menej náročný. Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť speváci narodení od rokov – ženy: 1993/muži: 1991

II. kategória má tri kolá, súťažný repertoár je náročnejší. Do tejto kategórie sa môžu prihlásiť speváci narodení od rokov – ženy: 1984/muži: 1982

2. Laureáti (1. miesto) medzinárodných speváckych súťaží za roky 2012 – 2017 sa nemusia zúčastniť na 1. kole súťaže, ale môžu postúpiť priamo do 2. kola súťaže, pričom registračný poplatok zostáva nezmenený. Pri zasielaní prihlášky je potrebné zaslať kópiu diplomu, resp. potvrdenia o získaní takejto ceny.

3. Záujemcovia vyplnia prihlášku a priložia k nej doklad o úhrade registračného poplatku. Registračný poplatok pre účastníkov I. kategórie je 50 EUR, pre účastníkov prihlásených do II. kategórie je 75 EUR.

Termín zaslania prihlášok: do 15. marca 2017

Prihláška na stiahnutie

Doklady o úhrade posielajte elektronicky alebo poštou na adresu:
Sekretariát Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidra-Trnavského,
Hudobné centrum
Michalská 10
815 36 Bratislava, Slovenská republika
Telefón: +421 2 20 470 210, +421 911 753 798
E-mail: competition@hc.sk, eva.plankova@hc.sk

Registračný poplatok je potrebné zaslať na číslo účtu:
Štátna pokladnica
IBAN: SK62 8180 0000 0070 0006 9149
SWIFT: SPSRSKBAXX


4.
Povinný repertoár
I. kategória
1. kolo
a/  ľudová pieseň z krajiny súťažiaceho
b/  ľubovoľná skladba zo 17.-18. storočia

2. kolo
a/  operná ária alebo ária z oratória, omše alebo koncertná ária z obdobia klasicizmu
b/  umelá pieseň z obdobia romantizmu
(maximálny čas  10 minút)

3. kolo
a/ operná ária z obdobia romantizmu
b/  umelá pieseň  Mikuláša Schneidra-Trnavského
(maximálny čas  10 minút)


II.  kategória
1. kolo
a/  operná alebo oratórna ária z obdobia baroka
b/ umelá pieseň z 20.-21. storočia

2. kolo
a/ operná ária z tvorby Wolfganga Amadea Mozarta
b/  1-3 umelé piesne z cyklu jedného slovanského skladateľa
c/ operná ária z obdobia romantizmu
(maximálny čas 15 minút)

3. kolo
a/ umelá pieseň od Mikuláša Schneidra-Trnavského podľa vlastného výberu
b/  operná ária podľa vlastného výberu
c/  operná ária z 20.-21. storočia
(maximálny čas 15 minút)


6. Poradie súťažných skladieb si v každom kole určí kandidát samostatne.
7. Transponovanie árií je neprípustné. Piesne možno interpretovať len podľa tlačou vydaných materiálov pre príslušný hlasový odbor. Piesne Mikuláša Schneidra-Trnavského možno transponovať len pre hlboké hlasové odbory, podľa tlačou vydaného originálu.
8. Súťažiaci nesmie v žiadnom kole opakovať skladbu, ktorú už v súťaži predniesol.
9. Súťažný repertoár musí byť prednesený v origináli.
10. Spievanie spamäti je podmienkou (okrem árií z oratórií, kantát alebo omše).
11. V každej kategórii budú osobitne hodnotení muži a ženy. Porota má právo ceny zlúčiť, rozdeliť ich rovnakým dielom alebo niektorú z cien neudeliť (prvá cena je nedeliteľná).
12. Rozhodnutia poroty sú konečné.
13. Súťaž je neanonymná a verejná.
14. Súťažiaci, ktorý nemá korepetítora, môže písomne požiadať hlavného organizátora súťaže o jeho zabezpečenie.
15. Organizátor súťaže súťažiacim a ich korepetítorom na požiadanie rezervuje ubytovanie.
16. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien sa uskutoční na záverečnom koncerte víťazov 27. 5. 2017 o 18.00 h v Divadle J. Palárika.
17. Súťažiaci súhlasia s prípadnou verejnou audio nahrávkou bez nároku na honorár.
18. Informácie, prípadne notové materiály poskytnú organizátori súťaže na požiadanie súťažiacich.

Ceny mesta Trnava
I. kategória:
1. cena ....................... 2 000.- €
2. cena ....................... 1 500.- €
3. cena ....................... 1 000.- €
II. kategória
1. cena ....................... 3 000.- €
2. cena ....................... 2 000.- €
3. cena ....................... 1 500.- €

Mimoriadne ceny
- Cena primátora mesta Trnava pre talent do 21 rokov (finančná odmena 170 €)
- Cena mesta Trnava za najlepšiu klavírnu spoluprácu (finančná odmena 170 €)
- Cena Dr. Janka Blahu pre nádejného tenoristu (finančná odmena 200 €)
- Cena Márie Kišonovej-Hubovej za najlepšiu interpretáciu piesne Mikuláša Schneidra-Trnavského Ružičky (finančná odmena 200 eur)
- Cena Hudobného fondu za najlepšiu interpretáciu slovenskej skladby 
- Cena Hudobného centra 
- Cena Sharon  Resch – pozvanie na súťaž do USA v roku 2017
- Ceny divadiel – ceny pre finalistov súťaže  (možnosť  hosťovania alebo predspievania v danom divadle) na základe výberu zástupcov divadiel alebo odporúčania poroty:
Slovenské národné divadlo,  opera, Bratislava
Štátna opera Banská Bystrica
Štátne divadlo Košice
Národní divadlo Moravskoslezské Ostrava
Národní divadlo, Brno
Národní divadlo, Praha
Divadlo Jana Kajetána Tyla, Plzeň

Organizátor si vyhradzuje právo zmien pri cenách.


Medzinárodná odborná porota
Gabriela Beňačková (Česká republika)
Ariana Hollaender-Calix (Rakúsko)
Tatiana Smelková (Rusko)
Peter Dvorský (Slovensko)
Mario Horák (Švajčiarsko)
Vojtech Maciejowski (Poľsko)
Sarah Meredith (USA)
Daniel Čapkovič (Slovensko)
Predsedníčka poroty: Eva Blahová (Slovensko)

Klavírny sprievod
Xénia Maskalíková (Slovensko)
Róbert Pechanec (Slovensko)

 

Aktualizované: 25. 11. 2016