Štátny komorný orchester Žilina – výberové konanie

Foto: Štátny komorný orchester Žilina – výberové konanie

10. 8. 2014

Ministerstvo kultúry  Slovenskej republiky
so sídlom Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1

vyhlasuje

podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie


riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina, príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sídlo organizácie: Dom umenia Fatra, Dolný Val  47, 011 28  Žilina.

 

Kvalifikačné predpoklady:

Ďalšie požadované predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky

Požadované doklady a prílohy: *

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Námestí SNP 33 v Bratislave alebo poštou na adresu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 v obálke označenej heslom „Výberové konanie – Štátny komorný orchester Žilina – neotvárať“  do 9. septembra 2014. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ďalšie požadované predpoklady a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.

Bližšie informácie poskytne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia umenia a štátneho jazyka, tel. číslo 02/20 482 302, e-mail: su@culture.gov.sk.
« späť na zoznam Aktualizované: 08. 08. 2014