Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Hudobného centra

Foto: Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Hudobného centra

16. 12. 2015

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

so sídlom Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1

 

vyhlasuje

 

podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie funkcie

 

riaditeľ Hudobného centra, príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, sídlo organizácie: Michalská č. 10, 815 36 Bratislava.

 

Kvalifikačné predpoklady:

 

Požadované doklady a prílohy: *

 

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť osobne do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na Námestí SNP 33 v Bratislave alebo poštou na adresu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1 v obálke označenej heslom „Výberové konanie – Hudobné centrum – neotvárať“ do 22. januára 2016. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ďalšie požadované predpoklady a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.

 

Bližšie informácie poskytne Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia umenia a štátneho jazyka, tel. číslo 02/20 482 302, e-mail: susj@culture.gov.sk.
« späť na zoznam Aktualizované: 17. 12. 2015