Ján Levoslav Bella / Kantáty

Foto: Ján Levoslav Bella / Kantáty

11. 3. 2019

Tvorba slovenského skladateľa, organistu, dirigenta a pedagóga Jána Levoslava Bellu pokrýva širokú paletu hudobných druhov a žánrov hudobného romantizmu. V katalógu jeho diel stojí hudba pre chrám, veľa hudby pre operný dom, hudba pre salón, hudba pre deti, mládež, amatérske orchestre i hudba určená pre vynikajúcich virtuózov a najlepšie súbory.

Medzi titulmi v Súbornom diele Jána Levoslava Bellu najnovšie pribudlo aj šesť vokálno-inštrumentálnych sakrálnych diel z obdobia skladateľovho pôsobenia v sedmohradskom Sibine:

Vianočná kantáta Uns ist zum Heil ein Kind geboren (1881) [F:I, 1] zhudobňuje text 4. – 6. verša 9. kapitoly knihy proroka Izaiáša, oznamujúci príchod dieťaťa, budúceho vládcu sveta. V jednočasťovej kopozícii Bella konfrontuje polyfonicko-imitačnú textúru s homofonickými úsekmi.

Na Zelený štvrtok je určená trojčasťová Veľkonočná kantáta Christus hat geliebt die Gemeine (1907) [F:I, 2]. Okrajové časti kantáty sú určené pre zbor a orchester, kým stredná časť prináša spev sólového barytónu so sprievodom orchestra.

Pašiová kantáta Ach, bis zum Tod am Kreuz (1915) [F:I, 3] je koncepciou podobná Veľkonočnej kantáte. V orchestri sa využívajú dvojice drevených dychových nástrojov, lesných rohov a trúbok, ako aj trombón a skupina sláčikových nástrojov. Tonálny plán využíva pre Bellu častý prechod od temnejšej molovej tóniny k záverečnej durovej tónine.

Malá reformačná kantáta  Gott sei mir gnädig (1883) [F:I, 4] v troch častiach zhudobňuje viacero biblických textov. Text prvej časti pochádza z 51. a 143. žalmu, druhá časť pre sólový hlas zhudobňuje invokáciu z knihy proroka Jeremiáša a text tretej časti pochádza z knihy proroka Izaiáša.

Špecifickým znakom kantáty Wende dich zu uns, o Herr [F:I, 5] je využitie zboru vo všetkých troch častiach skladby. Bola skomponovaná pri príležitosť Bellovho rozlúčkového autorského koncertu po 38 ročnom pôsobení v Musikvereine.

Z prvých rokov Bellového pôsobenia v Sibine pochádza moteto Wie lieblich ist deine Wohnung, o Herr! (1833) [F:II, 1]. Monotematická skladba sa zhudobnením textu opiera o vyspelú kontrapunktickú prácu s využitím sólových hlasov, zboru i orchestra.
« späť na zoznam Aktualizované: 11. 03. 2019