Personality profile

Photo: Alica Elscheková Source: Archives of the Music Centre Slovakia

Alica Elscheková

21 Nov 1930 Bratislava

ethnomusicology

Bio

Bio

1949 – 1953
UK Philosophical Faculty in Bratislava (musicology, national history and geography),
1949 – 1954
State Conservatory in Bratislava (singing – Anna Korínska, T. Tessler), member of the Lúčnica ensemble
1955 – 2005
staff expert at the SAV Institute of Musicology, dissertation work: Slovak Musical Instruments

She is one of the leading exponents of Slovak ethnomusicology. From the inception of her work at SAV she has devoted herself to the regional research of folk vocal culture on the entire territory of Slovakia, which has given her a foundation for the style analysis, evaluation and classification of folk songs.

She is the author of an entire series of scholarly papers and studies, where she has offered a system of analysis and categorisation of folk musical expressions, published in periodicals and symposia at home and abroad, including Slovenský národopis, Musicologica Slovaca SAV, Hudobný život, Hudobnovedné štúdie, Studia Musicologica, Budapest, Journal of the International Folk Music Council XVIII, London.

Bibliography

 • Krekovičová, Eva: Alica Elscheková jubiluje
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 1, p. 4
 • Potúček, Juraj (ed.): Problémy slovenskej etnomuzikológie. Alica Elscheková
  2000 Bratislava 2000
  (Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 162)
 • Demo, Ondrej: Alica Elscheková pri významnom životnom jubileu
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 24, p. 7
 • Burlas, Ladislav: K životnému jubileu Alice a Oskára Elschekovcov
  1982 Slovenský národopis, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 30, 1982, no. 1, p. 104 – 110
 • Móži, Alexander: Významný podiel na poli hudobnej vedy. Alica Elscheková, Oskár Elschek
  1981 Rytmus year 32, 1981, no. 10, p. 19
 • Krekovičová, Eva: Alica Elscheková – Oskár Elschek: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba. Antológia
  1981 Slovenský národopis, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 29, 1981, no. 2 – 3, p. 478 – 479
 • Kováčová, Juliana: Alica Elscheková
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 28, p. 7
 • Personal bibliography
 • Books
 • spoluautor Oskár Elschek: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby
  2005 Music Centre Slovakia, Bratislava 2005
  (220 s., 2005 - 3. vyd., Hudobné centrum, 1996 - 2. vyd., Národné osvetové centrum, 1962 - 1. vyd., Osvetový ústav)
 • Slovenské ľudové spevy
  = Slowakische Volksgesänge
  1995 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1995
  (153 s., 1. vyd., Edícia: Slovenské ľudové spevy. Zv. 1)
 • Svadobné nosenie darov v Štrbe
  1983 Regional Cultural Centre, Banská Bystrica 1983
  (37 s., 1. vyd., Edícia: Etnofilm, 3/83)
 • spoluautor Oskár Elschek: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba
  Antológia
  1982 Institute of Culture, Bratislava 1982
  (375 s., 1982 - 2. vyd., 1980 - 1. vyd., resumé v ruštine a nemčine, Edícia: Záujmová umelecká činnosť)
 • Stratigraphische Probleme der Volksmusik in den Karpaten und auf dem Balkan
  1981 VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1981
  (304 s., 1. vyd.)
 • Etnomuzikologická analýza a klasifikácia
  1971 Bratislava 1971
 • Regionálne a lokálne etnomuzikologické výskumy
  1963 Brno 1963
 • spoluautor Oskár Elschek: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby
  Zv. 1, Zv. 2, Zv. 3
  1962 Institute of Culture, Bratislava 1962
  (61 s. - Zv. 1, 134 s. - Zv. 2, 62 s. - Zv. 3, 1962 - 1. vyd., 1996 - 2. rozšírené vyd., 3 zväzky, 232 s., resumé v nemčine, Národné osvetové centrum, Bratislava, Edícia: Záujmová umelecká činnosť, 2005 - 3. vyd., 220 s., Hudobné centrum, Bratislava)
 • spoluautor Oskár Elschek: O slovenskej ľudovej piesni a ľudovej hudbe
  1956 Osveta, Martin 1956
  (42 s., 1. vyd.)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Urbánne a rurálne aspekty v etnologickom a etnomuzikologickom výskume
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 29, 2003, no. 3 – 4, p. 317 – 352
 • Kaplnka cechu muzikantov v Bobrovci
  1997 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovak National Museum, Bratislava year 46, 1997, no. 2, p. 40 – 42
 • Funkcia a typy svadobných piesní
  Funkčné okruhy preferovaných piesní
  1997 Slovenský národopis, Institute of Ethnology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 45, 1997, no. 4, p. 382 – 391
 • Typológia tradičného viachlasu z hľadiska historického, technického, psychoakustického
  1997 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 23, 1997, no. 1 – 2, p. 6 – 26
 • Kultúrna geografia tradičných foriem viachlasu so zreteľom na typy rozšírené na Slovensku
  1993 Ethnomusicologicum 1/1, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1993, p. 41 – 74
 • Ľudová hudobná kultúra v Gemeri-Malohonte
  1990 Obzor Gemera, Rimavská Sobota year 21, 1990, no. 3, p. 118 – 126
 • Vianočné zvykoslovie a hudba
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 26, p. 11
 • Svadba a svadobné piesne. Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie
  1989 Musicologica Slovaca XIV. Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1989, p. 72 – 122
  (resumé v nemčine, ruštine)
 • Teória a realita vzťahov medzi textami a nápevmi ľudových piesní
  1988 Musicologica Slovaca XIII. Hudobnofolklórne druhy a ich systémové súvzťažnosti, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1988, p. 20 – 50
  (resumé v nemčine, ruštine)
 • Traditionelle afrikanische Mehrstimmigkeit (zu ihrer Typologie, Stratigraphie und historischen Forschung)
  1987 Musikkulturen in Afrika. Hrsg. von Erich Stockmann, Verlag Neue Musik, Berlin 1987, p. 62 – 81
 • Uspávanky a detské zabávanky na Gemeri (ich psychofyziologická funkcia, hudobnopoetická skladba a typológia)
  1987 Vlastivedné štúdie Gemera 5, Osveta, Martin 1987, p. 88 – 151
  (resumé v nemčine a maďarčine)
 • kol.: Záhorská Bratislava
  1986 Obzor, Bratislava 1986
  (360 s., 1. vyd.)
 • Karol Plicka a slovenská hudobná kultúra
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 20, p. 3
 • Ľúbostná lyrika v gemerskom ľudovom speve (tematika, motivika a melodika záletníckych piesní)
  1981 Gemer. Zv. 4. Národopisné štúdie, , Osveta, Martin 1981, no. 4, p. 245 – 330
  (Edícia: Gemerské vlastivedné pohľady, č. 58, resumé v nemčine a madarčine)
 • Ondrejka, Kliment – Elschek, Oskár – Elscheková, Alica – Ruttkay Dauko Miro – Szabó, Tibor: Etnofilm 1/1981. Tance a spevy z obce Vyšná Slaná
  1981 Regional Cultural Centre, Banská Bystrica 1981
  (36 s., 1. vyd.)
 • Gemer. Ľudové piesne
  1980 Rytmus year 31, 1980, no. 7, p. 16 – 20
 • Časová asymetria v slovenských ľudových piesňach
  1980 Interetnické vzťahy vo folklóre karpatskej oblasti, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1980, p. 225 – 240
  (351 s., 1. vyd., Edícia: Ethnographia Carpatobalcanica. Zv. 5)
 • Stilbegriff und Stilschichten in der slowakischen Volksmusik
  1978 Studia Musicologica. Tomus XX, Akadémiai Kiadó, Budapešť 1978, p. 263 – 303
 • Vynášanie zimy a prinášanie leta v Gemeri (funkcia, tematika a hudobná charakteristika)
  1976 Gemer. Národopisné štúdie, , Osveta, Martin year 2, 1976, no. 2, p. 234 – 310
  (Edícia: Gemerské vlastivedné pohľady, č. 39, resumé v nemčine a maďarčine)
 • Systematisierung, Klassifikation und Katalogisierung von Volksliedweisen
  1975 Rolf Wilhelm Brednich – Lutz Röhrich – Wolfgang Suppan (ed.): Handbuch des Volksliedes, Wilhelm Fink Verlag, München 1975, p. 549 – 582
 • Etnomuzikologické bádanie v oblasti ľudových piesní
  1973 Súčasný stav etnomuzikologického bádania na Slovensku = Die gegenwärtige ethomusikologische Forschung in der Slowakei, vedecký red. Alica Elscheková, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1973
  (Etnomuzikologický seminár, Trenčín, 18. – 21. novembra 1970)
 • Methods of Classification of Folk-Tunes
  1966 Journal of the IFMC, Londýn year XVIII, 1966, p. 56 – 76
 • Základná etnomuzikologická analýza
  1963 Hudobnovedné štúdie SAV, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1963, no. 6, p. 117 – 178
  (resumé v angličtine)
 • Metodika hudobnofolkloristického bádania na Slovensku
  1961 Slovenský národopis, Institute of Ethnography of Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 9, 1961
 • Burlas, Ladislav – Mokrý, Ladislav – Nováček, Zdenko (ed.): Dejiny slovenskej hudby
  1957 Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1957
  (540 s., 1. vyd.)
 • Editorial Work
 • Elscheková, Alica (zost.): Spevník. Slovenské ľudové piesne pre spev a gitaru
  Slowakische Volkslieder Liederbuch für Gesang und Gitarre = Slovak Folk Song Book for Voice and Guitar
  1999 Matica slovenská, Martin 1999
  (158 s., 1. vyd.)


« back to list Updated: 02. 11. 2017