Personality profile

Photo: Miroslav Filip Source: Archives of the Music Centre Slovakia

Miroslav Filip

31 Jul 1932 Martin – 20 Jun 1973 Bratislava

musicology, music theory
pedagóg – pedagogue – music theory

Bio

Bio

1951
UK Natural Science Faculty in Bratislava (mathematics and physics)
1954
graduated in musicology at the University of Pedagogy in Bratislava, thesis on The Evolution of Harmony and Harmonic Thought
1954
assistant at the University of Pedagogy in Bratislava, later pedagogue at the newly-opened Department of Musicology at the UK Philosophical Faculty in Bratislava (until his premature death in 1973)
1968
title of dozent
from 1969
member of the Acoustical Society of America, American Institute of Physics, Acoustic Commission ČSAV, Prague

Miroslav Filip left a striking mark on several fields of musical theory: he devoted himself to the question of note systems and the system of tonal harmony (Developmental Laws of Classical Harmony; co-author of Theory of Harmony and Concise Theory of Music), musical acoustics, applied musical acoustics, electroacoustics (vocal pedagogues, instrumental players, ethnoorganology) and bioacoustics (analysis of a recording of birdsong, together with the Hungarian ornithologist Péter Szőke).

In musicology he promoted the creative use of natural science (mathematics, logic, theories of information, cybernetics). Apart from pedagogical and scholarly work, he belonged to a musical ensemble, playing the cello as a member of the so-called KAF trio (Ladislav Kupkovič, Ján Albrecht, Miroslav Filip).

He is the author of several patented inventions (he developed a melograph for the needs of ethnomusicology, worked on the building of the first musico-acoustic laboratory in Slovakia in the Musical Department of the Slovak National Museum’s Historical Institute, collaborated with the Research Enumeration Centre of Comenius University in Bratislava, etc.).

Bibliography

 • Ľubomír Chalupka (ed.): Contributions to the music theory conceptions in Slovakia
  2015 VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok 2015
  (151 s., 1. vyd., noty)
 • Ľubomír Chalupka (ed.): Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry
  Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti
  2015 VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok 2015
  (374 s., 1. vyd., grafy, noty)
 • Žabka, Marek: Filipova teória harmonických vzťahov a súčasné americké transformačné teórie
  2009 Štúdie z matematickej hudobnej teórie, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava 2009, p. 163 – 197
 • Chalupka, Ľubomír: Zástoj hudby W. A. Mozarta v teoretickej práci Miroslava Filipa Vývinové zákonitosti klasickej harmónie
  2007 Blahynka, Miloslav – Katarína Pokojná – Štefková, Markéta (zost.): Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, Academy of Music and Drama, Divis-Slovakia, Bratislava 2007, p. 41 – 49
 • Chalupka, Ľubomír: Pečať profesionality – spomienka na Miroslava Filipa
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 7 – 8, p. 4 – 6
 • Chalupka, Ľubomír: S vedomím kontinuity
  Miroslav Filip: Súborné dielo I. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 5, p. 10
 • Chalupka, Ľubomír: Spomienka na človeka
  K nedožitej šesťdesiatke doc. PhDr. Miroslava Filipa, CSc.
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 14, p. 2
 • Potúček, Juraj (zost.): Miroslav Filip (1932 – 1973)
  Otázky hudobného života a hudobnej akustiky
  1987 Bratislava 1987
  (100 s., 1. vyd.)
 • Chalupka, Ľubomír: Muzikológ – pedagóg – človek
  K nedožitým päťdesiatinám doc. dr. Miroslava Filipa, CSc.
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 17, p. 5
 • Albrecht, Ján: Miroslav Filip – Musiker, Denker und Mensch
  1978 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year VI, 1978, p. 25 – 30
 • Špelda, Antonín: Das wissenschaftliche Vermächtnis des Dozenten PhDr. Miroslav Filip, CSc.
  1978 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year VI, 1978, p. 9 – 23
 • Bibliographie der Arbeiten von Miroslav Filip
  1978 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year VI, 1978, p. 31 – 35
 • kol.: Musicologica Slovaca VI. Zborník venovaný muzikológovi Miroslavovi Filipovi
  1978 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1978
  (315 s., 1. vyd.)
 • Mokrý, Ladislav: Za Miroslavom Filipom
  1973 Hudobný život, Bratislava year 5, 1973, no. 13, p. 7
 • Kupkovič, Ladislav: Prof. Eugen Suchoň, Miroslav Filip: Náuka o harmónii II, Chromatika
  1959 Slovenská hudba, Bratislava year 3, 1959, no. 11 – 12, p. 547
 • Personal bibliography
 • Books
 • Súborné dielo II. Analýza zvuku
  1998 National Music Centre, Bratislava 1998
  (411 s., 1. vyd.)
 • Súborné dielo I. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie
  1997, 2012 National Music Centre, Bratislava 1997, 2012
  (2012 – 2. vyd., 313 s., Hudobné centrum, 1997 – 1. vyd., 313 s., Národné hudobné centrum)
 • Otázky hudobného života a hudobnej akustiky (antológia štúdií a kritík), časť 1. (1935 – 1941)
  1987 Bratislava 1987
  (100 s., 1. vyd.)
 • Kapitolky z akustiky
  1970 Študijný zošit Metodicko-výskumného kabinetu, č. 18, Czechoslovak Radio, Bratislava 1970
  (37 s., 1. vyd.)
 • Vývinové zákonitosti klasickej harmónie
  1965 State Music Publisher, Bratislava 1965
  (435 s., 1. vyd., Edícia teoretickej literatúry, zv. 1)
 • Filip, Miroslav – Burlas, Ladislav – Faltin, Peter: Kapitoly z teórie súčasnej hudby
  1965 Panton, Bratislava, Praha 1965
  (101 s., 1. vyd.)
 • Suchoň, Eugen – Filip, Miroslav: Stručná náuka o hudbe
  1962, 1964, 1970, 1977, 1987, 1993 State Music Publisher, Bratislava 1962, 1964, 1970, 1977, 1987, 1993
  (88 s., 1962 - 1. vyd., 1964 - 2. vyd., 88 s., Edícia hudobnej literatúry, zv. 33; Supraphon 1970, Opus 1977, 1987, 1993 - 83 s.)
 • Suchoň, Eugen – Filip, Miroslav: Náuka o harmónii. 1. a 2. diel
  1956, 1959, 1960, 1963, 1981, 1992 Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1956, 1959, 1960, 1963, 1981, 1992
  (Vysoká škola pedagogická, Bratislava 1956 - 1. diel, 61 s., 1959 - 2. diel, 68 s., Edícia: Vysokoškolské učebné texty; Univerzita Komenského, Bratislava 1960 - 1. diel, 61. s., 1963 - 125 s., 1981 - 139 s., 1992 - 139 s., Edícia: Vysokoškolské skriptá)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Zochov príspevok k teórii tónových sústav
  1978 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year VI, 1978, p. 37 – 45
  (Text referátu vedeckej konferencie pri príležitosti 50. výročia smrti Ivana Branislava Zocha, 1972)
 • Szőke, Péter – Filip, Miroslav: The Study of Intonation Structure of Bird Vocalizations: an Inadequate Application of Sound Spectography
  1977 Opuscula Zoologica, Budapešť year XIV, 1977, no. 1 – 2, p. 128 – 154
 • Súčasné chápanie hudobnej akustiky
  1973 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year IV, 1973, p. 225 – 228
  (In: K problematike súčasnej hudby. Zborník Československého rozhlasu, Bratislava 1975, s. 51 – 54)
 • Hudobná teória a jej vzťah k formálnym vedám
  1973 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year IV, 1973, p. 219 – 223
 • Adaption of frequency analyzer Type 2107 to automated 1/12 Octave Spectrum Analysis in Musical Acoustics
  1973 Technical Review, No. 1, Brüel & Kjær, Naerum, Dánsko 1973, p. 30 – 39
 • Poznámky k transkripčnému kódu
  1972 Lidová píseň a samočinný počítač I. Sborník materiálu z I. semináře o využití samočinného počítače při studiu lidové písně (Strážnice, 14. – 15. IX. 1971), Brno 1972, p. 189 – 193
 • Szőke, Péter – Filip, Miroslav: Inadequancy of sound spectrography to the study of intonation in bioacoustics
  1972 Musaica XII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1972, p. 121 – 144
 • A survey of pitch-frequency recording methods
  1972 Studia Phonetica III. Acta Universitatis Carolinae, Praha 1972, p. 81 – 90
  (In: Referát, International Symposium on Intonation, Praha, 6. – 8. 10. 1970)
 • Recording frequency meter for musicological purposes
  1971 Department of Music, University of Adelaide, Austrália 1971
  (27 s., 1. vyd.)
 • Relation between time-separation pitch and sweep-tone effects in mistuned consonances
  9th Acoustical Conference Physiological Acoustics and Psychoacoustics, Vysoké Tatry, 31. 8. – 4. 9. 1971
  1971 Bratislava 1971, p. 48 – 51
 • Pitch-period extraction in monophonic music and simular signals
  Proceedings of the 7th International Congress on Acoustics, Budapest, 18. – 26. 8. 1971
  1971 Akadémiai Kiadó, Budapešť 1971, p. 649 – 652
  (Vol. 3, S 5)
 • Multidimenzionálna analýza v muzikológii
  1970 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year II, 1970, p. 17 – 49
 • Auditory and electronic envelope periodicity detektion
  1970 Journal of the Acoustical Society of America year 47, 1970, p. 654 – 658
 • Problematika merania a spracovania dát v muzikológii
  Prednáška. Muzikologická sekcia Zväzu slovenských skladateľov, 22. 1. 1970
  1970 Bratislava 1970
  (Prednáška na Seminári mladých muzikológov, Nitra, 8. – 10. septembra 1969)
 • Frekvenčné merania a tónová sústava
  1970 Nové cesty hudby [II]. Sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých pohledech na hudbu, Herzog, Eduard (ed.), Supraphon, Praha, Bratislava 1970, p. 50 – 85
 • Szőke, Péter – Filip, Miroslav: Inadequancy of sound spectrography in certain bioacoustical applications
  Príspevok pre 15th International Ornithological Congress, The Hague, 31. 8. 1970
  1970 1970
 • Some aspects of high-accurancy analog fundamental-frequency recording
  Proceedings of the 6th International Congress of Phonetic Sciences
  1970 Academia, Praha 1970, p. 319 – 322
 • Súčasné poňatie hudobnej akustiky
  Referát na muzikologickom seminári Systematika súčasnej hudobnej vedy, Moravany, 28. – 30. 4. 1970
  1970 Moravany 1970
 • Sweep-tone effect in mistuned consonances
  1970 Musaica X. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1970, p. 95 – 107
 • Hudobná teória a jej vzťahy k formálnym vedám
  Referát na celoštátnom muzikologickom seminári Systematika súčasnej hudobnej vedy, Moravany, 28. – 30. 4. 1970
  1970 Moravany 1970
 • Multichannel Pitch-Frequency Measurement in Vocal Ensemble
  1969 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year I, 1969, no. 2, p. 201 – 211
 • Envelope Periodicity Detection
  1969 Journal of the Acoustical Society of America year 45, 1969, p. 719 – 732
 • Szőke, Péter – Gunn, W. W. – Filip, Miroslav: The Musical Microcosm of the Hermit Thrush
  1969 Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Akadémiai Kiadó, Budapešť year 11, 1969, p. 423 – 438
 • Heslá z harmónie a hudobnej akustiky
  1969 Jurík, Marián (ed.) a kol.: Malá encyklopédia hudby, Obzor, Bratislava 1969
  (642 s., 1. vyd.)
 • Poznámka k modulácii v meracej technike
  1968 Sdělovací technika, Praha year XVI, 1968
 • Ladenie dvojitého T-článku RC
  1967 Sdělovací technika, Praha year XV, 1967, p. 110
 • Prístroj na registráciu základného kmitočtu a intenzity
  Dokumentácia pre Katedru fyziky Pedagogickej fakulty v Plzni
  1967 Plzeň 1967
 • Zariadenie pre grafický záznam infonácie reči
  Dokumentácia pre Katedru fonetiky a aplikovanej lingvistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  1967 Bratislava 1967
 • Registračný merač kmitočtu pre muzikologické účely
  1967 Musaica VII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1967, p. 169 – 194
 • Riešenie zobrazovacích obvodov v melografii
  1966 Musaica VI. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1966, p. 161 – 169
 • Hudobná veda a technika
  1966 Hudba a technika. Zborník Československého rozhlasu, Bratislava 1966, p. 7 – 22
 • Viackanálové snímanie inštrumentálnych súborov
  1965 Hudobnovedné štúdie, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year VII, 1965, p. 166 – 175
 • Spôsoby objektívneho grafického záznamu melódie
  1965 Hudobnovedné štúdie, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year VII, 1965, p. 176 – 200
 • Ladenie a tónová sústava z hľadiska hudobnej akustiky
  1965 Rozhledy matematicko-fyzikální, Praha year 43, 1965, no. 7, p. 324 – 327
  (pokr. č. 8, s. 374 – 376, č. 9, s. 415 – 419)
 • Dva príspevky k mechanike hry na sláčikových nástrojoch
  1965 Musaica V. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1965, p. 115 – 130
 • Introduction to Melography
  First Session of the Study Group of Folk Music Systematization. International Folk Music Council
  1965 Bratislava 1965
 • Hudobná veda a technika
  1965 Zborník Pantonu, Bratislava 1965, p. 89 – 102
 • Kmitočtové merania v muzikológii
  Referát na 7. celoštátnej konferencii Orientalistického ústavu ČSAV
  1965 Praha 1965
 • Registračný tónový kmitočtomer
  Dokumentácia k zariadeniu
  1965 Bratislava 1965
  (Odovzdané SAV. Udelená Cena Slovenskej akadémie vied k 20. výročiu oslobodenia republiky.)
 • Melografia
  Medzinárodné sympózium Stratigrafia karpatsko-balkánskej hudby
  1965 Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1965
 • K problémom hudby a slova z experimentálneho hľadiska
  1964 Hudební věda, Ústav hudební vědy, Czechoslovak Academy of Sciences, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha year I, 1964, no. 3, p. 462
 • Werner Meyer-Eppler: Statistische und psychologische Klangsprobleme
  1964 K problematike súčasnej hudby. Zborník Československého rozhlasu, Bratislava 1964
  (preklad štúdie)
 • Niektoré metodologické problémy teórie harmónie
  Referát na metodologickom seminári Ústavu hudobnej vedy SAV
  1964 Bratislava 1964
 • Pohyb v harmónii a jeho elementárne protiklady
  1964 Musaica IV. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1964, p. 119 – 138
 • Entropy of Information and the Principle of Contrast
  Príspevok pre 9. medzinárodný kongres International Gesellschaft für Musik
  1964 Salzburg 1964
 • Zákonitosti vývoja harmónie vo svetle základných myšlienok teórie informácie
  1964 Zborník Nové cesty hudby, State Music Publisher, Praha 1964
  (s. 216)
 • Význam teórie informácie v hudobnej vede
  1964 Slovak Composers Union, Bratislava 1964
 • Charakter nositeľa informácie v hudbe
  1963 Hudobnovedné štúdie, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year VI, 1963, p. 56 – 78
 • Možnosti a metódy merania kmitočtu hudobných tónov
  1963 Musaica III. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1963, p. 3 – 29
 • Niektoré nové smery v hudobnej vede
  1962 Slovenská hudba, Bratislava year 6, 1962, no. 7, p. 197 – 199
 • Úprava hudobného signálu pre účely merania kmitočtu
  Príspevok pre 15. medzinárodnú konferenciu International Folk Music Council v Gottwaldove
  1962 Gottwaldov 1962
 • Kybernetika a hudba
  Prednášky
  1962 Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Czechoslovak Radio, Bratislava 1962
 • Oscilografický výskum vokálov
  1961 Hudobnovedné štúdie, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year V, 1961, p. 131 – 141
 • Elektronické nástroje používané v kompozícii
  Zväz slovenských skladateľov
  1961 Bratislava 1961
 • Protirečenia tónovej sústavy a ich riešenie
  1961 Musaica I. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1961, p. 139 – 165
 • Meření napětí pomocí oscilokopu
  1960 Sdělovací technika, Praha year VIII, 1960, no. 4, p. 155
 • Vplyv akustických vlastnostní hranových píšťal na formovanie tónových štruktúr
  1960 Hudobnovedné štúdie, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year IV, 1960, p. 70 – 77
 • Hudobné nástroje
  Československá spoločnosť pre šírenie vedeckých a politických poznatkov
  1960 Bratislava 1960
 • Ještě jednou napětí š-š-
  1959 Sdělovací technika, Praha year VII, 1959, no. 9, p. 351
 • FIlmová hudba Šimona Jurovského
  1958 Slovenská hudba, Bratislava year 2, 1958, no. 3, p. 99 – 107
 • Interpretácia hudby 17. a 18. storočia
  1958 Slovenská hudba, Bratislava year 2, 1958, no. 10, p. 448 – 450
 • Použitie katódového oscilografa vo fonetike
  1958, 1959 Pedagogical University, Bratislava 1958, 1959
 • Vypracoval rozsiahlu expertízu na vynález automatického zapisovača hry na klávesových nástrojoch
  (Československé patenty z roku 1959 a 1970, pôvodca Milan Vokroj)
 • Art Critique and Journalism
 • Významný medzinárodný úspech československého výkonného umenia
  1961 Slovenská hudba, Bratislava year 5, 1961, no. 11, p. 502
 • Nástroje symfonického orchestra
  Cyklus 5 relácií. Československý rozhlas v Bratislave
  1961 Bratislava 1961
 • Violončelový koncert Mstislava Rostropoviča
  1960 Slovenská hudba, Bratislava year 4, 1960, no. 7, p. 370 – 371
 • O polovičke jedného koncertu
  1960 Slovenská hudba, Bratislava year 4, 1960, no. 1 – 2, p. 111
 • Hudobná akustika
  Relácia Československej televízie v Bratislave
  1960 Bratislava 1960
 • Klavírne kvinteto Alexandra Albrechta
  Relácia Československého rozhlasu v Bratislave
  1957 Bratislava 1957
  (Praha 1958)
 • Scientific reviews
 • Lejarem A. Hiller & Leonard M. Issacson: Experimental Music
  Mc Graw-Hill Book Company inc. New York, Toronto, London 1959 (str. 197)
  1964 Slovenská hudba, Bratislava year 8, 1964, no. 4, p. 128
 • J. Murray Barbour: Tuning and Temperament (Michigan 1953, 2. vydanie)
  P. P. Baranovskij – E. E. Jucevič: Zvukovysotnyj analiz svobodnogo melodičeskogo stroja (Kijev 1956)
  1960 Hudobnovedné štúdie, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year IV, 1960, p. 339 – 340
 • Antonín Špelda: Úvod do akustiky pro hudebníky
  1959 Slovenská hudba, Bratislava year 3, 1959, no. 5, p. 251 – 253
 • Die Kammermusik Alt-Englands
  1959 Slovenská hudba, Bratislava year 3, 1959, no. 2, p. 89
  (Ernst Hermann Meyer)
 • Novinky v reprodukcii hudby
  1959 Slovenská hudba, Bratislava year 3, 1959, no. 10, p. 461 – 462
 • Zdeněk Hůla: Nauka o kontrapunktu I
  1958 Slovenská hudba, Bratislava year 2, 1958, no. 7 – 8, p. 353
 • Album skladieb pre violončelo a klavír
  1958 Slovenská hudba, Bratislava year 2, 1958, no. 3, p. 132 – 133
 • L. S. Ginzburg: Pablo Casals
  1958 Slovenská hudba, Bratislava year 2, 1958, no. 12, p. 548

Awards

 • Prize of the Union of Slovak Composers
  1971
 • Prize of the Union of Czechoslovak Composers
  1966


« back to list Updated: 30. 01. 2017