Personality profile

Photo: Eva Ferková Source: www.htf.vsmu.sk

Eva Ferková

18 Dec 1956 Bratislava

musicology, music theory, music advisoring
pedagóg – pedagogue – music theory

Bio

Bio


Bibliography

 • Personal bibliography
 • Books
 • Tektonika a dynamizmus v hudbe
  2011, 2013 Centre of Arts and Sciences, Academy of Music and Drama, Academic Electronic Press, Bratislava 2011, 2013
  (2013 – 161 s., 2. dopl. a rozš. vyd., 2011 – 108 s., 1. vyd.)
 • Hudobná informatika
  2008 Faculty of Philosophy, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra 2008
  (122 s., 1. vyd.)
 • Hudobná analýza
  Teória a stručné dejiny
  2007 Slovak Musicological Association, Academy of Music and Drama, AEPress, Bratislava 2007
  (202 s., 1. vyd.)
 • Niektoré možnosti využitia výpočtovej techniky v analýze melódie a harmónie
  Kandidátska dizertačná práca
  1986 Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1986
  (165 s., s. n.)
 • Systémová analýza hudobných štruktúr
  Diplomová práca
  1981 Bratislava 1981
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Computer Analysis and Visualisation of Music
  2018 Music Theory in the Past and Today, Academy of Music and Drama, Bratislava 2018, p. 47 – 84
 • Harmonické preferencie ako štýlový znak skladateľskej poetiky
  Príspevok k charakteristike úprav ľudových piesní pre klavír Miloslava Francisciho
  2017 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 8 [34], 2017, no. 2, p. 169 – 187
 • Computer Analysis and Visualisation in the Music Theory Research
  (Selected Hypotheses, Possibilities, Problems and Their Solutions) [elektronický zdroj]
  2017 Clavibus unitis [elektronický zdroj], Association for Central European Cultural Studies 2017, no. 6, p. 16
  (on-line dostupné recenzované odborné periodikum k dějinám duchovní kultury v zemích Koruny české od počátků státnosti do začátku 19. století)
 • Ferková, Eva – Urbancová, Hana: Adaptations of Slovak Folk Songs for Piano in the Context of (Ethno)Musicological Analysis [elektronický zdroj]
  2017 Folk Music Analysis = FMA 2017. Proceedings of the 7th International Workshop on Folk Music Analysis, 14 – 16 June 2017, Málaga, Spain, Edited by Isabel Barbancho, Lorenzo J. Tardón, Alberto Peinado, Academy of Music and Drama, Málaga, Španielsko 2017, p. 128 – 129
  (136 s., 1. vyd., Universidad Málaga de Málaga)
 • Špecifiká harmonizácií dvesto slovenských ľudových piesní v cykle Trávnice (1892, 1893) Miloslava Francisciho
  2016 Clavibus unitis [elektronický zdroj], Association for Central European Cultural Studies, Praha 2016, no. 5, p. 1 – 24
  (Association for Central European Cultural Studies, NDKSE)
 • Ku významu hudobných tvarov a vzťahov v poňatí Miroslava Filipa a Petra Faltina
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok 2015, p. 256 – 264
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)
 • Miroslav Filip And His Complex Evolutional Theory Of Harmony
  2015 Chalupka, Ľubomír (ed.): Contributions to the Music Theory Conceptions in Slovakia. Zborník vedeckých štúdií, , Pedagogical Faculty, , VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok 2015, p. 40 – 49
  (152 s., 1. vyd., noty)
 • Automatizácia v hudobnom výskume – prínos a limity
  2015 Prezentácie – Konfrontácie 2015. Muzikológia v 21. storočí – metódy, témy a ciele. Hommage à Juraj Beneš. Zborník príspevkov z 13. ročníka muzikologického seminára usporiadaného Katedrou teórie hudby v spolupráci s Centrom výskumu na HTF VŠMU, , Academy of Music and Drama, Bratislava 2015, p. 57 – 65
  (138 s., 1. vyd., ktorý sa uskutočnil dňa 24. apríla 2015, zodp. redaktori: Juraj Jartim, Katarína Pokojná)
 • Vydané Symfónie Antona Zimmermanna v kontexte raných Haydnových symfónií
  Die publizierte Symphonien Anton Zimmermanns im Kontext der frühen Symphonien von Joseph Haydn
  2013 Ferková, Eva – Gruber, Gerold (ed.): Prieniky slovenskej hudby v Európe a európskej hudby na Slovensku v 15. – 18. storočí / Der Einfluss der slowakischen Musik in Europa und der Einfluss der europäischen Musik auf die Slowakei im 15. – 18. Jahrhundert, Academy of Music and Drama, Bratislava 2013, p. 49 – 94
 • Niektoré problémy a možnosti ich riešenia pri výučbe teórie hudby a analýzy skladieb pre interpretačné študijné programy
  2013 Ferková, Eva (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2013. Miesto a význam teórie hudby v prostredí vysokoškolského hudobného vzdelávania (venované jubileám Jozefa Kresánka a Miroslava Filipa). Zborník príspevkov z 11. ročníka muzikologického seminára, Bratislava 2013, p. 13 – 20
  (109 s., 1. vyd.)
 • Tectonic Functions of Chromatics in Compositions of Liszt and Chopin
  2012 Štefková, Markéta (ed.): Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Franz Lizst a jeho miesto v európskej hudobnej kultúre, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Divis-Slovakia, Bratislava 2012, p. 203 – 216
  (pri príležitosti 200. výročia narodenia tohto hudobného skladateľa a klavírneho virtuóza, Bratislava, 17. – 19. mája 2011)
 • Predslov
  2012 Prezentácie – Konfrontácie 2012. Hudba v rakúsko-slovenskom regióne v 15. – 18. storočí. Zborník príspevkov z medzinárodného muzikologického seminára, usporiadaného Katedrou teórie hudby HTF VŠMU, v dňoch 21. – 22. marca 2012, Bratislava 2012, p. 5
  (Ed. Kubandová, Janka – Jartim, Juraj, Projekt Accentus Musicalis)
 • Motivika vo vybraných Haydnových a Zimmermannových symfóniách
  2012 Prezentácie – Konfrontácie 2012. Hudba v rakúsko-slovenskom regióne v 15. – 18. storočí. Zborník príspevkov z medzinárodného muzikologického seminára, usporiadaného Katedrou teórie hudby HTF VŠMU, v dňoch 21. – 22. marca 2012, Bratislava 2012, p. 21 – 32
  (Ed. Kubandová, Janka – Jartim, Juraj, Projekt Accentus Musicalis)
 • Military and Pastoral Symphonies by Anton Zimmermann in the Context of Early Haydn’s Symphonies
  2012 Medzinárodné sympózium Accentus Musicalis Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik vom 16. bis 18. Jahrhundert in der Region Mittel- und Osteuropas. Medzinárodné vedecké sympózium (Internationales Symposium, Wien 2012), Viedeň, 16. – 18. 4. 2012, Viedeň 2012
 • Hypertrofia evolučnosti ako princíp sonátovosti v 19. storočí – demonštrované na prvej časti Smetanovho Sláčikového kvarteta “Z mého života”
  2011 Prezentácie – Konfrontácie 2011. Zborník príspevkov z muzikologického seminára usporiadaného Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v dňoch 9. – 10. marca 2011. Ed. Kubandová, Janka – Jartim, Juraj, Bratislava 2011, p. 73 – 90
  (247 s., 1. vyd.)
 • Music by Béla Bartók and Arvo Pärt – Innovations and Traditions in the 20th Century
  2011 Pozvaná prednáška Music Analysis and Exile Documentation Research Center na Universität für Musik und darstellende Kunst, Viedeň, 3. mája 2011, Viedeň 2011
 • Ferková, Eva – Šidlík, Peter: Možnosti a výsledky kvantitatívnej štýlovej analýzy na základe pravdepodobnosti výskytu základných typov akordov
  2011 Prezentácie – Konfrontácie 2011. Zborník príspevkov z muzikologického seminára usporiadaného Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v dňoch 9. – 10. marca 2011. Ed. Kubandová, Janka – Jartim, Juraj, Bratislava 2011, p. 235 – 247
  (247 s., 1. vyd.)
 • Tektonika a harmonická reč Chopinových mazúriek
  2010 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 36, 2010, no. 2, p. 175 – 194
 • Princípy horizontálnej (melodickej) konštrukcie v diele Arvo Pärta Fratres
  2010 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year 1 (27), 2010, no. 2, p. 272 – 282
 • Harmonické špecifiká v Chopinových mazurkách
  2010 Príspevok na Medzinárodnej konferencii Pocta Fryderyckovi Chopinovi na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, Bratislava, marec 2010, Bratislava 2010
 • Hudobné softvéry a informatizácia hudobného vzdelávania
  Music software and informatization of music education
  2010 Hudba – Integrácie – Interpretácie 12. Hudobná kultúra a vzdelávanie v mediálnej spoločnosti, Vereš, Jozef (ed.), Pedagogical Faculty, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra 2010, p. 184 – 191
 • Harmonické súvislosti polymelodickej konštrukcie vo Fratres Arva Pärta
  Harmonic context of polymelodic construction in Arvo Part’s Fratres
  2010 Martináková, Zuzana (ed.): Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia III. Zborník z medzinárodných seminárov Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 2004, 2006, 2008, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2010
 • Ján Albrecht – Thoughts on Musical Style
  2010 Martináková, Zuzana (ed.): Filozofické koncepcie v hudbe a umení VI. Medzinárodné sympózium Jána Albrechta, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2010, p. 19 – 22
  (66 s., 1. vyd.)
 • Možnosti štýlovej analýzy nad bázou pravdepodobností výskytu akordov v klasicko-romantických klavírnych skladbách
  2010 Martináková, Zuzana (ed.): Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia III. Zborník z medzinárodných seminárov Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 2004, 2006, 2008, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2010, p. 113 – 122
 • Gradations and Retardations in 4th Movement of Mozart's Jupiter Symphony
  2010 Martináková, Zuzana (ed.): Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia III. Zborník z medzinárodných seminárov Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 2004, 2006, 2008, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2010, p. 87 – 92
  (151 s., 1. vyd.)
 • Computer Representation of Pitch and Melody
  A View of Projects
  2010 Martináková, Zuzana (ed.): Progresívne metódy analýzy a interpretácie hudby a umenia III. Zborník z medzinárodných seminárov Progresívne metódy analýzy v hudbe a umení 2004, 2006, 2008, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2010, p. 13 – 18
  (151 s., 1. vyd.)
 • Od analýzy k interpretácii
  2009 Tempo, Bratislava year 6, 2009, no. 2, p. 26 – 27
 • Computer-Aided Investigation of Chord Vocabularies: Statistical Fingerprints of Mozart and Schubert
  2009 Mathematics and Computation in Music (Communications in Computer and Information Science). First International Conference, MCM 2007, Berlin, Germany, May 18 – 20, 2007. Revised Selected Papers. Edition: 1. Eds. Klouche, Timour – Noll, Thomas, Berlín, Heidelberg year 37, 2009, p. 250 – 256
 • Typy a metódy hudobnej analýzy
  Habilitačná prednáška. Publikovaná v: Zborník habilitačných a inauguračných prednášok HTF VŠMU. Zost. Pergler, František
  2009 Bratislava 2009, p. 168 – 177
  (193 s., 1. vyd.)
 • Intervalová organizácia viachlasu v prvej časti Bartókovej Hudby pre strunové a bicie nástroje a čelestu
  2009 Medzinárodná konferencia HAMU – Racionální postupy v kompoziční práci a jejich hudebně teoretická reflexe, Praha apríl 2009, Praha 2009
  (Hudební a taneční fakulta AMU (HAMU), Praha)
 • Ferková, Eva – Šidlík, Peter: Computer Aided Harmonic Analysis and Statistical Evaluation of Compositional Style-Quantifying the Harmonic Style of Classical and Romantic Composer
  2009 Pozvaná prednáška pre študentov Zentrum für Systematische Musikwissenschaft, Karl-Franzens-Universität, Graz, 30. marca 2009, University of Graz, Graz 2009
 • K problémom verbalizácie v metodike výučby (nielen) teórie hudby
  2009 Štefková, Markéta – Pokojná, Katarína (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2009. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2009, , Divis-Slovakia, Bratislava 2009, p. 101 – 106
 • Ferková, Eva – Ždímal, Milan – Šidlík, Peter: Presentation of Analysis software: Algorithmisation and Application
  2009 Mathematics and Computation in Music (Communications in Computer and Information Science). First International Conference, MCM 2007, Berlin, Germany, May 18 – 20, 2007. Revised Selected Papers. Edition: 1. Eds. Klouche, Timour – Noll, Thomas, Berlín 2009, p. 161 – 165
 • Typy a metódy hudobnej analýzy
  2008 Tempo, Bratislava year 5, 2008, no. 2 – 3, p. 11 – 14
 • Set Theory Based Analysis of Atonal Music
  2008 Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of St. Cyril and Methodius, Trnava year 4, 2008, no. 1, p. 71 – 75
 • Typy a metódy hudobnej analýzy
  Habilitačná prednáška
  2008 Tempo, Bratislava 2008, no. 2 – 3, p. 11 – 13
 • Hudba na internete
  2008 Hudba – Integrácie – Interpretácie 11. Zborník štúdií z medzinárodnej vedeckej konferencie Mediálne a komunikačné aspekty hudby (6. – 7. 11. 2007 v Nitre), Vereš, Jozef (ed.), Pedagogical Faculty, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra 2008, p. 82 – 96
  (313 s., 1. vyd.)
 • Ferková, Eva – Ždímal, Milan – Šidlík, Peter: Computer assisted statistical evaluation of chordal occurrence in Mozart’s, Schubert’s and Brahms’s piano music as a contribution to the determination of indivitual compositional style
  2008 CIM08. 4th Conference on Interdisciplinary Musicology Musical Structure, 3 – 6 July 2008, Department of Music Studies Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece 2008, p. 50 – 51
  (Abstract Proceedings, Emilios Cambouropoulos [et al.], Eds. Thessaloniki, Greece, CIM08, 2008)
 • Harmonická a tonálna variabilita ako základný výrazový prostriedok v 1. časti Beethovenovej Sonáty mesačného svitu (Mondscheinsonate)
  2007 Tempo, Bratislava year 4, 2007, no. 2, p. 3 – 6
 • Gradácie a kontrasty v 4. časti Mozartovej Jupiterskej
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 33, 2007, no. 3 – 4, p. 547 – 556
 • Chordal Evaluation in MIDI-Based Harmonic Analysis: Mozart Shubert and Brahms
  2007 Computing in Musicology. Tonal Theory for the Digital Age. Eds. Selfridge-Field, Eleanor – Hewlett, Walter B. – Correia, Edmund Jr., Center for Computer Assisted Research in the Humanities at Stanford University, Stanford (California, USA) year 15, 2007, p. 186 – 200
 • Analýza tematického procesu podľa Rudolfa Rétiho
  2007 Blahynka, Miloslav – Pokojná, Katarína – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie I. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, , Divis-Slovakia, Bratislava 2007, p. 71 – 76
 • New Version of Analysis Software – Demonstration
  2007 Stretnutie The Study Group on Musical Data and Computer Applications, v rámci svetovej konferencie International Musicological Society, Zürich, 9. – 10. júla 2007, abstrakt uverejnený v textovej prílohe stretnutia, Zürich 2007
 • K problematike Schenkerovej analýzy – schenkerovská vizualizácia
  2007 Blahynka, Miloslav – Pokojná, Katarína – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie I. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, , Divis-Slovakia, Bratislava 2007, p. 17 – 24
  (170 s., 1. vyd.)
 • Kódovanie hudby pre počítačové spracovanie
  2007 Žabka, Marek (ed.): Matematika a hudba. Zborník príspevkov z interdisciplinárneho seminára, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, Bratislava 2007, p. 9 – 22
 • Ferková, Eva – Ždímal, Milan – Šidlík, Peter: Statistical Results of Automathical Harmonic Analysis of Mozart’s, Schubert’s and Brahms’s Sonatas
  2007 Stretnutie The Study Group on Musical Data and Computer Applications, v rámci svetovej konferencie International Musicological Society, Zürich, 9. – 10. júla 2007, abstrakt uverejnený v textovej prílohe stretnutia, Zürich 2007
 • Interpretačné dôsledky harmonickej a tonálnej variability v 1. časti Beethovenovej Sonáty mesačného svitu (Mondscheinsonate)
  2007 Blahynka, Miloslav – Pokojná, Katarína – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2007 [5. ročník], elektronický zdroj, , Divis-Slovakia, Bratislava 2007, p. 67 – 74
  (1 CD-ROM)
 • Akustické základy hudby
  2006 Tempo, Bratislava year 3, 2006, no. 2, p. 14 – 16
  (učebný text pre prípravu na ŠS I)
 • Ferková, Eva – Šidlík, Peter: Perspektívy vyučovania hudobných softvérov na vysokých školách hudobného zamerania
  2005 Príspevok zo seminára Matematika, hudba, umenie v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2005
 • Ferková, Eva – Šidlík, Peter: Predpoklady štatistickej analýzy klasickej harmónie
  2005 Príspevok zo seminára Matematika, hudba, umenie v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2005
 • Poznámky k pojmu a typológii hudobnej analýzy
  2004 Prezentácie – Konfrontácie. Zborník zo seminára, , , Bratislava 2004, p. 51 – 56
 • Ferková, Eva – Ždímal, Milan: Computer aided harmonic analysis from Midi input
  2004 CIM04. Conference on Interdisciplinary Musicology. Abstracts. Graz, Austria, 15 – 18 April, 2004. Zv. 1, , University of Graz, Graz (Rakúsko) 2004, p. 76 – 77
 • Harmonic-Tonal Motion as a Reflection of the Development of Musical Form
  2002 Mathematics and Music. A Diderot Mathematical Forum. Eds. Assayag, Gerard – Feichtinger, Hans Georg – Rodrigues, Jose Francisco, 3 – 4 December 1999, Berlín, Heidelberg 2002, p. 169 – 177
 • Ferková, Eva – Ždímal, Milan: Interaktívny program na analýzu harmónie
  2002 Interdisciplinárny seminár Matematika a hudba, Banská Bystrica, 10. – 11. mája 2002, Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici, Academy of Arts in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2002
 • Music-Theoretical Preparation for Algorithmization of Interactive Harmonic Analysis
  2001 Human Supervision and Control in Engineering and Music. Conference Handbook. Proceedings of the International Workshop, held in September 2001 in Kassel, Germany, Kassel 2001, p. 159 – 163
 • Perspektívy využívania počítačov vo výuke na vysokých a stredných hudobných školách
  2001 Zborník z konferencie Hudba na hranici, České Budějovice, 13. – 15. listopad 2000, České Budějovice 2001, p. 159 – 164
  (193 s., 1. vyd., Jihočeská univerzita)
 • Dynamic Potential of Harmonic Structures: The Way of Evaluation
  2001 Human Supervision and Control in Engineering and Music. Conference Handbook. Proceedings of the International Workshop, held in September 2001 in Kassel, Germany, Kassel 2001, p. 283 – 286
 • Podobnosť melódií v počítačovom spracovaní
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 26, 2000, no. 3, p. 377 – 384
 • Harmonicko-tonálny pohyb ako obraz vývoja hudobnej formy
  1998 Martináková, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu II., Academy of Music and Drama, Bratislava 1998, p. 117 – 126
  (188 s., 1. vyd.)
 • Pokus o algoritmizáciu harmonickej analýzy hudby 20. storočia
  1997 Martináková, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu I., Academy of Music and Drama, Bratislava 1997, p. 61 – 66
  (84 s., 1. vyd.)
 • Pokus o systematiku počítačovej muzikológie
  1997 Berger, Roman – Riečan, Beloslav (ed.): Matematika a hudba, Mathematical Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1997, p. 69 – 73
  (215 s., 1. vyd.)
 • Algoritmus harmonickej analýzy klasicistickej hudby a kvalifikácia harmonického dynamizmu
  1995 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 21, 1995, no. 3, p. 374 – 387
 • Počítačová muzikológia
  1995 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 21, 1995, no. 3, p. 388 – 395
 • A Proposal to Classification of Harmonic Dynamics in Tonal Classical Music Structures
  1995 Third International Symposion on Systematic Musicology, Zeillern 1995, p. 10 – 11
 • Analysis of Classical Harmony (demonstration)
  1994 Trends in the Computer Aided Research in Musicology, Varšava 1994
 • Obraz vývoja slovenskej muzikológie v rokoch 1918 – 1922 v knižnej produkcii
  Dominantné témy a osobnosti
  1993 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 19, 1993, no. 3 – 4, p. 492 – 508
 • Počítačová muzikológia
  1993 Algoritmy ’93. Knižnica algoritmov. XII. diel zo sympózia, Stará Lesná, 26. – 29. 4. 1993, University of Economics in Bratislava, Bratislava 1993, p. 58 – 63
  (215 s., 1. vyd., Fakulta hospodárskej informatiky)
 • Computer Analysis of Classic Harmonic Structures
  1992 Computing in Musicology. Eds. Selfridge-Field, Eleanor – Hewlett, Walter B., Center for Computer Assisted Research in the Humanities at Stanford University, Stanford (California, USA) year 8, 1992, p. 85 – 91
 • Počítačová muzikologie z hlediska systematiky
  1992 Opus musicum. Hudební revue, Brno 1992, no. 7 – 8, p. 239 – 244
 • Ferková, Eva – Dudek, Marián: Asound – Computer Analysis of Classical Harmony
  Poster na konferencii International Music Software Congress
  1992 Madrid 1992
 • Abstrakty pre RILM (Répertoire International de Littérature Musicale, sídlo v New Yorku)
  v počte vyše 200 v rokoch 1983 – 1992
  1992 New York 1992
 • Ferková, Eva – Dudek, Marián: CACH: Computer Analysis of Classical Harmony
  1992 Secondo Convegno Europeo di Analisi Musicale, Trento 1992, p. 619 – 622
 • Nové pohľady na starú hudbu
  1992 Schola Ludus. Zborník z konferencie, Michalovce 1992
 • CACH in practice
  1992 Computer Aided Research in Musicology. UNESCO, Viedeň 1992
 • Information of Slovak RILM Committee
  1992 IAML Conference, Frankfurt am Main 1992
 • Ferková, Eva – Dudek, Marián: Harmonic Analysis of Classical Music
  1991 Conference Handbook, Belfasf 1991, p. 78 – 79
 • Algorithm of Basic Harmonic Analysis of Tonal Classical Music
  1991 Conference Handbook, Belfasf 1991, p. 66 – 68
 • Ferková, Eva – Dudek, Marián: Asound – algorithms
  1991 ICTM UNESCO, Bratislava 1991
 • Možnosti budovania automatizovaného informačného systému v hudobnej vede
  1990 Problémy výstavby automatizovaných informačných systémov v spoločenských vedách a v oblasti ich aplikácie. Zborník konferencie, Košice 1990, p. 76 – 80
  (Dom techniky ZSVTS)
 • Počítač vo výskume hudobných tvarov a foriem
  1985 Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 8/1985, Slovak National Library, Martin 1985, no. 8
  (246 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Matematika a výpočtová technika v hudobnom výskume
  1985 Matematizácia a formalizácia v spoločenských vedách. Zborník z konferencie, Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1985
 • Niekoľko poznámok k analýze hudby z hľadiska systémového prístupu
  1981 Bárdiová, Marianna (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára v Dolnej Krupej, 22. – 24. apríla 1981, Literary and Music Museum, , Banská Bystrica 1981, p. 21 – 28
  (103 s., 1. vyd.)
 • Textbooks, Textbook Chapters
 • Úvod do práce s hudobnými softvérmi
  2006 Bratislava 2006
  (72 s., 1. vyd., edícia: vysokoškolské skriptá)
 • Editorial Work
 • Ferková, Eva – Gruber, Gerold (ed.): Prieniky slovenskej hudby v Európe a európskej hudby na Slovensku v 15. – 18. storočí
  Der Einfluss der slowakischen Musik in Europa und der Einfluss der europäischen Musik auf die Slowakei im 15. – 18. Jahrhundert
  2013 Academy of Music and Drama, Bratislava 2013
  (296 s., 1. vyd.)
 • Ferková, Eva (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2013
  Miesto a význam teórie hudby v prostredí vysokoškolského hudobného vzdelávania (venované jubileám Jozefa Kresánka a Miroslava Filipa). Zborník príspevkov z 11. ročníka muzikologického seminára
  2013 2013
  (109 s., 1. vyd.)
 • Art Critique and Journalism
 • Eva Ferková: Hudobná analýza. Teória a stručné dejiny (2007)
  2008 Tempo, Bratislava year 5, 2008, no. 1, p. 24
 • Hudobné softvéry – perspektívy vo vyučovaní
  2006 Tempo, Bratislava year 3, 2006, no. 1, p. 22
 • Počítačový výskum v muzikológii a mladí umenovedci
  Hudba ako fenomén
  2000 Kompas year 3, 2000
 • Stretnutie “hudby a počítačov”
  1995 Hudobný život, Bratislava year 27, 1995, no. 4, p. 7
 • Matematika a hudba
  10. výročie netradičného seminára
  1994 Literárny týždenník, Bratislava year 7, 1994, no. 27, p. 15
 • RILM – 25 rokov
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 18, p. 4
 • Miesto počítača v rozlišovaní hudobných štýlov
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 16, p. 12
 • Počítačová muzikológia
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 3, p. 4
 • Automatizovaný informačný systém hudobnej vedy
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 23, p. 12
 • Veda o umení
  Moderné metódy výskumu v netradičnej aplikácii
  1985 Nové Slovo, Bratislava year 27, 1985, p. 23
 • Hudba, matematika, počítač
  1982 PAS, marec 1982
 • Scientific reviews
 • Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik vom 16. bis 18. Jahrhundert in der Region Mittel- und Osteuropas
  Medzinárodné vedecké sympózium, Viedeň, 16. – 18. apríla 2012
  2012 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year 3, 2012, no. 2, p. 295 – 298
 • Markéta Štefková: Na ceste k zmyslu (štúdie k hudobnej analýze)
  2008 Tempo, Bratislava year 5, 2008, no. 1, p. 24
 • 16. ročník seminára Matematika a hudba, Bratislava, 19. – 20. 5. 2000
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 26, 2000, no. 1 – 2, p. 244 – 247
 • Počítač v hudbe
  Recenzia knihy Helmuta Schaffratha “Computer in der Musik”
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 18, p. 4
  (J. B. Metzler, Stuttgart 1991)
 • Totožnosť a podobnosť melódií
  Recenzia rovnomennej knihy Ľuby Ballovej
  1982 Pravda, júl, Bratislava 1982


« back to list Updated: 02. 01. 2020