Personality profile

Photo: Marta Hulková Source: fphil.uniba.sk

Marta Hulková

27 Oct 1953 Komárno

www.fphil.uniba.sk

musicology, music history, editor
pedagóg – pedagogue – music theory

Bio

Bio

1973 – 1978
UK Philosophical Faculty in Bratislava (musicology), 1979 title of PhDr., doctoral work The Ľubický Hymnbook
1985
degree of CSc., candidate work The Levoča Collection of Music
1996
second doctorate with qualifying work 17th Century Musical Sources on the Territory of Slovakia (title of docent)
1999 – 2005
staff scholar at the Institute of Musicology of SAV (Slovak Academy of Sciences)
2005
appointed professor, delivered inaugural lecture: Musical Education in the Context of the Musical Culture of Earlier Historic Times in Slovakia

In the research field she has focused on the older history of musical culture on the territory of Slovakia (16th -18th centuries). She has published many studies, monographs and source editions. She is the editor of the Musicologica Istropolitana collection.

She has engaged in pedagogical work at the Department of Aesthetics and Art Scholarship at the UK Philosophical Faculty (from 1981) and at the same Faculty’s Department of Musicology (from 1989), lecturing on musical historiography, musical palaeography, the older history of Slovak music in the medieval period, renaissance, baroque and classicism. Many of those whom she has trained have gained distinction and achieved remarkable results in the research of older music.

Bibliography

 • Antalová, Lenka: Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I.
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 33, 2007, no. 3 – 4, p. 563 – 566
 • Szórádová, Eva: Musicologica Istropolitana III
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 32, 2006, no. 2, p. 251 – 253
 • Szórádová, Eva: Musica [t. j. Musicologica] Istropolitana I, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy, Bratislava 2002, editori Marta Hulková, Ľubomír Chalupka
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 30, 2004, no. 3, p. 426 – 428
 • Szórádová, Eva: Musicologica Istropolitana II, Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra hudobnej vedy, Bratislava 2003, editor Marta Hulková
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 30, 2004, no. 3, p. 428 – 429
 • Personal bibliography
 • Books
 • Hudobné pramene 17. storočia na území Slovenska
  1996 Bratislava 1996
  (315 s., habilitačná práca)
 • Levočská zbierka hudobnín. 1. a 2.
  1985 Bratislava 1985
  (s. n., dizertačná práca)
 • Ľubický spevník
  1979 Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava 1979
  (rigorózna práca)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Denominational changes in 16th-century Europe and their influence on church music in Slovakia
  2018 Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície, Comenius University in Bratislava, Bratislava 2018, p. 204 – 216
 • Masses in the Tablature Book of Johann Plotz and their utilization in the liturgy of the Evangelical service
  2016 Musicologica Brunensia, Faculty of Philosophy, Masaryk University, Brno year 51, 2016, no. 1, p. 63 – 77
 • Konfesionálne zmeny v 16. storočí v Európe a ich vplyv na cirkevnú hudbu na území Slovenska
  2016 Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. Medzinárodná konferencia pri príležitosti sedemdesiatin profesora Daniela Škovieru, ktorá sa konala 18. – 19. novembra 2016, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava 2016
 • Cesty šírenia hudobného repertoára z európskych hudobných centier na Spiš v 17. storočí – hudobniny v Levočskej zbierke hudobnín
  2016 Tesař, Stanislav a kol.: Cantantibus organis. Hudební kultura raného novověku ve středoevropských souvislostech. Ad honorem Jiří Sehnal, Brno, Moravská zemská knihovna v Brně, Brno 2016, p. 33 – 46
  (227 s., 1. vyd.)
 • The reception of the oeuvre of composers active at the court of Rudolf II in Prague in the contemporaneous musical repertoire of historical Upper Hungary
  2015 Hudební věda, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha year 52, 2015, no. 2, p. 133 – 157
 • Jazykové podoby textov a hudba v domácich hymnologických prameňoch zo 17. storočia
  2015 Jazykovedné štúdie XXXII. Prirodzený vývin jazyka a jazykové kontakty. Eds. Balleková, Katarína – Múcsková, Gabriela – Králik, Ľubomír, Ľudovít Štúr Institute of Linguistics, Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2015, p. 529 – 536
  (592 s., 1. vyd., Zborník vedeckých štúdií, venovaný jubilujúcemu prof. PhDr. Pavlovi Žigovi, CSc.)
 • Poňatie disciplíny hudobnej historiografie u Jozefa Kresánka a jeho žiaka Richarda Rybariča
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, VERBUM Publishing House of Catholic University Ružomberok, Ružomberok 2015, p. 115 – 125
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)
 • Vydavateľské aktivity starej hudby na Slovensku – Musicologica Istropolitana
  2014 Muzikologické fórum, Czech Society for Musicology, Praha year 3, 2014, no. 1 – 2, p. 30 – 40
 • Hudobniny zo 16. a 17. storočia na pôde knižníc Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Levoči a v Kežmarku
  2013 Kniha 2013. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Dejiny knižnej kultúry Spiša, Slovak National Library, Martin 2013, p. 145 – 156
 • Stredoeurópske súvislosti šiestich rukopisných organových tabulatúrnych zborníkov z čias reformácie pochádzajúcich z územia Spiša
  2013 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana X – XI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2013, p. 187 – 225
 • kol.: Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 7., In – Kalg
  2013 Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2013
  (684 s., 1. vyd.)
 • Muzyczne kontakty między Spiszem a Śląskiem w 16 i 17 wieku
  2012 The Journal of Maria Curie-Sklodowska University. Sectio L, Artes, Lublin year 10, 2012, no. 1, p. 61 – 75
 • Hudobné tlače Bardejovskej zbierky hudobnín zo 16. storočia – spojitosti s českými vzdelancami
  2012 In: www.acecs.cz
  Clavibus unitis 1 [elektronický zdroj], Association for Central European Cultural Studies, Praha 2012, p. 54 – 60
 • Hudobný klasicizmus vo vedeckých výstupoch Dariny Múdrej, pracovníčky dvoch bratislavských hudobných inštitúcií
  2012 Bugalová, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku. Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava 2012, p. 226 – 232
  (233 s., 1. vyd., 1 CD-ROM [elektronický zdroj])
 • Musikalische Handschriften aus der Wendezeit des 16. und 17. Jahrhunderts in der Musikaliensammlung von Levoča (Leutschau/Lőcse)
  2012 The Musical Heritage of the Jagiellonian Era, Warszawa 2012, p. 253 – 267
 • Levočská zbierka hudobnín (16. – 17. storočia) ako viacgeneračná bádateľská úloha
  2011 Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 23. – 24. novembra 2011. Ed. Sylvia Urdová, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava 2011, p. 235 – 244
  (usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného Slovenského národného múzea – Hudobného múzea)
 • Spevník z Hôrky a spišské rukopisné spevníky zo 17. a 18. storočia
  2011 Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Petőczová, Janka (ed.), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2011, p. 87 – 102
 • Ein Musikkonvolut aus der Lyzeumsbibliothek in Kežmarok (Käsmark)
  2011 Musical culture of the Bohemian lands and Central Europe before 1620, Koniasch Latin Press, Praha 2011, p. 243 – 250
 • Begräbnislieder im Repertoire des Gegangbuchs aus Ľubica/Leibitz (17. – 18. Jh.) Zu dir o Herr Gott alleine von A. F. de Hethars
  2010 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VIII – IX. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2010, p. 61 – 78
 • Die ältesten musikalischen Wuellen auf dem Gebiet der Slowakei bis zum Ende des 15. Jahrhunderts
  2010 Slowakei: Geschichte – Theater – Musik – Sprache – Literatur – Volkskultur – Bildende Kunst – Slowaken im Ausland – Film, Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec 2010, p. 99 – 103
 • Stilveränderungen im zeitgenössischen Repertoire und im biesigen Musikschaffen vom 16. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts
  2010 Slowakei: Geschichte – Theater – Musik – Sprache – Literatur – Volkskultur – Bildende Kunst – Slowaken im Ausland – Film, Wieser Verlag, Klagenfurt/Celovec 2010, p. 103 – 108
 • kol.: Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 6., His – Im
  2010 Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2010
  (686 s., 1. vyd.)
 • Hudobná kultúra v mestách a regiónoch v 16. storočí na území Slovenska – stav bádania a perspektívne úlohy
  2010 Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2010, p. 175 – 199
 • Funeral songs in the repertoire of the Hymnbook from Ľubica (17th – 18th century)
  2009 Urbancová, Hana (ed.): Lament v hudbe, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, AEPress, Bratislava 2009, p. 215 – 227
  (265 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica IV)
 • Hudobné rukopisy z prelomu 16. a 17. storočia v rámci Levočskej zbierky hudobnín
  2009 Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2009, p. 11 – 28
  (278 s., 1. vyd.)
 • Musikzentren im Gebiet der Zips im 17. Jahrhundert
  2009 Kulturelle Identität durch Musik? Das Burgenland und seine Nachbarn, Kliment, Wien 2009, p. 115 – 126
 • Vplyv Cithary sanctorum na rukopisné spevníky v 17. storočí
  2008 Cithara Sanctorum 1636 – 2006. Zborník prác z vedeckej konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 370. výročia 1. vydania kancionála v dňoch 22. a 23. novembra 2006 v Liptovskom Mikuláši a Liptovskom Jáne, Slovak National Library, Martin 2008, p. 154 – 166
 • 16th and 17th century polyphony sheet music in Pentapolitana
  (Teória a výskum)
  2008 Kniha 2008. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, Domová, Miroslava (zost.), Slovak National Library, Martin 2008, p. 79 – 86
 • Prijímanie a využitie dobových hodnôt v repertoári hudobných pamiatok na území Slovenska v 16. a 17. storočí
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 33, 2007, no. 3 – 4, p. 361 – 368
 • Musikaliensammlung des 16. und im 17. Jahrhunderts auf dem Gebiet der Slowakei im Kontext gesellschaftspolitischer Veränderungen
  2007 Music-Sammlungen. Speicher interkultureller Prozesse. Teilband B, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2007, p. 536 – 547
 • Preface
  2007 František Xaver Tost (1754 – 1829): Duetto pastorale Bone Jesule. Ed. Antalová, Lenka, Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2007, p. 7 – 9
  (23, 35 s., 1. vyd., 1 partitúra, Edícia: Musicalia Istropolitana. Zv. 1)
 • kol.: Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5, Galb – Hir
  2007 Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2007
  (670 s., 1. vyd.)
 • Tematické katalógy hudobnohistorických zbierok 16. a 17. storočia
  2007 Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I., Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2007, p. 449 – 457
 • Aktuálne úlohy hudobno-historického bádania v oblasti starších dejín na Slovensku
  2006 Acta musicologica. Revue pro hudební vědu, Masaryk University, Brno 2006, no. 2, p. 1 – 7
 • Najstaršie hudobné pramene z územia Slovenska do konca 15. storočia
  2006 Slovensko. Dejiny – Divadlo – Hudba – Jazyk – Literatúra – Ľudová kultúra – Výtvarné umenie – Slováci v zahraničí, , Perfekt, Bratislava 2006, p. 99 – 108
 • Die verbreitung der Werke Samuel Scheidts auf dem Gebiet der Slowakei im 17. Jahrhundert
  2006 Samuel Scheidt (1587 – 1654). Werk und Wirkung Bericht über die Internationale wissenschaftliche Konferenz am 5. und 6. November 2004 im Rahmen der Scheidt-Ehrung 2004 in der Stadt Halle und über das Symposium in Creuzburg zum 350. Todesjahr, Händel-Haus, Halle 2006, p. 147 – 159
  (25. – 27. März 2004, v spolupráci s Institut für Musikwissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
 • Hudobné zbierky spišsko-šarišskej oblasti v 16. a 17. storočí pochádzajúce z evanjelických cirkevných spoločenstiev
  2005 Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (1605 – 1667). 400 rokov od narodenia bardejovského evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, 22. – 24. septembra 2005 v Prešove, Súzvuk Prešov Music Society, Prešov 2005, p. 125 – 132
 • Hudobno-historická reflexia domácej viachlasnej hudobnej tvorby prvej polovice 17. storočia
  2005 Slovenský literárny barok. Venované 340. výročiu smrti Petra Benického. Zborník literárnovedných štúdií a interpretácií z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej 24. marca 2004 v Bratislave, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, Bratislava 2005, p. 163 – 177
  (Usporiadatelia: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Oddelením staršej slovenskej literatúry Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave)
 • Príspevok k problematike hudobnej výchovy v mestských školách na území Slovenska v 16. storočí
  2005 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2005, p. 41 – 59
 • Tvorba Samuela Scheidta na Slovensku v 17. storočí
  350. výročie úmrtia Samuela Scheidta (1587 – 1654). (Pôsobili žiaci S. Scheidta na území Slovenska?)
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 12, p. 37 – 39
 • Príspevok k problematike hudobnej výchovy na území Slovenska v 16. storočí
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 30, 2004, no. 3, p. 225 – 239
 • Štýlové premeny v dobovom repertoári a v domácej tvorbe od 16. do 19. storočia
  2004 Žigo, Pavol a kol.: Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry, AEPress, Bratislava 2004, p. 198 – 202
 • Dejiny slovenskej hudby – najstaršie hudobné pramene z územia Slovenska do konca 15. storočia
  2004 Žigo, Pavol a kol.: Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry, AEPress, Bratislava 2004, p. 195 – 198
 • Hudobné tlače zo 16. storočia v spišsko-šarišskej oblasti
  2003 Matúš, František (ed.): Štýlotvorné prvky vo vokálnej a inštrumentálnej hudbe 16. – 18. storočia. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Prešov, 5. – 7. novembra 2002, Faculty of Humanities and Natural Sciences, University of Prešov in Prešov, Súzvuk Prešov Music Society, Prešov 2003, p. 49 – 62
  (129 s., 1. vyd., Edícia: Vedecké spisy o hudbe. Zv. 5)
 • Musikalische Kontakte zwischen der Zips (Spiš) und Schlesien
  2003 Early Music: Context and Ideas. International Conference in Musicology, Kraków, September 19 – 21 2003, Jagellonian University, Krakov 2003, p. 205 – 214
 • Die Musikaliensammlungen von Bartfeld (Bardejov) und Leutschau (Levoča)
  Übereinstimmungen und Unterschiede (16. und 17. Jahrhundert)
  2003 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2003, p. 51 – 113
 • Hulková, Marta – Ferenczi, Ilona: Spoločné muzikologické výskumy v partnerských ústavoch SAV a MAV / Közös szlovák és magyar zenetörténeti kutatások az akadémiai intézetekben
  2003 Veda na oboch brehoch Dunaja / Tudomány a Duna két partján. Prednášky z vedeckej konferencie Naše spoločné akademické výskumy, konanej v Bratislave, 19. – 20. novembra 2001, Kalligram, Bratislava 2003, p. 58 – 61, 131 – 134
  (148 s., 1. vyd., Edícia: Dialógus könyvek = Dialógy)
 • Bardejovská a Levočská zbierka hudobnín – zhody a odlišnosti (16. a 17. storočie)
  2003 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2003, p. 51 – 113
 • Duchovné piesne vo Vietorisovej tabulatúre a v spevníku Cantus Catholici (1655)
  2002 Kačic, Ladislav (ed.): Cantus Catholici a duchovná pieseň 17. storočia v strednej Európe. Zborník z interdisciplinárnej vedeckej konferencie, konanej 25. – 26. septembra 2002 v Bratislave, Slavistic Cabinet of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2002, p. 141 – 153
  (184 s., 1. vyd.)
 • Hudobniny v knižnici Johanna Dernschwama (1. polovica 16. storočia)
  2001 Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 2. Ed. Bitušíková, Alexandra – Darulová, Jolana, , Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica 2001, p. 91 – 102
 • Výskum starších dejín slovenskej hudby na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského
  2001 Slovenská hudobná veda (1921 – 2001). Minulosť, súčasnosť, perspektívy. Zborník z vedeckého seminára z príležitosti 80. výročia Katedry hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 12. decembra 2001, Chalupka, Ľubomír (ed.), Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2001, p. 55 – 61
 • Súčasný stav katalogizačného spracovania viachlasnej hudby 16. a 17. storočia na Slovensku
  2001 Kritické edice hudebních památek IV. Sborník příspěvků z konferencí “Digitalizace památek – metoda jejich ochrany a prezentace?” (Olomouc, 22. – 23. 11. 1999) a “Katalogizace jako teoretický a praktický problém muzikologické dokumentace”, Faculty of Philosophy, Masaryk University 2001, p. 155 – 161
  (196 s., 1. vyd., Olomouc, 20. – 21. 11. 2000, Tesař, Stanislav ed.)
 • Hudba v evanjelických kostoloch na Spiši v prvej polovici 18. storočia
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 26, 2000, no. 4, p. 433 – 444
 • Evangelische handschriftliche Gesangbücher aus der Spiš (Zips) von der Wende des 17. und 18. Jahrhunderts
  2000 Kačic, Ladislav (ed.): Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa in der Slowakei. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava, 18. – 20. októbra 1999, Slavistic Cabinet of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2000, p. 239 – 250
 • Príspevok k hudobnej kultúre Banskej Bystrice v druhej polovici 16. storočia
  2000 Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 1. Ed. Bitušíková, Alexandra, , Faculty of Natural Sciences, , Banská Bystrica 2000, p. 48 – 59
 • Prayov kódex
  1999 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Bratislava year 48, 1999, no. 4, p. 52 – 53
 • Zhody a odlišnosti Bardejovskej a Levočskej zbierky hudobnín (16. a 17. storočie)
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 25, 1999, no. 2 – 3, p. 150 – 200
 • Schütz-Rezeption in der deutsch-domierten Stadt Levoča (Leutschau)
  1999 Rezeption alter Musik, Heinrich-Schütz-Haus, Bad Köstritz 1999, p. 135 – 139
 • Hudobný konvolút z Lyceálnej knižnice v Kežmarku
  Príspevok k problematike renesančnej hudby 16. storočia na Slovensku
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 24, 1998, no. 3, p. 264 – 308
 • Die Zirkulation der Musik und Musikern in den evangelischen Kirchen im 17. Jahrhundert in der Slowakei
  1998 Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Musicologica Olomucensia IV. De consortiis musicis et musicorum musicaeque in Bohemia Moraviaque circulatione 1600 – 1900 – fontium litterarumque status IV, Faculty of Philosophy, Palacký University, Olomouc, Olomouc 1998, p. 77 – 84
  (Soubor textů z mezinárodní konference Musical Institutions and the Circulation of Music and Musicians in Bohemia and Moravia 1600 – 1900 – the State of the Sources and the Current Literature, konané v Olomouci ve dnech 21. – 23. listopadu 1997)
 • Odpisovači a vydavatelia hudby na Spiši v 17. storočí
  1998 Kritické edice hudebních památek II. Sborník příspěvků z konferencí Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci konaných v letech 1995, 1996, 1997, Palacký University, Olomouc, Olomouc 1998, p. 166 – 178
 • Europäische Kontexte der musikhistorischen Quellen des Zipser-Scharoscher Gebietes im 17. Jahrhundert
  1997 Polák, Pavol (ed.): Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik. Internationale musikwissenschaftliche Konferenz, Bratislava, 23. bis 25. März 1994, Bratislava 1997, p. 207 – 216
  (262 s., 1. vyd., Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 2, Slowakische Musikunion/Academic Electronic Press)
 • Mehrstimmige Bearbeitungen von Gemeindeliedern in den heimischen handschriftlichen Gesangbüchern des 17. Jahrhunderts
  1996 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 22, 1996, no. 3 – 4, p. 370 – 374
 • Viachlasné úpravy duchovných piesní v domácich rukopisných kancionáloch v 17. storočí
  1996 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 22, 1996, no. 3 – 4, p. 370 – 374
 • Najstaršie hudobné pramene
  1996 Poklady hudobnej minulosti. Katalóg k výstave, Kalinayová, Jana (ed.), Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava 1996, p. 71 – 72
  (104 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)
 • Organové tabulatúrne hudobné pramene ako východisko kritickej edície starej hudby vo vydavateľstve OPUS
  1996 Kritické edice hudebních památek I. Sborník příspěvků z konferencí Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, konaných v letech 1993 a 1994, Palacký University, Olomouc, Olomouc 1996, p. 131 – 143
 • Rukopisné hlasové zošity Levočskej zbierky hudobnín (17. storočie)
  1995 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 21, 1995, no. 2, p. 203 – 227
 • Das Musikleben in Städten von Zips (Spiš) am Ende des 16. und im 17. Jahrhundert
  1991 Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 21/1988, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1991, p. 85 – 103
 • Musikdenkmäler des Mittelalters, der Renaisance und des Barock in der Slowakei
  1990 Slowakische Musik, Slovak Music Fund, Bratislava 1990, no. 1, p. 1 – 6
 • Hudobný život v spišských mestách koncom 16. a v 17. storočí
  1989 Hudební věda, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha year XXVI, 1989, no. 1, p. 18 – 24
 • Hudobné tlače ako súčasť šírenia viachlasnej hudby v Bratislave v 16. a 17. storočí
  1989 Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 18. Horváthová, Katarína (zost.), Bratislava 1989, p. 71 – 81
  (Referát z muzikologickej konferencie Hudobný život Bratislavy od stredoveku po barok v rámci Bratislavských hudobných slávností 1989)
 • Zacharias Zerewutius: Magnificants and motets
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 15, p. 6
 • Ľubický spevník
  1988 Kačic, Ladislav (ed.): Musicologica Slovaca XIII. K prameňom hudby na Slovensku v 17. – 18. storočí, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1988, p. 11 – 134
 • Die Musikaliensammlung von Levoča
  Ein bedeutendes Dokument des Musiklebens in Spiš zu Ende 16. und im 17. Jahrhundert
  1988 Musica Antiqua Europae Orientalis VII, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz 1988, p. 135 – 150
 • Vietorisova tabulatúra vo svetle nových výskumov
  1988 Sborník Společnosti pro starou hudbu pri ČHS, Czech Music Society, Praha 1988, p. 149 – 159
 • Hulková, Marta – Ferenczi, Ilona: Tabulatura Vietoris Saeculi XVII
  1987 Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Akadémiai Kiadó, Budapešť year 29, 1987, p. 107 – 136
 • Orgel-Tabulaturbücher der Musikaliensammlung von Levoča (17 Jh.)
  Von der Forschung der Musikgeschichte in der Slowakei
  1987 Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského Musaica 18/1985, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1987, p. 57 – 79
 • Levočská zbierka hudobnín z konca 16. a zo 17. storočia
  1987 Bakoš, Ján (ed.): Problémy umenia 16. – 18. storočia. Zborník referátov z vedeckého sympózia, Bratislava, 4. – 5. marca 1987, Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1987, p. 92 – 99
 • Zameranie hudobného repertoára Bratislavy v konfrontácii so spišskou oblasťou v 17. storočí
  1987 Bratislavský hudobný barok. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 14, Horváthová, Katarína (zost.), Bratislava 1987, p. 36 – 41
  (Zborník prác zo 14. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1985, 3. októbra 1985)
 • Nové nálezy hudebněhistorických materiálů v Levoči
  1984 Opus musicum. Hudební revue, Brno year 16, 1984, no. 9, p. 286 – 288
 • O činnosti úseku hudobných rukopisov Literárnoarchívneho oddelenia Matice slovenskej v Martine
  1981 Slovenská archivistika, Bratislava year 16, 1981, no. 1, p. 206 – 208
 • Gemeinsame ein- und mehrstimmige Stücke in dem Gradual von Eperjes in dem Gesangbuch aus Ľubica (17. Jh.)
  1980 Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Akadémiai Kiadó, Budapešť year 22, 1980, p. 345 – 396
 • Hudobná výchova na Slovensku v období renesancie
  1975 Zborník Zväzu slovenských skladateľov, Bratislava 1975, p. 232 – 251
 • Editorial Work
 • Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana X – XI
  Ročenka Katedry hudobnej vedy
  2013 Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2013
  (503 s., 1. vyd.)
 • Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II.
  2010 Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2010
  (539 s., 1. vyd.)
 • Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VIII – IX
  Ročenka Katedry hudobnej vedy
  2010 Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2010
  (261 s., 1. vyd.)
 • Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VII
  Ročenka Katedry hudobnej vedy
  2008 Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2008
  (1. vyd.)
 • Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I.
  2007 Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2007
  (467 s., 1. vyd.)
 • Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI
  Ročenka Katedry hudobnej vedy
  2007 Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2007
  (1. vyd.)
 • Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V
  Ročenka Katedry hudobnej vedy
  2006 Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2006
  (1. vyd.)
 • Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV
  Ročenka Katedry hudobnej vedy
  2005 Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2005
  (1. vyd.)
 • Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana III
  Ročenka Katedry hudobnej vedy
  2004 Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2004
  (1. vyd.)
 • Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II
  Ročenka Katedry hudobnej vedy
  2003 Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2003
  (1. vyd.)
 • Hulková, Marta – Chalupka, Ľubomír (ed.): Musicologica Istropolitana I
  Ročenka Katedry hudobnej vedy
  2002 Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2002
  (1. vyd.)
 • Hulková, Marta – Ferenczi, Ilona (ed.): Tabulatura Vietoris Saeculi XVII
  1986 Opus, Bratislava 1986
  (251 s., 1. vyd., Edícia: Musicalia Danubiana 5)
 • Art Critique and Journalism
 • Scheidtove oslavy 2004
  350. výročie úmrtia skladateľa
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 12, p. 10
 • Anketa
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 24, 1998, no. 3, p. 412 – 416
 • Reprezentatívna publikácia
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 4, p. 8
 • Darina Múdra: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku II. Klasicizmus
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 13 – 14, p. 12
 • Darina Múdra: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku 2
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 13 – 14, p. 12
 • Konferencia spoločnosti pre starú hudbu
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 14, p. 4
 • Vietorisova tabulatúra – zdroj nových poznatkov
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 18, p. 5
 • Šimbracký, Ján: Opera Omnia 1
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 1, p. 8
 • Vývoj európskeho notopisu
  1983 Pravda, Bratislava year 64, 1983, no. 153 (1. 7.), p. 5
 • Tabulatúrny zborník Samuela Marckfelnera
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 8, p. 5
 • Scientific reviews
 • Reakcia na recenziu reakcia na poznámky Ladislava Kačica v recenzii zborníka ÚHV SAV Lament v hudbe v periodiku Musicologica Slovaca, roč. 2 (28), 2011, č. 1, s. 144
  2012 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year 3 (39), 2012, no. 2, p. 307 – 310
 • Wenceslai Philomathis: Musicorum libri quattuor / Václav Philomathes: Čtyři knihy o hudbě
  2004 Hudební věda, Ethnology Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Praha year 41, 2004, no. 3 – 4, p. 388 – 390

Awards

 • Jozef Kresánek Award
  2011


« back to list Updated: 31. 03. 2017