Personality profile

Photo: Juraj Lexmann Source: spravy.sav.sk

Juraj Lexmann

19 Jan 1941 Bratislava

classical music
musicology, music theory, editor, sound director, music advisoring
composition
pedagóg – pedagogue – music theory

Bio

Bio

from 1960
technician working in the manufacture of musical instruments (Varhany Krnov plant)
1964 – 1973
film cutting editor, afterwards freelance composer
1991 – 2009
staff scholar at Slovak Academy of Sciences
1996
founder of the Department of Sound Composition for training audio experts at the Film and Television Faculty of the Academy of Musical and Performing Arts
1997 – 2009
director of the Institute of Musicology at the Slovak Academy of Sciences

In the field of research he has focused on film music, liturgical music and musical culture.

He is the author of Audiovizuálne médiá a hudobná kultúra (Audiovisual Media and Musical Culture, 2009, 2002), Slovenská televízia a jej perspektívy (Slovak Television and its Prospects, 2007), Teória filmovej hudby (Theory of Film Music, 2006, 1981), Liturgický spevník pre tretie tisícročie (A Liturgical Hymnbook for the Third Millennium, 2000), Slovenská filmová hudba 1896 – 1996 (Slovak Film Music 1896-1996, 1996).

He is the author of music for more than 120 films (e.g. for the full-length cartoon film by Viktor Kubal, Krvavá pani / Bloody Lady) and for stage programmes of the SĽUK folk ensemble (e.g. Slnovrat/Solstice). He has composed chamber music and songs, and he is the author and director of musical documentary films and TV programmes (e.g. Philosophy of Music; the cycle Child Musicians). He has done cutting and musical dramaturgy for approx. 1,400 reportage, documentary and animated films.

He is a member of the International Cooperative in Systematic and Comparative Musicology.

Works

 • stage works
 • Slovakia Born of Matter

  1974 DIRECTED BY: V. Andreánsky
 • Computers and Health

  1977 DIRECTED BY: V. Andreánsky
 • At John

  for mixed choir, chamber orchestra and dance group of SĽUK
  1984 SCORING: CM, orch
 • Girls Spring Games

  for female choir and chamber orchestra of SĽUK
  1986 SCORING: CF, orch
 • Solstice

  fragment of winter forms for mixed choir, orchestra and dance group of SĽUK
  1993 SCORING: CM, orch
 • solo voice(s), choir, and orchestra
 • Christmas Alphabet

  cycle of children's christmas songs on alphabet letters for children's solo voices, children's choir, string orchestra, organ and rhytmic section of electric instruments
  1979 TEXT: A. Zunín
  SCORING: vv, CB, archi, org, el. str.
 • choir and orchestra
 • Liturgy of Blessed Marek Križan, Melichar Grodziensky and Štefan Pongrácz, Priests and Martyrs

  for mixed choir, organ and wind orchestra
  1995 SCORING: CM, org, fiati
 • string quartet
 • Five Minutes and Thirty-Six Seconds for Bratislava Quartet

  1973 SCORING: 2vn, vl, vc
 • folklore adaptations – instruments with voices
 • Look Around, Girl

  for female voice and orchestra
  1986 SCORING: v, orch
 • Outside, Beneath Us

  for female voice and orchestra
  1986
 • medium-length documentary film
 • Engineering in Czechoslovakia

  1970 DIRECTED BY: J. Pogran
 • Devil's Revenge

  1971 DIRECTED BY: J. Zachar
 • Milestones

  1971 DIRECTED BY: D. Kulíšek
 • Slovak Antiques

  1971 DIRECTED BY: L. Kudelka
 • The First Czechoslovak Nuclear Power Plant

  1973 DIRECTED BY: M. Černák
 • The Makkay Family

  1974 DIRECTED BY: M. Plýtková
 • Also Out of Respect Can Be Forfeited

  1975 DIRECTED BY: K. Barlík
 • Hours of Life

  1975 DIRECTED BY: K. Barlík
 • Muses of Subcarpathian Land

  1975 DIRECTED BY: M. Černák
 • On the Other Side of Camera

  1975 DIRECTED BY: S. Jendraššáková
 • Time of Our City

  1975 DIRECTED BY: M. Černák
 • Change of Our Village

  1976 DIRECTED BY: M. Slivka
 • At the Beginning of New Days

  1977 DIRECTED BY: S. Jendraššáková

Bibliography

 • Šuška, Pavol – Lexmann, Juraj: Čaro vedeckej práce
  Rozhovor
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 3, p. 5 – 7
 • Kajanová, Yvetta: Juraj Lexmann
  2009 Kajanová, Yvetta: Gospel music na Slovensku. Profily sólistov a osobností, Coolart, Bratislava 2009, p. 216 – 217
 • Brezina, Pavol: Juraj Lexmann: Hudobná dramaturgia filmovej a televíznej tvorby
  2008 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 34, 2008, no. 2, p. 201 – 205
 • Podpera, Rastislav: Skladateľský profil Juraja Lexmanna
  2008 Nástup diverzity – dynamizmus živej kultúry. Beličová, Renáta (ed.), Faculty of Sciences of the University of Žilina, Žilina 2008, p. 116 – 141
 • Lexmann, Juraj
  1989 Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Zv. 1. A – L, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1989, p. 670
 • Personal bibliography
 • Books
 • Teória liturgickej hudby
  2015 Bratislava 2015
  (578 s., 1. vyd., noty)
 • Audiovisual Media and Music Culture
  2009 Peter Lang, Frankfurt am Main 2009
  (101 s., 1. vyd., preložené z Audiovizuálne médiá a hudobná kultúra (Juraj Lexmann), Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV, 2002)
 • Slovenská televízia a jej perspektívy
  Teoretické východiská úvah v čase jej jubilea. (Úvaha o národnej verejnoprávnej televízii v čase prechodu na digitálny spôsob terestriálneho šírenia televízneho signálu a na pozadí kultúrneho imperializmu a globalizácie.)
  2007 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2007
  (58 s., 1. vyd., Separát zo zborníka Musicologica Slovaca et Europaea XXV)
 • Theory of Film Music
  Interscientific synthetic monography, a contribution to the film theory from the point of view of perception psychology
  2006 Peter Lang, Frankfurt am Main 2006
  (192 s., 1. vyd., photos, notes, graph, preložené pod názvom Teória filmovej hudby)
 • Teória filmovej hudby
  Syntetická monografia, príspevok do filmovej teórie z pohľadu psychológie vnímania, semiotiky, estetiky a tvorivej praxe (aktualizovaná slovenská verzia podľa Theory of Film Music)
  2006 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2006
  (182 s., 1. vyd.)
 • Audiovizuálne médiá a hudobná kultúra
  Pohľady na vývin hudobnej kultúry pod vplyvom systému elektronických médií
  2002 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2002
  (82 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a média, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2009)
 • Liturgický spevník pre tretie tisícročie
  Teoretické východiská koncepcie prípravy národných liturgických spevníkov
  2000 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2000
  (152 s., 1. vyd., spolupráca na dodatkoch Peter Ruščin)
 • spoluautorka Janičíková, Alena: Bildlich-musikalischer Kontrapunkt
  Beitrag zu Analysen der Musik in audiovisuellen Werken. Series musicologicae actualis 4
  1999 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1999
  (274 s., 1. vyd.)
 • Liturgický spevník I a jeho uvádzanie do praxe
  Základné pojmy liturgickej hudby. Základné omšové spevy. Popularizačno-náučná a osvetová publikácia
  1999 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1999
  (123 s., 1. vyd.)
 • Slovenská filmová hudba 1896 – 1996
  Dejiny a hodnotenie. K storočnici slovenskej kinematografie
  1996 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1996
  (260 s., 1. vyd., notové príklady, fotografie, registre, summary)
 • Film na Slovensku a hudba. Roky 1896 – 1990
  Súbor historiografických statí
  1994 Fotofo Foundation, Bratislava 1994
  (304 s., 1. vyd., summary)
 • Hudba v amatérskych filmoch a videoprogramoch
  1988 Institute of Culture, Bratislava 1988
  (81 s., 1. vyd., inštruktívna príručka)
 • Teória filmovej hudby
  Medzivedná syntetická monografia, príspevok do filmovej teórie z pohľadu psychológie vnímania, semiotiky, estetiky a tvorivej praxe
  1981 VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1981
  (232 s., 1. vyd., notové príklady, fotografie, vecný register, ruské rezumé, summary)
 • Monohraphs in journals and anthologies
 • Slovenská televízia a jej perspektívy
  2006 Musicologica Slovaca et Europaea XXV. Kultúra, vzdelávanie, médiá a hudba, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2006, p. 89 – 140
  (1. vyd., Edícia: Hudba a médiá, vyšlo aj samostatne ako monografia)
 • Audiovizuálne prostriedky a hudba
  1982 Musicologica Slovaca, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava year VIII, 1982, p. 145 – 195
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Spevy Rímskeho misála v živých národných jazykoch
  2012 Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu, Trnava year 22, 2012, no. 2, p. 128 – 141
 • Antropologické východiská kresťanskej liturgickej hudby
  2012 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, , Pedagogical Faculty, , Ružomberok year 15, 2012, no. 4, p. 3 – 9
 • Stručný súpis faktov a aktivít viažucich sa na Jednotný katolícky spevník vo vzťahu k omšovej liturgii
  2012 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, , Pedagogical Faculty, , Ružomberok year 15, 2012, no. 2, p. 3 – 26
 • Spontánna tvorba liturgických spevov po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku (o nápevoch, ktoré sa mohli alebo mali dostať do Liturgického spevníka)
  2010 Zmapovanie liturgicko-hudobného dedičstva na Slovensku. Ed. Ján Veľbacký, Publishing House of Michal Vaška, Prešov 2010, p. 169 – 197
  (Publikované pod pseudonymom Ján Laitlaus)
 • Antropologische Ausgangpunkte christlich-liturgischer Musik
  2009 Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A new paradigm of Christian liturgical music (Ed. Juraj Lexmann), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, p. 195 – 208
 • Anthropologische Ausgangspunkte christlich-liturgischer Musik
  2009 Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music (Ed. Juraj Lexmann), Katowice 2009, p. 195 – 208
 • The Chants of the Roman Missal in the Living Vernacular Languages
  2009 Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music (Ed. Juraj Lexmann), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, p. 117 – 132
  (Artis musicae exempla nova ritus Christiani 2. Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby. Ed. Juraj Lexmann, Ústav hudobnej vedy, Bratislava 2009, s. 79 – 90)
 • Hudobný priestor, čas a zvuk
  2009 Hudba, kultúra a spoločnosť. Dynamické faktory súčasných premien, Podpera, Rastislav – Gajdošíková Zeleiová, Jaroslava (ed.), Pedagogical Faculty, Trnava University in Trnava, Trnava 2009, p. 9 – 32
 • Spevy Rímskeho misála v živých národných jazykoch
  2009 Artis musicae exempla nova ritus Christiani 2. Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby (Ed. Juraj Lexmann), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2009, p. 79 – 90
 • The Idea of an “Antiphonary” for Mass Liturgy in the Vernacular
  2009 Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music (Ed. Juraj Lexmann), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, p. 73 – 78
 • Project on the theme A New Paradigm of Christian Liturgical Music
  2009 Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1. A New Paradigm of Christian Liturgical Music (Ed. Juraj Lexmann), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009, p. 224 – 228
 • Protirečenia v názoroch na liturgickú hudbu?
  2008 Viera a život, Dobrá kniha Publishing House, Trnava year 17, 2008, no. 3, p. 40 – 49
 • Analýza piesne č. 293 Veľkú milosť udeľuješ z Jednotného katolíckeho spevníka
  2008 70. výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník z muzikologickej konferencie, Dolná Krupá, 22. – 23. novembra 2007, Sylvia Urdová (ed.), Slovak National Museum – Music Museum, , Bratislava, Trnava 2008, p. 202 – 207
 • Music as intermedial phenomenon in information society
  2008 Musicologica Slovaca et Europaea XXVI. Musical Culture in the Vision of Information Society (Ed. Juraj Lexmann), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2008, p. 179 – 184
  (1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)
 • Antropologické východiská kresťanskej liturgickej hudby
  2007 Podpera, Rastislav (ed.): Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2007, p. 5 – 13
 • Gesänge zur Eröffnung, zur Gabenbereitung und zur Kommunion nach dem Vorbild des Graduale Romanum in der erneuerten Liturgie
  Erfahrungen mit dem neuen slowakischen Schaffen
  2006 Singende Kirche, Viedeň year 53, 2006, no. 3, p. 174 – 177
 • Ohnivé rieky – analýza hudby k filmu
  2006 Musicologica Slovaca et Europaea XXV. Kultúra, vzdelávanie, médiá a hudba (Ed. Juraj Lexmann), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2006, p. 239 – 271
  (1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)
 • Hudba a médiá: Hudobná kultúra postindustriálnej spoločnosti
  2005 Musicologica Slovaca et Europaea XXII. Hudobná kultúra pod vplyvom médií (Ed. Juraj Lexmann), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2005, p. 208 – 216
  (1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)
 • Hudba šťastného zajtrajška
  (O hudobnej kultúre na Slovensku v budovateľskej mentalite päťdesiatych rokov 20. storočia)
  2004 Poetika a politika. Umenie a päťdesiate roky. Paštéková, Jelena (ed.), Slovak Academic Press, Bratislava 2004, p. 258 – 271
 • Vorbereitung des neuen slowakischen Liturgischen Gesangbuches
  2003 Singende Kirche, Viedeň year 50, 2003, no. 2, p. 73 – 76
 • Music on Television
  2003 A history of Slovak music from the earliest times to the present (Ed. Oskár Elschek), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2003, p. 438 – 449
 • Film music
  2003 A history of Slovak music from the earliest times to the present (Ed. Oskár Elschek), Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2003, p. 427 – 437
 • Hudba v budovateľskej mentalite päťdesiatych rokov 20. storočia
  2002 Lexmann, Juraj (ed.): Príspevky k analýze hudobného vedomia na Slovensku, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2002, p. 119 – 135
 • Hudobné vedomie v masmediálnej spoločnosti – poznámky k pojmom a súvislostiam
  2002 Lexmann, Juraj (ed.): Príspevky k analýze hudobného vedomia na Slovensku, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2002, p. 7 – 30
 • Liturgický spevník – knižka pre ľud – úprava a usporiadanie
  2000 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Trnava year III, 2000, no. 4, p. 15 – 16
 • Stimuly a limity umeleckého zážitku pri sledovaní televízneho hudobného vysielania
  2000 Lexmann, Juraj (ed.): Hudba a médiá, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2000, p. 62 – 84
  (1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)
 • pod pseudonymom Laitlaus, Ján: Teoretické východiská koncepcie výučby cirkevnej hudby
  2000 Musicologica Slovaca et Europaea XX - XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2000, p. 227 – 249
  (Adoramus Te, 2000, roč. III, č. 2, s. 2 – 6)
 • pod pseudonymom Laitlaus, Ján: Notácia liturgických spevov v národných jazykoch
  2000 Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2000, p. 189 – 226
 • O Jednotnom katolíckom spevníku v liste Mikuláša Schneidera-Trnavského Karlovi Plickovi z roku 1952
  2000 Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2000, p. 287 – 290
 • Jednotný katolícky spevník a náboženský zážitok
  1999 Bugalová, Edita (ed.): Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997, , The Western Slovakian Museum, Trnava, Trnava 1999, p. 38 – 45
 • Psychofyziologické hľadiská uplatňujúce sa v audiovizuálnej tvorbe
  1998 Filmová revue. Časopis pre audiovizuálnu kultúru, Slovak Film Association, Bratislava year 6, 1998, no. 1, p. 44 – 48
 • Jednotný katolícky spevník a náboženský zážitok
  1998 Martináková, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu II, Academy of Music and Drama, Bratislava 1998, p. 45 – 49
 • Lexmann, Juraj – Adamková, Júlia: Jednotný katolícky spevník, národné obrodenie a romantizmus
  Jednotný katolícky spevník z 20. storočia – produkt myslenia 19. storočia
  1997 Viera a život, Dobrá kniha Publishing House, Trnava year 7, 1997, no. 1, p. 22 – 32
 • Duchovný rozmer hudby
  1997 Duchovný rozmer osobnosti: Interdisciplinárny prístup. Stríženec, Michal (ed.), Institute of Experimental Psychology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1997, p. 110 – 115
 • Hudba v televízi
  1996 Elschek, Oskár: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, p. 374 – 383
 • Filmová hudba
  1996 Elschek, Oskár: Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, p. 365 – 373
 • pod pseudonymom Laitlaus, Ján: Krédo v omši
  1995 Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu, Trnava year 5, 1995, no. 3, p. 234 – 252
 • Lexmann, Juraj – Adamková, Júlia: Jednotný katolícky spevník (1937) ako výsledok estetiky 19. storočia
  1995 Lengová, Jana (ed.): Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 2, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica 1995, p. 123 – 129
 • Hudba ako komunikácia, kultúra a zážitok
  1995 Nová evanjelizácia IV. Civilizácia a kultúra. Zborník z medzinárodného sympózia, Bratislava, 21. – 23. septembra 1995, Trnavská univerzita, Aloisianum, Csontos, Ladislav (zost.), Trnava 1995, p. 144 – 147
 • Kinohudba na Slovensku. Stručný prehľad obdobia 1896 – 1931
  1994 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 20, 1994, no. 1, p. 162 – 177
 • Filmová hudba a jej vývinové tendencie
  1994 Kontext. Tele – video – film – radio. Bulletin pre teóriu a prax mediálnej tvorby, Slovak Television, Bratislava 1994, no. 2, p. 25 – 27
 • Štefan Uher a Ilja Zeljenka – režisér a skladateľ
  1993 Filmová revue. Časopis pre audiovizuálnu kultúru, Slovak Film Association, Bratislava year 1, 1993, no. 1, p. 14 – 15
 • Slovenský hraný film 1970 – 1990: Hudba
  1993 Zborník, Slovak Film Institute, National Center of Cinematography, Bratislava 1993, p. 83 – 105
 • Omšové časti z hľadiska hudby
  1992 Liturgia. Časopis pre liturgickú obnovu, Trnava year 2, 1992, no. 6 – 7, p. 129 – 137
 • Filmová hudba
  1990 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 38, 1990, no. 2, p. 181 – 201
 • Slovenský hraný film 1945 – 1969: Hudba
  1990 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Cabinet of the Theatre and Film of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 38, 1990, no. 2, p. 181 – 201
 • Filmová hudba
  1989 Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Zv. 1. A – L, Encyclopedic Institute of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 1989, p. 373 – 375
 • Lexmann, Juraj – Slivka, Martin: Inovovaná verzia filmu Zem spieva
  1986 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 34, 1986, no. 4, p. 515 – 521
  (Sekcia divadelnej a filmovej vedy)
 • Hudobné ozvučenie filmu Zem spieva
  1983 Slivka, Martin – Lexmann, Juraj – Lacková, Sylvia: Karol Plicka vo filmovej faktografii, Slovak Film Institute, Bratislava 1983, p. 124 –183
 • Hudobné ozvučenie Plickovho filmu Zem spieva
  1979 Slovenské divadlo. Revue pre otázky dramatických umení, Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 27, 1979, no. 2, p. 199 – 239
  (Sekcia divadelnej a filmovej vedy, resumé v ruštine, angličtine)
 • Princípy hudobného ozvučovania filmov
  1978 Slovenské divadlo. Revue pre otázky dramatických umení, Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 26, 1978, no. 2, p. 205 – 219
  (Sekcia divadelnej a filmovej vedy, resumé v ruštine, angličtine)
 • Estetická väzba obrazu a hudby vo filme
  1975 Slovenské divadlo. Revue pre otázky dramatických umení, Fine Arts Institute of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava year 23, 1975, no. 4, p. 470 – 495
  (Sekcia divadelnej a filmovej vedy)
 • Využitie novej hudby vo filme
  1971 Slovenská hudba, Bratislava year 15, 1971, no. 5, p. 186 – 193
 • Textbooks, Textbook Chapters
 • Hudobná dramaturgia filmovej a televíznej tvorby
  2005 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2005
  (139 s., 2. rev. a dopl. vydanie, Vysokoškolská učebnica, Edícia: Hudba a médiá)
 • Hudobná dramaturgia filmovej a televíznej tvorby
  1994 Academy of Music and Drama 1994
  (103 s., 1. vyd., Vysokoškolská učebnica)
 • Editorial Work
 • Lexmann, Juraj (ed.): Artis musicae exempla nova ritus Christiani 1
  A new paradigm of Christian liturgical music
  2009 Księgarnia św. Jacka, Katowice 2009
  (228 s., 1. vyd.)
 • Lexmann, Juraj (ed.): Artis musicae exempla nova ritus Christiani 2
  Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby
  2009 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2009
  (119 s., 1. vyd.)
 • Lexmann, Juraj (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XXVI. Musical Culture in the Vision of Information Society
  2008 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2008
  (185 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)
 • Lexmann, Juraj (ed.), Sova, Milan – Grichová Oksošová, Lucia – Grich, Stanislav: Biblická konkordancia hudobných zmienok
  Súpis biblických výrazov v pôvodných jazykoch vzťahujúcich sa na spev, hru na hudobných nástrojoch a tanec a ich výskyt v slovenskom preklade Biblie
  2006 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2006
  (58 s., 1. vyd.)
 • Lexmann, Juraj (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XXV. Kultúra, vzdelávanie, médiá a hudba
  2006 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2006
  (282 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)
 • Lexmann, Juraj (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XXII. Hudobná kultúra pod vplyvom médií
  2005 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2005
  (222 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)
 • Lexmann, Juraj (ed.): Príspevky k analýze hudobného vedomia na Slovensku
  2002 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2002
  (155 s., 1. vyd.)
 • Lexmann, Juraj (ed.): Hudba a médiá
  2000 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 2000
  (130 s., 1. vyd., Edícia: Hudba a médiá)
 • Lexmann, Juraj (zost., zodp. redaktor): Musicologica Slovaca et Europaea XX – XXI. Slovenská liturgická hudba na nových cestách
  2000 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, VEDA Publishing House of Slovak Academy of Science, Bratislava 2000
  (294 s., 1. vyd., Elschek, Oskár, ed.)
 • Lexmann, Juraj (zost.): Liturgický spevník II. Medzispevy na nedele a sviatky
  1999 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Slovak Liturgy Commission 1999
  (263 s., 1. vyd.)
 • Lexmann, Juraj (zost.): Liturgický spevník III. Spevy na Popolcovú stredu, Svätý týždeň a Veľkú noc
  1993 Slovak Liturgy Commission, Prešov 1993
  (48 s., 1. vyd., Cantate vo Vydavateľstve Michala Vaška)
 • Lexmann, Juraj (zost.): Liturgický spevník I. Základné pojmy liturgickej hudby. Základné omšové spevy
  Úradný spevník rímskeho obradu v slovenčine (melodické modely, nápevy, organové sprievody, normatívne a vysvetľujúce texty)
  1990 Typis Polyglottis, Slovak Liturgy Commission, Vatikán 1990
  (182 s., 1. vyd.)
 • Lexmann, Juraj (zost.): Pašie. Opis udalostí – Kristove slová – Reč ostatných
  1989 Bratislava 1989
  (110 s., 1. vyd., liturgická príručka rímskeho obradu v slovenčine s použitím gregoriánskeho nápevu regensburskej vetve, tri zošity, vydal Spolok sv. Vojtecha, Trnava v Cirkevnom nakladateľstve Bratislava)
 • Scientific reviews
 • Petr Macek: Směleji a rozhodněji za českou hudbu!
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 32, 2006, no. 3 – 4, p. 426
 • Jaroslava Zeleiová: Muzikoterapia – dialóg s chvením
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 32, 2006, no. 3 – 4, p. 427 – 428
 • Jiří Válek: Teorie kompoziční praxe
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 3, p. 5

Awards

 • Fra Angelico Award
  2003
 • Ethnofilm Čadca ´98 honourable mention
  1998
 • Prize (IGRIC)
  1997
 • PRIX AMFION ’96
  1996


« back to list Updated: 31. 03. 2017