Personality profile

Photo: Emanuel Muntág

Emanuel Muntág

4 Jul 1929 Lučivná – 22 May 2007

musicology, critics, reviewers, editor, music archivist, librarian, music advisoring

Bio

Bio

1949
graduated from the Teaching Academy in Levoča
1949 – 1950
teacher at the State Municipal School in Čalovo
1950 – 1991
since February 1st – worker in Matica Slovenská, 1962 – 1993 the head of Archive of Musical Manuscripts
1969 – 1992
cooperation with Cs. national group IAML (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres), 1993 as a representative of Matica Slovenská initiated the establishment of the Slovak National Group IAML, also he became its chairman (1993 – 2004)
1974
founded the edition Monumenta Musica Slovaca – Facsimile as well as anthology Music Archive in the edition Theory and Research in the series Scientific Anthologies
1982
graduated from the Faculty of Education in Banská Bystrica (Slovak language, music) and in 1984 awarded the title Master
1993 – 2004
Secretary of the Music Department of Matica Slovenská

He was engaged in the research of music monuments and sources of Slovak musical culture (collection, protection, processing and disclosure) as historical library collections in Matica Slovenská, coordinating gifts or purchases of the estate of composers, musicologists, collectors of folk songs, folklorists, archives of music societies, institutions, antiques stores, church lofts and others. He co-worked on the documentation processing of musical estates and archival funds which were issued under the series Funds of Literary Archive of Matica Slovenská (1964 – 1990), from which came the inventories of Viliam Figuš-Bystrý, Miloslav Francisci, inventory documentation of music in the Roman Catholic church in Banská Štiavnica, music from the library of Zay counts in Uhrovec and later he processed the thematic catalog of the composer Tibor Andrašovan. As part of the series Monumenta Musica Slovaca (Facsimile) were issued a collection of manuscripts: Dance and Song Collection from Uhrovec, 1730 (edited by Emanuel Muntág, Matica Slovenská, Martin, 1974) and Dance Collection from Uhrovec 1742 (edited by Mária Jana Terrayová, Matica Slovenská, Martin, 1990). In the years 1976 – 1980 he dealt with the issue of documentation processing of musical sources and transcribing of Slovak Folk Songs by computer technology in the Project of Rewriting Folk Songs in the Archives of Matica Slovenská by Computer Technology.

In Matica Slovenská he organized scientific seminars and conferences, e.g. Music and Computer, about work of composers Ján Levoslav Bella, Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider-Trnavský, Mikuláš Moyzes, Miloš Ruppeldt, Ján Valašťan-Dolinský and others. Since 1994 as part of the Music Department of Matica Slovenská he has organized a national competition of Matica Slovenská choirs (1996 – 2004), Workshop for Choirmasters (1997 – 2004), Chamber Music Courses (Komárno, 1998), a research seminar Music in Banská Bystrica during Dr. Štefan Moyses (1997) and others.

He is compiler and founder of the brochure Music Archive in Matica Slovesnká (1974 – 1994). He is an author of musical documentaries (TV, radio, theater, program notes) about personalities of Slovak Culture: composers (Mikuláš Zmeškal, Viliam Figuš-Bystrý, Šimon Jurovský), Slovak painter Martin Benka, as well as author of scripts to the expositions (Choir Tatran, Viliam Figuš-Bystrý, Gejza Dusík, Tadeáš Salva).

Bibliography

 • Ruttkay, Juraj: Viera Sedláková (zost.): Hudobný archív 16
  2009 Hudobný archív 16, Slovak National Library, Martin 2009, p. 303 – 304
 • Sedláková, Viera: Za dlhoročným kolegom PaedDr. Emanuelom Muntágom
  2007 Knižnica, Slovak National Library, Martin year 8, 2007, no. 6, p. 42
 • Markuš, Jozef: Ceny Nadácie Matice slovenskej za rok 2006
  2007 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 18 (22), 2007, no. 6, p. 3
 • Za Emanuelom Muntágom
  2007 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 18 (22), 2007, no. 11, p. 2
 • Sedláková, Viera: Emanuel Muntág: Tibor Andrašovan v personálnej typodokumentácii
  Tematický katalóg hudobnej tvorby a bibliografia hudobného skladateľa
  2005 Hudobný archív 15, Slovak National Library, Martin 2005, p. 247 – 249
 • Sedláková, Viera: K jubileu PaedDr. Emanuela Muntága – k 75. narodeninám
  2004 Knižnica, Slovak National Library, Martin year 5, 2004, no. 9, p. 493
 • Sedláková, Viera: Jubileá... Emanuel Muntág
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 9, p. 5
 • Sedláková, Viera: Emanuel Muntág: kto je kto
  2004 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 15 (19), 2004, no. 14, p. 7
 • Kurajdová, Ema: Emanuel Muntág: Tibor Andrašovan v personálnej typodokumentácii
  Tematický katalóg hudobnej tvorby a bibliografie hudobného skladateľa
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 28, 2002, no. 1, p. 147 – 149
 • Maťašová, Helena: PeadDr. Emanuel Muntág
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 7 – 8, p. 3
 • Válek, Igor: Emanuel Muntág: kto je kto
  1999 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 10 (14), 1999, no. 41, p. 7
 • Bugalová, Edita: Hudobný archív 9
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 23, p. 8
 • Personal bibliography
 • Books
 • Martin Benka a hudba
  Život umelca v symbióze dvoch umení
  2004 Matica slovenská, Martin 2004
  (46 s., 1. vyd.)
 • Tibor Andrašovan v personálnej typodokumentácii
  2001 Matica slovenská, Martin 2001
  (250 s., 1. vyd.)
 • Priekopníci slovenskej národnej hudby
  1977 Matica slovenská, Martin 1977
  (57 s., 1. vyd., Edícia: Metodika a propagácia)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Piesňové zbierky Karola Plicku v Slovenskej národnej knižnici a v Etnografickom múzeu SNK v Martine
  2005 Hudobný archív 15, Slovak National Library, Martin 2005, p. 210 – 239
 • Archív hudobných rukopisov Matice slovenskej (1954 – 1993)
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 25, 1999, no. 4, p. 515 – 519
 • Zborová tvorba Ladislava Stančeka
  1999 Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pazúrik, Milan (ed.), Banská Bystrica 1999, p. 55 – 67
 • Historický prierez činnosťou hudobného odboru MS a ďalšie aktivity Matice slovenskej v oblasti hudby
  1996 Knižnice a informácie, Matica slovenská, Martin year 28, 1996, no. 12, p. 519 – 527
 • Anton Augustín Baník – hudobný kritik a skladateľ
  1996 Biografické štúdie, Matica slovenská, Martin year 23, 1996, p. 53 – 61
 • Mária Beata Deutscherová – autorka textov piesní Antona Augustína Baníka
  1996 Biografické štúdie, Matica slovenská, Martin year 23, 1996, p. 66 – 77
 • Duchovná hudba v Banskej Štiavnici
  Hudobný archív Eduarda Schoszthala, regenschoriho rímskokatolíckej cirkvi (1842 – 1891)
  1995 Lengová, Jana (ed.): Duchovná hudba v 19. storočí / Geistliche Musik im 19. Jahrhundert. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica 1995, p. 51 – 56
  (192 s., 1. vyd., Edícia: Bibliotheca musicae neosoliensis 2)
 • Muntág, Emanuel – Lehotská, Miriam: Tvorba prvej slovenskej skladateľskej generácie
  Prednáška s hudobnými ukážkami, usporiadatelia: Matica slovenská, Martin, 22. júna 1993
  1993 Matica slovenská, Martin 1993
 • Katolícka duchovná tvorba Jána Levoslava Bellu
  1993 Lengová, Jana (ed.): Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry / Ján Levoslav Bella im Kontext der europäischen Musikkultur. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993, Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica 1993, p. 57 – 64
  (217 s., 1. vyd., Edícia: Bibliotheca musicae neosoliensis 1)
 • Hudobné pramene z obdobia klasicizmu v zbierkach Matice slovenskej
  1992 Múdra, Darina (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XVII. Hudobná kultúra na Slovensku v dobe W. A. Mozarta, Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, ASCO Art & Science, Bratislava 1992, p. 103 – 111
  (112 s., 1. vyd.)
 • Vojna, mier a humanizmus v tvorbe Tibora Andrašovana
  1990 Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 11/1990, Matica slovenská, Martin 1990
  (220 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muzikologické aktivity na stránkach zborníka Hudobný archív (1975 – 1987)
  1990 Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 11/1990, Matica slovenská, Martin 1990
  (220 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Hudobná personálna bibliografia
  1990 Bibliografický zborník 1990, Matica slovenská, Martin 1990
  (209 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Hudba na Slovensku
  1989 Bibliografický zborník 1989, Matica slovenská, Martin 1989
  (201 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Spracovanie zápisov ľudových piesní výpočtovou technikou
  1988 Slovenská archivistika, Bratislava year 23, 1988, no. 1, p. 199 – 206
 • Matica slovenská 1863 – 1988
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 11, p. 1 – 2
 • Hudobné pamiatky z historických knižničných fondov v Matici slovenskej
  1988 Historické knižničné fondy na Slovensku, Matica slovenská, Martin 1988
  (254 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum knihovníctva a bibliografie. Výskumy č. 40)
 • Dokumentácia zápisov ľudových piesní výpočtovou technikou v Matici slovenskej
  1988 Bárdiová, Marianna – Bugalová, Edita (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987, , Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1988
 • Úvodný príhovor do problematiky
  1985 Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 8/1985, Matica slovenská, Martin 1985
 • Systematický a predmetový popis hudobných dokumentov
  1985 Vybrané kapitoly z hudobného knihovníctva, Matica slovenská, Martin 1985
  (238 s., 1. vyd., Edícia: Učebné texty)
 • Robotnícke spevokoly v popredí záujmu hudobného vedca
  1985 Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 8/1985, Matica slovenská, Martin 1985
 • Projekt strojového spracovania zápisov ľudových piesní v archíve hudobných rukopisov Matice slovenskej
  1985 Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 8/1985, Matica slovenská, Martin 1985
 • Muntág, Emanuel – Mišík, Ján: Projekt strojového spracovania hudobných pamiatok, príprava a realizácia experimentu strojového spracovania hudobných rukopisov a tlačí
  1985 Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 8/1985, Matica slovenská, Martin 1985
 • Projekt strojového spracovania hudobných pamiatok
  1982 Hudobný archív, Matica slovenská, Martin 1982, no. 6
 • Súpis notového archívu bratislavského robotníckeho speváckeho spolku Typografia
  1982 Matica slovenská, Martin 1982
  (230 s., 1. vyd., Edícia: Dokumentácia, č. 78)
 • Viliam Pauliny-Tóth a jeho poézia vo vzťahu k hudbe 19. storočia na Slovensku
  1979 Literárny archív 14, Matica slovenská, Martin 1979, p. 129 – 137
 • Štefan Krčméry a hudba
  1974 Biografické štúdie. Zv. 5. Zborník príspevkov, spomienok a materiálov o Štefanovi Krčmérym, Matica slovenská, Martin 1974, p. 177 – 181
  (365 s., 1. vyd.)
 • Editorial Work
 • Muntág, Emanuel (zost.): Ján Levoslav Bella – národovec a Európan
  Zborník Hudobného odboru Matice slovenske. Zv. 2
  2004 Liptovský Mikuláš 2004
  (89 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel – Bárdiová, Marianna (ed.): Viliam Figuš-Bystrý (1875 – 1937)
  Zborník referátov zo seminára, ktorý sa uskutočnil 28. apríla 2000 v rámci 22. ročníka Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici
  2002 Literary and Music Museum, State Scientific Library in Banská Bystrica, Banská Bystrica 2002
  (68 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)
 • Muntág, Emanuel (zost.): 65. výročie založenia Miestneho odboru Matice slovenskej a 70. výročie vzniku Speváckeho zboru Matice slovenskej vo Varíne
  1999 Matica slovenská, Varín 1999
  (13 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Spevom hučte, doliny 4
  Bulletin Hudobného odboru Matice slovenskej
  1998 Matica slovenská, Martin 1998
  (22 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Suita No. 1 a No. 2 pre súborovú hru zobcových fláut a continuo
  1998 Matica slovenská, Martin 1998
  (2 partitúry v obale, 10 s., 1. vyd., transkripcia Egon Krák)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudba v Banskej Bystrici v období pôsobenia biskupa Dr. Štefana Moysesa
  Zborník Hudobného odboru Matice slovenskej. Zv. 1
  1998 Matica slovenská, Martin 1998
  (61 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Ikonografiká v hudobnej historiografii
  1998 Slovak National Group IAML, Martin 1998
  (41 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Spevom hučte, doliny 3
  Bulletin Hudobného odboru Matice slovenskej
  1997 Matica slovenská, Martin 1997
  (34 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Vojtech Adamec – rodák zo Španej Doliny
  1996 Matica slovenská, Martin 1996
  (Edícia: Rok slovenskej hudby 1996)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Spevom hučte, doliny 2
  Bulletin Hudobného odboru Matice slovenskej
  1996 Matica slovenská, Martin 1996
  (32 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Zborník hymnických a národných piesní
  pre mužské, miešané a detské alebo ženské zbory
  1995 Matica slovenská, Martin 1995
  (3 partitúry, 53 s.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 12/1994
  1994 Matica slovenská, Martin 1994
  (245 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Ján Levoslav Bella: Matka nad kolískou (pre spev a klavír)
  Uspávanky na verše Petra Bellu Horala, zo zbierky Piesne zďaleka, zost. a text napísal Emanuel Muntág
  1993 Matica slovenská, Martin 1993
  (32 s., 1. vyd., hudobnina, ľudové piesne, obr., faks., Edícia: Metodika a propagácia)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Katalóg pozostalosti hudobného skladateľa Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1993 The Western Slovakian Museum, Trnava, Trnava 1993
  (156 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel – Kaššayová, Terézia (zost.): P. Paulín Bajan 1721 – 1792 – 1992
  Výber z autografov hudobného skladateľa a kazateľa
  1992 Matica slovenská, Martin 1992
  (15 voľných listov v obale. Z archívu literatúry a umenia Matice slovenskej v Martine pripravili Emanuel Muntág a Terézia Kaššayová)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 11/1990
  1990 Matica slovenská, Martin 1990
  (220 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Kresby Tadeáša Salvu
  Katalóg výstavy. Martin, Matica slovenská, 18. 12. 1987 – 22. 1. 1988
  1987 Matica slovenská, Martin 1987
  (1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 10/1987
  1987 Matica slovenská, Martin 1987
  (207 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 8/1985
  1985 Matica slovenská, Martin 1985
  (246 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 9/1985
  1985 Matica slovenská, Martin 1985
  (123 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Ján Levoslav Bella 1843 – 1936 – 1983
  Súbor faksimile hudobných autografov a vydaných diel
  1983 Matica slovenská, Martin 1983
  (13 s., 1. vyd. )
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 7/1983
  1983 Matica slovenská, Martin 1983
  (128 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 6/1982
  1982 Matica slovenská, Martin 1982
  (223 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Joseph Haydn: Symfonia in C, Nr. 48
  1982 Matica slovenská, Martin 1982
  (12, 84 s., 1. vyd., Edícia: Dokumentácia)
 • Bugalová, Edita – Muntág, Emanuel (zost.): Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1981)
  Výber zo skladateľových autogramov a vydaných diel
  1981 Matica slovenská, Martin 1981
  (16 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 5/1981
  1981 Matica slovenská, Martin 1981
  (185 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 4/1981
  1981 Matica slovenská, Martin 1981
  (314 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 3/1981
  1981 Matica slovenská, Martin 1981
  (462 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobniny z knižnice grófov Zayovcov z Uhrovca
  1979 Matica slovenská, Martin 1979
  (230 s., 1. vyd., Edícia: Dokumentácia, zostavil a úvod napísal Emanuel Muntág)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Sympózium predstaviteľov hudobnodokumentačných inštitúcií zo socialistických krajín, 7. – 11. 10. 1974, ČSSR, Martin
  Zborník materiálov
  1978 Matica slovenská, Martin 1978
  (581 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 2/1977
  1977 Matica slovenská, Martin 1977
  (342 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 1/1976
  1976 Matica slovenská, Martin 1976
  (1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 1/1974
  1975 Matica slovenská, Martin 1975
  (175 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Uhrovská zbierka piesní a tancov z roku 1730
  Edícia: Monumenta Musica Slovaca, Faksimile 1
  1974 Matica slovenská, Martin 1974
  (70 s., 78 listov, noty, faksimile, prílohy, edične pripravil a úvodnú štúdiu napísal Emanuel Muntág)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Slovenská literatúra v hudobnej interpretácii
  1974 Matica slovenská, Martin 1974
  (286 s., 1. vyd., spracoval a úvod napísal Emanuel Muntág)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Hudobné pamiatky v ČSSR v rukopisoch a tlačiach od 11. do 20. storočia
  Katalóg výstavy, október – december 1974
  1974 Matica slovenská, Martin 1974
  (31 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Viliam Figuš-Bystrý
  1973 Matica slovenská, Martin 1973
  (326 s., 1. vyd., Edícia: Personálne bibliografie, č. 1)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Súpis hudobnín z rímsko-katolíckeho kostola v Banskej Štiavnici 3.
  1972 Matica slovenská, Martin 1972
  (93 s., 1. vyd., Edícia: Fondy Literárneho archívu Matice slovenskej, č. 47)
 • Chorvát, Samuel – Muntág, Emanuel (zost.): Bibliografia článkov zo slovenských novín a časopisov z rokov 1945 – 1946
  1970 Matica slovenská, Martin 1970
  (614 s., 1. vyd., Edícia: Súčasná slovenská národná bibliografia. C - Bibliografie článkov, č. 1)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Súpis notového archívu baníckej dychovej hudby na Vindšachte
  1969 Matica slovenská, Martin 1969
  (27 s., 1. vyd., Edícia: Fondy Literárneho archívu Matice slovenskej, č. 41)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Súpis hudobnín z rímsko-katolíckeho kostola v Banskej Štiavnici 1., 2.
  1969 Matica slovenská, Martin 1969
  (105 s., 1. vyd., Edícia: Fondy Literárneho archívu Matice slovenskej, č. 39)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Slovenská literatúra v hudobnej interpretácii
  1968 Matica slovenská, Martin 1968
  (286 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Miloslav Francisci
  1965 Matica slovenská, Martin 1965
  (11 s., 1. vyd., Edícia: Rukopisné fondy Literárneho Archívu Matice slovenskej. Zv. 32)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Viliam Figuš-Bystrý
  1964 Matica slovenská, Martin 1964
  (60 s., 1. vyd., Edícia: Rukopisné fondy Literárneho archívu Matice slovenskej. Zv. 29)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Viliam Figuš-Bystrý (hudobná pozostalosť)
  1964 Matica slovenská, Martin 1964
  (60 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Bibliografický katalóg ČSSR
  1963 Matica slovenská, Martin year 13, 1963
  (45 s., 1. vyd., Osobitné číslo)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Bibliografický katalóg ČSSR
  1963 Matica slovenská, Martin 1963
  (121 s., 1. vyd.)
 • Muntág, Emanuel (zost.): Kultúrna revolúcia a sjazd socialistickej kultúry
  1959 Matica slovenská, Martin 1959
  (127 s., 1. vyd., Edícia: Bibliografické informácie, súpisy, prehľady, zoznamy, č. 11)
 • Muntág, Emanuel (zost.): K personálnej bibliografii hudobnín
  1959 Bibliografický sborník 1959, Matica slovenská, Martin 1959, p. 271 – 288
  (316 s., 1. vyd.)
 • Art Critique and Journalism
 • Stál pri základoch našej modernej hudby
  2006 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 17 (21), 2006, no. 13, p. 9
  (Tibor Andrašovan)
 • Desať rokov Slovenskej národnej skupiny IAML (1993 – 2003)
  2004 Knižnica, Slovak National Library, Martin year 5, 2004, no. 3, p. 95 – 98
 • Záujem o zborovú prácu neutícha – kurz dirigentov speváckych zborov v Banskej Bystrici
  2003 Národná osveta, National Cultural Centre, Bratislava year 13, 2003, no. 9, p. 9
 • Za Tiborom Andrašovanom
  2001 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 12 (16), 2001, no. 14, p. 8
 • Diela Pavla Országha Hviezdoslava v hudobnej interpretácii
  1999 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 10 (14), 1999, no. 24, p. 9
 • Za Jozefom Malovcom
  1998 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 9 (13), 1998, no. 42, p. 2
 • Reprezentovať dedičstvo
  1998 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 9 (13), 1998, no. 4, p. 12
 • Pieseň – spojivo krajanov so starou vlasťou
  1998 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 9 (13), 1998, no. 21, p. 12
 • Čas spomienky je časom návratu-
  1998 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 9 (13), 1998, no. 14, p. 9
 • Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť
  1997 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 8 (12), 1997, no. 36 – 37, p. 12
 • Štefan Hoza
  1996 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 7 (11), 1996, no. 41, p. 8
 • Muntág, Emanuel – Smetanová, Oľga: IAMIC a IAML v Helsingore
  1995 Hudobný život, Bratislava year 27, 1995, no. 16 – 17, p. 7
  (Medzinárodné združenie hudobných knižníc, archívov a dokumentačných stredísk, Medzinárodné združenie hudobných informačných stredísk)
 • Muntág, Emanuel – Lehotská, Miriam: S hudbou v Matici
  1994 Literárny týždenník, Bratislava year 7, 1994, no. 31, p. 15
 • Ladislav Stanček
  1994 Katolícke noviny, Bratislava year 109, 1994, no. 20, p. 14
 • Mikuláš Moyzes
  1994 Matica slovenská, Martin 1994
 • Ruppeldtovci v Liptovskom Mikuláši
  1993 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 4 (8), 1993, no. 50, p. 12
 • Tibor Andrašovan
  1992 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 3 (7), 1992, no. 11, p. 4
 • Anton Cíger: Národná hudba a Matica
  1991 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 2 (6), 1991, no. 25, p. 5
 • Miloš Berka
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 17, p. 7
 • Dotyky s minulosťou
  1981 Slovensko year 5, 1981, no. 11, p. 8
 • Ladislav Berka
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 14, p. 4
 • Významným predstaviteľom... /inc./
  Z cyklu Piesne v boji. 9
  1978 Smena, Bratislava year 31, 1978, no. 24 (28. 1.), p. 6
 • Hudobný archív II
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 14, p. 8
 • Reviews
 • Ondrej Demo: Vianočné ľudové koledy, vinše a hry, Matica slovenská 1998
  1999 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin year 10 (14), 1999, no. 4, p. 12
 • Slovenský biografický slovník
  1987 Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 10/1987, Matica slovenská, Martin 1987


« back to list Updated: 01. 03. 2017