Personality profile

Photo: Ingeborg Šišková Source: Archives of the Music Centre Slovakia

Ingeborg Šišková

1 Jul 1940 Bratislava

musicology, music history, critics, reviewers, editor, music advisoring
pedagóg – pedagogue – music theory

Bio

Bio


Bibliography

 • Krekovič, Slavomír: Neklasický pohľad na minulosť
  2000 OS – Fórum občianskej spoločnosti, Bratislava year 4, 2000, no. 12, p. 80
 • Pečman, Rudolf: Ingeborg Šišková
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 4, p. 58 – 59
 • Blahynka, Miloslav: Ingeborg Šišková: Obraz vývoja hudobného klasicizmu v Európe až po osobnosť Ch. W. Glucka
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 26, 2000, no. 4, p. 550 – 551
 • Personal bibliography
 • Books
 • Dejiny hudby IV. Klasicizmus
  2011 Ikar, Naxos, Bratislava 2011
  (375 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • Two portrets: Franz Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart
  2010 Biblioscandia, Oslo, Praha 2010
  (172 s., 1. vyd.)
 • Obraz vývoja hudobného klasicizmu v Európe až po osobnosť Ch. W. Glucka
  1999 Faculty of Philosophy of the Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 1999
  (253 s., 1. vyd.)
 • Monohraphs in journals and anthologies
 • Christoph Willibald Gluck - posledný veľký hudobný básnik antickej mytológie
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 10, p. 28
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Marginálie k pojmu novátorstvo v hudbe 18. storočia
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 31, 2005, no. 3 – 4, p. 316 – 319
 • Poznámky ku sociálnej funkcii hudby
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 30, 2004, no. 1 – 2, p. 79 – 82
 • Recepcia tvorby Edvarda H. Griega v hudobnom prostredí Bratislavy
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 29, 2003, no. 3 – 4, p. 471 – 477
 • Marginálie k “Dokonalému kapelníkovi” Johanna Matthesona
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 27, 2001, no. 2 – 3, p. 378 – 384
 • Hudobný objekt a jeho verbalizácia
  2001 Slovenská hudobná veda (1921 – 2001). Minulosť, súčasnosť, perspektívy. Zborník z vedeckého seminára z príležitosti 80. výročia Katedry hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, 12. decembra 2001, Chalupka, Ľubomír (ed.), Department of Musicology, Faculty of Philosophy, Comenius University in Bratislava, STIMUL, Bratislava 2001, p. 63 – 74
 • Hodnotenie diela Johanna Sebastiana Bacha a klasická muzikológia
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 26, 2000, no. 4, p. 413 – 416
 • The music reception of works by E. H. Grieg with an accent on music environment of Bratislava
  2000 Edvard Grieg i kulturbyen, Troldhaugen 2000, p. 119 – 121
 • Ende des Jahrtausends – neuer Anfang?
  2000 Koniec storočia, koniec tisícročia / Ende des Jahrhunderts, Ende des Milleniums. Zborník z medzinárodného sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1999, Bratislava, 8. – 10. novembra, Hrčková, Naďa (ed.), Festival Melos-Ethos, Orman, Bratislava 2000, p. 73 – 77
 • Zmeny v národnostnej a sociálnej štruktúre Bratislavy v 20. rokoch
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 25, 1999, no. 4, p. 423 – 427
 • Die Kategorie des Eigenständigen in der europäischen Kultur
  1998 Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Bratislava, 3. – 5. októbra 1996. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 3, Lengová, Jana (ed.), Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica 1998, p. 25 – 28
 • Kategória svojbytnosti v súčasnej európskej kultúre
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 4, p. 1, 3
 • Analýza, interpretácia alebo hermeneutika?
  1996 Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 23/1996, Comenius University in Bratislava, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1996, p. 83 – 116
 • Muzikológia a prognostika
  1994 Literárny týždenník, Bratislava year 7, 1994, no. 14, p. 14 – 15
 • Verbálna interpretácia hudobného umeleckého diela ako upevňujúci činiteľ jeho spoločensko-sociálnej funkcie
  Fenomén verbalizácie
  1990 Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 20/1987, Comenius University in Bratislava, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1990, p. 75 – 90
 • Hudba Veľkej francúzskej revolúcie
  K otázke ideológie v hudobnej produkcii
  1989 Literárny týždenník, Bratislava year 2, 1989, no. 45, p. 15
 • Sociálne funkcie hudby v rozvoji socialistickej spoločnosti
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 13, p. 8
  (pokr. č. 14, s. 8)
 • Die Notation der Leutschauer Lautentabulatur und ihr Prinzip der Übertragung
  1987 Zborník Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského. Musaica 18/1985, Comenius University in Bratislava, Slovak Pedagogical Publishing House, Bratislava 1987, p. 39 – 55
 • Verbálna interpretácia hudby, jej funkcia, princípy z hľadiska zefektívnenia komunikácie vo vyučovacom procese na vysokých školách
  1986 Hudební výchova v procesu formování vědomí mládeže socialistické společnosti. Materiály z konference o aktuálních otázkách hudební výchovy, konané 6. – 8. 11. 1984 v Nitre, Tesař, Stanislav – Vereš, Jozef (ed.), Czech Music Society, Praha, Nitra 1986, p. 319 – 327
 • Princípy a sociálne podmienky výkladu hudobného diela
  1985 Musica viva in schola VII. Sborník materiálů z X. mezinárodní hudebně pedagogické konference pořádaná katedrou hudební výchovy v Brně, dne 8. – 10. 11. 1983, Brno 1985, p. 105 – 110
  (361 s., 1. vyd.)
 • Výklad hudobného diela v rámci výuky hudobnej histórie so zreteľom na výchovu k počúvaniu hudby
  1985 Musica viva in schola VII. Sborník materiálů z X. mezinárodní hudebně pedagogické konference pořádaná katedrou hudební výchovy v Brně, dne 8. – 10. 11. 1983, Brno 1985, p. 95 – 104
 • Stratigraphie und soziale Verhältnisse der Bevölkerung am Ende des 19. und Anfangs des 20. Jh. in den spezifischen Bedingungen der Slowakei
  1985 Sborník Colloqium Dvořák, Janáček and their time = (Dvořák, Janáček a jejich doba), Brno 1984, Eds. Vysloužil, Jiří – Pečman, Rudolf, Czech Music Society, Brno 1985, p. 105 – 109
  (318 s., 1. vyd., Series: Colloquia on the history and theory of music at the International Musical Festival in Brno, Volume 19)
 • Vzťah k umeleckému dielu, ako predpoklad ku kvalitatívnemu prehlbovaniu a kvantitatívnemu rozširovaniu komplexu estetickej kultúry
  1984 Estetická kultúra (teória – výskum – prax). Zborník teoretických štúdií riešiteľov úlohy VIII-8-1/4 Zákonitosti rozvoja estetickej kultúry v procese výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti, Research Institute of Culture, Bratislava 1984, p. 235 – 246
 • K pojmom hudobné umelecké dielo a kompozícia
  1983 Umenie v procese spoločenského pôsobenia (teória – výskum – prax). Zborník teoretických štúdií riešiteľov úlohy VIII-8-1/4 Zákonitosti rozvoja estetickej kultúry v procese výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti, Research Institute of Culture, Bratislava 1983, p. 93 – 101
 • Hlavné zásady prepisovania Levočskej lutnovej tabulatúry
  1981 Hudobný archív 3. Pramene a dokumenty. Zost. Muntág, Emanuel, Matica slovenská, Martin 1981, p. 387 – 404
  (462 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum)
 • K pojmu hudobné umelecké dielo a kompozícia
  1981 Estetická kultúra (teória – výskum – prax). Zborník teoretických štúdií riešiteľov úlohy VIII-8-1/4 Zákonitosti rozvoja estetickej kultúry v procese výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti, Kučerová, Stanislava (zost.), Research Institute of Culture, Bratislava 1981, p. 93 – 101
 • K problematike verbálnej interpretácie hudobného umeleckého diela
  1981 Estetická kultúra (teória – výskum – prax). Zborník teoretických štúdií riešiteľov úlohy VIII-8-1/4 Zákonitosti rozvoja estetickej kultúry v procese výstavby rozvinutej socialistickej spoločnosti, Kučerová, Stanislava (zost.), Research Institute of Culture, Bratislava 1981, p. 239 – 248
 • Marginálie k premenám hudobnej štruktúry
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 7, p. 3
 • Suchoň na tému Bach
  1972 Hudobný život, Bratislava year 4, 1972, no. 4, p. 4, 6
 • Textbooks, Textbook Chapters
 • Dejiny hudby IV. Európsky klasicizmus
  1988 Comenius University in Bratislava, Bratislava 1988
  (103 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské skriptá)
 • Art Critique and Journalism
 • Európska hudobná akadémia Bratislava-Schengen v Pálffyho paláci
  2019 Hudobný život year 51, 2019, no. 1 – 2, p. 12
 • Schola Arvenzis v Bratislave
  2018 Hudobný život year 50, 2018, no. 7 – 8, p. 23
 • Dvojrecitál vo Dvorane
  2018 Hudobný život year 50, 2018, no. 1 – 2, p. 10
 • Schola Arvenzis - niekoľko postrehov
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 9, p. 2
 • Koncertný večer Európskej akadémie
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 7 – 8, p. 37
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 7 – 8, p. 28
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 6, p. 5
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 5, p. 4
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 3, p. 4
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 11, p. 7
 • Klavírny „ohňostroj“ Martina Chudadu
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 11, p. 2
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život year 49, 2017, no. 1 – 2, p. 8
 • Začiatok v Dolnom Kubíne, záver v Bratislave
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 7 – 8, p. 6
 • Európska hudobná akadémia v Bratislave – Schengen
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 12, p. 14
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 11, p. 11
 • Schumannova komorná tvorba vo Dvorane VŠMU
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 11, p. 7
 • Úspešný večer Mucha Quartet
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 10, p. 2
 • Európska hudobná akadémia v Bratislave – Schengen
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 10, p. 5
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2016 Hudobný život year 48, 2016, no. 10, p. 5
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 7 – 8, p. 5
 • Nedeľné matiné v Mirbachu
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 6, p. 14
 • Nedeľné matiné v Mirbachu
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 4, p. 12
 • Nedeľné matiné v Mirbachu
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 3, p. 3
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 11, p. 2
 • Večer komornej hudby v Primaciálnom paláci
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 10, p. 2
 • Nedeľné matiné v Mirbachu
  2015 Hudobný život year 47, 2015, no. 1 – 2, p. 10
 • Albrechtina
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 7 – 8, p. 7
 • Nedeľné matiné v Mirbachu
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 7 – 8, p. 6
 • Nedeľné matiné v Mirbachu
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 5, p. 3
 • Nedeľné matiné v Mirbachu
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 4, p. 3
 • Nedeľné matiné v Mirbachu
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 3, p. 5
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 12, p. 3
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 11, p. 17
 • Interpretačne mnohoraký december i január v Mirbachu
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 1 – 2, p. 3
 • Prvá adventná nedeľa v Pálffyho paláci
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 1 – 2, p. 16
 • Musica aeterna vo sviatočnom období
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 1 – 2, p. 15
 • Musica Poetica da Camera
  2014 Hudobný život year 46, 2014, no. 1 – 2, p. 14
 • Vlastimil Horák (17. 6. 1926 – 29. 7. 2011)
  2012 Hudobný život, Bratislava year 44, 2012, no. 1 – 2, p. 27
 • Robert Schumann
  Skladateľ poet – poet skladateľ?
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 7 – 8, p. 23 – 26
 • Pamiatke Bruna Waltera
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 7 – 8, p. 6
  (Európska hudobná akadémia Bratislava – Schengen, Hudobné dni Bruna Waltera 2010, Viktória Verbovská – violončelo, Vasilena Verbovská – klavír)
 • Kolář, Robert – Šišková, Ingeborg – Bokes, Vladimír: Ivan Šiller a hostia – cyklus klavírnych koncertov
  Štúdio 2, 24. februára – 28. apríla, Slovenský rozhlas
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 7 – 8, p. 4 – 5
 • FACES piano trio v Slovenskom rozhlase
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 1 – 2, p. 5
  (Ivana Pristašová – husle, Boris Bohó – violončelo, Ladislav Fančovič – klavír)
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 7 – 8, p. 3
  (Eva Šušková – soprán, Ivan Buffa – klavír, Musica aeterna, Zuzana Zamborská – klavír, Enikő Ginzery – cimbal, Ivan Šiller – klavír, Juraj Bartoš – trúbka, Ladislav Fančovič – klavír)
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 6, p. 3
  (Jozef Podhoranský – violončelo, Klavírne duo Ludmila Kojanová – Pavel Novotný, Peter Šaray – husle, Jana Nagy-Juhász – klavír)
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 6, p. 3
  (Kamil Mihalov – klavír)
 • Suchoň v Pálffyho paláci
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 12, p. 3
  (cyklus koncertov venovaných storočnici narodenia skladateľa, Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska – klavír)
 • Ôsmy večer s klavírnymi sonátami Ludwiga van Beethovena...
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 1 – 2, p. 6
  (Daniela Varínska – klavír)
 • Návštevníkom BHS sa 5. 12. predstavil Symfonický orchester SWR Baden-Baden Freiburg
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 1 – 2, p. 12
  (Heinrich Schiff – violončelo, dirigent, Gidon Kremer – husle)
 • Šišková, Ingeborg – Puškášová, Melánia: Dva pohľady na Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela
  2. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 10. – 31. mája, Bratislava, Spoločnosť J. N. Hummela
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 7 – 8, p. 14
 • Cyklus Hudobná mozaika...
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 3, p. 7
  (Daniela Varínska – klavír)
 • Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 11, p. 2
  (Marián Lapšanský – klavír)
 • Záver Mozartovho týždňa
  20. a 22. novembra, Pálffyho palác, Bratislava
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 1 – 2, p. 6 – 7
 • Sedemdesiat minút za klavírom
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 5, p. 4
  (Veronika Lacková – klavír)
 • Niekoľko poznámok k Mozartovmu týždňu v Bratislave
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 5, p. 9 – 10
 • Týždeň s Mozartom
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 1, p. 16
  (Mozartov týždeň, Bratislava)
 • Šišková, Ingeborg – Šuba, Andrej – Konwitschny, Peter: Peter Konwitschny: Nemyslím na to, čo sa komu páči
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 11 – 12, p. 32 – 33
 • Čítanie génia
  2005 Knihy a spoločnosť, Bratislava year 2, 2005, no. 6, p. 12
  (Ludwig van Beethoven)
 • Parafráza na tému Jana P. Kučeru: “...je hodně Hitlera ve Wagnerovi”
  (ISE, Institut pro stredoevropskou kulturu a politiku 2001, 382 s.)
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 2, p. 26 – 27
 • Pressburger Philharmoniker s “klasickým” repertoárom
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 7 – 8, p. 37 – 38
  (Rencontres Européennes, 18. júna 2001, Bratislava, Jack Martin Händler – dirigent)
 • Nórske marginálie
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 7 – 8, p. 43 – 44
  (Medzinárodná spoločnosť E. H. Griega, Bergen, 25. – 27. mája 2000, muzikologická konferencia)
 • Slovenský rozhlas pozýval 6. apríla na Veľkonočný koncert s príťažlivým programom z tvorby W. A. Mozarta
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 5, p. 22
  (Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Bratislava, Róbert Stankovský – dirigent, Ivan Gajan – klavír, Collegium technicum)
 • Matiné s J. S. Bachom
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 4, p. 22
  (Rebeka Rusó – viola da gamba, Daniela Varínska – klavír, Ján Slávik – violončelo)
 • Týždeň s Mozartom...
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 5, p. 1, 4
  (Mozartov týždeň 1998, Bratislava)
 • Kolokvium Slovenskí skladatelia
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 22, p. 9
  (Katedra Hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila v spolupráci s ISCM Slovenskou sekciou Projekt Slovenskí skladatelia 1918 – 1998)
 • V netradičnom poňatí
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 14 – 15, p. 12
  (Slovenská filharmónia)
 • Užitočná konfrontácia
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 13, p. 5
  (Jarný festival komornej hudby 1998, Bratislava)
 • Donizetti stále aktuálny?
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 12, p. 6
  (Gaetano Donizetti, 200. výročie narodenia skladateľa)
 • “Putovanie je radosť mlynára...”
  Na pamiatku 200. výročia narodenia Franza Petra Schuberta
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 9, p. 1, 3
 • Reininghaus, Frieder: “Alfonso a Estrella” F. Schuberta vo Viedni
  Ešte jeden pietny akt
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 13 – 14, p. 13
  (preložila Ingeborg Šišková)
 • Niekoľko poznámok k zborníku Staré v novom
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 13 – 14, p. 14
  (medzinárodné sympózium v rámci festivalu súčasnej hudby Melos-Étos 1995)
 • Bruckner stále aktuálny
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 19, p. 3
  (Anton Bruckner, 1824 – 1896, sté výročie úmrtia)
 • Šišková, Ingeborg – Beneš, Juraj – Hatrík, Juraj – Verešová, Iveta: Hudba ako posolstvo
  1994 Učiteľské noviny, Bratislava year 44, 1994, no. 4, p. 12
 • Premeškaná príležitosť
  1993 Literárny týždenník, Bratislava year 6, 1993, no. 48, p. 15
 • Matiné v galérii
  1991 Večerník, Bratislava year 36, 1991, no. 138 (18. 7.), p. 5
 • Idomeneo Wolfganga Amadea Mozarta
  Tradícia barokovej opery seria a nová hudobná dráma
  1991 The Slovak National Theatre, Bratislava 1991, p. 3 – 17
 • Štýlová variabilita hudobnej tvorby a socialistický realizmus
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 21, p. 8
 • Hrala Musica aeterna
  pod umeleckým vedením Jána Albrechta, v koncertnej sieni Slovenskej filharmónie
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 7, p. 7
 • Muzikologické sympózium “Syntetizujúce a diferencujúce tendencie v slovenskej muzikológii”
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 24, p. 2
  (sympózium venované muzikologickému dielu Jozefa Kresánka a Miroslava Filipa, sa uskutočnilo 27. – 28. októbra 1983 v Bratislave, organizátor: Katedra estetiky a vied o umení FF Univerzity Komenského v Bratislave a Zväz slovenských skladateľov)
 • Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71
  1975 Seminár mladých hudobných kritikov a muzikológov, Slovak Music Fund, Bratislava 1975, p. 75 – 82
 • Slovenská filharmónia
  1. – 2. XI. 1973, 8. – 9. XI. 1973, 15. – 16. XI. 1973
  1974 Hudobný život, Bratislava year 6, 1974, no. 1, p. 4
 • Koncerty v SF
  1973 Hudobný život, Bratislava year 5, 1973, no. 4, p. 5
  (Slovenská filharmónia)
 • Koncertná kronika
  1973 Hudobný život, Bratislava year 5, 1973, no. 2, p. 4
  (abonentné koncerty Slovenskej filharmónie, koncert venovaný 100. výročiu narodenia slovenského skladateľa Mikuláša Moyzesa, 90. výročiu narodenia Zoltána Kodálya)
 • Mladí v SF
  1973 Hudobný život, Bratislava year 5, 1973, no. 1, p. 4
  (abonentné koncerty Slovenskej filharmónie, Miloš Jurkovič – flauta, Stanislav Zamborský – klavír)
 • Reviews
 • Beethoven: Complete Works for Piano and Cello
  Telarc 2009, distribúcia DIVYD
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 1 – 2, p. 51
  (recenzia CD)
 • Alexander Albrecht: Túžby a spomienky
  (Úvahy a retrospektívne pohľady skladateľa). Hudobné centrum 2008
  2009 Hudobný život, Bratislava year 41, 2009, no. 7 – 8, p. 57 – 59
  (recenzia knihy)
 • J. S. Bach: Goldberg Variations
  Telarc 2007, distribúcia DIVYD
  2008 Hudobný život, Bratislava year 40, 2008, no. 3 – 4, p. 56
  (Simone Dinnerstein - klavír)
 • Franz Liszt: Via crucis
  Johannes Brahms: O Traurigkeit, o Herzeleid. Musica vocalis... AP Projekt 2006
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 6, p. 30 – 31
  (recenzia CD)
 • Beethoven, Schubert, Bartók
  Magdaléna Bajuszová, klavír. Diskant 2006
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 4, p. 34
  (recenzia CD)
 • Mozart Piano Works
  Ladislav Fanzowitz - klavír. Diskant 2006
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 3, p. 37
  (recenzia CD)
 • Milan Vároš: Záhady nesmrteľnej milenky
  Beethoven, ženy, Slovensko. Matica slovenská, Martin 2006
  2007 Hudobný život, Bratislava year 39, 2007, no. 11, p. 39
  (recenzia knihy)
 • Naďa Hrčková: Dejiny hudby I., Európsky stredovek
  Vydavateľstvo Orman, Bratislava
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 12, p. 47
  (recenzia knihy)
 • Miloslav Blahynka: Exotizmus v opere
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 9, p. 46 – 47
  (recenzia knihy)
 • Gramorecenzie
  Italian Renaissance and Early Baroque Music, Musica aeterna, umelecký vedúci Ján Albrecht, Opus Stereo...
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 3, p. 3
  (recenzia na gramofónovú platňu)
 • Richard Rybarič: Vývoj európskeho notopisu
  Opus, Bratislava 1982
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 6, p. 5
  (recenzia knihy)
 • Eugen Suchoň: Podmanený svet
  Mladé letá, Bratislava 1981
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 3, p. 2
  (recenzia knihy)
 • Sonáty Františka Pavla Riglera
  Edícia: Stará hudba na Slovensku, vedecká redakcia Richard Rybarič, vydavateľstvo Opus
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 14, p. 3
  (recenzia notovej edície)


« back to list Updated: 02. 11. 2017