Personality profile

Photo: Vladimír Čížik Source: Archives of the Music Centre Slovakia

Vladimír Čížik

6 Apr 1932 Žarnovica – 3 Jan 2017 Bratislava

classical music
musicology, music documentation, critics, reviewers
piano

Bio

Bio

1951 – 1954
Bratislava Conservatory (piano – Anna Kafendová)
1954 – 1959
UK Philosophical Faculty in Bratislava (musicology), 1969 title of PhDr., 1993 degree CSc.
1959 – 1966
pedagogue and corepetitor in the Dom pionierov a mládeže Klementa Gottwalda in Bratislava
1966 – 1992
documentarist of Slovak musical life in the Musical Museum at the Slovak National Museum in Bratislava, and throughout this period script writer and commissioner of several exhibitions commemorating anniversaries of composers at home and abroad: Béla Bartók and Slovakia (1969), Frico Kafenda (1973), Leoš Janáček and Slovakia (1979), Slovak Music After Liberation (1985), Eugen Suchoň (1988)
from 1983
private study of piano playing with Rudolf and Sylvia Macudziński (Bratislava), Valentina Kameníková (Praha), Evy Fischerová-Martvoňová (Bratislava), and others

In the field of research he focused on the documentation of Slovak concert life, which bore fruit in a number of exceptional monographs, and at the same time he engaged in musical publicistics.

He is the author and compiler of several studies and lexica on Slovak concert artists of various disciplines (for the years 1974 to 2000), and the co-author of publications on and catalogues of the musical collections of the Slovak National Museum.

Since 1984 he has also engaged in concert activity (one of the few theoreticians to do so), specialising in works for solo piano. The dramaturgy of the concerts has been conceived monothematically for the most part, and he has also presented the concerts (of world composers featured: Ludwig van Beethoven, Johann Nepomuk Hummel, Frederyk Chopin, Franz Liszt; Slovak composers: Pavol Bagin, Dezider Kardoš, Dušan Martinček, Ladislav Kupkovič, Ivan Parík, Eugen Suchoň, Ilja Zeljenka).

Bibliography

 • Ursínyová, Terézia: Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia II. (husle, viola, violončelo, kontrabas, gitara, lutna, harfa, cimbal)
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 31, 2005, no. 2, p. 209 – 210
 • Puškášová, Melánia: Vladimír Čížik: Slovník slovenského koncertného umenia I. (klavír, organ, čembalo, akordeón)
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava year 29, 2003, no. 1, p. 140 – 142
 • Ballová, Ľubica: Blahoželáme
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 4, p. 2
 • Pergler, František: Kritik na pódiu
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 4, p. 22
 • Schmidtová, Alexandra: Exegi Monumentum
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 17, p. 8
 • Benková, Marianna: Nová kniha o J. L. Bellovi
  1994 Literárny týždenník, Bratislava year 7, 1994, no. 2, p. 15
 • Berger, Igor: Čížikove interpretácie Hummela
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 6, p. 5
 • Blahynka, Milan – Čížik, Vladimír: Reminiscencie, konštatovania, pripomienky
  O Slovenskej filharmónii hovoríme s hudobným vedcom a kritikom Vladimírom Čížikom
  1989 Literárny týždenník, Bratislava year 2, 1989, no. 42, p. 15
 • Lakotová, Katarína: Koncerty Slovenského národného múzea
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 9, p. 3
 • Režuchová, Viera: Vladimír Čížik: Slovenskí dirigenti a zbormajstri
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 24, p. 3 – 4
 • Marczellová, Zuzana: Jubileum Vladimíra Čížika
  1982 Múzeum, Slovak National Museum, Bratislava year 27, 1982, no. 2, p. 119
 • Kovářová, Anna: Jubileum slovenského hudobného kritika
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 7, p. 5
 • Marczellová, Zuzana: K päťdesiatinám PhDr. Vladimíra Čížika
  1982 Zborník Slovenského národného múzea. História 22, roč. 76, Osveta, Martin 1982, p. 259 – 270
 • Adamčiaková, Vlasta – Čížik, Vladimír: Široký priestor klavíru
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 22, p. 4
 • Personal bibliography
 • Books
 • Čížik, Vladimír a kol.: Slovník slovenského koncertného umenia III. Flauta, hoboj, klarinet, saxofón, fagot, lesný roh, trúbka, pozauna, tuba, bicie nástroje
  2005 Music Centre Slovakia, Bratislava 2005
  (182 s., 1. vyd.)
 • Slovník slovenského koncertného umenia I. Klavír, organ, čembalo, akordeón
  2002 Music Centre Slovakia, Bratislava 2002
  (168 s., 1. vyd.)
 • Čížik, Vladimír – Kalinayová, Jana – Sestrienková, Iveta – Tauberová, Alexandra: Tvorcovia hudobnej Bratislavy / Schöpfer der Musikstadt Bratislava
  1992 Slovak National Museum – Music Museum, Geoprint, Bratislava 1992
  (42 s., 1. vyd., slovenská, nemecká verzia)
 • Čížik, Vladimír – Lengová, Jana (ed.): Exegi momumentum. Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)
  Život a dielo v obrazových dokumentoch
  1992 Ján Levoslav Bella Foundation, Banská Bystrica 1992
  (78 s., 1 vyd.)
 • Slovenskí dirigenti a zbormajstri
  1986 Opus, Bratislava 1986
  (325 s., 1. vyd.)
 • Ballová, Ľuba – Čížik, Vladimír – Mačák, Ivan – Múdra, Darina – Tauberová, Alexandra a ďalší: Osobnosti európskej hudby a Slovensko
  Katalóg k výstave
  1981 Slovak National Museum, Opus, Bratislava 1981
  (168 s., 1. vyd.)
 • Mokrý, Ladislav – Rybarič, Richard – Mačák, Ivan – Vajdička, Ľudovít – Ballová, Ľubica – Múdra, Darina – Čížik, Vladimír – Žitná, Viera: Pramene slovenskej hudby
  1977 Slovak National Museum, Opus, Bratislava 1977
  (155 s., 1. vyd.)
 • Slovenskí koncertní umelci II
  1976 Slovak Music Fund, Bratislava 1976
  (302 s., 1. vyd.)
 • Ballová, Ľubica – Čížik, Vladimír – Mačák, Ivan a ďalší: Hudobné zbierky Slovenského národného múzea
  1975 Slovak National Museum, Slovak Music Fund, Opus, Bratislava 1975
  (173 s., 1. vyd.)
 • Slovenskí koncertní umelci I
  1974 Slovak Music Fund, Bratislava 1974
  (145 s., 1. vyd.)
 • Výstava Frico Kafenda
  Vernisáž, 29. 9. 1973, Bratislavský hrad
  1973 Slovak National Museum, Bratislava 1973
  (16 s., 1. vyd.)
 • Bartók’s Briefe in der Slowakei
  1971 Slovak National Museum, Bratislava 1971
  (179 s., 1. vyd., Edícia: Musicologica)
 • Príspevky k dejinám hudobného školstva v Bratislave
  1969 Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava 1969
  (1. vyd., Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby)
 • Monohraphs in journals and anthologies
 • Katalóg ikonografického materiálu k životu, dielu a tradícii hudobného skladateľa Jána Levoslava Bellu (1843 – 1936)
  1992 Zborník Slovenského národného múzea. História, Osveta, Martin, Bratislava year LXXXVI, 1992, p. 137 – 156
  (155 s., 1. vyd., Edícia: Vlastivedné zborníky)
 • Studies (Book Chapters, Dictionary Entries, Scholarly Articles)
 • Vývoj a súčasný stav slovenského klavírneho umenia
  1990 Zborník Slovenského národného múzea. História, Osveta, Martin, Bratislava year LXXXIV, 1990, p. 289 – 301
  (335 s., 1. vyd., Edícia: Vlastivedné zborníky)
 • Vývojové tendencie a súčasný stav slovenskej pianistiky
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 3, p. 9
 • Dokumentačné materiály so vzťahom k hudobnej pedagogike v hudobnom oddelení Historického múzea SNM v Bratislave
  1990 In: www.msap.sk
  Aktuálne otázky školského múzejníctva II. Zborník referátov z II. školskomúzejnej konferencie o dokumentácii dejín školstva v múzeách na Slovensku, konanej v dňoch 25. – 26. októbra 1989 v Bratislave, Bratislava 1990
  (144 s., 1. vyd., Zborník Múzea školstva a pedagogiky na Slovensku)
 • Vývoj koncertného umenia v Bratislave
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 5, p. 12
 • Budovanie databanky informácií o súčasnom slovenskom hudobnom živote ako súčasť dokumentačných úloh na úseku novších dejín v hudobnom oddelení Historického ústavu Slovenského národného múzea v Bratislave
  1988 Bárdiová, Marianna – Bugalová, Edita (zost.): Hudba a počítač Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987, , Literary and Music Museum, Banská Bystrica 1988
  (136 s., 1. vyd.)
 • Dokumentácia súčasného hudobného života na hudobnom oddelení Slovenského národného múzea v Bratislave
  1986 Čížik, Vladimír (zost.): K problematike dokumentácie súčasného hudobného života na Slovensku. Zborník referátov zo seminára 13. februára 1986 v Bratislave, Slovak National Museum, Slovak Music Fund, Bratislava 1986
  (76 s., 1. vyd.)
 • Nad Bartókovou korešpondenciou
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 5, p. 6
 • Vladimír Horváth a kol.: Slovenská filharmónia 1949 – 1979
  1980 Obzor, Bratislava 1980
  (200 s., 1. vyd., Vladimír Čížik, Mikuláš Kresák, Ivan Marton, Ladislav Mokrý, Vladimír Horváth, Ladislav Mokrý, Zlata Maderová)
 • Mestská hudobná škola v Bratislave
  1979 Zborník Slovenského národného múzea. História, Osveta, Martin, Bratislava year LXXIII, 1979, p. 257 – 278
  (315 s., 1. vyd., Edícia: Vlastivedné zborníky)
 • Dokumentácia k umeleckej činnosti Františka Babuška (venované 20. výročiu skladateľovej smrti)
  1973 Zborník Slovenského národného múzea. História, Osveta, Martin, Bratislava year LXVII, 1973
  (Separát. Edícia: Vlastivedné zborníky)
 • Editorial Work
 • Čížik, Vladimír (zost.): K problematike dokumentácie súčasného hudobného života na Slovensku
  1986 Zborník referátov zo seminára 13. februára 1986 v Bratislave, Slovak National Museum, Slovak Music Fund, Bratislava 1986
  (76 s., 1. vyd.)
 • Art Critique and Journalism
 • Za hrsť spomienok bývalého múzejníka
  2011 Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 23. – 24. novembra 2011. Ed. Sylvia Urdová, Slovak Musicological Association, Slovak National Museum – Music Museum, Bratislava 2011, p. 172 – 174
  (usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného Slovenského národného múzea – Hudobného múzea)
 • Pri klavíri s absolventmi profesorky Černeckej
  2010 Hudobný život, Bratislava year 42, 2010, no. 1 – 2, p. 3
  (Ida Černecká – klavír)
 • Marián Lapšanský, piano...
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 7 – 8, p. 56 – 57
  (Marián Lapšanský – klavír)
 • Mirbachovské matiné
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 5, p. 11 – 12
 • VŠMU Symphony Orchestra
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 4, p. 9
 • Mirbachovské matiné
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 4, p. 10 – 11
 • Slovenské triá
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 3, p. 12
 • Mirbachovské matiné – ďalší Fančovič pri klavíri...
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 3, p. 11
 • Pavol Bienik (26. januára 1936)
  2006 Hudobný život, Bratislava year 38, 2006, no. 2, p. 30
 • Reminiscenčné pristavenie
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 9 – 10, p. 6
 • Na prahu zrelosti
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 9 – 10, p. 23
 • Miriam Brüllová – gitara
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 9 – 10, p. 17 – 18
 • Úspešné Duo cordefiato
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 6, p. 28
 • SOSR pred zahraničným turné
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 6, p. 27
 • Palovičovej doktorandský recitál
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 5, p. 22
  (Jordana Palovičová – klavír)
 • kol.: Slovenská filharmónia
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 5, p. 16 – 17
 • Mirbach
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 3, p. 21 – 22
  (Galéria mesta Bratislavy – Mirbachov palác)
 • Varínskej Beethoven
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 3, p. 19
  (Dana Varínska – klavír)
 • SKO BW
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 3, p. 20
  (Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala)
 • Franz Liszt. Dana Šašinová-Satury
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 2, p. 41 – 42
  (Dana Šašinová-Satury – klavír)
 • Pictures
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 11 – 12, p. 50
 • S poéziou aj s rozvahou
  2005 Hudobný život, Bratislava year 37, 2005, no. 11 – 12, p. 29
 • Orchester (aj) na export
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 9, p. 21
 • Rencontres européennes
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 9, p. 18
 • Pódium pre mladých
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 9, p. 22 – 23
 • Vedenie Slovenskej filharmónie prizvalo na koncert...
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 6, p. 17 – 18
 • Matiné v Mirbachu
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 5, p. 18
  (Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci)
 • Súborné uvedenie klavírnych sonát veľkého...
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 5, p. 13
 • Paleta ambicióznych mladých slovenských klaviristov...
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 4, p. 24
 • Matiné v Mirbachu
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 4, p. 24
  (Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci)
 • Dobrého veľa nebýva. Touto ľudovou...
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 4, p. 25
 • Miro Bázlik: Preludes
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 2, p. 43 – 44
 • Bratislavské gitarové kvarteto...
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 12, p. 23
 • Mirbach
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 12, p. 23
  (Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci)
 • S francúzskym šarmom
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 12, p. 21
 • Ak niekto v budúcnosti spracuje históriu...
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 12, p. 23
 • Jubileá... Ľuba Ballová
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 12, p. 3
  (Ľuba Ballová – muzikologička)
 • Dramaturgia matiné 17. októbra sa zamerala...
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 12, p. 22
 • New talent 2004 – Cena SPP
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 11, p. 21 – 23
 • Musiktage Bruno Walter
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 11, p. 12 – 13
  (Bruno Walter – dirigent)
 • Do maratónu festivalových podujatí...
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 11, p. 16
 • Stalo sa zvykom, že z domácej...
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 11, p. 24 – 25
 • SOSR
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 10, p. 20
 • Jubileá... Helena Gáfforová
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 10, p. 5
  (Helena Gáfforová – klavír)
 • Slovenská filharmónia
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 1, p. 18
  (č. 2, s. 16)
 • Z mirbachovských matiné
  2004 Hudobný život, Bratislava year 36, 2004, no. 1, p. 27
  (Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci)
 • Musica arvenzis
  Záverečný koncert Medzinárodných majstrovských kurzov
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 9, p. 22
 • Z komorných koncertov Kultúrneho leta
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 9, p. 20 – 21
 • Z mirbachovských matiné
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 7 – 8, p. 29
  (Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci)
 • kol.: Slovenská filharmónia
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 7 – 8, p. 21 – 23
 • Pozdrav k jubileu
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 6, p. 22 – 23
 • Keď kritik muzicíruje (namiesto recenzie)
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 5, p. 28
 • Kytička spomienok súpútnikovi (k jubileu Pavla Bagina – 11. 5.)
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 5, p. 4
 • Sympatický výkon
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 5, p. 29
 • Excelentná pianistka
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 4, p. 21
 • Slovenská filharmónia
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 11, p. 17
 • Orchestre national des Pays de la Loire
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 11, p. 14
 • Ešte z Kultúrneho leta
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 10, p. 14
 • Recitál doktoranda
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 1, p. 23
 • Z mirbachovských matiné
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 1, p. 22
  (Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci)
 • Klaviristka z Maďarska
  2003 Hudobný život, Bratislava year 35, 2003, no. 1, p. 24
 • V Koncertnom štúdiu Slovenského rozhlasu...
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 9, p. 17
 • Na záver 53. sezóny...
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 9, p. 17
 • Z mirbachovských matiné
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 7 – 8, p. 25
  (Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci)
 • Z mirbachovských matiné
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 4, p. 17
  (Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci)
 • Slovenská filharmónia
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 11, p. 14
 • Quod licet Iovi-
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 11, p. 18
 • Semináre EPTA po pätnáste
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 10, p. 6
 • Z mirbachovských matiné
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 10, p. 14
  (Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci)
 • S brilanciou a elánom
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 10, p. 15
 • Pocta Ladislavovi Slovákovi
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 10, p. 13
  (Ladislav Slovák – dirigent)
 • Z mirbachovských matiné: príkladná súhra
  2002 Hudobný život, Bratislava year 34, 2002, no. 1, p. 12
 • Čížik, Vladimír – Šuňavská, Bernadetta: Vďačím pedagógom a svojej psychike
  2001 Učiteľské noviny, Bratislava year 51, 2001, no. 38, p. 8
 • Európsky festival
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 7 – 8, p. 26
 • Viedeň – Bratislave
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 3, p. 28
 • Matiné v Mirbachu
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 2, p. 16
 • Koncerty v Mirbachu
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 12, p. 28 – 29
 • Talenty očarili
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 11, p. 26
 • Šesťdesiatnik Vladimír Čuchran
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 11, p. 3 – 4
 • kol.: 37. Bratislavské hudobné slávnosti (22. 9. – 5. 10). Recitály
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 11, p. 17 – 18
 • Suchoňov festival
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 11, p. 24
 • Brilantný recitál v Mirbachu
  2001 Hudobný život, Bratislava year 33, 2001, no. 1, p. 16 – 17
 • Nezabudnuteľný recitál
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 9, p. 29
 • Fenomenálna klaviristka
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 9, p. 29
 • Zeljenkova klavírna poetika
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 6, p. 21
 • Viedeň Bratislave
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 6, p. 24
 • Koncerty v Mirbachu
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 4, p. 21 – 22
 • Viedeň – Bratislava
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 4, p. 23
 • Snaha o bravúru
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 4, p. 23 – 24
 • Perglerov Chopin a Debussy
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 3, p. 22
 • Klavír v Mirbachu
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 12, p. 32
 • Daniel Buranovský
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 11, p. 21
 • Pamiatke Chopina
  2000 Hudobný život, Bratislava year 32, 2000, no. 1 – 2, p. 6
 • Kultúrne leto v Bratislave
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 9, p. 25
 • Koncerty v Mirbachu
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 7 – 8, p. 25
 • Klavír v Klariskách
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 7 – 8, p. 24 – 25
 • Dni Európy
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 7 – 8, p. 24
 • Jubilujúca Ida Černecká
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 4, p. 2
 • Prof. Dr. Ferdinand Klinda sedemdesiatročný
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 4, p. 2
 • Z nedeľných matiné v Mirbachovom paláci
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 3, p. 25, 26
 • Detská klavírna súťaž J. N. Hummela
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 12, p. 3
 • Tri decéniá Literárno-hudobného múzea v Banskej Bystrici
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 11, p. 4 – 5
 • Len ty jediná
  Operetné melódie
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 11, p. 62
 • Ešte k letu “Mirbach” do novej sezóny
  1999 Hudobný život, Bratislava year 31, 1999, no. 10, p. 22
 • Dobrý recitál
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 8, p. 7
 • S originalitou a majstrovstvom
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 6, p. 7
 • Michal Karin
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 6, p. 9
 • Francúzska hudba – slovenskí sólisti
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 6, p. 7
 • Komorné nedele v Mirbachovom paláci
  S exportnou kvalitou
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 5, p. 8
 • Hrať znamená tvoriť
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 3, p. 6
 • Pripomíname si-
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 2, p. 9
 • Presvedčiví Žilinčania
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 2, p. 8
 • Spomienka
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 19, p. 10
 • Podmanivá virtuozita
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 18, p. 6
 • Škutove osobnosti
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 16, p. 10
 • Výborné trio Istropolis
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 16, p. 10
 • Traja s atraktívnym programom
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 16, p. 10
 • Zaslúžený aplauz
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 13, p. 7
 • Orchester Komornej opery
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 10, p. 9
 • Inšpiratívne duo-
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 10, p. 9
 • Poézia klavíra
  1998 Hudobný život, Bratislava year 30, 1998, no. 10, p. 9
 • Pre poučenie...
  1997 Hudobný život, Bratislava year 29, 1997, no. 5, p. 5
 • Hrubovčák – Štefko
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 8, p. 4
 • Mirbachov palác patril mladým. Jozef Lupták – Eleonóra Slaničková-Škutová
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 5, p. 4
 • Mirbachov palác patril mladým. Aleš Solárik – Peter Pažický
  1996 Hudobný život, Bratislava year 28, 1996, no. 5, p. 4
 • Legenda klavírnej pedagogiky – Anna Kafendová
  1995 Hudobný život, Bratislava year 27, 1995, no. 13, p. 2
 • Pódium konzervatoristov
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 3, p. 4
 • Koncert – kaleidoskop
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 2, p. 5
 • Kultúrne leto. Pondelky v Klariskách
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 18, p. 4
 • Jubilant Juraj Alexander
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 17, p. 2
 • Recitál z českej a slovenskej tvorby
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 17, p. 5
 • Perspektívny huslista
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 17, p. 5
 • Holandský orchester
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 16, p. 5
 • Osobnosť klavírnej interpretácie – Peter Toperzer
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 13 – 14, p. 2
 • In memoriam
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 12, p. 4
 • Sila osobnosti
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 12, p. 4
 • Za doc. Ivanom Palovičom
  1994 Hudobný život, Bratislava year 26, 1994, no. 1, p. 2
 • Farebný klavír
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 9, p. 4
 • Obohatený o nové dimenzie
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 7, p. 4
 • Úspešné entré
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 6, p. 5
 • Pocta pedagógovi
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 6, p. 4
 • Rozmanitá interpretácia
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 5, p. 5
 • Šanca i perspektívy
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 3, p. 7
 • Sedemdesiatnik Zdeněk Bílek
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 19, p. 2
 • Čížik, Vladimír – Berger, Igor: Letné komorné koncerty
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 18, p. 4
 • kol.: Pondelky v Klariskách
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 17, p. 6 – 7
 • kol.: Žilina ’93 v spektre názorov
  1993 Hudobný život, Bratislava year 25, 1993, no. 12, p. 4 – 5
 • Pozdrav od protinožcov
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 9, p. 4
 • Návraty
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 8, p. 4
  (Stanislav Zamborský)
 • Bohatstvo jedného života
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 8, p. 5
  (Magda Móryová-Szakmáry)
 • Miesto pre klavír
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 7, p. 5
 • Marta Beňačková a Moyzesovo kvarteto
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 4, p. 4
 • Matiné s anglickým klaviristom
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 4, p. 4
  (William Howard)
 • Koncerty rakúskych umelcov
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 21, p. 5
 • O “polyfónii života”
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 20, p. 2
 • Poet klavíra
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 19, p. 4
 • K životnému jubileu zaslúžilej umelkyne Evy Fischerovej-Martvoňovej
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 19, p. 4
 • Letné komorné koncerty
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 17, p. 4
 • K jubileu umelkyne
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 17, p. 2
  (Eva Fischerová-Martvoňová)
 • Spomienky na operu
  Hovoríme s hudobným skladateľom a dirigentom Tiborom Andrašovanom
  1992 Literárny týždenník, Bratislava year 24, 1992, no. 17, p. 15
 • Dva recitály – dva zážitky
  1992 Hudobný život, Bratislava year 24, 1992, no. 1, p. 4
  (Jana Mária Nagy-Juhász, Tatjana Fraňová)
 • Stupienok k vyšším métam
  Po Festivale mladých koncertných umelcov Pentagonály
  1991 Práca year 46, 1991, no. 108 (10. 5.), p. 5
  (Festival mladých koncertných umelcov Pentagonály, 1991, Žilina)
 • Hudobná mlaď Pentagonály v konfrontácii
  1991 Smena year 44, 1991, no. 109 (11. 5.), p. 5
  (Festival mladých koncertných umelcov Pentagonály, 1991, Žilina)
 • Génius radosti
  1991 Bratislavské listy, Bratislava year 4, 1991, no. 4, p. 9 – 10
  (Wolfgang Amadeus Mozart)
 • Dirigovať nie je vždy sviatok
  Hovoríme s dirigentom Ladislavom Slovákom
  1991 Literárny týždenník, Bratislava year 4, 1991, no. 34, p. 1, 11
 • Komorný orchester Konzervatória
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 9, p. 4
 • Komorná streda
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 8, p. 5
 • Vyšsie po priečkach kvality
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 7, p. 4
 • Prvý mozartovský
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 3, p. 4
 • Ottorino Respighi: Rímske slávnosti, Rímske fontány, Rímske pínie
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 3, p. 5
 • Recitál veľkého klaviristu
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 19, p. 5
  (Eugen Indjič)
 • Suchoňovský triptych vo Viedni
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 11, p. 5
 • Hudobné múzeum
  1991 Hudobný život, Bratislava year 23, 1991, no. 10, p. 2
 • ŠKO Žilina
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 9, p. 5
 • Opatija 90
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 26, p. 8
 • ŠKO Žilina k Medzinárodnému dňu hudby
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 25, p. 3
 • J. S. Bach: Prelúdium a fúga d mol... [inc.]
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 20, p. 6
 • Vzácne jubileum Magda Móryová
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 20, p. 7
 • Jubilujúci klavirista
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 18, p. 7
  (Miloslav Starosta)
 • ŠKO Žilina
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 12, p. 4
 • Čížik, Vladimír – Pokorný, Juraj: Dni francúzskej hudby
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 10, p. 4
 • ŠKO Žilina
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 1, p. 3
  (pokr. č. 4, 6, 14, 25, s. 3)
 • Slovenská filharmónia v novembri. 9. a 10. novembra
  1990 Hudobný život, Bratislava year 22, 1990, no. 1, p. 3
 • Precíznosť, nadhľad
  K jubileu národného umelca prof. Ladislava Slováka
  1989 Smena year 42, 1989, no. 216 (13. 9.), p. 6
 • Prehliadka slovenského koncertného umenia
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 9, p. 1, 4
 • Záverečné podujatie koncertov... inc.
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 9, p. 3
 • Linha Singers
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 8, p. 4
 • Kapacita obsadenia orchestra ŠFK... inc.
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 7, p. 3
 • Komorný koncert
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 6, p. 5
 • Všetky januárové podujatia... inc.
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 5, p. 3
 • Klavirista György Oravecz... inc.
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 5, p. 3
 • O týždeň neskôr... inc.
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 5, p. 3
 • Johann Sebastian Bach
  Fantázia a fúga c mol, fúga g mol, prelúdium a fúga F mol, pastorále F dur C mol, fúga G mol a mol
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 3, p. 6
 • Bedřich Smetana: Sláčikové kvartetá... inc.
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 3, p. 6
 • kol.: Anketa
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 3, p. 4
 • Ku dvom jubileám klaviristu Miloša Váňu (25. 9. 1919 – 8. 12. 1954)
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 26, p. 7
 • ŠKO Žilina jubiluje
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 25, p. 3
 • Komorné koncerty
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 23, p. 7 – 9
 • Žilinské hudobné slávnosti
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 22, p. 4
 • Letné komorné koncerty
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 19, p. 3
 • Jane Coopová
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 14, p. 4
 • Kojanová – Novotný
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 13, p. 4
 • Čížik, Vladimír – Jurkovič, Miloš: Medzi školou a koncertnou praxou
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 11, p. 1, 9
 • ŠF Košice slávnostne
  1989 Hudobný život, Bratislava year 21, 1989, no. 10, p. 6
 • Slovenská filharmónia
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 7, p. 3
  (pokr. č. 8, 13, s. 3)
 • Gerschwin v Opuse
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 6, p. 6
 • Profilová platňa Ľudovíta Marcingera
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 5, p. 6
 • Koncerty MDKO
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 26, p. 4
 • Veľký straussovský koncert
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 26, p. 6
 • Festivalové recitály
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 23, p. 6
 • Interpódium
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 23, p. 7
 • Súlad tvorby a interpretácie
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 2, p. 10
 • Letné komorné koncerty
  Kultúrne leto ’88
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 19, p. 4
 • Dvadsiaty druhý ročník Prehliadky mladých koncertných umelcov
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 18, p. 3 – 4
 • Francúzska klavírna hudba
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 16, p. 6
 • Prehliadka slovenského koncertného umenia Žilina ’88
  1988 Hudobný život, Bratislava year 20, 1988, no. 10, p. 1, 4
 • Sovietsky orchester na návšteve u nás
  1987 Pravda, Bratislava year 68, 1987, no. 140 (18. 6.), p. 5
 • K nedožitým deväťdesiatinám zaslúžilého umelca Janka Matušku
  1987 Vlastivedný časopis, Slovak National Museum, Bratislava year 36, 1987, no. 4, p. 187 – 188
 • Klavírny recitál Györgya Oravcza
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 7, p. 2
 • Slovenská filharmónia
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 23, p. 3
 • Za doc. Samuelom Kovářom
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 22, p. 7
 • Cyklus koncertov súčasnej hudby. Slovenská filharmónia
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 21, p. 4
 • Abonentné koncerty A. a B. Slovenská filharmónia
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 21, p. 4
 • Klavírne recitály
  Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 20, p. 8
 • kol.: Symfonické koncerty. Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 20, p. 1, 2
 • Medzinárodná tribúna mladých interpretov
  Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 20, p. 8
 • Predfestivalové koncerty
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 19, p. 1, 3
 • Trinásty letný cyklus koncertov v Klariskách. Kultúrne leto ’87
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 17, p. 4 – 5
 • Nikolaj Rimskij-Korsakov: Šeherezáda, symfonická suita op. 35
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 17, p. 3
 • Hosťovanie sovietskeho orchestra
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 14, p. 3
 • Hosťovanie sovietskeho orchestra
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 14, p. 3
 • Slovenská filharmónia
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 10, p. 4
  (pokr. č. 12, s. 4)
 • Z komorných koncertov MDKO v Bratislave
  1987 Hudobný život, Bratislava year 19, 1987, no. 1, p. 7
  (pokr. č. 12, s. 7)
 • Koncert z tvorby Franza Liszta
  1986 Pravda, Bratislava year 67, 1986, no. 268 (13. 11.), p. 5
 • Umelkyňa veľkého rozhľadu
  Pripomíname si životné jubileum Sylvie Macudzinskej
  1986 Pravda, Bratislava year 67, 1986, no. 266 (11. 11.), p. 5
 • Kvalita uspokojovala nároky publika
  Tohoročné Bratislavské hudobné slávnosti sa skončili
  1986 Pravda, Bratislava year 67, 1986, no. 243 (15. 10.), p. 5
 • Bohaté umelecké zážitky
  Bratislavské hudobné slávnosti v druhej polovici
  1986 Pravda, Bratislava year 67, 1986, no. 236 (7. 10.), p. 5
 • Umenie povznášajúcej kvality
  Symfonické koncerty na Bratislavských hudobných slávnostiach
  1986 Pravda, Bratislava year 67, 1986, no. 231 (1. 10.), p. 5
 • Talenty na závidenie
  Po jubilejnej prehliadke mladých koncertných umelcov
  1986 Pravda, Bratislava year 67, 1986, no. 191 (15. 8.), p. 5
 • K dvom jubileám Ferenca Liszta (20. 10. 1811 Raiding, 31. 7. 1886 Bayreuth)
  1986 Pravda, Bratislava year 67, 1986, no. 178 (31. 7.), p. 5
 • Poznámková publikácia
  1986 Pravda, Bratislava year 67, 1986, no. 173 (25. 7.), p. 5
  (Carl Adolf Martienssen)
 • Klavírne koncerty na ktoré sa nezabúda
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 7, p. 4
 • Slovenská filharmónia
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 5, p. 7
 • In memoriam prof. Rudolf Macudzinski
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 4, p. 4
 • Ku kytičke...
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 22, p. 7
 • Varšavská jeseň 1986
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 22, p. 6
 • kol.: Symfonické koncerty
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 21, p. 1 – 2, 3
 • Jubilejná prehliadka mladých v Trenčianskych Tepliciach
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 20, p. 1, 4
 • Interpretačná súťaž SSR ’85
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 2, p. 3
 • Dvadsať ročníkov Prehliadky mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 17, p. 5
 • Jubilant Rudolf Novák
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 13, p. 7
 • Slovenská filharmónia
  1986 Hudobný život, Bratislava year 18, 1986, no. 1, p. 4
  (č. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 23, s. 4)
 • Päťdesiatiny PhDr. Ivana Mačáka
  1985 Múzeum, Slovak National Museum, Bratislava year 30, 1985, no. 3, p. 90
 • Prehliadka slovenského koncertného umenia ’85 v Žiline
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 8, p. 1, 4
 • Dirigent Richard Zimmer
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 7, p. 4
 • K životnému jubileu Jána Máriu Dobrodinského
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 23, p. 7
 • K nedožitým osemdesiatinám Františka Babuška
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 22, p. 8
 • Bratislavské hudobné slávnosti 1985
  Symfonické koncerty
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 21, p. 1 – 2, 3
 • Slovenská filharmónia
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 2, p. 4
  (pokr. č. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 23, 24, s. 4)
 • Dirigent Svetozár Štúr
  Profily mladých
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 16, p. 4
 • Dirigent Oliver Dohnány
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 12, p. 3
 • Úsilie o sebazdokonaľovaní a umeleckom raste. 2. časť
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 11, p. 3
 • Zaslúžilý umelec Ľudovít Marcinger
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 10, p. 6
 • K päťdesiatke Bystríka Režuchu
  1985 Hudobný život, Bratislava year 17, 1985, no. 1, p. 4
 • Prehliadka slovenského koncertného umenia ’84
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 9, p. 1, 3
 • Slovenská filharmónia
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 6, p. 4
  (pokr. č. 7, 9, 12, 13, 23, 24, s. 4)
 • Slovenská filharmónia
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 5, p. 7
 • Jubilant František Tannenberger
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 3, p. 7
 • Komorné koncerty MDKO v Bratislave
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 24, p. 7
 • kol.: Komorné súbory a recitály
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 21, p. 4 – 6
 • kol.: Symfonické koncerty
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 21, p. 1 – 2
 • Slovenské hudobné umenie v Prahe
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 20, p. 3
 • K životnému jubileu Heleny Gáfforovej
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 19, p. 5
 • Fryderyk Chopin: 24 prelúdií, op. 28
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 16, p. 5
 • Sovietski hostia v Bratislave
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 11, p. 4
 • Slovenská filharmónia
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 11, p. 21
 • Zdeněk Košler národným umelcom
  1984 Hudobný život, Bratislava year 16, 1984, no. 10, p. 3
 • Slovenská filharmónia
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 6, p. 4
  (pokr. č. 7, s. 4)
 • Interpretačná súťaž SSR ’82
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 3, p. 5
 • Smetanova klavírna súťaž
  1983 Hudobný život, Bratislava year 15, 1983, no. 2, p. 2
 • Recitál Petra Toperczera
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 9, p. 5
 • Zaslúžilý umelec Viktor Málek
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 24, p. 7
 • kol.: Symfonické koncerty
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 21, p. 2
 • Interpretačná súťaž SSR 1981
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 2, p. 1
 • Úspešný štart
  Predstavil sa nový mládežnícky orchester
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 19, p. 2
 • Široká paleta talentov
  Po XVI. prehliadke mladých koncertných umelcov
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 17, p. 1, 3
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pre klavír a orchester A dur (KZ 414), c mol (KZ 491)
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 17, p. 5
 • Leoš, Janáček: Sláčikové kvarteto č. 1, Sláčikové kvarteto č. 2 “Listy dôverné”
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 16, p. 5
 • Dmitrij Šostakovič: Sláčikové kvarteto č. 8, c mol, op. 110
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 16, p. 5
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Sláčikové kvarteto C dur "Disonantné", KZ 465
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 16, p. 5
 • Koncert Silvie Čápovej-Vizváriovej
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 15, p. 2
 • František Raur – básnik klavíra
  1982 Hudobný život, Bratislava year 14, 1982, no. 13, p. 7
 • XVII. leningradská hudobná jar
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 9, p. 6
 • Z koncertov MDKO
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 7, p. 4
 • Slovenská filharmónia (Koncerty, február – marec 1981)
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 6, p. 8
 • Slovenská filharmónia
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 5, p. 7
 • Z komorných koncertov MDKO v Bratislave
  Koncert klaviristky Doc. Valentíny Kameníkovej
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 4, p. 4
 • Medzinárodná koncertná tribúna mladých interpretov 1979
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 24, p. 3
  (recenzia LP platňa)
 • Orchester Komickej opery Berlín
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 22, p. 4
 • S Ľudovítom Rajterom
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 22, p. 2
 • Na úvod Slovenská filharmónia s Dmitrijom Kitajenkom
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 21, p. 4
 • Smetanova klavírna súťaž
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 2, p. 2
 • Slovenská filharmónia
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 2, p. 4
  (pokr. č. 3, 7, 9, 11, 12, 13, s. 4)
 • Prehliadka slovenského koncerného umenia ’81
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 19, p. 1, 7
 • Gramorecenzia
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 18, p. 3
 • Nad XV. prehliadkou mladých koncertných umelcov
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 17, p. 4
 • Recitál národného umelca Františka Raucha
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 15, p. 5
 • Jozef Hamušovský. Jubilant
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 14, p. 7
 • W. A. Mozart: Koncerty pre klavír a orchester č. 11 F dur (KV 413)
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 13, p. 5
 • Slovenská filharmónia. 21. a 22. 5. 1981
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 12, p. 4
 • Recitál Lazara Bermana
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 11, p. 7
 • Slovenská filharmónia. 7. a 8. V. 1981
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 11, p. 4
 • Vladislav Brunner
  1981 Hudobný život, Bratislava year 13, 1981, no. 1, p. 7
 • Z koncertov MDKO v Bratislave
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 9, p. 7
  (pokr. 12, s. 7)
 • Pavol Kováč
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 8, p. 3
 • Bohdan Warchal jubiluje
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 3, p. 3
 • Bohdan Warchal jubiluje
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 3, p. 3
 • Gramorecenzie
  Gramofónová platňa klaviristky Tatiany Fraňovej
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 28, p. 5
 • Ferenc Liszt: Sonáta h mol, Roky putovania II. Taliansko – č. 5
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 23, p. 5
 • Gramorecenzia
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 20, p. 5
 • Prehliadka slovenského koncertného umenia (Žilina, 15. – 20. XI. 1979)
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 2, p. 5
 • Z koncertov MDKO
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 2, p. 3
 • Slovenská filharmónia
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 2, p. 4
  (pokr. č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 23, s. 4)
 • Prehliadka slovenského koncertného umenia
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 19, p. 1, 7
 • 4. Medzinárodná tribúna mladých interpretov
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 18, p. 5
 • Magda Móryová
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 18, p. 7
 • Malé zamyslenie nad užitočným podujatím
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 17, p. 1
 • Johannes Brahms: Koncert pre klavír a orchester č. 1 d mol, op. 15
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 14, p. 7
 • Leoš, Janáček: Glagolská omša
  1980 Hudobný život, Bratislava year 12, 1980, no. 13, p. 6
 • Jubilejný cyklus
  SOČR päťdesiatročný
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 8, p. 1
 • Anna Korínska-Kornhauserová
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 6, p. 8
 • Recitál Evy Čipkayovej
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 5, p. 7
 • Trávničkovo kvarteto
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 4, p. 7
 • Slovenská filharmónia
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 4, p. 8
 • Výstava “Hudba v Banskej Bystrici”
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 3, p. 2
 • Jubilant
  Gabriel Vojtech
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 3, p. 7
 • III. Interpretačná súťaž SSR
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 24, p. 1
 • Päťdesiatka Ladislava Holáska
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 24, p. 7
 • Medzinárodná tribúna mladých interpretov ’79
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 21, p. 1, 3
 • Fínski hostia v Redute
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 20, p. 4
 • Smetanova klavírna súťaž
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 2, p. 7
 • Arnold Schőnberg: Skladby pre klavír
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 18, p. 5
 • Helena Gáfforová
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 18, p. 7
 • Jaroslav Ježek: Sláčikové kvarteto
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 18, p. 5
  (recenzia LP platňa)
 • Maurice Ravel: Koncert pre klavír a orchester G dur
  Sergej Prokofiev: 5. koncert pre klavír a orchester G dur
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 17, p. 5
  (recenzia LP platňa)
 • Trinásta prehliadka mladých koncertných umelcov
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 15, p. 3
 • Recitál Cypriána Katsarisa
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 15, p. 2
 • Drážďanské hudobné slávnosti
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 13, p. 6
 • Klavírny koncert na výstave
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 11, p. 6
 • Slovenská filharmónia
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 1, p. 4
  (pokr. č. 2, 5, 8, 11, 12, 13, s. 4)
 • Druhá interpretačná súťaž SSR
  1979 Hudobný život, Bratislava year 11, 1979, no. 1, p. 1 – 8
 • Bohatý výber, vysoká úroveň
  Skončila sa prehliadka mladých umelcov
  1978 Pravda, Bratislava year 59, 1978, no. 249 (21. 10.), p. 5
 • Čížik, Vladimír – Karin, Michal: Služba umeniu
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 7, p. 3
 • Pero i taktovka Otara Taktakišviliho
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 6, p. 5
 • Gramorecenzie
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 3, p. 5
  (pokr. č. 13, s. 5)
 • Konfrontácia klaviristov
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 3, p. 4
 • Dva výborné polorecitály. Eva Dianovská-Virsíková, Cyril Dianovský
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 24, p. 7
 • Berlínske postrehy
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 23, p. 6
 • IP ’78
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 21, p. 4
 • Franz Schubert: V. symfónia B dur D. 485
  Gramorecenzie
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 20, p. 5
 • Slovenská filharmónia
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 2, p. 4
  (pokr. č. 5, 7, 8, 9, 12, 15, 17, 22, 24)
 • Wolgang Amadeus Mozart: Symfónia B dur, KV 319
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 19, p. 4
 • Absolventský recitál
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 18, p. 5
 • S pestrou dramaturgiou
  XII. prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 17, p. 4
 • S Petrom Toperczerom o interpretácii a interpretoch
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 12, p. 5
 • Camerata Slovaca inštrumentálne
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 12, p. 5
 • Vysoký štandard
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 11, p. 4
 • Umenie čembalovej hry
  1978 Hudobný život, Bratislava year 10, 1978, no. 11, p. 4
 • Recenzia gramofónovej nahrávky českého huslistu Václava Hudečka
  1977 Hudobný život, Bratislava year 9, 1977, no. 3, p. 5
 • Slovenská filharmónia
  Koncerty
  1977 Hudobný život, Bratislava year 9, 1977, no. 2, p. 4
  (pokr. č. 3, s. 4)
 • SFZ – 30. výročie Slovenského filharmonického zboru
  1977 Matičné čítanie. Kultúrno-spoločenský dvojtýždenník, Matica slovenská, Martin year 9, 1977, no. 1, p. 5
 • Hudobný zážitok: Koncert Los Angeles Philharmonic Orchestra v Bratislave
  1977 Hudobný život, Bratislava year 9, 1977, no. 1, p. 3
 • Bilancia – úspechy a plány OPUS-u
  1976 Matičné čítanie. Kultúrno-spoločenský dvojtýždenník, Matica slovenská, Martin year 9, 1976, no. 3, p. 2
 • Mladá Smetanova Lytomyšl
  1976 Matičné čítanie. Kultúrno-spoločenský dvojtýždenník, Matica slovenská, Martin year 9, 1976, no. 20, p. 5
  (Hudobný život, roč. 8, č. 19, 1976, s. 5)
 • Blahoželáme Ľudovítovi Rajterovi
  1976 Matičné čítanie. Kultúrno-spoločenský dvojtýždenník, Matica slovenská, Martin year 9, 1976, no. 16, p. 4
 • Gorizia 1976
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 22, p. 6
 • Interpódium ’76
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 21, p. 3
 • Lipsko Bachovi
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 13, p. 8
 • Slovenská filharmónia
  1976 Hudobný život, Bratislava year 8, 1976, no. 1, p. 4
  (pokr. č. 2, 6, 12, 24, s. 4)
 • Rozosiala krásu, žala radosť
  Koncertná umelkyňa Sylvia Macudzinská 70-ročná
  1976 Pravda, Bratislava year 57, 1976, no. (12. 11.), p. 5

Premieres

 • First performances in Slovakia
 • Pavol Bagin: Memories
  Three lyric songs dedicated to V. Čížik
  23 Mar
  2003
  First performances in Slovakia
  Concert Hall of the Bratislava Castle, Bratislava, SK
  PERFORMERS: Vladimír Čížik (pf)


« back to list Updated: 31. 03. 2017