O diele:

Evolúcia je veľké orchestrálne dielo pre dvoch dirigentov a 104 hráčov (menej hráčov je možných). Skladba je založená na vzájomne súvisiacich a mobilných hudobných častiach, ktoré sú v rámci partitúry aranžované pre rozličné kombinácie inštrumentálnych zoskupení. Každá kombinácia inštrumentálneho zoskupenia je usmernená dirigentmi, ktorí iniciujú varírovanie alebo vyradenie konkrétnych hudobných udalostí, zakódovaných v partitúre.


(autor, uvedené v rámci štúdie MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie. In: Slovenská hudba 36, 2010/1, s. 47.)

X