O diele:

Nedeľná hudba vznikala postupne z potrieb kantorskej praxe, keď som si k sprevádzaným cirkevným piesňam pripravoval či už improvizačným spôsobom alebo jednoduchou skicou malé prelúdiá. K niektorým z nich som sa neskôr vrátil a prepracoval ich do väčších samostatných celkov quasi chorálových predohier či chorálových variácií, ktoré som začal voľne spájať suitovým spôsobom. Pôvodná chrámová funkcia tých malých organových prelúdií navodila i názov takto vzniknutých novovytvorených cyklov. Táto konkrétna zostava prvej Nedeľnej hudby obsahuje štyri obrazy, v ktorých som sa snažil výrazovo vykresliť ich myšlienkový obsah. Ako úvod uvádzam moju vlastnú pieseň pod názvom Krása stvorenstva, ktorú som pôvodne napísal pre detský zbor Kvapôčky. Druhá časť Rozkvitnutá halúzka je lyrické prelúdium na melódiu starej adventnej piesne Es ist ein Ros entsprungen zo 16. storočia nadväzujúcej na Izaiášovo proroctvo o príchode Božieho Syna. Tretia časť s názvom Zornička je chorálové prelúdium na pieseň Phillipa Nicolaia z r. 1599 ilustrujúce radosť z príchodu ranného svitu a snahu prežiť deň statočne ku chvále Božej. Záverečný diel Život s Kristom tvoria chorálové variácie na pieseň Márie Royovej Smieť žiť pre Krista. Je to najznámejšia slovenská duchovná pieseň, ktorá sa nachádza v cirkevných spevníkoch mnohých národov celého sveta. Priebeh skladby prechádza z počiatočného pokojného preludovania na jej harmonickom podklade do búrlivého vyjadrenia angažovaného postoja viery; náhlym tempovým zlomom nasleduje kontrastná kantiléna citácie melódie piesne. Tento úsek so stálym kontrapunktom v závere smerujúcim do výšok v súlade s textom piesne navodzuje katarziu a naplnenie zmyslu žitia s Kristom v dosiahnutí víťazného vojdenia do večného života. V závere ešte raz odznie celá pieseň v majestátnom hymnickom podaní. Vzhľadom na rôznosť (či obmedzenosť) interpretačných možností v cirkevnom prostredí ako i pre možnosť domáceho muzicírovania som túto Nedeľnú hudbu spracoval i v niekoľkých inštrumentačných zostavách. Sú to varianty: pre organ sólo, pre klavír štvorručne, pre flautu a klavír, pre husle a klavír, pre klavírne trio, pre sláčikové kvarteto a napokon pre koncertné predvedenie pre sláčikový orchester s čembalom.


(autor)

Časti diela:
Krása stvorenstva
Rozkvitnutá halúzka
Zornička
Život s Kristom


Prvé uvedenie na Slovensku

11. 4. 2010, Evanjelický kostol, Bratislava-Petržalka, SK
INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
X