O diele:

IUTHDN je vonkajším množinovým kruhom (textový obsah správy prijatej počas komponovania) na označenie semiotickej skupiny štruktúr, ktoré sa podieľajú na výstavbe diela. Dešifrovanie informácií ukrytých v artefaktoch a v iných predmetoch uložených na stole sa deje v rovine asociatívneho myslenia. Zakrytý stôl je metaforou ďalekého mesta, odkiaľ prichádza huslistka Blanka. Prostý rozhovor Antje a Blanky je archetypom ženskej komunikácie. Ukrýva však v sebe náznak prirodzenej dichotómie nášho kultúrneho priestoru. Každodenný stret 'gréckeho' a 'židovského' myslenia je naše dedičstvo, ktoré sa odohráva v každej chvíli a situácii. V tejto kompozícii sa rieši problém komunikácie kompetencií hudobného skladateľa, divadelného režiséra a hudobníkov-improvizátorov. V kompetencii hudobníkov-improvizátorov je voľba prirodzeného tempo-času štruktúry. Celé predvedenie môže plynulo konvergovať od stavu dominantnej hudobnej improvizácie s recesívnou textovo-dramatickou a hudobno-komponovanou zložkou až po stav dominancie textovo-dramatickej zložky alebo prípadne intermezzo dominantnej hudobno-komponovanej zložky. Možná je však aj dominancia iba jednej zložky.


(autor, uvedené v rámci štúdie MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Mladá slovenská skladateľská generácia – štýlové a názorové orientácie. In: Slovenská hudba 36, 2010/1, s. 31.)

X