O diele:

Je to jednočasťová skladba, ktorá sa člení na dva samostatné diely spojené medzivetou. Prvá časť je napísaná v klasickej sonátovej forme s pomalým úvodom, druhú časť tvorí Passacaglia s trojitou fúgou. Témy v pomalých častiach sonáty sú koncipované na voľne nastupujúcich dvanástich tónoch. Použitím prevratného kontrapunktu vznikajú ich transpozície, ktoré prechádzajú postupne do homofónne riešených skladobných prvkov.


(autor, in: bulletin Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1979, s. 12.)

X