O diele:

Skladba vznikla na objednávku flautistky Evy Belicovej a komorného orchestra EnsembleSpectrum. Inšpiráciou diela boli dadaistické filmy Vikinga Eggerlinga Symphonie Diagonale a Hansa Richtera Rhythmus 21 a 23, z ktorých pramení aj názov skladby. V skladbe sa snažím hľadať spôsoby vyjadrenia týchto pojmov: čo je diagonála, čo je rytmus? Dalo by sa povedať, že sa jedná o banálne otázky, na ktoré je jednoduché odpovedať. Pravdepodobne áno. Avšak podstatné pre mňa, je položiť si túto otázku, zamyslieť sa a nájsť vlastné riešenia vyjadrenia rytmus/"pulzu", diagonály ako "línie", "čiary" a ich kombinácií.

autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2018

Skladba Rhythmus. Diagonale (2017 – 2018) pre basovú
flautu, video a komorný súbor vznikla pre flautistku Evu Hruškovú a Ensemble
Spectrum. Na začiatku 20. rokov 20. storočia snahou umelcov o nové vyjadrovacie prostriedky vznikol žáner, ktorý v súčasnosti nazývame experimentálnym filmom. Výtvarníci, predstavitelia dadaizmu a surrealizmu vo filme videli spôsob, ako hľadať iné formy, stojace v protiklade k procesom spracovania v mainstreamovom alebo dokumentárnom filme. Hans Richter a Viking Eggerling sú spolu s Oskarom Fischingerom a Walterom Ruttmannom predstaviteľmi subžánru experimentálneho filmu, tzv. absolútneho filmu. Predstavovali odklon od naratívnosti literatúry a hraného filmu a vyobrazovali čisto vizuálny dojem z rytmizovaných štruktúr farieb a abstraktných tvarov. Ako zdroj inšpirácie im slúžila najmä hudba, kde film má byť: „Hudba pre oči“ (Eggergling), „Maľovanie s časom“ (Ruttmann), „Rytmus je čas“ (Richter). Skladba Rhythmus. Diagonale (2017 – 2018) vznikla ako reakcia a inšpirácia zároveň na nemé filmy spomínaných autorov: V. Eggergling – Symphonie diagonale a H. Richter – Rhythmus 21, Rhythmus 23. Prvý film ma fascinoval svojou metronomickou periodicitou cyklov figúr, ktoré sa zobrazujú a zase strácajú približne každú jednu či dve sekundy. Figúry pozostávajú z rôznych narastajúcich a ubúdajúcich línií, vlnoviek a iných tvarov. Filmy Rhythmus 21 a 23 používajú podobný princíp, avšak s tým rozdielom, že prezentujú aj priestorový dynamizmus a pulzovanie figúr na ploche. Obidva filmy majú spoločný najmä rytmický cyklus, pulz a niečo, čo by sme mohli nazývať hudobný motív (čo predstavuje s atematickosťou dadaizmu akýsi paradox). Spája ním týchto „motívov“ vytvára Eggerling mnohé variácie na svoje figúry, ktoré rôznym spôsobom kombinuje a spája do nových kontextov. Richter spracúva v Rhythmus 21 pulzáciu čiernych a bielych štvoruholníkov rôznych veľkostí, dynamizuje ich zároveň aj farebným odtienením. Rhythmus 23 predstavuje medzistupeň medzi filmami Symphonie diagonale a Rhythmus 21, v ktorom pulzujúce štvoruholníkové objekty sú nasycované polkruhovými a lineárnymi figúrami pripomínajúce dielo V. Eggerglinga. Rhythmus. Diagonale pre basovú flautu, komorný súbor a video spracúva niektoré myšlienky vyššie spomenutých diel. Pracuje s periodickým opakovaním figúry, ktorá však môže podliehať javom procesuálnej premeny, variácie, ale môže aj „stáť v čase“ ako jeden uzavretý blok. Skladba je vystavaná z viacerých blokov, viacmenej reagujúcich na svoje okolie, kde jeden element motívu môže presahovať do ďalšieho alebo prvok ešte nám cudzí,

sa smie prejavovať aj ďaleko skôr pred svojim príchodom. Dve z mnohých otázok, ktoré som si počas komponovania skladby kládol, znie: „Čo všetko vieme považovať za rytmus, resp. diagonálny rytmus?“ Na akých úrovniach a vzťahoch sa rytmus, pulz a periodicita cyklu môže prejavovať a kedy začíname vnímať proces ich premien? Komorná skladba Rhythmus.Diagonale zaznie na dnešnom koncerte v inej verzii ako je vydaná na CD New Dawn EnsembleSpectrum. Novú verziu môžeme považovať za akýsi „directors cut“,„v2.0“, „betaverzia“ alebo „datapack“ pôvodného diela. Niektoré motívy sú oblečené do mierne iných zvukových tvarov, môže sa líšiť inštrumentácia a aj forma dielov. Zvukový svet zostáva, iba sa stáva viac saturovaným o nové uhly nnáhľadu na vyššie popísané otázky.


(autor, in: bulletin New Dawn – EnsembleSpectrum)

Prvé uvedenie na Slovensku

5. 2. 2018, New Dawn – Koncert EnsembleSpectrum, Rakúske kultúrne fórum, Bratislava, SK
INTERPRETI: EnsembleSpectrum, Eva Belicova (fl), Barnabás Kollárik (cl), Jakub Chlepko (vn), Mikuláš Tuhý (vc), František Výrostko (cb), Júlia Novosedlíková (pf), Matej Sloboda (dir.)

Prvé uvedenie na Slovensku

9. 11. 2018, Nová slovenská hudba, Dvorana, Bratislava, SK
INTERPRETI: EnsembleSpectrum
verzia b
X