Časti diela:
Povzdych
Vietor nad dolinou
Pieseň loretánskych zvonov
Cesta

X