O diele:

Z formálneho hľadiska ide v skladbe o zachytenie procesu "an sich" v pomerne transparentnej forme. Nosným momentom oddimenzovania procesovosti je použitie duchovného posolstva starozákonného textu. Tomu je prispôsobená aj sadzba vokálneho partu a melodika, ktorá má chorálový prapôvod. Z hľadiska percepcie vystupuje do popredia potreba definovania centra - hoci aj viacznačného.


(autor, in: bulletin Nová slovenská hudba 2004)

X