O diele:

Sláčikové kvarteto č. 3, op. 61 je štvorčasťový komorný sonátový cyklus. Ako predošlé dve kvartetá, i toto je pre mňa akousi osobnou spoveďou. Vedome v ňom nadväzujem na niektoré princípy štylizácie kvartet L. Janáčka a vo výstavbe hudobného procesu kvarteta sa usilujem o hlboko emotívny a kontrastuplný výraz. Inšpiračným zdrojom mi bola vynikajúca interpretácia môjho 2. sláčikového kvarteta Moyzesovým kvartetom, ako aj ich majstrovská hra vôbec. Preto som aj toto sláčikové kvarteto venoval tomuto komornému súboru.


(autor, in: bulletin Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby 1987, s. 29.)

Časti diela:
Allegro moderato
Adagio molto
Allegro leggiero
Con moto

X