Časti diela:
Široko, pokojne
Živo, hravo
Veľmi pomaly, výrazne
Energicky, s pohybom

X