Profil osobnosti

Foto: Dita Marenčinová

Dita Marenčinová

8. 2. 1943 Prešov

muzikológia, hudobná história, etnomuzikológia, publicistika
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1965
absolvovala Konzervatórium v Košiciach (hru na klavíri v triede prof. Marty Reiterovej)
1965 – 1976
pedagogička na Ľudovej škole umenia (ĽŠU), Sverdlovova 6, Košice (v súčasnosti ulica Mäsiarska), vyučovala hru na klavíri, hru na zobcovej flaute a korepetovala, na ĽŠU sa zaslúžila o zrovnoprávnenie hry na zobcovej flaute s ostatnými dychovými nástrojmi ako hlavného predmetu, so svojimi žiakmi získala množstvo ocenení na celoštátnych súťažiach ĽŠU
1977 – 2015
pedagogická činnosť na Konzervatóriu v Košiciach, Timonova 2 (hudobnoteoretické predmety: dejiny hudby, dejiny a literatúra spevu, dejiny a literatúru divadla pre spevákov a hercov), viedla hudobnoestetický seminár, konzultantka absolventských prác, v rámci ktorých iniciovala zber ľudových piesní a ľudových obradov (cca 500 piesní)
1980
absolvovala hudobnú vedu a etnografiu na Filozofickej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyně v Brne (teraz Masarykova univerzita)
1982
titul PhDr., rigorózne štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Jana Evangelistu Purkyně v Brne
2012 – 2015
pedagogická činnosť na Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice (hudobná estetika), viedla seminár záverečných absolventských prác
 

Vo svojej publicistickej a muzikologickej činnosti sa zameriavala predovšetkým na operné a hudobnozábavné divadlo reflektujúc najmä hudobnodramatickú produkciu Opery Štátneho divadla Košice a Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Vypracovala podrobné analýzy činnosti týchto divadiel, najmä pri viacerých okrúhlych výročiach, zverejnené na konferenciách a v zborníkoch. Spolupracovala na Štátnej výskumnej úlohe Opera v Košiciach v rokoch 1948 – 1985 v garancii Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Je autorkou viac ako 60 hesiel pre dvojzväzkovú Encyklopédiu dramatických umení (Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, 1989, 1990) o operných spevákoch Opery Štátneho divadla Košice a operetných a muzikálových spevákov Spevohry Divadla Jonáša Záborského Prešov, tiež textov hesiel o histórii oboch divadiel v tejto encyklopédii. Napísala vyše 450 kritík z oblasti hudobného divadla a z koncertov.

Členka viacerých zväzov a spolkov: Slovenský spolok pre hudobnú výchovu, Česká hudební společnost, Zväz slovenských skladateľov, muzikologická sekcia, Česká společnost pro starou hudbu, Zväz dramatických umelcov na Slovensku. V Zväze dramatických umelcov bola členkou komisie pre užší výber inscenácií operetnej a muzikálovej tvorby divadiel, orientovaných aj na hudobnozábavné divadlo, odporúčaných na celoštátne (československé) prehliadky.

Publikuje v odborných časopisoch a zborníkoch i dennej tlači. Zaoberala sa skúmaním ľudových piesní z okolia Brumovic na Morave, zberom ľudovej slovesnosti na Moravských Kopaniciach, niekoľko týchto piesní vyšlo knižne v práci Proměny jihomoravské vesnice. Národopisné studie z Brumovic (Univerzita J. E. Purkyně, Brno, 1981). Zbierala ľudové piesne taktiež v zemplínskych obciach Cejkov a Malý Horeš a ich hudobnú štruktúru podrobila porovnávacej analýze (Diplomová práca, Filozofická fakulta Univerzity Jana Evanglistu Purkyně v Brne, Brno, 1980). Dielčia štúdia bola uverejnená v Sborníku příspěvků z 12. etnomuzikologického semináře: Lidový tanec, píseň a hudba. Krajské kulturní středisko v Brně (Brno, 1983).

Pripravila rozhlasové relácie o pravidelnom hudobnom vysielaní košického rozhlasu od roku 1927 pri príležitosti 90-ročného jubilea tohto rozhlasu. Pracuje na monografii Hudobná minulosť mesta Košice v rokoch 1850 – 1918.

Bibliografia

 • Marenčinová, Edita
  2016 Encyklopedie osobností České a Slovenské republiky / Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky, Londýn 2016
  (1608 s., 4. vyd., Vydavateľ: Oxford Encyclopedia Ltd.)
 • Bukovinská, Júlia: Edita Marenčinová
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 2, s. 3
  (Edita Marenčinová, nar. 1943)
 • Urbančíková, Lýdia: Dita Marenčinová
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 3, s. 2
  (Edita Marenčinová, nar. 1943)
 • Marenčinová, Edita
  1990 Encyklopédia dramatických umení Slovenska. Zv. 2, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1990, s. 31
  (Edita Marenčinová, nar. 1943)
 • Hybáčková, Beáta – Marenčinová, Edita: O dvoch storočiach hudobného divadla v Košiciach
  Je ešte stále čo nachádzať
  1989 Východoslovenské noviny, Košice roč. 38, 1989, č. 136, s. 4
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Potemrová, Mária – Marenčinová, Edita – Bukovinská, Júlia: Muzikantská rodina Hemerkovcov
  1992 Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice 1992
  (28 s., 1. vyd.)
 • Meier, Jaroslav: Obrazovka plná hudby
  1972 Slovenská televízia, Bratislava 1972
  (203 s., 1. vyd., televízia relácie, televízne výskumy, televízna hudba, preklad do nemčiny Dita Marenčinová)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Režiséri v súradnici operných inscenácií v Košiciach
  2017 Ferko, T.: Divadelné letopisy mesta Košice v súvislostiach dejín (1557 – 1945 – 2015). 1. a 2. diel, Košice 2017, s. 993 – 996
  (2. vyd., Vydavateľstvo Equilibria)
 • Jozef Podprocký skladateľ a pedagóg vo svetle svojej tvorby
  2015 Glocková, Mária (ed.): Reflexie 2. Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach. Zborník príspevkov z konferencie, Banská Bystrica, 22. – 23. 10. 2014, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2015, s. 120 – 137
  (230 s., 1. vyd., faksim., fotogr., il., noty, portréty, tab.)
 • Operný režisér Kornel Hájek
  2011 (Ne)zabudnutí dejatelia hudobného života Košíc a regiónu I. Zborník referátov zo IV. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia Jána Cikkera, ktorá sa uskutočnila 9. novembra 2011, v rámci festivalu súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2011, s. 38 – 46
  (66 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 11, Bukovinská, Júlia (zost.)
 • Humor v dielach Norberta Bodnára
  2011 Dni Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 21. – 23 októbra 2011. Seminár 11. Dní Tadeáša Salvu, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2011
 • Hajdúsky tanec v kontexte vzájomných slovensko-maďarských hudobných vzťahov v Uhorsku (so zreteľom na 16. – 18. storočie)
  2010 Glocková, Mária (ed.): Dni Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 8. – 10. október 2010. Zborník príspevkov z 10. Dní Tadeáša Salvu, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010, s. 74 – 82
  (159 s., 1. vyd., ilustr., fotogr., noty)
 • Slovenská opera ako súčasť európskej hudobnej kultúry z pohľadu jej inscenačných podôb Na javisku Štátneho divadla Košice, so zvláštnym zreteľom na operu Eugena Suchoňa Krútňava
  2010 Drličková, Dana (zost.): Hudobné knihovníctvo v jubilejnom roku Eugena Suchoňa. (Hudba prekonáva bariéry). Zborník z 28. seminára hudobných knihovníkov, 25. – 26. septembra 2008, Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 2010, s. 18 – 31
 • Július Ivan Hemerka: Ženské rozmary
  Marginálie k prvému uvedeniu 80-ročnej operety v Košiciach
  2009 Glocková, Mária (ed.): Dni Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 9. – 11. októbra 2009. Zborník príspevkov z 9. seminára Tadeáša Salvu, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2009, s. 49 – 58
  (120 s., 1. vyd., fotogr. prílohy, noty)
 • Slovenská opera ako súčasť európskej hudobnej kultúry z pohľadu jej inscenačných podôb na javisku ŠD Košice so zvláštnym zreteľom na operu Eugena Suchoňa Krútňava
  2008 Estetické klenoty hudobného odkazu Eugena Suchoňa. Zborník referátov z III. muzikologickej konferencie, venovaný 100. výročiu narodenia skladateľa, 4. novembra 2008, v rámci 6. Festivalu súčasného umenia Košice ARS NOVA CASSOVIAE, Hudobná spoločnosť Hemerkovcov v Košiciach, Košice 2008, s. 102 – 115
  (115 s., 1. vyd., Edícia: Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 8, Bukovinská, Júlia (zodp. red.)
 • Suchoňova opera Krútňava v kontexte opier 20. storočia alebo prečo môžu byť aj opery 20. storočia (pekné?) príťažlivé
  2008 Glocková, Mária (ed.): Dni Tadeáša Salvu venované storočnici Eugena Suchoňa. Zborník príspevkov z 8. seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku, 10. – 12. október 2008, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2008, s. 70 – 78
  (95 s., 1. vyd., fotogr., noty)
 • Premeny a podoby hudobno-zábavného divadla v Divadle Jonáša Záborského v Prešove a v Štátnom divadle v Košiciach
  2001 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 49, 2001, č. 3, s. 229 – 235
 • Päťdesiat rokov spevohry v Prešove
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 7 – 8, s. 19 – 20
  (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Oldřich Hemerka a Josef Emanuel Jankovec – českí zberatelia a bádatelia ľudovej piesne z územia východného Slovenska
  1997 Bukovinská, Júlia – Lengová, Jana (zost.): Slávnostný zborník venovaný životnému jubileu Márie Potemrovej, Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice 1997, s. 40 – 47
  (82 s., 1. vyd.)
 • Miesto umeleckej kritiky v komplexe hudobného života (Referát)
  1995 Odborný seminár venovaný problematike hudobnej kritiky. Usporiadala Slovenská muzikologická asociácia, Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov SSN a Kabinet divadla a filmu SAV Bratislava v Žiline, 28. – 29. apríla 1995, Slovenská muzikologická asociácia, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava 1995
 • Jozef Podprocký – pedagóg
  1994 Kapitoly z dejín hudobnej kultúry v Košiciach. Zv. 1. Hudobný skladateľ Jozef Podprocký. Zborník referátov zo seminára k životnému jubileu skladateľa, 8. júna 1994, Nadácia Hemerkovcov v Košiciach, Košice 1994, s. 38 – 42
  (53 s., 1. vyd.)
 • Dusíkovo hudobnodramatické dielo vo východoslovenských divadlách (referát)
  Muzikologický seminár k nedožitým 85. rokom Gejzu Dusíka, Trnava, Západoslovenské múzeum, 14. apríla 1992
  1992 Trnava 1992
  (Gejza Dusík, 1907 – 1988, slovenský skladateľ)
 • Vznik a vývoj opery v období raného a stredného baroka
  Vyvrcholenie barokovej opernej a oratoriálnej tvorby v diele G. F. Händla. (Štúdia)
  1992 Seminár s názvom Hudba od najstarších čias po súčasnosť a jej sprístupňovanie. Seminár usporiadaný Spolkom slovenských knihovníkov Univerzitnou knižnicou Bratislava a Verejnou knižnicou Jána Bocatia Košice v Dome techniky, Košice 26. – 27. mája 1992, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava, Košice 1992
 • Oldřich Hemerka a Josef Emanuel Jankovec – českí zberatelia a bádatelia ľudovej piesne z územia východného Slovenska
  1992 Česko-slovenské vztahy v bádání o lidové kultuře. Sborník referátů a diskusních příspěvků, Luhačovice, 21. – 23. 10. 1991, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Zlín 1992
 • Reflexie k vzniku a vývoju operného súboru v Košiciach od roku 1945
  1991 Hudobné divadlo v Košiciach 1789 – 1989. Zborník referátov z muzikologickej konferencie, 24. mája 1989, Slovenská hudobná únia, Košice 1991, s. 60 – 96
  (Regionálne združenie v Košiciach)
 • Svitá na lepšie časy syntetickému divadlu?
  Nové inscenácie na Východnom Slovensku
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 25, s. 6
  (Štátne divadlo Košice, Opera, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Štúdio Smer, Prešov)
 • Opera ŠD v rokoch 1980 – 1990
  1990 Štátne divadlo Košice. (45 rokov Štátneho divadla v Košiciach), Štátne divadlo Košice, Košice 1990, s. 13 – 19
  (Vydalo Štátne divadlo v Košiciach k 45. výročiu vzniku)
 • Július Ivan Hemerka: Ženské rozmary
  Marginálie k prvému uvedeniu operety v Košiciach. K 100. výročiu narodenia skladateľa
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 15, s. 12
  (Július Ivan Hemerka, 1889 – 1942, skladateľ, dirigent)
 • 200 rokov hudobného divadla v Košiciach
  1989 Informačný bulletin Štátneho divadla Košice, Košice, 44. sezóna, III. – IV., Košice 1989, s. 5
 • Na ceste k polstoročnici. Prešovská spevohra
  1988 Štyridsaťpäť rokov Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Publikácia k 45. výročiu svojho vzniku, Prešov 1988, s. 69 – 81
  (Vydalo Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)
 • Opera, opereta a vokálne umenie v hudobnom vysielaní z Košíc po roku 1945
  1987 60 rokov hudobného vysielania z rozhlasového štúdia Košice. Zborník referátov prednesených na 2. muzikologickej konferencie v rámci 32. Košickej hudobnej jari 1987, 5. júna 1987, Košice, Štátna filharmónia Košice, Košice 1987, s. 71 – 82
 • Výsledky výskumnej etnomuzikologickej činnosti študentov Konzervatória v Košiciach od roku 1977
  1987 17. etnomuzikologický seminár, Dolná Krupá, 22. – 24. septembra 1987, Dolná Krupá 1987
  (konzultantka a vedúca všetkých prác s počtom asi 500 piesní Edita Marenčinová)
 • Hudobný odbor ľudových škôl umenia v Košiciach 1961 – 1984
  1984 kol.: 200 rokov hudobného školstva v Košiciach 1784 – 1984, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1984, s. 78 – 104
  (136 s., 1. vyd.)
 • Ľudová pieseň v zemplínskych obciach Cejkov a Malý Horeš
  1983 Lidový tanec, píseň a hudba. Sborník příspěvků z 12. etnomuzikologického semináře, Valtice, 17. – 19. května 1982. Redigovali a k tisku připravili Dušan Holý a Andrej Sulitka, Krajské kulturní středisko, Brno 1983, s. 103 – 113
 • 35 rokov opery a operety v Štátnom divadle (ŠD) v Košiciach
  (Pokus o krátky náčrt umeleckého vývoja)
  1981 Hudobný život Košíc. Zborník materiálov z muzikologického seminára z novembra 1980, Košice 1981, s. 72 – 85
  (Mestský národný výbor, Odbor kultúry v Košiciach, Osvetové stredisko mesta Košíc)
 • 35 rokov hudobného divadla v Košiciach
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 19, s. 8
  (Štátne divadlo Košice)
 • Návštevnosť hudobných predstavení Štátneho divadla v Košiciach v rokoch 1951 – 1961
  1964 Potemrová, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 2, Konzervatórium v Košiciach, Košice 1964, s. 53 – 82
  (218 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Aká bola operná sezóna 2015/2016?
  Bilancia recenzentov: Vladimír Blaho, Jozef Červenka, Mária Glocková, Dita Marenčinová, Michaela Mojžišová, Pavel Unger, Terézia Ursínyová
  2016 Hudobný život, Bratislava roč. 48, 2016, č. 9, s. 30 – 31
 • Jubileum vokálnej pedagogičky. Ludmila Šomorjaiová
  2016 Hudobný život, Bratislava roč. 48, 2016, č. 11, s. 32
 • Košická Bohéma lojálna k Puccinimu
  2016 Hudobný život, Bratislava roč. 48, 2016, č. 11, s. 30
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Sterilný Trubadúr
  2015 Hudobný život, Bratislava roč. 47, 2015, č. 11, s. 30
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Vincenzo Bellini prvýkrát v Košiciach
  2013 Hudobný život, Bratislava roč. 45, 2013, č. 11, s. 27
  (Vincenzo Bellini, 1801 – 1835, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Dni Tadeáša Salvu v Lúčkach
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 11 – 12, s. 5
  (Tadeáš Salva, 1937 – 1995, slovenský skladateľ)
 • Tanečné divadlo podľa Shakespeara
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 7 – 8, s. 23
  (Štátne divadlo Košice, Balet, Romeo a Júlia)
 • Bohéma v Košiciach v staronovom rúchu
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 5, s. 19
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Bravo košickej Rusalke
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 4, s. 14
  (Antonín Dvořák, 1841 – 1904, český skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Košická inscenácia Dona Giovanniho
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 4, s. 30
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Predaná nevesta – úspešný návrat po dvadsiatich rokoch
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 4, s. 29
  (Bedřich Smetana, 1824 – 1884, český skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Don Pasquale
  O premiére opery Gaetana Donizettiho
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 11, s. 29
  (Gaetano Donizetti, 1797 – 1848, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Don Quijote
  2003 Život, Bratislava 2003, č. 7, s. 51
  (Jules Massenet, 1842 – 1912, francúzsky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Dokonalá harmónia
  2003 Život, Bratislava 2003, č. 27, s. 57
 • Pobozkaj ma, Katarína!
  DJZ Prešov
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 5, s. 22
  (Cole Porter, 1897 – 1964, americký skladateľ a textár, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Pobozkaj ma, Katarína! (muzikál)
 • Trubadúr v Košiciach po dvadsiatich rokoch
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 4, s. 25
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Neubližujme hudbe... a nielen Dusíkovej
  Poznámky k inscenácii operety Modrá ruža v ŠD Košice
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 3, s. 3
  (Gejza Dusík, 1907 – 1988, slovenský skladateľ, Pavol Braxatoris, 1909 – 1980, slovenský libretista, textár, Štátne divadlo Košice)
 • Historická budova DJZ znovuotvorená
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 2, s. 22
  (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Úspešný začiatok sezóny v Košiciach
  Giacomo Puccini: Tosca, premiéra 11. a 12. októbra, Opera Štátneho divadla Košice
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 11, s. 34
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Pa.di.pa.ré (ten, ktorého dal boh)
  Nezvyčajný názov – nezvyčajná inscenácia
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 10, s. 18
  (Jaroslav Moravčík, námet, choreografia, réžia, Peter Niňaj, nar. 1961, dirigent, slovenský skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Polstoročie konzervatórií: Košice
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 11, s. 6
  (Konzervatórium Košice)
 • Rozporuplná inscenácia
  K premiére Eugena Onegina v Štátnom divadle Košice
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 6, s. 26 – 27
  (Piotr Iľjič Čajkovskij, 1840 – 1893, ruský hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Mauglí v Prešove
  Hudobná rozprávka
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 5, s. 27
 • Košické Konzervatórium v nových priestoroch
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 4, s. 3
  (Konzervatórium Košice)
 • Štyridsať rokov za dvoma klavírmi
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 4, s. 3
  (Klavírne duo Ludmila Kojanová, nar. 1940, klavír, Pavel Novotný, nar. 1938, klavír)
 • Prečo Tisíc a jedna noc?
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 3, s. 28
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Atraktívna téma?
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 1 – 2, s. 28
  (Štátne divadlo Košice)
 • Operetná klasika v Košiciach
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 1 – 2, s. 27
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Košický skladateľ Norbert Bodnár
  2000 Listy Košické, Košice roč. 2, 2000, č. 1, s. 2
  (Norbert Bodnár, nar. 1956, slovenský skladateľ)
 • Tomu hovoríme stavovská česť
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 7 – 8, s. 20
  (Albert Szirmai, 1880 – 1967, Magnáš Miško, opereta, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Obnovené, či oprášené?
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 7 – 8, s. 18
  (Pietro Mascagni, 1863 – 1945, taliansky hudobný skladateľ, Ruggiero Leoncavallo, 1857 – 1919, Divadlo Janka Borodáča, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Premiéra bez espritu
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 4, s. 20
  (Martin Kalmanoff, 1920 – 2007, americký hudobný skladateľ diel operného typu, ale aj populárnej americkej hudby, Divadlo Janka Borodáča, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Čarovná Čardášová princezná
  V Divadle Janka Borodáča ožil duch operety
  1998 Košický Večer, Košice roč. 9 (30), 1998, č. 88 (12. 5.), s. 4
  (Emmerich Kálmán, 1882 – 1953, maďarský operetný skladateľ, Čardášová princezná, opereta, Divadlo Janka Borodáča, Košice, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Východoslovenské štátne divadlo, Košice)
 • Figarova svadba v kocke
  Premiéra v opere DJB v Košiciach svedčala mladosť
  1998 Košický večer, Košice roč. 9 (30), 1998, č. 118 (23. 6.), s. 4
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Inscenácia bez pôvabu
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 2, s. 5
  (Karl Millöcker, 1842 – 1899, rakúsky skladateľ operiet, Divadlo Janka Borodáča, Košice)
 • Chýbala dramaturgická fantázia
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 2, s. 4
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, La Traviata, Divadlo Janka Borodáča, Košice)
 • Figarova svadba ako ornament
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 18, s. 10
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Čardášová princezná v Prešove
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 14 – 15, s. 11
  (Emmerich Kálmán, 1882 – 1953, maďarský operetný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Bludný (či Blúdiaci?) Holanďan
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 12, s. 5
  (Richard Wagner, 1813 – 1883, nemecký skladateľ, Divadlo Janka Borodáča, Košice)
 • Štyridsiatydruhý ročník Košickej hudobnej jari odštartoval slovenskou premiérou
  Festival na východnom Slovensku
  1997 Národná obroda, Bratislava roč. 8 (28), 1997, č. 115 (21. 5.), s. 8
 • Carmen v Košiciach v origináli
  1997 Národná obroda, Bratislava roč. 8, 1997, č. 95, s. 10
  (Georges Bizet, 1838 – 1875, francúzsky skladateľ, Divadlo Janka Borodáča, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Hudobné bonbóniky z medzinárodného festivalu
  1997 Národná obroda, Bratislava roč. 8, 1997, č. 135
 • Jubileum Konzervatória v Košiciach
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 5, s. 5
 • Collegium Technicum – leto v znamení úspechov
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 18, s. 8
  (Collegium Technicum, Košice, spevácky zbor)
 • Oliver v Košiciach
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 15, s. 7
  (Lionel Bart, autor muzikálu Oliver, 1930 – 1999, britský libretista, textár, spisovateľ, hudobný skladateľ popovej hudby, Divadlo Janka Borodáča, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Výkony lepšie ako dramaturgia
  Skončila sa Košická hudobná jar
  1996 Košický večer, Košice roč. 7 (28), 1996, č. 109 (5. 6.), s. 3
 • Skončila sa KHJ
  Výkony lepšie ako dramaturgia. Kritické resumé o 9. koncertoch KHJ
  1996 Večer, Košice roč. 7 (28), 1996, č. 109, s. 3
 • KHJ odštartovala v Dóme sv. Alžbety
  Ludwig van Beethoven, Missa solemnis, op. 123
  1996 Večer, Košice roč. 7, 1996, č. 90, s. 3
  (Ludwig van Beethoven, 1770 – 1827, Orchester Štátnej filharmónie Košice so sólistami)
 • Slovenská premiéra
  Európska opereta z amerického prostredia v Divadle Jonáša Záborského v Prešove Leo Fall, Dolárová princezná
  1996 Národná obroda, Bratislava roč. 7, 1996, č. 69 (22. 3.), s. 10
  (Hudobný život, Bratislava, roč. 28, 1996, č. 8, s. 5, Leo Fall, 1873 – 1925, rakúsky skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Mierne stojaté operné vody sa hýbu
  V Košiciach bola celoštátna premiéra opery Notre Dame
  1996 Národná obroda, Bratislava roč. 7, 1996, č. 64, s. 10
  (Franz Schmidt, 1874 – 1939, rakúsky hudobný skladateľ, hudobný pedagóg, klavirista a violončelista, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Nová premiéra v Prešove
  Muzikál utkaný z tradičných zdrojov (My fair lady)
  1996 Národná obroda, Bratislava roč. 7, 1996, č. 285
  (Alan Jay Lerner, 1918 – 1986, Američan, libretista a textár, Frederick Loewe, rakúsko-americký skladateľ a klavirista, 1901 – 1988, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spevohra)
 • Opodstatnený návrat k pôvodnej verzii
  Opera Krútňava v Košiciach
  1996 Národná obroda, Bratislava roč. 7, 1996, č. 254, s. 10
  (Eugen Suchoň, 1908 – 1993, slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Menej by na scéne asi znamenalo viac
  Bednárikova inscenácia v Košiciach a Prešove
  1996 Národná obroda, Bratislava roč. 7, 1996, č. 150, s. 10
  (C. Coleman: Sweet Charity v Košiciach, Cy Coleman, 1929 – 2004, americký hudobný skladateľ, saxofonista, Štátne divadlo Košice, Opera, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spevohra)
 • Zlatý znak Collegium Technicum ozdobí ako prvú Evu Zacharovú
  Dirigentka sa lúči
  1996 Korzo, Košice roč. 3, 1996, č. 295 (18. 12.), s. 13
  (Collegium Technicum, Košice, Eva Zacharová, nar. 1940, dirigentka, rozlúčka, profily)
 • Chýbala duša
  Premiéra operety Poľská krv v Košiciach
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 2, s. 6
  (Oskar Nedbal, 1874 – 1930, český hudobný skladateľ a dirigent, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Ornament na bielom plátne
  Košická Krútňava
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 18, s. 3
  (Eugen Suchoň, 1908 – 1993, slovenský hudobný skladateľ, pedagóg a teoretik, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Umenie na rozhraní gýča
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 16, s. 5
  (Cy Coleman, muzikál Sweet Charity, 1929 – 2004, americký hudobný skladateľ, saxofonista, Štátne divadlo Košice, Opera, Činohra)
 • Žobracká opera sa v Košiciach začínala už popoludní pred divadlom
  1995 Národná obroda, Bratislava roč. 6 (28), 1995, č. 78 (3. 4.), s. 9
  (Bertold Brecht, 1898 – 1956, nemecký scenárista, spisovateľ, Kurt Weill, 1900 – 1950, americký skladateľ nemeckého pôvodu, Štátne divadlo Košice, Činohra)
 • Jubilejná Poľská krv v Štátnom divadle Košice
  1995 Národná obroda, Bratislava roč. 6 (28), 1995, č. 257, s. 8
  (Oskar Nedbal, 1874 – 1930, český hudobný skladateľ, dirigent Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Prvá premiéra opery Štátneho divadla v Košiciach v historickej budove
  1995 Národná obroda, Bratislava roč. 6 (28), 1995, č. 104 (6. 5.), s. 8
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice)
 • Mafiozo v Prešove
  1995 Národná obroda, Bratislava roč. 6, 1995, č. 232 (7. 10.), s. 8
  (Milan Novák, slovenský skladateľ, Opera mafiozo, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Výpredaj hororu v DJZ v Prešove
  1995 Národná obroda, Bratislava roč. 6, 1995, č. 106 (9. 5.), s. 11
  (Howard Ashman, 1950 – 1991, americký skladateľ, scenárista, Alan Menken, nar. 1949, americký skladateľ filmovej a divadelnej hudby, Malý obchod s hrôzami, muzikálová komédia, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Aida v Košiciach
  1995 Národná obroda, Bratislava roč. 6, 1995, č. 106
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Abrahámoviny opery Štátneho divadla v Košiciach
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 22, s. 6
  (Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Malý obchod s hrôzami
  Prvýkrát na Slovensku
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 13, s. 6
  (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Žobrácka opera s realistickou bodkou
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 10, s. 6
  (Bertolt Brecht, 1898 – 1956, nemecký scenárista, spisovateľ, Štátne divadlo Košice)
 • Premiéry v Košiciach a Prešove
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 3, s. 6
  (Štátne divadlo Košice, Opera, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spevohra)
 • Hudobný výsmech pokrytcom
  Tanec nad plačom ako inšpirácia. Norbert Bodnár: Netreba toľko slov v opere Štátneho divadla Košice
  1994 Národná obroda, Bratislava roč. 5, 1994, č. 30
  (Norbert Bodnár, 1956, slovenský hudobný skladateľ a pedagóg, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Z prešovských inscenácií
  Pre potešenie očí
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 7, s. 6
  (Boris Slovák, 1926 – 1994, český tanečník, choreograf, režisér, pôsobil na Slovensku, riaditeľ baletu Slovenského národného divadla, Johann Strauss, Noc v Benátkach, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Z prešovských inscenácií
  Na spôsob ľudového divadla
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 7, s. 6
  (Ernest Bryll, nar. 1935, poľský básnik, spisovateľ, textár, Katarzyna Gärtner, nar. 1942, poľská skladateľka, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Na skle maľované (muzikál)
 • Úspech akordeónového orchestra
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 5, s. 3
  (Akordeónový orchester Konzervatória, Košice)
 • Nová slovenská opera v Košiciach
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 4, s. 6
  (Norbert Bodnár, nar. 1956, slovenský skladateľ, Netreba toľko slov, Štátne divadlo, Košice, Štúdio Smer, premiéra, 21. 1. 1994, Štátne divadlo Košice)
 • Noc v Benátkach – bez vzrušenia
  1994 Javisko, Bratislava roč. 26, 1994, č. 2, s. 7
  (Boris Slovák, 1926 – 1994, tanečník, choreograf, Július Selčan, slovenský dirigent, Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky skladateľ, Noc v Benátkach, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Dve vianočné pohľadnice
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 2, s. 7
  (Stanislava Selčanová, scenáristka, choreografka, Viera Petrušková, nar. 1920, sólistka opery (soprán), dramaturgička, prekladateľka, Ľuboslava Semanová, Štátne divadlo Košice, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Operetná bodka za provizóriom
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 13 – 14 , s. 8
  (Carl Zeller, 1842 – 1898, rakúsky operetný skladateľ, Vtáčnik, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Opereta ako symbol
  Cigánsku lásku uvádzajú v prešovskom DJZ
  1993 Národná obroda, Bratislava roč. 4, 1993, č. 75 (31. 3.), s. 7
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Z lehárovsko-kálmánovskej dielne
  Opereta Magnáš Miško v ŠD Košice
  1993 Národná obroda, Bratislava roč. 4, 1993, č. 68 (23. 3.), s. 7
  (réžia: Štefan Senko, choreografia: Jozef Sabovčík, Albert Szirmai, 1880 – 1967, Magnáš Miško, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Staré dámy v Košiciach
  Sedliacka česť a Komedianti
  1993 Národná obroda, Bratislava roč. 4, 1993, č. 4 (7. 1.), s. 7
  (Pavol Smolík, Pietro Mascagni, 1863 – 1945, Sedliacka česť, Ruggiero Leoncavallo, 1857 – 1919, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo Košice)
 • Podnetná aktivita
  Košická opera deťom. Miloslav Kořínek: Ako išlo vajce na vandrovku
  1993 Národná obroda, Bratislava roč. 4, 1993, č. 273
  (Miloslav Kořínek, 1925 – 1998, slovenský hudobný skladateľ a pedagóg českého pôvodu, Štátne divadlo, Košice, Opera)
 • Aukcia starých melódií
  Aukčný kabaret v DJZ Prešov
  1993 Národná obroda, Bratislava roč. 4, 1993, č. 261, s. 7
  (Peter Oravec, 1943, slovenský režisér, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Madame Butterfly po šiestich rokoch
  Premiéra v opere Štátneho divadla v Košiciach
  1993 Národná obroda, Bratislava roč. 4, 1993, č. 131 (8. 6.), s. 7
  (réžia: Miloslav Nekvasil, scénograf: Ondrej Nekvasil, Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Čarovná flauta v Prešove
  Rakúsko – slovenská inscenácia
  1993 Národná obroda, Bratislava roč. 4, 1993, č. 119, s. 7
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Úspech mladých košických konzervatoristov
  1993 Národná obroda, Bratislava roč. 4, 1993, č. 113 (18. 5.), s. 7
  (Akordeónový orchester Konzervatória, Košice)
 • Dni Hemerkovcov
  Ocenenie zásluh hudobníckej rodiny
  1993 Národná obroda, Bratislava roč. 4, 1993, č. 10 (14. 1.), s. 7
  (Dni Hemerkovcov 1992, Košice)
 • Romantická opereta bez sentimentu
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 7 (21. 4.), s. 6
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • V Košiciach Magnáš Miško
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 7, s. 6
  (Albert Szirmay, 1880 – 1967, maďarský operetný skladateľ, dirigent, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Cyrano zabodoval...
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 23 – 24, s. 7
  (Cyrano z predmestia (muzikál), Štátne divadlo Košice)
 • Play-back v opere
  Miloslav Kořínek: Ako išlo vajce na vandrovku
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 23
  (Miloslav Kořínek, 1925 – 1998, slovenský hudobný skladateľ a pedagóg českého pôvodu, Štátne divadlo, Košice, Opera)
 • Hostia zachraňovali
  Na margo košickej premiéry
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 2, s. 6
  (Pietro Mascagni, 1863 – 1945, Ruggiero Leoncavallo, 1857 – 1919, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Miesto pod slnkom
  Freska z histórie a súčasnosti Rómov
  1993 Javisko, Bratislava roč. 25, 1993, č. 2, s. 6
 • Za málo peňazí veľa muziky
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 15, s. 9
  (Florimond Hervé, Mam´zelle Nitouche, opereta, 1825 – 1892, francúzsky hudobný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Dramaturgický (ne)bestseller?
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 13 – 14, s. 10
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Čo na to Mozart?
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 11, s. 6
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Popelka jen popelkou?
  Balet Popoluška od s. Prokofieva v Štátnom divadle Košice
  1993 Hudební rozhledy, Praha roč. 11, 1993, č. 4
  (Sergej Prokofiev, 1891 – 1953, ruský hudobný skladateľ, Štátne divadlo, Košice, Balet)
 • Henrich VIII. a jeho šesť žien
  Prešovské dramaturgické podnety
  1992 Literárny týždenník, Bratislava, roč. 5, 1992, č. 22, s. , Bratislava roč. 5, 1992, č. 22, s. 14
  (Jiří Suchý, 1931, český divadelník, herec, spevák, básnik, hudobník, Jiří Šlitr, 1924 – 1969, český hudobný skladateľ, inštrumentalista, spevák, herec, výtvarník, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Rekonštrukcia storočia
  Po piatom roku obnovy košického divadla
  1992 Národná obroda, Bratislava roč. 3 (28), 1992, č. 279 (26. 11.), s. 7
 • Košice svoj nechceli
  Prešovský komorný orchester je na svete
  1992 Národná obroda, Bratislava roč. 3, 1992, č. 290 (9. 12.), s. 7
 • Komédia o ľuďoch
  Husári v prešovskom divadle
  1992 Národná obroda, Bratislava roč. 3, 1992, č. 284 (2. 12.), s. 7
 • Nostalgické návraty
  Spevohra DJZ v sezóne 1991/1992
  1992 Národná obroda, Bratislava roč. 3, 1992, č. 188, s. 7
 • Chýbajú osobnosti
  Operná sezóna Štátneho divadla v Košiciach
  1992 Národná obroda, Bratislava roč. 3, 1992, č. 182 (4. 8.), s. 7
 • Barbier, aký má byť
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 9, s. 6
  (Gioacchino Rossini, 1792 – 1868, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Marenčinová, Edita – Urbančíková, Lýdia: S jubilujúcou muzikologičkou Lýdiou Urbančíkovou o podmienkach a práci v regióne
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 5, s. 8
 • Umelecká dohoda v muzikáli
  1992 Javisko, Bratislava roč. 24, 1992, č. 4, s. 14 – 15
  (Jerry Herman, nar. 1931, americký skladateľ (muzikál), Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Klasický muzikál v klasickom šate
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 4, s. 6
  (Jerry Herman, nar. 1931, americký skladateľ (muzikál), Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Vianočný koncert v prešovskej spevohre
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 2, s. 8
 • Romantická opereta na záver sezóny v Prešove
  R. Friml: Kráľ tulákov
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 16, s. 6
  (Rudolf Friml, 1879 – 1972, český hudobný skladateľ a klavirista, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Manon bez poézie
  Košická inscenácia Pucciniho opery
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 12, s. 6
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Aj Cerberus by sa musel smiať
  Komická opera v komickom rúchu (v ŠD v Košiciach)
  1992 Slovenský Východ, Košice roč. 2 (21), 1992, č. 67 (19. 3.), s. 5
  (Gioacchino Rossini, 1792 – 1868, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice)
 • Storočné dámy operného sveta v opere Štátneho divadla
  1992 Slovenský Východ, Košice roč. 2 (21), 1992, č. 289 (8. 12.), s. 5
  (Ruggiero Leoncavallo, 1857 – 1919, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo Košice)
 • Inscenácia, po akej túži každé divadlo
  Hello, Dolly vzrušuje nielen Prešov
  1992 Slovenský Východ, Košice roč. 2 (21), 1992, č. 28, s. 5
  (Michael Stewart, 1924 – 1987, americký spisovateľ a textár, Jerry Hermann, 1931, americký hudobný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Husári v Prešove
  Hudobná hra o prostých ľuďoch
  1992 Slovenský Východ, Košice roč. 2 (21), 1992, č. 272, s. 5
  (Ivan Krajíček, 1940 – 1997, slovenský spevák, herec, komik, moderátor, zabávač, Milan Lasica, 1940, slovenský humorista, dramatik, textár, prozaik, Július Satinský, 1941 – 2002, slovenský herec, komik, dramatik, spisovateľ)
 • Kráľ tulákov – alias François Villon
  1992 Slovenský Východ, Košice roč. 2 (21), 1992, č. 143, s. 7
  (Rudolf Friml, 1879 – 1972, český hudobný skladateľ a klavirista, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Manon Lescaut v tieni krízy
  1992 Slovenský Východ, Košice roč. 2 (21), 1992, č. 118, s. 7
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Len na hudbu sa akosi pozabudlo
  Premiéra operety kráľa valčíkov v opere SND
  1992 Nové Slovo, Bratislava roč. 2, 1992, č. 6, s. 17
  (Johann Strauss, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Hore, hore, pastusskowe
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 7, s. 6
  (Stanislava Selčanová, scenáristka, choreografka, Viera Petrušková, nar. 1920, sólistka opery (soprán), dramaturgička, prekladateľka, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Premiéra v košickej opere
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 7, s. 6
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Pôvabná Veselá vdova
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 7, s. 6
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Operný gala koncert v Košiciach
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 23, s. 4
  (Štátne divadlo Košice)
 • Premiéra v prešovskej spevohre
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 23, s. 6
  (Paul Burkhard, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Veselé intermezzo v Košiciach
  Pimpinone – alebo Nerovné manželstvo
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 15, s. 6
  (Georg Philipp Telemann, 1681 – 1767, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Premiéra operety Gejzu Dusíka v spevohre prešovského DJZ
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 14, s. 6
  (Gejza Dusík, 1907 – 1988, slovenský skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Staronová premiéra v Košiciach
  Nápoj lásky v opere ŠD Košice
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 11, s. 6
 • Doktor Johann Faust
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 10, s. 6
  (Jiří Suchý, 1931, český divadelník, herec, spevák, básnik, hudobník, Ferdinand Havlík, 1928 – 2013, český hudobný skladateľ, klarinetista, hudobný aranžér, dirigent)
 • Cigánsky barón v Košiciach po 42 rokoch
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 10, s. 6
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Veselá vdova v tradičnom rúchu
  Klasická opereta v Divadle Jonáša Záborského
  1991 Národná obroda, Bratislava roč. 2, 1991, č. 39 (15. 2.), s. 12
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Stály hosť Michail Adamenko
  Cigánsky barón po 42 rokoch
  1991 Slovenský Východ, Košice roč. 1 (20), 1991, č. 76 (30. 3.), s. 4
 • Dve krásne, no odlišné Violety
  Košická Traviata v znamení speváckej vitality
  1991 Slovenský Východ, Košice roč. 1 (20), 1991, č. 46 (23. 2.), s. 4
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Tromfy Veselej vdovy
  Spevohra DJZ v Prešove uviedla operetu Franza Lehára
  1991 Slovenský Východ, Košice roč. 1 (20), 1991, č. 40 (16. 2.), s. 4
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Potlesk podmanivým melódiám
  Nestarnúca Čardášová princezná
  1991 Slovenský Východ, Košice roč. 1 (20), 1991, č. 292 (13. 12.), s. 9
  (Emmerich Kálmán, 1882 – 1953, maďarský operetný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opereta)
 • Na javisku sólisti
  V opere ŠD v Košiciach netradične
  1991 Slovenský Východ, Košice roč. 1 (20), 1991, č. 260 (6. 11.), s. 7
 • Ó, mein papá...
  Muzikál s evergreenom
  1991 Slovenský Východ, Košice roč. 1 (20), 1991, č. 251, s. 5
 • Marenčinová, Dita – Selčan, Július: Hallo, Dolly v Prešove
  Čo robia východoslovenskí umelci
  1991 Slovenský Východ, Košice roč. 1 (20), 1991, č. 222 (21. 9.), s. 5
 • Pimpinone – opera, ktorá zabáva
  Vydarená bodka sezóny v Štátnom divadle v Košiciach
  1991 Slovenský Východ, Košice roč. 1 (20), 1991, č. 151 (29. 6.), s. 5
  (Georg Philipp Telemann, 1681 – 1767, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Marenčinová, Dita – Šilan, Ján: Život je vo svojom vrstvení mnohoraký
  Nad čím pracujú východoslovenskí umelci
  1991 Slovenský Východ, Košice roč. 1 (20), 1991, č. 115 (18. 5.), s. 4
 • Precízna réžia
  Zo zlatého fondu klasickej slovenskej operety
  1991 Slovenský Východ, Košice roč. 1 (20), 1991, č. 11, s. 6
  (Gejza Dusík, 1907 – 1988, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Ambiciózne výkony mladých
  Výborná premiéra v košickej opere... alebo nik nie je doma prorokom
  1991 Slovenský Východ, Košice roč. 1 (20), 1991, č. 104 (4. 5.), s. 7
  (Gaetano Donizetti, 1797 – 1848, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Pohľady na proces vývinu
  1990 Nedeľná Pravda, Bratislava roč. 23, 1990, č. 3, s. 5
  (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Hudobná komédia Slamený klobúk
  Vaudeville J. Voskovca a J. Wericha
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 25, s. 6
  (Jiří Voskovec, 1905 – 1981, český herec, spisovateľ, dramatik, textár, Jan Werich, 1905 – 1980, český filmový a divadelný herec, spevák, spisovateľ, dramatik, filmový scenárista, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spevohra)
 • Nové inscenácie na východnom Slovensku
  Sila osudu – rozpačitá premiéra. Muzikál Dr. Acula
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 25, s. 6
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Dlhý čas čakania sa naplnil...
  K otvoreniu novej divadelnej budovy v Prešove
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 22, s. 6
  (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Opäť po starom
  Spevohra DJZ v uplynulej sezóne
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 18, s. 6
  (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Ťažký život operety
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 15, s. 6
  (Florimond Hervé, 1825 – 1892, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Hviezda alebo meteor
  Grécke pašie Bohuslava Martinů
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 10, s. 6
  (Bohuslav Martinů, 1890 – 1959, český hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Sviatok v opere
  Grécke pašie po prvý raz v Košiciach
  1990 Východ, Košice roč. 1 (38), 1990, č. 94 (21. 4.), s. 4
  (Bohuslav Martinů, 1890 – 1959, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Grécke pašie po prvý raz v Košiciach
  Sviatok v opere
  1990 Východ, Košice roč. 1 (38), 1990, č. 94, s. 4
  (Bohuslav Martinů, 1890 – 1959, český hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Odomyká husľový kľúč
  Pozornosť detskému divákovi v DJZ v Prešove
  1990 Východ, Košice roč. 1 (38), 1990, č. 53 (3. 3.), s. 4
  (Milan Slimáček, nar. 1936, český skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Fidlikant na streche
  Slávny muzikál v príťažlivej podobe
  1990 Východ, Košice roč. 1 (38), 1990, č. 36 (12. 2.), s. 4
  (Joseph Stein, 1912 – 2010, americký scenárista, producent (muzikál), Jerry Bock, 1928 – 2010, americký skladateľ hudobného divadla, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Hore, hore, pastusskowe
  Originálny koncert v spevohre DJZ Prešov
  1990 Východ, Košice roč. 1 (38), 1990, č. 299, s. 4
 • Polstoročie vo svetlách rámp
  Nad čím pracujú východoslovenskí umelci
  1990 Východ, Košice roč. 1 (38), 1990, č. 288 (8. 12.), s. 4
  (Július Regec, nar. 1925, operný spevák (tenorista), sólista Opery Štátneho divadla Košice)
 • Vlk a sedem kozliatok
  Dramaturgia opery Štátneho divadla v Košiciach pamätala i na malých divákov
  1990 Východ, Košice roč. 1 (38), 1990, č. 287 (7. 12.), s. 4
  (Alexander Dimitrov Vladigerov, Dimitar, Štátne divadlo Košice, Opera, Vlk a sedem kozliatok (muzikál)
 • Odľahčená zábava
  Výlet košickej činohry do žánru hudobno-zábavného divadla
  1990 Východ, Košice roč. 1 (38), 1990, č. 270 (17. 11.), s. 4
 • Revuálny slamený klobúk
  Spevohra prešovského DJZ ponúka dobrú zábavu
  1990 Východ, Košice roč. 1 (38), 1990, č. 261 (7. 11.), s. 4
  (Jan Werich, 1905 – 1980, Jiří Voskovec, 1905 – 1981, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Slamený klobúk, alebo, Helenka sa teší (vaudeville)
 • Horor v muzikáli
  Študenti zaujali radosťou z hry
  1990 Východ, Košice roč. 1 (38), 1990, č. 260 (5. 11.), s. 3
  (Jan Hončariv, nar. 1957, Štátne divadlo Košice, Štúdio Smer, Dr. Acula (muzikál)
 • Sila osudu vyznela koncertantne
  Dvaja hostia v novej premiére Štátneho divadla v Košiciach
  1990 Východ, Košice roč. 1 (38), 1990, č. 258 (3. 11.), s. 4
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Marenčinová, Dita – Hanáková, Božena: Subreta na korčuliach
  Nad čím pracujú východoslovenskí umelci
  1990 Východ, Košice roč. 1 (38), 1990, č. 258 (3. 11.), s. 4
  (Božena Hanáková, nar. 1930)
 • Čriepky z historických okamihov
  Pri otvorení nového divadla v metropole Šariša
  1990 Východ, Košice roč. 1 (38), 1990, č. 222 (21. 9.), s. 4
 • Návrat po 35 rokoch
  Premiéra operety Mam zelle Nitouche v Štátnom divadle v Košiciach
  1990 Východ, Košice roč. 1 (38), 1990, č. 146 (23. 6.), s. 4
  (Florimond Hervé, 1825 – 1892, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Cigáni idú do neba
  Spevohra v Prešove uviedla muzikál podľa svetoznámeho filmu
  1990 Východ, Košice roč. 1 (38), 1990, č. 140 (16. 6.), s. 4
  (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Krehké operetné dielo
  1990 Slovenský denník, Bratislava roč. 1, 1990, č. 71 (10. 7.), s. 5
  (Florimond Hervé, 1825 – 1892, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Ešte v starom divadle
  Muzikál Cigáni idú do neba
  1990 Slovenský denník, Bratislava roč. 1, 1990, č. 57, s. 5
  (Muzikál podľa svetoznámeho filmu, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Veľká udalosť našej kultúry
  S riaditeľom Divadla Jonáša Záborského v Prešove Jánom Šilanom. (K otvoreniu nového divadla)
  1990 Slovenský denník, Bratislava roč. 1, 1990, č. 34 (26. 5.), s. 3
  (novostavba, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Pozvánka na Ples v Hoteli Savoy
  1989 Východoslovenské noviny, Košice roč. 38, 1989, č. 81 (6. 4.), s. 4
  (Paul Abraham, 1892 – 1960, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Vydarení Vagabundi
  Prešovská opereta DJZ uviedla operetu K. M. Ziehrera
  1989 Východoslovenské noviny, Košice roč. 38, 1989, č. 57 (8. 3.), s. 4
  (Karl Michael Ziehrer, 1843 – 1922, rakúsky operetný skladateľ)
 • Potlesk pod Akropolou
  Úspechy konzervatoristov v Košiciach na letnom hudobnom seminári v Grécku
  1989 Východoslovenské noviny, Košice roč. 38, 1989, č. 222, s. 4
 • Figarova svadba v rukách mladých
  K premiére Mozartovej opery v Štátnom divadle
  1989 Východoslovenské noviny, Košice roč. 38, 1989, č. 126 (31. 5.), s. 4
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Stále príťažlivá Grófka Marica
  1989 Východoslovenské noviny, Košice roč. 38, 1989, č. 10, s. 4
  (Emerich Kálmán, 1882 – 1953, maďarský hudobný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Spevohra)
 • Bohéma netradične
  Opera Štátneho divadla uviedla operu Giacoma Pucciniho
  1989 Východoslovenské noviny, Košice roč. 37, 1989, č. 275 (22. 11.), s. 4
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Začiatok sezóny v Košiciach
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 3, s. 3
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Prečo Nabucco?
  O dramaturgii, obecenstve a inom po premiére v opere Štátneho divadla v Košiciach
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 2, s. 5
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Zamyslime sa spoločne alebo stop muzikologickým konferenciám?
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 17, s. 2
 • Figarova svadba
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 12, s. 6
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Štefan Senko
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 10, s. 4
  (Štefan Senko, 1936 – 2015, člen spevohry DJZ v Prešove)
 • Eliška Pappová: Noví zaslúžilí umelci
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 10, s. 3
  (Eliška Pappová, nar. 1940, slovenská operná a operetná speváčka, zaslúžilý umelec, udelenie titulu, 1989, profily)
 • Niekto to rád horúce
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 1, s. 5
  (Jule Styne, 1905 – 1994, americký skladateľ muzikálov, Bob Merrill, 1921 – 1998, americký skladateľ filmovej a divadelnej hudby, Peter Stone, text podľa filmového scenára, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Sugar – Niekto to rád horúce (muzikál)
 • Len krôčik k sentimentu
  V inscenácii ŠD Zem úsmevov dominoval orchester a scéna
  1988 Východoslovenské noviny, Košice roč. 37, 1988, č. 86 (13. 4.), s. 4
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Umelecké víťazstvo
  Tankréd a Klorinda v Štátnom divadle Košice
  1988 Východoslovenské noviny, Košice roč. 37, 1988, č. 4 (6. 1.), s. 4
  (Claudio Monteverdi, 1567 – 1643, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Predstavila sa spevácka mlaď
  Štátne divadlo Košice uvádza Mozartovu operu
  1988 Východoslovenské noviny, Košice roč. 37, 1988, č. 35 (12. 2.), s. 4
 • Magnetom zborové scény
  Vypredané hľadisko Štátneho divadla tlieskalo novej inscenácii opery Nabucco
  1988 Východoslovenské noviny, Košice roč. 37, 1988, č. 294 (14. 12.), s. 4
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Priestor pre interprétov i divákov
  Líška Bystrouška prvý raz na scéne Štátneho divadla v Košiciach
  1988 Východoslovenské noviny, Košice roč. 37, 1988, č. 139 (15. 6.), s. 4
  (Leoš Janáček, 1854 – 1928, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Vydarená slovenská premiéra
  1988 Východoslovenské noviny, Košice roč. 37, 1988, č. (19. 10.)
  (Jule Styne, 1905 – 1994, americký skladateľ muzikálov, Bob Merrill, 1921 – 1998, americký skladateľ filmovej a divadelnej hudby, Peter Stone, text podľa filmového scenára, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Sugar – Niekto to rád horúce (muzikál)
 • Zarzuela v prešovkej spevohre
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 8, s. 5
  (Gonzalo Roig, 1890 – 1970, skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Trikrát Mozart
  Všetky sú rovnaké, alebo, Škola lásky v Košiciach
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 7, s. 5
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Koncerty ŠF Košice
  november – december 1987
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 4, s. 3
 • Madame Pompadour na javisku spevohry DJZ v Prešove
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 4, s. 9
  (Leo Fall, 1873 – 1925, rakúsky skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Jedinečný Monteverdi
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 3, s. 9
  (Claudio Monteverdi, 1567 – 1643, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Líška Bystrouška v Košiciach prvýkrát
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 15, s. 5
  (Leoš Janáček, 1854 – 1928, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Opereta bez hudby?
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 13, s. 5
  (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Lehárova Zem úsmevov
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 10, s. 5
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Chameleón v Košiciach
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 1, s. 5
  (Miloš Štedroň, nar. 1942, český muzikológ, hudobný skladateľ, Ludvík Kundera, 1920 – 2010, český básník, dramatik, Štátne divadlo Košice, Štúdio Smer)
 • Renesancia k dnešku
  Dvaja Foscariovci na scéne Štátneho divadla v Košiciach
  1987 Východoslovenské noviny, Košice roč. 36, 1987, č. 58 (11. 3.), s. 4
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Objaviteľka minulosti
  K životnému jubileu muzikologičky Márie Potemrovej
  1987 Východoslovenské noviny, Košice roč. 36, 1987, č. 46 (25. 2.), s. 4
 • Trikrát pod taktovkou Richarda Zimmera
  Januárové koncerty v ŠF
  1987 Východoslovenské noviny, Košice roč. 36, 1987, č. 34, s. 4
 • Karikatúra posadnutosti po moci
  Hudobná komédia Chameleón v Štúdiu Smer ŠD v Košiciach
  1987 Východoslovenské noviny, Košice roč. 36, 1987, č. 285 (4. 12.), s. 4
  (Miloš Štedroň, nar. 1942, český muzikológ, hudobný skladateľ, Ludvík Kundera, 1920 – 2010, český básník, dramatik, Štátne divadlo Košice, Štúdio Smer)
 • Inscenácia na jednotku
  Slovenská opera na scéne štúdia Smer
  1987 Východoslovenské noviny, Košice roč. 36, 1987, č. 147 (26. 6.), s. 4
  (Juraj Beneš, 1940 – 2004, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • V duchu dobrej tradície
  Jubilujúca ĽŠU v Košiciach. 25 rokov od založenia ĽŠU na Sverdlovovej ulici č. 6
  1987 Východoslovenské noviny, Košice roč. 36, 1987, č. 115, s. 4
 • Neprávom zabudnutá opera
  Verdiho Dvaja Foscariovci na scéne Štátneho divadla v Košiciach
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 7, s. 5
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Zborové koncerty
  12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 6, s. 3 – 4
 • Symfonické koncerty
  12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 6, s. 1 – 2
 • Fialka z Montmartru – skromná sestra Čardášovej princezny
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 5, s. 5
  (Emmerich Kálmán, 1882 – 1953, maďarský operetný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Marenčinová, Dita – Podprocký, Jozef: O umeleckých perspektívach orchestra ŠF
  Hovoríme s Jozefom Podprockým, riaditeľom Štátnej filharmónie Košice
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 4, s. 4
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Bellova Sonáta v symfonickej podobe
  Ku koncertu Symfonického orchestra košického konzervatória a uvedenia Sonáty Jána Levoslava Bellu ako Symfónia h ml od Vladimíra Bokesa
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 4, s. 2
  (Ján Levoslav Bella, 1843 – 1936, slovenský hudobný skladateľ, Vladimír Bokes, 1946, slovenský hudobný skladateľ, Dom umenia Košice, Symfonický orchester Konzervatória v Košiciach)
 • Z koncertov Štátnej filharmónie Košice
  september – december 1986
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 3, s. 5
 • Sľuby – sľuby: Neboli len sľubmi
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 23, s. 5
  (Neil Simon, nar. 1927, americký dramatik a scenárista, Burt Bacharach, nar. 1928, americký hudobný skladateľ populárnej a filmovej hudby, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Sľuby, sľuby (muzikál)
 • Zaslúžilý umelec Jozef Konder
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 2, s. 3
  (Jozef Konder, 1926 – 2008, slovenský operný spevák (tenor)
 • Tibor Andrašovan – Na Zemplíne
  Premiéra slovenskej novinky na scéne košickej opery
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 2, s. 5
  (Tibor Andrašovan, 1917 – 2001, slovenský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Košická hudobná jar
  Komorné koncerty
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 15, s. 1, 3
 • Skamenený na výbornú
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 15, s. 5
  (Juraj Beneš, 1940 – 2004, slovenský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Gordický uzol – bez záhad
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 12, s. 5
  (Ferdinand Havlík, 1928 – 2013, český skladateľ, František Zacharník, nar. 1939, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra, Gordický uzol (muzikál)
 • Július Piussi
  Z galérie nových zaslúžilých umelcov
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 11, s. 4
  (Július Piussi, 1923 – 1997, herec, sólista spevohry (tenor)
 • Slávnostné zhromaždenie a seminár k 35. výročiu Konzervatória v Košiciach
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 1, s. 2
 • Plastická hra štyroch rúk
  Komorný koncert klavírneho dua Ludmila Kojanová – Pavel Novotný v Dome umenia
  1986 Večer, Košice roč. 8, 1986, č. 48, s. 3
 • V oživenej prírode
  Opera Mindia na scéne Štátneho divadla v Košiciach
  1986 Východoslovenské noviny, Košice roč. 35, 1986, č. 77 (2. 4.), s. 4
  (Otar Vasil’jevič Taktakišvili, 1924 – 1989, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Radosť z hrania a spevu
  Nová inscenácia v Štátnom divadle Košice – Nápoj lásky
  1986 Východoslovenské noviny, Košice roč. 35, 1986, č. 30, s. 4
  (Gaetano Donizetti, 1797 – 1848, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Dominoval temperament a jas
  1986 Východoslovenské noviny, Košice roč. 35, 1986, č. 279 (26. 11.), s. 4
  (Tibor Andrašovan, 1917 – 2001, slovenský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Večer dobrej zábavy
  1986 Východoslovenské noviny, Košice roč. 35, 1986, č. 153 (2. 7.), s. 4
  (Milan Novák, nar. 1927, slovenský skladateľ, Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Mindia – Nová premiéra v opere Štátneho divadla v Košiciach
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 8, s. 5
 • Študentská romanca
  Pôvodná slovenská hudobnodramatická tvorba v repertoári spevohry DJZ v Prešove. Celoštátna premiéra hudobnej hry Petra Severa (libreto) a Miroslava Broža (hudba)
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 8, s. 5
  (Peter Sever (vlastným menom Jozef Bobok), 1924 – 2004, slovenský spisovateľ, scenarista a autor literatúry pre deti a mládež, Miroslav Brož, 1922 – 1991, slovenský hudobný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spevohra)
 • Cherbourské dáždničky v Prešove
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 7, s. 7
  (Jacques Demy, 1931 – 1990, Michel Legrand, 1932 – 2004, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Nekonvenčné režijné poňatie
  Úspešná premiéra opery Gaetana Donizettiho Nápoj lásky v Štátnom divadle v Košiciach
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 6, s. 5
  (Gaetano Donizetti, 1797 – 1848, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Prešovská Mamzelle Nitouche
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 4, s. 5
  (Florimond Hervé, 1825 – 1892, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Rozlúčkové predstavenie Antona Hucíka
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 3, s. 7
  (Anton Hucík, 1924 – 1994, slovenský operný spevák (barytón)
 • Umelecký tvar či floskula?
  Nad inscenáciou operety Sevastopoľský valčík v DJZ Prešov
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 24, s. 5
  (K. Listov, E. Galperina, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Premiéra slovenskej novinky v Štátnom divadle Košice
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 18, s. 5
  (Milan Novák, nar. 1927, slovenský skladateľ, Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Dramaturgická objavnosť – inscenačný úspech
  Spevohra DJZ v Prešove uviedla muzikál Sladká Charity
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 15, s. 7
  (Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Koncert symfonického orchestra Konzervatória v Košiciach
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 13, s. 2
 • Komorné koncerty
  Týždeň novej slovenskej tvorby
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, s. 4
 • Návrat k Nebu na zemi
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 66 (19. 3.), s. 5
  (Jaroslav Ježek, 1906 – 1942, český hudobný skladateľ, dirigent, klavirista, Jan Werich, 1905 – 1980, český filmový a divadelní herec, Jiří Voskovec, 1905 – 1981, český herec, spisovateľ, dramatik a textár, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Za Martou Reiterovou
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 47, 1985, č. 18, s. 2
 • Nebo na zemi v Prešove
  Hudobná komédia Voskovca, Wericha a Ježka
  1985 Východoslovenské noviny, Košice roč. 34, 1985, č. 43 (20. 2.), s. 4
  (Jaroslav Ježek, 1906 – 1942, český hudobný skladateľ, dirigent, klavirista, Jan Werich, 1905 – 1980, český filmový a divadelní herec, Jiří Voskovec, 1905 – 1981, český herec, spisovateľ, dramatik a textár, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Kvalitná interpretácia
  Opereta Netopier v Košiciach po 24 rokoch
  1985 Východoslovenské noviny, Košice roč. 34, 1985, č. 280 (27. 11.), s. 4
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Sloboda a láska
  Fidelio v stvárnení operou Štátneho divadla v Košiciach
  1985 Východoslovenské noviny, Košice roč. 34, 1985, č. 25 (30. 1.), s. 4
  (Ludwig van Beethoven, 1770 – 1827, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Prínos mladých sólistov
  Rigoletto na záver opernej sezóny v Štátnom divadle
  1985 Východoslovenské noviny, Košice roč. 34, 1985, č. 136 (12. 6.), s. 4
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Opera Štátneho divadla v Košiciach naštudovala Beethovenovho Fidelia
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 6, s. 5
  (Ludwig van Beethoven, 1770 – 1827, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Dramaturgické objavy prešovskej spevohry
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 4, s. 5
  (Karol Fischer, dirigent, skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • K novému naštudovaniu operety Netopier v Košiciach
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 24, s. 5
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • K jubileu Štefana Merešša
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 24, s. 2
 • Opereta Roberta Stolza na javisku DJZ v Prešove
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 23, s. 5
  (Robert Stolz, 1880 – 1975, rakúsky skladateľ, dirigent, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Nevšedná hudobná udalosť
  Jubileum spoločnej činnosti klavírneho dua Ludmila Kojanová – Pavel Novotný
  1985 Večer, Košice roč. 17, 1985, č. 223, s. 3
 • Čert a Káča
  Na invenciu bohatá košická podoba Dvořákovej opery
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 2, s. 5
  (Antonín Dvořák, 1841 – 1904, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Znovuobjavené Mikádo
  Anglická opereta na scéne DJT v Prešove
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 17, s. 5
 • Rigoletto na záver sezóny v Košiciach
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 12, s. 5
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Sviatok v opere
  Mister Scrooge na scéne Štátneho divadla v Košiciach
  1984 Východoslovenské noviny, Košice roč. 33, 1984, č. 77 (30. 3.), s. 5
  (Ján Cikker, 1911 – 1989, slovenský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Príležitosť dostali mladí
  Eugen Onegin na scéne Štátneho divadla v Košiciach
  1984 Východoslovenské noviny, Košice roč. 33, 1984, č. 35 (10. 2.), s. 4
  (Peter Iľjič Čajkovskij, 1840 – 1893, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Neopakovateľná atmosféra
  Čert a Káča vo vydarenej inscenácii
  1984 Východoslovenské noviny, Košice roč. 33, 1984, č. 276 (21. 11.), s. 4
  (Antonín Dvořák, 1841 – 1904, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Mladosť, vtip, radosť
  Jacques Offenbach pozýva do košického štúdia Smer
  1984 Východoslovenské noviny, Košice roč. 33, 1984, č. 240 (10. 10.), s. 4
  (Jacques Offenbach, 1818 – 1880)
 • Grófka z Naschmarktu
  Rakúska hudobná komédia na scéne DJZ v Prešove
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 8, s. 5
  (Erwin Halletz, 1923 – 2008, rakúsky skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Eugen Onegin na scéne Štátneho divadla v Košiciach
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 5, s. 6 – 7
  (Peter Iľjič Čajkovskij, 1840 – 1893, ruský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Poľská krv na scéne DJZ v Prešove
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 4, s. 3
  (Oskar Nedbal, 1874 – 1930, český dirigent, operetný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Offenbach vás pozýva
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 22, s. 5
  (Jacques Offenbach, 1819 – 1880, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Mladé pódium 1984
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 18, s. 3
  (Mladé pódium 1984, Karlovy Vary)
 • Povodeň uviedli v Prešove
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 17, s. 7
 • Marenčinová, Dita – Šilan, Ján: V službách rozvoja divadla
  Hovoríme s riaditeľom a režisérom Divadla Jonáša Záborského v Prešove, zaslúžilým umelcom Jánom Šilanom
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 15, s. 4
  (Ján Šilan, 1929 – 2011)
 • Jubilant Juraj Šomorjai
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 1, s. 7
  (Juraj Šomorjai, 1933 – 2016, operný spevák, sólista Štátneho divadla Košice)
 • Košická Tosca
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 1, s. 5
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Stále obľúbená
  Tosca na scéne opery Štátneho divadla v Košiciach
  1983 Východoslovenské noviny, Košice roč. 32, 1983, č. 271 (16. 11.), s. 4
 • Predstavili sa aj naši umelci
  Sedemnásta prehliadka mladých
  1983 Východoslovenské noviny, Košice roč. 32, 1983, č. 195
 • Správa o Prehliadke Mladých interpretov v Trenčianskych Tepliciach v dňoch 31. 07. – 05. 08. 1983
  1983 Gramorevue, Praha roč. 19, 1983, č. 11
 • Tretia košická Aida
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 6, s. 5
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Pozornosť slovenskej hudbe
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 3, s. 2
 • Víťazný český muzikál
  DJZ v Prešove uviedlo ako celoštátnu premiéru
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 23, s. 5
  (Pravda, Bratislava, roč. 64, 1983, č. 253, s. 5, Ivo T. Havlů – Zdeněk Marat: Rozprávka môjho života, Divadlo Jonáša Záborského Prešov, Spevohra)
 • Koncert japonskej hudby
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 21, s. 7
  (recenzia z koncertu na BHS 1983, Bratislavské hudobné slávnosti)
 • Predaná nevesta v Košiciach po šiesty krát
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 17, s. 5
  (Bedřich Smetana, 1824 – 1884, český skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Stále živá Serva padrona
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 13, s. 5
  (Giovanni Battista Pergolesi, 1710 – 1736, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Úspešná Viedenská krv
  O nedávnej premiére v Štátnom divadle v Košiciach
  1982 Východoslovenské noviny, Košice roč. 31, 1982, č. 66 (19. 3.), s. 4
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, skladateľ operiet, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Vo veselej atmosfére
  O premiére hudobnej frašky Stará komédia v DJZ Prešov
  1982 Východoslovenské noviny, Košice roč. 31, 1982, č. 60, s. 4
 • Potlesk patril právom
  K prvej premiére tohoročnej sezóny v košickom Štátnom divadle
  1982 Východoslovenské noviny, Košice roč. 31, 1982, č. 243 (13. 10.), s. 4
  (Gaetano Donizetti, 1797 – 1848, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Stará komédia alebo Charleyho teta s hudbou
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 7, s. 7
  (Oskar Feľcman, Vladimir Poljakov, hudobná komédia, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • O slovo sa hlásia kritici
  Prečo je hľadisko Štátneho divadla poloprázdne? Diskusia: doc. Juraj Svoboda, Juraj Antalík, Dita Marenčinová, Lubomír Šárik
  1982 Večer, Košice roč. 14, 1982, č. 63
 • Prešovská Zem úsmevov
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 3, s. 5
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • Úspech košického Dona Pasquala
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 20, s. 7
  (Gaetano Donizetti, 1797 – 1848, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Massenetov Don Quijote v Košiciach
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 2, s. 5
  (Jules Massenet, 1842 – 1912, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Šediny pána Casanovu v DJZ v Prešove
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 14, s. 5
  (Oldřich Šmatera, hudobná komédia, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, Spevohra)
 • XXVII. Košická hudobná jar
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 13, s. 3, 8
 • Viedenská krv v Košiciach
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 11, s. 5
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, skladateľ operiet, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Marenčinová, Dita – Macura, Stanislav: Nový dirigent – staronové úlohy
  Hovoríme s hlavným dirigentom Štátnej filharmónie Košice Stanislavom Macurom
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 1, s. 4
 • Zaslúžený úspech: Porgy a Bess v Štátnom divadle v Košiciach
  1981 Východoslovenské noviny, Košice roč. 30, 1981, č. 85 (10. 4.), s. 4
  (George Gerschwin, 1898 – 1937, americký skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)
 • Zem úsmevov
  Po premiére v prešovskom Divadle Jonáša Záborského
  1981 Východoslovenské noviny, Košice roč. 30, 1981, č. 308 (30. 12.), s. 4
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Spevohra)
 • Výrazný nástup mladých
  Don Quijote na scéne opery ŠD v Košiciach
  1981 Východoslovenské noviny, Košice roč. 30, 1981, č. 287 (4. 12.), s. 4
  (Jules Massenet, 1842 – 1912, Opera, Štátne divadlo Košice)
 • Chaplin na súde
  Celoštátna premiéra v Spevohre Divadla Jonáša Záborského
  1981 Východoslovenské noviny, Košice roč. 30, 1981, č. 243 (14. 10.), s. 4
  (Dmitrij Ševcov, Vladimir Bystrjakov, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Spevohra)
 • Tretí návrat Trubadúra
  Po premiére v Štátnom divadle v Košiciach
  1981 Východoslovenské noviny, Košice roč. 30, 1981, č. 237 (7. 10.), s. 5
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)
 • Výraz umeleckej spolupráce krajín
  O 26. ročníku Košickej hudobnej jari
  1981 Východoslovenské noviny, Košice roč. 30, 1981, č. 137 (12. 6.), s. 4
  (Košická hudobná jar 1981)
 • Mimoriadny inscenačný úspech: Porgy a Bess v ŠD v Košiciach
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 9, s. 5
  (George Gerschwin, 1898 – 1937, americký skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)
 • Netopier v Prešove
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 8, s. 4
  (Johann Strauss, 1825 – 1899, rakúsky skladateľ, Spevohra Divadla Jonáša Záborského v Prešove)
 • Opereta a muzikál v Prešove
  (Jacques Offenbach: Krásna Helena a Ľubomír Veteška: Cindy)
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 4, s. 5
  (recenzie, Jacques Offenbach, 1819 – 1880, francúzsky operetný skladateľ, Lubomír Veteška, 1934 – 2004, český hudobný skladateľ, Cindy, muzikál, Spevohra Divadla Jonáša Záborského v Prešove)
 • Chaplin na súde
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 24, s. 5
  (Dmitrij Ševcov, Vladimir Bystrjakov, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove, Spevohra)
 • Úspešný návrat Trubadúra
  Premiéra v ŠD v Košiciach
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 20, s. 5
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)
 • Paganini v Košiciach
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 2, s. 5
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Štátne divadlo Košice)
 • Marta Reiterová
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 13, s. 7
 • Z koncertného života v Košiciach
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 11, s. 7
 • Víno pre Marínu
  1980 Východoslovenské noviny, Košice roč. 28, 1980, č. 49 (27. 2.), s. 4
  (Gejza Dusík, 1907 – 1988, slovenský skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)
 • Don Giovanni
  1980 Východoslovenské noviny, Košice roč. 28, 1980, č. 49 (27. 2.), s. 4
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, operná inscenácia, Štátne divadlo Košice)
 • Návrat Dona Giovanniho na košickú scénu
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 8, s. 5
  (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756 – 1791, rakúsky skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)
 • Víno pre Marínu
  Nová slovenská opereta na scéne DJZ v Prešove
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 7, s. 5
  (Gejza Dusík, 1907 – 1988, slovenský skladateľ operiet, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)
 • Hostinec v Spessarte na scéne DJZ v Prešove
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 5, s. 5
  (Franz Grothe, 1908 – 1982, nemecký skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)
 • Gruzínska národná opera v Košiciach
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 4, s. 5
  (Revaz Iľjič Lagidze, 1921 – 1981, gruzínsky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice)
 • Don Carlos v Košiciach
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 24, s. 5
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)
 • Eliška Pappová. Profily
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 15, s. 3
 • Katarína Cséfalvayová-Mereššová
  Umelecký profil sólistky opery v Košiciach
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 14, s. 5
 • Biely agát v Prešove
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 14, s. 5
  (Isaak Osipovič Dunajevskij, 1900 – 1955, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)
 • Abonentné koncerty
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 12, s. 4
 • Spessart nestraší, ale zabáva
  1979 Východoslovenské noviny, Košice roč. 28, 1979, č. 295 (14. 12.), s. 4
  (Kurt Hoffmann, 1910 – 2001, nemecký filmový režisér, Curt Hanno Gutbrood, 1920 – 2008, nemecký spisovateľ, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)
 • Veselá a stále príťažlivá
  Po prvej premiére sezóny v Štátnom divadle v Košiciach
  1979 Východoslovenské noviny, Košice roč. 28, 1979, č. 247 (19. 10.), s. 4
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Štátne divadlo Košice)
 • Režijný prínos v opere
  K premiére Carmen v Štátnom divadle v Košiciach
  1979 Východoslovenské noviny, Košice roč. 28, 1979, č. 145 (22. 6.), s. 3
  (Georges Bizet, 1838 – 1875, francúzsky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice)
 • V znamení interpretačnej špičky
  1979 Východoslovenské noviny, Košice roč. 28, 1979, č. 131 (6. 6.), s. 4
  (Košická hudobná jar 1979)
 • Nový slovenský muzikál Ohnivák Teodora Šeba-Martinského na scéne DJZ v Prešove
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 9, s. 5
  (Teodor Šebo-Martinský, 1911 – 1980, slovenský hudobný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)
 • Faust a Margaréta v inscenácii Opery Štátneho divadla v Košiciach
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 7, s. 5
  (Charles Gounod, 1818 – 1893, francúzsky skladateľ, operná inscenácia, Štátne divadlo Košice)
 • Sedliacka česť a Komedianti v Štátnom divadle v Košiciach
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 4, s. 5
  (recenzie, Pietro Mascagni, 1863 – 1945, taliansky skladateľ, Sedliacka česť, Ruggiero Leoncavallo, 1857 – 1919, taliansky skladateľ, Komedianti, Opera, Štátne divadlo Košice)
 • Pôvodný poľský muzikál Machiavelli v DJZ v Prešove
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 3, s. 5
  (Jerzy Wasowski, 1913 – 1984, poľský skladateľ, Ryszard Marek Groński, nar. 1939, poľský básnik, spisovateľ, Marian Marianowicz, Divadlo Jonáša Záborského v Prešove)
 • Návraty Veselej vdovy
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 23, s. 5
  (Franz Lehár, 1870 – 1948, skladateľ operiet, Štátne divadlo Košice)
 • Martiš, Stanislav – Marenčinová, Dita: Súčasnosť košickej opery
  S umeleckým šéfom Stanislavom Martišom
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 17, s. 7
  (Štátne divadlo Košice)
 • Carmen v Košiciach
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 16, s. 5
  (Georges Bizet, 1838 – 1875, francúzsky hudobný skladateľ, Štátne divadlo Košice)
 • Dvadsiataštvrtá Košická hudobná jar
  Symfonické, zborové a komorné koncerty
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 15, s. 4
  (Košická hudobná jar 1979)
 • Čurilla, Štefan, – Marenčinová, Dita: Tretí a štvrtý abonentný cyklus ŠF Košice
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 10, s. 4
  (Štátna filharmónia Košice)
 • Rozhlasová premiéra komickej opery v jednom dejstve od zaslúžilého umelca Ladislava Holoubka Bačovské žarty
  1979 Rozhlas, Bratislava 1979, č. 15, s. 2
  (Ladislav Holoubek, 1913 – 1994, slovenský skladateľ, opera v rozhlase)
 • Prvýkrát v repertoári
  Weberov Čarostrelec na javisku ŠD v Košiciach
  1978 Východoslovenské noviny, Košice roč. 27, 1978, č. 86 (12. 4.), s. 4
  (Carl Maria von Weber, 1786 – 1826, nemecký skladateľ, Štátne divadlo Košice)
 • Najlepší do celonárodného kola
  Po krajskej súťaži žiakov hudobného odboru ĽŠU
  1978 Východoslovenské noviny, Košice roč. 27, 1978, č. 77 (1. 4.), s. 3
 • Sedliacká česť a Komedianti
  Opäť na javisku Štátneho divadla v Košiciach
  1978 Východoslovenské noviny, Košice roč. 27, 1978, č. 302 (22. 12.), s. 4
  (recenzie, Pietro Mascagni, 1863 – 1945, taliansky skladateľ, Sedliacka česť, Ruggiero Leoncavallo, 1857 – 1919, taliansky skladateľ, Komedianti, Opera, Štátne divadlo Košice)
 • Bodka za sezónou
  Madame Butterfly na scéne ŠD v Košiciach
  1978 Východoslovenské noviny, Košice roč. 27, 1978, č. 132 (7. 6.), s. 4
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice)
 • Z jesenných koncertov
  v Košiciach...
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 24, s. 4
  (Ladislav Holoubek, 1913 – 1994, slovenský skladateľ, komorný koncert pri príležitosti 65. narodenín)
 • Po XXIII. košickej hudobnej jari
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 16, s. 5, 7
  (Košická hudobná jar 1978)
 • Štátna filharmónia v Košiciach
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 10 (22. 5.), s. 4
 • Novinky operní scény v Košicích
  1977 Opus musicum, Brno roč. 9, 1977, č. 10, s. 310
 • Zamyšlení nad operní sezónou 1975/1976 v Košicích
  1977 Opus musicum, Brno roč. 9, 1977, č. 1, s. 20 – 21
 • André Chénier na košickom javisku
  1977 Východoslovenské noviny, Košice roč. 26, 1977, č. 77, s. 4
  (Umberto Giordano, 1867 – 1948, taliansky skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Tvorivý prínos
  Leoš Janáček na scéne Štátneho divadla v Košiciach, Leoš Janáček: Jej pastorkyňa
  1977 Východoslovenské noviny, Košice roč. 26, 1977, č. 165, s. 4
  (Leoš Janáček, 1854 – 1928, český skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Juro Jánošík na javisku Štátneho divadla
  1977 Východoslovenské noviny, Košice roč. 26, 1977, č. 165, s. 4
  (Ján Cikker, 1911 – 1989, slovenský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Scénická podoba Slovanských tancov Antonína Dvořáka
  1977 Východoslovenské noviny, Košice roč. 26, 1977, č. 115, s. 4
 • Svieže dielo opernej klasiky
  1976 (7. 5.) Východoslovenské noviny, Košice 1976 (7. 5.), s. 4
  (Ermanno Wolf-Ferrari, 1876 – 1948, taliansky skladateľ, Opera, Štátne divadlo Košice)
 • Wagnerov Lohengrin na scéne Opery Štátneho divadla
  1976 Východoslovenské noviny, Matica slovenská, Košice roč. 25, 1976, č. 132, s. 4
  (Richard Wagner, 1813 – 1883, nemecký skladateľ, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Osvieženie repertoáru
  Košická inscenácia Barbiera zo Sevilly
  1975 Práca, Bratislava roč. 30, 1975, č. 72, s. 4
  (Gioacchino Rossini, 1792 – 1868, taliansky skladateľ, Opera Štátne divadlo Košice)
 • Slovenský balet na scéne Štátneho divadla
  Hodnotenie baletného večera Pieseň o živote: Andrej Očenáš: Román o ruži a Ivan Parík: Premeny
  1975 Východoslovenské noviny, Košice roč. 24, 1975, č. 95, s. 4
  (Andrej Očenáš, 1911 – 1995, slovenský skladateľ, Ivan Parík, 1936 – 2005, slovenský skladateľ, Štátne divadlo Košice, Balet)
 • Simone Boccanegra
  Prvá premiéra novej sezóny v Štátneho divadla v Košiciach
  1975 Východoslovenské noviny, Košice roč. 24, 1975, č. 95, s. 4
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky skladateľ, Opera Štátne divadlo Košice)
 • Barbier zo Sevilly v Košiciach
  1975 Východoslovenské noviny, Košice roč. 24, 1975, č. 666, s. 4
  (Gioacchino Rossini, 1792 – 1868, taliansky skladateľ, Opera Štátne divadlo Košice)
 • Premiéra Borisa Godunova
  Vyvrcholenie opernej sezóny na scéne Štátneho divadla v Košiciach
  1975 Východoslovenské noviny, Košice roč. 24, 1975, č. 142, s. 4
  (Modest Petrovič Musorgskij, 1839 – 1881, ruský skladateľ, Opera Štátne divadlo Košice)
 • Juraj Hatrík: Sonáta cis mol pre klavír
  (Hudobná analýza)
  1966 Potemrová, Mária (ed.): Hudobný život východného Slovenska v období budovania socializmu. Zv. 4. Výber zo žiackych prác, Konzervatórium v Košiciach, Košice 1966, s. 27 – 33
 • Vedecké recenzie
 • Umelec a intelektuál v zrkadle času. Premeny života a tvorby Ota Ferenczyho
  T. Pirníková, Filozofická fakulta PU v Prešove 2015
  2016 Hudobný život, Bratislava roč. 48, 2016, č. 1 – 2, s. 55
  (Doc. Mgr. Tatiana Pirníková, PhD., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov, 2015, 479 strán)


« späť na zoznam Aktualizované: 06. 06. 2019