Profil osobnosti

Foto: Andrej Očenáš Autor: Igor Grossmann

Andrej Očenáš

8. 1. 1911 Selce – 8. 4. 1995 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1921 – 1925
Gymnázium v Banskej Bystrici
1925 – 1929
Učiteľský ústav v Banskej Bystrici
od 1929
pedagóg v Medzibrode
1930 – 1939
pedagóg v Ivánke pri Dunaji
1932 – 1937
súčasne štúdium na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave (kompozícia – Alexander Moyzes, dirigovanie – J. Vincourek)
1938
začiatok štúdia na Majstrovskej škole pražského konzervatória (kompozícia – Vítězslav Novák), prerušenie štúdia kvôli vojnovým udalostiam
1939 – 1950
pracovník v hudobnom odbore Bratislavského rozhlasu, prešiel rôznymi funkciami: referent hudobno-školského oddelenia, archivár, redaktor, od 1945 prednosta oddelenia reprodukovanej hudby, od 1947 vedúci hudobných programov pre Slovensko a 1948 – 1950 zástupca programového šéfa Čs. rozhlasu v Bratislave
1939 – 1945
dirigent Spevokolu bratislavských učiteľov, zbormajster Akademického speváckeho združenia, vedúci spevokolu Mlaď, hudobný kritik
1950 – 1954
pedagóg kompozície a riaditeľ Konzervatória v Bratislave
1954 – 1962
znova v rozhlase ako námestník riaditeľa a hlavný redaktor hudobného vysielania
1955 – 1957
tvorivý tajomník Zväzu slovenských skladateľov
od 1955
člen redakčnej rady Slovenského vydavateľstva krásnej literatúry
od 1956
člen komisie pre spoluprácu s UNESCO (do 1958), člen výboru pre udeľovanie štátnych cien Klementa Gottwalda, člen výboru Čs. spoločnosti pre medzinárodné styky, člen výboru Pražskej jari atď.
1962
prvý tajomník Zväzu slovenských skladateľov
1962 – 1972
pedagóg kompozície na Konzervatóriu v Bratislave
1972 – 1982
pedagóg harmónie a kompozície na VŠMU
1977 – 1982
predseda Zväzu čs. skladateľov a koncertných umelcov

"Očenáš patrí k skupinke skladateľov, ktorých základnou orientáciou bol príklon k slovenskej ľudovej hudobnosti ako trvalému a obohacujúcemu zdroju tvorby. Hudobné cítenie skladateľa, formované od detstva ľudovou hudobnosťou sa prejavilo aj v množstve úprav slovenských ľudových piesní z rodného prostredia a iných regiónov. Svedčia o tom samotné názvy úprav, ktoré vznikli najmä pre potreby rozhlasového vysielania: Detva v speve a hudbe; Surmity surmujú; Od Nitry po Komárno atď. Na požiadanie J. Budského Očenáš hudobne spolupracoval na inscenácii Sládkovičovej Maríny, vzápätí na javiskovom tvare Bottovej Smrti Jánošíkovej a na pozvanie K. L. Zachara sa svojím dielom zúčastnil aj na realizácii folklórneho pásma Rok na dedine. Úspechy týchto inscenácií mali za následok trvalejšiu spoluprácu so SND pri vzniku asi desiatich scénických hudieb.
Očenášova tvorba je bohatá počtom skladieb i žánrov. Inšpiroval sa folklórnymi podnetmi z rodného kraja, viac sa však orientoval na námety celonárodného významu (Vzkriesenie; Pľušť; Nová jar; O vlasti; O zemi a človeku; Pamätníky slávy atď.) Vrelý vzťah k slovenskej prírode sa odráža v dielach Margita a Besná, Marína, Horám, Ruralia slovaca a iných. Očenáš svojou tvorbou reagoval aj na spoločenské udalosti (Štefánikov osud; Burleskná predohra; mužské zbory s vojenskou tematikou; Zvony; Stretnutie (melodráma); Koncert pre violončelo a orchester č. 1; Československá predohra atď.). Viaceré Očenášove skladby majú úzko subjektívne zameranie alebo vznikali podľa potrieb rozvíjajúceho sa hudobno-umeleckého života: Prvé listy; Orchestrálna suita č. 1; Trio pre husle, violončelo a klavír; Donquijotská suita atď. Menšie zastúpenie má tvorba pre deti.
Hudobný výraz Andreja Očenáša sa vyznačuje impresionistickými i expresionistickými prvkami. Na jeho skladbách od začiatku badať vplyv moderného hudobného myslenia, vždy však mierneného splývaním s jeho vrodeným lyricko-epickým cítením, formovaným ľudovou hudobnosťou. Jeho tvorbu charakterizuje zmysel pre dramaturgickú kontrastnosť, striedajúcu pôsobivý lyrizmus, meditatívnosť, ponor do vlastného vnútra s výbuchmi vášní, dramatickými vzopätiami, mohutnými gradáciami. Jeho harmonické myslenie prešlo vývinom od princípu terciovej stavby akordov cez zahustené štvorzvuky a viaczvuky až po clustre a nie ojedinelé používanie dvanásťzvuku. Pomerne zaujímavým javom jeho tvorby je obmedzené používanie kontrapunktu a polyfónnej sadzby."

(PALOVČÍK, Michal: Andrej Očenáš. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 218 – 219.)

Diela

 • javiskové
 • Na zbojníckom tanci

  balet-pantomíma v štyroch dejstvách
  1941–1942 12'
  TEXT: autor podľa Ľ. Ondrejova
  OBSADENIE: orch
 • Rok na dedine

  1948 TEXT: K. L. Zachar
  OBSADENIE: orch
 • Smrť Jánošíkova

  1948 TEXT: J. Botto
  RÉŽIA: Josef Budský
 • Šumiacki mládenci

  tanečná scéna
  1949 15'
  OBSADENIE: orch
 • Verbunk

  tanečná scéna
  1950 25'
  OBSADENIE: orch
 • Román o ruži op. 41

  1969–1970 40'
  TEXT: J. Smrek
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: spk, vv, CM, orch
 • opereta
 • Radúz a Mahuliena

  1928 TEXT: R. Zeyer
 • balet
 • Vrchárska pieseň

  1957 TEXT: O. Jariabek
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • orchester
 • Marína

  pre orchester
  1948 TEXT: A. Sládkovič
  OBSADENIE: orch
 • symfonický orchester
 • Pochod skamenelých

  4' 45''
  OBSADENIE: orch
 • Štefánikov osud

  1929 8'
  OBSADENIE: orch
 • Orchestrálna suita (Prvá orchestrálna suita)

  1937 12'
  OBSADENIE: orch
 • Burleskná predohra op. 1

  1940 10'
  OBSADENIE: orch
 • Povesti o rodnom kraji op. 3

  1943 23'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Vzkriesenie op. 4

  Hudobná trilógia
  1945 1945, rev. 1953 ako op. 8, 45'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Môjmu národu op. 5

  pre orchester
  1947 37'
  OBSADENIE: orch
 • Hudba k slávnostiam

  1954 OBSADENIE: orch
 • Kvitnúce stráne rodnej zeme

  1956 OBSADENIE: orch
 • Suita č. 1

  z baletu Vrchárska pieseň
  1957 11'
  OBSADENIE: orch
 • Jeden z dvanástich

  Hudba k pašiovej dráme
  1958 OBSADENIE: orch
 • Pamätníky slávy op. 30

  1961 TEXT: R. Fábry
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Suita č. 2

  z baletu Vrchárska pieseň
  1962 20' 25''
  OBSADENIE: orch
 • Symfonietta op. 35

  1966 24' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Plamene mája op. 45

  symfonická predohra
  1972 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Československá predohra op. 53

  pre symfonický orchester
  1977 9' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Zobrazenie života op. 55

  Orchestrálne štúdie pre malý orchester
  1980 20' 15''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • Nové brehy s dúhou nad Dunajom op. 58

  symfonické finále
  1985 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 5fl (2flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 4tr, 4tn, tu, tp, bat, 2ar, pf, archi
 • Zlátenie tradícií op. 57

  Triptych pre veľký orchester
  1985 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Fanfáry a zvučka k X. zjazdu KSS

  1953 1'
  OBSADENIE: fiati
 • Nástup víťazov

  1957 8'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • Fanfáry pre slávnosti v Selciach

  1978 OBSADENIE: fiati
 • Banskobystrické znelky

  1981 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fiati
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Poštové holuby

  Cyklus piesní pre soprán a orchester na slová Valentína Beniaka
  1938 3' 30''
  TEXT: V. Beniak
  OBSADENIE: s, orch
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Oslobodená zem

  12'
  TEXT: P. O. Hviezdoslav
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM, orch
 • Margita a Besná

  1937–1938 TEXT: J. Botto
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Šumejú hory zelené op. 2

  Kantáta pre sóla, zbor, husle a orchester na slová Janka Kráľa
  1942 18'
  TEXT: J. Kráľ
  OBSADENIE: s, t, vn, CM, orch
 • Môjmu pokoleniu

  pre barytón, detský zbor a orchester na slová Márie Kratochvílovej
  1959 5'
  TEXT: M. Kratochvílová
  OBSADENIE: br, CB, orch
 • Miloval som ťa op. 46

  1973 32' 30''
  TEXT: A. Plávka
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, a, t, br, b, CM, org, orch
 • Cesta k slnku op. 56

  pre sóla, miešaný zbor a orchester
  1980 22'
  TEXT: J. Wolker, M. Pujmanová, P. Koyš
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • zbor a orchester
 • Vianočné spevy a pastorále

  pre miešaný zbor a orchester
  1946 18'
  OBSADENIE: CM, orch
 • Pieseň bukov

  pre miešaný zbor a orchester
  1950 3'
  TEXT: Ľ. Bátorský
  OBSADENIE: CM, orch
 • Symfónia o zemi a človeku op. 43

  1970 42'
  TEXT: V. Mihálik, M. Válek, V. Majakovskij
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Opus
  OBSADENIE: CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert pre violončelo a orchester č. 1 op. 7

  1952 1952 , rev. 1953, op. 7/a, 30'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vc, orch
 • Ruralia slovaca (Rozlúčka s mladosťou) op.19

  1957 20'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: zmb/pf, orch
 • Koncert pre klavír a orchester op. 20

  1959 24'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf, orch
 • Concertino op. 27

  pre flautu a sláčikový orchester
  1962 14'
  VYDAVATEĽ: Supraphon, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, archi
 • Koncert pre husle a orchester op. 47

  1974–1975 17' 15''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, orch
 • Koncert pre violončelo a orchester č. 2 op. 50

  1977 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vc, orch
 • sólový nástroj
 • Poéma o srdci op. 38

  suita pre sólové husle
  1967 24'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Editio Supraphon
  OBSADENIE: vn
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Balada

  pre klavír
  OBSADENIE: pf
 • Prvé listy

  suita pre klavír
  1933–1934 10'
  VYDAVATEĽ: Matica slovenská, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Fúga

  pre klavír
  1936 7'
  OBSADENIE: pf
 • Klavírna suita č. 2

  1938 12'
  OBSADENIE: pf
 • Baletná scéna

  pre klavír
  1939 1' 30''
  OBSADENIE: pf
 • Capriccio

  pre klavír
  1939 4'
  OBSADENIE: pf
 • Pľušť

  klavírna fantázia
  1946 9'
  VYDAVATEĽ: SHV, Opus
  OBSADENIE: pf
 • Nová jar op. 11

  pre klavír (podľa poviedky Ľuda Ondrejova)
  1954 19'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Opus
  OBSADENIE: pf
 • Obrázky z bájí

  suita pre klavír
  1957 13'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Štátne hudobné vydavateľstvo, Opus
  OBSADENIE: pf
 • Tance dievčat

  z baletu Vrchárska pieseň
  1957 VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: pf4m
 • Ikaros národa

  Skice pre klavír k Symfónii O zemi a človeku
  1970 OBSADENIE: pf
 • Zvony. Sonáta pre klavír op. 44

  1972 21' 43''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Opus
  OBSADENIE: pf
 • Tanec

  pre klavír
  1975 OBSADENIE: pf
 • Svadobné tance op. 52

  pre klavír
  1976 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Opus
  OBSADENIE: pf
 • Variabilná sonatína op. 60

  pre klavír
  1994 OBSADENIE: pf
 • organ
 • Organové pastely op. 26

  suita pre organ
  1961 15'
  VYDAVATEĽ: Panton, Opus
  OBSADENIE: org
 • Portréty op. 39

  1968 18' 30''
  VYDAVATEĽ: Panton, Opus, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: org
 • dva nástroje
 • Notturno op. 2a

  pre husle a klavír
  2' 30''
  OBSADENIE: vn, pf
 • Variácie (Téma s variáciami)

  pre flautu a klavír
  1932 6'
  OBSADENIE: fl, pf
 • Detská suita

  pre husle a klavír
  1939 8'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Scherzando

  pre husle a klavír
  1939 2'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Impromptu

  pre violončelo a klavír
  1941 5'
  OBSADENIE: vc, pf
 • Tanec

  pre husle a klavír
  1953 4'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: vn, pf
 • Concertino op. 27

  pre flautu a klavír
  1962 14'
  OBSADENIE: fl, pf
 • Fresky op. 37

  Sonatína pre husle a klavír
  1967, rev. 1971 20' 30''
  VYDAVATEĽ: SHV
  OBSADENIE: vn, pf
 • Donquijotská suita op. 40

  1970 18'
  VYDAVATEĽ: Panton, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc
 • klavírne trio
 • Trio op. 36

  1967 22' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1 „Obrázky duše“

  1942 23'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2 „Etudové“ op. 42

  1970 17' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Obrázky sveta

  pre sláčikové kvarteto
  1971 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3 „Ozveny šťastia“ op. 54

  1976–1977 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Fúkacie kvinteto

  1987 OBSADENIE: fl, ob, cl, cr, trg
 • sedem nástrojov
 • Concerto rustico

  1963 15'
  OBSADENIE: 3vn, vc, cb, cl, zmb
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Slovenčina moja

  1946 TEXT: V. Paulíny-Tóth
  OBSADENIE: v, 2vn, vl, vc
 • Ľudové pastorále zo Seliec

  1947 2' 20''
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: v, org
 • Pieseň všetkých

  1949 3'
  OBSADENIE: v, fiati
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Vetrík

  pre hlas a klavír
  OBSADENIE: v, pf
 • Stretnutie

  Melodráma na báseň Martina Rázusa
  1941 9'
  TEXT: M. Rázus
  OBSADENIE: spk, pf
 • Šiel som cestou

  1944 8'
  TEXT: E. Rusko
  OBSADENIE: v, pf
 • Tri piesne na slová ľudovej poézie

  pre alt a klavír
  1950 10'
  OBSADENIE: a, pf
 • Aká to bola jar (Bratislavská jar) op. 13

  1955 6'
  TEXT: P. Koyš
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: ms/br, pf
 • Ako padajú hviezdy op. 31

  Cyklus piesní pre soprán a klavír na slová Pavla Koyša
  1964 TEXT: P. Koyš
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Opus
  OBSADENIE: s, pf
 • Listy sivovláske op. 51

  Cyklus piesní pre nižší hlas a klavír na poéziu Milana Lajčiaka
  1976 TEXT: M. Lajčiak
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ms/a, pf
 • Pri vážnych chvíľach

  1982 OBSADENIE: v, pf/org
 • Cválajúce dni

  Dve piesne pre bas a klavír na slová Jána Smreka
  1986 TEXT: J. Smrek
  OBSADENIE: b, pf
 • inštruktívne
 • Poľné kvietky

  1940 30'
  OBSADENIE: vb, pf
 • Mladosť op. 14

  Suita pre klavír
  1956 14'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: pf
 • Vyšlo slnko maľované

  pieseň pre detský zbor na slová D. Kutinu
  1958 2' 30''
  TEXT: D. Kutina
  OBSADENIE: CB
 • Detské zbory

  1964 TEXT: F. Citovský
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB
 • Rozlety I.

  1967 VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: CB
 • Rozlety II.

  1967 OBSADENIE: CB
 • Na pódium

  1972 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Opus
  OBSADENIE: pf, archi
 • Nespokojná zvířátka

  1980 TEXT: J. Balík, J. Havel, V. Proftová
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB
 • Do Tramtárie

  1987 TEXT: M. Válek
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB/CF
 • hudba pre divadlo
 • Začarovaný dom

  1945 OBSADENIE: orch
 • Herodes a Herodias

  1956 TEXT: P. O. Hviezdoslav
  OBSADENIE: tr, ar, tp, archi
 • úpravy folklóru
 • Fujarská zo Seliec

  1936 3' 25''
  OBSADENIE: br, CM
 • Detva v speve a v hudbe

  1938 15'
  OBSADENIE: s, t, b, CF, orch
 • Mužské zbory

  piesne s vojenskou tematikou
  1940 10'
  OBSADENIE: CMa
 • Ach, hora, hora

  1941 OBSADENIE: CMa
 • Ľudia vravia

  1941 OBSADENIE: CMa
 • Narodil som sa…

  1941 3'
  OBSADENIE: CMa
 • Prišiel by ja do vás…

  1941 OBSADENIE: CMa
 • Myjavské koledy

  1946 OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Surmity surmujú

  1946 12' 45''
  OBSADENIE: t, br, CM, orch
 • Do krutu

  tanec pre orchester
  1947 12'
  OBSADENIE: orch
 • Liptovské piesne

  pre tenor, ženský zbor a orchester
  1947 7'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: t, CF, orch
 • Od Nitry po Komárno

  1947 8'
  OBSADENIE: t, CF, orch
 • Oravské piesne

  1947 5' 15''
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Z oravských vŕškov

  1947 10'
  OBSADENIE: CM, orch
 • Z podjavorinského kraja

  1947 7' 35''
  OBSADENIE: t, CM, orch
 • Uspávanka

  1948 3'
  OBSADENIE: s, orch
 • Myjavské tance

  1949 9'
  OBSADENIE: orch
 • Ide verbunk

  1951 3'
  OBSADENIE: CMa
 • Vŕškom chlapci

  1951 OBSADENIE: CMa
 • Ľúbosti

  1954 5' 35''
  OBSADENIE: CF
 • Piesne zo Šajby

  1955 OBSADENIE: t, br, CMa, orch
 • Ujúkačky

  1956 OBSADENIE: CF
 • Oravské pastorále

  1961 21' 40''
  OBSADENIE: vv, CM, orch
 • Z rodných dolín

  1975 14' 45''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • Na prídavky

  1976 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • Od Tajova bystrá voda…

  1977 OBSADENIE: CM
 • úpravy
 • Groteskný valčík

  pre husle a klavír
  5'
  OBSADENIE: vn, pf
 • zborové
 • O vlasti op. 48

  1974 12'
  TEXT: P. Koyš
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM, CF, CMa
 • Koľvač, veľmi smutná hora

  1986 TEXT: B. Janov
  OBSADENIE: CB/CM
 • miešaný zbor
 • Veru, oči moje

  1949 OBSADENIE: CM
 • Tam niekde blízko

  1950 3'
  TEXT: J. Kostra
  OBSADENIE: CM
 • Pieseň o mieri

  1951 TEXT: R. Fábry
  OBSADENIE: CM
 • Spev mladých brigádnikov

  1951 4'
  TEXT: K. Bendová
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: CM (CM, pf)
 • Marína op. 15

  pre miešaný zbor
  1957 24'
  TEXT: A. Sládkovič
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Blahoslavenie

  Slávnostný miešaný zbor
  1990 OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • O živote

  1963 15'
  TEXT: J. Kostra
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Horám…

  1948 3'
  TEXT: Ľ. Podjavorinská
  OBSADENIE: CF
 • Žatevná

  1948 3'
  TEXT: Z. Dončová
  OBSADENIE: CF
 • Prvému robotníkovi

  pre ženský zbor
  1951 2' 30''
  TEXT: A. Plávka
  OBSADENIE: CF
 • Radostná pieseň

  pre ženský zbor
  1951 6'
  TEXT: R. Fábry
  OBSADENIE: CF
 • Spasská veža

  1954 4'
  TEXT: J. Kostra
  OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • Prísny chlieb

  pre trojhlasný zbor (soprán, alt, tenor - chlapci)
  1987 TEXT: M. Rúfus
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB
 • zbor a nástroje
 • Vianočné spevy z Myjavy

  1946 OBSADENIE: CM, orch
 • Piesne za slobodu z rokov 1848–1947

  pre miešaný zbor a inštrumentálne skupiny
  1947 TEXT: J. M. Hurban
  OBSADENIE: CM, CMa, ens
 • Spev o komunistickej strane

  Kantáta pre zbor a orchester
  1950 11'
  TEXT: J. Kostra
  VYDAVATEĽ: SHV, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM, orch
 • Proroctvá

  Cyklus kantát
  1952 TEXT: P. O. Hviezdoslav
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Opus
  OBSADENIE: CM, orch
 • K slávnostiam

  1955 TEXT: A. Plávka
  OBSADENIE: CMa, CB, fiati
 • Tam, kde zpívá Hron (K malému tancu)

  1959 1959, rev. 1961, 11'
  TEXT: J. Noha
  OBSADENIE: CM, orch
 • Slávnostný pochod

  1961 4' 15''
  TEXT: A. Plávka
  OBSADENIE: CM, fiati
 • Horí ohník, horí

  Kantáta pre miešaný zbor a orchester na slová Jána Bottu
  1962 16' 30''
  TEXT: J. Botto
  OBSADENIE: CM, orch
 • sóla, zbor a klavír
 • Moja rodná

  1944 5'
  TEXT: J. Kostra
  OBSADENIE: ms/bbr, CF, pf
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Zem môže dať viac

  1950 RÉŽIA: S. Barabáš
  OBSADENIE: KD
 • dlhometrážny hraný film
 • Kozie mlieko

  1950 RÉŽIA: O. Jariabek
  OBSADENIE: DH

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • PALOVČÍK, Michal: Andrej Očenáš : Hudobné ozveny domoviny
  2002 ARM 333, Bratislava 2002
 • FIŠER, Ján: Andrej Očenáš. Profil skladateľa
  1955 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1955
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba slovenských skladateľov
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 2, s. 190–210
 • Umelecká kritika a publicistika
 • TICHÝ, Stanislav: Prehliadka mladých organistov
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 1-2, s. 11
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Štátny komorný orchester Žilina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 12, s. 6
 • CHALUPKA, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Orchestrálne koncerty
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 6, s. 1, 4
 • -ov-: Žilinčania U klarisiek
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 14, s. 5
 • KRESÁNEK, Jozef: K päťdesiatke Andreja Očenáša
  1961 Slovenská hudba roč. 5, 1961, č. 1, s. 21–24
 • Analýzy diel
 • CHALUPKA, Ľubomír: Andrej Očenáš: Pľušť. Fantázia pre klavír
  2015 Cestami k tvorivej profesionalite : Sprievodca slovenskou hudbou 20. storočia I. (1901–1950), Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2015, s. 253–256
 • CHALUPKA, Ľubomír: Andrej Očenáš: Ruralia slovaca, suita pre sláčiky, dve flauty, dva klarinety, dva lesné rohy, dve trúbky, tympany a cimbal op. 19
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 4, s. 12–15
 • CHALUPKA, Ľubomír: Andrej Očenáš: Pľušť, fantázia pre klavír
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 7–8, s. 14–16, 19
 • BERGER, Igor: Andrej Očenáš: Donquijotská suita pre husle a violončelo, op. 40
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 11, s. 3
 • BERGER, Igor: Andrej Očenáš: Listy sivovláske
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 24, s. 3
 • KOVÁŘOVÁ, Dagmar: Andrej Očenáš: Miloval som ťa
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 18, s. 5
 • PLASKUROVÁ, Alžbeta: O novom diele Andreja Očenáša
  Sláčikové kvarteto č. 2
  1973 Hudobný život, Obzor, Bratislava roč. 5, 1973, č. 7, s. 3

Diskografia

 • Foto: Slovak Violin Concertos SLOVAK VIOLIN CONCERTOS
  2013 CD – Hudobný fond SF 00732131
  1. Alexander Moyzes: Koncert pre husle a orchester op. 53
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  2. Andrej Očenáš: Koncert pre husle a orchester op. 47
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
  3. Dezider Kardoš: Koncert pre husle a orchester op. 51
   Milan Paľa (vn), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Mario Košik (dir.)
 • Foto: Violin Solo 5 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 5 – MILAN PAĽA
  2013 CD – Pavlík Records PA 0122-2-132
  1. Ľudovít Rajter: Suita pre sólové husle
   Milan Paľa (vn)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Milan Paľa (vn)
  3. Ilja Zeljenka: Štyri miniatúry
   Milan Paľa (vn)
  4. Roman Berger: Konvergencie I
   Milan Paľa (vn)
  5. Jevgenij Iršai: Huslehubky
   Milan Paľa (vn)
  6. Juraj Pospíšil: Sonáta op. 22/2
   Milan Paľa (vn)
  7. Tomáš Boroš: Bausteine
   Milan Paľa (vn)
  8. Juraj Hatrík: Ciacona interrotta
   Milan Paľa (vn)
  9. Daniel Matej: Stormy
   Milan Paľa (vn)
  10. Július Kowalski: Partita pre husle v šestinotónovom systéme
   Milan Paľa (vn)
  11. Ivan Hrušovský: Sonáta
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Českí umelci hrajú slovenskú hudbu ČESKÍ UMELCI HRAJÚ SLOVENSKÚ HUDBU
  2009 CD – Hudobný fond SF 00602131
  1. Alexander Moyzes: Poetická suita op. 35
   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Jindřich Pazdera (vn)
  3. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)
  4. Tadeáš Salva: Balada op. 35
   Jindřich Pazdera (vn)
  5. Dezider Kardoš: Tri skladby
   Jindřich Pazdera (vn), Václav Mácha (pf)
 • Foto: Víťazoslav Kubička : Andrej Očenáš : Jozef Sixta : Eugen Suchoň VÍŤAZOSLAV KUBIČKA : ANDREJ OČENÁŠ : JOZEF SIXTA : EUGEN SUCHOŇ
  1986 LP – Opus 9111 1827
  1. Víťazoslav Kubička: Cesta op. 20
   Matej Drlička (cl), Karol Filipovič (vc), Peter Minárik (pf)
  2. Andrej Očenáš: Donquijotská suita op. 40
   Jindřich Pazdera (vn), Ľudovít Kanta (vc)
  3. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Stanislav Zamborský (pf)
  4. Eugen Suchoň: Tri piesne ESD 109
   Sergej Kopčák (b), Slovenská filharmónia, Libor Pešek (dir.)
 • Foto: Andrej Očenáš : Ruralia slovaca : Zobrazenie života ANDREJ OČENÁŠ : RURALIA SLOVACA : ZOBRAZENIE ŽIVOTA
  1982 LP – Opus 9110 1238
  1. Andrej Očenáš: Ruralia slovaca (Rozlúčka s mladosťou) op.19
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Andrej Očenáš: Zobrazenie života op. 55
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9110 0756
  1. Milan Novák: Koncert pre violončelo a orchester
   Marek Novák (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Jan Valta (dir.)
  2. Andrej Očenáš: Československá predohra op. 53
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Pavol Bagin: Tri spevy
   Magdaléna Hajóssyová (s), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Foto: Andrej Očenáš ANDREJ OČENÁŠ
  1977 LP – Opus 9111 0540
  1. Andrej Očenáš: Concertino op. 27
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Andrej Očenáš: Ako padajú hviezdy op. 31
   Magdaléna Hajóssyová (s), Miloslav Starosta (pf)
  3. Andrej Očenáš: Portréty op. 39
   Katarína Lelovičová (org)
 • Foto: Súčasná slovenská organová tvorba SÚČASNÁ SLOVENSKÁ ORGANOVÁ TVORBA
  1976 LP – Opus 9111 0458
  1. Jozef Podprocký: Partita regenschorica, op. 14 č. 2a
   Ivan Sokol (org)
  2. Šimon Jurovský: Rapsódia
   Ivan Sokol (org)
  3. Jozef Grešák: Impulzy
   Ivan Sokol (org)
  4. Andrej Očenáš: Organové pastely op. 26
   Ivan Sokol (org)
  5. Tadeáš Salva: Rapsódia
   Ivan Sokol (org)
 • Foto: Andrej Očenáš – Ján Cikker – Alexander Moyzes ANDREJ OČENÁŠ – JÁN CIKKER – ALEXANDER MOYZES
  1975 LP – Opus 9110 0344
  1. Andrej Očenáš: Plamene mája op. 45
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Cikker: Epitaf
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Alexander Moyzes: Vatry na horách op. 71
   Slovenská filharmónia, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Živý odkaz našej hudby : Komorná tvorba ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA
  1975 LP – Opus 9111 0421-26
  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  3. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  5. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  6. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  7. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  8. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Smyčcové kvartety SMYČCOVÉ KVARTETY
  1974 LP – Supraphon 1 11 1611 – 13
  1. Jiří Pauer: Smyčcový kvartet č. 3
   Smetanovo kvarteto, Jiří Novák (vn), Lubomír Kostecký (vn), Milan Škampa (vl), Antonín Kohout (vc)
  2. Jiří Jaroch: Smyčcový kvartet č. 2
   Smetanovo kvarteto, Jiří Novák (vn), Lubomír Kostecký (vn), Milan Škampa (vl), Antonín Kohout (vc)
  3. Ivan Jirko: Smyčcový kvartet č. 4
   Smetanovo kvarteto, Jiří Novák (vn), Lubomír Kostecký (vn), Milan Škampa (vl), Antonín Kohout (vc)
  4. František Chaun: Smyčcový kvartet č. 1, Ulysses
   Dvořákovo kvarteto, Jiří Hnyk (vn), Jaroslav Foltýn (vn), Jaroslav Ruis (vl), František Pišinger (vc)
  5. Karel Šrom: Smyčcový kvartet č. 3
   Sukovo kvarteto, Antonín Novák (vn), Vijtěch Jouza (vn), Karel Řehák (vl), Jan Štros (vc)
  6. Ján Cikker: Sláčikové kvarteto č. 2 op. 14 č. 2
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  7. Andrej Očenáš: Sláčikové kvarteto č. 2 „Etudové“ op. 42
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
 • Foto: Súčasné slovenské madrigaly a zbory SÚČASNÉ SLOVENSKÉ MADRIGALY A ZBORY
  1974 LP – Supraphon 1 12 1012
  1. Ivan Hrušovský: Tri madrigalové impresie
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Andrej Očenáš: Marína op. 15
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Ján Zimmer: Štyri madrigaly na staré anglické texty, op. 52
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Zdenko Mikula: Vŕby pri Váhu
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  5. Zdenko Mikula: Ľúbostné madrigaly – Lúčny popevok
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  6. Tadeáš Salva: Litaniae lauretanae op. 12
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Foto: Andrej Očenáš – Symfónia o zemi a človeku ANDREJ OČENÁŠ – SYMFÓNIA O ZEMI A ČLOVEKU
  1973 LP – Opus 9110 0205
  1. Andrej Očenáš: Symfónia o zemi a človeku op. 43
   Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Foto: Básnický portrét Milana Rúfusa BÁSNICKÝ PORTRÉT MILANA RÚFUSA
  1973 LP – Opus 1 18 1217
  1. Andrej Očenáš: Concertino op. 27
   Miloš Jurkovič (fl)
 • Foto: Andrej Očenáš ANDREJ OČENÁŠ
  1972 LP – Opus 9111 0155
  1. Andrej Očenáš: Trio op. 36
   Peter Michalica (vn), Juraj Alexander (vc), Miloslav Starosta (pf)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Peter Michalica (vn)
 • Foto: Slovenská komorná hudba SLOVENSKÁ KOMORNÁ HUDBA
  1964 LP – Supraphon SV 8234
  1. Andrej Očenáš: Concertino op. 27
   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
  2. Oto Ferenczy: Sláčikové kvarteto č. 1
   Janáčkovo kvarteto
 • Foto: Alexander Moyzes, Ján Cikker, Andrej Očenáš ALEXANDER MOYZES, JÁN CIKKER, ANDREJ OČENÁŠ
  1961 LP – Supraphon DV 5862
  1. Alexander Moyzes: Jánošík op. 21/a
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Alexander Moyzes: V. Novák: Zbojnícka sonatína
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ján Cikker: Odzemok, Valašský
   Orchester Opery SND, Ladislav Holoubek (dir.)
  4. Andrej Očenáš: Ruralia slovaca (Rozlúčka s mladosťou) op.19
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

Ocenenia

 • titul národný umelec
  1978
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1974 za dielo Zvony. Sonáta pre klavír op. 44
 • Štátna cena Klementa Gottwalda
  1970
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1969
  za diela Poéma o srdci a Fresky
 • titul zaslúžilý umelec
  1966
 • Rad práce
  1961

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Andrej Očenáš: Variabilná sonatína op. 60
  pre klavír
  24. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Daniela Kardošová (pf)
 • Andrej Očenáš: Nové brehy s dúhou nad Dunajom op. 58
  symfonické finále
  16. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Andrej Očenáš: Zlátenie tradícií op. 57
  Triptych pre veľký orchester
  10. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Andrej Očenáš: Cesta k slnku op. 56
  pre sóla, miešaný zbor a orchester
  18. 10.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Slovenský filharmonický zbor, Libuše Márová (ms), Ondrej Lenárd (dir.)
 • Andrej Očenáš: Zobrazenie života op. 55
  Orchestrálne štúdie pre malý orchester
  21. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Andrej Očenáš: Svadobné tance op. 52
  pre klavír
  23. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tatiana Fraňová (pf)
 • Andrej Očenáš: Listy sivovláske op. 51
  Cyklus piesní pre nižší hlas a klavír na poéziu Milana Lajčiaka
  21. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hana Štolfová-Bandová (a), Ľudovít Marcinger (pf)
 • Andrej Očenáš: Československá predohra op. 53
  pre symfonický orchester
  20. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Andrej Očenáš: Koncert pre husle a orchester op. 47
  24. 5.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jela Špitková (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Eduard Fischer (dir.)
 • Andrej Očenáš: O vlasti op. 48
  4. 10.
  1975
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor
 • Andrej Očenáš: Miloval som ťa op. 46
  3. 5.
  1975
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československá hudobná žatva, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Anna Kajabová-Peňašková (s), Ľuba Baricová (ms), Gustáv Papp (t), René Tuček (br), Jozef Špaček (b), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Andrej Očenáš: Sláčikové kvarteto č. 2 „Etudové“ op. 42
  1. 10.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto
 • Andrej Očenáš: Vrchárska pieseň
  5. 9.
  1964
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Orchester Spevohry DJGT, Ján Valach (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Andrej Očenáš Andrej Očenáš

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák

Audio

 • Očenáš, Andrej: Plamene mája, predohra


« späť na zoznam Aktualizované: 25. 08. 2016