Profil osobnosti

Foto: Emese Duka-Zólyomiová Zdroj: Archív Hudobného centra

Emese Duka-Zólyomiová

15. 8. 1944 Bratislava – 4. 12. 2017

muzikológia, editor, hudobné archívnictvo a knihovníctvo

Bio

Bio

1969 – 2004
vedúca Hudobného kabinetu Univerzitnej knižnice v Bratislave
1979
absolvovala hudobnú vedu na FF UK, 1981 získala titul PhDr.
1986 – 2004
predsedníčka pracovnej skupiny pre oblasť hudby Slovenskej asociácie knihovníkov
1990 – 1997
pôsobila ako odborná asistentka na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
1990 – 2010
predsedníčka Maďarskej spoločnosti priateľov hudby na Slovensku

Vo svojom výskume sa zaoberala problematikou hudobného knihovníctva na Slovensku (úloha a poslanie hudobných knižníc, edukácia, organizovanosť a zvuko-technické vybavenie hudobných oddelení knižníc), tvorbou systému katalógov hudobných dokumentov (typológia hudobných nástrojov a hudobných diel vo fonde knižnice), zásadami spracovania, uchovávania, evidencie, revízie a vyraďovania fondu hudobných dokumentov, metodikou spracovania hudobnej regionálnej bibliografie ako aj problematikou práce s hudobnými fondami a vzťahmi hudobného umenia a iných odborov v práci hudobného knihovníka, ďalej sa zaoberala hudobným knihovníctvom na Slovensku a výmenou informácií partnerských knižníc v Čechách a zahraničí, ako aj otázkami maďarského hudobného života na Slovensku. Odborné články publikovala v slovenských a maďarských periodikách. Významná je jej editorská činnosť: Kalendár výročí (1990 – 2003), Hudobný život a významné osobnosti Slovenska (2004), Formy a druhy populárnej hudby a aktuálne otázky hudobného knihovníctva (1998), Bratislavské hudobné telesá a spolky 1945 – 1985, Generálny katalóg hudobnín a kníh o hudbe 1971 – 1982.

Významná je jej organizačná činnosť. Je jednou zo zakladateľov a organizátorov Klavírnej súťaže Pála Kadosa a jednou z hlavných organizátorov Celoslovenského súťažného festivalu detských a mládežníckych speváckych zborov maďarskej menšiny na Slovensku s názvom Znejúca pieseň (1993 – 2011). Je zakladateľkou a vedúcou viacerých amatérskych speváckych zborov.

Bibliografia

 • Kucianová, A. - Bakičová, V.: Emese Duka-Zólyomiová (1944 – 2017)
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 1 – 2, s. 3
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • kol.: Univerzitná knižnica v Bratislave 1919 – 1999
  Osemdesiat rokov v službách vedy a poznania
  1999 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1999
  (63 s., 1. vyd., Gerbóc, Jozef (zodp. red.)
 • Duka-Zólyomi, Emese – Nemčovská, Blanka (zost.): Bratislavské hudobné telesá a spolky 1945 – 1985
  Odporúčajúca bibliografia kníh a článkov
  1987 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1987
  (235 s., 1. vyd.)
 • Duka-Zólyomiová, Emese – Michaláč, Jozef (zost.): Generálny katalóg hudobnín a kníh o hudbe 1971 – 1982
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (175 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Vzdelávanie hudobných knihovníkov na Slovensku
  2004 Knižnica, Slovenská národná knižnica, Martin roč. 5, 2004, č. 1 – 2, s. 3 – 5
 • Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice v Bratislave
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 10, s. 36 – 37
 • Problematika hudobného knihovníctva na Slovensku
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 4, s. 531 – 536
 • Organizovanosť hudobného knihovníctva na Slovensku
  1995 Knižnice a informácie, Slovenská národná knižnica, Martin roč. 27, 1995, č. 5, s. 204 – 211
  (Medzinárodné združenie hudobných knižníc, hudobné knižnice)
 • Hudobné nástrojárstvo v druhej polovici 18. storočia a na začiatku 19. storočia na území dnešného Slovenska
  1992 Múdra, Darina (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XVII. Hudobná kultúra na Slovensku v dobe W. A. Mozarta, ASCO Art & Science, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. XVII, 1992, s. 55 – 64
 • Desiaty jubilejný seminár hudobných knihovníkov komisie pre hudobné knižnice SSK
  1990 Bulletin Spolku slovenských knihovníkov, Bratislava roč. 1, 1990, č. 2, s. 33 – 36
 • Riešenia zvuko-technického vybavenia hudobných oddelení
  1990 Technické vybavenie hudobných oddelení v knižniciach. Zborník materiálov, Duka-Zólyomi, Emese (ed.), Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1990
  (150 s., 1. vyd.)
 • Deviaty seminár pre hudobných knihovníkov
  1989 Zväzový bulletin, Bratislava roč. 20, 1989, č. 3, s. 44 – 49
  (Zväz slovenských knihovníkov a informatikov (ZSKI)
 • Ôsmy seminár hudobných knihovníkov v SSR
  1988 Zväzový bulletin, Bratislava roč. 19, 1988, č. 4, s. 19 – 25
  (Zväz slovenských knihovníkov a informatikov (ZSKI)
 • Dokumenty populárnej hudby v knižničnej praxi
  1988 Duka-Zólyomi, Emese (ed.): Populárna hudba a jej postavenie v socialistickej knižnici, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1988
  (125 s., 1. vyd.)
 • Lipták, Páll – Duka-Zólyomi, Emese: Budovanie knižníc v Župe Bekeš
  1987 Zväzový bulletin, Bratislava roč. 18, 1987, č. 1, s. 62 – 63
  (Zväz slovenských knihovníkov a informatikov (ZSKI)
 • Metodika spracovania hudobnej regionálnej bibliografie
  1987 Duka-Zólyomi, Emese (ed.): Úloha hudobných oddelení v uchovávaní hudobného dedičstva. Zborník materiálov, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1987
  (103 s., 1. vyd.)
 • Miesto hudobných oddelení v estetickej výchove v ľudových knižniciach
  1986 Estetická výchova a knižnice. Zborník materiálov zo seminára, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1986
  (56 s., 1. vyd.)
 • Hudobné stredisko
  1986 Univerzitná knižnica v Bratislave 1980 – 1985. Zborník príspevkov, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1986
  (276 s., 1. vyd.)
 • Vzťahy hudobného umenia a iných odborov v práci hudobného knihovníka
  1986 Hudba v živote socialistickej spoločnosti. Zborník referátov z 5. seminára pre hudobných knihovníkov na Slovensku, konaného 27. – 28. mája 1985 v Banskej Bystrici, Bratislava 1986
  (123 s., 1. vyd.)
 • Miesto hudobných oddelení v estetickej výchove v ľudových knižniciach
  1985 Informácie a materiály pre potreby jednotnej sústavy knižníc na Slovensku, Matica slovenská, Martin roč. 165, 1985, s. 49 – 56
 • Hudobná bibliografia
  1985 Vybrané kapitoly z hudobného knihovníctva, Matica slovenská, Martin 1985
  (140 s., 1. vyd., Edícia: Učebné texty)
 • Duka-Zólyomiová, Emese – Dvořák, Vladimír: Evidencia gramofónových platní podľa výrobných čísiel
  1985 Vybrané kapitoly z hudobného knihovníctva, Matica slovenská, Martin 1985
  (140 s., 1. vyd., Edícia: Učebné texty)
 • Menný popis hudobných dokumentov
  1985 Vybrané kapitoly z hudobného knihovníctva, Matica slovenská, Martin 1985
  (140 s., 1. vyd., Edícia: Učebné texty)
 • Typológia hudobných dokumentov
  1985 Vybrané kapitoly z hudobného knihovníctva, Matica slovenská, Martin 1985
  (140 s., 1. vyd., Edícia: Učebné texty)
 • Stručný viacjazyčno-slovenský hudobno-knihovnícky slovník
  1985 Vybrané kapitoly z hudobného knihovníctva, Matica slovenská, Martin 1985
  (140 s., 1. vyd., Edícia: Učebné texty)
 • Duka-Zólyomiová, Emese – Dvořák, Vladimír: Systém katalógov hudobných dokumentov
  1985 Vybrané kapitoly z hudobného knihovníctva, Matica slovenská, Martin 1985
  (140 s., 1. vyd., Edícia: Učebné texty)
 • Zásady doplňovania, uchovávania, evidencie, revízie a vyraďovania fondu hudobných dokumentov
  1985 Vybrané kapitoly z hudobného knihovníctva, Matica slovenská, Martin 1985
  (140 s., 1. vyd., Edícia: Učebné texty)
 • Charakteristika hudobných dokumentov
  1984 Čitateľ roč. 33, 1984, č. 6, s. 210 – 212
 • Práca s hudobnými fondami v knižniciach SSR
  1983 Knižničný zborník 1983, Matica slovenská, Martin 1983, s. 120 – 137
  (201 s., 1. vyd.)
 • O úlohe a poslaní hudobných knižníc
  1981 Čitateľ roč. 30, 1981, č. 7 – 8, s. 272 – 273
 • Hudobný kabinet Univerzitnej knižnice
  1980 Univerzitná knižnica v Bratislave 1969 – 1979. Zborník z príležitosti 60. výročia, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1980
  (431 s., 1. vyd.)
 • Vzdelávanie knihovníkov hudobných oddelení 4
  Exkurzívno-vzdelávacia základňa knihovníkov
  1979 Čitateľ roč. 28, 1979, č. 10, s. 360
 • Charakteristika vedeckých hudobných knižníc, ich problémy a možnosti ich riešenia na základe vzájomnej výmeny informácií
  1978 Sympózium predstaviteľov hudobnodokumentačných inštitúcií zo socialistických krajín, 7. – 11. 10. 1974. Zborník materiálov, Matica slovenská, Martin 1978
  (581 s., 1.vyd.)
 • Editorská činnosť
 • Duka-Zólyomi, Emese (ed.): Hudobný život a významné osobnosti Slovenska
  2004 Zborník materiálov z 19. seminára hudobných knihovníkov, 2004, Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 2004
  (170 s., 1. vyd.)
 • Duka-Zólyomi, Emese – Kováčová, Jana (ed.): Kalendár výročí 2003
  Hudba
  2002 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 2002
  (42 s., 1. vyd.)
 • Duka-Zólyomi, Emese (ed.): Hudba ako organická zložka umenia
  Zborník materiálov
  2001 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 2001
  (80 s., 1. vyd.)
 • Duka-Zólyomi, Emese (ed.): Kalendár výročí 2000
  Hudba
  1999 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1999
  (41 s., 1. vyd.)
 • Duka-Zólyomi, Emese (ed.): Formy a druhy populárnej hudby a aktuálne otázky hudobného knihovníctva
  Zborník materiálov
  1998 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1998
  (89 s., 1. vyd., fotogr., noty)
 • Duka-Zólyomi, Emese – Kováčová, Jana (ed.): Kalendár výročí 1998
  Hudba
  1997 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1997
  (49 s., 1. vyd.)
 • Duka-Zólyomi, Emese – Kováčová, Jana (ed.): Významné výročia v roku 1997
  Hudba
  1996 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1996
  (26 s., 1. vyd., hudobní umelci, rok 1997, jubileá, personálne bibliografie)
 • Duka-Zólyomi, Emese – Kováčová, Jana (ed.): Významné výročia v roku 1996
  Hudba
  1995 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1995
  (23 s., 1. vyd., významné výročia a jubileá, hudba, 1996, informačné spravodaje, významné osobnosti)
 • Duka-Zólyomi, Emese – Kováčová, Jana (ed.): Významné výročia v roku 1995
  Hudba
  1994 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1994
  (24 s., 1. vyd., významné výročia a jubileá, hudba, 1995, informačné spravodaje, významné osobnosti)
 • Duka-Zólyomi, Emese (ed.): Hudobné knihovníctvo na Slovensku a skúsenosti partnerských knižníc v Čechách a zahraničí
  Zborník materiálov z 10. seminára hudobných knihovníkov, 22. – 23. mája 1990, Poprad
  1992 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1992
  (207 s., 1. vyd.)
 • Duka-Zólyomi, Emese (ed.): Technické vybavenie hudobných oddelení v knižniciach
  Zborník materiálov
  1990 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1990
  (150 s., 1. vyd.)
 • Duka-Zólyomi, Emese (ed.): Československá produkcia zvukových a audiovizuálnych dokumentov v knižničnej praxi
  Zborník materiálov
  1989 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1989
  (162 s., 1. vyd.)
 • Duka-Zólyomi, Emese (ed.): Významné výročia na rok 1990
  Hudba
  1989 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1989
  (20 s., 1. vyd.)
 • Duka-Zólyomi, Emese (ed.): Populárna hudba a jej postavenie v socialistickej knižnici
  Zborník materiálov
  1988 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1988
  (125 s., 1. vyd.)
 • Duka-Zólyomi, Emese (ed.): Úloha hudobných oddelení v uchovávaní hudobného dedičstva
  Zborník materiálov
  1987 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1987
  (104 s., 1. vyd.)
 • Duka-Zólyomi, Emese (ed.): Zborová tvorba k oslobodeniu ČSSR
  Bibliografia hudobnín
  1985 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1985
  (151 s., 1. vyd.)
 • Duka-Zólyomi, Emese (ed.): Hrdinská balada
  Výberová diskografia k jubilejným večierkom a besedám na počesť 40. výročia SNP
  1984 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1984
  (124 s., 2. dopl. vyd.)
 • Duka-Zólyomi, Emese (ed.): Hrdinská balada
  Výber hudobných skladieb a literárnych diel na gramofónových platniach k jubilejným večierkom a besedám na počesť 30. výročia SNP
  1974 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1974
  (47 s., 1. vyd.)
 • Duka-Zólyomi, Emese (ed.): Hudobná literatúra inštruktívneho charakteru 2
  Odporúčajúca bibliografia
  1974 Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 1974
  (226 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Nestor hudobného knihovníctva na Slovensku Vladimír Dvořák 80-ročný
  2003 Knižnica, Slovenská národná knižnica, Martin roč. 4, 2003, č. 10, s. 509 – 510
 • Aranka, Gyepes – Duka-Zólyomi, Emese: Fontos, hogy ima legyen az ének – tízéves a Corda Fratrum
  2003 Remény roč. 14, 2003, č. 33, s. 5
  (Corda Fratrum, spevácky zbor, Bratislava)
 • A problémák orvosolhatók: XII. Kodály Napok Galántán
  A Szlovákiai Magyar Felnőtt nnekkarok országos minősítő versenyéről
  2002 Új Szó roč. 55, 2002, č. 126 (1. 6.), s. 8
 • Kodályra emlékeztek
  Komáromban egyre nagyobb teret kap a kórusmozgalom
  2002 Új Szó roč. 55, 2002, č. 100 (30. 4.), s. 8
  (koncert, 25. apríla 2002, Komárno, Slovensko, spevácke detské maďarské zbory)
 • Az élet oly könnyűnek látszik-
  Zahovay pályafutását a tangók fénykorában kezdte...
  1999 Új Szó roč. 52, 1999, č. 293 (20. 12.), s. 8
  (Ernest Zahovay, 1913 – 1998, Még egy tangót, recenzia CD)
 • A muzsikát szolgálta: ismerjük hazai magyar kultúránk egyéniségeit?
  1999 Vasárnap roč. 32, 1999, č. 34, s. 12
  (Jenő Szíjjártó, 1919 – 1986)
 • Stretnutia: Ladislav Schleicher (30. 3. 1908 – 17. 1. 1999)
  1999 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe roč. 2, 1999, č. 1, s. 16
 • Nem búcsúzunk-
  1999 Remény roč. 10, 1999, č. 5, s. 8
  (Ladislav Schleicher, 1908 – 1999)
 • Duka-Zólyomi, Emese – Gyepes Aranka: Aki énekel – kétszer imádkozik
  1998 Remény roč. 9, 1998, č. 16, s. 6
  (Corda Fratrum Kórus, spevácky zbor, Bratislava)
 • Schleicher László jubileuma
  1998 Remény roč. 9, 1998, č. 13, s. 4
  (Ladislav Schleicher, 1908 – 1999)
 • Találkozunk 2001-ben: harmincadik születésnapját ünnepelte a Csengő nekszó...
  1998 Új Szó roč. 51, 1998, č. 129 (6. 6.), s. 9
  (zborové spevácke prehliadky 1998, Nové Zámky, Slovensko, spevácke detské zbory Csengő nekszó)
 • Ma vagyon, ma vagyon piros Pünkösd napja...
  10. Kodály Napok, Galánta, május 17 – 26
  1996 Új Szó roč. 49, 1996, č. 129 (4. 6.), s. 8
 • Újra eredményesen
  1995 Remény roč. 6, 1995, č. 51, s. 8
  (Medzinárodný festival zborového spevu Franza Schuberta, 1995, Viedeň, Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku, Chór Lajosa Vassa)
 • Z kultúry národností
  Celoslovenský festival maďarských detských a mládežníckych zborov Znejúca pieseň
  1995 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 5, 1995, č. 16
  (Príloha Etuda, 1995, č. 3, s. 12, Znejúca pieseň, 1995, Nové Zámky)
 • Gregorián Nap Komáromban
  1994 Remény roč. 5, 1994, č. 42, s. 8
  (gregoriánsky spev, cirkevná hudba)
 • Duka-Zólyomi, Emese – Stubendek, István: Isten szolgálatában
  Köszöntjük a 80 éves Stubendek István rimaszécsi kántortanítót
  1994 Remény roč. 5, 1994, č. 40, s. 5
 • Duka-Zólyomi, Emese – Kamoncza, Márta: A zene mindenkihez szól
  Beszélgetés dr. Duka Zólyomi Emesével, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának elnökével
  1994 Hét roč. 39, 1994, č. 4, s. 1
  (Maďarský spolok milovníkov hudby na Slovensku)
 • Galántai harmóniák
  9. Kodály Napok – 1993. Május 28 – 30
  1993 Új Szó roč. 46, 1993, č. 139 (17. 6.), s. 9
  (Kodályho dni 1993, Galanta, festival maďarských speváckych zborov)
 • kol.: A kórusmuzsika varázsa
  Karácsonyi beszélgetés a Concordia vegyeskar tagjaival
  1993 Remény roč. 4, 1993, č. 51 – 52, s. 14
  (Concordia, Komárno, spevácky zbor)
 • Új út kezdetén... Egyházzenei találkozó Komáromban
  1993 Remény roč. 4, 1993, č. 47, s. 5
  (Harmonia Sacra Danubiana, 1993, Komárno)
 • Születésnapi köszöntő helyett
  Visszatekintés Schleicher László életútjára
  1993 Remény roč. 4, 1993, č. 17, s. 5
  (Ladislav Schleicher, 1908 – 1999)
 • Na slávnostiach v zahraničí
  1993 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 3, 1993, č. 16, s. 14 – 15
  (Spevácky zbor maďarských učiteľov na Slovensku)
 • Duka-Zólyomi, Emese – Sipos, Ildikó: Kórusfesztivál Kodály városában
  1993 Szabad Újság roč. 3, 1993, č. 121 (27. 5.), s. 4
 • Él a dal. A jubiláló zselizi és somorjai vegyeskar hangversenyéröl
  1992 Új Szó roč. 45, 1992, č. 67 (19. 3.), s. 5
  (Spevácky zbor, Želiezovce, Hid, Šamorín, spevácky maďarský zbor)
 • A vizsga sikerült: Józsa Mónika diplomahangversenyéről
  1992 Új Szó roč. 45, 1992, č. 286 (4. 12.), s. 5
  (Monika Józsa, absolventské koncerty, 1992, Slovenská filharmónia, Bratislava)
 • Hudba baroková v knižniciach
  1992 Národná obroda, Bratislava roč. 3 (28), 1992, č. 138 (13. 6.), s. 7
  (hudobné oddelenia knižnice, knihovníci, odborné semináre, jún 1992, Košice)


« späť na zoznam Aktualizované: 25. 10. 2018