Profil osobnosti

Foto: Alica Elscheková Zdroj: Archív Hudobného centra

Alica Elscheková

21. 11. 1930 Bratislava

etnomuzikológia

Bio

Bio

1949 – 1953
Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda, národopis)
1949 – 1954
Štátne konzervatórium v Bratislave (spev – Anna Korínska, T. Tessler), členka súboru Lúčnica
1955 – 2005
odborná pracovníčka Ústavu hudobnej vedy SAV, dizertačná práca Slovenské hudobné nástroje

Patrí k popredným predstaviteľom slovenskej etnomuzikológie. Od začiatku svojho pôsobenia na SAV sa venovala regionálnym výskumom ľudovej vokálnej kultúry na celom území Slovenska, ktoré jej poskytli východiskovú základňu k štýlovým analýzam, hodnoteniu a klasifikácii ľudových piesní.

Je autorkou celého radu odborných príspevkov a štúdií, v ktorých podala systém analýzy a triedenia ľudových hudobných prejavov, publikované v domácich i v zahraničných periodikách a zborníkoch, ako napr. Slovenský národopis, Musicologica Slovaca SAV, Hudobný život, Hudobnovedné štúdie, Studia Musicologica, Budapešť, Journal of the International Folk Music Council XVIII, Londýn.

Bibliografia

 • Krekovičová, Eva: Alica Elscheková jubiluje
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 1, s. 4
 • Potúček, Juraj (ed.): Problémy slovenskej etnomuzikológie. Alica Elscheková
  2000 Bratislava 2000
  (Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 162)
 • Demo, Ondrej: Alica Elscheková pri významnom životnom jubileu
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 24, s. 7
 • Burlas, Ladislav: K životnému jubileu Alice a Oskára Elschekovcov
  1982 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 30, 1982, č. 1, s. 104 – 110
 • Móži, Alexander: Významný podiel na poli hudobnej vedy. Alica Elscheková, Oskár Elschek
  1981 Rytmus roč. 32, 1981, č. 10, s. 19
 • Krekovičová, Eva: Alica Elscheková – Oskár Elschek: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba. Antológia
  1981 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 29, 1981, č. 2 – 3, s. 478 – 479
 • Kováčová, Juliana: Alica Elscheková
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 28, s. 7
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • spoluautor Oskár Elschek: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby
  2005 Hudobné centrum, Bratislava 2005
  (220 s., 2005 - 3. vyd., Hudobné centrum, 1996 - 2. vyd., Národné osvetové centrum, 1962 - 1. vyd., Osvetový ústav)
 • Slovenské ľudové spevy
  = Slowakische Volksgesänge
  1995 Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1995
  (153 s., 1. vyd., Edícia: Slovenské ľudové spevy. Zv. 1)
 • Svadobné nosenie darov v Štrbe
  1983 Krajské osvetové stredisko, Banská Bystrica 1983
  (37 s., 1. vyd., Edícia: Etnofilm, 3/83)
 • spoluautor Oskár Elschek: Slovenské ľudové piesne a nástrojová hudba
  Antológia
  1982 Osvetový ústav, Bratislava 1982
  (375 s., 1982 - 2. vyd., 1980 - 1. vyd., resumé v ruštine a nemčine, Edícia: Záujmová umelecká činnosť)
 • Stratigraphische Probleme der Volksmusik in den Karpaten und auf dem Balkan
  1981 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1981
  (304 s., 1. vyd.)
 • Etnomuzikologická analýza a klasifikácia
  1971 Bratislava 1971
 • Regionálne a lokálne etnomuzikologické výskumy
  1963 Brno 1963
 • spoluautor Oskár Elschek: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby
  Zv. 1, Zv. 2, Zv. 3
  1962 Osvetový ústav, Bratislava 1962
  (61 s. - Zv. 1, 134 s. - Zv. 2, 62 s. - Zv. 3, 1962 - 1. vyd., 1996 - 2. rozšírené vyd., 3 zväzky, 232 s., resumé v nemčine, Národné osvetové centrum, Bratislava, Edícia: Záujmová umelecká činnosť, 2005 - 3. vyd., 220 s., Hudobné centrum, Bratislava)
 • spoluautor Oskár Elschek: O slovenskej ľudovej piesni a ľudovej hudbe
  1956 Osveta, Martin 1956
  (42 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Urbánne a rurálne aspekty v etnologickom a etnomuzikologickom výskume
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 3 – 4, s. 317 – 352
 • Kaplnka cechu muzikantov v Bobrovci
  1997 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 46, 1997, č. 2, s. 40 – 42
 • Funkcia a typy svadobných piesní
  Funkčné okruhy preferovaných piesní
  1997 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 45, 1997, č. 4, s. 382 – 391
 • Typológia tradičného viachlasu z hľadiska historického, technického, psychoakustického
  1997 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 23, 1997, č. 1 – 2, s. 6 – 26
 • Kultúrna geografia tradičných foriem viachlasu so zreteľom na typy rozšírené na Slovensku
  1993 Ethnomusicologicum 1/1, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1993, s. 41 – 74
 • Ľudová hudobná kultúra v Gemeri-Malohonte
  1990 Obzor Gemera, Gemerská vlastivedná spoločnosť, Rimavská Sobota roč. 21, 1990, č. 3, s. 118 – 126
 • Vianočné zvykoslovie a hudba
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 26, s. 11
 • Svadba a svadobné piesne. Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie
  1989 Musicologica Slovaca XIV. Ľudové hudobné a tanečné zvykoslovie, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1989, s. 72 – 122
  (resumé v nemčine, ruštine)
 • Teória a realita vzťahov medzi textami a nápevmi ľudových piesní
  1988 Musicologica Slovaca XIII. Hudobnofolklórne druhy a ich systémové súvzťažnosti, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1988, s. 20 – 50
  (resumé v nemčine, ruštine)
 • Traditionelle afrikanische Mehrstimmigkeit (zu ihrer Typologie, Stratigraphie und historischen Forschung)
  1987 Musikkulturen in Afrika. Hrsg. von Erich Stockmann, Verlag Neue Musik, Berlin 1987, s. 62 – 81
 • Uspávanky a detské zabávanky na Gemeri (ich psychofyziologická funkcia, hudobnopoetická skladba a typológia)
  1987 Vlastivedné štúdie Gemera 5, Osveta, Martin 1987, s. 88 – 151
  (resumé v nemčine a maďarčine)
 • kol.: Záhorská Bratislava
  1986 Obzor, Bratislava 1986
  (360 s., 1. vyd.)
 • Karol Plicka a slovenská hudobná kultúra
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 20, s. 3
 • Ľúbostná lyrika v gemerskom ľudovom speve (tematika, motivika a melodika záletníckych piesní)
  1981 Gemer. Zv. 4. Národopisné štúdie, Gemerská vlastivedná spoločnosť, Osveta, Martin 1981, č. 4, s. 245 – 330
  (Edícia: Gemerské vlastivedné pohľady, č. 58, resumé v nemčine a madarčine)
 • Ondrejka, Kliment – Elschek, Oskár – Elscheková, Alica – Ruttkay Dauko Miro – Szabó, Tibor: Etnofilm 1/1981. Tance a spevy z obce Vyšná Slaná
  1981 Krajské osvetové stredisko, Banská Bystrica 1981
  (36 s., 1. vyd.)
 • Gemer. Ľudové piesne
  1980 Rytmus roč. 31, 1980, č. 7, s. 16 – 20
 • Časová asymetria v slovenských ľudových piesňach
  1980 Interetnické vzťahy vo folklóre karpatskej oblasti, Národopisný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1980, s. 225 – 240
  (351 s., 1. vyd., Edícia: Ethnographia Carpatobalcanica. Zv. 5)
 • Stilbegriff und Stilschichten in der slowakischen Volksmusik
  1978 Studia Musicologica. Tomus XX, Akadémiai Kiadó, Budapešť 1978, s. 263 – 303
 • Vynášanie zimy a prinášanie leta v Gemeri (funkcia, tematika a hudobná charakteristika)
  1976 Gemer. Národopisné štúdie, Gemerská vlastivedná spoločnosť, Osveta, Martin roč. 2, 1976, č. 2, s. 234 – 310
  (Edícia: Gemerské vlastivedné pohľady, č. 39, resumé v nemčine a maďarčine)
 • Systematisierung, Klassifikation und Katalogisierung von Volksliedweisen
  1975 Rolf Wilhelm Brednich – Lutz Röhrich – Wolfgang Suppan (ed.): Handbuch des Volksliedes, Wilhelm Fink Verlag, München 1975, s. 549 – 582
 • Etnomuzikologické bádanie v oblasti ľudových piesní
  1973 Súčasný stav etnomuzikologického bádania na Slovensku = Die gegenwärtige ethomusikologische Forschung in der Slowakei, vedecký red. Alica Elscheková, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1973
  (Etnomuzikologický seminár, Trenčín, 18. – 21. novembra 1970)
 • Methods of Classification of Folk-Tunes
  1966 Journal of the IFMC, Londýn roč. XVIII, 1966, s. 56 – 76
 • Základná etnomuzikologická analýza
  1963 Hudobnovedné štúdie SAV, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1963, č. 6, s. 117 – 178
  (resumé v angličtine)
 • Metodika hudobnofolkloristického bádania na Slovensku
  1961 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 9, 1961
 • Burlas, Ladislav – Mokrý, Ladislav – Nováček, Zdenko (ed.): Dejiny slovenskej hudby
  1957 SAV, Bratislava 1957
  (540 s., 1. vyd.)
 • Editorská činnosť
 • Elscheková, Alica (zost.): Spevník. Slovenské ľudové piesne pre spev a gitaru
  Slowakische Volkslieder Liederbuch für Gesang und Gitarre = Slovak Folk Song Book for Voice and Guitar
  1999 Matica slovenská, Martin 1999
  (158 s., 1. vyd.)


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 11. 2017