Profil osobnosti

Foto: Miroslav Filip Zdroj: Archív Hudobného centra

Miroslav Filip

31. 7. 1932 Martin – 20. 6. 1973 Bratislava

muzikológia, hudobná teória
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1951
Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave (matematika a fyzika)
1954
absolvovanie hudobnej výchovy na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, diplomová práca Vývin harmónie a harmonického myslenia
1954
asistent na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, neskôr pedagóg na novovytvorenej Katedre hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (do svojej predčasnej smrti v 1973)
1968
titul doc.
od 1969
člen Acoustical Society of America, American Institute of Physics, Akustickej komisie ČSAV, Praha

Miroslav Filip zanechal výrazné stopy vo viacerých oblastiach hudobnej teórie: venoval sa otázke tónových sústav a systému tonálnej harmónie (Vývinové zákonitosti klasickej harmónie, spoluautor Náuky o harmónii a Stručnej náuky o hudbe), hudobnej akustike, aplikovanej hudobnej akustike, elektroakustike (vokálni pedagógovia, inštrumentálni hráči, etnoorganológia) a bioakustike (analýza záznamu vtáčieho spevu spolu s maďarským ornitológom Péter Szőke).

V muzikológii presadzoval tvorivé využitie prírodných vied (matematiky, logiky, teórie informácie, kybernetiky), okrem pedagogickej a vedeckej práce pôsobil ako violončelista – člen tzv. KAF tria (Ladislav Kupkovič, Ján Albrecht, Miroslav Filip).

Je autorom viacerých patentovaných konštrukčných vynálezov (vyvíjal melograf pre potreby etnomuzikológie, pracoval na vybudovaní prvého hudobnoakustického laboratória na Slovensku v Hudobnom oddelení Historického ústavu Slovenského národného múzea, spolupracoval s Výskumným výpočtovým strediskom Univerzity Komenského v Bratislave a ďalšie).

Bibliografia

 • Ľubomír Chalupka (ed.): Contributions to the music theory conceptions in Slovakia
  2015 VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015
  (151 s., 1. vyd., noty)
 • Ľubomír Chalupka (ed.): Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry
  Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti
  2015 VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015
  (374 s., 1. vyd., grafy, noty)
 • Žabka, Marek: Filipova teória harmonických vzťahov a súčasné americké transformačné teórie
  2009 Štúdie z matematickej hudobnej teórie, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave 2009, s. 163 – 197
 • Chalupka, Ľubomír: Zástoj hudby W. A. Mozarta v teoretickej práci Miroslava Filipa Vývinové zákonitosti klasickej harmónie
  2007 Blahynka, Miloslav – Katarína Pokojná – Štefková, Markéta (zost.): Prezentácie – Konfrontácie II. Zborník z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, Vysoká škola múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2007, s. 41 – 49
 • Chalupka, Ľubomír: Pečať profesionality – spomienka na Miroslava Filipa
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 7 – 8, s. 4 – 6
 • Chalupka, Ľubomír: S vedomím kontinuity
  Miroslav Filip: Súborné dielo I. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 5, s. 10
 • Chalupka, Ľubomír: Spomienka na človeka
  K nedožitej šesťdesiatke doc. PhDr. Miroslava Filipa, CSc.
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 14, s. 2
 • Potúček, Juraj (zost.): Miroslav Filip (1932 – 1973)
  Otázky hudobného života a hudobnej akustiky
  1987 Bratislava 1987
  (100 s., 1. vyd.)
 • Chalupka, Ľubomír: Muzikológ – pedagóg – človek
  K nedožitým päťdesiatinám doc. dr. Miroslava Filipa, CSc.
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 17, s. 5
 • Špelda, Antonín: Das wissenschaftliche Vermächtnis des Dozenten PhDr. Miroslav Filip, CSc.
  1978 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. VI, 1978, s. 9 – 23
 • Bibliographie der Arbeiten von Miroslav Filip
  1978 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. VI, 1978, s. 31 – 35
 • Albrecht, Ján: Miroslav Filip – Musiker, Denker und Mensch
  1978 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. VI, 1978, s. 25 – 30
 • kol.: Musicologica Slovaca VI. Zborník venovaný muzikológovi Miroslavovi Filipovi
  1978 Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1978
  (315 s., 1. vyd.)
 • Mokrý, Ladislav: Za Miroslavom Filipom
  1973 Hudobný život, Bratislava roč. 5, 1973, č. 13, s. 7
 • Kupkovič, Ladislav: Prof. Eugen Suchoň, Miroslav Filip: Náuka o harmónii II, Chromatika
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 11 – 12, s. 547
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Súborné dielo II. Analýza zvuku
  1998 Národné hudobné centrum, Bratislava 1998
  (411 s., 1. vyd.)
 • Súborné dielo I. Vývinové zákonitosti klasickej harmónie
  1997, 2012 Národné hudobné centrum, Bratislava 1997, 2012
  (2012 – 2. vyd., 313 s., Hudobné centrum, 1997 – 1. vyd., 313 s., Národné hudobné centrum)
 • Otázky hudobného života a hudobnej akustiky (antológia štúdií a kritík), časť 1. (1935 – 1941)
  1987 Bratislava 1987
  (100 s., 1. vyd.)
 • Kapitolky z akustiky
  1970 Študijný zošit Metodicko-výskumného kabinetu, č. 18, Československý rozhlas, Bratislava 1970
  (37 s., 1. vyd.)
 • Vývinové zákonitosti klasickej harmónie
  1965 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1965
  (435 s., 1. vyd., Edícia teoretickej literatúry, zv. 1)
 • Filip, Miroslav – Burlas, Ladislav – Faltin, Peter: Kapitoly z teórie súčasnej hudby
  1965 Panton, Bratislava, Praha 1965
  (101 s., 1. vyd.)
 • Suchoň, Eugen – Filip, Miroslav: Stručná náuka o hudbe
  1962, 1964, 1970, 1977, 1987, 1993 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1962, 1964, 1970, 1977, 1987, 1993
  (88 s., 1962 - 1. vyd., 1964 - 2. vyd., 88 s., Edícia hudobnej literatúry, zv. 33; Supraphon 1970, Opus 1977, 1987, 1993 - 83 s.)
 • Suchoň, Eugen – Filip, Miroslav: Náuka o harmónii. 1. a 2. diel
  1956, 1959, 1960, 1963, 1981, 1992 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1956, 1959, 1960, 1963, 1981, 1992
  (Vysoká škola pedagogická, Bratislava 1956 - 1. diel, 61 s., 1959 - 2. diel, 68 s., Edícia: Vysokoškolské učebné texty; Univerzita Komenského, Bratislava 1960 - 1. diel, 61. s., 1963 - 125 s., 1981 - 139 s., 1992 - 139 s., Edícia: Vysokoškolské skriptá)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Zochov príspevok k teórii tónových sústav
  1978 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. VI, 1978, s. 37 – 45
  (Text referátu vedeckej konferencie pri príležitosti 50. výročia smrti Ivana Branislava Zocha, 1972)
 • Szőke, Péter – Filip, Miroslav: The Study of Intonation Structure of Bird Vocalizations: an Inadequate Application of Sound Spectography
  1977 Opuscula Zoologica, Budapešť roč. XIV, 1977, č. 1 – 2, s. 128 – 154
 • Súčasné chápanie hudobnej akustiky
  1973 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. IV, 1973, s. 225 – 228
  (In: K problematike súčasnej hudby. Zborník Československého rozhlasu, Bratislava 1975, s. 51 – 54)
 • Hudobná teória a jej vzťah k formálnym vedám
  1973 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. IV, 1973, s. 219 – 223
 • Adaption of frequency analyzer Type 2107 to automated 1/12 Octave Spectrum Analysis in Musical Acoustics
  1973 Technical Review, No. 1, Brüel & Kjær, Naerum, Dánsko 1973, s. 30 – 39
 • Poznámky k transkripčnému kódu
  1972 Lidová píseň a samočinný počítač I. Sborník materiálu z I. semináře o využití samočinného počítače při studiu lidové písně (Strážnice, 14. – 15. IX. 1971), Brno 1972, s. 189 – 193
 • Szőke, Péter – Filip, Miroslav: Inadequancy of sound spectrography to the study of intonation in bioacoustics
  1972 Musaica XII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1972, s. 121 – 144
 • A survey of pitch-frequency recording methods
  1972 Studia Phonetica III. Acta Universitatis Carolinae, Praha 1972, s. 81 – 90
  (In: Referát, International Symposium on Intonation, Praha, 6. – 8. 10. 1970)
 • Pitch-period extraction in monophonic music and simular signals
  Proceedings of the 7th International Congress on Acoustics, Budapest, 18. – 26. 8. 1971
  1971 Akadémiai Kiadó, Budapešť 1971, s. 649 – 652
  (Vol. 3, S 5)
 • Recording frequency meter for musicological purposes
  1971 Department of Music, University of Adelaide, Austrália 1971
  (27 s., 1. vyd.)
 • Relation between time-separation pitch and sweep-tone effects in mistuned consonances
  9th Acoustical Conference Physiological Acoustics and Psychoacoustics, Vysoké Tatry, 31. 8. – 4. 9. 1971
  1971 Dom techniky SVTS, Bratislava 1971, s. 48 – 51
 • Multidimenzionálna analýza v muzikológii
  1970 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. II, 1970, s. 17 – 49
 • Auditory and electronic envelope periodicity detektion
  1970 Journal of the Acoustical Society of America roč. 47, 1970, s. 654 – 658
 • Some aspects of high-accurancy analog fundamental-frequency recording
  Proceedings of the 6th International Congress of Phonetic Sciences
  1970 Academia, Praha 1970, s. 319 – 322
 • Szőke, Péter – Filip, Miroslav: Inadequancy of sound spectrography in certain bioacoustical applications
  Príspevok pre 15th International Ornithological Congress, The Hague, 31. 8. 1970
  1970 1970
 • Sweep-tone effect in mistuned consonances
  1970 Musaica X. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1970, s. 95 – 107
 • Súčasné poňatie hudobnej akustiky
  Referát na muzikologickom seminári Systematika súčasnej hudobnej vedy, Moravany, 28. – 30. 4. 1970
  1970 Moravany 1970
 • Hudobná teória a jej vzťahy k formálnym vedám
  Referát na celoštátnom muzikologickom seminári Systematika súčasnej hudobnej vedy, Moravany, 28. – 30. 4. 1970
  1970 Moravany 1970
 • Frekvenčné merania a tónová sústava
  1970 Nové cesty hudby [II]. Sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých pohledech na hudbu, Herzog, Eduard (ed.), Supraphon, Praha, Bratislava 1970, s. 50 – 85
 • Problematika merania a spracovania dát v muzikológii
  Prednáška. Muzikologická sekcia Zväzu slovenských skladateľov, 22. 1. 1970
  1970 Bratislava 1970
  (Prednáška na Seminári mladých muzikológov, Nitra, 8. – 10. septembra 1969)
 • Multichannel Pitch-Frequency Measurement in Vocal Ensemble
  1969 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. I, 1969, č. 2, s. 201 – 211
 • Envelope Periodicity Detection
  1969 Journal of the Acoustical Society of America roč. 45, 1969, s. 719 – 732
 • Szőke, Péter – Gunn, W. W. – Filip, Miroslav: The Musical Microcosm of the Hermit Thrush
  1969 Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Akadémiai Kiadó, Budapešť roč. 11, 1969, s. 423 – 438
 • Heslá z harmónie a hudobnej akustiky
  1969 Jurík, Marián (ed.) a kol.: Malá encyklopédia hudby, Obzor, Bratislava 1969
  (642 s., 1. vyd.)
 • Poznámka k modulácii v meracej technike
  1968 Sdělovací technika, Praha roč. XVI, 1968
 • Ladenie dvojitého T-článku RC
  1967 Sdělovací technika, Praha roč. XV, 1967, s. 110
 • Registračný merač kmitočtu pre muzikologické účely
  1967 Musaica VII. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1967, s. 169 – 194
 • Prístroj na registráciu základného kmitočtu a intenzity
  Dokumentácia pre Katedru fyziky Pedagogickej fakulty v Plzni
  1967 Plzeň 1967
 • Zariadenie pre grafický záznam infonácie reči
  Dokumentácia pre Katedru fonetiky a aplikovanej lingvistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
  1967 Bratislava 1967
 • Hudobná veda a technika
  1966 Hudba a technika. Zborník Československého rozhlasu, Bratislava 1966, s. 7 – 22
 • Riešenie zobrazovacích obvodov v melografii
  1966 Musaica VI. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1966, s. 161 – 169
 • Spôsoby objektívneho grafického záznamu melódie
  1965 Hudobnovedné štúdie, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. VII, 1965, s. 176 – 200
 • Viackanálové snímanie inštrumentálnych súborov
  1965 Hudobnovedné štúdie, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. VII, 1965, s. 166 – 175
 • Ladenie a tónová sústava z hľadiska hudobnej akustiky
  1965 Rozhledy matematicko-fyzikální, Praha roč. 43, 1965, č. 7, s. 324 – 327
  (pokr. č. 8, s. 374 – 376, č. 9, s. 415 – 419)
 • Introduction to Melography
  First Session of the Study Group of Folk Music Systematization. International Folk Music Council
  1965 Bratislava 1965
 • Kmitočtové merania v muzikológii
  Referát na 7. celoštátnej konferencii Orientalistického ústavu ČSAV
  1965 Praha 1965
 • Melografia
  Medzinárodné sympózium Stratigrafia karpatsko-balkánskej hudby
  1965 SAV, Bratislava 1965
 • Registračný tónový kmitočtomer
  Dokumentácia k zariadeniu
  1965 Bratislava 1965
  (Odovzdané SAV. Udelená Cena Slovenskej akadémie vied k 20. výročiu oslobodenia republiky.)
 • Dva príspevky k mechanike hry na sláčikových nástrojoch
  1965 Musaica V. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1965, s. 115 – 130
 • Hudobná veda a technika
  1965 Zborník Pantonu, Bratislava 1965, s. 89 – 102
 • K problémom hudby a slova z experimentálneho hľadiska
  1964 Hudební věda, Ústav hudební vědy, Československá akadémia vied, Etnologický ústav AV ČR, Praha roč. I, 1964, č. 3, s. 462
 • Význam teórie informácie v hudobnej vede
  1964 Zväz slovenských skladateľov, Bratislava 1964
 • Werner Meyer-Eppler: Statistische und psychologische Klangsprobleme
  1964 K problematike súčasnej hudby. Zborník Československého rozhlasu, Bratislava 1964
  (preklad štúdie)
 • Pohyb v harmónii a jeho elementárne protiklady
  1964 Musaica IV. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1964, s. 119 – 138
 • Zákonitosti vývoja harmónie vo svetle základných myšlienok teórie informácie
  1964 Zborník Nové cesty hudby, Státní hudební vydavatelství, Praha 1964
  (s. 216)
 • Niektoré metodologické problémy teórie harmónie
  Referát na metodologickom seminári Ústavu hudobnej vedy SAV
  1964 Bratislava 1964
 • Entropy of Information and the Principle of Contrast
  Príspevok pre 9. medzinárodný kongres International Gesellschaft für Musik
  1964 Salzburg 1964
 • Charakter nositeľa informácie v hudbe
  1963 Hudobnovedné štúdie, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. VI, 1963, s. 56 – 78
 • Možnosti a metódy merania kmitočtu hudobných tónov
  1963 Musaica III. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1963, s. 3 – 29
 • Niektoré nové smery v hudobnej vede
  1962 Slovenská hudba, Bratislava roč. 6, 1962, č. 7, s. 197 – 199
 • Úprava hudobného signálu pre účely merania kmitočtu
  Príspevok pre 15. medzinárodnú konferenciu International Folk Music Council v Gottwaldove
  1962 Gottwaldov 1962
 • Kybernetika a hudba
  Prednášky
  1962 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Československý rozhlas, Bratislava 1962
 • Oscilografický výskum vokálov
  1961 Hudobnovedné štúdie, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. V, 1961, s. 131 – 141
 • Protirečenia tónovej sústavy a ich riešenie
  1961 Musaica I. Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1961, s. 139 – 165
 • Elektronické nástroje používané v kompozícii
  Zväz slovenských skladateľov
  1961 Bratislava 1961
 • Meření napětí pomocí oscilokopu
  1960 Sdělovací technika, Praha roč. VIII, 1960, č. 4, s. 155
 • Vplyv akustických vlastnostní hranových píšťal na formovanie tónových štruktúr
  1960 Hudobnovedné štúdie, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. IV, 1960, s. 70 – 77
 • Hudobné nástroje
  Československá spoločnosť pre šírenie vedeckých a politických poznatkov
  1960 Bratislava 1960
 • Ještě jednou napětí š-š-
  1959 Sdělovací technika, Praha roč. VII, 1959, č. 9, s. 351
 • FIlmová hudba Šimona Jurovského
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 3, s. 99 – 107
 • Interpretácia hudby 17. a 18. storočia
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 10, s. 448 – 450
 • Použitie katódového oscilografa vo fonetike
  1958, 1959 Vysoká škola pedagogická, Bratislava 1958, 1959
 • Vypracoval rozsiahlu expertízu na vynález automatického zapisovača hry na klávesových nástrojoch
  (Československé patenty z roku 1959 a 1970, pôvodca Milan Vokroj)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Významný medzinárodný úspech československého výkonného umenia
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 11, s. 502
 • Nástroje symfonického orchestra
  Cyklus 5 relácií. Československý rozhlas v Bratislave
  1961 Bratislava 1961
 • Violončelový koncert Mstislava Rostropoviča
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 7, s. 370 – 371
 • O polovičke jedného koncertu
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 1 – 2, s. 111
 • Hudobná akustika
  Relácia Československej televízie v Bratislave
  1960 Bratislava 1960
 • Klavírne kvinteto Alexandra Albrechta
  Relácia Československého rozhlasu v Bratislave
  1957 Bratislava 1957
  (Praha 1958)
 • Vedecké recenzie
 • Lejarem A. Hiller & Leonard M. Issacson: Experimental Music
  Mc Graw-Hill Book Company inc. New York, Toronto, London 1959 (str. 197)
  1964 Slovenská hudba, Bratislava roč. 8, 1964, č. 4, s. 128
 • J. Murray Barbour: Tuning and Temperament (Michigan 1953, 2. vydanie)
  P. P. Baranovskij – E. E. Jucevič: Zvukovysotnyj analiz svobodnogo melodičeskogo stroja (Kijev 1956)
  1960 Hudobnovedné štúdie, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. IV, 1960, s. 339 – 340
 • Antonín Špelda: Úvod do akustiky pro hudebníky
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 5, s. 251 – 253
 • Die Kammermusik Alt-Englands
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 2, s. 89
  (Ernst Hermann Meyer)
 • Novinky v reprodukcii hudby
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 10, s. 461 – 462
 • Zdeněk Hůla: Nauka o kontrapunktu I
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 7 – 8, s. 353
 • Album skladieb pre violončelo a klavír
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 3, s. 132 – 133
 • L. S. Ginzburg: Pablo Casals
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 12, s. 548

Ocenenia

 • Cena Zväzu slovenských skladateľov
  1971 za súbor priekopníckych prác a patentov v odbore hudobnej analýzy a akustiky
 • Cena Zväzu československých skladateľov
  1966 za odbor hudobnej vedy a kritiky


« späť na zoznam Aktualizované: 30. 01. 2017