Profil osobnosti

Foto: Bernard Garaj Zdroj: Archív Hudobného centra

Bernard Garaj

31. 5. 1960 Veľká Lehota

muzikológia, etnomuzikológia, organológia, editor
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1978 – 1983
Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
1986 – 1990
Ústav hudobnej vedy SAV (interný vedecký ašpirant)
od 1989
pedagóg na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, od 1992 na Katedre etnológie a etnomuzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
1990
hodnosť CSc., kandidátska dizertačná práca Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku
1990 – 2005
vedecký pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV
1999
titul doc., habilitačná práca Slovenská ľudová tanečná hudba na sklonku 20. storočia
2005
titul prof., inauguračná prednáška Historické formy slovenskej ľudovej ansámblovej hudby

V oblasti výskumu sa zameriaval na oblasť etnomuzikológie, etnoorganológie, výskum slovenských ľudových hudobných nástrojov a ansámblovej nástrojovej hudby, slovenskú ľudovú hudbu v interetnickom kontexte strednej Európy, premeny a transformácia tradičnej hudby na Slovensku.

Je členom vo vedeckých spoločnostiach a úniách Study Group on Folk Musical Instruments – International Council of Traditional Music UNESCO, Slovenského národného komitétu International Council for Traditional Music UNESCO a podpredseda Spolku hudobného folklóru pri Slovenskej hudobnej únii.

Absolvoval zahraničné prednáškové a študijné pobyty v Maďarsku, USA, Rakúsku, Poľsku, Nórsku, realizoval odborné rozhlasové a televízne relácie doma i v zahraničí, viedol tvorivé hudobné dielne v zahraničí.

Bibliografia

 • Dudok, Miroslav: Publikácia o kultúrnych tradíciách v Erdevíku
  2006 Slovenská reč. Časopis pre výskum slovenského jazyka, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovak Academic Press, Bratislava roč. 71, 2006, č. 5
 • Murin, Ivan: Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia
  2003 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 51, 2003, č. 2, s. 276 – 277
 • Demo, Ondrej: Stanislav Dúžek – Bernard Garaj: Slovenské ľudové tance a hudba...
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 5, s. 46
 • Lukáčová, Alžbeta: Stanislav Dúžek – Bernard Garaj: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 2, s. 286 – 290
 • Móži, Alexander: Tance a hudba
  2002 Literárny týždenník, Bratislava roč. 15, 2002, č. 29 – 30, s. 15
 • Ondrejka, Kliment: Obohacujúce správy
  Kniha o slovenských ľudových tancoch a hudbe na sklonku 20. storočia
  2002 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 12, 2002, č. 2, s. 24 – 25
 • Michalovič, Peter: Garaj Bernard: Bagpipes and the Tradition of Bagpipe Music in Slovakia
  2001 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 49, 2001, č. 4, s. 511 – 513
 • Michalovič, Peter: Garaj Bernard: Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku
  1997 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 45, 1997, č. 1, s. 135 – 136
 • Urbancová, Hana: Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 4, s. 8
 • Plavec, Marián: Jedinečné dielo o gajdách
  Monografia Bernarda Garaja obohatila slovenský knižný trh
  1996 Slovenská republika roč. 4, 1996, č. 145 (22. 6.), s. 9
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Garaj, Bernard – Kyseľ, Vladimír: Slovak Folk Instruments
  A multimedia educational project
  2009 Bratislava 2009
  (87 s., 1. vyd., Slovak Intangible Cultural Heritage Centre)
 • Čukan, Jaroslav a kol.: Butín – kultúrne tradície Slovákov v rumunskom Banáte
  2008 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2008
  (254 s., 1. vyd.)
 • Garaj, Bernard – Járek, Marian: Ľudová piesňová tradícia v Dolnom Ohaji
  2005 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2005
  (133 s., 1. vyd., noty, texty)
 • Čukan, Jaroslav – Garaj, Bernard – Járek, Marian: Kultúrne tradície v Erdevíku
  Korene a súčasnosť
  2005 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2005
  (143 s., 1. vyd.)
 • Garaj, Bernard – Járek, Marian: Slovenské ľudové piesne. Veľká Dolina
  2004 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2004
  (106 s., 1. vyd., ilustr., noty)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia
  2001 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2001
  (476 s., 1. vyd., fotogr., noty)
 • Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku
  1995 Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1995
  (277 s., 1. vyd., fotogr., ilustr., mp., noty)
 • Slovenské ľudové piesne – gajdošské piesne z Malej Lehoty, Veľkej Lehoty a Jedľových Kostolian
  1993 Folklórna únia na Slovensku, Západoslovenské folklórne združenie, Nitra 1993
  (136 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Towards the Instrumentation of Sound in a Band Consisting of String Instruments and Bagpipes
  2017 European Voices III. The Instrumentation and Instrumentalization of Sound. Local Multipart Music Practices in Europa. CD-Rom with 65 Audio and 32 Video Examples Included, Böhlau Verlag, Viedeň 2017, s. 249 – 262
 • Der Dudelsack in der Slowakei
  Typologische Differenzierung eines Volksmusikinstrumentes
  2016 Der Vierzeiler. Zeitschrift für Musik, Kultur und Volksleben. Der Dudelsack. Vom dudelnden Böcken, kleinen Hummeln und anderen Preifen (online), Bratislava roč. 36, 2016, č. 3, s. 28 – 29
 • The fujara – a symbol of slovak folk music and new ways of its musical usage
  2015 Koreny (Roots). Journal of the Czech & Slovak American Genealogy Society of Illinois roč. 19, 2015, č. 3, s. 5 – 9
 • Überlieferngs – und Vermittlungsformen der traditionellen Volksmusikstile in der Slowakei
  2015 Traditionelle Musik. Überliefern – Verhandeln – Vermitteln. Klanglese 10, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Viedeň 2015, s. 147 – 154
  (Institut für Volksmusikforschung und Ethnomusikologie)
 • Oživenie gájd a gajdošskej tradície na Slovensku
  2014 Autentičny falklor – prablemy zachavannja, vyvučennja, usprymannja, Minsk 2014, s. 21 – 26
  (Belaruski dzaržavny universitet kultury i mastactvaj)
 • K etnomuzikologickému diela Oskára Elscheka
  2011 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 37, 2011, č. 4, s. 317 – 331
 • Rural Musical Instruments at the Turn of Two Centuries
  The Case of Bagpipes in Slovakia
  2011 Studia Instrumentorum Musicae Popularis (New Series) roč. 2, 2011, č. 1, s. 105 – 116
 • Bódze i determinanty wspólczesnego zachowania instrumentarium slowackiej muzyki ludowej
  2011 Instrumenty muzyczne w tradycji ludowej i folkowej, Zakopane 2011, s. 33 – 53
  (Biuro Promocji Zakopanego)
 • Ľudová ansámblová hudba na Slovensku
  Náčrt historickej a typologickej stratifikácie
  2010 Musicologica Slovaca [elektronický zdroj] 2010, č. (5. 2.), s. 1 – 9
 • Towards the destiny of the diatonic buton accordion on its way from Bohemia to Slovakia
  2009 Studia Instrumentorum Musicae Popularis I (New Series), Berlín-Erkner 2009, s. 46 – 57
  (New Series of the ICTM Study Group, 17th Meeting of the Study Group on Folk Musical Instruments, held in Erkner near Berlin from April 1 – 4, 2009)
 • Tradičná ľudová hudobná kultúra ako zdroj inšpirácií pre výchovu hudbou a k hudbe
  2009 Etnopedagogické a muzikoterapeutické paradigmy v hudobnej pedagogike. Medzinárodné sympózium k Európskemu roku kreativity a inovácií, konané v dňoch 27. – 30. apríla 2009, pod záštitou rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusza Zasepu, PhD., Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnava, Trnava, Ružomberok 2009, s. 6
  (Zborník abstraktov. Súčasť elektronického zborníka (CD-ROM), Zeleiová-Gajdošíková, Jaroslava (ed.)
 • Ľudová ansamblová hudba na Slovensku z aspektu jej historickej, typologickej a regionálnej stratifikácie
  2009 Tradycja i wspólczesność. Folklor-Jezyk-Kultura, Bielsko-Biala 2009, s. 163 – 168
  (Akademia Techniczno-Humanistyczna)
 • Vybrané problémy z oblasti ľudových hudobných nástrojov a inštrumentálnych zoskupení na Slovensku
  2008 Tradičné ľudové hudobné nástroje a inštrumentálne zoskupenia na Slovensku a na Kysuciach. Zborník s prednáškami z odborného etnomuzikologického seminára, ktorý sa uskutočnil 19. januára 2008, Dom kultúry v Čadci, Čadca 2008, s. 2 – 9
 • Dokumentácia a výskum hudobného folklóru ako dôležité aspekty ochrany národného kultúrneho dedičstva
  2007 Slovenská hudba vo Vojvodine 6. Zborník prác 2. muzikologickej konferencie, Báčsky Petrovec, 15. septembra 2006, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Novi Sad 2007, s. 20 – 37
 • Ethnocultural Traditions Related to Bagpipe Playing in the Pohronský Inovec Region in Slovakia
  2007 Ethnocultural Tradition in Contemporary Society, Etnologický ústav AV ČR, Brno 2007, s. 139 – 147
 • K zápisu fujary na Zoznam majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva UNESCO
  2007 Tradičná a ľudová kultúra v dokumentoch UNESCO, Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, Bratislava 2007, s. 101 – 109
 • Ľudová hudba vrchárov na strednom Slovensku
  2007 Mé srdce je na vysočině = My Heart’s in the Highlands. [Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia... konaného v Náměšti nad Oslavou v červenci 2007], Městské kulturní středisko, Náměšť nad Oslavou 2007, s. 20 – 26
 • The Folk Music of Highland Men in Central Slovakia
  2007 Mé srdce je na vysočině = My Heart’s in the Highlands. [Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia... konaného v Náměšti nad Oslavou v červenci 2007], Městské kulturní středisko, Náměšť nad Oslavou 2007, s. 20 – 26
 • Minulosť a prítomnosť fujary v slovenskej ľudovej kultúre
  K zápisu fujary na Zoznam majstrovských diel ústneho a nehmotného dedičstva ľudstva UNESCO
  2006 Národopisná revue, Národní ústav lidové kultury, Strážnice roč. XVI, 2006, č. 2, s. 104 – 109
 • K životnému jubileu PhDr. Ivana Mačáka
  2006 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 54, 2006, č. 1, s. 113 – 117
 • K hudobnej charakteristike šarišských ľudových tancov
  2006 Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra: Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance Šariša, Národné osvetové centrum, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2006, s. 27 – 58
 • The fujara – a symbol of Slovak folk music and new ways of its musical usage
  2006 Studia Instrumentorum Musicae Popularis XVI, Vilnius 2006, s. 129 – 138
 • K hudobnej charakteristike spišských ľudových tancov
  2006 Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra: Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance Spiša, Národné osvetové centrum, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2006, s. 19 – 44
 • Models of Transmitting Folklore Using Selected Examples from Slovak Folk Music
  2006 The Magic of World Music. From Rituals to Web Pages, Městské kulturní středisko, Náměšť nad Oslavou 2006, s. 32 – 42
 • Inovačné procesy a tendencie vo výrobe ľudových hudobných nástrojov
  2005 Ethnomusicologicum IV. Empirický výskum v etnomuzikológii, etnológii a folkloristike (médiá, techniky, dotazníky, interpretácia, analýza), Elschek, Oskár (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 2005, s. 197 – 208
  (31. Etnomuzikologický seminár, Budmerice, 25. – 27. 5. 2004)
 • K životnému jubileu Stanislava Dúžeka (1. 4. 1934)
  2004 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 52, 2004, č. 2, s. 200 – 207
 • 30. Etnomuzikologický seminár
  2004 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 52, 2004, č. 2, s. 213 – 215
 • Das Hackbrettspiel in der slowakischen Volksmusik
  2004 Studia Instrumentorum Musicae Popularis XII, Verlag Janos Stekovics, Halle an der Saale 2004, s. 151 – 158
 • K súčasnému stavu výskumu ľudovej inštrumentálnej hudby na Slovensku
  2004 Elschek, Oskár (ved. red.): Výskumy v teréne. Ethnomusicologicum III. Revue pre etnomuzikológiu a etnochoreológiu, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 2004, s. 73 – 86
  (30. Etnomuzikologický seminár, Mojmírovce, 16. – 17. septembra 2003, Študijné plány etnológie a etnomuzikológie. Edícia: Teória a metodológia)
 • Tamburášske hudby na Slovensku
  2002 Elschek, Oskár (ed.): Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 2002, s. 86 – 97
 • Garaj, Bernard – Lengová, Jana: Životné jubileum Prof. PhDr. Oskára Elscheka, DrSc. (16. 6. 1931)
  2001 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 49, 2001, č. 2, s. 225 – 229
 • Die Situation der slowakischen Volksmusik seit dem Umbruchsjahr 1989
  1998 Alte Nachbarn – neue Nachbarschaften. Vorträge des Symposions anlälich 70 Jahre Burgenländisches Volksliedwerk, Eisenstadt 1998, s. 33 – 45
 • Typologie der Sackpfeifen in der Slowakei
  1998 Födermayr, Franz – Burlas, Ladislav (ed.): Ethnologische, Historische und Systematische Musikwissenschaft. Oskar Elschek zum 65. Geburtstag, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1998, s. 245 – 258
 • Gajdy
  1997 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 46, 1997, č. 2, s. 54 – 57
 • Ľudová inštrumentálna hudba v slovenskej svadbe
  1997 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 45, 1997, č. 4, s. 403 – 415
 • K problematike regionálnych štýlov ľudovej ensemblovej hudby na Slovensku
  Viachlas a regióny ľudovej hudby na Slovensku
  1997 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 23, 1997, č. 1 – 2, s. 101 – 113
 • Zungenaerophone in der Slowakei
  1995 Studia Instrumentorum Musicae Popularis XI, Stockholm 1995, s. 132 – 138
 • Ľudová hudba a jej premeny
  1995 Ethnomusicologicum II, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1995, s. 139 – 146
 • K výskumu ľudovej inštrumentálnej hudby Spiša
  1995 Musicologica Slovaca et Europea XIX, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1995, s. 201 – 214
 • Cimbal v slovenskej ľudovej hudbe
  1995 Mikušová, Lýdia: Cimbal, jeho začiatky, vývoj a súčasnosť, Bratislava 1995, s. 29 – 58
  (59 s., 1. vyd., Asociácia cimbalistov Slovenska)
 • Folklór v komerčne najúspešnejších nahrávkach populárnych hudobno-zábavných skupín
  1993 Ethnomusicologicum 1/1, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1993, s. 135 – 142
 • Das Ensemble von Dudelsack und Geige in der Slowakei
  1992 Studia Instrumentorum Musicae Popularis X, Stockholm 1992, s. 69 – 74
 • Gajdošstvo a jeho úloha v tanečnej tradícii
  1991 Rytmus roč. 42, 1991, č. 3, s. 12
 • Inštrumentálny prejav gajdoša Eliáša Levasovského
  1990 Hudobný archív, Matica slovenská, Martin roč. 11, 1990 , s. 125 – 168
 • Der Dudelsack in der dörflichen Tanzmusik der Slowakei
  1990 Dörfliche Tanzmusik im westpannonischen Raum. Vorträge des 17. Seminars für Volksmusikforschung, Eisenstadt 1988, Verlag A. Schendl, Wien 1990, s. 209 – 230
 • Videotechnika a dokumentácia ľudových hudobných nástrojov
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 11, s. 11
 • Editorská činnosť
 • Garaj, Bernard (ed.): Slovenské ľudové hudobné nástroje
  2009 Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry, Národné osvetové centrum, Slovenské centrum pre tradičnú kultúru, Bratislava 2009
  (1 multimediálne CD-ROM, námet a koordinácia projektu: Vladimír Kyseľ; odborný garant a autor textov: Bernard Garaj)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance okolia Nitry a horného povodia rieky Nitra
  2009 Národné osvetové centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2009
  (1 DVD, diel 10, filmová antológia)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance Gemera a Malohontu
  2008 Múzeum ľudového tanca, Národné osvetové centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2008
  (1 DVD, diel 9, filmová antológia)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance juhozápadého Slovenska
  2007 Národné osvetové centrum, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2007
  (1 DVD, diel 8, filmová antológia)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance Šariša
  2006 Národné osvetové centrum, Ústav hudobnej vedy SAV, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2006
  (1 DVD, diel 7, filmová antológia)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance Spiša
  2006 Národné osvetové centrum, Ústav hudobnej vedy SAV, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2006
  (1 DVD, diel 6, filmová antológia)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance Oravy
  2004 Národné osvetové centrum, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2004
  (1 DVD, diel 5, filmová antológia)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance Záhoria a Myjavy
  2003 Národné osvetové centrum, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2003
  (1 DVD, diel 4, filmová antológia)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance regiónu Dolný Trenčín
  2002 Národné osvetové centrum, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2002
  (1 DVD, diel 2, filmová antológia)
 • Dúžek, Stanislav – Garaj, Bernard – Klepáčová, Eleonóra (ed.): Ľudové tance slovenských regiónov. Ľudové tance okolia Púchova, Považskej Bystrice a Kysúc
  2002 Národné osvetové centrum, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2002
  (1 DVD, diel 3, filmová antológia)
 • Garaj, Bernard – Dúžek, Stanislav (ed.): Slovenská ľudová tanečná hudba. 1. Krútivé tance. 2. Párové tance. 3. Ženské a mužské tance. 4. Obyčajové tance
  1993, 1996 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1993, 1996
  (1993 - č. 1. Krútivé tance, č. 2. Párové tance, 1996 - č. 3. Ženské a mužské tance, č. 4. Obyčajové tance, 4 audiokazety, 60 minút, fónická antológia (MC) so sprievodnými textami (4 časti)
 • Garaj, Bernard – Járek, Marián (ed.): Pri tej Nitre. Zborník folklórnych materiálov. Akademická Nitra ’92
  1992 Nitra 1992
  (90 s., 1. vyd.)
 • Garaj, Bernard (ed.): Heligonkári
  1991 Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1991
  (1 videokazeta, 90 minút, filmová antológia)
 • Garaj, Bernard (ed.): Gajdošská hudba
  1991 Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1991
  (1 audiokazeta, 60 minút, fónická antológia)
 • Vedecké recenzie
 • Lukáčová, Alžbeta: Samko Dudík a jeho kapela – fenomén výraznej osobnosti tradičnej hudobnej kultúry
  2014 Slovenský národopis, Ústav etnológie SAV, Bratislava roč. 59, 2014, č. 3, s. 367 – 368


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 01. 2020