Profil osobnosti

Foto: Jana Bartová Zdroj: Archív Hudobného centra

Jana Bartová

7. 1. 1964 Bratislava

muzikológia, hudobná história, editor
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1982 – 1986
Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda), práca Hudobná tvorba na Slovensku v 17. storočí, 1986 titul PhDr.
1986 – 1995
odborná pracovníčka Hudobného múzea Slovenského národného múzea v Bratislave
1995 – 1999
externé postgraduálne doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a Ústave hudobnej vedy SAV
1995 – 2002
riaditeľka Hudobného múzea Slovenského národného múzea v Bratislave
2000
titul PhD., dizertačná práca Repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. – 17. storočí
od 2003
pôsobí na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave
2011
habilitovala na Filozofickej fakulte UK monografiou Hudba v stredovekom výtvarnom umení na Slovensku

V priebehu svojej vedeckej dráhy sa zameriavala na slovenské a európske dejiny hudby starších historických období, najmä stredoveku, na hudobnú ikonografiu, historickú organológiu a hudobnú muzeológiu.

Absolvovala dvojmesačný študijný pobyt v Japonsku s témou Systém hudobnej dokumentácie a prezentácie v japonských múzeách (1994) a mesačný študijný pobyt v Rakúsku s témou Hudobné kontakty medzi Viedňou a Bratislavou v 17. storočí (2003).

Bibliografia

 • Kačírek, Ľuboš: Kalinayová-Bartová, Jana: Úvod do hudobnej muzeológie
  2013 Muzeológia a kultúrne dedičstvo (Museology and Cultural Heritage). Vedecký recenzovaný časopis, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava roč. 1, 2013, č. 2, s. 176 – 177
  (Katedra etnológie a muzeológie)
 • Petrenková, Emília: Inventárne zoznamy hudobnín
  2000 Knižnice a informácie, Matica slovenská, Martin roč. 32, 2000, č. 7 – 8, s. 273 – 274
 • Szórádová, Eva: Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. – 17. storočí
  Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1994
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 19, s. 9
 • Kalinayová, Jana – Kováčová, Mária: Obraz kultúrneho dedičstva
  Rozhovor s riaditeľkou Hudobného múzea PhDr. Janou Kalinayovou
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 1, s. 3
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Samuel Capricornus (1628 – 1665). Opus musicum (1655), zv. 9/1
  Benignissime Jesu, O venerabile Sacramentum
  2018 Ars Musica, Bratislava 2018
  (74 s., 1. vyd., Edícia: Musicalia Istropolitana. Zv. 9, Vydavateľstvo Ars musica)
 • Hudba v stredovekom výtvarnom umení na Slovensku
  2011 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2011
  (222 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)
 • Úvod do hudobnej muzeológie
  2010 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2010
  (96 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Bernard Clairvaux ́s poetry as the inspirations for the composers of the 17th century
  2018 Musica Iagellonica, Krakov roč. 9, 2018, s. 51 – 69
  (1. vyd., Musica Iagellonica)
 • Italian sacred monody north of the alps
  From Chiara Margarita Cozzolani’s Scherzi di sacra melodia (1648) to Daniel Speer's Philomela angelica (1688)
  2018 Musicologica Brunensia roč. 53, 2018, č. 2, s. 87 – 104
 • Music by the Gabrielis in the Levoča and Bardejov Collections
  2017 Musica Iagellonica 8, Krakov roč. 8, 2017, s. 95 – 116
  (1. vyd., Musica Iagellonica)
 • The beginnings of the small-scale concertato motet on the territory of Slovakia
  2017 Kalinayová-Bartová, Jana (ed.): Musicologica Istropolitana 13. The reception of the Italian small-scale motet in Central Europe, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2017, s. 169 – 196
  (200 s., 1. vyd.)
 • Philomela angelica Daniela Speera – k neznámemu dielu známeho hudobníka
  Philomela angelica by Daniel Speer an unknow work of a well-known musician
  2016 Musicologica Brunensia, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno roč. 51, 2016, č. 2, s. 41 – 53
 • Kalinayová-Bartová, Jana – Zajíček, Peter: Kritická edícia = Critical edition O Jesu meus amor. Venite qui esuritis. Venite gentes
  2016 Daniel Speer (1636 – 1707). Philomela angelica cantionum sacrarum (1688). Zv. 7/1. O Jesu mes amor. Venite qui esuritis. Venite gentes [Bratislava]. Ars Musica, Bratislava 2016, s. 1 – 81
  (81 s., 1. vyd., Edícia: Musicalia Istropolitana)
 • Talianske hudobné inšpirácie v zbierke Philomela angelica cantionum sacrarum Daniela Speera
  Italian musical inspirations in Daniel Speer’s Philomela angelica cantionum sacrarum collection
  2016 Daniel Speer (1636 – 1707). Philomela angelica cantionum sacrarum (1688). Zv. 7/1. O Jesu mes amor. Venite qui esuritis. Venite gentes [Bratislava]. Ars Musica, Bratislava 2016, s. 9 – 51
  (81 s., 1. vyd., Edícia: Musicalia Istropolitana)
 • The Utrecht Psalter – a new iconographic interpretation to the visual representation of the Psalm 107 (108)
  Utrechtský žaltár – nová ikonografická interpretácia a vyobrazenie k Žalmu 107 (108)
  2016 Musica mediaeva liturgica II, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2016, s. 197 – 209
 • Italian music in the repertoire of Bratislavian musical institutions in the seventeenth century
  2015 Italian Music in Central-Eastern Europe. Around Mikołaj Zieleński's Offertoria and Communiones (1611). Venezia. Edizioni Fondazione Levi, Benátky 2015, s. 349 – 364
 • Medieval poetry as the inspiration for the composers of the 17th century
  2015 Kačic, Ladislav (ed.): Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei Konferenzbericht (Bratislava, 22. – 24. 10. 2014). Herausgegeben von / Edited by Ladislav Kačic, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Bratislava 2015, s. 27 – 41
 • Tradičné a unikátne v zobrazení Ars musica z cyklu Septem artes liberales vo výmaľne Evanjelického a. v. kostola v Štítniku
  2015 Lengová, Jana (ed.): Hudba – výskum – kontexty. [Music – research – contexts]. Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2015, s. 54 – 71
  (164 s., 1. vyd., v spolupráci s Quirinus, občianske združenie)
 • Daniel Speer (1636 – 1707) a jeho Philomela angelica cantionum sacrarum
  2014 Daniel Speer (1636 – 1707): Philomela angelica cantionum sacrarum (1688). Zv. 7/5. Ecce concipies in utero. Ecce annuncio vobis gaudium. Ecce quomodo moritur justus. [Bratislava]. Ars Musica, Bratislava 2014, s. 9 – 17
  (84 s., 1. vyd., 1 partitúra, faksimile, noty, Edícia: Musicalia Istropolitana)
 • Medzi Spišom a Sedmohradskom
  K interregionálnym hudobnokultúrnym kontaktom v strednej Európe na príklade neznámeho prameňa zo 17. storočia
  2013 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana X – XI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2013, s. 227 – 259
 • Polychoral music in seventeenth-century Slovakia: Italian models and local variants
  2012 La musica policorale in Italia e nell´Europa centro-orientale fra Cinque e Seicento = Polychoral music in Italy and in Central-Eastern Europe at the turn of the seventeenth century, Venezia, Fondazione Levi, Benátky 2012, s. 377 – 397
 • K aktuálnemu stavu hudobnoikonografického výskumu
  2011 Urdová, Sylvia (ed.): Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 23. – 24. novembra 2011, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2011, s. 214 – 218
  (usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného Slovenského národného múzea – Hudobného múzea)
 • The symbolism and reality of musical motifs in wall paintings at Martinček – did they play ala in Slovakia?
  2011 Baťa, Jan – Hlávková, Lenka – Kroupa, Jiří K. (eds.): Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620 (Prague, August 23 – 26, 2006), Ústav hudební vědy, Univerzita Karlova v Praze, Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, Koniasch Latin Press, Praha 2011, s. 33 – 44
  (336 s., 1. vyd., Series: Clavis monumentorum musicorum regni Bohemiae. Series S (Subsidia), III.)
 • Možnosti skúmania stredovekej nástennej maľby na Slovensku ako hudobného prameňa
  2010 Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2010, s. 83 – 97
 • Hudobné nástroje na nástennej maľbe v Martinčeku
  2009 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Bratislava roč. 58, 2009, č. 1, s. 2 – 9
 • Nástenná maľba v rímskokatolíckom kostole v Martinčeku ako hudobnoikonografický problém
  2009 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 35, 2009, č. 2 – 3, s. 202 – 240
 • Kalinayová-Bartová, Jana – Chmelinová, Katarína: Na okraj obrazu nebeskej hudby Spiša v 18. storočí
  2009 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 35, 2009, č. 2 – 3, s. 267 – 282
 • Nárek Adama – k prameňom a historickým kontextom
  2009 Lament v hudbe, Urbancová, Hana (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, AEPress, Bratislava 2009, s. 181 – 196
  (príloha 18 s., Studia Ethnomusicologica IV)
 • Ján Vest a najväčší organ v Uhorsku
  2009 Chalupka, Ľubomír (ed.): Príspevky k vývoju hudobnej kultúry na Slovensku, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 55 – 68
 • Probleme der musikalischen Ikonographie des Mittelalters am Beispiel der Untersuchung der Wandmalerei in Martinček
  2008 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VII. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2008, s. 9 – 50
 • Problémy hudobnej ikonografie stredoveku na príklade skúmania nástennej maľby v Martinčeku
  2008 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VII. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2008, s. 9 – 50
 • On reception of Italian music in Slovakia in the seventeenth century
  2008 Early music. Context and ideas 2, Jagellonian University, Krakov 2008, s. 389 – 398
 • Vzácna hudobná pamiatka v Martinčeku
  2008 Hudobná ikonografia na Slovensku. Zborník z 26. seminára hudobných knihovníkov, 20. – 21. septembra 2006 v Rožňave, Drličková, Dana (ed.), Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 2008, s. 78 – 90
 • K činnosti a reflexii pôsobenia Jána Levoslava Bellu v Sibini
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 3 – 4, s. 430 – 438
 • Hudobné motívy na nástennej maľbe v rímsko-katolíckom kostole sv. Martina v Martinčeku
  2007 Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 61 – 77
 • Hudobné motívy na spišských organoch zo 17. storočia
  2006 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Bratislava roč. 55, 2006, s. 43 – 49
  (Special issue in English)
 • Medzi Kroměřížom a Pruským – ku kontaktom hudobných centier v 2. polovici 17. storočia
  2006 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2006, s. 9 – 23
 • Kalinayová-Bartová, Jana – Chmelinová, Katarína: Hudobné motívy na spišských organoch zo 17. storočia
  2005 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Bratislava roč. 54, 2005, č. 4, s. 35 – 41
 • Spor Samuela Capricorna – spor tradície s modernou?
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 3 – 4, s. 264 – 269
 • Repertoire und Aufführungspraxis der mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 17. Jahrhundert
  2005 Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Akadémiai Kiadó, Budapešť 2005, č. 1 – 2, s. 51 – 67
 • Kalinayová-Bartová, Jana – Chmelinová, Katarína: Musikalische motive in der Ausschmückung barocker Orgeln in der Slowakei
  2005 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2005, s. 81 – 104
  (príloha 23 s., obr.)
 • Kalinayová-Bartová, Jana – Chmelinová, Katarína: Hudobné motívy vo výzdobe barokových organov na Slovensku
  2005 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2005, s. 81 – 130
 • Polychória na Slovensku v kontexte inštrumentačnej praxe
  2005 Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, Prešov, 22. – 24. septembra 2005, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2005, s. 133 – 142
 • Hudobné nástroje a nástrojárstvo
  2004 Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry (Pavol Žigo a kolektív), AEPress, Bratislava 2004, s. 209 – 213
 • Hudobná výchova
  2004 Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry (Pavol Žigo a kolektív), AEPress, Bratislava 2004, s. 202 – 209
 • Osobnosti európskej hudby a Slovensko – osobnosti slovenskej hudby a Európa
  2004 Slovacicum. Kapitoly z dejín slovenskej kultúry (Pavol Žigo a kolektív), AEPress, Bratislava 2004, s. 218 – 226
 • Städtisches und höfisches Musikleben in Ungarn und in den Nachbarregionen im 16. – 19. Jahrhundert
  Medzinárodná muzikologická konferencia, Budapešť, 28. – 30. novembra 2003
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 3 – 4, s. 551 – 553
 • Zur Frage der Chöre im Schuldrama der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert
  2003 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2003, s. 115 – 126
 • K otázke chórov v školskej hre na Slovensku v 16. a 17. storočí
  2003 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2003, s. 115 – 126
 • Pamiatky renesančnej polyfónie v slovenských múzeách a archívoch
  2001 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Bratislava roč. 50, 2001, č. 4, s. 35 – 39
 • Gegenreformation und Änderungen im Repertoire der mehrstimmigen Musik in der Slowakei am Ende des 17. Jahrhunderts
  2000 Kačic, Ladislav (ed.): Gegenreformation und Barock in Mitteleuropa in der Slowakei. Zborník z medzinárodnej konferencie, Bratislava, 18. – 20. októbra 1999, Slavistický kabinet SAV, Bratislava 2000, s. 299 – 305
 • Skladateľ na Slovensku v 17. storočí – umelec či “manažér”?
  2000 Hrčková, Naďa (ed.): Slovenskí skladatelia I / Slowakische Komponisten I. Zborník /Bericht/ z medzinárodného kolokvia, Bratislava, 28. – 31. októbra 1998, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2000, s. 175 – 183
 • Hudobné múzeum Slovenského národného múzea – stav, problémy, perspektívy
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 4, s. 509 – 514
 • Hudobnoknižný trh a hudobnovydavateľské aktivity na Slovensku v 16. a 17. storočí
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 2 – 3, s. 251 – 303
 • Hudba a hudobné pamiatky
  1999 kol.: Gotické umenie z bratislavských zbierok. Katalóg z výstavy, Mestské múzeum v Bratislave, máj – august 2000, Slovenská národná galéria, Bratislava 1999, s. 69 – 73
  (170 s., 1. vyd.)
 • Hudba na spoločenské príležitosti – príspevok k otázkam amatérskeho muzicírovania na Slovensku v 17. storočí
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 24, 1998, č. 3, s. 345 – 361
 • Hudobnovydavateľské aktivity na Slovensku v 16. – 17. storočí
  1998 Kritické edice hudebních památek. [Sv. 1]. Sborník příspěvků z konferencí Katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, konaných v letech 1995, 1996, 1997, Vičar, Jan – Felgrová, Božena (ed.), Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 1998, s. 186 – 194
 • Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum
  1997 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Bratislava roč. 46, 1997, č. 2, s. 64 – 65
 • Hudobné motívy v liturgických kódexoch
  1997 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Bratislava roč. 46, 1997, č. 2, s. 24 – 25
 • Zu den Anfängen der Barockmusik in der Slowakei in mitteleuropäischen Zusammenhängen
  1997 Polák, Pavol (ed.): Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik. Internationale musikwissenschaftliche Konferenz, Bratislava, 23. bis 25. März 1994, AEPress, Bratislava 1997, s. 147 – 151
  (Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 2)
 • Polychória v hudobnej tradícii Slovenska
  1996 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 22, 1996, č. 3 – 4, s. 461 – 463
 • Hudobná výchova – od stredovekého kvadrivia po Ratio educationis
  1996 Poklady hudobnej minulosti. Katalóg k výstave, Kalinayová, Jana (ed.), Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1996, s. 78 – 81
  (104 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)
 • Renesančná a baroková hudba
  1996 Poklady hudobnej minulosti. Katalóg k výstave, Kalinayová, Jana (ed.), Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1996, s. 72 – 76
  (104 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)
 • Múzeá v Japonsku – Japonsko v múzeách 2
  1995 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 40, 1995, č. 4, s. 22 – 24
 • Múzeá v Japonsku – Japonsko v múzeách 1
  1995 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 40, 1995, č. 3, s. 17 – 21
 • K niektorým metodologickým problémom (hudobnej) histórie
  1995 Gruska, Viliam Ján (zost.) a kol.: Cesty hudby k mladým a mladých k hudbe, Nadácia Prebudená pieseň, Bratislava 1995, s. 94 – 98
  (Zborník príspevkov viacodborovej rozpravy V. Podroháčskeho stretnutia mladých muzikantov Staré nôty mladých strún, Chata Zverovka, Roháče, 19. – 21. apríla 1995)
 • Stredoeurópske kontexty barokovej hudby
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 8, s. 1 – 2
 • Hudobné aktivity spišských evanjelikov v Nemecku v 17. storočí
  1994 Musicologica Slovaca et Europaea XIX, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1994, s. 53 – 62
 • Kalinayová, Jana – Tauberová, Alexandra: Hudobná história bratislavského jezuitského kostola
  1993 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Bratislava roč. 42, 1993, č. 2, s. 11 – 13
 • Kalinayová, Jana – Tauberová, Alexandra: Tradície pestovania hudby v dóme sv. Martina v Bratislave
  1991 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Bratislava roč. 40, 1991, č. 2, s. 9 – 10
 • Koncepcia počítačového spracovania zbierkových predmetov v Hudobnom múzeu SNM
  1991 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 36, 1991, č. 4, s. 10 – 16
 • K problematike hudby v školských hrách
  1989 Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 18. Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1989, s. 97 – 104
  (Referát z muzikologickej konferencie Hudobný život Bratislavy od stredoveku po barok v rámci Bratislavských hudobných slávností 1989)
 • Hudobné inventáre na Slovensku zo 16. a 17. storočia
  1989 Zborník Slovenského národného múzea. História 29, Osveta, Martin 1989, s. 281 – 303
 • Najstaršie dokumenty k hudobnému životu v Pruskom
  1989 Hugolín Gavlovič v dejinách slovenskej kultúry. Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala 3. – 4. júna 1987 v Považskej Bystrici, Sedlák, Imrich (zost.), Matica slovenská, Martin 1989, s. 263 – 268
 • Beitrag zum Kennenlernen der Musik des 17. Jahrhunderts in der Slowakei auf der Grundlage von Informationen aus Musikinventaren und anderen sekundären Musikquellen
  1988 Musica Antiqua 8. Vol. 1, Acta Musicologica, Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz 1988, s. 479 – 487
 • “Prodromus melicus” – bratislavská hudobná tlač M. M. Pollentaria zo 17. storočia
  1985 Bratislavský hudobný barok. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 14, Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1985, s. 55 – 58
  (Zborník prác zo 14. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1985, 3. októbra 1985)
 • Editorská činnosť
 • Kalinayová-Bartová, Jana (ed.): Musicologica Istropolitana 13
  The reception of the Italian small-scale motet in Central Europe
  2017 Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL 2017
  (200 s., 1. vyd.)
 • Kalinayová-Bartová, Jana – Zajíček, Peter (ed.): Daniel Speer (1636 – 1707). Philomela angelica cantionum sacrarum (1688). Zv. 7/1. O Jesu mes amor. Venite qui esuritis. Venite gentes [Bratislava]. Ars Musica
  2016 Bratislava 2016
  (81 s., 1. vyd., Edícia: Musicalia Istropolitana)
 • Kalinayová-Bartová, Jana – Zajíček, Peter (ed.): Daniel Speer (1636 – 1707): Philomela angelica cantionum sacrarum (1688). Zv. 7/5. Ecce concipies in utero. Ecce annuncio vobis gaudium. Ecce quomodo moritur justus. [Bratislava]. Ars Musica
  2014 Bratislava 2014
  (84 s., 1. vyd., 1 partitúra, faksimile, noty, Edícia: Musicalia Istropolitana)
 • Kalinayová-Bartová, Jana a kol. (ed.): Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea Slovenského národného múzea I
  Hudobné zbierky archívnej povahy 1965 – 2000
  2001 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2001
  (349 s., 1. vyd.)
 • Kalinayová, Jana (ed.): Poklady hudobnej minulosti
  Katalóg k výstave
  1996 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1996
  (104 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)
 • Kalinayová, Jana (ed.): Musikinventare und das Repertoire der mehrstimmigen Musik in der Slowakei im 16. und 17. Jahrhundert
  1995 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1995
  (255 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)
 • Kalinayová, Jana (ed.): Hudobné inventáre a repertoár viachlasnej hudby na Slovensku v 16. – 17. storočí
  1994 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1994
  (242 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)
 • Kalinayová, Jana – Kačic, Ladislav – Sestrienková, Iveta (ed.): Laudate Dominum. Žalmy 17. a 18. storočia zo Slovenska / Psalmen des 17. und 18. Jahrhunderts aus der Slowakei
  1993 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1993
  (150 s., 1. vyd., Edícia: Musaeum Musicum)
 • Kalinayová, Jana (ed.): Tvorcovia hudobnej Bratislavy / Schöpfer der Musikstadt Bratislava
  1992 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Geoprint, Bratislava 1992
  (42 s., 1. vyd., slovenská, nemecká verzia)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Miesto pre-
  PhDr. Janu Bartovú-Kalinayovú, riaditeľku Hudobného múzea Slovenského národného múzea
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 9, s. 8 – 10
 • Kalinayová, Jana – Lehotská, Miriam: Mozartov týždeň '99
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 7 – 8, s. 28
 • Vzácne pamiatky liturgickej hudby
  1999 Katolícke noviny, Bratislava roč. 114, 1999, č. 44, s. 19
 • Anketa
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 24, 1998, č. 3, s. 423 – 425
 • Poklady hudobnej minulosti
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 46, s. 15
 • O stredoeurópskej hudbe 18. storočia
  1992 Literárny týždenník, Bratislava roč. 5, 1992, č. 20, s. 15
 • Tvorcovia hudobnej Bratislavy
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 6, s. 5
 • V Skalici k 200. výročiu smrti Paulína Bajana
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 14, s. 2
 • Z histórie nototlače
  K 450. výročiu úmrtia Ottaviana Petrucciho (1466 – 1539)
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 34, s. 15
 • Joseph Haydn v Bratislave
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 17, s. 2
 • Putovanie s Danielom Speerom
  Slovo o hudobnej výstave
  1988 Literárny týždenník, Bratislava roč. 1, 1988, č. 14 – 15, s. 21
 • Pruské a jeho neznáma hudobná minulosť
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 5, s. 8
 • Vedecké recenzie
 • Eva Szórádová: Historické klavíry na Slovensku. Klavichordy, čembalá, kladivkové klavíry
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 2, s. 210 – 213
 • Jiří Sehnal a Jitřenka Pešková (ed.): Caroli de Liechtenstein-Castelcorno Episcopi Olomucensis Operum Artis Musicae Collectio Cremsirii Reservata
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 1, s. 128 – 130
 • Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 24, 1998, č. 3, s. 452 – 454
 • Márta A. Ghezzo: Epic Songs of Sixteenth-Century Hungary
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 2, s. 5


« späť na zoznam Aktualizované: 19. 12. 2019