Profil osobnosti

Foto: Viliam Kořínek

Viliam Kořínek

28. 3. 1915 Spittal an der Drau – 29. 11. 2006 Bratislava

vážna hudba
husle
pedagóg – husle

Bio

Bio

1930 – 1931
prípravný ročník Hudobnej a dramatickej akadémie v Bratislave (husle – Gustáv Náhlovský)
1931 – 1938
Hudobná a dramatická akadémia v Bratislave (husle – Gustáv Náhlovský)
1939 – 1943
Majstrovská škola pražského konzervatória, (husle – Jaroslav Kocian)
1938 – 1939
pedagóg na (súkromnej) hudobnej škole v Trenčíne
1945 – 1947
externý pedagóg na Hudobnej škole pre Slovensko v Bratislave (dnes ZUŠ Miloša Ruppeldta)
1953 – 1984
pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave
1992 – 2002
externý pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave
1940 – 1945
vedúci hráč, člen Symfonického orchestra hl. m. Prahy FOK (dirigent Václav Smetáček)
1945 – 1949
člen skupiny prímov Symfonického orchestra bratislavského rozhlasu
1949 – 1978
zakladajúci člen SF, člen Komorného orchestra (dir. Václav Talich), od 1953 zástupca koncertného majstra SF

Ako sólista spolupracoval s klaviristkou Soňou Kresákovou, s ktorou vystupoval aj v rozhlasovom vysielaní. S flautistom Zdeňkom Vaníčkom, členom Českej filharmonie, tvorili netradičné komorné duo. Bol členom kvarteta v zložení Tibor Gašparek, Viliam Kořínek, Alexander Farkaš, Albín Berky, ktoré nahralo kvartetá Čajkovského, Debussyho a i.. Kvarteto v zložení Viliam Kořínek, Jozef Saller, Inge Skolaudová, Karol Filipovič uviedlo v Koncertnej sieni SF Sláčikové kvarteto č. 1 Jozefa Sixtu.

Okrem koncertnej činnosti je prínos Viliama Kořínka významný i v oblasti pedagogiky a metodiky husľovej hry. Vychoval rad schopných orchestrálnych hráčov, sólistov, popredných pedagógov a hudobné osobnosti (napr. dirigenta Olivera von Dohnányiho, skladateľa Juraja Tandlera, Andreu Šestákovú, Bohdana Warchala ml., Rafaela Hrdinu, violistu Juraja Petroviča a mnohých ďalších). Jeho metodické zásady mali priaznivý ohlas i v Čechách, no veľmi nezarezonovali za hranicami bývalého Československa kvôli jazykovej bariére (vydavateľ neuvádzal rozsiahle texty i v iných jazykových mutáciách, viď Štúdie pre rozcvičovanie huslistu a ď.). Okrem výberu a revidovania svetového kmeňového repertoáru pre husle, obohatil pedagogickú literatúru aj o diela vlastné, ktoré umožnili posunúť u nás ďalej úroveň husľovej hry. Pre začínajúcich žiakov upravil so sprievodom druhých huslí i slovenské ľudové piesne. Podnecoval aj vznik pôvodnej domácej inštruktívnej literatúry. Viacerí skladatelia mu takéto opusy aj venovali (Tibor Frešo, Tadeáš Salva, Juraj Tandler a ďalší). Okrem pedagogických príručiek pre učiteľov ZUŠ napísal aj metodiku výučby na strednom stupni. Pravidelne školil učiteľov ZUŠ celého Slovenska, zasadal v súťažných porotách. (o. i. bol predsedom poroty súťaže žiakov ZUŠ Prešporský Paganini). V spolupráci s Jazykovedným ústavom SAV prispel do slovenskej terminológie pri pomenúvaní častí sláčikových nástrojov.

Je autorom početných karikatúr slovenských i zahraničných hudobníkov, ktoré prezentoval na početných výstavách (napr. vo foyer Slovenskej filharmónie, v Mirbachovom paláci, v Dome umenia v Piešťanoch). Časť z nich vyšla aj knižne (pozri bibliografiu).

 

„Ťažisko Kořínkovho vkladu do slovenskej hudobnej kultúry je výsledkom jeho dlhoročnej umeleckej a pedagogickej praxe. Spočíva vo výraznom posune a metodickom zjednotení vyučovania husľovej hry. Zaslúžil sa o podrobné rozpracovanie vyučovacej náplne a o zavedenie prípravného ročníka Konzervatória v Bratislave. Usiloval o rozvoj umeleckej osobnosti, o to, aby z hry jeho žiakov vyžaroval cit, intelekt a kultivovanosť prejavu. V početných tituloch s množstvom reedícií vo viacerých vydavateľstvách nadväzoval na zásady metódy českého pedagóga Otakara Ševčíka. Jeho postup vychádzal od elementárnych začiatkov až po náročné úlohy virtuozity. Zdôrazňoval nutnosť neustáleho kontaktu s nástrojom aj u učiteľa. V súlade so Ševčíkom žiadal rozvíjať žiakovu sluchovú kontrolu vyludzovaného tónu, od začiatku ho viesť ku správnej artikulácii a súčasne upevňovať rytmické cítenie aj pri hraní dlho vydržiavaných tónov. Pri riešení technickej problematiky doporučoval analyzovať jednotlivé zložky, podriadiť všetky zložky hry funkčným deformáciám (najmä rytmus, intonáciu, dynamiku). Žiadna z týchto zložiek sa nesmie neutralizovať! Analýzou treba odstrániť všednosť hry! “ (Vladimír Čížik)

Bibliografia

 • Karlíková, Mária: Vzácny človek, skvelý pedagóg
  2005 Hudobný život 2005, č. 4, s. 6
 • oznam: Obrázky z výstavy [o publikácii vydavateľstva Scriptorium musicum]
  2004 Hudobný život 2004, č. 12, s. 3
 • oznam: NHC vydá o. i. Viliam Kořínek: 50 slovenských ľudových piesní pre 1 alebo 2 huslí v ľahkej úprave
  1997 Hudobný život 1997, č. 23-24, s. 2
 • Albrecht, Ján: IV. národný kongres ESTA Slovensko [24. – 26. 2. 1995. Referát Viliam Kořínek: Skúsenosti s vydávaním inštruktívnej literatúry]
  1995 Hudobný život 1995, č. 7, s. 4
 • Vrteľ, Albín: Jubilant Viliam Kořínek [profil k 80. narodeninám]
  1995 Hudobný život 1995, č. 6, s. 2
 • --: Hudba zrkadliaca sa vo výtvarnom umení [na margo výstavy výtvarných prejavov VK, Anna Hölblingová, Norbert Valášek]
  1993 Národná osveta 1993, č. 11, s. 15 – 16
 • oznam: S múzami [o výstave výtvarnej tvorby: Viliam Kořínek, Anna Hölblingová, František Zvarík, Július Kowalski – vernisáž 8. 10. 1987]
  1988 Hudobný život 1988, č. 2, s. 11
 • Kresák, Mikuláš: Nová husľová škola (rec. školy pre 1. a 2. stupeň ĽŠU – 5 zošitov a aj 5 zošitov prednesových skladieb od slovenských skladateľov)
  1987 Hudobný život 1987, č. 5, s. 2
 • Vrteľ, Albín: Husľový pedagóg Viliam Kořínek
  1985 Hudobný život 1985, č. 15, s. 7
 • oznam: Nové skladby vo vydavateľstve OPUS. – Viliam Kořínek: Husľová škola I. zošit. Melodické etudy pre husle I. a II. zošit
  1984 Hudobný život 1984, č. 3, s. 2
 • Banáry, Boris: Recenzujeme. Hudobná výchova a umelecké školstvo v Bratislave. Bratislava, MDKO 1982, 155 s
  1983 Hudobný život 1983, č. 3, s. 8
 • -AG [Gabauer, Alfréd] : VIII. muzikologická konferencia
  1979 Hudobný život 1979, č. 21, s. 5
 • Jakubcová, Dana: Dve učebnice konzervatória [rec. Metodiky hry na husliach pre 5. ročník konzervatória – SPN 1978]
  1978 Hudobný život 1978, č. 23, s. 2
 • Čížik, Vladimír: Filharmonické koncerty
  1970 Hudobný život 1970, č. 6, s. 5
 • Personálna bibliografia
 • Obrázky z výstavy. [Text aj ilustrácie]
  2004 Scriptorium Musicum, Bratislava 2004
  (ISBN 80-969198-1-4)
 • Vznik mojich metodických prác [Prednáška na výročnej schôdzi ESTA v Bratislave 1995]
  2004 Kořínek, Viliam: Obrázky z výstavy, Scriptorium Musicum, Bratislava 2004, s. 117 – 127
 • Bolo by škoda zabúdať (vyznanie bývalého poslucháča a pedagóga)
  1995 Pamätnica Konzervatória v Bratislave 1919 – 1994, Národné osvetové centrum, Bratislava 1995, s. 32 – 33
 • Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. a II.
  1990 Opus, Bratislava 1990
 • Prednesové etudy pre husle
  1989 Opus, Bratislava 1989
 • Metodická príručka hry na husliach pre 6. a 7. ročník I. stupňa základného štúdia ľudových škôl umenia. [rozmnoženina]
  1987 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1987
 • Husľová škola. Nátrily a trilky, prstové cvičenia, zmeny polôh, analytické cvičenia (rozbory), ťahové cvičenia, rozložené akordy, prednesové skladby (molové). Úvod. Vysvetlenie značiek, skladby pre husle
  1987 Opus, Bratislava 1987
 • Prednesové skladby. Husle a klavír
  1987 Opus, Bratislava 1987
 • Husľová škola. Doplňujúci študijný materiál k 4. zošitu školy. Značky Improvizácia. Cvičenia v štvrtej až siedmej polohe
  1986 Opus, Bratislava 1986
 • Husľová škola 3. zošit. Prednesové skladby (Vladimír Godár, Juraj Hatrík, Viliam Kořínek)
  1985 Opus, Bratislava 1985
 • Husľová škola. 3. zošit. Druhá a tretia poloha. Úvod. Vysvetlenie k hre. Prstoklady. Klavírny doprovod ku skladbám
  1985 Opus, Bratislava 1985
 • Husľová škola 2. zošit. Pre prednesové skladbičky. Husle a klavír. Rev. Viliam Kořínek
  1985 Opus, Bratislava 1985
 • Metodická príručka hry na husliach pre 4. a 5. ročník I. stupňa základného štúdia ĽŠU [rozmnoženina]
  1985 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1985
 • Husľová škola. 2. zošit (pre 2. a 3. ročník ĽŠU). Poznámky k husľovej škole pre začiatočníkov
  1984 Opus, Bratislava 1984
 • Metodická príručka hry na husliach pre prípravné štúdium a 1. až 3. ročník I. stupňa základného štúdia ľudových škôl umenia
  1984 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1984
 • Husľová škola. 1. zošit. 1. Prípravné štúdium. 2. Durový hmat. 3. Molový hmat
  1983 Opus, Bratislava 1983
 • Čaro huslí Niccola Paganiniho
  1982 Hudobný život 1982, č. 20, s. 8
 • Vývoj husľovej metodiky v Bratislave [referát z muzikologickej konferencie počas BHS 1979]
  1982 Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia zv. 8. – Hudobná výchova a umelecké školstvo v Bratislave, Mestský dom kultúry a osvety, Bratislava 1982, s. 52 – 59
 • Štúdie pre rozcvičovanie huslistu
  1982 Opus, Bratislava 1982
 • Metodika hry na husliach. 2. vyd.
  1981 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1981
 • Prvý prednes. Husle a klavír
  1981 Opus, Bratislava 1981
 • Kořínek, Viliam: Tri variácie pre husle a klavír
  1978 Opus, Bratislava 1978
 • Metodika hry na husliach pre 5. ročník konzervatórií
  1978 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1978
 • Rytmus a tvorenie tónu u orchestrálneho huslistu
  1977 Hudobný život 1977, č. 5, s. 2
 • Melodické etudy pre husle. zošit I, II
  1977, 1981, 1983 Opus, Bratislava 1977, 1981, 1983
 • O problémoch štýlovej interpretácie III
  1975 Hudobný život 1975, č. 3, s. 3
 • O problémoch štýlovej interpretácie II
  1975 Hudobný život 1975, č. 2, s. 3
 • O problémoch štýlovej interpretácie I
  1975 Hudobný život 1975, č. 1, s. 3
 • Melodické etudy pre husle v prvej polohe ku stupniciam C dur až H dur. I. časť – v hmatoch jednej oktávy; II. časť – v hmatoch dvoch oktáv. I. zošit
  1974 Opus, Bratislava 1974
 • Cvičenia stupníc a rozložených akordov III. zošit. Stupnice jednohlasné, dvojhlasné a dojhmatové
  1973, 1989, 1990, 1992 Opus, Bratislava 1973, 1989, 1990, 1992
 • Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. zv. Prvá až tretia poloha (husle)
  1971, 1990 Opus, Bratislava 1971, 1990
 • Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. zv. Prvá až tretia poloha (husle)
  1969 Supraphon, Praha Bratislava 1969
 • Melodické etudy pre husle v prvej polohe ku stupniciam C dur až H dur. I. časť – v hmatoch jednej oktávy; II. časť – v hmatoch dvoch oktáv. I. zošit
  1968, 1969 Supraphon, Praha Bratislava 1968, 1969
 • Prvý prednes. Husle a klavír
  1967 Supraphon, Praha Bratislava 1967
 • Štúdie pre rozcvičovanie huslistu
  1965 Štátne hudobné vydavateľstvo, Praha Bratislava 1965
 • Prvý prednes. Husle a klavír
  1963 Státní hudební vydavatelství, Praha Bratislava 1963
 • Melodické etudy pre husle v prvej polohe ku stupniciam C dur až H dur. I. časť – v hmatoch jednej oktávy; II. časť – v hmatoch dvoch oktáv. I. zošit
  1962, 1964 Štátne hudobné vydavateľstvo, Praha Bratislava 1962, 1964
 • Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. zv. Prvá až tretia poloha (husle)
  1962, 1963, 1966 Slovenské hudobné vydavateľstvo, Praha Bratislava 1962, 1963, 1966
 • Cvičenia stupníc a rozložených akordov II. zv. Stupnice trojoktávové
  1961, 1965, 1972, 1977 Slovenské hudobné vydavateľstvo, Praha Bratislava 1961, 1965, 1972, 1977
 • Prednesové etudy pre husle
  1957 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1957
 • Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. zv. Prvá až tretia poloha (husle)
  1957 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1957
 • Prvý prednes. Husle a klavír
  1955 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1955
 • Melodické etudy pre husle v prvej polohe ku stupniciam C dur až H dur. I. časť – v hmatoch jednej oktávy; II. časť – v hmatoch dvoch oktáv. I. zošit
  1955, 1957 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1955, 1957
 • Cvičenia stupníc a rozložených akordov II. zv. Stupnice trojoktávové
  1955 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1955
 • Melodické etudy pre husle v prvej polohe k stupniciam F dur až Ges dur. I. časť: V hmatoch jednej oktávy; II. časť: V hmatoch dvoch oktáv. II. zošit.
  1955, 1956, 1957 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1955, 1956, 1957
 • Kořínek, Viliam: Tri variácie pre husle a klavír
  1952 Slovenské hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1952
 • Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. zv. Prvá až tretia poloha (husle)
  1950, 1952 Slovenské hudobné vydavateľstvo 1950, 1952
 • Melodické etudy pre husle v prvej polohe ku stupniciam C dur až H dur. I. časť – v hmatoch jednej oktávy; II. časť – v hmatoch dvoch oktáv. I. zošit
  1950, 1952 Slovenské hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1950, 1952
 • Cvičenia stupníc a rozložených akordov I. zv. Prvá až tretia poloha (husle)
  1947 Jozef Závodský, Bratislava 1947
 • Cvičenia stupníc a rozložených akordov II. zv. Stupnice trojoktávové
  1947 Jozef Závodský, Bratislava 1947

Fotogaléria

 • Foto: Viliam Kořínek, autoportrét Viliam Kořínek, autoportrét
  Viliam Kořínek v karikatúre (signovaný autoportrét)« späť na zoznam Aktualizované: 13. 02. 2020