Profil osobnosti

Foto: Anna Kovářová Zdroj: Archív Hudobného centra

Anna Kovářová

23. 3. 1921 Bratislava – 24. 4. 2007 Modra

muzikológia, publicistika, hudobná dramaturgia, hudobný manažment
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1940
absolvovala Učiteľský ústav v Modre, 1949 štátna skúška z klavíra v Brne
1952 – 1955
pedagogička na Hudobnej škole v Brne-Vranovciach
1955 – 1959
referentka pre hudobné inštitúcie, hudobné školstvo a hudobníkov z povolania na Odborovom zväze zamestnancov kultúry pri Slovenskej odborovej rade
1959 – 1969
inšpektorka a neskôr vedúca Hudobného oddelenia na Povereníctve kultúry (zaslúžila sa o propagovanie mladých koncertných umelcov, vznik Prehliadky mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach, vznik Kruhov priateľov umenia na Slovensku a rozvoj symfonických orchestrov na Slovensku najmä v Košiciach)
1960 – 1964
Filozofická fakulta UK v Bratislave
1969 – 1971
odborná asistentka na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty v Nitre
1971 – 1981
riaditeľka Štátnej filharmónie Košice

Vo svojom bádaní sa zameriavala na problematiku koncertného života na Slovensku.

Je autorkou monografie o reprezentatívnom slovenskom symfonickom orchestri v rokoch 1949 – 1965 s názvom Slovenská filharmónia (1966) a monografie Ladislav Slovák – národný umelec (2002).

Vo svojich príspevkoch sa venovala Prehliadke mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach ako aj zhodnoteniu 15. ročníkov Speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského. Je autorkou štúdie Podmienky vzniku Štátnej filharmónie v Košiciach (1999) a štúdie 20 rokov slovenského koncertného života (1966).

Pripravovala rozhlasové relácie venované otázkam slovenského koncertného života ako aj jednotlivým skladateľským osobnostiam (Mikuláš Schneider-Trnavský, Dezider Kardoš, Iris Szeghy).

Bibliografia

 • Ursínyová, Terézia: Anna Kovářová: Ladislav Slovák – národný umelec
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 11, s. 47
 • Kurajdová, Ema: Anna Kovářová: Ladislav Slovák – národný umelec
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 3 – 4, s. 541 – 542
 • Dohnalová, Lýdia: Pani Anička
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 7, s. 2
 • Gabauer, Alfréd – Kovářová, Anna: O úlohách slovenskej muzikológie
  S vedúcou Tvorivej komisie muzikológov Annou Kovářovou
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 4, s. 3
 • Chilová, Kamila: So svojou hudbou
  K životnému jubileu Anny Kovářovej
  1981 Východoslovenské noviny, Košice roč. 30, 1981, č. 73 (27. 3.), s. 4
 • Potemrová, Mária: V službách socialistickej hudobnej kultúry
  K životnému jubileu Anny Kovářovej
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 6, s. 3
 • Čurilla, Štefan – Kovářová, Anna: Štátna filharmónia Košice desaťročná
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 10, s. 8
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Ladislav Slovák – národný umelec
  Pamiatke Václava Talicha
  2002 ARM 333, Bratislava 2002
  (146 s., 1. vyd.)
 • 15 ročníkov Speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského
  1998 Nadácia Mikuláša Schneidera-Trnavského, Trnava 1998
  (1. vyd.)
 • 5 rokov Štátnej filharmónie Košice
  1974 Štátna filharmónia Košice, Košice 1974
  (15 s., 1. vyd.)
 • Slovenské koncertné umenie od roku 1918
  1969 Hudobné informačné stredisko, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1969
  (1. vyd.)
 • Slovenské hudobné inštitúcie od roku 1918
  1969 Hudobné informačné stredisko, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1969
  (1. vyd.)
 • Slovenská filharmónia
  1966 Panton, Bratislava – Praha 1966
  (134 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Podmienky vzniku Štátnej filharmónie v Košiciach
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 4, s. 551 – 553
 • Ján Levoslav Bella a Slovenská hudobná moderna
  1993 Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1993, s. 162 – 165
 • Dirigent – pedagóg
  K sedemdesiatke Ladislava Slováka
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 37, s. 15
 • Vplyv českej inteligencie na koncertný život v medzivojnovom období na Slovensku
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 24, s. 9
 • Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach
  1987 50 hudobných liet v Trenčianskych Tepliciach, Trenčianske Teplice 1987
  (Kúpele)
 • 20 rokov slovenského koncertného života
  1966 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 10, 1966, č. 4, s. 148 – 153
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Hudba Modre
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 9, s. 6
 • Dvadsiata Cíferská hudobná jar
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 6, s. 27
 • Suchoň Kláry Havlíkovej
  Záver sezóny SOSR
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 9, s. 19
 • 18. ročník Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského
  Zneli piesne- (na margo súťaže)
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 7 – 8, s. 4 – 5
 • Muzikologická konferencia na BHS, 8. – 10. októbra
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 11, s. 3
 • Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského
  17. ročník, 21. – 25. máj 2002
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 7 – 8, s. 2 – 3
 • O Helene Bartošovej a Jankovi Blahovi
  2001 Literárny týždenník, Bratislava roč. 14, 2001, č. 41, s. 11
 • Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidera-Trnavského
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 6, s. 32 – 33
 • Rozhlas. Musica Slovaca-
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 9, s. 2
 • Čo nového vo svete hudby-
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 8, s. 2
 • Rozhlas nezabúda-
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 7, s. 2
 • Príjemné sklamanie
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 6, s. 2
 • V znamení regiónov
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 5, s. 2
 • Z rozhlasu a televízie
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 4, s. 2
 • Prázdniny v televízii
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 16, s. 2
 • Rozhlas. Soboty plné hudby
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 13, s. 2
 • Trnavské zápolenie
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 13, s. 4
 • Rozhlas v máji
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 12, s. 2
 • Dejiny hudby v STV
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 11, s. 2
 • O hudbe – aj z iných redakcií
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 10, s. 2
 • Rozhlas a televízia sviatočne
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 1, s. 2
 • V znamení jubileí
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 9, s. 2
 • Veľká noc v rozhlase a televízii
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 8, s. 2
 • Nad partitúrou v rozhlase
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 7, s. 8
 • Ján Cikker v spomienkach a tvorbe
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 7, s. 10
 • Rozhlas. V znamení Ivana Hrušovského
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 6, s. 2
 • Rozhlas v januári
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 4, s. 2
 • STV v januári
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 3, s. 2
 • Novembrové chryzantémy...
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 22, s. 2
 • Nový cyklus v rozhlase
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 21, s. 2
 • BHS v médiách
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 20, s. 2
 • Rok slovenskej hudby v Slovenskom rozhlase
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 2, s. 2
 • Nástup slovenskej hudobnej moderny
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 19, s. 2
 • Každý sa stará o seba...
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 18, s. 2
 • Reprízy, reprízy...
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 17, s. 2
 • Hudba v STV
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 16, s. 2
 • A opäť Žilina...
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 13 – 14, s. 2
 • Hudba je reč
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 12, s. 2
 • Chvála Cíferu
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 12, s. 5
 • Dominantou vysielania bola žilinská prehliadka
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 11, s. 2
 • Komunikatívnosť nie je škaredé slovo...
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 10, s. 2
 • Predvianočný rozhlas
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 1, s. 2
 • Sme spevácka veľmoc?
  Na okraj 14. ročníka Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského
  1996 Nové slovo bez rešpektu, Bratislava roč. 6, 1996, č. 25, s. 18
 • Slávnosť v Cíferi
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 9 – 10, s. 12
 • Štyridsať rokov Slovenskej televízie
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 23 – 24, s. 7
 • Rajter rodákom – rodáci Rajterovi
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 22, s. 2
 • Oslavy v rozhlase vrcholia
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 22, s. 2
 • BHS v rozhlase a televízii
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 20, s. 9
 • Rozhlas medzinárodne
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 19, s. 11
 • Hudba v televízii je problém
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 18, s. 5
 • Rozhlas a hudba
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 17, s. 2
 • Hummelova klavírna súťaž
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 15, s. 5
 • Štrnásty ročník medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského v Trnave
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 12, s. 1 – 2
 • Cíferský zázrak?
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 18, s. 5
 • Slovákov Šostakovič
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 37, s. 15
 • Skutočne medzinárodná...
  Na margo Medzinárodnej speváckej súťaže Mikuláša Schneidera-Trnavského
  1994 Literárny týždenník, Bratislava roč. 7, 1994, č. 24, s. 15
 • V medzinárodnej konfrontácii
  1993 Literárny týždenník, Bratislava roč. 6, 1993, č. 21, s. 15
 • Úspech netradičných nástrojov
  Mladí interpreti na Bratislavských hudobných slávnostiach
  1993 Práca, Bratislava roč. 48, 1993, č. 245 (20. 10.), s. 5
 • Spoločnou cestou hudby?
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 15, s. 15
 • Impresie z 32. Týždňa novej hudby v Prahe
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 8, s. 1
 • kol.: Nová slovenská hudba. 13. ročník prehliadky
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 6, s. 1, 9 – 12
 • Konferencia o hudobnom živote mesta Banská Bystrica
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 2, s. 4
 • Národný umelec Milan Novák
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 11, s. 10
 • Interpretačná súťaž SSR ’87
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 1, s. 1
 • Vysoká úroveň našej interpretačnej tvorby
  Prehliadka mladých koncertných umelcov v Trenčianskych Tepliciach
  1987 Ľud roč. 40, 1987, č. 194 (20. 8.), s. 5
 • Verný národu i sebe
  K sedemdesiatinám zaslúžilého umelca Tibora Andrašovana
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 7, s. 3
 • Komorný koncert z tvorby súčasných českých skladateľov
  12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 6, s. 5
 • Kovářová, Anna – Marenčinová, Dita: Zborové koncerty
  12. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 6, s. 3 – 4
 • Televízny zápisník
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 3, s. 2
 • Koncertné orchestre
  Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 20, s. 3 – 4
 • Koncerty slovenskej komornej hudby
  Bratislavské hudobné slávnosti 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 20, s. 4
 • Kvalitné umenie potrebuje publikum
  Prehliadka slovenských koncertných umelcov v Žiline
  1986 Pravda, Bratislava roč. 67, 1986, č. 96 (24. 4.), s. 5
 • Odrazový mostík pre mladých
  Celoslovenská interpretačná súťaž v Banskej Bystrici
  1986 Práca, Bratislava roč. 41, 1986, č. 6 (8. 1.), s. 5
 • Vysoká úroveň slovenskej interpretácie
  Na margo prehliadky koncertného umenia v Žiline
  1986 Ľud roč. 39, 1986, č. 89 (16. 4.), s. 5
 • V znamení pozoruhodných interpretačných výkonov
  Hudobná prehliadka mladých v Trenčianskych Tepliciach
  1986 Ľud roč. 39, 1986, č. 189 (13. 8.), s. 4
 • Televízny zápisník
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 3, s. 2
  (pokr. č. 12, 19, s. 2)
 • K životnému jubileu zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 23, s. 3
 • Veľká osobnosť slovenskej hudobnej kultúry
  K nedožitým osemdesiatinám národného umelca Alexandra Moyzesa
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 17, s. 3
 • Vzácny jubilant
  Zaslúžilý umelec dr. Ľudovít Rajter osemdesiatročný
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 15, s. 4
 • Desiaty týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 45 (22. 2.), s. 5
 • Druhý polčas nesklamal
  1985 Ľud roč. 38, 1985, č. 43 (20. 2.), s. 5
 • kol.: Komorné koncerty
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 5, s. 3 – 4
 • Komorný koncert z tvorby českých skladateľov
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 5, s. 4
 • kol.: Bratislavské hudobné slávnosti 1985
  Symfonické koncerty
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 21, s. 1 – 2, 3
 • Medzinárodná tribúna mladých interpretov UNESCO
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 21, s. 6
 • kol.: Komorné koncerty
  Bratislavské hudobné slávnosti 1985
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 21, s. 3 – 5, 8
 • Televízny zápisník
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 2, s. 2
  (pokr. č. 4, 6, 14, 20, s. 7, č. 10, s. 2)
 • V znamení SNP a Roku českej hudby
  Po 18. prehliadke mladých koncertných umelcov
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 187 (9. 8.), s. 5
 • kol.: Symfonické koncerty
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 21, s. 1 – 2
 • kol.: Komorné súbory a recitály
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 21, s. 4 – 6
 • Televízny zápisník
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 20, s. 2
 • Ladislav Slovák a česká hudobná kultúra
  K 65. narodeninám národného umelca Ladislava Slováka
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 17, s. 3
 • Úroveň mladých
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 249 (21. 10.), s. 5
 • Slovenské umenie v Prahe
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 5, s. 5
 • kol.: Symfonické koncerty
  Bratislavské hudobné slávnosti
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 21, s. 1 – 2
 • kol.: Komorné koncerty
  Komorné orchestre. Bratislavské hudobné slávnosti
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 21, s. 5
 • Podujatie vďaky
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 307 (28. 12.), s. 3
 • Veľké emocionálne zážitky
  Bratislavské hudobné slávnosti 1982, vyvrcholením kultúrnej aktivity
  1982 Pravda, Bratislava roč. 63, 1982, č. 246 (16. 10.), s. 5
 • Bohatá žatva neveľkej organizácie
  S čím prišli na svoj zjazd východoslovenskí skladatelia
  1982 Východoslovenské noviny, Košice roč. 31, 1982, č. 66 (19. 3.), s. 4
 • Jubileum slovenského hudobného kritika
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 7, s. 5
 • Jubileum Márie Potemrovej
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 4, s. 7
 • VIII. Lenigradská hudobná jar
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 10, s. 6
 • VI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 53 (4. 3.), s. 5
 • Dobrý premiérový štart
  Verdiho Trubadúr na košickej scéne
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 233 (2. 10.), s. 5
 • Jubilejný ročník
  Mladí koncertní umelci v Trenčianskych Tepliciach
  1981 Pravda, Bratislava roč. 62, 1981, č. 197 (21. 8.), s. 5
 • Impulz k ďalším činom
  Po ustanovujúcom zjazde Zväzu československých skladateľov
  1978 Východoslovenské noviny, Košice roč. 27, 1978, č. 51 (1. 3.), s. 5
 • Životná bilancia s ďalšími plánmi
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 5, s. 3
 • Na margo dvoch zahraničných festivalov
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 22, s. 3, 8
 • Čo najviac mladých návštevníkov
  1976 Košický večer, Košice roč. 8, 1976, č. (2. 9.), s. 2

Ocenenia

 • Cena Jozefa Kresánka
  2003 za monografiu Ladislav Slovák národný umelec, s prihliadnutím na celoživotnú kritickú, publicistickú a organizačnú činnosť v oblasti slovenskej hudobnej kultúry
  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)


« späť na zoznam Aktualizované: 15. 03. 2018