Profil osobnosti

Foto: Juraj Haluzický

Juraj Haluzický

28. 8. 1911 Uherský Brod – 11. 10. 1991 Bratislava

vážna hudba
dirigovanie, zborové dirigovanie
pedagóg – dirigovanie

Bio

Bio

1929
maturita na gymnáziu, neskôr Právnická fakulta UK v Bratislave (1933 doktorát)
- Hudobná škola pre Slovensko (H. Svoboda, Anna Kafendová)
1932
ukončenie Hudobnej a dramatickej akadémie (klavír – Anna Kafendová)
1939
ukončenie hudobnej vedy na Filozofickej fakulte UK v Bratislave (Dobroslav Orel)
od 1950
riaditeľ rektorátnej kancelárie VŠMU
1953
ukončenie štúdia zborového dirigovania na VŠMU
od 1953
odborný asistent na VŠMU (1957 docent, 1967 profesor), vychoval rad absolventov: Vojtech Adamec, Peter Hradil, Pavol Procházka, Elena Šarayová, Marián Vach a i.
1955 – 1963
prodekan a 1963 – 1969 dekan Hudobnej fakulty VŠMU
1969 – 1971
prorektor VŠMU 

Haluzický ešte ako študent založil na gymnáziu zbor a orchester, v rokoch 1934 – 1936 založil a viedol mužský zbor zložený z ašpirantov dôstojníckej školy v Bratislave. V rokoch 1935 – 1954 dirigoval popredný bratislavský amatérsky zbor ZORA. S týmto zborom naštudoval a premiéroval zborové party diel Eugena Suchoňa (Žalm zeme podkarpatskej), Tibora Freša (Stabat Mater) a Jána Cikkera (Cantus filiorum). Stál pri zrode Komorného súboru VŠMU v Bratislave, spolupracoval so zborom Národného divadla v Bratislave a so zborom SĽUKu. V roku 1962 založil spolu s Jánom Strelcom Bratislavský detský zbor, ktorý viedol ako umelecký vedúci.

Významnú kapitolu v Haluzického umeleckej činnosti tvorí jeho 25-ročné pôsobenie v Speváckom zbore slovenských učiteľov. Do zboru prišiel v roku 1952 ako žiak Jána Strelca a v rokoch 1954 – 1977 bol jeho dirigentom. S týmto zborom absolvoval stovky vystúpení doma i v zahraničí a naštudoval väčšiu časť pôvodného slovenského repertoáru pre mužský zbor. Mnohé z týchto diel nahral pre bývalý Československý rozhlas a Československú televíziu.

„Svojou umeleckou a pedagogickou činnosťou sa veľkou mierou zaslúžil o pozdvihnutie zborového umenia na Slovensku, ktoré i v amatérskej oblasti dosahuje medzinárodnú profesionálnu úroveň.“  (Vladimír Čížik: Slovenskí dirigenti a zbormajstri. OPUS, Bratislava 1986, s. 116-120.)

Okrem pedagogickej a umeleckej práce nemenej významná je jeho činnosť organizátora hudobného života na Slovensku – bol napr. tajomník Hudobného a dramatického spolku pre Slovensko, spoluzakladateľ a dlhoročný tajomník Sekcie koncertných umelcov Zväzu slovenských skladateľov, predseda Poradného zboru pre otázky zborového spevu pri Osvetovom ústave, školiteľ zbormajstrov-amatérov v rámci dlhodobých a krátkodobých kurzov, člen Zväzu slovenských skladateľov a výboru SOZA, člen Slovenskej hudobnej rady a poradných zborov Slov. filharmónie, SĽUK-u, OPUS-u a tiež dlhoročný predseda festivalového výboru BHS.

 

Bibliografia

 • Šarayová-Kováčová, Elena: Spomienka na osobnosť dirigenta Juraja Haluzického
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 2, s. 217 – 223
 • Sedlický, Tibor: Juraj Haluzický
  1996 K dejinám zborového spevu na Slovensku, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1996, s. 28
  (ISBN 80-88825-77-6)
 • Bachleda, Stanislav; Haluzický, Juraj: Za jurajom Haluzickým : Odchádza legenda zborového spevu
  1991 Národná obroda 16.10. 1991, č. 243, s. 12
 • Varkondová, Alia Krista: Odišli z našich radov
  1991 Hudobný život 1991, č. 21, s. 2
 • Haluzický, Juraj; Cikker, Ján: Pilier našej národnej kultúry : Hudobný odkaz Jána Cikkera
  1991 Národná obroda 27.7. 1991, č. 174, s. 12
 • Potúček, Juraj (zost.): Juraj Haluzický. Za slovenskú zborovú kultúru
  1991 Bratislava 1991
  (vl. n., Dokumenty k dejinám slovenskej hudby, zv. 98)
 • Palovčík, Michal: Na počsť umelca a pedagóga
  1986 Pravda 12.9. 1986, č. 215, s. 5
 • Palovčík, Michal: Podiel na vývine zborovej kultúry : Jubileum zaslúžilého umelca prof. Juraja Haluzického
  1986 Pravda 28.8. 1986, č. 202, s. 5
 • Milkovíni, J. B.: Dirigent i pedagóg : K jubileu zaslúžilého umelca Juraja Haluzického
  1986 Ľud 27.8. 1986, č. 201, s. 4
 • Ursínyová, Terézia: Výrazná osobnosť slovenskej hudby : K životnému jubileu zaslúžilého umelca prof. dr. Juraja Haluzického
  1986 Večerník 29.8. 1986, č. 169, s. 6 – 7
 • Hradil, Peter: Pozdrav jubilujúcemu profesorovi : Zaslúžilý umelec Juraj Haluzický sa dožíva 75 rokov
  1986 Hudobný život 1986, č. 16, s. 4
 • Čížik, Vladimír: Slovenskí dirigenti a zbormajstri
  1986 Opus, Bratislava 1986, s. 116 – 120
 • Haluzický, Juraj; Pohronec, Juraj: Nejde len o hudbu : Zhovárame sa s predsedom festivalového výboru BHS zaslúžilým umelcom prof. dr. Jurojom Haluzickým
  1983 Večerník 23.9. 1983, č. 188, s. 6 – 7
 • Kostelný, Michal: Významné životné jubileum prof. dr. Juraja Haluzického
  1981 Rytmus roč. 32, 1981, č. 8, s. 8 – 9
 • Sedlický, Tibor: S taktovkou : (Zo spomienok na zbormajstra.)
  1981 Slovensko 1981, č. 8, s. 18
 • Haluzický, Juraj; Pohronec, Juraj: Návraty do prítomnosti : Hosť Nového slova – zaslúžilý umelec prof. dr. Juraj Haluzický
  1981 Nové slovo 1981, č. 32, s. 13
 • Sto-: Služba dielu : Zaslúžilý umelec prof. dr. Juraj Haluzický jubiloval
  1981 Hlas ľudu 29.8. 1981, č. 204, s. 5
 • Jurík, Marián: V službách umenia : Jubileum prof. J. haluzického
  1981 Pravda 28.8. 1981, č. 203, s. 5
 • Truhlářová, Agneša: V službách krásy hudby : Zaslúžilý umelec Juraj Haluzický sedemdesiatročný
  1981 Práca 28.8. 1981, č. 203, s. 6
 • (jsz): Sústredená mnohostrannosť : K životnému jubileu zasl. umelca prof. dr. J. Haluzického
  1981 Ľud 28.8. 1981, č. 203, s. 5
 • Szelepcsényi, Ján: Integrujúca osobnosť : K životnému jubileu zalúžilého umelca prof. dr. Juraja Haluzického
  1981 Hudobný život 1981, č. 16, s. 5
 • Okapcová, Taťjana; Haluzický, Juraj; Mokrý, Ladislav; Bartošek, František, Machala, Drahoslav: Vdo Európy
  1980 Nové slovo 1980, č. 40, s. 18 – 19
 • Haluzický, Juraj; Mrlian, Rudolf: 30 rokov VŠMU
  1980 Hudobný život 1980, č. 2, s. 1 a 7
 • -organizačne a umelecky činný Juraj Haluzický
  1976 Hudobný život 1976, č. 18, s. 4
 • Kozák, Jan a kol.: Juraj Haluzický
  1964 Českoslovenští koncertní umělci a komorní soubory, Státní hudební vydavatelství, Praha 1964, s. 308 – 309
 • Personálna bibliografia
 • Haluzický, Juraj; Ursínyová, Terézia: Pánu profesorovi z úcty : Rozvážny, cieľavedomý život Juraja Haluzického
  1991 Národná obroda 5.9. 1991, č. 208, s. 12
 • Jurík, Marián; Haluzický, Juraj: Profesor Juraj Haluzický – osemdesiatročný
  1991 Hudobný život 1991, č. 15, s. 3
 • Haluzický, Juraj; Truhlářová, Agneša: Živý zvuk krásy
  1981 Slovenka 1981, č. 37, s. 16 – 17
 • Bratislavské hudobné slávnosti
  1981 Národné výbory 1981, č. 23, s. 16 – 17
 • Nenahraditeľný posol krásy: ľudský hlas : Hovoríme s jubilujúcim zaslúžilým umelcom prof. dr. Jurajom Haluzickým
  1981 Večerník 28.8. 1981, č. 169, s. 6 – 7
 • Haluzický, Juraj; Ondrejičková, Ivica: "Otvorený" festival : Na prahu 15. ročníka Bratislavských hudobných slávností
  1979 Život 4.10. 1979, č. 41, s. 16 – 17
 • Haluzický, Juraj; Palovčík, Michal: Som tehličkou v pyramíde hudby... (Haluzický Juraj.) : So zaslúžilým umelcom prof. dr. Jurajom Haluzickým
  1979 Nedeľná Pravda 9.3. 1979, č. 10, s. 4
 • Haluzický, Juraj; Hrabovská, Katarína: Sviatky hudby : O BHS s prof. dr. Jurajom Haluzickým
  1978 Nové slovo 1978, č. 41, s. 16
 • Za profesorom Jánom strelcom
  1976 Rytmus 1976, č. 1, s. 30
 • Hudba znela mestami
  1974 Slovenka 1974, č. 44, s. 10 – 11
 • Bratislava – festivalové mesto
  1974 Večerník 13.9. 1974, s. 7
 • Deti reprezentovali
  1974 Pravda 31. 5. 1974, s. 5
 • Súčasná slovenská sborová kultúra
  1959 Slovenská hudba 1959, č. 11-12, s. 475 – 478
 • The Hywel Girls Choir v Bratislave
  1957 Slovenská hudba 1957, č. 7, s. 224

Diskografia

 • Foto: Eugen Suchoň : Portrait of the Composer EUGEN SUCHOŇ : PORTRAIT OF THE COMPOSER
  1983 LP – Opus 9110 1451-54
  1. Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 ESD 48a
   Klára Havlíková (pf)
  2. Eugen Suchoň: O horách op. 8 ESD 67
   Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)
  3. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50a
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  4. Eugen Suchoň: Sonatína op. 11 pre husle a klavír ESD 60
   Jela Špitková (vn), Marian Lapšanský (pf)
  5. Eugen Suchoň: Metamorfózy ESD 77a
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Baladická suita op. 9 ESD 58a
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Eugen Suchoň: Ad astra op. 16 ESD 81a
   Magdaléna Hajóssyová (s), Silvia Macudzińska (pf)
  8. Eugen Suchoň: Poème macabre op. 17 ESD 83
   Jindřich Pazdera (vn), Cyril Dianovský (pf)
  9. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Dve prelúdiá v starom slohu (Due preludi in stile antico) ESD 89/1a
   Klára Havlíková (pf)
  11. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Tri romantické kusy (Tre pezzi romantici) ESD 89/2a
   Klára Havlíková (pf)
  12. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Meditácia (Dumka) a tanec (Meditazione e Danza) ESD 89/3a
   Klára Havlíková (pf)
  13. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Intermezzá (Intermezzi) ESD 89/5a
   Klára Havlíková (pf)
  14. Eugen Suchoň: Kaleidoskop (Evoluzioni armoniche) ESD 89a – Impromptu s variáciami a Finále (Improvisazione con variazioni) ESD 89/6a
   Klára Havlíková (pf)

Ocenenia

 • medaila Za obetavú prácu pre socializmus
  1981
 • Zlatá medaila VŠMU
  1976
 • Medzinárodná zborová súťaž v Taline (EE)
  1975 - 2. cena (so Speváckym zborom slovenských učiteľov)
 • titul zaslúžilý umelec
  1969
 • vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu
  1969
 • zlatá plaketa a čestné uznanie Za zásluhy o rozvoj zborového spevu na Slovensku
  1966
 • Llangollen International Musical Eisteddfod (UK)
  1965 - 2. cena (so Speváckym zborom slovenských učiteľov)
 • Llangollen International Musical Eisteddfod (UK)
  1964 - 3. cena (so Speváckym zborom slovenských učiteľov)
 • Súťaž Bélu Bartóka, Debrecín (HU)
  1961 - 4. cena (so Speváckym zborom slovenských učiteľov)
 • Celoslovenská súťaž speváckych zborov
  1948, 1949 a 1950 - 1. cena (so zborom Zora; kategória miešané spevácke zbory)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
  6. 10.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  CS
  INTERPRETI: Spevácky zbor slovenských učiteľov, Juraj Haluzický (dir.)
  Prvé uvedenie na území Československa.


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 04. 2017