Profil osobnosti

Foto: Richard Rybarič Zdroj: Archív SAV

Richard Rybarič

19. 2. 1930 Bratislava – 30. 11. 1989 Bratislava

muzikológia, hudobná história, publicistika, editor
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1948 – 1953
Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda a estetika)
1953 – 1989
jeden z prvých pracovníkov Ústavu hudobnej vedy SAV (od 1953 v Oddelení hudobnej histórie Ústavu hudobnej vedy SAV, od 1973 v Sekcii hudobnej vedy Umenovedného ústavu SAV, od 1979 vedúci vedecký pracovník, 1988 – 1989 vedúci Sekcie hudobnej vedy Umenovedného ústavu SAV), súčasne externý pedagóg na VŠMU a Filozofickej fakulte UK v Bratislave

V centre jeho celoživotnej práce bola oblasť hudobnej histórie, zaoberal sa hudobnou kultúrou Veľkej Moravy, hudobnou medievalistikou, renesančnou a barokovou hudbou, otázkami genézy a podstaty slovenskej národnej hudby v 18. a 19. storočí. Jeho štúdie o významných slovenských hudobníkoch, akými boli Ján Šimrák, Samuel Capricornus, Štefan Monetarius-Cremnicianus, Zachariáš Zarevutius, Ján Kusser st., sa stali vzorovými vedeckými monografiami slovenskej hudobnej historiografie. Využil v nich praktické skúsenosti z vlastnej, bádateľskej archívnej práce so slovenskými prameňmi, ktoré zúročil spolu s bohatými poznatkami zo sústavného štúdia zahraničnej odbornej literatúry v knižnej publikácii Vývoj európskeho notopisu (Opus, Bratislava 1982), obohatenej ukážkami transkripcie prameňov slovenského pôvodu.

Vrcholným pilierom jeho vedeckého bádania sa stal projekt Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku, ktorý formuloval v spolupráci so svojimi kolegami na pôde SAV začiatkom 80. rokov a prakticky ho predložil v jedinečnej pôvodnej syntetickej knižnej publikácii Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Stredovek, renesancia, barok (Opus, Bratislava 1984). Venoval sa aj riešeniu teoretických problémov hudobnej historiografie. Vypracoval modernú koncepciu slovenskej hudobnej historiografie, založenú na univerzalistickom a kulturologickom chápaní hudobnej vedy ako filozoficko-historickej disciplíny. Vo svojej poslednej syntetickej práci predložil vlastnú systematiku hudobnej historiografie, charakteristiku jej subdisciplín a vedeckých metód.

Napísal okolo 250 vedeckých štúdií, kapitol v knižných monografiách, článkov, hesiel do encyklopédií, prednášok, referátov, recenzií, kritík a úvah do rôznych slovenských i zahraničných (nemeckých, maďarských, poľských, českých a i.) vedeckých zborníkov a časopisov. Je autorom publicistických scenárov, spolupracoval na viacerých rozhlasových a televíznych hudobných reláciách.

Bol členom viacerých slovenských a medzinárodných muzikologických rád: vedeckej rady kongresu Musica Antiqua Europae Orientalis, vedeckej rady edície Musicalia Danubiana a spoločností International Musicological Society, Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, dlhoročným vedeckým redaktorom a prispievateľom do najvýznamnejších slovenských muzikologických zborníkov a časopisov: Hudobnovedný sborník, Hudobnovedné štúdie, Musicologica Slovaca, Hudobný archív, Slovenská hudba a vedeckým redaktorom notovej edície Stará hudba na Slovensku.

Autorka textu: PhDr. Janka Petőczová, CSc., muzikologička

Bibliografia

 • Petőczová, Janka: Richard Rybarič’s Theory of Music Historiography in the Context of Central European Musicology
  2016 Nationality vs Universality. Music Historiographies in Central and Eastern Europe. Ed. Żerańska-Kominek, Sławomira, Cambridge 2016, s. 196 – 211
  (260 s., 1. vyd., Cambridge Scholars Publishing)
 • Petőczová, Janka: Nationality / Universality. "Musical historiography in Central and Eastern Europe"
  Narodowosc i uniwersalizm. “Historiografia muzyczna w Europie Srodkowej i Wschodniej” Radziejowice (Poľsko), 15. – 17. septembra 2014
  2015 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 6 (32), 2015, č. 1, s. 131 – 134
 • Petőczová, Janka: Richard Rybarič’s Theory of Musical Historiography in the Context of Central European Musicology
  2014 International Musicological Conference Nationality / Universality: Musical Historiography in Central and Eastern Europe, September 15 – 17 2014, Radziejowice, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Radzejowice 2014, s. 38 – 39
 • Petőczová, Janka: Hudobný historik Richard Rybarič v perspektíve jeho doby
  2011 Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Janka Petőczová (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2011, s. 9 – 20
 • Petőczová, Janka (ed.): Ad honorem Richard Rybarič
  Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989)
  2011 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2011
  (300 s., 1. vyd., faks., fotogr., ilustr., noty, tab.)
 • Petőczová, Janka: Spomienka na Richarda Rybariča
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 6, s. 18 – 19
 • Kmeťová, Elena: Muzikologická konferencia Ad honorem Richard Rybarič
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 6, s. 19
 • Petőczová, Janka: Musicologica historica I. Ad honorem Richard Rybarič, Bratislava, 12. – 13. mája 2010
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 (27), 2010, č. 2, s. 324 – 326
 • Petőczová, Janka: Nedožité jubileum Richarda Rybariča
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 (27), 2010, č. 1, s. 148 – 149
 • Kačic, Ladislav: Richard Rybarič a “zaľudnenie” slovenských hudobných dejín
  2009 Prezentácie – Konfrontácie 2009. Zborník z medzinárodnej konferencie usporiadanej Katedrou teórie hudby a Centrom výskumu na Hudobnej a tanečnej fakulte VŠMU, Bratislava, 24. – 25. apríla 2009, Štefková, Markéta – Pokojná, Katarína (ed.), Vysoká škola múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2009, s. 41 – 43
 • Blahynka, Miloslav: Jozef Kresánek a Richard Rybarič – dvě slovenské historiografické koncepce
  2008 Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu 2006 a 2007. Ed. Jan Baťa, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2008, s. 79 – 81
 • Lengová, Jana: Richard Rybarič / Edičná poznámka
  2006 Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy, Lengová, Jana (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2006, s. 227 – 232
 • Kačic, Ladislav: Slovenská hudobná historiografia na európskych cestách
  Richard Rybarič a slovenská hudobná historiografia
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 2, s. 113 – 121
 • Elschek, Oskár: Minulosť a súčasnosť hudobnohistorického bádania na Slovensku
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 2, s. 122 – 128
 • Chalupka, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia v pohľadoch Richarda Rybariča
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 2, s. 138 – 146
 • Ruščin, Peter: Hymnológia a slovenská hudobná historiografia v 20. storočí
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 2, s. 133 – 137
 • Petőczová, Janka: Richard Rybarič: Bibliografia
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 2, s. 147 – 154
 • Burlas, Ladislav: Vedecký vývoj osobnosti Richarda Rybariča
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 2, s. 129 – 132
 • Petőczová, Janka: Polyfónia a polychória na Slovensku ako bádateľský problém
  Polyphonic and Polychoral Music on the Territory of Slovakia and Its Reflection in the Slovak Musicological Research
  1996 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 22, 1996, č. 3 – 4, s. 455 – 459
 • Petőczová, Janka: Slovenská hudobná historiografia
  Muzikologická konferencia, venovaná nedožitému 65. výročiu narodenia PhDr. Richarda Rybariča, CSc.
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 7, s. 3
 • Petőczová, Janka: Tomáš Gosler – neznámy spišský skladateľ 17. storočia
  (Venované nedožitým 65. narodeninám Richarda Rybariča)
  1995 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 21, 1995, č. 2, s. 228 – 262
 • Potúček, Juraj (zost.): Richard Rybarič (1930 – 1989)
  Z hudobnej minulosti i prítomnosti Slovenska. (Antológia príspevkov a štúdií). II. Z príležitosti 65. výročia narodenia zostavil Juraj Potúček
  1995 Bratislava 1995
  (Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 131)
 • Petőczová-Matúšová, Janka: Doslov
  1994 Rybarič, Richard: Hudobná historiografia, Matúš Music, Prešov 1994, s. 140 – 150
  (posthumné vydanie, editori: František Matúš – Janka Petőczová-Matúšová)
 • Petőczová, Janka: Európske súvislosti slovenskej hudby
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 5, s. 5
 • Richard Rybarič: Osobnosť v hudobnohistorickom procese
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 7, s. 15
 • Petőczová, Janka: Vokálna polyfónia na Slovensku v 16. a 17. storočí
  Štúdia venovaná pamiatke Richarda Rybariča pri príležitosti 1. výročia úmrtia
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 2, s. 12
  (Hudobný život, roč. 23, 1991, č. 3, s. 10 – 11)
 • Potúček, Juraj (zost.): Richard Rybarič (1930 – 1989)
  Z hudobnej minulosti i prítomnosti Slovenska. (Antológia príspevkov a štúdií). I. Z príležitosti 60. výročia narodenia zostavil Juraj Potúček
  1991 Bratislava 1991
  (Edícia: Dokumenty k dejinám slovenskej hudby. Zv. 102)
 • Kačic, Ladislav: Richard Rybarič: Predmet hudobnej historiografie
  1990 Literárny týždenník, Bratislava roč. 3, 1990, č. 32 (10. 8.), s. 15
 • Čárska, Etela – Lengová, Jana – Rybarič, Richard: Spoza pracovného stola
  1990 Rozhlas 1990, č. 8, s. 2
 • Rajterová, Alžbeta – Rybarič, Richard: Za oživenie histórie. (Interview)
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 8, s. 9, 12
 • Kačic, Ladislav: Za Richardom Rybaričom (19. 2. 1930 – 30. 11. 1989)
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 26, s. 7
 • Lengová, Jana: Za Richardom Rybaričom
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 51 – 52, s. 23
 • Petőczová, Janka: Richard Rybarič: Vývoj európskeho notopisu
  (Buchbesprechungen)
  1989 Beiträge zur Musikwissenschaft. 31. Heft 1/1989, Verlag Neue Musik, Berlín (Východný/Ost) 1989, s. 68 – 69
 • Lengová, Jana – Rybarič, Richard: O hudobnej histórii a nielen o nej
  Hovoríme s hudobným historikom PhDr. Richardom Rybaričom, CSc., vedeckým pracovníkom SAV
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 2, s. 4, 7
 • Matúš, František: Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku 1
  1987 Hudobný archív, Matica slovenská, Martin 1987, č. 10
 • Fellegi, Pavol – Rybarič, Richard: Tisícročná hudba
  Rozhovor s PhDr. Richardom Rybaričom, CSc., autorom prvého zväzku Dejín hudobnej kultúry na Slovensku
  1986 Slovensko roč. 10, 1986, č. 1, s. 10
 • Fellegi, Pavol – Rybarič, Richard: Hodnoty, o ktorých sa vôbec nevedelo
  Stretnutie s PhDr. Richardom Rybaričom, CSc.
  1985 Večerník roč. 30, 1985, č. 100 (24. 5.), s. 6 – 7
 • Ursínyová, Terézia: Tisícročie hudobnej kultúry
  1985 Nové Slovo, Bratislava roč. 27, 1985, č. 49
 • Šišková, Ingeborg: Richard Rybarič: Vývoj európskeho notopisu
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 6, s. 5
 • Matúš, František: Jubileum hudobného historika
  Dr. Richard Rybarič, CSc., 50-ročný
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 4, s. 7
 • Rybarič, Richard (Heslo)
  1980 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 16. Ed. Stanley Sadie, London 1980, s. 358
 • Besedujeme o rozvoji hudobného umenia na Slovensku po roku 1945
  V oblasti starej hudby. (Interview prof. Jozef Kresánek, Jana Mária Terrayová, dr. Richard Rybarič, dr. Ľubica Ballová)
  1975 Hudobný život, Bratislava roč. 7, 1975, č. 14, s. 3, 7
 • Na čom pracujete?... odpovedá dr. Richard Rybarič
  1973 Hudobný život, Bratislava roč. 5, 1973, č. 9, s. 2
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Hudobná historiografia
  1994 Matúš Music, Prešov 1994
  (169 s., 1. vyd., posthumné vydanie, editori: František Matúš – Janka Petőczová-Matúšová)
 • Dejiny hudobnej kultúry na Slovensku I. Stredovek, renesancia, barok
  1984 Opus, Bratislava 1984
  (235 s., 1. vyd.)
 • Vývoj európskeho notopisu
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (224 s., 1. vyd.)
 • Mokrý, Ladislav – Rybarič, Richard – Mačák, Ivan – Vajdička, Ľudovít – Ballová, Ľubica – Múdra, Darina – Čížik, Vladimír – Žitná, Viera: Pramene slovenskej hudby
  1977 Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava 1977
  (155 s., 1. vyd.)
 • Štefan Monetárius – Cremnicianus a jeho hudobnoteoretický traktát
  1965 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1965
  (kandidátska dizertačná práca)
 • Slovenská neuma a nota choralis v období cirkevného feudalizmu
  1953 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 1953
  (rigorózna práca)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Samuel Capricornus: Opus Musicum
  A Selection Song in Latin. [Audiozáznam]
  1995 Opus, Bratislava 1995
  (1 CD, sprievodný text: Richard Rybarič, účinkujú: Pražský madrigalisti)
 • Hudobniny vo fondoch trnavskej univerzity zo 17. storočia
  1994 Hudobný archív, Matica slovenská, Martin 1994, č. 12, s. 5 – 17
 • Veľkomoravská ríša ako hudobnohistorický problém
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 4, s. 12
  (príspevok z konferencie spoločnosti Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, Praha, august 1989)
 • Hudba bratislavských korunovácií
  1990 Musicologica Slovaca XV. Európske súvislosti slovenskej hudby, Rybarič, Richard (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1990, s. 11 – 36
  (resumé v nemčine, ruštine)
 • Proti depersonalizácii hudobných dejín
  Osobnosti hudby na Slovensku
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 9, s. 10
 • Über die Musik im alten Bratislava
  1989 Slowakische Musik, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1989, č. 1, s. 13 – 15
 • Die Musik im Krönungsritual der Könige von Ungarn
  1988 Musica Antiqua Europae Orientalis, Bydgoszcz roč. VIII, 1988, s. 877 – 885
 • O hudbe v dávnej Bratislave
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 5, s. 9
 • O problematike štruktúry vývoja hudby
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 4, s. 6
 • Hudba v rituáli bratislavských korunovácií
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 2, s. 5 – 6
 • Tradície slovenskej hudby a ich význam
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 12, s. 11 – 12
 • Tradície slovenskej hudby a ich výskum
  1988 Umelecké tradície v hudobnej kultúre socializmu. Muzikologické bilancie IV, Park kultúry a oddychu, Prešov 1988, s. 65 – 74
 • Úvahy o národnosti v hudbe I, II
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 1, s. 8
  (pokr. č. 2, s. 8)
 • Con trombe e tympani
  K otázke genézy barokového hudobného štýlu na Slovensku
  1987 Bakoš, Ján (ed.): Problémy umenia 16. – 18. storočia. Zborník referátov z vedeckého sympózia, Bratislava, 4. – 5. marca 1987, Umenovedný ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1987, s. 172 – 179
 • “Con trombe e timpani”
  Zur Frage der Stilarten der Barockmusik in Mitteleuropa
  1987 Atti del XIV. Congresso della societa internationale di musicologica, Bologna 1987, s. 191 – 197
 • Viedenská cisárska kapela v Bratislave
  1987 Bratislavský hudobný barok. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 14, Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1987, s. 29 – 35
  (Zborník prác zo 14. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1985, 3. októbra 1985)
 • Die slowakische Musikhistoriographie
  Ergebnisse, Probleme, Perspektiven
  1986 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. XI, 1986, s. 36 – 51
 • Doslov
  1986 Bukofzer, Manfred F.: Hudba v období baroka, Opus, Bratislava 1986
  (z anglického originálu preložila Jana Juráňová, doslov napísal Richard Rybarič)
 • Hudba a hudobný život na trnavskej univerzite
  1986 Trnavská univerzita, Trnava 1986, s. 46 – 61
 • Dielo Heinricha Schütza v hudobnej kultúre Slovenska
  (K 400. výročiu narodenia skladateľa)
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 19, s. 8
 • Slovenská národná hudba pred národným obrodením
  1985 Hudobný archív, Matica slovenská, Martin 1985, č. 9, s. 17 – 25
 • Ján Šimbracký – bedeutender Vertreter der barocken Polyphonie in der Slowakei
  1984 Slowakische Musik, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1984, č. 1, s. 11 – 12
 • Problémy výskumu hudobnej kultúry stredoveku na Slovensku
  1984 Muzikologické bilancie ’82. Zv. I, Zväz slovenských skladateľov, Bratislava 1984, s. 7 – 12
 • Der älteste notierte Kodex in der Slowakei
  1982 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. VIII, 1982, s. 7 – 58
 • Zwischen der Folklore und der Kunstmusik
  Slowakische Pastoralmessen aus der Zeit des Hochbarocks
  1982 Musica Antiqua Europae Orientalis, Bydgoszcz roč. VI, 1982, s. 161 – 173
 • Zbierka piesní a tancov Anny Szirmay-Keczerovej
  1982 Encyklopédia Slovenska. T – Ž. Zv. VI, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1982, s. 537
 • Zarevutius, Zachariáš
  1982 Encyklopédia Slovenska. T – Ž. Zv. VI, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1982, s. 509
 • Vietorisov kódex
  1982 Encyklopédia Slovenska. T – Ž. Zv. VI, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1982, s. 310
 • Uhrovská zbierka
  1982 Encyklopédia Slovenska. T – Ž. Zv. VI, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1982, s. 168
 • Die Musik der Slowakei
  1982 Das grosse Lexikon der Musik. Bd. 8, Freiburg – Basel – Wien 1982
 • Hudobnokultúrna problematika Veľkej Moravy
  1981 Hudobný archív, Matica slovenská, Martin 1981, č. 4, s. 27 – 30
 • stredoveká hudba
  1981 Encyklopédia Slovenska. R – Š. Zv. V, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1981, s. 630
 • staroslovienska literatúra a hudba
  1981 Encyklopédia Slovenska. R – Š. Zv. V, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1981, s. 590
 • sekvencia
  1981 Encyklopédia Slovenska. R – Š. Zv. V, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1981, s. 212
 • renesancia
  1981 Encyklopédia Slovenska. R – Š. Zv. V, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1981, s. 64 – 69
 • Šimbracký, Ján
  1981 Encyklopédia Slovenska. R – Š. Zv. V, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1981, s. 697
 • Tisíc let evropské hudební teorie: Quido z Arezza
  1980 Gramorevue, Praha roč. 16, 1980, č. 3
 • Pestrý zborník
  1980 Encyklopédia Slovenska. N – Q. Zv. IV, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1980, s. 310
 • Czechoslovakia. 2. Slovakia
  1980 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 5. Ed. Stanley Sadie, London 1980, s. 125 – 127
 • notopis a nototlač
  1980 Encyklopédia Slovenska. N – Q. Zv. IV, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1980, s. 108 – 109
 • Bratislava
  1980 The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Vol. 3. Ed. Stanley Sadie, London 1980, s. 214 – 215
 • Orgel und Orgelspiel in der Slowakei bis 1800
  1980 Die süddeutsch-österreichische Orgelmusik im 17. und 18. Jahrhundert, Innsbruck 1980, s. 72 – 85
 • polyfónia
  1980 Encyklopédia Slovenska. N – Q. Zv. IV, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1980, s. 422
 • Pollentarius, Móric
  1980 Encyklopédia Slovenska. N – Q. Zv. IV, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1980, s. 402
 • Monetarius, Štefan
  1979 Encyklopédia Slovenska. K – M. Zv. III, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1979, s. 614
 • Marckfeldner, Samuel
  1979 Encyklopédia Slovenska. K – M. Zv. III, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1979, s. 492
 • Hudba na Slovensku v dobe Johanna Sebastiana Bacha
  1979 54. Bachov festival Novej Bachovskej spoločnosti, Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava 1979, s. 18 – 30
 • Kusser (Cousser), Johann Sigismund
  1979 Encyklopédia Slovenska. K – M. Zv. III, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1979, s. 284
 • Hudba
  1979 Slovensko. Zv. IV. Kultúra. I., Obzor, Bratislava 1979, s. 515 – 589
 • K otázke charakteru česko-slovenských hudobno-kultúrnych vzťahov v 15. – 17. storočí
  1979 Zborník Česko-slovenské hudobné vzťahy, Alexandra Tauberová (ed.), Obzor, Bratislava 1979, s. 27 – 35
 • Kusser, Ján st.
  1979 Encyklopédia Slovenska. K – M. Zv. III, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1979, s. 284
 • Zur Frage des sogenannten slowakischen Bestandteils in dem mehrstimmigen Gesangbuch aus Ľubica (17. Jahrhundert)
  1978 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. VII, 1978, s. 213 – 223
 • hymna
  1978 Encyklopédia Slovenska. E – J. Zv. II, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1978, s. 391
 • hudobné pamiatky
  1978 Encyklopédia Slovenska. E – J. Zv. II, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1978, s. 352 – 353
 • hudba
  1978 Encyklopédia Slovenska. E – J. Zv. II, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1978, s. 344 – 346
 • gotika
  1978 Encyklopédia Slovenska. E – J. Zv. II, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1978, s. 176 – 184
 • chorál
  1978 Encyklopédia Slovenska. E – J. Zv. II, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1978, s. 413
 • igrici
  1978 Encyklopédia Slovenska. E – J. Zv. II, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1978, s. 430
 • O nových dejinách slovenskej hudby
  1977 Hudobný život, Bratislava roč. 9, 1977, č. 9, s. 3
 • Cithara sanctorum
  1977 Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1977, s. 328 – 329
 • Najstaršie písomné pamiatky gregoriánskeho chorálu
  1977 Pramene slovenskej hudby, Mačák, Ivan (ed.), Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava 1977, s. 15 – 22
 • cirkevná hudba
  1977 Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1977, s. 325 – 326
 • Capricornus, Samuel
  1977 Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1977, s. 300
 • Cantus catholici
  1977 Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1977, s. 300
 • Buľovský, Michal
  1977 Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1977, s. 282
 • barok
  1977 Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1977, s. 145 – 152
 • duchovná pieseň
  1977 Encyklopédia Slovenska. A – D. Zv. I, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1977, s. 600
 • Pamiatky polyfónnej hudby
  1977 Pramene slovenskej hudby, Mačák, Ivan (ed.), Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava 1977, s. 31 – 38
 • Valentín Bakfark a európske súvislosti slovenskej hudby
  1976 Hudobný život, Bratislava roč. 8, 1976, č. 24, s. 3
 • Z dejín viachlasnej hudby v Bratislave v 17. storočí
  1976 Bratislava. Zv. 8 – 9, Obzor, Bratislava 1976, s. 137 – 169
  (separát)
 • Opus Musicum Samuela Capricorna (1655)
  1974 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. V, 1974, s. 7 – 49
 • Zacharias Zarewutius Organista Bartphae (1625 – 1664)
  1974 Nové obzory. Spoločenskovedný zborník východného Slovenska, Východoslovenské vydavateľstvo, Košice roč. 16, 1974, s. 261 – 287
 • Štefan Monetarius-Cremnicianus a jeho hudobnoteoretický traktát
  1974 Hudobný archív, Matica slovenská, Martin 1974, č. 1, s. 53 – 62
 • Stredoveké mesto ako hudobnokultúrny organizmus
  1974 Historické štúdie XIX, SAV, Bratislava 1974, s. 181 – 192
 • Argumentum ex silentio
  Zur problematik der Absenz von Quellen
  1974 Colloquium Musicologicum, Brno 1974
 • Ján Šimbracký – spišský polyfonik 17. storočia
  1973 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. IV, 1973, s. 7 – 83
 • Samuel Capricornus in Bratislava (Pressburg)
  1972 Musica Antiqua Europae Orientalis, Bydgoszcz roč. I, 1972, s. 107 – 124
 • Hudobná kultúra baroka na Slovensku
  1972 Barokové Slovensko XI. Krásy Slovenska, Bratislava roč. 49, 1972, č. 5, s. 222 – 225
 • Zur Polyphonie in der Slowakei bis zum Ende des 17. Jahrhunderts
  1972 De musica disputationes Pragenses. I., Academia, Československá akadémia vied, Praha 1972, s. 56 – 67
 • Judicium Salomonis – Samuel Capricornus a Giacomo Carissimi
  1971 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. III, 1971, s. 161 – 179
 • Samuel Capricornus v Bratislave
  1970 Slovenská hudba, Bratislava roč. 14, 1970, č. 8 – 9, s. 253 – 261
 • O problematike polyfónnej tradície na Slovensku v 15. – 17. storočí
  1970 Slovenská hudba, Bratislava roč. 14, 1970, č. 2 – 3, s. 81 – 90
 • Primitívna polyfónia a gregoriánsky chorál
  1969 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. II, 1969, s. 283 – 296
 • Ján Šimbracký v rokoch 1635 – 1645
  Príspevok k poznaniu jeho diela
  1969 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. I, 1969, s. 91 – 107
 • Johannes Schimbracky und die Zipser Musikkultur des 17. Jahrhunderts
  1969 Sagittarius 2, Kassel 1969, s. 63 – 66
 • Slovenská hudobná historiografia a deformácie
  1968 Slovenská hudba, Bratislava roč. 12, 1968, č. 9 – 10, s. 398 – 405
 • Zur Frage der Tabulaturpartitur im 17. Jahrhundert
  1967 Musica Antiqua Colloquium, Brno 1967, s. 106 – 112
 • Z problematiky oponickej zbierky piesní a tancov (1730)
  1966 Hudobnovedné štúdie, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. VII, 1966, s. 49 – 86
 • Die Hauptquellen und Probleme der slowakischen Musikgeschichte bis zum Ende des XVIII. Jahrhunderts
  1966 Musica Antiqua Europae Orientalis, Bydgoszcz roč. I, 1966, s. 97 – 114
 • K biografii J. Schimbraczkeho a Z. Zarevutia
  (Novšie údaje o živote)
  1966 Slovenská hudba, Bratislava roč. 10, 1966, č. 3, s. 108 – 109
 • Osudy slovenskej hudby
  1966 Slovenská hudba, Bratislava roč. 10, 1966, č. 10, s. 446 – 451
 • Recenzie 4 kníh: Brahms – Dvořák – Prokofjev – Ravel
  1965 Hudobnovedné štúdie, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. II, 1965
 • Komu patrí “oponická” zbierka?
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 6, s. 294 – 299
 • Počiatky latinského spevu na našom území
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 2, s. 56 – 58
 • Slovenská hudba 17. – 18. storočia vo svetle novoobjavených prameňov
  1965 Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university XIV. Řada uměnovědná (F), č. 9, Brno 1965
 • Nové objavy historikov (v Štítniku)
  1964 Slovenská hudba, Bratislava roč. 8, 1964, č. 5, s. 135 – 137
 • Úloha ornamentiky v slovenskej inštrumentálnej hudbe 17. – 18. storočia
  1964 Bratislava 1964, s. 1 – 48
  (rozmnožené ako rukopis)
 • Sekvencia – Legenda – Epos
  1963 Hudobnovedné štúdie, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. VI, 1963, s. 194 – 208
 • K otázke genézy elektronickej hudby
  1963 K problematike súčasnej hudby. K päťdesiatym narodeninám Jozefa Kresánka (ved. redaktor Jozef Kresánek), Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1963
  (217 s., 1. vyd.)
 • spoluautorka H. Stančeková: Z hudobného života Nitry v minulosti a súčasnosti
  1963 Kapitoly z dejín Nitry. Zborník štúdií k 1100. výročiu príchodu Cyrila a Metoda, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1963, s. 12 – 31
 • Ešte k otázke hudobnohistorických výskumov na východnom Slovensku
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 3, s. 144 – 145
 • Súčasný stav a vyhliadky nášho hudobného dejepisectva
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 10, s. 424 – 428
 • Monetarius, Stephan
  1961 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Bd. 9. Hrsg. Friedrich Blume, Bärenreiter, Kassel 1961, s. 458
 • Sekvencie spišského graduálu Juraja z Kežmarku
  1960 Hudobnovedné štúdie, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. IV, 1960, s. 100 – 125
 • Pätnásť rokov rozvoja slovenskej hudobnej vedy
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 6, s. 285 – 292
 • Dejiny banskobystrického hudobného spolku v r. 1857 – 1862
  1959 Hudobnovedné štúdie, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. III, 1959, s. 163 – 175
 • K súčasnému stavu bádania o dejinách slovenskej hudby
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 1, s. 466 – 470
 • Zdeňka Nejedlého práce o českej hymnológii a slovenská hudobná historiografia
  1958 Zdeněk Nejedlý dnešku. Sborník studií a materiálu k 80. narozeninám, Praha 1958, s. 115 – 122
  (228 s., 1. vyd., Knižnice Hudebních rozhledů, roč. 4, sv. 4 – 5, Svaz čs. skladatelů)
 • Nové pramene o hudobnom živote Banskej Bystrice v XIX. storočí
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 2, s. 77
 • Cirkevná a svetská jednohlasná hudba v období feudalizmu
  1957 Burlas, Ladislav – Mokrý, Ladislav – Nováček, Zdenko (ed.): Dejiny slovenskej hudby, SAV, Bratislava 1957, s. 26 – 51
  (540 s., 1. vyd.)
 • Počiatky hudby na Slovensku v predfeudálnom období
  1957 Burlas, Ladislav – Mokrý, Ladislav – Nováček, Zdenko (ed.): Dejiny slovenskej hudby, SAV, Bratislava 1957, s. 15 – 25
  (540 s., 1. vyd.)
 • Wolfgang Amadeus Mozart – tvorca nemeckej národnej opery
  1956 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 4, 1956, č. 2
 • Slovenská neuma
  1955 Hudobnovedné štúdie, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. I, 1955, s. 151 – 179
 • Igrici a ich kultúra na Slovensku
  1955 Hudební rozhledy, Praha roč. 8, 1955, č. 4, s. 199 – 200
 • Autobiografia Jána Levoslava Bellu
  (Preklad z nemčiny)
  1953 Hudobnovedný sborník, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. I, 1953, s. 7 – 19
 • K najmladšej slovenskej skladateľskej generácii
  1953 Hudební rozhledy, Praha roč. 6, 1953, č. 15, s. 698 – 702
 • Eugen Suchoň
  Celkový profil skladateľa
  1952 Javisko, Slovenské národné divadlo, Bratislava 1952
  (programový bulletin)
 • Editorská činnosť
 • Rybarič, Richard (ed.): Ján Šimbracký: Opera Omnia. 2
  Edícia: Fontes Musicae in Slovacia. Zv. 8
  1993 Opus, Bratislava 1993
  (114 s., 1. vyd., posthumné vydanie, edičná poznámka Ladislav Kačic)
 • Rybarič, Richard (ed.): Musicologica Slovaca XV. Európske súvislosti slovenskej hudby
  1990 Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1990
  (182 s., 1. vyd.)
 • Rybarič, Richard (ed.): Samuel Capricornus: Opus Musicum
  1987 Opus, Bratislava 1987
  (1987 – 1 gramofónová platňa)
 • Rybarič, Richard (ed.): Ján Šimbracký: Opera Omnia. 1
  Edícia: Fontes Musicae in Slovacia. Zv. 7
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (109 s., 1. vyd.)
 • spoluautorka Janka Szendrei: Missale notatum strigoniense ante 1341 in Posonio
  Edícia: Musicalia Danubiana. Zv. 1
  1982 Budapešť 1982
  (692 s., 1. vyd.)
 • Rybarič, Richard (ed.): Samuel Capricornus: Opus musicum (1655). 2
  Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 2
  1979 Opus, Bratislava 1979
  (93 s., 1. vyd., 1 partitúra + 3 hlasy)
 • Rybarič, Richard (ed.): Samuel Capricornus: Opus musicum (1655). 1
  Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 1
  1975 Opus, Bratislava 1975
  (118 s., 1. vyd., 1 partitúra)
 • Rybarič, Richard (ed.): Hudba 14. – 17. storočia na Slovensku. Musica Antiqua Slovaca
  1972 Opus, Bratislava 1972
  (1 gramofónová platňa, Pražskí madrigalisti)
 • spoluautorka Jana Mária Terrayová: Tance zo Slovenska zo 17. a 18. storočia
  1971 Slovenská hudba, Bratislava roč. 15, 1971, č. 9 – 10
  (Notová príloha Slovenského hudobného fondu, Bratislava)
 • Rybarič, Richard – Burlas, Ladislav (ed.): Johannes Schimbraczky: Missa super omnes gentes
  1968 Slovenská hudba, Bratislava roč. 12, 1968
  (Notová príloha Slovenského hudobného fondu, Bratislava)
 • Rybarič, Richard – Burlas, Ladislav (ed.): Johannes Schimbraczky: Angelis suis mandavit de te
  1968 Slovenská hudba, Bratislava roč. 12, 1968
  (Notová príloha Slovenského hudobného fondu, Bratislava)
 • Rybarič, Richard (ed.): Polyfónna hudba 16. a 17. storočia zo Slovenska
  1968 Supraphon, Praha 1968
  (1 gramofónová platňa)
 • Rybarič, Richard – Burlas, Ladislav (ed.): Johannes Schimbraczky: Congregati sunt inimici nostri
  1966 Slovenská hudba, Bratislava roč. 10, 1966
  (Notová príloha Slovenského hudobného fondu)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Osemnásta muzikologická konferencia
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 23, s. 11
 • Odišiel Benjamín Rajecký
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 18, s. 7
 • Barokové Vianoce v súčasnej interpretácii
  1988 Pravda, Bratislava roč. 69, 1988, č. 8 (12. 1.), s. 5
  (Slovenský ľudový umelecký kolektív)
 • Musica Antiqua Europae Orientalis, Bydgoszcz 1988
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 24, s. 11
 • Stredovek a renesancia na festivalovom pódiu
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 23, s. 7
 • Magyarország Zenetörténete I.
  Középkor, Akadémiai Kiadó, Budapest 1988
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 21, s. 6
 • Symfónie Franza Smidta
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 1, s. 6
 • Podlžnosti federácii
  Tri úvahy o česko-slovenských hudobných vzťahoch
  1988 Literárny týždenník, Bratislava roč. 1, 1988, č. 6, s. 15
 • Skromnosť mu bola ozdobou
  (Nekrológ Ladislava Galku)
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. (7. 10.), s. 5
 • Bagin, Pavol – Dibák, Igor – Jurík, Marián – Jurkovič, Miloš – Meier, Jaroslav – Rybarič, Richard – Zeljenka, Ilja: Anketa Hudobného života pred VII. zjazdom ZSSK
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 3, s. 1
 • Bologna 1987
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 22, s. 6
 • Za Miroslavom Venhodom
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 14, s. 7
 • Spomíname na Gustava Mahlera
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 9, s. 8
 • Odišla zakladateľská osobnosť slovenskej muzikológie
  Univerzitný prof. PhDr. Jozef Kresánek, DrSc.
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 7, s. 1
 • K päťdesiatke Františka Matúša
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 20, s. 3
 • Michail K. Michajlov: Štýl v hudbe
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 15, s. 3
 • Jubileum hudobného historika dr. Pavla Poláka, CSc.
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 3, s. 7
 • Hudba v českých dejinách
  Supraphon, Praha 1983
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 12, s. 3
 • Pozoruhodný edičný čin
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 88 (12. 4.), s. 5
  (Jozef Kresánek)
 • Dejiny hudobnej estetiky
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. 182 (3. 8.), s. 5
  (Marta Zágoršeková, Dénes Zoltai)
 • Aktuálnosť hudobnej historiografie
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. (22. 3.)
 • Úcta k vedeckej pravde
  Ernest Zavarský sedemdesiatročný
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 18, s. 5
 • Gramorecenzie
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 15, s. 8
 • K jubileu Jany Márie Terrayovej
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 8, s. 7
 • Spomienka na prof. Konštantína Hudeca
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 6, s. 7
 • Bydgoszoz ’82
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 20, s. 6
 • Kresánek, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 18, s. 3
 • Mikuláš Móric Pollentarius – slovenský barokový skladateľ
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 13, s. 8
 • Organové sympózium v Innsbrucku
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 20, s. 6
 • Suchoň, Eugen – Kresánek, Jozef – Burlasová, Soňa – Očenáš, Andrej – Čížek, Lubomír – Strnadová-Paráková, Zita – Matúš, František – Rybarič, Richard – Blaho, Jaroslav: Odkaz Februára hudobnému umeniu
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 4, s. 4, 7
 • Profil dr. Jany Márie Terrayovej pri príležitosti 55-ročných narodenín
  1977 Hudobný život, Bratislava roč. 9, 1977, č. 16, s. 7
 • Za profesorom Némethom-Šamorínskym
  1975 Hudobný život, Bratislava roč. 7, 1975, č. 4, s. 8
 • Národný umelec Mikuláš Schneider-Trnavský zomrel
  1968 Slovanský přehled, Praha roč. 44, 1968, s. 256
  (Historický ústav AV ČR)
 • Musica Antiqua Europae Orientalis (o festivale v Bydgoszczi)
  1966 Slovenská hudba, Bratislava roč. 10, 1966, č. 10, s. 475 – 476
 • Škrt v histórii neplatí! (Spomienka na univ. prof. Josefa Huttera)
  1964 Slovenská hudba, Bratislava roč. 8, 1964, č. 2, s. 61
 • Diskusia o problémoch súčasnej opery
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 6, s. 277 – 279
 • Premiéra poslednej Myslivečkovej opery v Opave
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 5, s. 227 – 228
 • K nedožitej šesťdesiatke profesora Konštantína Hudeca
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 3, s. 143 – 144
 • “Panska volenka” na Karlíne (opereta Tibora Andrašovana)
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, s. 135 – 136
 • Fantázia a bezprostrednosť (o Frederikovi Chopinovi)
  1960 Kultúrny život, Bratislava roč. 15, 1960, č. 8, s. 9
 • Úspechy súčasnej slovenskej hudby
  1958 Slovanský přehled, Praha roč. 34, 1958, č. 8, s. 282 – 284
 • Dielo Mikuláša Schneidera-Trnavského
  1958 Slovanský přehled, Praha roč. 34, 1958, č. 7, s. 256
  (Historický ústav AV ČR)
 • Medzinárodná súťaž Čajkovského v Moskve
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 6, s. 273 – 274
 • Koncert starej hudby v Košiciach
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 3, s. 125 – 127
 • Hudba a elektrónky
  1958 Kultúrny život, Bratislava roč. 13, 1958, č. 31, s. 9
 • Hudobná jar
  1958 Kultúrny život, Bratislava roč. 13, 1958, č. 24, s. 8
 • Znovuoživenie starej hudby
  (Koncerty na nádvorí starej radnice v Bratislave)
  1957 Kultúrny život, Bratislava roč. 12, 1957, č. 36, s. 9
 • Záverečné koncerty hudobného leta v Piešťanoch
  1957 Kultúrny život, Bratislava roč. 12, 1957, č. 31, s. 3 – 4
 • Interview s autorom opery Juro Jánošík
  1956 Kvety roč. 6, 1956, č. 39
 • Večne živé umenie Wolfganga Amadea Mozarta
  1956 Pod zástavou socializmu, Bratislava roč. 5, 1956, č. 2
  (Pravda)
 • Dôstojne oslávili Mozartov rok
  (Don Juan na scéne Štátneho divadla v Košiciach)
  1956 Kultúrny život, Bratislava roč. 11, 1956, č. 4, s. 7
 • “Veselé panie z Windsoru” v Košiciach
  1955 Hudební rozhledy, Praha roč. 8, 1955, č. 13, s. 667
 • Vypočujte si Moniuszkovu operu Hálka
  1953 Hudobný rozhlas roč. 6, 1953, č. 17
 • 60 rokov od smrti Petra Iljiča Čajkovského
  1953 Pravda, Bratislava roč. 34, 1953, č. (7. 11.)
 • Ján Levoslav Bella – zakladateľ našej národnej hudby
  1953 Pravda, Bratislava roč. 34, 1953, č. (4. 9.)
 • Kovařovičova opera Psohlavci v Bratislave
  1953 Pravda, Bratislava roč. 34, 1953, č. (20. 12.)
 • K druhej inscenácii Suchoňovej opery
  1952 Práca roč. 6, 1952, č. (30. 12.)
 • Ako pracuje hudobnovedná sekcia Sväzu československých skladateľov v Bratislave
  1952 Hudební rozhledy, Praha roč. 5, 1952, č. 19
 • K prehliadke novej slovenskej hudby
  1952 Hudební rozhledy, Praha roč. 5, 1952, č. 13
 • Nová inscenácia opery Krútňava
  1952 Novosti Bratislavy. Časopis ľudovej správy, Bratislava roč. 1, 1952
  (Ústredný národný výbor v Bratislave)
 • Vedecké recenzie
 • Jitka Ludvova: Česká hudení teorie 1750 – 1850
  1988 Hudební věda, Praha roč. III, 1988
 • Magyarország Zenetörténete I.
  Középkor, Budapest 1988
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 21, s. 6
 • Eseje o umení (o knihe Jána Albrechta)
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. (30. 7.)
 • Michail K. Michailov: Štýl v hudbe
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 15, s. 3
 • Hudba v českých dejinách
  Od středověku do novej doby
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 12, s. 3
 • Dejiny hudobnej estetiky
  (o knihe Zoltayho)
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. (3. 8.)
 • Historické organy na Slovensku
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. (26. 1)
 • Pozoruhodný edičný čin
  (reedícia zbierky Anna Szirmay-Keczerovej)
  1984 Pravda, Bratislava roč. 65, 1984, č. (12. 4.)
 • Významné publikácie o stredovekých rukopisoch slovenského pôvodu
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 19, s. 8
 • Ján Levoslav Bella
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 15, s. 8
  (recenzia gramoplatne)
 • Jozef Kresánek: Úvod do systematiky hudobnej vedy
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 18, s. 3
 • Oživená hudba
  1977 Hudobný život, Bratislava roč. 9, 1977, č. 23 – 24, s. 13
  (recenzia gramoplatne Collection of Bártfa)
 • Hudba v katedrále Notre Dame okolo roku 1200
  1975 Hudobný život, Bratislava roč. 7, 1975, č. 24, s. 3
  (recenzia gramoplatne)
 • Studie a materiály k dějinám starší české hudby (Praha 1965)
  1966 Slovenská hudba, Bratislava roč. 10, 1966, č. 7, s. 336
 • Hans Leo Hassler: Lustgarten neuer teutscher Gesäng Balletti
  1966 Slovenská hudba, Bratislava roč. 10, 1966, č. 1, s. 47
  (recenzia gramoplatne)
 • Z českých hudobných dejín
  1965 Hudobnovedné štúdie, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. IV, 1965
  (recenzia gramoplatne)
 • Heinrich Schütz: Geistliche Chormusik
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 9, s. 448
 • Jiří Vysloužil: Hudobníci 20. storočia
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 7, s. 344 – 345
 • Walter Wiora: Les quatres ages de la musique
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 7, s. 342 – 343
 • Bence Szabolcsi: A magyar zene évszázadi
  1963 Hudobnovedné štúdie, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. IV, 1963, s. 220 – 226
 • Jozef Kresánek: Sociálna funkcia hudby
  1962 Slovenská hudba, Bratislava roč. 6, 1962, č. 7, s. 221 – 222
 • Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae
  Tomus I. Fasc. 1 – 2. Budapest 1961
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 11, s. 504 – 506
 • Heinrich Besseler: Das musikalische Hören der Neuzeit
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 6
 • Rajeczky Benjamin: Melodiarium Hungariae medii aevi
  1960 Hudobnovedné štúdie IV, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1960, s. 333 – 339
 • Hans Christoph Wolf: Die Musik der alten Niederländer
  1959 Hudobnovedné štúdie III, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1959, s. 298 – 303
 • Dve dôležité maďarské hudobnovedné publikácie
  (Zenetudományi Tanulmányok Kodály Zoltán 75. születésnapjára. Rajeczky Benjamin: Melodiarium Hungariae medii aevi I.)
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 7 – 8, s. 351 – 352
 • W. Bittinger: Studien zur musikalischen Textkritik des mittelalterlichen Liedes
  1957 Hudobnovedné štúdie II, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1957, s. 187 – 192
 • Štefan Hoza: Opera na Slovensku
  (recenzia 1. dielu publikácie)
  1955 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 3, 1955, č. 2
 • Burlas, L. – Fišer, A. – Hořejš, A.: Hudba na Slovensku v XVII. storočí
  1955 Naša veda. Populárnovedecký mesačník Slovenskej akadémie vied a Čs. spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov, Bratislava roč. 2, 1955, s. 151 – 179
 • Nová kniha o Jánovi Levoslavovi Bellovi
  (recenzia brožúrky Ladislava Burlasa)
  1954 Hudební rozhledy, Praha roč. 7, 1954, č. 1, s. 55
 • Heinrich Besseler: Bourdon und Fauxbourdon
  1954 Hudobnovedný sborník II, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1954
 • K. Blaukopf: Musiksoziologie
  1953 Hudobnovedný sborník I, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1953, s. 189 – 192
 • G. Sneerson: Hudba v službách reakcie
  1953 Hudobnovedný sborník I, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1953, s. 177 – 179

Ocenenia

 • Cena Zväzu slovenských skladateľov
  1985
 • Výročná cena vydavateľstva OPUS
  1985
 • Medaila Ignaca Jana Paderewskeho, Poľsko
  1982
 • Medaila Slovenskej akadémie vied
  1978


« späť na zoznam Aktualizované: 27. 03. 2017