Profil osobnosti

Foto: Ivan Palovič st.

Ivan Palovič st.

13. 1. 1938 Bratislava – 12. 12. 1993 Bratislava

vážna hudba
klavír
pedagóg – klavír

Bio

Bio

-
súkromné štúdium u Rudolfa Macudzińského v Bratislave, neskôr súkromné hodiny klavíra u Magdalény Móryovej-Szakmáryovej v Spišskej Novej Vsi
1953 – 1958
Konzervatórium v Bratislave (klavír – Anna Kafendová)
1958
jednoročný študijný pobyt na Petrohradskom konzervatóriu v Rusku u profesora M. J. Chaľfina
1959 – 1963
VŠMU (Anna Kafendová)
od 1966
štipendium od Jána Cikkera a štúdium na viedenskej Hochschule für Musik (Bruno Seidlhofer)
1966 – 1993
pedagóg klavírnej hry na Katedre klávesových nástrojov VŠMU (1988 docent)
Jeho žiakmi boli napr. Elena Händler, Iveta Sukupová, Eva Rebrová, Tatiana Lenková, Darina Andrejková, Viera Sočůvková, Marián Varínsky, Valéria Kelly (ašpirantské štúdium), Eva Fergusson-Mazanovská, Václav Vait, Zuzana Kalinová, Alena Janáčková a i.

Ivan Palovič sa od absolvovania VŠMU venoval bohatej interpretačnej činnosti, ktorá tvorí podstatnú časť jeho tvorivého odkazu. Okrem klavírnych recitálov účinkoval často sólisticky so slovenskými a českými orchestrami. V oblasti komornej hudby spolupracoval s viacerými partnermi: huslistom Petrom Michalicom, violistom Jozefom Hošekom, violončelistom Jozefom Sýkorom, kontrabasistom Karolom Illekom a ďalšími. Na Slovensku uskutočnil sériu koncertov aj so známym ruským čelistom J. Pergamenščikovom.

Palovičova interpretačná charakteristika sa v kritikách spájala s energickým temperamentom, zmyslom pre štýl, skvelým rytmom, technickými dispozíciami, brilantnou hrou oktáv, akordov, veľkými gradačnými schopnosťami a i... Svojím interpretačným založením Palovič inklinoval viac ku skladbám romantikov a najmä k dielam 20. storočia (Rachmaninov, Skriabin, Prokofiev, Bartók a i.).

V repertoári Palovičovej bohatej koncertnej činnosti zaujíma špeciálne miesto úprimný vzťah k interpretácii pôvodných diel slovenských autorov. Bol jedným z prvých slovenských interpretov klavírnej tvorby J. N. Hummela, mimoriadny ohlas a uznanie získal interpretáciou Concertina J. Cikkera, no najmä rozsiahlym projektom naštudovania celého dovtedajšieho klavírneho diela Dušana Martinčeka, ktoré kompletne uviedol do koncertného života (t.j. diela, ktoré vznikli do začiatku 90-tych rokov). Okrem jeho skladieb s úspechom premiéroval i rad ďalších autorov – J. Hatríka, V. Bokesa, J. Malovca a i.

Z početných nahrávok v Slovenskom rozhlase, televízii a gramofónových vydavateľstvách je reprezentatívna nahrávka Hummelovho Koncertu pre klavír a orchester a mol op. 85 so Slovenskou filharmóniou a dirigentom Ladislavom Slovákom.

Počas svojho 27-ročného pôsobenia na VŠMU vychoval doc. Palovič mnoho absolventov, ktorí sa úspešne zaradili do slovenského koncertného života a hudobno-pedagogickej praxe. Treba zdôrazniť, že nepovažoval za najdôležitejší cieľ výchovu koncertného klaviristu. Ako pedagóg a súčasne interpret, poznajúc pomery v slovenskom koncertnom živote, vedel reálne posúdiť uplatnenie absolventa hry na klavíri. Okrem budovania sólového repertoáru orientoval svojich študentov najmä na potrebu získania praxe v oblasti komornej hry. Jeho žiakmi boli napr. Elena Händler, Iveta Sukupová, Eva Rebrová, Tatiana Lenková, Darina Andrejková, Viera Sočůvková, Marián Varínsky, Valéria Kelly (ašpirantské štúdium), Eva Fergusson-Mazanovská, Václav Vait, Zuzana Kalinová, Alena Janáčková a i.

(Pergler, František: Ivan Palovič (1938 – 1993): kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku. In: Hudobný život 2006/6, s. 26–28.)

Bibliografia

 • Pergler, František: Ivan Palovič - Spontánnosť a nadšenie pre krásu
  2018 Hudobný život 2018, č. 1 - 2, s. 36 – 38
 • Bubnáš, Juraj: Recenzie : Dušan Martinček: Music for Piano. Ivan Palovič, Alexander Cattarino, Mikuláš Škuta, Peter Pažický, Jordana Palovičová, Cyril Dianovský. Hudobný fond 2010
  2011 Hudobný život 2011, č. 9, s. 35
 • Pergler, František: Ivan Palovič (1938-1993) : kapitoly z histórie klavírneho umenia a pedagogiky na Slovensku
  2006 Hudobný život 2006, č. 6, s. 26 – 28
 • Čížik, Vladimír: Pripomíname si
  1998 Hudobný život 1998, č. 2, s. 9
 • Čížik, Vladimír: Za doc. Ivanom Palovičom
  1994 Hudobný život 1994, č. 1, s. 2
 • (ki): Pozoruhodný výkon M. Teleckého : Abonentný koncert Slovenskej filharmónie
  1982 Ľud 24.3. 1982, č. 70, s. 5
 • Palovič, Ivan; Hurajová, Eleonóra: Práca by mala byť vyznaním : Hovoríme s klaviristom Ivanom Palovičom
  1982 Smena 15.5. 1982, č. 114, s. 6
 • Adamčiaková, V.: Umelci k výročiu SNP
  1974 Hudobný život 1974, č. 9, s. 4
 • Čížik, Vladimír: Ivan Palovič
  1974 Slovenskí koncertní umelci I, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1974, s. 81 – 83

Diskografia

 • Foto: OPUS 100 – Živý odkaz našej hudby OPUS 100 – ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY
  2012 CD – Opus 910147-2
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Andante
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Ján Zimmer: Koncert pre klavír a orchester č. 6, op. 71 – Allegro
   Ján Zimmer (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jozef Grešák: Améby
   Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Dezider Kardoš: Res philharmonica op. 41
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  6. Miloslav Kořínek: Koncert – Molto lento ma ben ritmico
   Jozef Luptáčik (cl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  7. Šimon Jurovský: Symfónia č. 2 „Heroická“ – Boj
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  8. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  9. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  10. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  11. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Scherzo
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  12. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  13. Ivan Parík: Sonáta pre violončelo
   Jozef Sikora (vc)
  14. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  15. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Dušan Martinček: Music for Piano DUŠAN MARTINČEK: MUSIC FOR PIANO
  2010 CD – Hudobný fond SF00642131
  1. Dušan Martinček: Etudy op. 4
   Ivan Palovič st. (pf)
  2. Dušan Martinček: Rumunská rapsódia – Negrea
   Alexander Cattarino (pf)
  3. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"
   Ivan Palovič st. (pf)
  4. Dušan Martinček: Sonáta č. 7 "Apel"
   Miki Skuta (pf)
  5. Dušan Martinček: 10 Mouvements
   Peter Pažický (pf)
  6. Dušan Martinček: Venovania
   Jordana Palovičová (pf)
  7. Dušan Martinček: Nové nokturno
   Cyril Dianovský (pf)
 • Foto: Vladimír Bokes – Music for Piano VLADIMÍR BOKES – MUSIC FOR PIANO
  2001 CD – Hudobný fond SF 00322131
  1. Vladimír Bokes: Prelúdiá a fúgy, op. 53
   Stanislav Zamborský (pf)
  2. Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 2, op. 29
   Ivan Palovič st. (pf)
  3. Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 4, op. 48
   Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Chamber Music 1 CHAMBER MUSIC 1
  1993 CD – Hudobný fond SF 00092111
  1. Miro Bázlik: Sláčikové kvarteto
   Košické kvarteto
  2. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"
   Ivan Palovič st. (pf)
  3. Jozef Malovec: Sláčikové kvarteto č. 4
   Josef Skořepa (vn), Anton Lehotský (vn), Juraj Petrovič (vl), Peter Šochman (vc)
  4. Juraj Pospíšil: Villonská balada, op. 24
   Peter Drlička (cl), Alena Ulická (pf)
  5. Roman Berger: Exodus
   Ján Vladimír Michalko (org)
 • Foto: Chamber Music 3 CHAMBER MUSIC 3
  1993 CD – Hudobný fond SF 00152111
  1. Hanuš Domanský: Dithyramby
   Daniel Buranovský (pf)
  2. Iris Szeghy: Sláčikové kvarteto "Musica dolorosa"
   Moyzesovo kvarteto
  3. František Poul: Nokturná
   Zlatica Poulová (pf)
  4. Vladimír Bokes: Sonáta pre violu a klavír, op. 52
   Jozef Hošek (vl), Ivan Palovič st. (pf)
  5. Jozef Sixta: Piano Sonata
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Dušan Martinček DUŠAN MARTINČEK
  1981 LP – Opus 9111 1009
  1. Dušan Martinček: Dialógy vo forme variácií
   Ivan Palovič st. (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Dušan Martinček: Etudy op. 4 – Invencia
   Ivan Palovič st. (pf)
  3. Dušan Martinček: 12 prelúdií
   Ivan Palovič st. (pf)
  4. Dušan Martinček: Sonáta č. 4 "Toccata"
   Ivan Palovič st. (pf)
  5. Dušan Martinček: Sonáta č. 6 "Meditácia B-A-C-H"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Živý odkaz našej hudby : Komorná tvorba ŽIVÝ ODKAZ NAŠEJ HUDBY : KOMORNÁ TVORBA
  1975 LP – Opus 9111 0421-26
  1. Dezider Kardoš: Partita pre dvanásť sláčikových nástrojov op. 43 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  2. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Intermezzo
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  3. Oto Ferenczy: Hudba pre štyri sláčikové nástroje – Fantázia
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  4. Alexander Moyzes: Sonatina giocosa op. 57 – Finale
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  5. Andrej Očenáš: Zvony. Sonáta pre klavír op. 44 – Zvonili zore (Allegretto)
   Tatiana Fraňová (pf)
  6. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  7. Jozef Sixta: Sólo pre klavír
   Alexander Cattarino (pf)
  8. Dušan Martinček: Sonáta č. 2 "Poéma"
   Ivan Palovič st. (pf)
 • Foto: Ján Cikker JÁN CIKKER
  1971 LP – Opus 9112 0124
  1. Ján Cikker: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  2. Ján Cikker: Hommage à Beethoven
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Ján Cikker: Concertino pre klavír a orchester op. 20
   Ivan Palovič st. (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Vladimír Bokes: Sonáta pre violu a klavír, op. 52
  10. 9.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Hošek (vl), Ivan Palovič st. (pf)
 • Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 2, op. 29
  17. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič st. (pf)
 • Jozef Malovec: Amoroso
  12. 7.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Toporczer (vn), Ivan Palovič st. (pf)
 • Igor Dibák: Suita č. 3, op. 13
  pre klavír
  11. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Štátneho konzervatória, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič st. (pf)
 • Vladimír Bokes: Sonáta pre klavír č. 1, op. 17
  12. 11.
  1974
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Žilina, SK
  INTERPRETI: Ivan Palovič st. (pf)


« späť na zoznam Aktualizované: 13. 02. 2018