Profil osobnosti

Foto: Markéta Štefková Zdroj: www.htf.vsmu.sk

Markéta Štefková

1967

muzikológia, hudobná teória, publicistika, editor, hudobná dramaturgia, hudobný manažment
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1990 – 1995
absolventka hudobnej teórie na HTF VŠMU, titul Mgr.
1990 – 1995
učiteľka hry na klavíri, ZUŠ Senec
1990 – 1997
manažérka Medzinárodných interpretačných kurzov v Piešťanoch
1993 – 2005
manažérka Medzinárodnej klavírnej súťaže Johanna Nepomuka Hummela v Bratislave
1995 – 1996
kultúrna manažérka, Slovenská koncertná agentúra Slovkoncert, Bratislava
1996 – 2002
doktorandské štúdium na HTF VŠMU (odbor teória a dejiny umenia), titul PhD.
1997 – 2002
štipendistka DAAD, štúdium na Hudobnovednom inštitúte Univerzity v Hamburgu
2003 – 2010
členka Centra výskumu na HTF VŠMU, 2008 – 2010 ako vedúca
od 2003
pôsobí pedagogicky na HTF VŠMU v Bratislave (hudobná teória, hudobná estetika, hudobná analýza) ako aj na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
2004 – 2009
predsedníčka organizačného výboru konferencie Prezentácie – Konfrontácie, organizovanej Katedrou hudobnej teórie na HTF VŠMU, 2008 medzinárodnej vedeckej konferencie Po stopách J. N. Hummela v Bratislave, 2009 diskusného roundtable na VŠMU, venovaného 90. výročiu narodenia Jána Albrechta, 2010 interaktívneho projektu HTF VŠMU Pocta FCH, 2011 medzinárodnej muzikologickej konferencie Franz Liszt a jeho miesto v európskej hudobnej kultúre, 2013 medzinárodnej muzikologickej konferencie Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek) v Bratislave
2004 – 2010
zástupkyňa šéfredaktora redakčnej rady časopisu HTF VŠMU Tempo
2006 – 2011
umelecká riaditeľka medzinárodného hudobného festivalu Komorné dni Johanna Nepomuka Hummela
2009
titul doc., habilitovala na VŠMU v odbore hudobná teória (habilitačná prednáška Hudobná teória a analýza a ich význam pre hudobnú interpretáciu, prednesená v Malej koncertnej sále HTF VŠMU v Bratislave, 2. decembra 2008)
od 2009
členka International Grieg Society, 2010 študijný pobyt na Grieg Academy, University of Bergen, Nórsko, program EÚ Erasmus, od 2013 členka výkonného výboru (Executive Commitee)
2010 – 2015
samostatná vedecká pracovníčka (IIa) na Ústave hudobnej vedy SAV, zároveň vedúca Oddelenia systematickej hudobnej vedy
od 2010
členka Redakčnej rady časopisu Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV
2015
titul prof. v odbore hudobné umenie na HTF VŠMU (12. marca)
2015
usporiadala na VŠMU medzinárodný umelecko-vedecký projekt Grieg Day, pre ktorý získala grant z fondov EHP a Nórska (november 2015)

K ťažiskovým oblastiam jej skúmaní patria analyticko-estetické a interpretačné aspekty hudby skladateľov 16. – 21. storočia, teória hudobnej interpretácie, oblasť hudobnej rétoriky a reflexia základných hudobnoteoretických a hudobnoestetických princípov. Je autorkou niekoľkých monografií, hesiel o 21 českých a slovenských skladateľoch do prestížnej publikácie Reclams Komponistenlexikon (Stuttgart 2009) a desiatok odborných štúdií uverejnených v slovenskej, nemeckej, švajčiarskej, rakúskej, českej a nórskej odbornej tlači. V rámci prednáškových cyklov, príp. prednášok v rámci medzinárodných vedeckých podujatí, sa predstavila o. i. na vysokých hudobných školách a univerzitách v Lipsku, Hannoveri, Berne, Zürichu, Katoviciach, Bergene, Kodani, Eisenstadte, Prahe, Brne, Ostrave, Nitre a Banskej Bystrici. Je autorkou niekoľkých konceptov koncertov s hovoreným slovom, s ktorými sa predstavila na Slovensku i v zahraničí.

Bibliografia

 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Štefková, Markéta (ed.) a kol.: Edvard Grieg. Život a dielo / Life and Music
  2016 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2016
  (240 s., 1. vyd.)
 • O hudobnom čase
  2011 Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava 2011
  (158 s., 1. vyd., noty, tab.)
 • Moravský idióm v hudbe Leoša Janáčka
  Dizertačná práca
  2001 Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava 2001
  (217 s., 1. vyd.)
 • O živote pozemskom a o živote nebeskom alebo pojednanie o mahlerovskom svete v štyroch kapitolách
  Diplomová práca
  1995 Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava 1995
  (174 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Zúročenie exotických inšpirácií v Debussyho tvorbe
  2016 Pokojná, Katarína (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2016. Zborník príspevkov zo 14. ročníka muzikologického seminára usporiadaného Katedrou teórie a hudby v spolupráci s Centrom výskumu na HTF VŠMU, v Bratislave dňa 22. apríla 2016, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava 2016, s. 103 – 130
  (184 s., 1. vyd.)
 • Možnosti využitia teórie harmónie Miroslava Filipa pri analýze hudby 19. a 20. storočia
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 226 – 238
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)
 • K využitiu prvkov ľudovej hudby v umeleckej hudbe 19. a 20. storočia
  Prvky “národného štýlu” v klavírnych dielach Edvarda Griega
  2014 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 40, 2014, č. 4, s. 311 – 333
 • Die musikalische Sprache Janáčeks
  2014 Leoš Janáček: Das Schlaue Füchslein. Příhody lišky Bystroušky. Oper in drei Akten, Hamburg 2014, s. 14 – 19
  (Hamburgische Staatsoper)
 • Vorwort
  2014 Štefková, Markéta (ed.): Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek), Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava 2014, s. 7 – 8
 • Kresáneks Konzeption des “musikalischen Denkens” und die Möglichkeit ihrer Verwendung bei der Reflexion der Musik des 20. Jahrhunderts
  2014 Štefková, Markéta (ed.): Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek), Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava 2014, s. 135 – 158
 • Kresánkova koncepcia hudobného myslenia a možnosti jej využitia pri reflexii hudby 20. storočia
  2013 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 4 [30], 2013, č. 2, s. 246 – 264
  (2013 – RILM, CEJSH)
 • Balada g mol E. H. Griega v kontexte vývoja klavírnej balady
  2013 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 4 [30], 2013, č. 1, s. 33 – 57
  (2013 – RILM, CEJSH)
 • Teória harmónie Miroslava Filipa
  2013 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 39, 2013, č. 2, s. 119 – 153
 • Beethoven a Hummel: dva spôsoby rozvíjania klavírneho koncertu po Mozartovi
  Beethoven und Hummel: zwei Arten der Weiterentwicklung von Mozarts Klavierkonzerten
  2013 Prieniky slovenskej hudby v Európe a európskej hudby na Slovensku v 15. – 18. storočí / Der Einfluss der slowakischen Musik in Europa und der Einfluss der europäischen Musik auf die Slowakei im 15. – 18. Jahrhundert. Ed. Gerold Gruber – Eva Ferková, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2013, s. 239 – 296
 • Stilistische Originalität der Klaviermusik von Johann Nepomuk Hummel und die ästhetischen Aspekte ihrer Interpretation auf historischen und modernen Instrumenten
  2013 Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik des 16. – 18. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa. Hrsg. von Gerold W. Gruber, Music Forum, Bratislava 2013, s. 288 – 307
  (erschienen im Rahmen des EU-Projektes zur grenzüberschreitenden Kooperation Slowakei-Österreich Accentus Musicalis)
 • Možnosti využitia teórie harmónie Miroslava Filipa pri analýze hudby 19. storočia
  2013 Prezentácie – Konfrontácie 2013. Miesto a význam teórie hudby v prostredí vysokoškolského hudobného vzdelávania (venované jubileám Jozefa Kresánka a Miroslava Filipa), Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2013, s. 21 – 35
  (109 s., 1. vyd., Zborník príspevkov z 11. ročníka muzikologického seminára usporiadaného Katedrou teórie hudby v spolupráci s Centrom výskumu na HTF VŠMU v Bratislave dňa 17. apríla 2013. Ed. Kubandová, Janka – Jartim, Juraj)
 • Úvodom
  Ján Cikker včera a dnes
  2012 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Hommage à Ján Cikker, Bratislava roč. 38, 2012, č. 1, s. 5 – 7
  (Téma čísla: Hommage à Ján Cikker)
 • Význam klavírnej školy Johanna Nepomuka Hummela pre vývin estetických ideálov klavírnej interpretácie v 19. storočí
  2012 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 3 [29], 2012, č. 2, s. 216 – 253
  (2012 – RILM, CEJSH)
 • Vorwort
  2012 Štefková, Markéta (ed.): Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Franz Lizst a jeho miesto v európskej hudobnej kultúre, Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava 2012, s. 7 – 8
 • Krutopríbeh slovenskej národnej opery
  2012 Kapitoly k dejinám estetiky na Slovensku IV. Studia Aesthetica XIV. Ed. Jana Sošková, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2012, s. 299 – 332
 • Der Klavierstil von Johann Nepomuk Hummel und Franz Liszt
  2012 Štefková, Markéta (ed.): Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Franz Lizst a jeho miesto v európskej hudobnej kultúre, Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava 2012, s. 91 – 122
  (pri príležitosti 200. výročia narodenia tohto hudobného skladateľa a klavírneho virtuóza, Bratislava, 17. – 19. mája 2011)
 • Vplyv Johanna Nepomuka Hummela na hudbu popredných rakúskych a nemeckých skladateľov prelomu 18. a 19. storočia
  2012 Prezentácie – Konfrontácie 2012. Hudba v rakúsko-slovenskom regióne v 15. – 18. storočí. Zborník príspevkov z medzinárodného muzikologického seminára, usporiadaného Katedrou teórie hudby HTF VŠMU v dňoch 21. – 22. marca 2012, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2012, s. 131 – 157
  (Ed. Kubandová, Janka – Jartim, Juraj)
 • K interpretácii Prelúdia a fúgy fis mol (TK II.) Johanna Sebastiana Bacha
  2011 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 8, 2011, č. 3 – 4, s. 28 – 35
 • Význam citátov v Haiku Juraja Beneša
  2011 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 37, 2011, č. 2, s. 131 – 148
 • O harmónii v hudbe
  (In memoriam Juraj Beneš)
  2011 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 37, 2011, č. 2, s. 120 – 130
 • Edvard Grieg a Dánsko / Edvard Grieg and Denmark
  Medzinárodná muzikologická konferencia, Kodaň, 11. – 13. augusta 2011
  2011 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 2 [28], 2011, č. 2, s. 315 – 317
  (2011 – RILM, CEJSH)
 • Edvard Hagerup Grieg’s Piano Concerto in A minor, Op. 16
  in the context of developmental trends in the 19th and 20th century music [elektronický zdroj]
  2011 Troldhaugen 2011, s. 1 – 50
  (International Grieg Society)
 • Janáček und die Sprechmelodien
  2011 Leoš Janáček: Aus einem Totenhaus, Spielzeit 2011/2012, Viedeň 2011, s. 59 – 68
  (Wiener Staatsoper)
 • Práca s citátom v piesňových cykloch Juraja Beneša
  2011 Zemko, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 3. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 27. októbra 2011 v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2011, s. 26 – 52
 • Princíp harmónie v hudbe
  2011 Prezentácie – Konfrontácie 2011. Zborník príspevkov z muzikologického seminára usporiadaného Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v dňoch 9. – 10. marca 2011. Ed. Kubandová, Janka – Jartim, Juraj, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava 2011
  (247 s., 1. vyd.)
 • Klavírne koncerty Johanna Nepomuka Hummela ako most medzi Mozartom a Chopinom
  2010 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 36, 2010, č. 2, s. 132 – 150
  (Téma čísla: Osobnosti – Fryderyk Chopin)
 • Význam Johanna Nepomuka Hummela pre genézu štýlu “romantickej” hudby
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 [27], 2010, č. 2, s. 220 – 244
  (2010 – RILM, CEJSH)
 • Posolstvo Duchovného sveta krásy Jána Albrechta
  2010 Fenomén kreativity. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 4. – 5. júna 2009. Ed. Štefková, Markéta – Hledíková, Ida – Ridzoňová-Ferenčuhová, Mária, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2010, s. 28 – 37
 • Vplyvy folklórnej “modality” na hudobné myslenie Leoša Janáčka
  2010 Moravsko-slovenské folklorní inspirace v české a slovenské hudbě (Janáček, Novák, Martinů a jejich následovníci). Sborník z 30. ročníku muzikologické konference Janáčkián 2010. Ed. Karel Steinmetz a Jan Nowak, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2010, s. 41 – 57
 • K základným štrukturálnym prvkom, harmonickej podstate a posolstvu Suchoňovej Krútňavy
  2010 Miloslav Kabeláč (1908 – 1979) – Eugen Suchoň (1908 – 1993). Sborník příspěvků z mezinárodní muzikologické konference ke 100. výročí narození, Praha, Hudební fakulta AMU, 21. a 22. října 2008, Akademie múzických umění v Praze, Praha 2010, s. 102 – 125
 • Melodische Wahrheit. Die Rolle der Sprechmelodien in der musikalischen Poetik Leoš Janáčeks
  2010 Aus einem Totenhaus. Leoš Janáčeks letzte Oper, Wehrhahn-Verlag, Hannover 2010, s. 27 – 44
 • Duchovný svet krásy Jána Albrechta v kontexte ideí modernej estetiky a filozofie
  2009 Štefková, Markéta – Pokojná, Katarína (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2009. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2009, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2009, s. 79 – 86
 • Idey Jána Albrechta vo svetle modernej estetiky a filozofie
  2009 Štefková, Markéta – Pokojná, Katarína (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2009. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2009, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2009
 • Idey Jána Albrechta vo svetle modernej estetiky a filozofie
  2009 Štefková, Markéta (ed.): Auf den Spuren von Johann Nepomuk Hummel. Bericht zum Kongress aus Anlass des 230. Geburtstages von Johann Nepomuk Hummel am 30. – 31. Mai 2008 in Bratislava. Herausgegeben von Markéta Štefková, Divis-Slovakia, Bratislava 2009
  (174 s., 1. vyd., fotogr., noty, [Übersetzungen der Beiträge der slowakischen Teilnehmer in die deutsche Sprache: Alžbeta Poláková])
 • Hudobná teória a analýza a ich význam pre hudobnú interpretáciu
  2009 Zborník habilitačných a inauguračných prednášok. Zost. František Pergler, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava 2009, s. 188 – 193
 • Chopins Vorbild. Die Klavierkonzerte von Johann Nepomuk Hummel als Modell für Frédéric Chopin
  2009 Auf den Spuren von Johann Nepomuk Hummel. Bericht zum Kongress aus Anlass des 230. Geburtstages von Johann Nepomuk Hummel am 30. – 31. Mai 2008 in Bratislava. Herausgegeben von Markéta Štefková, Divis-Slovakia, Bratislava 2009, s. 103 – 131
 • Podstata hudobnej reči Suchoňovej Krútňavy
  2009 Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 241 – 264
 • Zu den Parallelen in der künstlerischen Entwicklung Edvard Griegs und Leoš Janáčeks und den volkstümlich-kunstmusikalischen Quellen des Melancholischen in Griegs Musik
  2009 Kongressbericht. Norweger und Europäer in Werk und Wirkung. 6. Deutscher Edvard-Grieg Kongress 19. bis 21. September 2008 in Leipzig. Hrsg. Brock, Hella – Reisaus, Joachim, Altenmedingen 2009, s. 172 – 185
  (Hildegard-Junker-Verlag)
 • Vorwort
  2009 Štefková, Markéta (ed.): Auf den Spuren von Johann Nepomuk Hummel. Bericht zum Kongress aus Anlass des 230. Geburtstages von Johann Nepomuk Hummel am 30. – 31. Mai 2008 in Bratislava. Herausgegeben von Markéta Štefková, Bratislava 2009 , Divis-Slovakia, Bratislava 2009, s. 7 – 9
  (174 s., 1. vyd., fotogr., noty [Übersetzungen der Beiträge der slowakischen Teilnehmer in die deutsche Sprache: Alžbeta Poláková])
 • Umelecká štylizácia lamento-toposu v hudbe
  2009 Urbancová, Hana (ed.): Lament v hudbe, Ústav hudobnej vedy SAV, AEPress, Bratislava 2009, s. 63 – 93
  (265 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica IV)
 • In jeder Kreatur ein Funke Gottes!
  (Janáčeks Adaptation der Aufzeichnungen aus einem Totenhaus)
  2009 Leoš Janáček: Aus einem Totenhaus, Spielzeit 2008/2009 (= Heft Nr. 36). Redaktion: Ulrich Lenz, Hannover 2009, s. 7 – 10
  (Niedersächsische Staatsoper Hannover)
 • Hudobná teória a analýza a ich význam pre hudobnú interpretáciu
  2008 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 5, 2008, č. 2 – 3, s. 14 – 16
 • Problematika hudobnej interpretácie v období “galantného štýlu”
  2008 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 5, 2008, č. 1, s. 4 – 6
 • Podstata hudobnej reči Suchoňovej Krútňavy
  2008 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 34, 2008, č. 3 – 4, s. 239 – 257
  (Téma čísla: Osobnosti: Eugen Suchoň – Karel Husa)
 • “In jeder Kreatur ein Funke Gottes”!
  Janáčeks Adaptation der Aufzeichnungen aus einem Totenhaus
  2008 Leoš Janáček: Aus einem Totenhaus. Oper in drei Akten, Hannover 2008, s. 7 – 10
 • K základným štrukturálnym prvkom a posolstvu Suchoňovej Krútňavy
  2008 Blahynka, Miloslav – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2008. Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej 16. – 17. mája 2008, Katedra teórie hudby a Centrum výskumu na HTF VŠMU v Bratislave, 6. ročník, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2008, s. 151 – 167
 • Romantické a impresionistické prvky v Griegovej skladbe Notturno op. 54
  2008 Blahynka, Miloslav – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2008. Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej 16. – 17. mája 2008, Katedra teórie hudby a Centrum výskumu na HTF VŠMU v Bratislave, 6. ročník, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2008, s. 39 – 45
  (172 s., 1. vyd.)
 • O hudobnom čase
  Štúdie k teórii interpretácie
  2007 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 4, 2007, č. 1, s. 5 – 8
 • Beethovenovská a mozartovská sonátovosť
  2007 Blahynka, Miloslav – Pokojná, Katarína – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie I. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2007, s. 25 – 40
  (170 s., 1. vyd.)
 • Suchoňova Krútňava vo víre dejín
  2007 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 227 – 240
 • Lamento-figúry v 1. a 3. časti Beethovenovej Sonáty mesačného svitu
  2007 Blahynka, Miloslav – Pokojná, Katarína – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie I. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2007, s. 75 – 84
  (170 s., 1. vyd.)
 • Krásna mlynárka Franza Schuberta
  2007 Blahynka, Miloslav – Pokojná, Katarína – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie I. Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2007, s. 141 – 166
  (170 s., 1. vyd.)
 • Die Bedeutung der „Leipziger Periode“ für Leoš Janáček und Frico Kafenda: zwei konträre Beispiele
  2006 Professionelle Musikausbildung und Internationalität [= IfMpF-­Monographie Nr. 16], Hrsg. von Lorenz Luyken und Stefan Weiss, Hannover 2006, s. 81 – 97
  (Hochschule für Musik und Theater)
 • Il sogno di Poppea Juraja Beneša: dialóg s Claudiom Monteverdim
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 2, s. 180 – 194
 • 5. ročník Medzinárodnej klavírnej súťaže J. N. Hummela
  2005 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 2, 2005, č. 2, s. 16
 • Zu den Einflüssen des mährisch-slowakischen Volksliedes auf die musikalische Sprache Leoš Janáčeks
  2005 Štúdia publikovaná od 1. mája 2004 do 30. apríla 2005 na Homepage Leoš-Janáček Gesellschaft, Bern 2005
 • Malá etuda na téma princip Janáček ilustrovaná na skladatelových fejetonech
  2004 Opus Musicum. Hudební revue, Brno roč. 36, 2004, č. 1, s. 28 – 31
 • Niekoľko poznámok k tvorbe textov o hudbe
  2004 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 1, 2004, č. 1, s. 4 – 11
 • Skamenený Juraja Beneša: k opernej poetike skladateľa
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 2, s. 215 – 250
  (Téma čísla: Hudobná estetika a poetika tvorby)
 • Význam moravsko-slovenskej ľudovej piesne pre "nápěvkový princip” Leoša Janáčka
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 1, s. 57 – 87
  (Téma čísla: Česko-slovenské vzťahy v hudbe)
 • Das “Prinzip der Sprechmelodie” Leoš Janáčeks
  Die Theorie des mährischen Volksliedes und ihre Auswirkungen auf Janáček kompositorische Praxis
  2003 Musiktheorie. Zeitschrift für Musikwissenschaft, Laaber-Verlag, Laaber roč. 18, 2003, č. 2 – 3, s. 142 – 169
 • Litánie okamihu
  2003 Čunderlíková, Eva – Hatrík, Juraj: Hlas pamäti – portrét skladateľa Juraja Hatríka, H Plus, Bratislava 2003, s. 80 – 82
  (211 s., 1. vyd., príloha 1 CD)
 • K Janáčkovým inšpiráciám “modalitou” ľudovej piesne
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 3 – 4, s. 381 – 425
  (Téma čísla: Modalita v hudbe)
 • K nutnosti korekcie funkcie “folklorizmu” u východoeurópskych skladateľov 20. storočia
  2002 Postavění hudby v rámci současných kulturních aktivit. Sborník z 26. ročníku muzikologické konference Janáčkiana 2002 (Ostrava, 5. a 6. června 2002), Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava 2002, s. 25 – 37
  (221 s., 1. vyd.)
 • Tretia symfónia Gustava Mahlera – problém symfónie na konci tradície
  1998 Martináková, Zuzana (ed.): Metódy analýzy a interpretácie hudby z historického a systematického aspektu II, Vysoká škola múzických umení, Bratislava 1998, s. 51 – 68
  (188 s., 1. vyd.)
 • Vyznanie
  1997 Materiály pro jednání konference “Hudba Leoše Janáčka ve škole”, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 1997, s. 13 – 16
  (Ediční pracoviště)
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Teória hudobnej interpretácie
  2011 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2011
  (172 s., 1. vyd., noty, tab.)
 • Na ceste k zmyslu
  (štúdie k hudobnej analýze)
  2007 Divis-Slovakia, Bratislava 2007
  (250 s., 1. vyd., noty, bibliogr.)
 • Editorská činnosť
 • Štefková, Markéta (ed.): Ivan Hrušovský: Úvod do štúdia teórie harmónie
  2019 Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Hudobné centrum, Bratislava 2019
  (288 s., 5. revidované vydanie, noty, hudba, hudobná harmónia, učebnice vysokých škôl)
 • Štefková, Markéta (ed.): Konzeptionen des musikalischen Denkens in der europäischen Musikwissenschaft des 20. Jahrhunderts (anlässlich des 100. Geburtsjahres von Jozef Kresánek)
  Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Koncepcie hudobného myslenia v európskej hudobnej vede 20. storočia (pri príležitosti 100. výročia narodenia Jozefa Kresánka), Bratislava, 21. – 22. októbra 2013
  2014 Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava 2014
  (233 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, fotogr., noty )
 • Štefková, Markéta (ed.): Franz Liszt und seine Bedeutung in der europäischen Musikkultur
  Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Franz Lizst a jeho miesto v európskej hudobnej kultúre, pri príležitosti 200. výročia narodenia tohto hudobného skladateľa a klavírneho virtuóza, Bratislava, 17. – 19. mája 2011
  2012 Ústav hudobnej vedy SAV, Divis-Slovakia, Bratislava 2012
  (268 s., 1. vyd., tab., noty)
 • Štefková, Markéta – Hledíková, Ida – Ridzoňová-Ferenčuhová, Mária (zost.): Fenomén kreativity
  Kreativita, umelecké myslenie, estetické hodnotenie a intermedialita. Zborník z vedeckej konferencie Fenomén kreativity, ktorá sa konala 4. – 5. júna 2009
  2010 Vysoká škola múzických umení, Bratislava 2010
  (95 s., 1. vyd.)
 • Štefková, Markéta – Pokojná, Katarína (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2009
  Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2009
  2009 Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2009
  (144 s., 1. vyd., fotogr., noty, tab.)
 • Štefková, Markéta (ed.): Auf den Spuren von Johann Nepomuk Hummel
  Bericht zum Kongress aus Anlass des 230. Geburtstages von Johann Nepomuk Hummel am 30. – 31. Mai 2008 in Bratislava. Herausgegeben von Markéta Štefková. [Übersetzungen der Beiträge der slowakischen Teilnehmer in die deutsche Sprache: Alžbeta Poláková
  2009 Divis-Slovakia, Bratislava 2009
  (174 s., 1. vyd., fotogr., noty)
 • Blahynka, Miloslav – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie 2008
  Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej 16. – 17. mája 2008, Katedra teórie hudby a Centrum výskumu na HTF VŠMU v Bratislave, 6. ročník
  2008 Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2008
  (172 s., 1. vyd.)
 • Blahynka, Miloslav – Pokojná, Katarína – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie II
  Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku 2007 [5. ročník], elektronický zdroj
  2007 Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2007
  (1 CD-ROM)
 • Blahynka, Miroslav – Pokojná, Katarína – Štefková, Markéta (ed.): Prezentácie – Konfrontácie I
  Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v rokoch 2004 – 2006
  2007 Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Divis-Slovakia, Bratislava 2007
  (170 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Eldbjørg Hemsing: „Tá najdôležitejšia vec je nájsť cestu ku komunikácii.“
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7 – 8, s. 17
 • Edvard Grieg a ľudský hlas
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 7 – 8, s. 32
 • Srdečné blahoželanie prof. Miloslavovi Starostovi pri príležitosti 70. výročia narodenia a 45. výročia pôsobenia na HTF VŠMU
  2010 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 7, 2010, č. 1, s. 24
 • Šebanová, Dáša – Štefková, Markéta: Hummel vyrástol v Bratislave a vždy sa sem rád vracal
  2009 Bratislavské noviny, Bratislava roč. XIII, 2009, č. 15, s. 10
 • Štefková, Markéta – Arens, Rolf-Dieter: Všetci hrajú Chopina, ale prečo nehrajú neskorého Hummela?
  Je to rovnako dobrá hudba! (Rozhovor s Rolfom-Dieterom Arensom)
  2009 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 6, 2009, č. 2, s. 29 – 30
 • Štefková, Markéta – Jelínek, Mikuláš – Čierniková, Irina – Lapšanský, Marián – Heinzová, Mária: Anketa pri príležitosti 60. výročia VŠMU
  2009 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 6, 2009, č. 2, s. 1 – 3
 • Štefková, Markéta – Hošek, Jozef – Kačic, Ladislav – Michalko, Ján Vladimír – Černecká, Ida: Anketa pri príležitosti 60. výročia VŠMU
  2009 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 6, 2009, č. 1, s. 1 – 3
 • Štefková, Markéta – Iršai, Jevgenij: Myslím, že som šťastný
  Rozhovor s Jevgenijom Iršaiom
  2009 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 6, 2009, č. 1, s. 4 – 6
 • Štefková, Markéta – Arens, Rolf-Dieter: Je potrebné ponúknuť viac
  Rozhovor
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 7 – 8, s. 11
  (Rolf-Dieter Arens – klavír, Komorné dni J. N. Hummela, Bratislava)
 • Štefková, Markéta – Iršai, Jevgenij: Hudba je pre mňa živým organizmom...
  (rozhovor s Jevgenijom Iršaiom)
  2009 Hudba, Hevhetia, Košice roč. 4, 2009, č. I. – II. Q, s. 48 – 49
 • Štefková, Markéta – Klinda, Ferdinand – Stracenská, Viktória – Bokes, Vladimír – Matej, Daniel – Jurkovič, Miloš: Anketa pri príležitosti 60. výročia VŠMU
  2008 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 5, 2008, č. 2 – 3, s. 1 – 4
 • Štefková, Markéta – Hubová, Dagmar – Hatrík, Juraj – Starosta, Miloslav – Michalica, Peter: 60 rokov VŠMU
  (anketa)
  2008 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 5, 2008, č. 1, s. 1 – 3
 • Štefková, Markéta – Zvara, Vladimír – Bendik, Martin – Bokes, Vladimír – Zagar, Peter: Krútňava včera a dnes
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 8, s. 9 – 11, 13 – 15
  (Polemika odvysielaná na Rádiu Devín v relácii Rozhovory o hudbe, moderoval Peter Zagar)
 • Hummel: Rovnako ako slávny a uznávaný ako Beethoven
  Hummel: berühmt und anerkannt wir Beethoven / Hummel: famous and recognised just like Beethoven (rozhovor)
  2008 Twin City Journal. Magazín miest Bratislavy a Viedne, Bratislava roč. 2, 2008, č. 5, s. 32 – 34
  (Hlavné mesto SR Bratislava)
 • Beethovenovská a mozartovská sonátovosť
  2008 ARS SONANS 2. Premeny v čase, Katedra hudby, Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2008, s. 101 – 115
 • Rozhovor s dekankou HTF VŠMU
  2007 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 4, 2007, č. 2, s. 1 – 2
 • Objektívny a subjektívny čas v hudbe a v interpretácii hudobného diela
  2007 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 4, 2007, č. 2, s. 6 – 9
 • Štefková, Markéta – Hanngiesser, Manfred: Hummelova spoločnosť vo Weimare
  Rozhovor s Manfredom Hanngiesserom
  2007 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 4, 2007, č. 2, s. 15
 • Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Sonáta op. 111 c mol (1821 – 1822)
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 7 – 8, s. 30 – 32
 • Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Sonáta op. 81a Es dur “Les Adieux” (1809 – 1810)
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 6, s. 10 – 13
 • Ludwig van Beethoven (1770 – 1827): Sonata quasi una fantasia op. 27 č. 2 cis mol (1801)
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 5, s. 18 – 20
 • Johann Nepomuk Hummel
  2007 Bulletin BHS. Bratislavské hudobné slávnosti. Koncert v utorok 4. decembra 2007, Slovenská filharmónia, Bratislava 2007
 • Melos-Étos tradíciou
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 1, s. 4 – 9
 • Koncerty komorných orchestrov pri príležitosti Roka slovenskej hudby
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 32, 2006, č. 3 – 4, s. 407 – 412
  (Téma čísla: Hudba – Rok slovenskej hudby)
 • Autentická interpretácia
  2006 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 3, 2006, č. 2, s. 3 – 11
 • Rok slovenskej hudby
  2006 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 3, 2006, č. 2, s. 1
 • Niel Rishoi: Edita Gruberová. Portrét
  2006 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 3, 2006, č. 1, s. 20 – 21
 • Hannover všetkým vrelo odorúčam!
  2006 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 3, 2006, č. 1, s. 23
 • Komorné dni J. N. Hummela, Bratislava
  Medzinárodný cyklus koncertov, Bratislava, 2. – 30. mája 2006. Koncertný bulletin
  2006 Bratislava 2006
  (24 s., 1. vyd., Spoločnosť Johanna Nepomuka Hummela)
 • Hummelova súťaž
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 7 – 8, s. 4
  (Medzinárodná klavírna súťaž J. N. Hummela, Bratislava, 5. ročník, 29. mája – 5. júna)
 • Spomienka na Lazara Bermana
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 4, s. 8
  (Lazar Berman – klavír)
 • Juraj Hatrík: Balady o dreve
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 3, s. 24 – 25
  (festival Nová slovenská hudba, 22. ročník)
 • Štefková, Markéta – Matej, Daniel: Odpoveď prof.ENDOM a iné odpovede
  Rozhovor s Danielom Matejom
  2005 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 2, 2005, č. 2, s. 5 – 10
 • Štefková, Markéta – Kučerová, Adriana: Chcem spievať na Slovensku
  Rozhovor s Adrianou Kučerovou
  2005 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 2, 2005, č. 1, s. 2 – 5
 • Úvodník
  2005 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 2, 2005, č. 1, s. 1
 • Matej, Daniel: Doc.END: “Before and after silence 3”
  2005 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 2, 2005, č. 1, s. 9 – 10
  (úvodná poznámka Markéta Štefková)
 • Štefková, Markéta – Buranovský, Daniel: Tvorivá perspektíva
  Rozhovor s Danielom Buranovským, vedúcim Katedry klávesových nástrojov
  2005 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 2, 2005, č. 1, s. 2 – 5
 • Komorný koncert. Zwiebelovo kvarteto
  Malá sála Slovenskej filharmónie
  2005 Bulletin BHS. Bratislavské hudobné slávnosti. Koncert v sobotu 1. októbra 2005, Slovenská filharmónia, Bratislava 2005
 • Wiener Festwochen 2004: Janáčkovský večer s Andrásom Schiffom
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 7 – 8, s. 42 – 43
  (150. výročie narodenia Leoša Janáčka)
 • Niekoľko poznámok k interpretačnej demokracii
  (úvaha inšpirovaná myšlienkami a pôsobením Nikolausa Harnoncourta)
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 6, s. 38 – 40
 • Bruno Walter (1876 – 1962). Musiktage – Recontres Europeennes, Bratislava, 12. – 18. IX. 2004
  [preklady Markéta Štefková a Rakúske kultúrne fórum]
  2004 Bratislava 2004
  (40 s., 1. vyd., Pressburger Philharmoniker)
 • Absolventský koncert Mirka Krajčího tak trochu veľkonočne
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 11 – 12, s. 7
 • Moyzesovci s premiérou
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 22, s. 3
  (Bratislavské hudobné slávnosti, koncert: 12. októbra 1994, Moyzesovo kvarteto, Peter Poldauf – bas, Hudba pre bas a sláčikové kvarteto Stratené deti venovanej Eugenovi Suchoňovi)
 • Recenzie
 • Eduard Hanslick: O hudobnom krásne
  preklad Ladislav Šimon, Bratislava, Hudobné centrum 2010
  2012 Hudobný život, Bratislava roč. 44, 2012, č. 7 – 8, s. 59
  (recenzia knihy)
 • Hummel Piano Septets
  Aya Okuyama, Allessandro Commellato, Solamente naturali, Brilliant Classics 2010
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 3, s. 33
  (recenzia CD)
 • Johann Nepomuk Hummel: Missa solemnis (1806)
  Solamente naturali (umelecký vedúci Miloš Valent), Didier Talpain, Chorus Alea, Branislav Kostka... Pavian Records 2008...
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 9, s. 36
  (recenzia CD)
 • Ludwig van Beethoven: Piano Concertos No. 2 and No. 5 “Emperor”
  London Symphony Orchestra, Andreas Delfs, John O’Connor, klavír. Telarc 2007/distribúcia Divyd
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 3 – 4, s. 55 – 56
  (recenzia CD)
 • Egon Krák: Mémoires I. komorná hudba
  Hudobný fond 2006
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 1 – 2, s. 55
  (recenzia CD)
 • Juraj Hatrík: Piano Music for Children
  Pelle Otvorušká uvádza klavírne rozprávky Juraja Hatríka... Diskant...
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 4, s. 32 – 33
  (recenzia CD)
 • Juraj Beneš: O harmónii
  (pokus o úvod do nejakej budúcej teórie harmónie). Hudobné centrum 2003, Bratislava
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 2, s. 46 – 47
  (recenzia knihy)
 • Roger Scruton: The Aesthetics of Music
  Clarendon Press, Oxford 1997...
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 3 – 4, s. 481 – 485
  (Téma čísla: Modalita v hudbe)
 • Vedecké recenzie
 • Ľubomír Chalupka: Slovenská hudobná avantgarda
  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia
  2014 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 5 [31], 2014, č. 2, s. 349 – 353
 • Slávka Kopčáková: Vývoj hudobnoestetického myslenia na Slovensku v 20. storočí
  2013 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 4 [30], 2013, č. 2, s. 338 – 340
  (2013 – RILM, CEJSH)
 • Ladislav Burlas – Renáta Beličová: Zvuk – problém hudobnej estetiky aj hudobnej pedagogiky
  Žilina. EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, 2012, 142 s...
  2013 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 39, 2013, č. 1, s. 108 – 110
 • Roger Scruton: Hudobná estetika
  2012 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 3 [29], 2012, č. 2, s. 290 – 294
  (2012 – RILM, CEJSH)
 • Cesty k Chopinovi
  Medzinárodná konferencia, Katovice, 6. – 7. mája 2010
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 [27], 2010, č. 2, s. 322 – 323
  (2010 – RILM, CEJSH)
 • Eva Ferková: Hudobná analýza. Teória a stručné dejiny (2007)
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 [27], 2010, č. 1, s. 156 – 158
  (2010 – RILM, CEJSH)
 • Eva Ferková: Hudobná analýza. Teória a stručné dejiny (2007)
  2008 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 5, 2008, č. 1, s. 23 – 24
 • Jakov Izakovič Miľštejn: Štúdie o Chopinovi (orig. vyd. Muzyka 1987)
  Berta Lejbaševna Kremenštejnová: Pedagogika G. G. Nejgauza (Muzyka 1984)... Hudobné centrum, Bratislava 2004. Počet strán 340...
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 1, s. 103 – 105
 • Štúdie o Chopinovi. Pedagogika G. G. Nejgauza – recenzia
  2005 Tempo, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava roč. 2, 2005, č. 2, s. 32 – 33


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 01. 2020