Profil osobnosti

Foto: Ladislav Kupkovič Autor: Miloš Jurkovič

Ladislav Kupkovič

17. 3. 1936 Bratislava – 15. 6. 2016 Haste (D)

ladislav-kupkovic.com

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1950 – 1955
Konzervatórium v Bratislave (husle – Albín Vrteľ)
1955 – 1960
VŠMU (husle – Mikuláš Jelínek)
1955 – 1961
člen sláčikového tria KAF (Ladislav Kupkovič, Ján Albrecht, Miroslav Filip), súčasne člen orchestra súboru Lúčnica
1959 – 1960
dirigent orchestra maďarského ľudového umeleckého súboru Mladé srdcia
1960 – 1961
VŠMU (dirigovanie – Ľudovít Rajter)
1960 – 1965
člen Slovenskej filharmónie (skupina prvých huslí)
1961 – 1963
koncertný majster orchestra Vojenského umeleckého súboru v Bratislave počas vojenskej služby
1963 – 1971
jeden z iniciátorov vzniku súboru Hudba dneška a organizátorom jeho činnosti
od 1965
skladateľ v slobodnom povolaní
1969 – 1970
štipendijný pobyt v Berlíne v rámci programu DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)
1971 – 1974
pôsobenie v Kolíne nad Rýnom
1973 – 2001
pedagóg novej hudby, hudobnej teórie a kompozície na Hochschule für Musik und Theater v Hannoveri (1973 docent, 1976 profesor)

"Kupkovič stál na sklonku 50. a v 60. rokoch so svojimi generačnými druhmi P. Kolmanom, I. Zeljenkom, R. Bergerom, I. Paríkom, M. Bázlikom a J. Malovcom pri kolíske slovenskej hudobnej avantgardy, popri P. Kolmanovi predstavujúc jej najradikálnejšie krídlo. Ako skladateľ-autodidakt sa spomedzi svojich vrstovníkov najľahšie rozchádzal z tradíciou; táto východisková pozícia mu uľahčovala nekompromisné ignorovanie princípov, ktoré dovtedy tvorili bázu hudobnej kompozície, nevynímajúc tradičné ponímanie času, procesovosti a vzťahov medzi jednotlivými parametrami hudby. Po aplikovaní prísnych postupov seriálnej kompozície (Rozhovory, 1961; Skica, 1962; Žalm, 1963) sa vo svojej tvorbe zameral na radikalizáciu zvuku počnúc kľúčovou skladbou Mäso kríža (1962), ktorej drsnosť, prevaha bicích nástrojov, vrátane netradičných (zvon) predznamenali cestu, ktorou sa Kupkovič uberal nasledujúcich takmer 15 rokov, ďalej prehlbujúc tieto tendencie netradičnými nástrojovými kombináciami, používaním zvuku z magnetofónového pásu a sústreďujúc sa na postupy malej a veľkej aleatoriky a koláže (Preparované texty I – IV, 1968–70). Nový bol aj spôsob zápisu jeho hudby, ktorá sa interpretovala z grafických listov, z premietaných diapozitívov a pod. Kupkovičova kompozičná tvorba bola od roku 1964 úzko spätá so súborom Hudba dneška, ktorý sa stal realizátorom (nielen) jeho najodvážnejších experimentov a ktorého koncerty dostávali neraz charakter happeningu, najmä v rámci Smolenických seminárov (experimentálne koncerty Profily, 1968; Ad libitum, 1969), kde sa veľká aleatorika stala princípom organizácie podujatia. So súborom Hudba dneška v spolupráci s Experimentálnym štúdiom Čs. rozhlasu v Bratislave exportoval tieto projekty aj do iných miest v ČSSR (Brno, 1969), resp. do zahraničia (Západný Berlín, 1969). Záľuba v organizovaní hudobných veľkoprojektov sprevádzala Kupkoviča aj v jeho novej vlasti, kde v Berlíne, Recklingshausene, Bonne, Hannoveri, Darmstadte, Mainzi, Hannoveri v rokoch 1970–74 organizoval experimenty, zahŕňajúce neraz stovky účinkujúcich (vrátane obecenstva) a v prípade Bonnu (Klanginvasion auf Bonn, 1971) zapojil celé hlavné mesto SRN.
Podobne radikálny, aký bol Kupkovičov vývoj do polovice 70. rokov, bol aj jeho obrat smerom k tonálnej kompozícii a klasicistickej poetike, ktorý prebiehal síce plynule, no ktorý zároveň jednoznačne určil jeho ďalšie kompozičné smerovanie až do dnešných dní.
Počnúc Mäsom kríža sa Universal Edition Wien stalo hlavným vydavateľom Kupkovičových kompozícií, najmä (no nielen) experimentálneho obdobia. Neprehľadný počet nahrávok najmä v nemeckých rozhlasových staniciach svedčí o aktuálnosti jeho tvorby do dnešných dní."

(RAJTEROVÁ, Alžbeta: Ladislav Kupkovič. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 144 – 145.)

 

Diela

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • CHALUPKA, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda
  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia
  2011 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • CHALUPKA, Ľubomír: Tvorivý odkaz Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča ako inšpirácia pre identifikáciu podobností a odlišností v slovenskej hudbe
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 33–37
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Akceptovanie hudobnej tradície v tvorbe Ivana Paríka, Dušana Martinčeka a Ladislava Kupkoviča
  2011 Slovenská hudba roč. 37, 2011, č. 4, s. 350–356
 • CHALUPKA, Ľubomír: Unitas multiplex...
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 7-8, s. 46–48
 • VOGT, Hans: Neue Musik seit 1945
  1982 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart 1982, s. 59, 480–481
 • HRČKOVÁ, Naďa: Hrozné dieťa slovenskej hudby?
  1969 Hudobný život roč. 1, 1969, č. 4, s. 3
 • Umelecká kritika a publicistika
 • MEDŇANSKÁ, Irena: Pro Musica nostra Sarossiensi
  II. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 16.-23. júna, Hudobné centrum, Naša kultúra/Cultura nostra
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 14-15
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Hudba dneška v SNG: Recitations
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 11, s. 3
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Dalibor Karvay : Souvenirs [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 38–39
 • MACHAJDÍK, Peter: Ladislav Kupkovič : Chamber Music for Violin and Piano [recenzia CD]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 52
 • LENNER, Eduard: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 8–9
 • TURÁK, František: Dva návraty na Epoché
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 6–7
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre
  11. ročník, 19.–21. augusta, Modra, Hudba Modre, o.z.
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 9
 • ALEXANDER, Juraj: Skalica opäť plná hudby
  8. ročník, 12.–15. júna, Skalica, Mesto Skalica, Moyzesovo kvarteto, ZUŠ Skalica
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 9
 • Ladislav Kupkovič verstorben
  2016 In: http://www.hmtm-hannover.de/de/aktuelles/meldungen/archiv/2016/juni/artikel/ladislav-kupkovic-verstorben
  2016
 • ŠTÚŇ, Marián: Hudba na radnici v Trnave
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 11
 • RAJTER, Adrian: Ladislav Kupkovič [nekrológ]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 3
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Cíferská hudobná jar
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 3
 • LETŇANOVÁ, Elena: Súčasná slovenská hudba na FORFESTe
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 50
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 6, s. 9
 • BUBNÁŠ, Juraj: Ladislav Kupkovič: "Na Slovensko som nikdy nezanevrel." [rozhovor]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 6, s. 4–5
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Accelerande [recenzia CD]
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 12, s. 38
 • BUBNÁŠ, Juraj: Konvergencie
  Konvergencie na Konvergenciách
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 6
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: ŠKO Žilina
  Čižmarovič opäť doma
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 6, s. 16
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachu
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 4, s. 12
 • STÝBLOVÁ, Magdaléna: Zaujímavý program s japonským začiatkom i koncom
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 4, s. 5
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 4
 • BUBNÁŠ, Juraj: Slovenská filharmónia
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 6, s. 2
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: O Divergenciách i Peknej hudbe...
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 10, s. 6
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Cikkerovský projekt Moyzesovcov v Pálffyho paláci
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 1–2, s. 8
 • ŠUBA, Andrej: Divergencie v Skalici
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 9, s. 10
 • ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 2
 • (hž): Spravodajstvo
  V rámci benefičného koncertu v prospech japonského orchestra Sendai Philharmonic...
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 10, s. 6
 • CHALUPKA, Ľubomír: Ladislav Kupkovič: String Quartets [recenzia CD]
  2009 Hudobný život , Hudobné centrum 2009, č. 4, s. 36
 • BOKES, Vladimír: Jubileá... Ladislav Kupkovič
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 3, s. 31
 • GODÁR, Vladimír: Komorná hudba Ladislava Kupkoviča
  2004 Slovo 2004, č. 10, s. 20
 • JIRACEK, Petr: Slawisches Temperament, beherztes Spiel. Das Moyzes-Quartett aus Bratislava spielt in der Alten Kapelle
  2003 (20. 5.) Hannoversche Allgemeine Zeitung 2003 (20. 5.)
 • STADRUCKER, Ivan: Prísť na svoj koncert
  Hovoríme s hudobným skladateľom Ladislavom Kupkovičom
  2003 Literárny týždenník roč. 16, 2003, č. 13 (26. 3.), s. 9
 • JURÍK, Marián: Bratislavské hudobné slávnosti '90
  Cirkevný spolok – Ladislav Kupkovič
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 24, s. 5
 • ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Na spoločných vlnách
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 19, s. 6
 • HANZELOVÁ, Martina: Kupkovič a jeho "hudba dneška"
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 14, s. 7
 • JURÍK, Marián: Slovo má Enfant terrible slovenskej hudby Ladislav Kupkovič [rozhovor]
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 12, s. 10–11
 • KLIMO, Štefan: Darmstadt 68. Rozhovor s L. Kupkovičom
  1969 Slovenská hudba 1969, č. 1, s. 14–15
 • JURÍK, Marián: S Ladislavom Kupkovičom o hudbe, ktorá nás (ne)zaujíma
  1965 Slovenská hudba 1965, č. 4, s. 164–166
 • Personálna bibliografia
 • Ilja Zeljenka
  2008 Slovenská hudba roč. 34, 2008, č. 1, s. 73–75
 • Elegické spomienky na 60. roky na pozadí kontaktov s českými hudobníkmi
  2007 Slovenská hudba roč. 33, 2007, č. 3-4, s. 557–560
 • Písané pre Hudobný život
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 2, s. 9
 • Za profesorom Vrteľom
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 11, s. 2
 • Osud tonality v 20. storočí
  1997 Hudobný život roč. 39, 1997, č. 21, s. 1, 7
 • Ako smieme komponovať
  1991 Slovenská hudba 1991, č. 2–3, s. 290
 • Hudba dneška
  1991 Slovenská hudba 1991, č. 2–3, s. 289
 • Úloha tonality v súčasnom a aktuálnom komponovaní
  1991 Slovenská hudba 1991, č. 2–3, s. 286–288
 • Die Rolle der Tonalität im zeitgenössischen und zeitgemäßen Komponieren
  1981 Zur „Neuen Einfachheit“ in der Musik, Wien-Graz 1981, s. 90–95
  (ed. Kollaritsch, Otto)
 • Kompozičný materiál dnes
  1969 Slovenská hudba 1969, č. 6–7, s. 228–233
 • Komorná hudba zajtra
  1968 Slovenská hudba 1968, č. 9–10, s. 422–425
 • K interpretácii Novej hudby
  1967 Slovenská hudba 1967, č. 10, s. 440–441
 • Vytvorí naša hudba novú „náuku o harmónii“?
  1966 Slovenská hudba 1966, č. 9, s. 400–403
 • Aleatorika
  1966 Slovenská hudba 1966, č. 8, s. 343–347
 • Korešpondencia pokračuje
  1966 Slovenská hudba 1966, č. 7, s. 311–312

Diskografia

 • Foto: Dalibor Karvay : Souvenirs DALIBOR KARVAY : SOUVENIRS
  2017 CD – Hudobné centrum HC 10045
  1. Franz Waxman: Carmen Fantasie
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  2. Camille Saint-Saëns: Introduction et Rondo capriccioso en la mineur, Op. 28
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  3. Niccolò Paganini: Caprice No. 24
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  4. Jules Massenet: Meditácia z opery Thaïs
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  5. Henryk Wieniawski: Polonaise brillante, Op. 4
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  6. Joseph Achron: Hebrew Melody, Op. 33
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  7. Ladislav Burlas: Kadencia
   Dalibor Karvay (vn)
  8. Ľudovít Rajter: Rondo romantico As dur
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  9. Ladislav Kupkovič: Souvenir
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  10. William Kroll: Banjo and Fiddle
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  11. Maurice Ravel: Tzigane
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
 • Foto: Slovenská pieseň : Danubius Octet Singers SLOVENSKÁ PIESEŇ : DANUBIUS OCTET SINGERS
  2017 CD – Harmonia Seraphica 2411-003-2
  1. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  2. Viliam Figuš-Bystrý: Mužské zbory op. 49 – Hoj, zem drahá
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  3. Viliam Figuš-Bystrý: Hojže, Bože…
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  4. Viliam Figuš-Bystrý: Mužské zbory op. 49 – Zmráka sa
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Hoj vlasť moja
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  6. Alexander Moyzes: Devín, milý Devín
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  7. Leoš Janáček: Na prievoze
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  8. Béla Bartók: Päť slovenských ľudových piesní pre mužský zbor
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  9. Ján Cikker: Tri mužské zbory – Povedzte mojej materi
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  10. Ján Móry: Naše krásne Pohronie
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  11. Ján Móry: Hej, tá paša zelená
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  12. Ján Móry: Povedala, že ma nechce
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
  13. Ján Móry: Zipser Lieder (Spišské piesne) – 1. zošit, op. 23 – Meeraugen (Morské oká)
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  14. Ján Móry: Zipser Lieder (Spišské piesne) – 1. zošit, op. 23 – Zipser Choral (Spišský chorál)
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  15. Ladislav Kupkovič: Sedem starodávnych piesní rádu pijanského
   Danubius Octet Singers, Kateryna Tobiiash (pf), Daniel Simandl (dir.)
  16. Mikuláš Schneider-Trnavský: Štefánik. Mali sme my sokola op. 51
   Danubius Octet Singers, Daniel Simandl (dir.)
 • Foto: Ladislav Kupkovič : Chamber Music for Violin and Piano LADISLAV KUPKOVIČ : CHAMBER MUSIC FOR VIOLIN AND PIANO
  2016 CD – Diskant DK0167-2131
  1. Ladislav Kupkovič: Sonatína č. 3 D dur
   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Téma a variácie B dur
   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
  3. Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 5 f mol
   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
  4. Ladislav Kupkovič: Arménske piesne z Garin (Erzurum)
   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
  5. Ladislav Kupkovič: Pochod F dur (Marsch)
   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
  6. Ladislav Kupkovič: Dvojitý pochod G dur
   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
  7. Ladislav Kupkovič: Kompliment
   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
  8. Ladislav Kupkovič: Talizman
   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
  9. Ladislav Kupkovič: Souvenir
   Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
 • Foto: 4 storočia kontrabasu na Slovensku 4 STOROČIA KONTRABASU NA SLOVENSKU
  2016 CD – Slovak Double Bass Club
  1. Tibor Frešo: Malá fantázia
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  2. Stanislav Palúch: Remone
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  3. Jevgenij Iršai: Bassome mucho
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  4. Ľudovít Rajter: Sonatína pre kontrabas a klavír
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  5. Vojtech Didi: Fare musica
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  6. Ladislav Kupkovič: Sonatina G dur
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  7. Vladimír Martinka: Magický kaštieľ vo Veľkom Bieli
   Ján Krigovský (cb), Vladimír Martinka (pf)
  8. Wenzel Kallusch: Variácie pre kontrabas a orchester (arr. pre G-violone) "Schöne Minka"
   Ján Krigovský (cb), Collegium Wartberg
  9. Johannes Matthias Sperger: Sonáta h mol pre viedenský violon a violončelo
   Ján Krigovský (cb), Tomáš Kardoš (vc)
  10. Ľudovít Rajter: Sonáta pre kontrabas a klavír
   Ján Krigovský (cb), Daniel Buranovský (pf)
  11. Marcel Comendant: Fantázia pre kontrabas, cimbal a sláčikové kvinteto "Rinadlo Oláh"
   Ján Krigovský (cb), Marcel Comendant (zmb), Dalibor Karvay (vn), Ján Kružliak, jr. (vn), Ján Gréner (vl), Peter Kiráľ (vc), Metod Podolský (cb)
 • Foto: Rajmund Kákoni, Eugen Prochác : Accelerande RAJMUND KÁKONI, EUGEN PROCHÁC : ACCELERANDE
  2015 CD – Hevhetia HV 0094-2-331
  1. Ladislav Kupkovič: Hexagonum
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  2. Camille Saint-Saëns: Modlitba op. 158
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  3. Tiago de Sousa Derriça: Duas canções sem palavras
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  4. Ilja Zeljenka: Largo
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  5. Constantin Dimitrescu: Sedliacky tanec
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  6. Juraj Hatrík: Dva smutné tance
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  7. Mstislav Rostropovič: Humoreska op. 5
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  8. Paul Hindemith: Smútočná hudba
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  9. Jevgenij Iršai: Ecinitna
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  10. Sulchan Cincadze: Sačidao
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Remo Kákoni (ac)
  11. Astor Piazzolla: Butcher's Death
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
  12. Astor Piazzolla: Michelangelo '70
   Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Foto: Concertini pre kontrabas, klavír a sláčikové kvarteto CONCERTINI PRE KONTRABAS, KLAVÍR A SLÁČIKOVÉ KVARTETO
  2014 CD – Vysoká škola múzických umení KG161300203
  1. Ľuboš Bernáth: Sonáta pre kontrabas, sláčikové kvarteto a klavír
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Concertino
   Radoslav Šašina (cb), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Concertino
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  4. Jevgenij Iršai: Bassnuts Sextet
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Virtuosismo e meditazione VIRTUOSISMO E MEDITAZIONE
  2012 CD – Terre Sommerse TS CL-01-07
  1. Ladislav Kupkovič: Souvenir
   Dejan Bogdanovic (vn), Gabriele Maria Vianello (pf)
  2. Piotr Iľjič Čajkovskij: Meditácia op. 42
   Dejan Bogdanovic (vn), Gabriele Maria Vianello (pf)
  3. Henryk Wieniawski: Tema originale con variazioni op. 15
   Dejan Bogdanovic (vn), Gabriele Maria Vianello (pf)
  4. Franz Liszt: Gran Duo Concertant S. 128
   Dejan Bogdanovic (vn), Gabriele Maria Vianello (pf)
  5. Giuseppe Tartini: Sonata in G minor for Violin and Piano "Devil's Trill" (Sonata in sol minore detta Il Trillo del diavolo)
   Dejan Bogdanovic (vn), Gabriele Maria Vianello (pf)
 • Foto: Slovak Music for Guitar Quartet – Bratislava Guitar Quartet SLOVAK MUSIC FOR GUITAR QUARTET – BRATISLAVA GUITAR QUARTET
  2010 CD – Diskant DK 0133-2131
  1. Pavol Malovec: Ritornel
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  2. Ladislav Kupkovič: Sonata da camera
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  3. Egon Krák: Cadenza
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  4. Jozef Kolkovič: Full Circle
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  5. Martin Burlas: Posledný vánok
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  6. Vladimír Godár: Emmeleia
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  7. Ilja Zeljenka: Musica slovaca pre štyri gitary
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
 • Foto: Ladislav Kupkovič – String Quartets LADISLAV KUPKOVIČ – STRING QUARTETS
  2008 CD – Diskant DK 0112-2 131
  1. Ladislav Kupkovič: Iniciály
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ladislav Kupkovič: Sláčikové kvarteto č. 7 B dur
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Kvinteto
   Boris Lenko (ac), Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Slovak Music for Double Bass and Piano SLOVAK MUSIC FOR DOUBLE BASS AND PIANO
  2008 CD – Diskant DK 0116-2131
  1. Ilja Zeljenka: Sonáta
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Sonáta – Smútočná hudba (Sonata funebre)
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  3. Juraj Hatrík: "Liebe, Sinn und Not..." ("Kde láskou, zmyslom, núdzou...")
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  4. Vladimír Bokes: Ostinato, op. 69
   Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Foto: Archi di Slovakia ARCHI DI SLOVAKIA
  2007 CD – Pavlík Records PA 0059-2-031
  1. Ladislav Kupkovič: Suita
   Archi di Slovakia
  2. Ján Levoslav Bella: Rondo D dur
   Archi di Slovakia
  3. Milan Novák: Suita v starom slohu
   Archi di Slovakia
  4. Vladimír Godár: Emmeleia
   Archi di Slovakia
  5. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Archi di Slovakia
  6. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b
   Archi di Slovakia
 • Foto: Bratislavské dychové okteto BRATISLAVSKÉ DYCHOVÉ OKTETO
  2006 CD – UW 0003-2-131
  1. Johann Nepomuk Hummel: Partita in Es
   Bratislavské dychové okteto, Peter Šagát (cfg)
  2. Ladislav Kupkovič: Okteto D dur
   Bratislavské dychové okteto
  3. Ilja Zeljenka: Okteto
   Bratislavské dychové okteto
  4. Igor Bázlik: Štyri kusy pre dychové okteto
   Bratislavské dychové okteto
  5. Tomáš Rojček: Modlitba bielej lode
   Tomáš Nemec (pf), Michal Šintál (ob), Jozef Luptáčik, jr. (cl), Ladislav Práger (fg)
 • Foto: Slovaks for the Warsaw Autumn SLOVAKS FOR THE WARSAW AUTUMN
  2006 CD – Polish Music Information Centre polmic 018
  1. Jana Kmiťová: Rana
   Melos Ethos Ensemble, Monika Štreitová (fl), Róbert Krchniak (ob), Branislav Dugovič (cl), Ján Rigan (clb), Mikuláš Duranka (tr), Branislav Belorid, jr. (tn), Andrea Bálešová (pf), Peter Kosorín, jr. (bat), Lukáš Krejčí (bat), Martin Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Martin Gál (vc), Richard Gašpar (cb), Marián Lejava (dir.)
  2. Lucia Papanetzová: Zahir
   Melos Ethos Ensemble, Monika Štreitová (fl), Branislav Dugovič (cl), Erik Rothenstein (sxbr), Andrea Bálešová (pf), Peter Kosorín, jr. (bat), Peter Mosorjak (vn), Peter Zwiebel (vl), Andrej Gál (vc), Richard Gašpar (cb), Marián Lejava (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Skica
   Melos Ethos Ensemble, Róbert Krchniak (ci), Ján Rigan (clb), Viliam Vojčík (cr), Mikuláš Duranka (tr), Peter Kosorín, jr. (tp), Marián Lejava (dir.)
  4. Jerzy Kornowicz: Dawning Light IV "Melos Ehots"
   Melos Ethos Ensemble, Marián Lejava (dir.)
  5. Juraj Beneš: Koncert pre klavír a orchester č. 3
   Veronika Lovranová (pf), Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Gabriel Chmura (dir.)
 • Foto: Gidon Kremer : Kremerata Baltica : Happy Birthday GIDON KREMER : KREMERATA BALTICA : HAPPY BIRTHDAY
  2003 CD – Nonesuch Records 075597965766
  1. Alfred Schnittke (arr. S. Dreznin): Polka
   Kremerata Baltica, Gidon Kremer (vn, dir.)
  2. Peter Heidrich (arr. G. Kremer): Variations on Happy Birthday
   Kremerata Baltica, Gidon Kremer (dir.)
  3. Vato Kakhidze: Blitz Fantasy
   Gidon Kremer (v, vn, dir.), Lasma Muceniece (v), Vato Kakhidze (v, pf, sth), Kremerata Baltica
  4. Adrien-François Servais / Joseph Ghys: Variations brillantes sur God save the King, Op. 38
   Gidon Kremer (vn, dir.), Marta Sudraba (vc), Kremerata Baltica
  5. Piotr Iľjič Čajkovskij: Elegy in Honour of Ivan Samarin
   Gidon Kremer (vn, dir.), Kremerata Baltica
  6. Teddy Bor: McMozart's Eine Kleine Bricht Moonlicht Nicht Musik
   Kremerata Baltica, Gidon Kremer (dir.)
  7. Franz Waxman: Variations on Auld Lang Syne
   Gidon Kremer (vn, dir.), Ula Ulijona (vl), Marta Sudraba (vc), Louis Lortie (pf), Kremerata Baltica
  8. Ladislav Kupkovič: Souvenir
   Gidon Kremer (vn), Kremerata Baltica
 • Foto: Slovak Cello Music SLOVAK CELLO MUSIC
  2003 CD – Diskant DK-0069-2131
  1. Vladimír Godár: O Crux
   Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  3. Anton Steinecker: Prelúdium
   Ján Slávik (vc)
  4. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)
   Ján Slávik (vc)
  5. Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš
   Ján Slávik (vc)
  6. Ladislav Kupkovič: Suita D dur
   Ján Slávik (vc), Jozef Podhoranský (vc)
  7. Jevgenij Iršai: Seguidilla
   Ján Slávik (vc)
  8. Jozef Kolkovič: Čas a vzdialenosť
   Ján Slávik (vc)
 • Foto: Ladislav Kupkovič – Chamber Music – Cello Works LADISLAV KUPKOVIČ – CHAMBER MUSIC – CELLO WORKS
  2002 CD – Diskant DK 0068-2131
  1. Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 3 B dur
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Tri piesne na texty Jána Hollého
   Nao Higano (s), Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Kupkovič: Tance z Panónie
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Flauta v komornej tvorbe L. Kupkoviča & I. Paríka FLAUTA V KOMORNEJ TVORBE L. KUPKOVIČA & I. PARÍKA
  2001 CD – Radio Bratislava RB 0265-2131
  1. Ivan Parík: Sonáta pre flautu
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Ivan Parík: Epitaf II
   Miloš Jurkovič (fl), Jozef Zsapka (gui)
  3. Ivan Parík: Pospevovanie
   Miloš Jurkovič (fl)
  4. Ivan Parík: Meditácia
   Miloš Jurkovič (fl), Ivan Sokol (org)
  5. Ladislav Kupkovič: Sonáta G dur
   Miloš Jurkovič (fl), Helena Gáfforová (pf)
 • Foto: Ladislav Kupkovič – Chamber Music LADISLAV KUPKOVIČ – CHAMBER MUSIC
  2000 CD – Diskant DK-0057-2131
  1. Ladislav Kupkovič: 24 prelúdií
   Dana Šašinová (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Téma a päť variácií
   Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
  3. Ladislav Kupkovič: Šesť piesní
   Nao Higano (s), Duo Šašina, Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Foto: from vienna FROM VIENNA
  1994 CD – Montaigne 78 2027
  1. Harrison Birtwistle: Movement
   Arditti Quartet
  2. Nigel Osborne: Graffiti After Cy Twombly
   Arditti Quartet
  3. György Ligeti: Loop
   Arditti Quartet
  4. György Kurtág: Aus Der Ferne III
   Arditti Quartet
  5. Friedrich Cerha: Streichquartett Nr. 3: Satz III
   Arditti Quartet
  6. Hans Zender: Fünf Haiku
   Arditti Quartet
  7. Cristóbal Halffter: Con Bravura Y Sentimiento
   Arditti Quartet
  8. Wolfgang Rihm: Zwischen den Zeilen
   Arditti Quartet
  9. Pierre Boulez: Anthemes
   Arditti Quartet
  10. Edison Denisov: Agitato
  11. Beat Furrer: Für Alfred Schlee
   Arditti Quartet
  12. Luciano Berio: Glossa
   Arditti Quartet
  13. Gilbert Amy: Petit Duo
   Arditti Quartet
  14. Olivier Messiaen: Pièce pour piano et quatuor à cordes
   Pierre-Laurent Aimard (pf), Arditti Quartet
  15. Arvo Pärt: Psalom
   Arditti Quartet
  16. Peter Ruzicka: Klangschatten für Alfred Schlee
   Arditti Quartet
  17. Paul-Heinz Dittrich: IV. Streichquartett
   Arditti Quartet
  18. Michael Gielen: Rezitativ und Lied
   Arditti Quartet
  19. Francis Miroglio: Nineties
   Arditti Quartet
  20. Daniel Schlee: Tempus floridum
   Arditti Quartet
  21. Gerhard Lampersberg: Quartet for Strings to the Ardittis
   Arditti Quartet
  22. Günter Kahowez: Calmo Andantino "Die Besonnenheit"
   Arditti Quartet
  23. Alfred Schnittke: Herrn Alfred Schlee zum 90. Geburstag
   Arditti Quartet
  24. Kurt Schwitters: Baumgesang III
   Arditti Quartet
  25. Peter Kolman: Ausgedehnter Dominantseptakkord zu Ehren Alfred Schlees
   Arditti Quartet
  26. Francis Burt: Für Alfred Schlee
   Arditti Quartet
  27. Henri Pousseur: U- Oder E-Musik?
   Arditti Quartet
  28. Rolf Liebermann: Quartettino
   Arditti Quartet
  29. Zygmunt Krauze: For Alfred Schlee with Admiration
   Arditti Quartet
  30. Ladislav Kupkovič: Iniciály
   Arditti Quartet
 • Foto: Souvenir : Michala Petri : Lars Hannibal SOUVENIR : MICHALA PETRI : LARS HANNIBAL
  1994 CD – RCA Red Seal Records 09026 62530 2
  1. Georg Philipp Telemann: Sonata for Recorder and Basso Continuo no 4 in D minor, TV 41
   Michala Petri (fld), Lars Hannibal (lut)
  2. Johann Sebastian Bach: Partita for Flute solo in A minor, BWV 1013
   Michala Petri (fld)
  3. Thomas Koppel: Nele's Dances
   Michala Petri (fld), Lars Hannibal (lut)
  4. Ernst Krähmer: Introduction, Theme and Variations, Op. 32
   Michala Petri (fld), Lars Hannibal (gui)
  5. Jacques Ibert: Entr'acte
   Michala Petri (fld), Lars Hannibal (gui)
  6. Ladislav Kupkovič: Souvenir
   Michala Petri (fld), Lars Hannibal (gui)
  7. Gordon Jacob: An Encore for Michala
   Michala Petri (fld), Lars Hannibal (gui)
  8. Antonio Vivaldi: Sonata for Recorder and Basso Continuo in A major, Op. 13 no 4/RV 59
   Michala Petri (fld), Lars Hannibal (lut)
 • Foto: VENI ensemble VENI ENSEMBLE
  1992 CD – Hudobný fond SF 0004 2131
  1. Jozef Malovec: Kryptogram I
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Gabriele Mirabassi (clb), Daniel Matej (dr), Peter Krbaťa, jr. (dr), Peter Važan (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf)
  2. Peter Kolman: Molizácia
   VENI ensemble, Marek Piaček (fl), Robert Rist (vbf)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (vc), Róbert Krchniak (cl), Marek Piaček (fl), Rastislav Suchan (tr), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn)
  4. Peter Zagar: Hudba k videu
   VENI ensemble, Anton Popovič (dir.), Juraj Kováč (vc), Martina Bernášková (fl), Nora Skuta (pf), Peter Vrbinčík (vl), Miloš Valent (vn), Vladimíra Rozsypalová (vn)
  5. Martin Burlas: Z môjho života...
   VENI ensemble, Róbert Jurčo (ac), Jozef Lupták (vc), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Andrej Ivanov (cb), Peter Važan (dr), Ronald Šebesta (dr), Robert Rist (dr), Daniel Matej (pf), Martin Burlas (sth), Peter Vrbinčík (vl), Leo Sláma (vn), Miloš Valent (vn)
  6. Daniel Matej: Gloria
   VENI ensemble, Tonino Battista (dir.), Róbert Jurčo (ac), Igor Pasek (br), Ronald Šebesta (clb), Jozef Lupták (bgui), Juraj Kováč (vc), Petr Michoněk (vc), Pavol Mikula (kt), Andrej Ivanov (cb), Martin Burlas (elgui), Cyril Šikula (ob), Peter Krbaťa, jr. (dr), Robert Rist (dr), Nora Skuta (pf), Miki Skuta (elpf), Peter Važan (ppf), Monika Kádeková (s), František Caban (t), Branko Kubina (tn), Peter Strešnák (tr), Peter Vrbinčík (vl)
 • Foto: Ladislav Kupkovič : Composer's Portrait LADISLAV KUPKOVIČ : COMPOSER'S PORTRAIT
  1979 LP – Electrola 066-45 424
  1. Ladislav Kupkovič: Svätovincentské variácie (Sankt-Vincent-Variationen)
   Michael Krist (pf)
  2. Ladislav Kupkovič: Clavierübung
   Michael Krist (pf), Einar Steen-Nökleberg (pf), Karl Bergmann (pf), László Simon (pf)
  3. Ladislav Kupkovič: Morceau de genre
   Ronald Hoogeveen (vn), Elsbeth Moser (ac)
  4. Ladislav Kupkovič: Souvenir
   Ronald Hoogeveen (vn), Elsbeth Moser (ac)
 • Foto: Musique Tchecoslovaque Nouvelle MUSIQUE TCHECOSLOVAQUE NOUVELLE
  1970 LP – CBS S34-61144
  1. Zbyněk Vostřák: Zrození měsíce, pro komorní orchestr, op. 39
   Musica Viva Pragensis
  2. Ilja Zeljenka: Hudba pre zbor a orchester
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Ozveny
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Monumento per 6.000.000
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
 • Foto: musica nova BOHEMICA et SLOVACA MUSICA NOVA BOHEMICA ET SLOVACA
  1967 LP – Supraphon SUA 18854
  1. Ladislav Kupkovič: Ozveny
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  2. Jozef Malovec: Kryptogram I
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  3. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Eduard Bombara (cl)
  4. Peter Kolman: Panegyrikos
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  5. Peter Kolman: Molizácia
   Ladislav Šoka (fl), František Rek (vbf)
  6. Ilja Zeljenka: Metamorphoses XV
   Gustáv Valach (spk), Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Foto: I. Zeljenka, I. Parík, J. Pospíšil, M. Bázlik, L. Kupkovič, P. Kolman I. ZELJENKA, I. PARÍK, J. POSPÍŠIL, M. BÁZLIK, L. KUPKOVIČ, P. KOLMAN
  1966 LP – Supraphon DV 6173
  1. Miro Bázlik: Tri kusy
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  2. Ladislav Kupkovič: Skica
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  3. Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
   Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
  4. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  5. Ilja Zeljenka: Sláčikové kvarteto č. 1
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Alojz Nemec (vn), Milan Telecký (vl), František Tannenberger (vc)
  6. Ivan Parík: Piesne o padajúcom lístí
   Josef Bulva (pf)
  7. Juraj Pospíšil: Glosy, op. 20 č. 2
   Slovenské dychové kvinteto, Ladislav Šoka (fl), Milan Ježo (ob), Edmund Bombara (cl), Ján Martanovič (fg), Ondrej Babinec (cr)

Ocenenia

 • Mimoriadna cena SOZA
  2015 za významný prínos do rozvoja slovenskej hudobnej kultúry
 • Kirchenmusikwoche, Neuss (DE)
  1980 za dielo Missa Papae Ioannis Pauli Secundi
 • Igric
  1967 za hudbu k filmu Ohnivé rieky

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ladislav Kupkovič: Sinfonietta
  pre sláčikový orchester
  9. 11.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Epoché – Nová slovenská hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ladislav Kupkovič: Variácie na tému Christopha Willibalda Glücka z opery Orfeus a Euridika
  31. 3.
  2016
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Martin Majkút (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Balada f mol
  pre klavír
  8. 12.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  ZUŠ Jozefa Rosinského, Nitra, SK
  INTERPRETI: Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Symfónia B dur
  pre orchester
  21. 5.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert d mol
  pre hoboj a sláčikový orchester
  25. 1.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hommage à Bohdan Warchal, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ladislav Kupkovič: Concertino C dur
  pre zobcovú flautu, sláčiky a tympany
  11. 11.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martina Mestická (fld), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ladislav Kupkovič: Kompliment
  pre klavír štvorručne
  29. 6.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ida Černecká (pf4m), František Pergler (pf4m)
 • Ladislav Kupkovič: Trio d mol
  pre flautu, harfu a violončelo/fagot
  18. 5.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cíferská hudobná jar, Dom kultúry, Cífer, SK
  INTERPRETI: Silvia Stašková (fl), Adriana Antalová (ar), Katarína Kleinová (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Intráda
  pre sláčikový ansámbel
  30. 3.
  2014
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trnavská hudobná jar, Koncertná sála Marianum, Trnava, SK
  INTERPRETI: Trnavský komorný orchester
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 3 G dur
  pre klavír
  27. 11.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Poľský inštitút, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Trio A dur
  pre klarinet, violončelo a klavír
  24. 3.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cíferská hudobná jar, Dom kultúry, Cífer, SK
  INTERPRETI: Bergerovo trio, Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Obetiam 11. marca 2011 (Obetiam Fukušimy)
  pre sláčikový orchester
  23. 12.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Sláčikové sexteto A dur
  pre dvoje huslí, dve violy a dve violončelá
  13. 11.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Július Šoška (vl), Eugen Prochác (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Souvenir
  23. 10.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Čižmarovič (vn), Komorný orchester Cimorosa
 • Ladislav Kupkovič: Sláčikové kvarteto č. 8 G dur
  21. 10.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Galéria Jána Koniarka, Trnava, SK
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto, Juraj Tomka (vn), Eduard Pingitzer (vn), Július Šoška (vl), Martin Ťažký (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Cantica slovaca
  pre sláčikové kvarteto
  17. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divergencie, Skalica, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Rosenblätter (Ružové lístky)
  pre akordeón
  6. 6.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, Dominikánsky kostol, Košice, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac)
 • Ladislav Kupkovič: Trio C dur
  pre hoboj, violu a klavír
  17. 4.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Chaconne zo suity Heptagonon
  Úprava pre sláčikové kvarteto
  15. 4.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cíferská hudobná jar, Dom kultúry, Cífer, SK
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto, Juraj Tomka (vn), Eduard Pingitzer (vn), Július Šoška (vl), Martin Ťažký (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Lisztky
  pre klavír
  10. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Žiaci ZUŠ J. Kowalského
 • Ladislav Kupkovič: Maškrty
  pre mladého huslistu a klavír
  10. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Žiaci ZUŠ J. Kowalského
 • Ladislav Kupkovič: Hexagonum
  pre violončelo a akordeón
  5. 5.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cíferská hudobná jar, Cífer, SK
  INTERPRETI: Eugen Prochác (vc), Rajmund Kákoni (ac)
 • Ladislav Kupkovič: Symfónia C dur
  11. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom kultúry, Cífer, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Karol Kevický (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Cantica slovaca
  pre sláčikový orchester
  13. 12.
  2009
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Dvorana, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ladislav Kupkovič: Concerto grosso
  6. 5.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cíferská hudobná jar, Cífer, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (umv.)
 • Ladislav Kupkovič: Ave Maria
  29. 4.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Cíferská hudobná jar, Cífer, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Marianna Gazdíková (org)
 • Ladislav Kupkovič: Kvinteto
  12. 3.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Boris Lenko (ac), Moyzesovo kvarteto
 • Ladislav Kupkovič: Epigrafy
  2006 Prvé uvedenie na Slovensku
  Trnava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Ján Slávik (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Do hory, do lesa
  Kytica vianočných piesní pre detský zbor, sláčiky, dve flauty a bicie
  14. 12.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (zbm.), Mládežnícky zbor Echo, Ondrej Šaray (zbm.), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Suita
  pre sláčikový orchester
  14. 12.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Epizódy
  2005 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Concertino
  pre kontrabas, klavír a sláčikové nástroje
  13. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf), Komorní sólisti Bratislava
 • Ladislav Kupkovič: Koncert č. 6 D dur
  pre husle a orchester
  1. 7.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Trenčianske Teplice, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Leo Najar (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Sonata da camera
  19. 6.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Nádvorie starej vinohradníckej školy, Modra, SK
  INTERPRETI: Bratislavské gitarové kvarteto
 • Ladislav Kupkovič: Aforizmy
  pre violončelo
  2004 Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Modra, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 10 A dur
  2003 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martina Karnoková (vn), Ivan Gajan (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Trnavské fanfáry
  2003 Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Trnave, Trnava, SK
 • Ladislav Kupkovič: Koncert č. 7 A dur
  pre husle a orchester
  16. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Martina Karnoková (vn), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta – Smútočná hudba (Sonata funebre)
  pre kontrabas a klavír
  10. 3.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 3 B dur
  24. 2.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Tri piesne na texty Jána Hollého
  pre soprán, klarinet a violončelo
  18. 11.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Téma a päť variácií
  2001 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert D dur
  pre kontrabas a orchester
  6. 4.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Štátna filharmónia Košice, Janusz Powolny (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert č. 2 G dur
  pre violončelo a orchester
  1. 12.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Spoločenský dom Topoľčany, Topoľčany, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Štátny komorný orchester Žilina, Karol Kevický (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Šesť piesní
  pre soprán, kontrabas (violončelo) a klavír
  14. 2.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Nao Higano (s), Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Fanfára
  1999 Prvé uvedenie na Slovensku
  Vrútky, SK
 • Ladislav Kupkovič: Valse mélancolique et langoureux vertige
  20. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Požoň sentimentál
 • Ladislav Kupkovič: Koncert D dur
  pre kontrabas a klavír
  25. 1.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Kvinteto F dur
  1998 Prvé uvedenie na Slovensku
  Cíferská hudobná jar, Cífer, SK
 • Ladislav Kupkovič: Chaconne G dur
  podľa organovej témy J. S. Bacha
  5. 1997 Prvé uvedenie na Slovensku
  Cíferská hudobná jar, Cífer, SK
  INTERPRETI: Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert Es dur
  pre lesný roh a orchester
  8. 9.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vratko Budzák (cr), Erika Netschová (pf)
  Premiéra verzie s klavírom.
 • Ladislav Kupkovič: Trojruža
  Detská opera v dvoch častiach
  13. 1.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Opera SND, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Orchester Opery SND, Martin Mázik (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Moderato
  pre husle a klavír (z kantáty Hviezda žiari)
  1996 Prvé uvedenie na Slovensku
  Kežmarská hudobná jar, Kežmarok, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert D dur
  pre akordeón a orchester
  1995 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Hradil (ac), Ivan Dvořák (ac), Musica Iuventa Slovaca, Karol Kevický (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Malá rokoková symfónia č. 1 B dur
  17. 11.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
 • Ladislav Kupkovič: Kvinteto A dur
  26. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Tomáš Gaál (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert Des dur
  pre klavír a orchester
  1992 Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tomáš Gaál (pf), Slovenská filharmónia, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Rondo pre Mozarta
  1992 Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Kvinteto C dur "Reincarnation"
  1991 Prvé uvedenie na Slovensku
  Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Igor Fábera (ob), Gabriel Končer (cl), Peter Sivanič (cr), Roman Mešina (fg), Daniela Varínska (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sláčikové kvarteto č. 6 A dur
  1991 Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ladislav Kupkovič: Trio B dur č. 1
  pre hoboj, klarinet a fagot
  1991 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové trio
 • Ladislav Kupkovič: Tance z Panónie
  28. 10.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Tomáš Gaál (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Missa Papae Ioannis Pauli Secundi
  7. 10.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Cirkevného hudobného spolku, Pavol Selecký (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Klavírne kvarteto č. 3 F dur
  19. 6.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Mucha (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc), Tomáš Gaál (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Etuda
  pre komorný orchester
  1968 Prvé uvedenie na Slovensku
  Smolenice, SK
 • Ladislav Kupkovič: Morceau de genre
  1968 Prvé uvedenie na Slovensku
  Smolenice, SK
 • Ladislav Kupkovič: Ozveny
  pre orchester
  12. 12.
  1965
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Dekoltáž
  2. impresia podľa rovnomenného obrazu Mikuláša Medka
  1965 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hudba dneška
 • Ladislav Kupkovič: Žalm
  pre štyri lesné rohy
  1965 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hudba dneška
 • Ladislav Kupkovič: Osemhran samoty, nudy a strachu
  26. 4.
  1964
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Park kultúry a oddychu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hudba dneška
 • Ladislav Kupkovič: Mäso kríža
  Impresia podľa rovnomenného obrazu Mikuláša Medka
  22. 3.
  1964
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hudba dneška
 • Ladislav Kupkovič: Skica
  pre anglický roh, basklarinet, hornu, trúbku a tympany
  26. 1.
  1964
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Odpovede bez otázok
  1964 Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hudba dneška
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ladislav Kupkovič: Dvojitý pochod G dur
  21. 6.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival Forfest, Snemová sála Arcibiskupského zámku, Kroměříž, CZ
  INTERPRETI: Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 9 D dur
  21. 6.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival Forfest, Snemová sála Arcibiskupského zámku, Kroměříž, CZ
  INTERPRETI: Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Talizman
  pre husle a klavír
  21. 6.
  2016
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival Forfest, Snemová sála Arcibiskupského zámku, Kroměříž, CZ
  INTERPRETI: Československé komorné duo, Pavel Burdych (vn), Zuzana Bérešová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sexteto
  pre hoboj, klarinet, basklarinet, husle, kontrabas a harfu
  12. 4.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Soli fan tutti, Staatstheater Darmstadt, Kleines Haus, Darmstadt, DE
  INTERPRETI: Sebastian Röthig (ob), Philipp Bruns (cl), David Wolf (clb), Makiko Sano (vn), Stefan Kammer (cb), Marianne Bouillot (ar)
 • Ladislav Kupkovič: Trio d mol
  pre flautu, harfu a violončelo/fagot
  12. 4.
  2015
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Staatstheater Darmstadt, Kleines Haus, Darmstadt, DE
  INTERPRETI: Mareile Dahme (fl), Marianne Bouillot (ar), Hans-Jürgen Höfele (fg)
 • Ladislav Kupkovič: Scherzino
  19. 9.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Wunstorf, DE
  INTERPRETI: Miroslav Grahovac (ac), Yoana Varbanova (mb)
 • Ladislav Kupkovič: Trio f mol č. 3
  pre hoboj, klarinet a fagot
  12. 1.
  2014
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Soli fan tutti, Staatstheater Darmstadt, Foyer Großes Haus, Darmstadt, DE
  INTERPRETI: Sebastian Röthig (ob), Philipp Bruns (cl), Hans-Jürgen Höfele (fg)
 • Ladislav Kupkovič: Kompliment
  pre husle a klavír (sláčiky)
  7. 9.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Muzeum Narodowe w Szczecinie, Szczecin, PL
  INTERPRETI: Juraj Tomka (vn), Baltic Neopolis Orchestra
 • Ladislav Kupkovič: Heiho! Heiho! In Hannover ist es so schön
  pre soprán, basbarytón a ansámbel
  26. 4.
  2013
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Plathner's Eleven, Hochschule für Musik, Theater und Medien, Richard Jakoby Saal, Hannover, DE
  INTERPRETI: Stella Motina (s), Nicolas Kröger (bbr), Öncü Ucar (fl), Sarah Beetz (ob), Macdara Ó Seireadáin (cl), Schwulastian Sommer (clb), Sarah Kluge (tr), Felix Gödeke (vbf), Gintaras Januševičius (pf), Yun Qi Wong (cmb), Roman Yusipey (ac), David Strongin (vn), Oybek Alimov (vn), Lindsay McLay (vl), Alexey Shadrin (vc), Thiemo Fröhlich (cb), Alon Sariel (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: W. A. Mozart: Koncert pre husle a orchester č. 4 D dur KV 218
  (kadencie)
  18. 11.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Bad Nenndorf, DE
  INTERPRETI: David Tebbe (vn), Bückeburger Bach-Orchester, Friedrich-Wilhelm Tebbe (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Trio C dur
  pre hoboj, violu a klavír
  26. 5.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Musikfestwochen Donau-Oberschwaben, Zlatá sála zámku, Bad Buchau, DE
  INTERPRETI: Hugo Kauder Trio, Ivan Danko (ob), Róbert Lakatos (vl), Ladislav Fanzowitz (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Serenáda G dur
  pre koncertantné husle, klarinet a basklarinet
  22. 4.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Residenztheater, Darmstadt, DE
  INTERPRETI: Saskia Hiersche (vn), Philipp Bruns (cl), David Wolf (clb)
 • Ladislav Kupkovič: Prisma
  Suita pre flautu sólo
  4. 4.
  2012
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Vernisáž výstavy Jana Koblasu, Jazdiareň Pražského hradu, Praha, CZ
  INTERPRETI: Simona Pingitzer (fl)
 • Ladislav Kupkovič: Obetiam 11. marca 2011 (Obetiam Fukušimy)
  pre sláčikový orchester
  9. 9.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, Berlín, DE
  INTERPRETI: Ryusuke Numajiri (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Okteto G dur
  18. 1.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Norimberg, DE
  INTERPRETI: Nicole Spuhler (cl), Stefan Schaller (cr), Matthias Topp (fg), Kea Wolter (vn), Julia Klose (vn), Sebastian Rocholl (vl), Christoph Spehr (vc), Tae-Bun Park (cb)
 • Ladislav Kupkovič: Variácie Lohengrün (Lohengrün-Variationen)
  pre štvoro huslí
  4. 7.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Dettelbach, DE
  INTERPRETI: Bayreuth-Festival Violinenquartett, Bernhard Hartog (vn), Michael Frenzel (vn), Ulf Klausenitzer (vn), Kiichiro Mamine (vn)
 • Ladislav Kupkovič: Variácie na Beethovenovu tému
  13. 4.
  2007
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Brigittestift, Barsinghausen, DE
  INTERPRETI: Andrej Bielow (vn), Ilia Rachkovsky (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Kvarteto c mol
  2006 Prvé uvedenie v zahraničí
  Darmstadt, DE
  INTERPRETI: Anna Maria Hampel (ob), Philipp Bruns (cl), Martin Walz (cr), Hans Jürgen Höfele (fg)
 • Ladislav Kupkovič: Suita
  pre sláčikový orchester
  2005 Prvé uvedenie v zahraničí
  Hannover, DE
  INTERPRETI: Seniorenorchester Hannover, Beate Binder (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert D dur
  pre kontrabas a orchester
  2004 Prvé uvedenie v zahraničí
  Olomouc, CZ
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Moravská filharmonie Olomouc, Tomáš Netopil (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Trio cis mol
  2004 Prvé uvedenie v zahraničí
  Bad Nenndorf, DE
  INTERPRETI: Philipp Bruns (cl), Gesine Kalbhenn-Rzepka (vn), Joachim Enders (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sláčikové kvarteto č. 7 B dur
  17. 5.
  2003
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Alte Kapelle, Hannover, DE
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ladislav Kupkovič: Dookola pieseň pri víne (Wechsellied beim Weine)
  2003 Prvé uvedenie v zahraničí
  Stadthagen, DE
  INTERPRETI: Schaumburger Kanada-Chor, Friedrich-Wilhelm Tebbe (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Variácie na kórejskú ľudovú pieseň
  2003 Prvé uvedenie v zahraničí
  Berlín, DE
  INTERPRETI: Eckert Quartett, Heesook Ahn (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Kvinteto D dur
  2002 Prvé uvedenie v zahraničí
  Internationaler Henri Marteau Violinwettbewerb, Lichtenberg, DE
  INTERPRETI: Bernhard Nusser (cl), Eva Christina Schönweiß (vn), Melinda Crean (vn), Annemarie Moorcraft (vl), Thomas Rößeler (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Variácie na tému J. S. Bacha "Výskajte, plesajte..."
  2002 Prvé uvedenie v zahraničí
  Wunstorf, DE
  INTERPRETI: Vera Sudorgina (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert č. 6 D dur
  pre husle a orchester
  2001 Prvé uvedenie v zahraničí
  Goslar, DE
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Kammerorchester Wernigerode, Horst Zell (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Serenada G dur
  4. 12.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Piesne z Kazachstanu
  23. 10.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  autorské soirée, Hannover, DE
  INTERPRETI: Mira Tujakbajewa (vn), David Böhler (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Serenade
  pre sláčiky
  23. 10.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hannover, DE
 • Ladislav Kupkovič: Máte radi Vivaldiho?
  17. 9.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Chioggia, IT
 • Ladislav Kupkovič: Ritornell
  pre 2 zobcové flauty, sláčiky a tympany (ad. lib.)
  2000 Prvé uvedenie v zahraničí
  Chioggia, IT
  INTERPRETI: Ensemble Viera Bílilková, Michaela Bozzato (fld), Tiziana Chiarion (fld)
 • Ladislav Kupkovič: Kantáta Laetare
  pre miešaný zbor, echo-zbor a inštrumentálny ansámbel
  14. 3.
  1999
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Stiftskirche, Wunstdorf, DE
  INTERPRETI: Reinhardt Plate (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Skladba na poštovej pohľadnici
  10. 3.
  1999
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hamburg, DE
  INTERPRETI: David Geringas (vc), Tatjana Geringas (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Concertino C dur
  pre zobcovú flautu, sláčiky a tympany
  27. 9.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  kostol St. Michaelis, Bissendorf, DE
  INTERPRETI: Kerstin de Witt (fld), Concertino Lingen, Dirk Krummer (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Znejúci ostrov I + II (Klanginsel)
  pre mládežnícky orchester
  13. 6.
  1998
  Prvé uvedenie v zahraničí
  DE
 • Ladislav Kupkovič: Sedem malých skladieb
  pre mádežnícky orchester
  15. 5.
  1997
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Herrenhaus, Hasselburg, DE
  INTERPRETI: Cornelia Hesse (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 5 f mol
  1997 Prvé uvedenie v zahraničí
  Musikhochschule, Hannover, DE
  INTERPRETI: Mira Tujakbajewa (vn), Mariel Ilusorio (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta d mol (Koncert č. 5)
  pre husle a orchester
  1997 Prvé uvedenie v zahraničí
  Belehrad, SRB
  INTERPRETI: Slobodan Mirkovic (vn), Belehradská filharmónia, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Téma a 7 variácií
  1997 Prvé uvedenie v zahraničí
  Musikalischer Herbst, Schloss Wildberg, Wildberg, DE
  INTERPRETI: Arkadij Winokurov (vn), Bohumil Semik (vl)
 • Ladislav Kupkovič: Čínska skladba (Schwei-chu-zhou)
  1996 Prvé uvedenie v zahraničí
  Schlösschen-Serenaden, Bad Nenndorf, DE
  INTERPRETI: Zhou Yi (pf4m), Liu Hsiao-Lieng (pf4m)
 • Ladislav Kupkovič: Hviezda žiari (Der Stern leuchtet)
  Kantáta pre barytón, husle a klavír (a neobligátny mužský zbor)
  1996 Prvé uvedenie v zahraničí
  Hannover, DE
 • Ladislav Kupkovič: Violini giocosi
  1996 Prvé uvedenie v zahraničí
  JP
  INTERPRETI: Philharmonische Geigen Berlin, Laurentius Dinca (umv.), W. Kußmaul (umv.)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert č. 4 C dur
  pre husle a sláčikový orchester
  1995 Prvé uvedenie v zahraničí
  Lingen, DE
  INTERPRETI: Wolfgang Mertes (vn), Concertino Lingen, Dirk Kummer (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Sonatína A dur
  1995 Prvé uvedenie v zahraničí
  Immanuel Kirche, Laatzen (Hannover), DE
  INTERPRETI: Radoslav Šašina (cb), Dana Šašinová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Klenotníctvo (Der Juwelierladen)
  1993 Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncerty "Schlösschen-Serenaden", Bad Neundorf, DE
  INTERPRETI: Hiroto Yashima (vn), Hrolfur Vagnsson (ac)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert Des dur
  pre klavír a orchester
  1993 Prvé uvedenie v zahraničí
  Musikhochschule, Mníchov, DE
  INTERPRETI: Tanja Grandmontagne (pf), Clemens Kühn (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Serenáda (Ständchen)
  1993 Prvé uvedenie v zahraničí
  Musikhochschule, Hannover, DE
 • Ladislav Kupkovič: Sonátová časť g mol
  1993 Prvé uvedenie v zahraničí
  Musikhochschule, Mníchov, DE
 • Ladislav Kupkovič: Znejúci mrakodrap
  (pôv. názov Katkino tajomstvo)
  1993 Prvé uvedenie v zahraničí
  Herford, DE
  INTERPRETI: Dirk Schortemeier (spk), Nordwestdeutsche Philharmonie, Heinz Geese (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Iniciály
  12 krátkych skladieb pre sláčikové kvarteto
  1992 Prvé uvedenie v zahraničí
  Schirmer-Konzerte im Autoland, Hildesheim, DE
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ladislav Kupkovič: Variácie na islandskú ľudovú pieseň (A sprengisandi)
  1992 Prvé uvedenie v zahraničí
  IS
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta D dur
  pre dvoje huslí a klavír
  6. 4.
  1991
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Dom Arama Chačaturjana, Jerevan, AM
  INTERPRETI: Armen Čenterečjan (vn), Asot Čenterečjan (vn), Zaruhi Porhosjan (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sláčikové kvarteto č. 5 G dur
  27. 1.
  1991
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Schlösschen-Serenaden, Bad Nenndorf, DE
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 6 D dur
  1991 Prvé uvedenie v zahraničí
  Schlösschen-Serenaden, Bad Nenndorf, DE
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Tomáš Gaál (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Koncertantná polka A dur
  14. 6.
  1990
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Freie Akademie der Künste, Hamburg, DE
  INTERPRETI: Peter Roggenkamp (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Scherzo
  1990 Prvé uvedenie v zahraničí
  Celle, DE
  INTERPRETI: Dorothea Riehmt (vl), Albrecht Weberruss (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Kvinteto C dur "Reincarnation"
  22. 4.
  1989
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Wittener Tage für Neue Kammermusik, Witten, DE
  INTERPRETI: Anne Leek (ob), Johannes Moog (cl), Sjön Scott (cr), Ulrich Freund (fg), Rumiko Matsuda (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Suita D dur
  4. 3.
  1989
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Nachtmusik im WDR, Kolín nad Rýnom, DE
  INTERPRETI: Duo Duissimo, Armin Fromm (vc), Michael M. Kasper (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Arménske piesne z Garin (Erzurum)
  pre husle a klavír
  1989 Prvé uvedenie v zahraničí
  Schlösschen-Serenaden, Bad Nenndorf, DE
  INTERPRETI: Ara Malikian (vn), Mary Drews (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Hommage a Marschner
  1989 Prvé uvedenie v zahraničí
  Aachen, DE
  INTERPRETI: Salonorchester Cölln, Koenraad Ellegiers (umv.)
  Premiéra druhej verzie.
 • Ladislav Kupkovič: Trio D dur
  1989 Prvé uvedenie v zahraničí
  Schlösschen-Serenaden, Bad Nenndorf, DE
  INTERPRETI: Barbara Toppel (Hannemann) (fl), Anne Wolperding (fg), Maria Efstratiadis (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Okteto D dur
  27. 11.
  1988
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Schlösschen-Serenaden, Bad Nenndorf, DE
  INTERPRETI: Giovanni de Angeli (ob), Brigitte Horlitz (ob), Philipp Bruns (cl), Martin Pfister (cl), Johannes-Theodor Wiemes (cr), Meike Unger (cr), Lucius Hemmer (fg), Hasaru Yoshida (fg)
 • Ladislav Kupkovič: Trio B dur č. 1
  pre hoboj, klarinet a fagot
  24. 10.
  1988
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Ulrich König (ob), Philipp Bruns (cl), Anne Wolperding (fg)
 • Ladislav Kupkovič: Koňopes (Das Hundepferd)
  Opera pre deti
  10. 4.
  1988
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
 • Ladislav Kupkovič: Rokoková symfónia č. 2 C dur
  19. 3.
  1988
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Luarca, ES
  INTERPRETI: Junge Sinfonietta Rheydt
 • Ladislav Kupkovič: Téma a variácie na anglickú pieseň
  25. 2.
  1988
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Ara Malikian (vn), Radek Šulc (vn)
 • Ladislav Kupkovič: Trio B dur č. 2
  pre hoboj, klarinet a fagot
  19. 2.
  1988
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Schlösschen-Serenaden, Bad Nenndorf, DE
  INTERPRETI: Ulrich König (ob), Philipp Bruns (cl), Anne Wolperding (fg)
 • Ladislav Kupkovič: Klavírne kvarteto č. 1 A dur
  23. 11.
  1987
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Ronald Hoogeveen (vn), Zoltan Benyacs (vl), Henk Lambooy (vc), Maria Efstratiadis (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Tri malé skladby
  pre mladých hudobníkov
  29. 5.
  1987
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Friesenschule, Hannover, DE
  INTERPRETI: Školský malý orchester
 • Ladislav Kupkovič: Klavírne kvarteto č. 2 B dur
  19. 5.
  1987
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Orangerie Herrenhausen, Hannover, DE
  INTERPRETI: Friedemann Kober (vn), Henning Stahl (vl), Stephan Haack (vc), Peter Winkler (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Trio č. 2 H dur
  pre husle, violončelo a klavír
  27. 4.
  1987
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Klaviertrio Salzgitter
 • Ladislav Kupkovič: Sequenza "Veni Sancte Spiritus"
  1987 Prvé uvedenie v zahraničí
  Marcus-Kirche, Hannover, DE
  INTERPRETI: Eva Wilson (ms), Carl Märtson (org)
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 2 B dur
  5. 10.
  1986
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Biberach, DE
  INTERPRETI: Duo Boemi, Josef Horák (clb), Emma Kovarnová (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Trio č. 1 B dur
  pre husle, violončelo a klavír
  11. 4.
  1986
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Schloss Gifhorn, Gifhorn, DE
  INTERPRETI: Klavier Trio Salzgitter, Jozsef Pinter (vn), Johannes Spittler (vc), Martin Bujara (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Okteto G dur
  16. 2.
  1986
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Freie Akademie der Künste, Hamburg, DE
  INTERPRETI: Ensemble für Neue Musik der Musikhochschule Hannover, Bernhard Kösling (cl), Lucius Hemmer (fg), Hans-Jürgen Krummstroh (cr), Barbara Kralle (vn), Marcus Honegger (vn), Sebastian Rocholl (vl), Friedemann Döling (vc), Ida Kupkovič (cb)
  Premiéra 1. časti diela.
 • Ladislav Kupkovič: Kasácia C dur
  11. 10.
  1985
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Weser-Ems-Halle, Oldenburg, DE
  INTERPRETI: 600-členný mládežnícky orchester, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Hudba k dvom básňam od Ericha Frieda
  1985 Prvé uvedenie v zahraničí
  Hannover, DE
  INTERPRETI: Dieter Hufschmidt (spk), Eckart Wiewinner (tr)
 • Ladislav Kupkovič: Malá promenáda dejinami hudby
  Sedem variácií na tému "Storyboard" Volkera Kriegela pre orchester
  1985 Prvé uvedenie v zahraničí
  Hannover, DE
  INTERPRETI: Rundfunkorchester Hannover, Dieter Glawischnick (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Kvinteto A dur
  14. 12.
  1984
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Raphael Quartet, Ronald Hoogeveen (vn), Rami Koch (vn), Zoltán Benyacs (vl), Henk Lambooy (vc), Martin Dörrie (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Kvinteto B dur
  14. 12.
  1984
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Raphael Quartet, Ronald Hoogeveen (vn), Rami Koch (vn), Zoltán Benyacs (vl), Ladislav Kupkovič (vl), Henk Lambooy (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Sláčikové kvarteto č. 3 d mol
  14. 12.
  1984
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Raphael Quartet, Ronald Hoogeveen (vn), Rami Koch (vn), Zoltán Benyacs (vl), Henk Lambooy (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Concertante
  pre husle, violončelo, klavír a orchester
  23. 11.
  1984
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Künstlerverein, Celle, DE
  INTERPRETI: Friedemann Kober (vn), Stephan Haack (vc), Peter Winkler (pf), Kammersymphonie Hannover, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Téma, variácie a fúga Es dur
  17. 11.
  1984
  Prvé uvedenie v zahraničí
  "Doppelgänger"-Musikhochschule-(de-la-Motte-festival), Hannover, DE
  INTERPRETI: Martin Dörrie (pf), Martin Bujara (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sonátová časť D dur
  27. 6.
  1984
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Magdalenenkonzerte, Burgdorf, DE
  INTERPRETI: Christa Eschmann (fl), Elsbeth Moser (ac)
 • Ladislav Kupkovič: Sonatina G dur
  17. 2.
  1984
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Königstein, DE
  INTERPRETI: Carin Levina (fl), Kateřina Zlatníková (zmb)
 • Ladislav Kupkovič: Chaconne G dur
  podľa organovej témy J. S. Bacha
  5. 2.
  1984
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kostol St. Martini, Bremen - Lesum, DE
  INTERPRETI: Varia Ensemble Bremen, Günter Koller (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň “Ej, zalužicki poľo”
  pre akordeón, vysoký nástroj a nízky nástroj
  27. 11.
  1983
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Weihnachtsschau-Kunsthandwerk, Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Ulrike Nahmacher (vn), Bettina Hagedorn (vc), Ursula Schmid (ac)
 • Ladislav Kupkovič: Hommage a Marschner
  19. 5.
  1983
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Galeriegebäude Herrenhausen, Hannover, DE
  INTERPRETI: Nostalgie-Ensemble, István Szentpáli Gavallér (umv.)
 • Ladislav Kupkovič: Variácie na pieseň “Ich küsse Ihre Hand, Madame...”
  30. 1.
  1983
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Tage für Neue Musik, Sprengel Museum, Hannover, DE
  INTERPRETI: Komorný ansámbel festivalu Tage für Neue Musik, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert č. 2 Es dur
  pre husle a orchester
  26. 5.
  1982
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Ronald Hoogeveen (vn), Martin Dörrie (pf), Martin Bujara (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Polka c mol
  26. 5.
  1982
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Martin Bujara (pf), Martin Dörrie (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 1 G dur
  pre klavír
  26. 5.
  1982
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Catherine Vickers (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 2 B dur
  pre klavír
  26. 5.
  1982
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Catherine Vickers (pf)
  Premiéra 1. časti diela.
 • Ladislav Kupkovič: Téma a variácie B dur
  26. 5.
  1982
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Ronald Hoogeveen (vn), Catherine Vickers (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Valse B dur
  26. 5.
  1982
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Martin Bujara (pf), Martin Dörrie (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Kasácia D dur
  18. 7.
  1981
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Schloss Pommersfelden, Pommersfelden, DE
  INTERPRETI: Collegium musicum, Wolfgang Heinzel (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 1 D dur
  28. 6.
  1981
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Schloss Elmau, Elmau, DE
  INTERPRETI: Daniel Robert Graf (vc), Viviane Goergen (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Dychová serenáda Es dur
  19. 5.
  1981
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Staatsorchester Hannover, Lorenz Hellgardt (fl), Fukiko Hellgardt-Sakai (fl), Wolfgang Hindinger (ob), Karl-Heinz Schlenkermann (ob), Uwe Bierzunski (cl), Ulrich Bernert (cl), Thomas Held (fg), Andreas Schulze-Florey (fg), Wolfgang Berger (cr), Barry Garbage (cr), Harald Junga (tr), Bernhard Loos (tr), Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Schwetzinger Divertimento
  pre sláčikový orchester
  8. 5.
  1981
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Schwetzinger Festspiele, Schwetzingen, DE
  INTERPRETI: Festival Strings Lucerne, Rudolf Baumgartner (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert č. 1 D dur
  pre husle a orchester
  4. 1981 Prvé uvedenie v zahraničí
  Societe Philharmonique de Bruxelles, Brusel, BE
  INTERPRETI: Jerrold Rubenstein (vn), Orchestre National de Belgique, Paul Douglas Freeman (dir.)
  Premiéra v kompletnom obsadení.
 • Ladislav Kupkovič: Fúga C dur
  (10 hlasná)
  14. 3.
  1981
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Internationale Ferienkurse für Neue Musik, Darmstadt, DE
  INTERPRETI: Elsbeth Moser (ac), Jean.Marie Geiser (ac), Eleonora Szanto (ac), Bernd Brümmer (ac), Laurent Simonetti (ac)
 • Ladislav Kupkovič: Impromptu
  21. 2.
  1981
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hannover, DE
  INTERPRETI: Ronald Hoogeveen (vn), Elsbeth Moser (ac)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert D dur
  pre akordeón a orchester
  17. 2.
  1981
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncert "Rara et curiosa", Wiesbaden, DE
  INTERPRETI: Elsbeth Moser (ac), Hessisches Staatsorchester, Siegfried Köhler (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 5 A dur
  30. 11.
  1980
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Aurich, DE
  INTERPRETI: Ronald Hoogeveen (vn), Ingo Metzmacher (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Kvinteto A dur
  31. 10.
  1980
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Europalia 80, Brusel, BE
  INTERPRETI: Atila Aydintan (vn), Eva Niefind (vn), Ladislav Kupkovič (vl), Christiane Aydintan (vc), Gyde Kamer-Knebusch (ar)
 • Ladislav Kupkovič: Kvartetová časť G dur
  5. 9.
  1980
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Celle, DE
  INTERPRETI: Atila Aydintan (vn), Claudia Beil (vn), Ladislav Kupkovič (vl), Christiane Aydintan (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Téma a 4 variácie s fúgou
  15. 7.
  1980
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule der Künste, Berlín, DE
  INTERPRETI: Študenti Musikhochschule Berlin
 • Ladislav Kupkovič: Malá partita
  21. 6.
  1980
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Osnabrücker Musiktage, Osnabrück, DE
  INTERPRETI: Andrea Schneider-Hagel (bat), Ulrike Hempel-Harbaum (vn), Elsbeth Moser (ac)
 • Ladislav Kupkovič: Missa Papae Ioannis Pauli Secundi
  15. 6.
  1980
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Osnabrücker Musiktage, Quirinus-Münster, Neuss, DE
  INTERPRETI: Chor des Musikvereins Osnabrück, Chor der städtischen Bühnen Osnabrück, Symphonieorchester des Robert Schumanns Institut Düsseldorf, Günter Einhaus (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Chaconne č. 3 g mol
  28. 5.
  1980
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Susanne Bremsteller (org)
 • Ladislav Kupkovič: Kvarteto A dur
  28. 5.
  1980
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Ingrid Hoogeveen (ob), Atila Aydintan (vn), Ladislav Kupkovič (vl), Christiane Aydintan (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Pochod F dur (Marsch)
  28. 5.
  1980
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Ronald Hoogeveen (vn), Yoon-Jung Kim-Oh (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sonáta č. 4 F dur
  28. 5.
  1980
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hochschule für Musik, Theater und Medien, Hannover, DE
  INTERPRETI: Ronald Hoogeveen (vn), Yoon-Jung Kim-Oh (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Koncert č. 1 D dur
  pre husle a orchester
  27. 4.
  1980
  Prvé uvedenie v zahraničí
  St.-Martini-Kirche, Brémy, DE
  INTERPRETI: Atila Aydintan (vn), Varia-Ensemble, Günter Koller (dir.)
  Uvedenie v menšom obsadení (klavír namiesto dychových nástrojov).
 • Ladislav Kupkovič: Tri klavírne skladby
  1980 Prvé uvedenie v zahraničí
  Brusel, BE
  INTERPRETI: Catherine Vickert (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sonatína č. 1 G dur
  22. 7.
  1979
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Výstava Dietmar Möws: Obrazy a texty, Ballhof-Gallerie, Hannover, DE
  INTERPRETI: Kazuo Muranaka (vn), Ladislav Kupkovič (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sonatína č. 2 F dur
  22. 7.
  1979
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Výstava Dietmar Möws: Obrazy a texty, Ballhof-Gallerie, Hannover, DE
  INTERPRETI: Kazuo Muranaka (vn), Ladislav Kupkovič (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sonatína č. 3 D dur
  22. 7.
  1979
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Výstava Dietmar Möws: Obrazy a texty, Ballhof-Gallerie, Hannover, DE
  INTERPRETI: Kazuo Muranaka (vn), Ladislav Kupkovič (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sláčikové kvarteto č. 2 D dur
  29. 4.
  1979
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Musica viva, Leverkusen, DE
  INTERPRETI: Atila Aydintan (vn), Ronald Hoogeveen (vn), Ladislav Kupkovič (vl), Christiane Aydintan (vc)
 • Ladislav Kupkovič: Sláčikové kvinteto Des dur
  29. 4.
  1979
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Musica viva, Leverkusen, DE
  INTERPRETI: Atila Aydintan (vn), Ronald Hoogeveen (vn), Ladislav Kupkovič (vl), Christiane Aydintan (vc), Ulf Tischbirek (vc)
 • Ladislav Kupkovič: C.-k. hudba (K. und k. Musik)
  pre orchester
  14. 2.
  1979
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Baden Baden, DE
  INTERPRETI: SWR Sinfonieorchester Baden-Baden und Freiburg, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Chaconne č. 2
  1979 Prvé uvedenie v zahraničí
  Magie der Wiederholung, Kassel, DE
  INTERPRETI: Ensemble Neue Musik, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Requiem pre "mojich" samovrahov
  pre dva klavíry
  1979 Prvé uvedenie v zahraničí
  Kunsthalle, Mannheim, DE
  INTERPRETI: Siegfried Gerth (pf), Helmuth Weiland (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Sonet
  2. 6.
  1978
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Neue Musik und Freier Tanz, Musikhochschule, Hannover, DE
  INTERPRETI: Brigitte Zass (cl), Ladislav Kupkovič (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Rrrondo
  pre violončelo a klavír
  17. 2.
  1978
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Konzerte im Ledenhof, Osnabrück, DE
  INTERPRETI: Ulf Tischbirek (vc), Ladislav Kupkovič (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Pochod B dur (Marsch)
  1978 Prvé uvedenie v zahraničí
  Hannover, DE
  INTERPRETI: Ronald Hoogeveen (vn), Elsbeth Moser (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Svätovincentské variácie (Sankt-Vincent-Variationen)
  1978 Prvé uvedenie v zahraničí
  Berliner Festwochen, Berlín, DE
  INTERPRETI: Michael Krist (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Chaconne č. 1
  25. 9.
  1977
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kasseler Musiktage, Wilhelmshöhe, Kassel, DE
  INTERPRETI: Heeresmusikkorps 1, Hannover – Musikkorps der 2. Jägerdivision, Kassel – Luftwaffenmusikkorps 3, Münster – Heeresmusikkorps, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Clavierübung
  Prelúdium a fúga
  14. 4.
  1977
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Konzerte neuer Musik, Musikhochschule, Hannover, DE
  INTERPRETI: Michael Krist (pf), Einar Steen-Nökleberg (pf), Karl Bergmann (pf), László Simon (pf)
 • Ladislav Kupkovič: E1-Filter für JSB
  1977 Prvé uvedenie v zahraničí
  Musikhochschule, Hannover, DE
  INTERPRETI: Erich Trog (xlf)
 • Ladislav Kupkovič: Serenata
  14. 10.
  1976
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Musica Viva, Lugano, CH
  INTERPRETI: Radio Svizzera Italiana, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Happy – End
  24. 4.
  1976
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Wittener Tage für Neue Kammermusik, Witten, DE
  INTERPRETI: Michael Krist (pf), Einar Steen-Nökleberg (pf), Karl Bergemann (pf), László Simon (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Variácie na Mozartovu tému (Variationen über ein Thema von Mozart)
  1976 Prvé uvedenie v zahraničí
  Witten, DE
  INTERPRETI: Gitaristi z Musikschule Hannover
 • Ladislav Kupkovič: Präliminarien
  20. 9.
  1975
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Berliner Festwochen, Berlín, DE
  INTERPRETI: Harry Spaarnay (clb), Ronald Hoogeveen (vn), Elsbeth Moser (ac), John Gould (ac), Anton Plate (pf), Wolfram Dietrich (pf)
 • Ladislav Kupkovič: MUSIK FÜR ACHT UM ACHT (Hudba pre ôsmich o ôsmej)
  5. 6.
  1975
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Kulturforum Bonn-Center, Bonn, DE
  INTERPRETI: Hans-Wilhelm Goetzke (cl), Harry Sparnaay (clb), Wolfgang Güttler (cb), Rainer Wulkopf (tu), Elsbeth Moser (ac), Anton Plate (pf), Ladislav Kupkovič (org), Christoph Caskel (tp)
 • Ladislav Kupkovič: Kleine KG-Musik
  27. 4.
  1975
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Wittener Tage für Neue Kammermusik, Witten, DE
  INTERPRETI: Wolfgang Güttler (cb)
 • Ladislav Kupkovič: Čarovné sláčiky
  1975 Prvé uvedenie v zahraničí
  Bayerischer Rundfunk, Mníchov, DE
  INTERPRETI: Rundfunksinfonieorchester, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Krummhorntrio
  1975 Prvé uvedenie v zahraničí
  Hannover, DE
 • Ladislav Kupkovič: S12 – SL/723
  pre dva akordeóny
  1975 Prvé uvedenie v zahraničí
  Berlin, DE
  INTERPRETI: Elsbeth Moser (ac), John Gould (ac)
 • Ladislav Kupkovič: Concours
  pre sólový nástroj a orchester
  7. 11.
  1974
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hamburg, DE
  INTERPRETI: Eberhard Blum (fl), Heinrich Schiff (vc), Rundfunksinfonieorchester NDR, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Intrada
  pre ansámbel nátrubkových dychových nástrojov
  27. 4.
  1974
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Wittener Tage für Neue Kammermusik, Witten, DE
  INTERPRETI: Edward Tarr Brass Ensemble
 • Ladislav Kupkovič: Modlitba
  pre sláčiky a bicie nástroje
  4. 1974 Prvé uvedenie v zahraničí
  Kolín nad Rýnom, DE
  INTERPRETI: Rundfunksinfonieorchester, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Monolith
  pre 48 sláčikových nástrojov
  4. 1974 Prvé uvedenie v zahraničí
  Kolín nad Rýnom, DE
  INTERPRETI: Rundfunksinfonieorchester, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: E-MUSIK
  pre 4-kanálový mg pás
  5. 6.
  1972
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Musik der Zeit, Kolín nad Rýnom, DE
  INTERPRETI: Rundfunksinfonieorchester
 • Ladislav Kupkovič: K.-rapsódia s K.-intermezzami
  30. 1.
  1972
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Westdeutscher Rundfunk, Kolín nad Rýnom, DE
 • Ladislav Kupkovič: Souvenir
  30. 1.
  1972
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Nachtmusik im WDR, Westdeutscher Rundfunk, Kolín nad Rýnom, DE
  INTERPRETI: Koenraad Ellegiers (vn), Rundfunkorchester Köln, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Serandalusia
  pre sólové husle a orchester
  1972 Prvé uvedenie v zahraničí
  Kolín, DE
  INTERPRETI: Koenraad Ellegiers (vn), Rundfunkorchester Köln, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Serenáda s úderom činelov
  pre sláčikový orchestra
  1972 Prvé uvedenie v zahraničí
  Kolín, DE
  INTERPRETI: Rundfunkorchester Köln, Koenraad Ellegiers (bat), Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Souvenir
  23. 11.
  1971
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Ars viva, Südwestfunk, Mainz, DE
  INTERPRETI: Koenraad Ellegiers (vn), Arnošt Wilde (pf)
 • Ladislav Kupkovič: Menej a viac
  26. 5.
  1971
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Internationale Maifestspiele, Hessisches Staatstheater, Wiesbaden, DE
  INTERPRETI: Ensemble 70
 • Ladislav Kupkovič: Štúdia
  pre (ženský) hlas (so slúchadlami a tónovou orientáciou)
  12. 1.
  1971
  Prvé uvedenie v zahraničí
  XV. Rencontre Musicale, Amerika Haus, Berlín, DE
  INTERPRETI: Carol Plantamura (s)
 • Ladislav Kupkovič: Bahnhofsangriff (Útok na hlavné nádražie)
  1971 Prvé uvedenie v zahraničí
  Bonn, DE
  INTERPRETI: Stabsmusikkorps der Bundeswehr Siegburg
 • Ladislav Kupkovič: B-Erinnerungen
  pre orchester a elektronické live-zvuky
  1. 12.
  1970
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Musik der Gegenwart, Berlín, DE
  INTERPRETI: Rundfunksinfonieorchester, Ladislav Kupkovič (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Dioe
  Orchestrálne hry s dirigovaním
  1969 Prvé uvedenie v zahraničí
  Musik der Zeit (koncertný cyklus), Kolín nad Rýnom, DE
  INTERPRETI: WDR-Radiosymphonieorchester Köln
 • Ladislav Kupkovič: Pred-s-za
  pre drevá, sláčiky a jeden akordický nástroj
  19. 10.
  1968
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Donaueschinger Musiktage, Donaueschingen, DE
  INTERPRETI: Musica viva pragensis
 • Ladislav Kupkovič: Písmená
  pre 8 vokalistov
  1968 Prvé uvedenie v zahraničí
  Düsseldorf, DE
  INTERPRETI: Kammersprechchor Zürich, Fred Barth (dir.)
 • Ladislav Kupkovič: Cluster-dynamika-glissando
  1967 Prvé uvedenie v zahraničí
  Linz, AT
  INTERPRETI: Novákovo kvarteto
 • Ladislav Kupkovič: Výkriky
  26. 1.
  1965
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hitzacker, DE
  INTERPRETI: Sonatori di Praga
 • Ladislav Kupkovič: Rozhovory
  1963 Prvé uvedenie v zahraničí
  Musica viva pragensis, Praha, CZ
  INTERPRETI: Petr Kotík (fl), Rudolf Komorous (fg)
 • Ladislav Kupkovič: "..."
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Brno, CZ
  INTERPRETI: Josef Horák (clb)
 • Ladislav Kupkovič: Romanca (Romanze)
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Hannover, DE
  INTERPRETI: Elsbeth Moser (ac)

Fotogaléria

 • Foto: Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt 1967 Internationale Ferienkurse für Neue Musik Darmstadt
  Ladislav Kupkovič, Karlheinz Stockhausen, Petr Kotík

  Zdroj: Archív Ladislava Kupkoviča

Audio

 • Malovec, Jozef: Dve časti (ukážka)

  1965

  Hudba dneška, Ladislav Kupkovič (dir.)

  Zdroj: Archív HC
 • Kupkovič, Ladislav: Trio č. 2 H dur


« späť na zoznam Aktualizované: 23. 04. 2018