Profil osobnosti

Foto: Jozef Tvrdoň Autor: Rastislav Polák

Jozef Tvrdoň

25. 9. 1911 Míkovice, okres Uherské Hradište – 4. 5. 1990 Kremnica

muzikológia, publicistika, hudobná dramaturgia
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1947
absolvoval históriu a filozofiu na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne, 1949 absolvoval hudobnú vedu
1951
titul PhDr. na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, doktorandská práca Slovenská opera po Bellovi
od 1955
pedagóg na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, od 1959 až do dôchodku pedagóg na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave
1968
hodnosť CSc. za prácu Leoš Janáček a Slovensko (súčasť jeho výskumu česko-slovenských hudobných vzťahov)

V oblasti výskumu sa zameriaval na dejiny hudby, dejiny československých hudobných vzťahov, hudobnú pedagogiku a receptívnu hudobnú výchovu.

Publikačná činnosť Jozefa Tvrdoňa zahŕňa hudobno-teoretické učebné texty a skriptá ako aj popularizačné publikácie, napr. Hudba okolo nás (1962). Je autorom viacerých hudobno-vzdelávacích relácií vysielaných Čs. rozhlasom v Bratislave a televíznych relácií.

Bibliografia

 • Varkondová, Alia Krista: K nedožitej osemdesiatke Jozefa Tvrdoňa
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 19, s. 2
 • Potúček, Juraj (zost.): Jozef Tvrdoň (1911 – 1990). Slovenská hudba a jej problémy
  (Antológia príspevkov a literatúry)
  1991 Bratislava 1991
  (108 s., 1. vyd.)
 • Varkondová, Alia Krista: Za Jozefom Tvrdoňom (25. 9. 1911 – 4. 5. 1990)
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 12, s. 7
 • Pejhovský, Miroslav: K 75. narodeninám dr. Jozefa Tvrdoňa
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 20, s. 2
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Teória vyučovania receptívnej hudobnej výchovy
  1976 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 1976
  (80 s., 1. vyd.)
 • Tvrdoň, Jozef – Plavec, Josef – Štědroň, Bohumír – Hrčková, Naďa: Dejiny hudby
  1973 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1973
  (507 s., 1. vyd.)
 • Jurík, Marián – Nováček, Zdenek – Tvrdoň, Jozef: Hudba okolo nás
  1962 Osveta, Bratislava 1962
  (180 s., 1. vyd., Edícia: Malá knižnica Československej spoločnosti pre šírenie politických a vedeckých poznatkov)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Tatry, Demänová a Dunaj v Janáčkovej empírii
  1985 Hudobný archív, Matica slovenská, Martin 1985, č. 8
 • kol.: Úvodom
  1972 Ročenka Československej spoločnosti pre hudobnú výchovu 1970 – 1971, Slovenská spoločnosť pre hudobnú výchovu, Bratislava 1972
  (258 s., 1. vyd., Praha, Česká společnost pro hudební výchovu)
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Kapitoly z dejín hudobných vzťahov československých
  1975 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 1975
  (143 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské skriptá)
 • Ruská hudba encyklopedicky
  1974, 1978 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 1974, 1978
  (1974 - 202 s., 1. vyd., 1978 - 204 s., 2. vyd., Edícia: Učebný text pre internú potrebu študentov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave)
 • Úvod do štúdia hudobnej pedagogiky a hudobnovýchovnej praxe
  1973 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 1973
  (107 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské skriptá)
 • Tvrdoň, Jozef – Ivaničková, Zdena – Letňan Július: Portréty českých a slovenských hudobných skladateľov
  Učebná pomôcka pre vyučovanie hudobnej výchovy na školách 1. a 2. cyklu
  1970 Banská Bystrica 1970
  (34 s., 1. vyd., Edícia: Učebné pomôcky)
 • Hudobno-pedagogické variácie
  1970 Slovenská spoločnosť pre hudobnú výchovu, Bratislava 1970
  (108 s., 1. vyd.)
 • Česká hudba nášho storočia s osobitným zreteľom na vzťahy Čechov a Slovákov
  1970 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 1970
  (126 s., 2. dopl. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Malá encyklopédia sovietskej hudby
  1969 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 1969
  (194 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Tvrdoň, Jozef – Hrčková, Naďa: Dejiny poľskej hudby
  1967 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1967
  (96 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Kantor, Štefan – Tvrdoň, Jozef – Biľová, A.: Hudobná výchova s metodikou pre 2. ročník pedagogických škôl
  1964 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1964
  (245 s., 1. vyd.)
 • Mokrý, Ladislav – Tvrdoň, Jozef: Dejiny slovenskej hudby
  1964 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1964
  (193 s., 1. vyd., ÚDŠU, Dočasná vysokoškolská učebnica pre pedagogické inštitúty)
 • Česká hudba nášho storočia s osobitným zreteľom na vzťahy Slovákov a Čechov
  1963 Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1963
  (124 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Tvrdoň, Jozef a kol.: Dejiny hudby a náuka o hudobných formách a nástrojoch
  1962, 1963 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1962, 1963
  (1963 - 265 s., 2. vyd., 1962 - 265 s., 1. vyd., Ústav pre diaľkové štúdium učiteľov pri Univerzite Komenského, Edícia: Vysokoškolské učebné texty pre pedagogické inštitúty)
 • Hudba SSSR a ľudovodemokratických štátov
  1961 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1961
  (173 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Kantor, Štefan – Fedor, Viliam – Tvrdoň, Jozef: Učebnica hudobnej výchovy pre 3. – 4. ročník pedagogických škôl a príručka pre učiteľov národných škôl
  1959, 1961 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1959, 1961
  (295 s., 1959 - 1. vyd., 1961 - 2. vyd.)
 • Dejiny hudby v pracovných úlohách pre diaľkové štúdium
  1959 Vysoká škola pedagogická, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1959
  (231 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Vybrané kapitoly z dejín slovenskej a českej hudby
  1958 Vysoká škola pedagogická, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1958
  (200 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Prehľadné dejiny svetovej hudby od najstarších čias po klasicizmus
  1. časť
  1958 Vysoká škola pedagogická, Bratislava 1958
  (157 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Prehľadné dejiny svetovej hudby
  2. časť
  1958 Vysoká škola pedagogická, Bratislava 1958
  (182 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Vybrané kapitoly z dejín svetovej hudby
  1957 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1957
  (104 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Dejiny českej hudby
  3. časť
  1957 Vysoká škola pedagogická, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1957
  (133 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Dejiny sovietskej hudby
  1. diel
  1956 Vysoká škola pedagogická, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1956
  (91 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Dejiny českej hudby od počiatku 19. storočia
  1956 Vysoká škola pedagogická, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1956
  (117 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Dejiny svetovej hudby
  1. časť
  1955 Vysoká škola pedagogická, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1955
  (122 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Dejiny českej hudby od najstarších dôb do počiatku 19. storočia
  1955 Vysoká škola pedagogická, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1955
  (121 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Božena Němcová a slovenská ľudová pieseň
  1985 Roľnícke noviny roč. 40, 1985, č. 39 (15. 2.), s. 8
 • Zrod Leningradskej symfónie
  Dielo sovietskeho hudobného skladateľa Dmitrija Šostakoviča
  1983 Smena, Bratislava roč. 36, 1983, č. 182 (4. 8.), s. 6
 • Dotknúť sa hviezd
  K storočnici Jaroslava Kociana
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 7, s. 8
 • Kontakty Jaroslava Křičku na Slovensku
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 15, s. 8
 • Husľový recitál Čeňka Pavlíka
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 11, s. 7
 • Béla Bartók a Slovensko
  Pred sto rokmi sa narodil významný hudobný skladateľ
  1981 Smer roč. 33, 1981, č. 71 (25. 3.), s. 3
 • Antonín Dvořák a Slovensko
  K 140. výročiu narodenín významného skladateľa
  1981 Smer roč. 33, 1981, č. 201 (26. 8.), s. 4
 • Muzyka socialističeskoj Čechoslovakiji 1945 – 1975
  Muzyka, Moskva 1980, 588 s.
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 3, s. 5
 • Božena Němcová a hudba
  1980 Ľud roč. 33, 1980, č. 15 (18. 1.), s. 5
 • Božena Němcová – ľudová pieseň
  K 160. výročiu narodenia českej realistickej spisovateľky
  1980 Smer roč. 32, 1980, č. 32 (7. 2.), s. 4
 • Doc. dr. Jozef Šamko, CSc. (15. 2. 1908 – 23. 11. 1980)
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 24, s. 7
 • Lubomír Čížek: So slovenskou hudbou do sveta
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 19, s. 5
 • Duchovné diela Bohuslava Martinů
  1979 Katolícke noviny, Bratislava roč. 94, 1979, č. 34 (26. 8.), s. 4
 • Dary národu a svetu
  Dialóg žiačky s učiteľom na tému hudba
  1979 Ľud roč. 32, 1979, č. 170 (21. 7.), s. 4
 • Nesmrteľnej milenke. Niekoľko glos k Beethovenovmu listu
  1979 Ľud roč. 31, 1979, č. 15 (18. 1.), s. 5
 • Láska k slovenskému folklóru
  Jozef Černík a Slovensko
  1979 Rytmus, Bratislava roč. 30, 1979, č. 12, s. 7
 • Suchoň a Novák
  1979 Večerník, Bratislava roč. 24, 1979, č. 136 (13. 7.), s. 6
 • Ľudmila Poľakovová: Českaja i slovackaja opera XX. veka I
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 19, s. 5
 • Dve knihy o Smetanovi
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 10, s. 3
 • Muzikantské počiatky Leoša Janáčka
  1978 Katolícke noviny, Bratislava roč. 93, 1978, č. 33 (13. 8.), s. 6
 • Tvrdoň, Jozef – Jurík, Marián: Intímny vzťah k husliam
  Publikácia o veľkom hudobníkovi
  1978 Práca roč. 33, 1978, č. 5 (6. 1.), s. 6
  (David Oistrach)
 • Janáček vo Vysokých Tatrách
  K významnému hudobnému jubileu
  1978 Ľud roč. 31, 1978, č. 193 (17. 8.), s. 5
 • Hold géniovi a hudbe pravdy
  1978 Ľud roč. 31, 1978, č. 189 (12. 8.), s. 5
  (Leoš Janáček)
 • Všestranne umelecká osobnosť
  1978 Ľud roč. 31, 1978, č. 188 (11. 8.), s. 5
  (Ladislav Holoubek)
 • Nová sovietska opera
  1978 Ľud roč. 30, 1978, č. 93 (20. 4.), s. 5
 • K 70. narodeninám. O zamyslení nad tvorbou Eugena Suchoňa
  1978 Smer roč. 30, 1978, č. 219 (16. 9.), s. 4
 • Janáček v Anglicku
  Majster v čase baníckeho štrajku
  1978 Ľud roč. 30, 1978, č. 205 (31. 8.), s. 5
 • Stredoslovenské epizódy Leoša Janáčka
  Od smrti velikána našej hudby uplynulo 50 rokov
  1978 Smer roč. 30, 1978, č. 189 (12. 8.), s. 4
 • Leoš Janáček a Slovensko
  3. 7. 1894 Hukvaldy – 12. 8. 1928 Ostrava
  1978 Rytmus, Bratislava roč. 29, 1978, č. 9, s. 4 – 5
 • Zdeněk Nejedlý a slovenská hudba
  1978 Učiteľské noviny roč. 28, 1978, č. 6, s. 8
 • Schubertovské legendy
  (K výročiu smrti skladateľa)
  1978 Učiteľské noviny roč. 28, 1978, č. 46, s. 8
 • Suchoňovské meditácie
  (K 70. narodeninám skladateľa)
  1978 Učiteľské noviny roč. 28, 1978, č. 37, s. 12
 • Monografia o Davidovi Oistrachovi
  1978 Učiteľské noviny roč. 28, 1978, č. 3, s. 12
 • Na margo televízneho filmu
  1978 Učiteľské noviny roč. 28, 1978, č. 2, s. 8
 • Tvrdoň, Jozef – Varkondová, Alia – Hroncová, Katarína: Leoš Janáček a Bratislava
  1978 Večerník roč. 23, 1978, č. 102 (26. 5.), s. 6 – 7
 • Jubilanti
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 5, s. 7
  (Ladislav Stanček, Jozef Šamko)
 • “Voprosy teorii estetiky muziky”, zväzok 12 a 13
  Vydavateľstvo Muzyka, Leningrad
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 2, s. 5
 • Leoš Janáček a Slovensko
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 11, s. 3
  (pokr., č. 12, s. 3, č. 13, s. 7)
 • Recitál Petra Michalicu
  Z programov Československej televízie
  1977 Ľud roč. 29, 1977, č. 5. 1., s. 5
 • Jubilant renesancie ľudovej tvorivosti
  70. výročie narodenia skladateľa a hudobného pracovníka Pavla Tonkoviča
  1977 Učiteľské noviny roč. 27, 1977, č. 3, s. 12
 • K sedemdesiatinám Alexandra Moyzesa
  1976 Roľnícke noviny roč. 31, 1976, č. 3. 9., s. 8
 • Mladá laureátka
  1976 Smer roč. 28, 1976, č. 6. 5., s. 4
 • Mozart a Rusko
  1976 Ľud roč. 28, 1976, č. 4. 1., s. 5
 • Leoš Janáček a Samko Dudík
  1976 Rytmus, Bratislava roč. 27, 1976, č. 12, s. 7
 • K jubileám dvoch hudobných osobností
  1976 Učiteľské noviny roč. 26, 1976, č. 33 – 34, s. 16
  (Ján Cikker, Ľudovít Rajter)
 • Úcta k ľudovým tradíciám
  1974 Matičné čítanie. Kultúrno-spoločenský dvojtýždenník, Matica slovenská, Martin roč. 6, 1974, č. 1, s. 2
  (Jozef Kresánek, Ján Strelec)
 • Smetanovská jubilejná meditácia
  1974 Roľnícke noviny roč. 29, 1974, č. 1. 3., s. 8
 • V roku českej hudby
  1974 Roľnícke noviny roč. 29, 1974, č. (4. 1.), s. 8
 • Tvrdoň, Jozef – Blahová, Eva: Rodinné spevácke tradície
  1974 Smena roč. 27, 1974, č. (3. 1.), s. 6


« späť na zoznam Aktualizované: 01. 03. 2017