Profil osobnosti

Foto: Ivan Hrušovský Autor: Pavel Kastl

Ivan Hrušovský

23. 2. 1927 Bratislava – 5. 10. 2001 Bratislava

vážna hudba
muzikológia, hudobná teória, publicistika
skladba
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1947
maturita na gymnáziu a ukončenie štúdia na Hudobnej škole v Žiline
1947 – 1952
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Alexander Moyzes), súčasne Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda, filozofia, estetika)
1952 – 1957
VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes)
1952 – 1953
externý pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV
od 1953
pedagóg na VŠMU (1966 kandidát vied o umení, 1968 docent hudobnej teórie, 1984 profesor skladby)
od 1990
pedagóg teórie na Katedre hudobnej výchovy a estetiky Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Autor hudobnovedeckých štúdií a prác venovaných slovenskej hudobnej tvorbe a kompozično-teoretickým problémom s dôrazom na tvorbu Jána Cikkera. Výber z publikačnej činnosti: Slovenská hudba v profiloch a rozboroch (Bratislava 1964), Situácia slovenskej hudobnej kultúry v rokoch 1939 – 1948 (In: Slovenská hudba 1968/4), Princíp riadenej aleatoriky z kompozičného a teoretického hľadiska (rukopis, 1982), Úvod do štúdia teórie harmónie (Bratislava 1960, 1972, 1984), Reflexie o duchovnej hudbe 20. storočia (In: Slovenská hudba, 1995/1), Genéza hudobného myslenia Jána Cikkera (rukopis).

 

"V rámci svojej teoretickej činnosti sa Hrušovský venoval najmä problematike hudby 20. storočia a obzvlášť vývinu modernej slovenskej hudby. Ako skladateľ bol spočiatku pod výrazným vplyvom A. Moyzesa a pohyboval sa v rámci rozšírenej tonality s využitím modálnych prvkov, uprednostňujúc sýtu inštrumentáciu a epickú šírku (Pastorálna suita, Tatranská poéma). Zároveň sa však čoskoro začal venovať hľadaniu vo sfére sonorizmu, emancipujúc zvuk z podriadenosti voči harmonickej štruktúre (obzvlášť originálnym spôsobom v skladbách pre zbor). V priebehu 60. rokov absorboval navyše podnety seriálnej techniky (v najčistejšej podobe ju uplatnil v Combinazioni sonoriche) a riadenej aleatoriky (Sonáta pre klavír), a s ich pomocou sa, podobne ako W. Lutosławski, zameriaval na rozvíjanie nových zvukových a výrazových možností (Sen o človeku; Tri madrigalové impresie). Hudobnou rečou svojho zrelého obdobia, v ktorej naďalej hrajú dôležitú úlohu aj prostriedky modality, resp. polymodality (Musica nocturna), ako aj idiómy slovenskej ľudovej hudby, sa nepostavil do opozície voči Moyzesovi a jeho generácii; nechal však za sebou – v technickom i estetickom zmysle – ich väzby na neskorý romantizmus a impresionizmus. Pre Hrušovského tvorbu 70.–90. rokov je charakteristická syntéza rozličných, často historicky vzdialených kompozičných techník (vrátane prvkov foriem klasickej sonáty, barokovej suity či madrigalu), smerujúca k premosteniu súčasnosti a minulosti vo vývoji hudby, prehlbovanie výrazovej koncentrácie a sugestívna a pritom nepatetická filozofická výpoveď (Canti, symfónie, duchovné skladby)."

(ZVARA, Vladimír: Ivan Hrušovský. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 125 – 126.)

Diela

 • symfonický orchester
 • Dve slovenské tanečné fantázie pre orchester

  1960 OBSADENIE: orch
 • Tatranská poéma

  Symfonický obraz pre orchester
  1960 22'
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Slávnostný pochod

  pre symfonický orchester
  1961 6'
  OBSADENIE: orch
 • Passacaglia na klasickú tému

  pre veľký orchester
  1966 15'
  OBSADENIE: orch
 • Konfrontácie

  Skladba pre veľký orchester
  1979 14' 40''
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: orch: 2fl, 2ob, cl, clp, clb, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, 3tp, bat, vbf, xlf, pf, archi
  Ikona audio
 • Hudba k Vincentovi Hložníkovi

  Symfonická freska pre orchester
  1986 9'
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • komorný orchester
 • Pastorálna suita

  pre malý orchester
  1955 23'
  OBSADENIE: orch
  Ikona audio
 • Koncertantná predohra

  pre sláčikový orchester
  1963 14'
  OBSADENIE: archi
 • Musica nocturna per archi

  1970 10'
  OBSADENIE: archi
  Ikona audio Ikona audio
 • Suita quasi una fantasia

  per orchestra d'archi da camera
  1980 21'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: archi
 • Malá romanca na motív z Andersena

  pre komorný sláčikový orchester
  1986 6'
  OBSADENIE: archi
 • Symfónia č. 1

  pre veľký sláčikový orchester
  1988, rev. 1993 30'
  OBSADENIE: archi
  Ikona audio
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Pod Kriváňom.

  Kantáta pre miešaný zbor a malý orchester
  1959 11'
  TEXT: Andrej Plávka
  OBSADENIE: CM, orch
 • Hirošima

  kantáta pre recitátora, koloratúrny soprán, miešaný zbor a veľký orchester (z trilógie Proti smrti)
  1961 1961, rev. 1965
  TEXT: Rudolf Skukálek
  OBSADENIE: spk, s, br, CM, orch
 • Sen o človeku

  Melodramatická kantáta pre recitátora, soprán, miešaný zbor a orchester (z trilógie Proti smrti)
  1964 14'
  TEXT: Vladimír Reisel
  OBSADENIE: spk, s, CM, orch
 • Canticum pro pace

  Oratórium pre recitátorku, mezzosoprán a bas, miešaný zbor a veľký orchester
  1985 40'
  TEXT: bibl., Pavol Horov
  OBSADENIE: spk, ms, b, CM, orch
 • Rekviem na záver tisícročia

  pre recitátora, soprán, tenor, organ, miešaný zbor, plechové a bicie nástroje
  1998/99 50'
  TEXT: Rudolf Dilong, Pavol Hudák
  OBSADENIE: spk, s, t, org, CM, bat
 • Veni sancte

  Duchovná ária pre soprán, miešaný zbor a komorný orchester
  2001 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, CM, orch
 • zbor a orchester
 • Noc moci

  (fragment zo symfónie)
  2001 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM, orch
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Koncert pre klavír a orchester

  1957 35'
  OBSADENIE: pf, orch
 • Symfónia č. 2 „Spomienková“

  pre komorný orchester a klavír
  1995/1996 20'
  OBSADENIE: orch, pf
 • sólový nástroj
 • Sonáta

  pre husle
  1969 13'
  OBSADENIE: vn
 • Sonata in modo classico per il clavicembalo

  1977 20'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cmb
  Ikona audio
 • Tri skladby pre čembalo

  1977 OBSADENIE: cmb
 • Musica rustica per flauto solo

  1984 10'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: fl
  Ikona audio
 • Musica Paschalis

  pre organ
  1991/1992 24'
  OBSADENIE: org
 • Fuga in F a 3 voci per organo

  1993 OBSADENIE: org
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Sonatína op. 1

  1951 11'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Toccata

  1958 2'
  VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: pf
 • Sonáta

  1965 9'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
  Ikona audio
 • Sonáta č. 2

  (Tri skladby pre klavír)
  1970 13'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
  Ikona audio
 • Toccata chromatica

  1970 6'
  OBSADENIE: pf
 • Fantázia, introdukcia a fúga v starom slohu pre klavír štvorručne

  (prepracovanie posledných častí Sonáty pre čembalo)
  1986 OBSADENIE: pf4m
 • Suita pre dva klavíry alebo pre klavír štvorručne

  1986 18'
  OBSADENIE: 2pf/pf4m
 • Dve romantické fúgy a postlúdiá

  1993 OBSADENIE: pf
 • Osem variácií na Beethovenovu tému

  pre klavír
  1993 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Sedem bagatel

  1994 OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Sonáta pre husle a klavír č. 1 d mol

  1956 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Suita piccola

  pre violončelo a klavír
  1963 7'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vc, pf
 • Tri kánony

  pre husle a čembalo alebo klavír
  1980 10'
  OBSADENIE: vn, cmb/pf
 • Dialoghi in ritmo (Rytmické dialógy)

  per organo e percussioni
  1983 9'
  OBSADENIE: org, bat
 • Sonáta pre husle a klavír č. 2

  1994 18'
  OBSADENIE: vn, pf
 • Lamento 94/95

  duo pre husle a violu
  1995 OBSADENIE: vn, vl
  Ikona audio
 • tri nástroje
 • Trio

  pre husle, violu a violončelo
  1998–1999 13'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • klavírne trio
 • Klavírne trio (In memoriam J. S. Bach AD 2000)

  vo forme 9 variácií a chorálového interlúdia na tému 2. časti 6. Brandenburského koncertu J. S. Bacha
  2000 18' 30''
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Sláčikové kvarteto č. 1

  1983 21'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2

  na pamiatku Richarda Rybariča
  1990 15'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
  Ikona audio
 • Sláčikové kvarteto č. 3

  1995 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • sedem nástrojov
 • Septetino

  pre flautu, klarinet in B, fagot, lesný roh, husle, violu a violončelo
  1987 8'
  OBSADENIE: fl, cl, fg, cr, vn, vl, vc
 • deväť nástrojov
 • Combinazioni sonoriche per 9 strumenti

  1963 11'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: fl, ob, cl, tr, vbf, pf, vn, vl, vc
  Ikona audio
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Za milým

  Dve ľúbostné piesne pre mezzosoprán, flautu, harfu alebo klavír, cimbal, violu a violončelo
  1979 5'
  OBSADENIE: ms, fl, ar/pf, zmb, vl, vc
 • Elégia

  pre mezzosoprán a violu
  1985 OBSADENIE: ms, vl
 • Elégia in memoriam Milan Šimečka

  pre recitátora a sláčikové sexteto
  1992 TEXT: Jaroslav Seifert, Milan Rúfus
  OBSADENIE: spk, 3vn, vl, vc, cb
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Červený mak

  Cyklus 5 lyrických piesní na básne M. Haľamovej pre soprán a klavír
  1959 17'
  TEXT: Maša Haľamová
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: s, pf
 • Dve piesne

  pre mezzosoprán a čembalo alebo klavír
  1978 6' 35''
  TEXT: Vítězslav Nezval
  OBSADENIE: ms, cmb/pf
 • Tri reflexie

  pre mezzosoprán a klavír
  1987 TEXT: Milan Rúfus, Milan Kraus a Máša Haľamová
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: ms, pf
 • Dotyky

  Cyklus 7 lyrických piesní na básne Mareka Trizuljaka pre soprán a klavír
  1996 1996, rev. 1998
  OBSADENIE: s, pf
 • inštruktívne
 • Hra na mesiac a hviezdy

  1964 OBSADENIE: pf
 • hudba pre divadlo
 • Onedlho bude svitať

  1960
 • Spev o vlasti

  1960 TEXT: Š. Bártošová
 • Jastraby

  1961 TEXT: Štefan Králik
 • Búrka

  1963 TEXT: William Shakespeare
 • Oidipus rex

  1963 TEXT: Sofokles
 • úpravy folklóru
 • Piesne z Rejdovej

  1963 OBSADENIE: s, t, CM, orch
 • Tri slovenské ľudové piesne z Gemera

  pre miešaný zbor a cappella
  1973 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne

  pre miešaný zbor a cappella
  1974 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Išeu Macek

  1975 2'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM/CB/CF
 • Hora, hora, čierna hora

  1976 OBSADENIE: CM
 • Stavanie májov

  1977 OBSADENIE: CM
 • Na lúke

  Hravé piesne zo Slovenska pre sopránové sólo a ženský zbor
  1978 6' 22''
  OBSADENIE: s, CF
 • Prekáračky z Kysúc

  1978 OBSADENIE: t, CF, zmb
 • Terchovské píšťalky

  1978 OBSADENIE: t, archi, 4fsch
 • Dve dievčenské piesne zo Zemplína

  1981 OBSADENIE: CF
 • Hurami, ľesami

  1981 OBSADENIE: CM
 • Okolo jánskych ohňov

  1981 OBSADENIE: CM
 • Ó láska, láska

  1984 1984, rev. 1985, 2' 53''
  OBSADENIE: CM; s, t, orch
 • Zahučali chladné vetry v doline

  1984 3' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM/CF
 • Sihote, sihote

  1986 OBSADENIE: CF/CB
 • Tri záhorácke ľudové piesne

  1989 OBSADENIE: s, pf/orch
 • Hej, americká brána

  1991 OBSADENIE: CM
 • Kytica

  1991 OBSADENIE: CM, CF, CMa
 • Moji milí rodičovia

  1995 OBSADENIE: CF
 • Na javore sedí sokol uťešení

  1995 OBSADENIE: CMa
 • transkripcie
 • Vznešené tance levočské

  Suita starých tancov 17. storočia z levočského Pestrého zborníka
  1988 17'
  OBSADENIE: orch
 • Suita starých tancov

  z Levočského pestrého zborníka
  1997 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cmb
 • zborové
 • Biela breza, sestra moja

  2. kantáta kantátového cyklu "Proti smrti"
  1961 5'
  TEXT: Ivan Kupec
  OBSADENIE: ms, CF
 • Moja milá pani hmla

  1970 TEXT: Minou Drouet
  OBSADENIE: spk, CB/CF
 • Ódy

  Cyklus miešaných zborov a capella na verše P. Koyša a M. Rúfusa
  1975 12'
  TEXT: Pavel Koyš, Milan Rúfus
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Tá láska

  kantáta pre mezzosoprán a miešaný zbor
  1984 11'
  TEXT: Jacques Prévert
  OBSADENIE: ms, CM
 • Šumni dub...

  Dve východoslovenské ľudové piesne pre ženský/detský spevácky zbor a cappella
  1995 VYDAVATEĽ: Hudobný fond, Carus Verlag
  OBSADENIE: CF/CB
 • miešaný zbor
 • Tri madrigalové impresie

  na texty rovnomenných básní V. Reisela zo zbierky "Básne o sne" pre komorný zbor a cappella
  1966 11'
  TEXT: Vladimír Reisel
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Čakanie

  pre miešaný zbor a cappella na verše Mikuláša Kováča
  1968 5'
  TEXT: Mikuláš Kováč
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Jar

  pre miešaný zbor a cappella na verše Mikuláša Kováča
  1968 5'
  TEXT: Mikuláš Kováč
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Kaprál, který probodl Archimeda

  Miešaný zbor na text rovnomennej básne Miroslava Holuba
  1968 3'
  TEXT: M. Holub
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: CM
 • Nezabudnite!

  Miešaný zbor na text pozmenenej básne Pavla Horova "Nioba matka naša"
  1968 TEXT: P. Horov
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: CM
 • Vlna

  Miešaný zbor a cappella
  1968 5'
  TEXT: Vladimír Reisel
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: CM
 • Amor Iuventae

  Tri malé lyrické piesne pre miešaný zbor a cappella na básnické texty J. A. Jevtušenka, J. Préverta a J. Smreka
  1973 8'
  TEXT: Jevgenij Jevtušenko, Jacques Prévert, Ján Smrek
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Cesta ku svetlu

  Cyklus troch miešaných zborov
  1973 15'
  TEXT: Pavol Horov
  OBSADENIE: CM
 • Jsi světlo a ráno…

  Madrigal pre miešaný zbor a cappella
  1973 TEXT: Cesare Pavese
  OBSADENIE: CM
 • Madrigalová sonáta

  Cyklus štyroch miešaných zborov a cappella vo forme cyklickej sonáty na básnické texty Cesare Paveseho
  1974 21'
  TEXT: C. Pavese
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Tri etudy pre miešaný zbor

  1974 9'
  TEXT: skladateľ
  VYDAVATEĽ: St. Barbara
  OBSADENIE: CM/CM,pf
 • Canti

  Päť zborov pre komorný miešaný zbor a cappella
  1978 22'
  TEXT: Vergílius, Ovídius a fónické slabiky
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Dithyramb pre miešaný zbor

  1978 3'
  TEXT: skladateľ
  OBSADENIE: CM
 • Jarná hudba

  pre miešaný zbor
  1980 5'
  TEXT: Milan Rúfus
  OBSADENIE: CM
 • Malá improvizácia

  pre miešaný zbor a cappella
  1984 OBSADENIE: CM
 • Triptych

  Tri miešané zbory a cappella na staroslovienske texty a báseň Jána Hollého
  1984–1985 11' 34''
  TEXT: staroslovienske texty, J. Hollý
  OBSADENIE: CM
 • Giocoso II. "Eja, studiosi"

  pre miešaný zbor
  1986 6'
  TEXT: anonym
  OBSADENIE: CM
 • Dve smutné piesne

  pre miešaný zbor a cappella
  1987 4'
  TEXT: Vladimír Roy
  OBSADENIE: CM
 • Pieseň pre dvoch

  pre mládežnícky miešaný zbor
  1987 TEXT: Ján Smrek
  OBSADENIE: CM
 • 17. 11. 1989

  pre miešaný zbor a cappella
  1989 TEXT: František Halas
  OBSADENIE: CM
 • Deus caritas est...

  De Epistola prima Beati Ioannis Apostoli per coro misto a cappella
  1990 TEXT: bibl. lat. (1Jn 4)
  OBSADENIE: CM
 • Cantate Domino

  Malá duchovná kantáta pre miešaný zbor a cappella
  1991 7'
  TEXT: bibl. lat.
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Psalmus 23

  pre miešaný zbor a cappella
  1991 5'
  TEXT: bibl.
  OBSADENIE: CM
 • Žalm 146

  pre miešaný zbor a cappella
  1991 TEXT: bibl.
  OBSADENIE: CM
 • Missa pro iuventute

  pre miešaný zbor
  1994 20'
  TEXT: liturg. Lat.
  OBSADENIE: CM
 • Preludium, Ludus, Postludium

  pre mládežnícky miešaný zbor
  1994 OBSADENIE: CM
 • A tam za horami…

  Miešaný zbor na text slovenskej ľudovej balady
  1995 6'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Solfeggio

  Miešaný zbor a cappella na solmizačné slabiky
  1995/1996 OBSADENIE: CM
 • Dve nokturná z východného Slovenska

  pre miešaný zbor a cappella
  1996 6' 37''
  OBSADENIE: CM
 • Psalmus 120

  pre miešaný zbor a cappella
  1996 TEXT: bibl. lat.
  OBSADENIE: CM
 • By the way... (Mimochodom)

  pre miešaný zbor a cappella
  1999 4'
  TEXT: skladateľ, fónické slabiky
  OBSADENIE: CM
 • Madrigal o víne

  pre miešaný zbor a cappella
  1999 3'
  TEXT: Li Po
  OBSADENIE: CM
 • Psalmus 100

  pre miešaný zbor
  1999 5'
  TEXT: bibl. lat.
  OBSADENIE: CM
 • Psalmus 122 (123)

  pre miešaný zbor a cappella
  1999 TEXT: bibl. lat.
  OBSADENIE: CM
 • Madrigaly o svetle

  2000 OBSADENIE: CM
 • Žalm 100

  pre miešaný zbor a cappella
  2000 OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Óda

  pre mužský zbor
  1971 OBSADENIE: CMa
 • Smutná spievanka

  pre mužský zbor a cappella
  1980 3'
  TEXT: Milan Rúfus
  OBSADENIE: CMa
 • Jemu jedinému

  Mužský zbor a cappella
  1995 3'
  TEXT: Svetoslav Veigl
  OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Májová flauta

  pre ženský zbor a cappella
  1971 6'
  TEXT: Ján Smrek
  OBSADENIE: CF
 • Pieseň o tvojom mene

  pre ženský zbor a cappella
  1971 TEXT: Ján Smrek
  OBSADENIE: CF
 • Giocoso I. "Filia, filia"

  pre ženský zbor
  1986 TEXT: anonym
  OBSADENIE: CF
 • Za hrsť krásy

  Cyklus 4 ženských zborov
  1987 TEXT: Milan Rúfus
  OBSADENIE: CF
 • Tri balady

  pre komorný ženský zbor
  1994 10'
  TEXT: ľud., Daniel Bachát-Dumný, Vladimír Roy
  OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • Jarné slnce

  1970 OBSADENIE: CB
 • Střípky

  Päť miniatúr pre detský zbor
  1980 OBSADENIE: CB
 • Jarná lúka

  Cyklus 7 detských zborov a cappella na texty D. Heviera
  1981 TEXT: Daniel Hevier
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB
 • Malé letné hry

  Cyklus detských zborov a cappella na verše Daniela Heviera
  1981 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CB
 • Rytmus

  1981 OBSADENIE: CB/CB, pf
 • Tri piesne o vetre

  1981 OBSADENIE: CB
 • Dithyramb

  verzia pre detský zbor a cappella
  1982 3'
  TEXT: skladateľ
  OBSADENIE: CB
 • Metelica-motanica

  1982 OBSADENIE: CB
 • Chci rozsvítit tvou krásu...

  1986 TEXT: M. Procházková
  OBSADENIE: CB
 • Vianočná koleda

  1992 TEXT: Milan Rúfus
  OBSADENIE: CB
 • zbor a nástroje
 • Čarovanie

  Cyklus pre flautu, bicie, drumbľu a detský zbor
  1983 TEXT: ľudová poézia
  OBSADENIE: CB, fl, bat, dra
 • Mikropoézie

  pre miešaný zbor, flautu a klavír
  1987 26'
  TEXT: Jaroslav Iwaskiewicz (prekl. Pavol Horov)
  OBSADENIE: CM, fl, pf
 • Cantus de caritate

  pre miešaný zbor a klavír alebo organ
  1990 TEXT: bibl. lat. (Kor 13)
  OBSADENIE: CM, pf/org
 • S radosťou slúžte Pánovi!

  Žalmový triptych pre miešaný a chlapčenský zbor a organ
  1992 12' 30''
  TEXT: bibl. slov., staročes. (žalmy 100, 123, 117)
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM, CB, org
 • Plynutí času

  1994 OBSADENIE: CB, 2tbl
 • Päť kolied zo zbierky Tibora Ágha

  1995 OBSADENIE: CB, fl, cl, vn, vc, pf
 • zbor a klavír
 • Šarišské hry

  pre detský zbor a klavír
  1986 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB, pf
 • Zaklínanie jari (Zaříkání jara)

  1991 OBSADENIE: CB, pf
 • Zima, pani biela

  Cyklus dvoch detských zborov s klavírom
  2000 9'
  TEXT: Helena Gahérová, Andrej Plávka, skladateľ
  OBSADENIE: CB, pf
 • elektroakustické
 • Invokácia

  1973 9'
  OBSADENIE: C
 • Horička vysoká

  Elektroakustická montáž kysuckých ľudových piesní
  1975 OBSADENIE: C
 • Ideé fixe

  1975 8'
  OBSADENIE: C
 • Obrázky z prírody

  pre detský zbor a elektroakustický záznam
  1980 15' 30''
  TEXT: ľud., Ľubomír Feldek, Ivan Hrušovský
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: C+(CB)
 • Omilienci chodia.

  Elektroakustická montážna úprava troch ženských ľudových piesní a zvolávačiek z Važca a Východnej pre ženský zbor a cappella
  1981 OBSADENIE: C
 • hudba pre rozhlas
 • Sprievodná hudba k rozprávkam Leva Nikolajeviča Tolstého

  1960 OBSADENIE: R
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Kým vykročia

  1957 RÉŽIA: V. Kubenko
  OBSADENIE: KD

Bibliografia

 • Dohnalová, Lýdia: ŠKO Žilina
  2018 Hudobný život, Bratislava roč. 50, 2018, č. 1 – 2, s. 19
 • Chalupka, Ľubomír: Experimental Studio Bratislava [recenzia LP]
  2017 Hudobný život, Bratislava roč. 49, 2017, č. 10, s. 38
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život, Bratislava roč. 49, 2017, č. 7 – 8, s. 28 – 29
 • Šišková, Ingeborg: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2017 Hudobný život, Bratislava roč. 49, 2017, č. 6, s. 5
 • Ursínyová, Terézia: Moyzesovo kvarteto: Ad multos annos!
  2015 Hudobný život, Bratislava roč. 47, 2015, č. 6, s. 5
 • Chalupka, Ľubomír: Bratislavské hudobné slávnosti 2014
  Dva cenné príspevky k rekonštrukcii historickej pamäte
  2014 Hudobný život, Bratislava roč. 46, 2014, č. 11, s. 6 – 8
 • Hochel, Peter: Nová slovenská hudba 2012
  Otvárací koncert
  2013 Hudobný život, Bratislava roč. 45, 2013, č. 1 – 2, s. 22
 • Bubnáš, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti
  Pocta jubilujúcim skladateľom
  2012 Hudobný život, Bratislava roč. 44, 2012, č. 12, s. 15
 • Chalupka, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti
  2012 Pravda, Bratislava roč. 22, 2012, č. 233 (9. 10.), s. 39
 • Bodnár, Norbert: Koncert porozumenia
  2011 Hudobný život, Bratislava roč. 43, 2011, č. 9, s. 2
 • Chalupka, Ľubomír: Pohľad muzikológa Ivana Hrušovského na osobnosť Jána Cikkera
  2011 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 37, 2011, č. 4, s. 337 – 342
 • Chalupka, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda
  Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia
  2011 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
  (672 s., 1. vyd.)
 • Škvarková, Jana: Klavírna tvorba Ivana Hrušovského, Gregora Roletzkého, Vladimíra Gajdoša
  2011 Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2011
  (99 s., 1. vyd.)
 • Sedlický, Štefan: Reflexie zbormajstra na posledné diela Ivana Hrušovského
  2008 Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2008, s. 22 – 27
  (51 s., 1. vyd.)
 • Martináková-Rendeková, Zuzana: Originálna analytická reflexia hudby 20. storočia v hudobnoteoretickom odkaze Ivana Hrušovského
  2008 Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2008, s. 17 – 21
 • Krák, Egon: Skladateľ Ivan Hrušovský a teória kompozičnej práce
  2008 Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2008, s. 14 – 16
 • Michalová, Eva: Ars longa, vita brevis
  2008 Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2008, s. 9 – 13
 • Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas
  Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007
  2008 Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2008
  (51 s., 1. vyd.)
 • Chalupka, Ľubomír: Inšpirujúca symbióza teórie a praxe
  K dielu Ladislava Burlasa a Ivana Hrušovského
  2007 Hudobný život, Bratislava roč. 39, 2007, č. 6, s. 14 – 17
 • Dohnalová, Lýdia: Festivalové fragmenty
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 2, s. 305–307
 • Martináková, Zuzana: Ivan Hrušovský – integrálna osobnosť slovenskej a európskej hudobnej kultúry
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 1, s. 60 – 66
 • Čárska, Etela: Ivan Hrušovský: “Hudba je nekonečným vesmírom...”
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 1, s. 67 – 73
 • Michalová, Eva: Spomienka k jubileu hudobného skladateľa prof. PhDr. Ivana Hrušovského, CSc.
  2007 Múzy v škole, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici roč. 12, 2007, č. 1 – 2, s. 2
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)
 • z. r.: 2. seminár Tadeáša Salvu
  Venovaný tvorbe Ivana Hrušovského a Ladislava Burlasa
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 7 – 8, s. 14
 • Chalupka, Ľubomír: Odkaz syntetika
  K nedožitému jubileu Ivana Hrušovského
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 7 – 8, s. 7 – 8
 • Chalupka, Ľubomír: Ivan Hrušovský: Musica nocturna pre veľký sláčikový orchester
  100 rokov hudby na Slovensku
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 12, s. 24 – 27
 • Chalupka, Ľubomír: Cez konfrontácie k syntézam
  K tvorivému vývoju Ivana Hrušovského
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 1, s. 5 – 48
 • Bokes, Vladimír: Prof. PhDr. Ivan Hrušovský, CSc. (23. 2. 1927 – 5. 10. 2001)
  2002 Viera a život roč. 12, 2002, č. 1, s. 81
 • jv: Za profesorem Ivanem Hrušovským
  2001 Česká beseda roč. 7, 2001, č. 11, s. 10
 • Bulla, Marián: Za Prof. Ivanom Hrušovským
  2001 Kultúra, Bratislava roč. 4, 2001, č. 22, s. 12
 • Bokes, Vladimír: Za Ivanom Hrušovským
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 10, s. 2
 • Blaho, Vladimír: Skladateľ, ktorého spievajú
  Odišiel hudobný skladateľ Ivan Hrušovský
  2001 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 11, 2001, č. 17, s. 18
 • Dohnalová, Lýdia: Ivan Hrušovský
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 6, s. 53
 • Chalupka, Ľubomír: Avantgarda '60
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 1 – 2, s. 59 – 105
 • Zvara, Vladimír: Ivan Hrušovský
  1998 Jurík, Marián – Zagar, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 125 – 131
  (302 s., 1. vyd.)
 • Litschauerová, Nina – Hrušovský, Ivan: Pre mňa je literatúra sestrou hudby
  1997 Nové Slovo, Bratislava roč. 7, 1997, č. 46, s. 40 – 41
 • Blaho, Vladimír – Hrušovský, Ivan: Jubilant Ivan Hrušovský
  Rozhovor s hudobným skladateľom
  1997 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 7, 1997, č. 4
  (Príloha Etuda, č. 1, s. 9)
 • Kovářová, Anna: Rozhlas. V znamení Ivana Hrušovského
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 6, s. 2
 • Martináková, Zuzana: K sedemdesiatke Ivana Hrušovského
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 4, s. 6
 • Dohnalová, Lýdia: CD z Vydavateľstva Radio Bratislava
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 4, s. 9
  (Cantate Domino, Collegium Technicum, Košice)
 • Javorský, Igor: Filharmonické júnové finále
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 15, s. 8
 • Faltin, Peter: Slovenská hudobná tvorba v rokoch 1956 – 1965
  1997 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 23, 1997, č. 3 – 4, s. 175 – 210
 • Čárska, Etela: Duchovno a humanizmus – v diele Ivana Hrušovského
  1997 Literárny týždenník, Bratislava roč. 10, 1997, č. 9, s. 15
 • Sedlický, Tibor: Ivan Hrušovský
  1997 Sedlický, Tibor (ed.): K dejinám zborového spevu na Slovensku 2. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Národné osvetové centrum, Banská Bystrica, Bratislava 1997, s. 16 – 18
  (47 s., 1. vyd.)
 • Chalupka, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj po roku 1945
  1996 Dejiny slovenskej hudby (ed. Oskár Elschek), Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 298, 312 – 313
 • Čárska, Etela: Missa pro iuventute Ivana Hrušovského
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 18, s. 4
 • Palovčík, Michal: Ivan Hrušovský
  1994 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 5, 1994, č. 6, s. 4
 • Ursínyová, Terézia: Zo slovenskej hudobnej dielne
  Premiéry nových diel v Slovenskej filharmónii
  1993 Národná obroda, Bratislava roč. 4, 1993, č. 57 (10. 3.), s. 7
 • Čárska, Etela: Koncerty v Mirbachu
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 10, s. 4
 • Čárska, Etela – Hrušovský, Ivan: Posolstvom hudby osloviť človeka
  Hovoríme so skladateľom Ivanom Hrušovským
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 9, s. 9
 • Bartovičová, Eva – Hrušovský, Ivan: Aby hudba nezostala bokom
  Rozhovor so skladateľom a hudobným vedcom Ivanom Hrušovským
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 34, s. 15
 • Albrecht, Ján: Ivan Hrušovský
  Noví zaslúžilí umelci
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 12, s. 10
 • Palovčík, Michal: Jeden z predného radu tvorivých
  Hudobný skladateľ prof. Ivan Hrušovský sa dožíva 60 rokov
  1987 Pravda, Bratislava roč. 68, 1987, č. 44 (24. 2.), s. 5
 • Čárska, Etela: Hodnoty tvorby Ivana Hrušovského
  1987 Práca roč. 42, 1987, č. 46 (25. 2.), s. 6
 • Mésárošová, Marcella: Trochu inak o jubilantovi
  1987 Rytmus roč. 38, 1987, č. 2, s. 32 – 33
 • Ondrejčíková, Ivica: Na prahu novej etapy
  1987 Život, Bratislava roč. 37, 1987, č. 8, s. 36 – 37
 • Polakovičová, Viera: Protivojnová hudobná freska
  1987 Večerník roč. 32, 1987, č. 22 (2. 2.), s. 5
 • Truhlářová, Agneša: Hľadať osobitý tón
  K životnému jubileu skladateľa prof. dr. Ivana Hrušovského, CSc.
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 10
 • Martináková, Zuzana: Skladateľ reflexívnej výpovede
  K šesťdesiatke Ivana Hrušovského
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 4, s. 3
 • Polakovičová, Viera – Hrušovský, Ivan: Za ideál považujem dokonalosť
  Hovorí hudobný skladateľ Ivan Hrušovský
  1986 Večerník roč. 31, 1986, č. 189 (26. 9.), s. 7
 • Palovčík, Michal: Zmysel umenia je vo vzťahu k človeku
  1985 Pravda, Bratislava roč. 66, 1985, č. 26 (31. 1.), s. 5
 • Berger, Igor: Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 13, s. 3
 • Hatrík, Juraj: Štvorjediná asynchrónia Ivana Hrušovského
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 3, s. 4, 7
 • Čobejová, Markéta – Hrušovský, Ivan: K tvorbe pre spevácke zbory sa budem vracať
  Náš hosť hudobný skladateľ, teoretik a pedagóg Doc. Dr. Ivan Hrušovský, CSc.
  1982 Rytmus roč. 33, 1982, č. 2, s. 32 – 33
 • Vach, Marián: Ivan Hrušovský: Na lúke
  1981 Rytmus roč. 32, 1981, č. 1, s. 5 – 6
 • Berger, Igor: Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
  Cyklus 4 zborov pre detský zbor a capella
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 11, s. 5
 • Podracký, Igor: Ivan Hrušovský: Konfrontácie, skladba pre veľký orchester
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 1, s. 5
 • Palovčík, Michal – Hrušovský, Ivan: Umenie ako spoločenský faktor
  Rozhovor so skladateľom a muzikológom Ivanom Hrušovským
  1979 Pravda, Bratislava roč. 60, 1979, č. 128 (2. 6.), s. 5
 • Podracký, Igor: Ivan Hrušovský: 2. sonáta pre klavír
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 17, s. 5
 • Pohronec, Juraj: Marginálie k jubileu súčasníka
  1977 Hudobný život, Bratislava roč. 9, 1977, č. 5, s. 8
 • Berger, Igor: Zborová tvorba Ivana Hrušovského
  Medailón k skladateľovým päťdesiatinám
  1977 Rytmus roč. 28, 1977, č. 2, s. 8
 • Podracký, Igor: Ivan Hrušovský: Cesta ku svetlu
  1974 Hudobný život, Bratislava roč. 6, 1974, č. 15, s. 5
 • Chalupka, Ľubomír: Ivan Hrušovský: Sonáta pre husle sólo
  1971 Hudobný život roč. 3, 1971, č. 5, s. 3
 • Faltin, Peter: New Music in Slovakia
  1967 Slovenská hudba, Bratislava roč. 11, 1967, č. 8, s. 343 – 347
 • Mokrý, Ladislav: O tvorbe za okrúhlym stolom
  1967 Slovenská hudba, Bratislava roč. 11, 1967, č. 1, s. 3 – 20
 • Faltin, Peter: Ivan Hrušovský: Hirošima
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 6, s. 267 – 268
 • Mokrý, Ladislav: Hudba
  1965 Slovenská kultúra 1945 – 1965. Zborník štúdií, Rosenbaum, Karol (ed.), Obzor, Bratislava 1965, s. 75 – 94
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945-1990
  2010 Cantus Choralis Slovaca, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 9, 2010
 • MIRONOV, Sergej - RANINEC, Jozef: Problematika interpretácie ľudovej piesne v zborovej tvorbe slovenských skladateľov
  2006 Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 7, 2006, s. 9-11
 • KOVÁČOVÁ, Hana: Osobnosť a zborová tvorba I. Hrušovského
  2006 Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 7, 2006, s. 59-69
 • Umelecká kritika a publicistika
 • VESELÝ, Ondrej: Vladimír Bokes: "Slabé skladby nikdy v histórii škandál nespôsobili."
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 15-17
 • Recenzie
 • BERNÁTH, Ľuboš: Ivan Hrušovský: Úvod do štúdia teórie harmónie, Hudobné centrum, HTF VŠMU 2019
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 39-40
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Antonín Dvořák
  1964 Štátne hudobné vydavateľstvo, Praha, Bratislava 1964
  (193 s., 1. vyd., Edícia: Hudobné profily, zv. 4)
 • Slovenská hudba v profiloch a rozboroch
  1964 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1964
  (460 s., 1. vyd., Edícia hudobnej literatúry, zv. 29)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Sakrálnosť v slovenskej hudbe
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 7, s. 1, 8
 • Poznámky k Suchoňovej orchestrálnej tvorbe
  1998 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 24, 1998, č. 1 – 2, s. 65 – 72
 • Poznámky k sakrálnosti v slovenskej hudbe
  1998 Hrčková, Naďa (ed.): Súčasná hudba medzi Východom a Západom / Zeitgenössische Musik zwischen Ost und West. Zborník zo sympózia v rámci festivalu Melos-Étos 1997, Bratislava, 10. – 13. novembra 1997, Festival Melos-Étos, Orman, Bratislava 1998, s. 187 – 191
 • Zborová tvorba Alexandra Moyzesa a Ota Ferenczyho
  1996 Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 1994. Zborník materiálov z 1. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1996, s. 77 – 80
 • Reflexie o duchovnej hudbe 20. storočia
  1995 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 21, 1995, č. 1, s. 20 – 37
 • Ekumenické črty v duchovnej hudbe
  1995 Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. októbra 1994. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 2, Lengová, Jana (ed.), Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1995, s. 180 – 184
 • Reflexie o duchovnej hudbe 20. storočia
  Prítomnosť dramatického princípu
  1994 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 42, 1994, č. 1, s. 59 – 70
 • Protestantská vokálno-inštrumentálna tvorba Jána Levoslava Bellu
  1993 Ján Levoslav Bella v kontexte európskej hudobnej kultúry. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 24. – 26. júna 1993. Edícia Bibliotheca musicae neosoliensis 1, Lengová, Jana (ed.), Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1993, s. 65 – 71
 • Ivan Hrušovský. Výber z bibliografie
  1992 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 18, 1992, č. 4, s. 599
 • Princíp riadenej aleatoriky z kompozičného a teoretického hľadiska
  1992 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 18, 1992, č. 4, s. 536 – 596
 • Ivan Hrušovský. Dielo
  1992 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 18, 1992, č. 4, s. 597 – 598
 • Tradície kompozičnej školy v slovenskej národnej hudbe
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 10, s. 10
 • Česko-slovenské hudobné kontakty v tlači 40. a 50. rokov
  1986 Česká a slovenská tvorba vo vzájomnej kontinuite a ovplyvňovaní (1918 – 1983). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 13, Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1986, s. 81 – 84
  (Zborník prác z 13. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1984, 9. októbra 1984)
 • Orchestrálna tvorba Jána Levoslava Bellu
  1985 Hudobný archív, Matica slovenská, Martin 1985, č. 9, s. 55 – 59
 • Estetické predstavy Alexandra Moyzesa a ich význam v 30. rokoch
  1985 Zrod a vývoj slovenskej národnej moderny. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 12, Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1985, s. 42 – 45
  (Zborník prác z 12. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1983, 5. októbra 1983)
 • Moderné symfonické myslenie a účasť generácií na jeho rozvoji
  1982 Hudobná kultúra Bratislavy v období 1948 – 1978. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 7, Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a oddychu, Bratislava 1982, s. 12 – 17
  (Zborník prác zo 7. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1978)
 • Problémy analýzy skladieb v pedagogickom procese
  1981 Výchova socialistických umelcov. Zborník štúdií z 1. vedeckej konferencie Vysokej školy múzických umení v Bratislave, usporiadanej pri príležitosti 30. výročia založenia školy, 14. – 15. novembra 1979, Mrlian, Rudolf – Zabloudil, Vlastimil (ed.), Vysoká škola múzických umení, Tatran, Bratislava 1981, s. 114 – 119
 • Staronové problémy hudobnej analýzy
  1976 Mnohotvárnosť dramatického umenia. Zborník Vysokej školy muzických umení v Bratislave, Mikola, Marián (zost.), Vysoká škola múzických umení, Obzor, Bratislava 1976, s. 342 – 350
 • Vítězslav Novák a slovenská hudba
  1974 Bajer, Jiří (ed.): Česká hudba světu, svět české hudbě. Sborník původních statí československých a sovětských hudebních vědců k Roku české hudby, Panton, Praha 1974, s. 179 – 195
  (295 s., 1. vyd.)
 • Pokus o myšlienkovú a estetickú podstatu Cikkerovej tvorby
  1971 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. III, 1971, s. 3 – 23
 • Situácia slovenskej hudobnej kultúry v rokoch 1939 – 1948
  1968 Slovenská hudba, Bratislava roč. 12, 1968, č. 4, s. 162 – 167
 • Dvadsať rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 9, s. 422 – 432
 • Hudobná reč Cikkerovej opery Vzkriesenie
  1963 K problematike súčasnej hudby, Kresánek, Jozef (ved. redaktor), Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1963, s. 117 – 137
 • 15 rokov slovenského symfonizmu
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 4, s. 227 – 233
 • Problémy hudobnej výchovy pre pedagógov tanca a choreografov
  1959 Desať rokov VŠMU. Zborník príspevkov, Vysoká škola múzických umení, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1959, s. 124 – 130
 • K otázke folklóru v slovenskej hudbe
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 6, s. 233 – 236
 • Víťazstvo pracujúceho ľudu a slovenské hudobné umenie
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 5, s. 188 – 195
 • Klasicistická hudba na prelome 18. a 19. storočia
  1957 Dejiny slovenskej hudby, Burlas, Ladislav – Mokrý, Ladislav – Nováček, Zdenko (ed.), SAV, Bratislava 1957, s. 157 – 216
 • Klasická hudobná tvorba Mozartovho obdobia na Slovensku
  1956 Zborník z medzinárodnej konferencie o živote a diele W. A. Mozarta v Prahe, 27. – 31. 5. 1956, Praha 1956
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Úvod do štúdia teórie harmónie
  Teória hudby pre poslucháčov 1. a 2. ročníka Hudobnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave
  1960, 1963, 1972, 1984, 2019 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Hudobné centrum, Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava 1960, 1963, 1972, 1984, 2019
  (211 s., 1960 - 1. vyd., 1963 - 2. vyd., 1972 - 3. vyd., 1984 - 4. vyd., 2019 - 5. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Suveréni z Filipín
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 9, s. 7
 • Spomínajme a nezabúdajme
  2000 Bojovník, Bratislava roč. 45, 2000, č. 14, s. 7
 • Choral Music and Choirs from Denmark ’95
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 3, s. 56
 • Neuveriteľná sedemdesiatka Ladislava Holáska
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 1 – 2, s. 3
 • Strata nenahraditeľnej osobnosti
  Opustil nás Štefan Klimo, významný slovenský dirigent a skladateľ
  2000 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 10, 2000, č. 3
  (Príloha Etuda, č. 1, s. 3)
 • Suverénne víťazstvo protinožcov
  Veľká cena Slovenska (Grand Prix Slovakia). 2. medzinárodná súťaž speváckych zborov, Trenčianske Teplice, 14. – 18. júla 1999
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 9, s. 28 – 29
 • Fedor Ruppeldt – hudobník
  1997 Tvorba T. Revue pre literatúru a kultúru, Bratislava roč. 7 (16), 1997, č. 4, s. 47 – 50
 • Historický medzník slovenskej zborovej hudby
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 16, s. 1, 3
 • Hudba a ticho
  Rozhovor so skladateľom Ctiradom Kohoutkom
  1996 Mosty. Česko-slovenský týždenník, Bratislava roč. 5, 1996, č. 19, s. 12
 • Odišiel hudobník a priateľ...
  1994 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 4, 1994, č. 9, s. 13
 • Spomienky na pána prof. Alexandra Moyzesa
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 22, s. 2
 • Trnavské zborové dni
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 16, s. 8
 • Slávnosť zborového spevu
  Akademická Banská Bystrica (25. – 27. júna 1993). 5. ročník medzinárodnej súťaže vysokoškolských zborov (ako medzinárodná prehliadka – 1. ročník)
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 17, s. 7
 • Bellovské reminiscencie
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 16, s. 5
 • Jubilujúcemu zboru
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 13 – 14, s. 14
 • Mládež spieva ’92
  1992 Hudobný život, Bratislava roč. 24, 1992, č. 14, s. 4
  (Mládež spieva 1992, Prievidza, festival hudobný)
 • Rúfus, Milan – Buzássy, Ján – Hrušovský, Ivan – Malovec, Jozef: Fórum tolerancie
  Medzi umením a vedou
  1992 Tvorba T. Revue pre literatúru a kultúru, Bratislava roč. 2 (11), 1992, č. 10, s. 19 – 21
 • Výročie skladateľa svetového mena
  1991 Bratislavské listy, Bratislava roč. 4, 1991, č. 9, s. 18
 • Máme dostatok hodnotnej tvorby
  Premárnené príležitosti slovenskej hudby
  1991 Národná obroda, Bratislava roč. 2, 1991, č. 111 (14. 5.), s. 12
 • Za Jánom Cikkerom
  1990 Nové Slovo, Bratislava roč. 32, 1990, č. 1, s. 17
 • Vážne problémy vážnej hudby
  1990 Kultúrny život, Bratislava roč. 24, 1990, č. 33, s. 4
 • Profesionáli amatérom
  1989 Osvetová práca, Obzor, Bratislava roč. 39, 1989, č. 3, s. 39 – 40
 • Klinda, Ferdinand – Čížik, Vladimír – Havlíková, Klára – Michalica, Peter – Hrušovský, Ivan – Zimmer, Ján: Anketa
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 3, s. 4
 • Môj príspevok do diskusie...
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 12, s. 9 – 10
 • Fínske “sensu stricto”
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 7, s. 8
 • Suchoňova orchestrálna tvorba
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 21, s. 10
 • Vieme podchytiť talenty?
  1987 Nové Slovo, Bratislava roč. 29, 1987, č. 15
 • Numus – festival v Aarhuse
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 11, s. 6
 • Spevácky zbor mesta Bratislavy v Španielsku
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 19, s. 6
 • Palovčík, Michal – Nováček, Zdenko – Mokrý, Ladislav – Hrušovský, Ivan – Laborecký, Jozef – Adamčiak, Milan: Spoločné ciele tvorby a teórie
  Rozhovor muzikológov pred zjazdom slovenských skladateľov
  1977 Pravda, Bratislava roč. 58, 1977, č. (12. 2.), s. 5
 • Dôstojne nás reprezentovali
  1976 Rytmus roč. 27, 1976, č. 7, s. 14
 • Imponujúci úspech
  1973 Hudobný život, Bratislava roč. 5, 1973, č. 18, s. 8
 • Významná premiéra
  (Bergov Vojcek opäť na scéne Národného divadla v Prahe)
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 7 – 8, s. 343 – 345
 • “Capriccio pre klavír a orchester” Ota Ferenczyho
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 2, s. 60 – 65
 • Niektoré problémy vyučovania hudobnej teórie
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 11 – 12, s. 471 – 474
 • Úspešný debut mladého dirigenta
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 11 – 12, s. 535 – 536
 • Quo usque tandem abutere...?
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 1, s. 45 – 46
 • Divertimento Michala Vileca
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 8 – 9, s. 259 – 263
 • K prehliadke tvorby brnenských skladateľov
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 1, s. 29 – 30
 • 1. symfónia “Spomienková” Mikuláša Schneidra-Trnavského
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 1, s. 4 – 7
 • Absolventský koncert Andreja Kucharského
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 1, s. 36
 • Pohľad na skladateľské dielo Frica Kafendu
  1953 Hudební rozhledy roč. 6, 1953, č. 15, s. 692 – 695

Diskografia

 • Foto: Ľudové premeny ĽUDOVÉ PREMENY
  2018 CD – Vlastným nákladom 2946-001-2
  1. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Petra Torkošová (zbm), Spevácky zbor Technik
  2. Eugen Suchoň: Ozveny ESD 102 – Tak sa mi videlo
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  3. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  4. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  5. Eugen Suchoň: Šesť slovenských ľudových piesní ESD 70 – Ešte sa nevydám
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  6. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  7. Jan Rozehnal: Oddavač še budu
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  8. Peter Cón: Išol mili orac
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  9. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Ňebanovala bi
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  10. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  11. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Ešte sa raz obzrieť mám
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  12. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ej, hrajteže mi, hrajte
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  13. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Jajže, lučka zelenučka
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  14. Juraj Hatrík: Vlha, vlha pekný vták
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  15. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Na kamenčeku sedela
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  16. Miroslav Šmíd: Peľenočka dobrej moci; Najedla še stará baba
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  17. Matúš Uhliarik: Všehochuť ľudových piesní
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  18. ľudová: Od Hriňovej
   Spevácky zbor Technik, Petra Torkošová (zbm)
  19. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Technik, Cantus, Technik Akademik, Pavol Procházka (zbm.)
 • Foto: Experimental Studio Bratislava Series 1 EXPERIMENTAL STUDIO BRATISLAVA SERIES 1
  2015 LP – Vysoká škola múzických umení 4MGLP07
  1. Roman Berger, Pavol Šimai, Ilja Zeljenka: Žaba!
   Ilja Zeljenka (v), Sonet Duo Tesla, home recording
  2. Ivan Hrušovský: Ideé fixe
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  3. Jozef Malovec: Theorema
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  4. Miro Bázlik: Spektrá II. – Pohyb života – Motus vivendi
   Experimentálne štúdio Bratislava, Richard Sabo
  5. Roman Berger: Elégia in memoriam Ján Rúčka
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  6. Ivan Parík: Vežová hudba
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  7. Peter Kolman: Pomaly ale nie príliš (Lentement mais pas trop)
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
  8. Tadeáš Salva: Vrchárska
   Experimentálne štúdio Bratislava, Peter Janík, Ján Backstuber
 • Foto: Violin Solo 5 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 5 – MILAN PAĽA
  2013 CD – Pavlík Records PA 0122-2-132
  1. Ľudovít Rajter: Suita pre sólové husle
   Milan Paľa (vn)
  2. Andrej Očenáš: Poéma o srdci op. 38
   Milan Paľa (vn)
  3. Ilja Zeljenka: Štyri miniatúry
   Milan Paľa (vn)
  4. Roman Berger: Konvergencie I
   Milan Paľa (vn)
  5. Jevgenij Iršai: Huslehubky
   Milan Paľa (vn)
  6. Juraj Pospíšil: Sonáta op. 22/2
   Milan Paľa (vn)
  7. Tomáš Boroš: Bausteine
   Milan Paľa (vn)
  8. Juraj Hatrík: Ciacona interrotta
   Milan Paľa (vn)
  9. Daniel Matej: Stormy
   Milan Paľa (vn)
  10. Július Kowalski: Partita pre husle v šestinotónovom systéme
   Milan Paľa (vn)
  11. Ivan Hrušovský: Sonáta
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Dámsky komorný orchester DÁMSKY KOMORNÝ ORCHESTER
  2011 CD – Diskant DK 0134-2131
  1. Baldassare Galuppi: Concerto a quattro č. 2 G dur
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  2. Antonio Vivaldi: Sinfonia č. 2 G dur
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  3. Johann Sebastian Bach: Air zo Suity D dur BWV 1068
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  4. Johann Sebastian Bach: Koncert pre klavír (čembalo) a orchester d mol BWV 1052
   Dana Šašinová (pf), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  5. Ivan Hrušovský: Vznešené tance levočské
   Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  6. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Peter Šaray (vn), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
 • Foto: Dr. Štefan Klimo – Za tou mojou milou DR. ŠTEFAN KLIMO – ZA TOU MOJOU MILOU
  2009 CD – Ol Trade 1594 001-2
  1. Zdenko Mikula: Tá slovenská pieseň
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  2. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  3. Ján Cikker: Hej, tri rôčky som zbíjal
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  4. Zdenko Mikula: Spievala by som – Horehronské klebetnice
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  5. Alexander Moyzes: Cos' Janoško
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  7. Štefan Klimo: Trávnice
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  8. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Eduard Čisár (t), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  9. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Ľubica Orgonášová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  10. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  11. Eugen Suchoň: Povej, vetrík ESD 99
   Ľubica Orgonášová (s), Alžbeta Kubánková (a), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  13. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  14. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  15. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  16. Béla Bartók: Štyri slovenské ľudové piesne pre miešaný zbor a klavír
   Spevácky zbor Lúčnica, Nataša Pappová (pf), Štefan Klimo (dir.)
  17. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82 – Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Dezider Kardoš: Zem moja rodná op. 19b
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Ladislav Burlas: Metamorfózy krás
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Michalica (vn), Štefan Klimo (dir.)
  21. Ivan Hrušovský: Čakanie
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  22. Ivan Hrušovský: Ódy – Hymnus (pre dva ženské zbory a mužský zbor)
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
 • Foto: Slovenská filharmónia SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
  2006 CD – Slovenská filharmónia SLF 0014-2-031
  1. Alexander Moyzes: Hudba žene op. 74
   Slovenská filharmónia, Vladimír Válek (dir.)
  2. Ľudovít Rajter: Impessioni rapsodiche
   Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Musica nocturna per archi
   Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
  4. Vladimír Godár: Tombeau de Bartók
   Slovenská filharmónia, Christoph Campestrini (dir.)
  5. Ľubica Čekovská: Adorations
   Slovenská filharmónia, Vladimír Válek (dir.)
 • Foto: Slovenský filharmonický zbor SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ ZBOR
  2006 CD – Slovenská filharmónia SLF 0013-2-031
  1. Gioacchino Rossini: Petite Messe solennelle
   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Henrieta Lednárová (s), Jana Kurucová (a), Otokar Klein (t), Peter Mikuláš (b), Marian Lapšanský (pf), Eva Salayová (pf), Anna Predmerská-Zúriková (harm)
  2. Alexander Albrecht: Ave Maria
   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.), Stanislav Šurin (org)
  3. Ivan Hrušovský: Cantate Domino
   Slovenský filharmonický zbor, Blanka Juhaňáková (dir.)
  4. Zdeněk Lukáš: Pocta tvůrcům op. 147
   Stanislav Mucha (vn), Eva Salayová (pf), Blanka Juhaňáková (dir.), Slovenský filharmonický zbor
 • Foto: The Best Of Lúčnica Chorus THE BEST OF LÚČNICA CHORUS
  2006 CD – MUSICA 730 597-2
  1. Antonio Lotti: Crucifixus
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  3. Anton Bruckner: Christus factus est
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Zborohra
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  10. Vytautas Barkauskas: Fuga
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  12. Jerome Kern: All the Things You Are
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  14. George Gershwin: Summertime
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  30. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Foto: Ludmila Kojanová – Pavel Novotný : Tvorba slovenských skladateľov pre dva klavíry a pre klavír štvorručne LUDMILA KOJANOVÁ – PAVEL NOVOTNÝ : TVORBA SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV PRE DVA KLAVÍRY A PRE KLAVÍR ŠTVORRUČNE
  2005 CD – R 178 0001-2-133-3
  1. Peter Guľas: Koncertná fúga op. 14, č. 3
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  2. Ivan Hrušovský: Suita pre dva klavíry alebo pre klavír štvorručne
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  3. Ladislav Holoubek: Sonáta G dur (Romantická) op. 5a
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  4. Ladislav Holoubek: Dramatická fantázia op. 80
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  5. Juraj Hatrík: Alla Marcia, Corale e Canon a 2
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  6. Igor Dibák: Toccata, op. 27
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  7. Norbert Bodnár: Variácie na tému L. v. Beethovena (op. 49, č. 2)
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
  8. Norbert Bodnár: Eine kleine Waltzmusik
   Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný
 • Foto: Mládežnícky zbor ECHO MLÁDEŽNÍCKY ZBOR ECHO
  2005 CD – Diskant DK 0056-2231
  1. Ivan Hrušovský: Psalmus 23
   Mládežnícky zbor Echo, Ondrej Šaray (dir.)
  2. Ľudovít Rajter: Iustorum animae
   Mládežnícky zbor Echo, Ondrej Šaray (dir.)
  3. Kristian Seidmann: Scherzo
   Mládežnícky zbor Echo, Ondrej Šaray (dir.)
  4. Ľudovít Rajter: Slovenské ľudové piesne
   Mládežnícky zbor Echo, Ondrej Šaray (dir.)
 • Foto: Miešaný spevácky zbor Tirnavia : Slovenská zborová tvorba 20. storočia MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR TIRNAVIA : SLOVENSKÁ ZBOROVÁ TVORBA 20. STOROČIA
  2004 CD – Slovart SR-0054
  1. Ivan Hrušovský: Išeu Macek
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  2. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ňevandruj, milý môj
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Anička, Anička, ty si trucovitá
   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)
  6. Jan Rozehnal (arr.): Oddavac še budu
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  7. Ivan Hrušovský: Zahučali chladné vetry v doline
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  8. Eugen Suchoň: Tri slovenské ľudové piesne ESD 74 – Ej, dziny, dziny
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  9. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami
   Lenka Demovičová (s), Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  10. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  11. Petr Fiala (arr.): Kysuca, Kysuca
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (t, dir.)
  12. Peter Cón: Išol mili orac
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  13. Ilja Zeljenka: Bagately
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  14. Peter Cón: Tempus
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  15. Ivan Hrušovský: Psalmus 120
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  16. Ivan Hrušovský: Tri etudy pre miešaný zbor – Rytmus
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
  17. Ivan Hrušovský: Psalmus 23
   Miešaný spevácky zbor Tirnavia, Andrej Rapant (dir.)
 • Foto: Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera AKADEMICKÝ MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR JÁNA CIKKERA
  2002 CD – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici MM 0061-2-231
  1. Ivan Hrušovský: Veni sancte
   Mária Tomanová (s), Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (zbm.), Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Igor Bulla (dir.)
  2. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Na kamenčeku sedela
   Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)
  3. Ján Cikker: Vlha, vlha, pekný vták
   Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)
  4. Jevgenij Iršai: Missa pro liberi
   Akademický miešaný spevácky zbor Jána Cikkera, Štefan Sedlický (dir.)
 • Foto: Bratislavský detský zbor BRATISLAVSKÝ DETSKÝ ZBOR
  2000 CD – Diskant DK-0054-2 231
  1. Michael Haydn: Anima Nostra
   Helena Veselská (s), Veronika Fialová (ms), Mária Henselová (a), Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum
   Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  3. Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  4. André Caplet: Sanctus
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  5. Benjamin Britten: Procession
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  6. Béla Bartók: Blúdenie
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  7. Paraškev Chadžijev: Festivalový valčík
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)
  8. Nakato Jošinoo: Pieseň šťastných detí
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  9. Kabalevskij Dmitrij: Dobrú noc
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  10. Klement Slavický: Jarný kolotoč
   Bratislavský detský zbor, Marta Braunsteinerová (fl), Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)
  11. Ivan Hrušovský: Malé letné hry – Letná hra
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  12. Ivan Hrušovský: Malé letné hry – Bystrina
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  13. Eugen Suchoň: V marci ESD 90 – Lastovičky
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  14. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  15. Ladislav Burlas: Padá lístie zlaté – Mamka
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  16. Oto Ferenczy: Detské obrázky – Máj
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  17. Jaroslav Křička: Uspávanka z kopaníc
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  18. Tibor Andrašovan: Zima na dedine – Vetríček studený
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  19. Tibor Andrašovan: Zima na dedine – Bol jeden gajdoš
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  20. Miroslav Raichl: Tancuj, tancuj
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
 • Foto: Ivan Hrušovský - Chamber Music IVAN HRUŠOVSKÝ - CHAMBER MUSIC
  2000 CD – Hudobný fond SF 00292131
  1. Ivan Hrušovský: Musica rustica per flauto solo
   Miloš Jurkovič (fl)
  2. Ivan Hrušovský: Tri kánony
   Marica Dobiášová (cmb), Viktor Šimčisko (vn)
  3. Ivan Hrušovský: Canti
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 3
   Moyzesovo kvarteto
  5. Ivan Hrušovský: Osem variácií na Beethovenovu tému
   Stanislav Zamborský (pf)
 • Foto: Ivan Hrušovský : Cantate Domino IVAN HRUŠOVSKÝ : CANTATE DOMINO
  1996 CD – Radio Bratislava RB 0116-2231
  1. Ivan Hrušovský: Missa pro iuventute
   Collegium Technicum, Lubomír Mátl (dir.)
  2. Ivan Hrušovský: S radosťou slúžte Pánovi!
   Bratislavský chlapčenský zbor, Collegium Technicum, Emília Dzemjanová (org), Marián Vach (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Cantate Domino
   Collegium Technicum, Eva Zacharová (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Dve nokturná z východného Slovenska
   Collegium Technicum, Eva Zacharová (dir.)
  5. Ivan Hrušovský: Tri ľúbostné slovenské ľudové piesne – Keď ja pójďem
   Collegium Technicum, Marián Vach (dir.)
  6. Ivan Hrušovský: Tri slovenské ľudové piesne z Gemera – Ej, hrajteže mi, hrajte
   Collegium Technicum, Marián Vach (dir.)
  7. Ivan Hrušovský: Ó láska, láska
   Collegium Technicum, Marián Vach (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Išeu Macek
   Collegium Technicum, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Spevácky zbor mesta Bratislavy SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY
  1996 CD – Radio Bratislava RB 0092-2231
  1. Ján Šimbracký: Omnes gentes plaudite
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Pavol Bagin: Lapotadlo
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Malá improvizácia
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Lamentoso
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
  5. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Foto: Chamber Music 2 CHAMBER MUSIC 2
  1993 CD – Hudobný fond SF 0010 2111
  1. Ivan Parík: Hudba pre Miloša Urbáska
   Moyzesovo kvarteto
  2. Ilja Zeljenka: Aztécke piesne
   Elena Holičková (s), Ľudovít Marcinger (pf), Dalibor Machek (bat)
  3. Tadeáš Salva: Balada pre violončelo sólo
   Eugen Prochác (vc)
  4. Juraj Hatrík: Canzona na pamäť Alexandra Moyzesa
   Hana Štolfová-Bandová (a), Marián Banda (vl), Imrich Szabó (org)
  5. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 2
   Košické kvarteto
 • Foto: Musica Symphonica Slovaca MUSICA SYMPHONICA SLOVACA
  1992 CD – Slovak Radio Records RB 0022-2031
  1. Hanuš Domanský: Chvála zeme
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  2. Tadeáš Salva: Etuda
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Peter Kolman: Štyri skladby pre orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Musica nocturna per archi
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Ivan Parík: Fragmenty
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  6. Ilja Zeljenka: Hudba pre symfonický orchester
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Spevy nášho ľudu SPEVY NÁŠHO ĽUDU
  1987 LP – Opus 9117 1909
  1. Ivan Hrušovský: Na lúke
   Milada Mačáková (s), Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  2. Hanuš Domanský: Regrútske piesne
   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  3. Vladimír Bokes: Pastierske hry z Liptova a Šariša
   Eduard Ščepka (cr), Jozef Vágvölgyi (cio), Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  4. Ilja Zeljenka: Oráčske spevy
   Spevácky zbor SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  5. Miro Bázlik: Vence my vijeme
   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  6. Hanuš Domanský: Kraviarky
   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
  7. Igor Dibák: Na salaši
   Zbor a orchester SĽUK-u, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Slovak Chamber Music – Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas SLOVAK CHAMBER MUSIC – IVAN HRUŠOVSKÝ, LADISLAV BURLAS
  1984 LP – Opus 9111 1583
  1. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 1
   Trávníčkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  2. Ladislav Burlas: Poetická hudba
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
 • Foto: Detský spevácky zbor Československého rozhlasu v Bratislave DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU V BRATISLAVE
  1983 LP – Opus 9112 1029
  1. Milan Novák: Náš deň
   Zuzana Bardúnová (v), Renata Gáboríková (v), Milan Brunner (fl), Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  2. Ladislav Burlas: Tararam
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  3. Miloslav Kořínek: Kantatína
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Pod zástavou KSČ : Diela inšpirované ideami komunistickej strany POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY
  1981 LP – Opus 9110 1171-73
  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Slovo
   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd
  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Ej, proletári
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  7. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Práci sláva
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  8. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Zem otcov
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  9. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Preč s pánmi
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  10. Zdenko Mikula: Slovenský máj – Májová hymna
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Väzenská
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  12. František Prášil: Rovnosť chceme
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  13. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  14. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  15. Milan Novák: Človek nie je sám
   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)
  16. Milan Novák: Chvála rukám
   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  17. Milan Novák: O jednej hviezde
   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  18. Jozef Valouch: Tebe, rodná
   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)
 • Foto: Spevácky zbor mesta Bratislavy SPEVÁCKY ZBOR MESTA BRATISLAVY
  1980 LP – Opus 9112 0899
  1. Carlo Gesualdo da Venosa: Itene o miei sospiri
   Ladislav Holásek (dir.)
  2. Orlando di Lasso: Justorum animae
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  3. Claudio Monteverdi: Quel augellin che canta
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  4. Gioseffo Marini: Silvia gentil
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  5. Luca Marenzio: Ahi dispietata morte
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  6. Hans Leo Hassler: Im kühlen Maien
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  7. Orlando Gibbons: I feign not friendship where I hate
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  8. Claude le Jeune: Revecy venir du printans
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  9. Ilja Zeljenka: Bagately
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  10. Francis Poulenc: Dobrý sneh, z cyklu Snežný večer (La bonne neige)
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  11. Andrzej Koszewski: Riekanka, z cyklu Hry (Entliczek)
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  12. Zoltán Kodály: Starci (Öregek)
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  13. Jurij Falik: Na bazáre
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  14. Ivan Hrušovský: Amor Iuventae
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
  15. Ivan Hrušovský: Dithyramb pre miešaný zbor
   Ladislav Holásek (dir.), Spevácky zbor mesta Bratislavy
 • Foto: Ivan Hrušovský IVAN HRUŠOVSKÝ
  1978 LP – Opus 9111 0608
  1. Ivan Hrušovský: Sonáta č. 2
   Stanislav Zamborský (pf)
  2. Ivan Hrušovský: Suita piccola
   Jozef Sikora (vc), Tatiana Fraňová (pf)
  3. Ivan Hrušovský: Sonáta
   Viktor Šimčisko (vn)
  4. Ivan Hrušovský: Combinazioni sonoriche per 9 strumenti
   Musica moderna, Juraj Beneš (dir.)
 • Foto: Technik TECHNIK
  1978 LP – Opus 9119 0680
  1. Thomas Morley: Fire, fire
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  2. Jacobus Gallus: Omnia vincit amor
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  3. Piotr Iľjič Čajkovskij: Nočevala tučka
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  4. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza, z cyklu V přírode
   Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)
  5. Visarion Šebalin: Škovránok
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  6. Vincent Thomas: Close of day
   Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Vajano
   Beáta Hudecová (a), Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Tri etudy pre miešaný zbor – Rytmus
   Spevácky zbor Technik, Peter Rebro (pf), Pavol Procházka (dir.)
  9. Ilja Zeljenka: Roztopaš
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  10. Ondrej Francisci: Tri východoslovenské ľudové piesne
   Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)
  11. Ján Cikker: Tri slovenské ľudové piesne – Za horami, za dolami
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
  12. Ilja Zeljenka: Uspávanka
   Beáta Hudecová (a), Spevácky zbor Technik, Vladimír Slujka (dir.)
  13. Ivan Hrušovský: Išeu Macek
   Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (dir.)
 • Foto: Súčasné slovenské madrigaly a zbory SÚČASNÉ SLOVENSKÉ MADRIGALY A ZBORY
  1974 LP – Supraphon 1 12 1012
  1. Ivan Hrušovský: Tri madrigalové impresie
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Andrej Očenáš: Marína op. 15
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Ján Zimmer: Štyri madrigaly na staré anglické texty, op. 52
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Zdenko Mikula: Vŕby pri Váhu
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  5. Zdenko Mikula: Ľúbostné madrigaly – Lúčny popevok
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  6. Tadeáš Salva: Litaniae lauretanae op. 12
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Foto: A Memorial to the Victims of Wars A MEMORIAL TO THE VICTIMS OF WARS
  1970 LP – Everest 3315
  1. Peter Kolman: Monumento per 6.000.000
   Aladár Móži (vn), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
  2. Ilja Zeljenka: Oświęcim
   Július Pántik (spk), Peter Jezný (spk), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Hirošima
   Eva Kristínová (spk), Karol Machata (spk), Eva Blahová (s), Slovenský filharmonický zbor, Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  4. Pavol Šimai: Vittoria
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Symfonické diela slovenských skladateľov SYMFONICKÉ DIELA SLOVENSKÝCH SKLADATEĽOV
  1970 LP – Supraphon 1 10 0482
  1. Oto Ferenczy: Partita
   Komorný orchester Bohuslava Martinů, Otakar Trhlík (dir.)
  2. Ján Cikker: Dramatická fantázia
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Koncertantná predohra
   Orchester Národného divadla v Prahe, Zdeněk Košler (dir.)
 • Foto: Týden nové tvorby čs. skladatelú 1967 TÝDEN NOVÉ TVORBY ČS. SKLADATELÚ 1967
  1967 EP – Panton 041 9999
  1. Michal Vilec: Babie leto op. 37
   Gustáv Papp (vm)
  2. Ivan Hrušovský: Passacaglia na klasickú tému
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Juraj Hatrík: Čakanie
   Gustáv Valach (spk), Hudba dneška
  4. Ivan Parík: Hudba pre troch
   Ladislav Šoka (fl), M. Ježo (ob), E. Bombara (cl)
 • Foto: Musica nova Bohemica et Slovaca MUSICA NOVA BOHEMICA ET SLOVACA
  1966 LP – Supraphon SUA 18753
  1. Ilja Zeljenka: Oświęcim
   Július Pántik (spk), Karol Prochotský (spk), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Kühnovi komorní sólisté, Pavel Kühn (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  2. Pavol Šimai: Vittoria
   Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Hirošima
   Eva Kristínová (spk), Karol Machata (spk), Eva Blahová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)

Ocenenia

 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1965
  za cyklus kantát "Proti smrti" (Hirošima, Biela breza, sestra moja a Sen o človeku)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ivan Hrušovský: Klavírne trio (In memoriam J. S. Bach AD 2000)
  vo forme 9 variácií a chorálového interlúdia na tému 2. časti 6. Brandenburského koncertu J. S. Bacha
  9. 3.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Alexander Jablokov (vn), Ján Slávik (vc), Katarína Grečová Brejková (pf)
 • Ivan Hrušovský: Noc moci
  (fragment zo symfónie)
  16. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Rozehnal (zbm.), Slovenská filharmónia, Peter Feranec (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Zima, pani biela
  Cyklus dvoch detských zborov s klavírom
  27. 9.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Madrigaly o svetle
  29. 10.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Rekviem na záver tisícročia
  pre recitátora, soprán, tenor, organ, miešaný zbor, plechové a bicie nástroje
  28. 9.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Adriana Kohútková (s), Simon Šomorjai (t), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (zbm.), Andrew Mogrelia (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Lamento 94/95
  duo pre husle a violu
  25. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Šaray (vn), Marián Banda (vl)
 • Ivan Hrušovský: Sonáta pre husle a klavír č. 2
  15. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Wiener Collage
 • Ivan Hrušovský: Missa pro iuventute
  pre miešaný zbor
  1995 Prvé uvedenie na Slovensku
  Universitas Cantat, SK
  INTERPRETI: Collegium Technicum, Lubomír Mátl (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Osem variácií na Beethovenovu tému
  pre klavír
  24. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Zamborský (pf)
 • Ivan Hrušovský: Musica Paschalis
  pre organ
  22. 11.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Imrich Szabó (org)
 • Ivan Hrušovský: Elégia in memoriam Milan Šimečka
  pre recitátora a sláčikové sexteto
  29. 3.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Chudík (spk), Moyzesovo kvarteto, Štefan Reiter (vn), Radoslav Šašina (cb)
 • Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 2
  na pamiatku Richarda Rybariča
  8. 12.
  1991
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Quartetto Cassoviae
 • Ivan Hrušovský: Symfónia č. 1
  pre veľký sláčikový orchester
  23. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Richard Zimmer (dir.)
 • Ivan Hrušovský: 17. 11. 1989
  pre miešaný zbor a cappella
  27. 9.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Sieň Cirkvi bratskej, Cukrová ul., Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Šarišské hry
  pre detský zbor a klavír
  17. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský spevácky zbor pri ODPM v Prešove, Klára Ganzerová (pf), Eva Zacharová (zbm.)
 • Ivan Hrušovský: Tri reflexie
  pre mezzosoprán a klavír
  16. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktória Stracenská (ms), Miloslav Starosta (pf)
 • Ivan Hrušovský: Mikropoézie
  pre miešaný zbor, flautu a klavír
  14. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Katarína Brejková (fl), Milada Synková (pf), Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Septetino
  pre flautu, klarinet in B, fagot, lesný roh, husle, violu a violončelo
  18. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vojtech Samec (fl), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg), Ewald Danel (vn), Milan Telecký (vl), Ján Slávik (vc)
 • Ivan Hrušovský: Suita pre dva klavíry alebo pre klavír štvorručne
  16. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Klavírne duo Ludmila Kojanová - Pavel Novotný, Ludmila Kojanová (pf), Pavel Novotný (pf)
 • Ivan Hrušovský: Fantázia, introdukcia a fúga v starom slohu pre klavír štvorručne
  (prepracovanie posledných častí Sonáty pre čembalo)
  13. 7.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Niederdorfer (pf4m), Marian Lapšanský (pf4m)
 • Ivan Hrušovský: Hudba k Vincentovi Hložníkovi
  Symfonická freska pre orchester
  30. 1.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Oliver Dohnányi (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Canticum pro pace
  Oratórium pre recitátorku, mezzosoprán a bas, miešaný zbor a veľký orchester
  9. 10.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ida Rapaičová (spk), Viktória Stracenská (ms), Peter Mikuláš (b), Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Triptych
  Tri miešané zbory a cappella na staroslovienske texty a báseň Jána Hollého
  29. 9.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Pavol Procházka (zbm.)
 • Ivan Hrušovský: Musica rustica per flauto solo
  15. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Jurkovič (fl)
 • Ivan Hrušovský: Tá láska
  kantáta pre mezzosoprán a miešaný zbor
  12. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudobná sieň Bratislavského hradu, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.), Dagmar Pecková (ms)
 • Ivan Hrušovský: Malá improvizácia
  pre miešaný zbor a cappella
  16. 7.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 1
  14. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom odborov, Žilina, SK
  INTERPRETI: Trávníčkovo kvarteto
 • Ivan Hrušovský: Dialoghi in ritmo (Rytmické dialógy)
  per organo e percussioni
  27. 1.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ferdinand Klinda (org), László Váray (bat)
 • Ivan Hrušovský: Metelica-motanica
  1. 10.
  1982
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Suita quasi una fantasia
  per orchestra d'archi da camera
  7. 5.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
  pre detský zbor a elektroakustický záznam
  18. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Ódy
  Cyklus miešaných zborov a capella na verše P. Koyša a M. Rúfusa
  18. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  Premiéra časti "Výkrik".
 • Ivan Hrušovský: Tri kánony
  pre husle a čembalo alebo klavír
  17. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktor Šimčisko (vn), Marica Dobiášová (cmb)
 • Ivan Hrušovský: Jarná hudba
  pre miešaný zbor
  13. 4.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Konfrontácie
  Skladba pre veľký orchester
  18. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Canti
  Päť zborov pre komorný miešaný zbor a cappella
  21. 2.
  1979
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Madrigalová sonáta
  Cyklus štyroch miešaných zborov a cappella vo forme cyklickej sonáty na básnické texty Cesare Paveseho
  22. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Valentin Iljin (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Tri skladby pre čembalo
  8. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Štátneho konzervatória, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mária Lenková (cmb)
 • Ivan Hrušovský: Májová flauta
  pre ženský zbor a cappella
  20. 5.
  1975
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Československá hudobná žatva, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor mesta Bratislavy, Anton Kállay (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Musica nocturna per archi
  13. 10.
  1971
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Andrzej Markowski (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Sonáta
  pre husle
  2. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prehliadka slovenskej tvorby "Jeseň 1970", Zrkadlová sieň, Trnava, SK
  INTERPRETI: Viktor Šimčisko (vn)
 • Ivan Hrušovský: Sen o človeku
  Melodramatická kantáta pre recitátora, soprán, miešaný zbor a orchester (z trilógie Proti smrti)
  29. 10.
  1967
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Karol Prochotský (spk), Ružena Štúrová (s), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Passacaglia na klasickú tému
  pre veľký orchester
  21. 4.
  1966
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ivan Hrušovský: Koncertantná predohra
  pre sláčikový orchester
  12. 12.
  1965
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Otakar Trhlík (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ivan Hrušovský: Žalm 100
  pre miešaný zbor a cappella
  21. 3.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Bloomington, Illinoi
  INTERPRETI: Choir of the Illinois Wesleyan University, J. Scott Ferguson (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Ivan Hrušovský Ivan Hrušovský

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Anton Šmotlák
 • Foto: Ivan Hrušovský Ivan Hrušovský

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák
 • Foto: Ivan Hrušovský Ivan Hrušovský

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák
 • Foto: Ivan Hrušovský Ivan Hrušovský

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák

Audio

 • Hrušovský, Ivan: Sláčikové kvarteto č. 2
 • Hrušovský, Ivan: Konfrontácie
 • Hrušovský, Ivan: Musica nocturna per archi
 • Hrušovský, Ivan: Combinazioni sonoriche per 9 strumenti  Bratislavské komorné združenie, Daniel Gazon (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hrušovský, Ivan: Hudba Vincentovi Hložníkovi  Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hrušovský, Ivan: Lamento 94/95  Peter Šaray (vn), Marián Banda (vl)

  Zdroj: Archív HC
 • Hrušovský, Ivan: Musica nocturna per archi  Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hrušovský, Ivan: Musica rustica per flauto solo  Miloš Jurkovič (fl)

  Zdroj: Archív HC
 • Hrušovský, Ivan: Pastorálna suita  Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Vach (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hrušovský, Ivan: Sonata in modo classico per il clavicembalo  Mária Lenková (cmb)

  Zdroj: Archív HC
 • Hrušovský, Ivan: Sonáta  Zdeněk Jílek (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Hrušovský, Ivan: Sonáta č. 2  Stanislav Zamborský (pf)

  Zdroj: Archív HC
 • Hrušovský, Ivan: Symfónia č. 1  Štátna filharmónia Brno, Miloš Konvalinka (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hrušovský, Ivan: Tatranská poéma  Symfonický orchester Československého rozhlasu, Svetozár Štúr (dir)

  Zdroj: Archív HC
 • Hrušovský, Ivan: Sláčikové kvarteto č. 2  Košické kvarteto

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 31. 01. 2020