Profil osobnosti

Foto: Marek Žabka Zdroj: www.fphil.uniba.sk

Marek Žabka

1975 Hnúšťa

www.fphil.uniba.sk

muzikológia, hudobná teória
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1998
titul Mgr. v odbore matematika, 2002 titul Mgr. v odbore hudobná veda na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
2006
titul PhD. v odbore hudobná veda na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
2008
štipendista na Univerzite v Yale, USA, v súčasnosti odborný asistent na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave, pedagóg hudobnej teórie, hudobnej analýzy a systematiky hudobnej vedy (hudobnej akustiky, hudobnej psychológie a computerovej hudby pre muzikológov)
2008, 2011
prednášky na Texas State University, Yale University, New Orleans, University of Graz
 

Vo svojom výskume sa zameriava na systematiku muzikológie a matematickú hudobnú teóriu s dôrazom na teórie škál a neo-Riemannovské teórie.

Publikoval štúdie z matematickej hudobnej teórie. Je editor zborníka Matematika a hudba, autor niekoľkých odborných štúdií z muzikológie a matematiky publikovaných v angličtine, nemčine a slovenčine.

Je člen edičnej rady prestížneho Journal of Music Theory (Yale, USA).

V rámci profesionálnej praxe mimo akademickej pôdy pracoval ako projektový manažér v IT.

Bibliografia

 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Štúdie z matematickej hudobnej teórie
  2009 Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009
  (239 s., 1. vyd.)
 • Interakcie muzikológie s matematikou
  2005 Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2005
  (PhD., dizertačná práca)
 • Tri variácie na Sierpińskiho-Turánovu tému
  2001 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2001
  (RNDr., dizertačná práca)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Unintended correlations Miroslav Filip and American transformational theories
  2016 Zagorski, Marcus – Zvara, Vladimír (ed.): Musicologica Istropolitana XII. Paths of Musicology in Central Europe = Wege der Musikwissenschaft in Mitteleuropa. Cesty hudobnej vedy v strednej Europe. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2016, s. 213 – 241
  (266 s., 1. vyd.)
 • Formalization of Musicological Discourse: Illustrated on Formal Aspects of Texts by Miroslav Filip and Peter Faltin
  2015 Chalupka, Ľubomír (ed.): Contributions to the Music Theory Conceptions in Slovakia. Zborník vedeckých štúdií, Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 66 – 84
  (152 s., 1. vyd., noty)
 • Faltinove postoje voči emancipácii zvukovosti v estetike Novej hudby: Od avantgardy k estetickému humanizmu
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 334 – 356
  (374 s., 1. vyd., grafy, noty, Chalupka, Ľubomír (ed.)
 • Dancing with the scales subchromatic generated tone systems
  2014 Journal of Music Theory roč. 58, 2014, č. 2, s. 179 – 233
 • Well-formedness, Myhill’s property and maximal evenness how to generalize them for non-Pythagorean scales?
  2014 EuroMAC 2014. Conference in Leuven. Abstracts, Leuven 2014, s. 409
  (Leuven University Press)
 • The tonnetz vs. voice leading in constructions of abstract musical spaces a chicken-and egg dilemma
  2014 Program and abstracts of papers read, Brunswick (Maine) 2014, s. 55 – 56
  (American Musicological Society)
 • Toward the reconciliation of mathematical theories of voice leading
  2013 Journal of Mathematics and Music, Society for Mathematics and Computation in Music (SMCM), Taylor & Francis roč. 7, 2013, č. 2, s. 81 – 88
 • Voice-leading proximity vs. harmonic diversity in explanations of chromatic harmony a preliminary model tested on a Chopin´s corpus
  2013 SMPC 2013. The biennial meeting of the Society for Music Perception and Cognition, Toronto 2013, s. 68
  (Ryerson University)
 • The Minkowski geometry of numbers applied to the theory of tone systems
  2013 Mathematics and Computation in Music. 4th International Conference, MCM 2013, Montreal, QC, Canada, June 12 – 14, 2013, Proceedings. Yust, Jason – Wild, Jonathan – Burgoyne, John Ashley (Eds.), Springer-Verlag, Berlín 2013, s. 226 – 240
 • Miroslav Filip and American transformational theories
  2011 Cesty hudobnej vedy v strednej Európe. Medzinárodné muzikologické sympózium pri príležitosti 90. výročia Katedry hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, 15. – 16. septembra 2011, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
 • Introduction to Scale Theory over Words in Two Dimensions
  2011 Mathematics and Computation in Music. Third International Conference, MCM 2011, Paris, France, June 15 – 17, 2011. Proceedings, Springer-Verlag, Berlín 2011, s. 311 – 325
 • Resumé
  2011 Chalupka, Ľubomír: Slovenská hudobná avantgarda. Štýlotvorné formovanie skladateľskej generácie nastupujúcej v 60. rokoch 20. storočia, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
  (672 s., 1. vyd., + 1 CD, anglický preklad, resumé Marek Žabka)
 • Well-Formedness in Two Dimensions: A Generalization of Carey and Clampitt's Theorem
  2010 Journal of Mathematics and Music, Society for Mathematics and Computation in Music (SMCM), Taylor & Francis roč. 4, 2010, č. 1, s. 1 – 30
 • Peter Faltin a avantgarda 60. rokov – postoje voči emancipá­cii zvukovosti v estetike Novej hudby
  2010 Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej a európskej hudobnej tvorby III. Zborník príspevkov z piateho a šiesteho Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2005 a 2006, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010, s. 165 – 177
 • Generalized Tonnetz and Well-Formed GTS: A Scale Theory Inspired by the Neo-Riemannians
  2009 Mathematics and Computation in Music. First International Conference, MCM 2007, Berlin, Germany, May 18 – 20, 2007, Klouche, Timour – Noll, Thomas (Eds.), Berlín roč. 37, 2009, s. 286 – 298
  (Series: Communications in Computer and Information Science)
 • Zovšeobecnené tónové siete a generované tónové systémy
  2009 Žabka, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 117 – 162
  (239 s., 1. vyd.)
 • Triedenie melódií pomocou Fourierovej analýzy: možnosti a obmedzenia
  2009 Žabka, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 93 – 115
  (239 s., 1. vyd.)
 • Roman Berger: Konvergencie I: matematická analýza diela
  2009 Žabka, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 53 – 64
  (239 s., 1. vyd.)
 • Interakcie hudby s matematikou: metodologicko-historické aspekty
  2009 Žabka, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 9 – 52
  (239 s., 1. vyd.)
 • Dodekafonické premeny radu: matematický prieskum možností skladobnej techniky
  2009 Žabka, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 65 – 91
  (239 s., 1. vyd.)
 • Filipova teória harmonických vzťahov a súčasné americké transformačné teórie
  2009 Žabka, Marek: Štúdie z matematickej hudobnej teórie, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 163 – 197
  (239 s., 1. vyd.)
 • Schenkerovská tonálna integrita: Analýza Allegra z Moyzesovho III. sláčikového kvarteta
  2007 Chalupka, Ľubomír (ed.): K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 143 – 154
 • Konečná algebraická Fourierova transformácia – možnosti obmedzenia
  2007 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 123 – 133
 • Formalizácia muzikologického diskurzu
  2007 Žabka, Marek (ed.): Matematika a hudba, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 89 – 105
 • Matematické koncepty v hudobnej analýze – exemplifikované na analýze Konvergencií I Romana Bergera
  2006 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana V. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2006, s. 99 – 111
 • Modely interakcie hudby a matematiky
  2005 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2005, s. 131 – 143
 • Muzikologické dielo Petra Faltina vo svetle recepcie impulzov z nemeckého kultúrneho prostredia
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 4, s. 494 – 502
 • Katriňák, Tibor – Žabka, Marek: A Weak Boolean Representation of Double Stone Algebras
  2004 Houston Journal of Mathematics roč. 30, 2004, č. 3, s. 615 – 628
 • Avantgarda (autonomizácia hudobného materiálu)
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 120 – 166
 • Peter Faltin – Konzeptionen und Kontexte
  2003 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2003, s. 141 – 176
 • Isaac Newton: Matematické základy prírodnej filozofie
  2001 Filozofia, Filozofický ústav SAV, Bratislava roč. 56, 2001, č. 5, s. 341 – 351
  (preložil Marek Žabka)
 • Kompozičná technika v diele Romana Bergera Konvergencie I
  2000 Hudob­no-pedagogické interpretácie 5. Zborník štúdií a príspevkov Regionálneho združenia Slovenskej hudobnej únie v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2000, s. 26 – 31
 • Editorská činnosť
 • Žabka, Marek (ed.): Matematika a hudba
  2007 Zborník z interdiscip­linárneho seminára, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007
  (105 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Pozdrav z Florencie
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 10, s. 5


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 01. 2020