Profil osobnosti

Foto: Ladislav Leng Zdroj: www.noslc.sk

Ladislav Leng

8. 10. 1930 Zelené, okres Lučenec – 25. 7. 1973 Bratislava

muzikológia, etnomuzikológia, organológia, editor, hudobná dramaturgia
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1945 – 1949
Učiteľská akadémia v Lučenci
1949 – 1953
Vysoká škola pedagogická v Bratislave (hudobná výchova)
od 1953
odborný asistent, neskôr ašpirant u profesora Eugena Suchoňa na Katedre hudobnej výchovy Vysokej školy pedagogickej v Bratislave, od 1959 vedúci katedry
od 1960
pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV, 1962 obhajoba kandidátskej dizertačnej práce Tradičné slovenské ľudové hudobné nástroje. Bol jedným zo zakladateľov etnoorganologického odboru v Ústave hudobnej vedy SAV
1963 – 1973
vedúci Oddelenia etnomuzikológie Ústavu hudobnej vedy SAV
Spolupracoval s Oddelením ľudovej hudby Československého rozhlasu v Bratislave (relácia Klenotnica ľudovej hudby, súťaž Prix de musigue folklorique de Radio Bratislava) ako aj s Československou televíziou v Bratislave (cyklus Zem spieva, 1965 – 1966).

V oblasti výskumu sa zameriaval na etnoorganológiu najmä v regiónoch Liptova, Podpoľania, Hontu, Novohradu a Gemera. Bol členom poradných zborov, dramaturgických a programových komisií v Strážnici, na Folklórnom festivale vo Východnej a na Podpolianskych folklórnych slávnostiach v Detve. Svoje dlhoročné výskumy zhrnul v kandidátskej práci Tradičné ľudové hudobné nástroje (1962) a v knižnej publikácii Slovenské ľudové hudobné nástroje (1967).

Je redaktorom a editorom viacerých edícií gramoplatní s autentickými zvukovými záznamami ľudovej piesne a hudby vo vydavateľstve Supraphon a OPUS.

V hudobno-pedagogickej práci sa venoval problematike základnej hudobnej výchovy. Je spoluautor učebníc hudobnej výchovy pre základné školy.

Priatelia (výrobcovia, interpreti) a kolegovia dr. Ladislava Lenga (napr. Ing. Viliam Gruska), iniciovali vznik Súťaže výrobcov ľudových hudobných nástrojov o Cenu Dr. Ladislava Lenga (Instrumentum Excellens), ktorá sa konala 1975 – 1985 (obnovená 2001 – ) v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve s medailami ocenenia (vytvoril akad. soch. Ján Kulich) ako prehliadka najlepších ľudových hudobných nástrojov, výrobcov a interpretov z celého Slovenska. Ďalším podujatím bola realizácia podujatia Interpretačná súťaž o Cenu Dr. Ladislava Lenga, ktorá sa konala 1986 – 1992 s rôznymi témami v jednotlivých ročníkoch, ako napr. fujaristi, gajdoši, píšťalkári, heligonkári, predníci z Podpoľania.

Bibliografia

 • Kovačovič, Igor: Pocta Ladislavovi Lengovi
  2010 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 21 (25), 2010, č. 45, s. 10
 • kol.: PhDr. Ladislav Leng, CSc.
  Spomienková slávnosť z príležitosti nedožitého 80. výročia narodenia, Poltár, 8. októbra 2010
  2010 Lučenec 2010
  (bulletin, Pamätný list, kolektív autorov, Novohradské osvetové stredisko, Lučenec)
 • Móži, Alexander: Ladislav Leng, priekopník slovenskej etnoorganológie
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 14 – 15, s. 13
 • Švehlák, Svetozár: Cudzinci už objavujú kultúru našich predkov
  1995 Národná obroda, Bratislava roč. 6, 1995, č. 268 (20. 11.), s. 8
 • Dúžek, Stanislav: Ladislav Leng
  Osobnosť slovenskej etnomuzikológie
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 16, s. 2
 • Demo, Ondrej: K nedožitým šesťdesiatinám
  1990 Rytmus roč. 41, 1990, č. 11, s. 5
 • Elschek, Oskár: K nedožitej šesťdesiatke Ladislava Lenga
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 24, s. 7
 • Fedor, Viliam: Za Ladislavom Lengom
  1973 Hudební nástroje roč. 10, 1973, č. 4, s. 131
 • Švehlák, Svetozár: Za Ladislavom Lengom
  1973 Smena, Bratislava 1973, č. (22. 8.), s. 6
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Slovenské hudobné nárečia
  Základná orientácia v hudobno-nárečových oblastiach Slovenska
  1993 Národné osvetové centrum, Bratislava 1993
  (68 s., 1. vyd.)
 • Slovenské ľudové hudobné nástroje
  1967 Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1967
  (301 s., 1. vyd., príloha 1 gramoplatňa)
 • Slovenské hudobné nárečia
  1964 Osvetový ústav, Bratislava 1964
  (40 s., 1. vyd.)
 • Tradičné slovenské ľudové hudobné nástroje
  1962 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 1962
  (kandidátska dizertačná práca)
 • Pôvodné slovenské ľudové hudobné nástroje, 1. časť
  1958 Slovenský dom ľudovej umeleckej tvorivosti, Bratislava 1958
  (41 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Niekoľko slov na záver
  1973 Ľudová hudba v rozhlase 3, Československý rozhlas, Bratislava 1973
  (47 s., 1. vyd., Fonozošit, č. 24. Len pre služobné účely. Úvodné slovo: František Braniš)
 • Leng, Ladislav – Fedor, Viliam: Záver
  1972 Elaborát o súčasných problémoch hudobnej výchovy, Slovenská spoločnosť pre hudobnú výchovu, Zväz slovenských skladateľov, Bratislava 1972
  (89 s., 1. vyd.)
 • Ľudová hudba Zubajovcov
  1971 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. 3, 1971, s. 25 – 140
 • Na úvod. Predslov
  1971 Problémy a perspektívy hudobnej výchovy na základnej deväťročnej škole. Zborník štúdií, Slovenská spoločnosť pre hudobnú výchovu, Bratislava 1971
  (148 s., 1. vyd., Edícia: Hudobno-pedagogické variácie, zv. 2)
 • Ročenka Československej spoločnosti pre hudobnú výchovu
  1970 Slovenská spoločnosť pre hudobnú výchovu, Bratislava, Praha 1970
  (360 s., 1. vyd., Česká společnost pro hudební výchovu)
 • Začiatky zvukovej fixácie slovenskej ľudovej hudby
  1964 – 1965, 1968 Zborník, Strážnice 1964 – 1965, 1968
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Leng, Ladislav – Móži, Alexander: Náuka o slovenskom hudobnom folklóre
  1973 Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 1973
  (1973 - 1. vyd., 313 s., 1977 - 2. vyd., 315 s., Edícia: Vysokoškolské skriptá)
 • Malí muzikanti
  1971 Osvetový ústav, Bratislava 1971
  (39 s., 1. vyd.)
 • Hráme na fujare
  1969, 1970 Martin, Banská Bystrica 1969, 1970
  (105 s., 1969 - 1. vyd., Nadas, Martin, 1970 - 2. vyd., Krajské osvetové stredisko, Banská Bystrica)
 • Leng, Ladislav – Sedlický, Tibor: Hudobná výchova pre 7. ročník základnej deväťročnej školy
  1964, 1972, 1974, 1977 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1964, 1972, 1974, 1977
  (1964 - 1. vyd., 187 s., 1972 - 2. vyd., 187 s., 1974 - 3. vyd., 185 s., 1977 - 4. vyd., 181 s.)
 • Kantor, Štefan – Leng, Ladislav: Hudobná výchova s metodikou pre 1. ročník pedagogických škôl
  1963 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1963
  (303 s., 1. vyd., Štefan Kantor - spracoval hudobnú teóriu s piesňovým materiálom, Ladislav Leng - spracoval ľudovú pieseň a dejiny hudby)
 • Slovenský hudobný folklór
  1961 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1961
  (176 s., 1. vyd., Dočasné vysokoškolské učebnice)
 • Fedor, Viliam – Leng, Ladislav: Hudobná výchova pre 6. ročník základnej deväťročnej školy
  1961, 1964, 1969, 1971, 1973, 1976 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1961, 1964, 1969, 1971, 1973, 1976
  (1961 - 1. vyd., 141 s., 1964 - 2. vyd., 141 s., 1969 - 3. vyd., 97 s., 1971 - 4. vyd., 103 s., 1973 - 5. vyd., 103 s., 1976 - 6. vyd., 102 s.)
 • Spevy a tance z Myjavy
  (podľa ľudovej hudby Samka Dudíka)
  1960 Osvetový ústav, Bratislava 1960
  (1. vyd.)
 • Škola hry na fujaru
  1960 Osvetový ústav, Bratislava 1960
  (1. vyd.)
 • Tvrdoň, Jozef – Leng, Ladislav: Vybrané kapitoly z dejín slovenskej a českej hudby
  1958 Vysoká škola pedagogická, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1958
  (200 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Fedor, Viliam – Leng, Ladislav: Intonácia a sluchová analýza
  1958, 1963, 1965, 1967 Vysoká škola pedagogická, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1958, 1963, 1965, 1967
  (1958 - 1. vyd., 201 s., Edícia: Vysokoškolské učebné texty, 1963 - 2. vyd., 181 s., 1965 - 3. vyd., Bratislava, Osvetový ústav, 1967 - 4. vyd., 179 s., Bratislava, Panton)
 • Slovenský ľudový spev a ľudová hudba
  1957 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1957
  (330 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Editorská činnosť
 • Leng, Ladislav (zost.) a kol.: Variačná technika predníkov oblastí západného, stredného a východného Slovenska
  1984 Osvetový ústav, Bratislava 1984
  (304 s., 1. vyd., Edícia: Záujmová umelecká činnosť)
 • Leng, Ladislav (zost.): Variačná technika predníkov oblastí západného Slovenska
  1973 Osvetový ústav, Bratislava 1973
  (75 s., 1. vyd.)
 • Leng, Ladislav (zost.): Variačná technika predníkov oblastí východného Slovenska
  1969 Osvetový ústav, Bratislava 1969
  (92 s., 1. vyd.)
 • Leng, Ladislav (zost.): Variačná technika predníkov oblastí stredného Slovenska
  1966 Osvetový ústav, Bratislava 1966
  (92 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Prix de musique folklorique de Radio Bratislava
  1973 Ľudová hudba v rozhlase 3, Československý rozhlas, Bratislava roč. 3, 1973
  (47 s., 1. vyd., Fonozošit, č. 24. Len pre služobné účely)
 • Výstava Hudba deťom v Bratislave
  1973 Hudební nástroje roč. 10, 1973, č. 1
 • Východná 1972
  19. ročník folklórneho festivalu
  1972 Hudobný život, Bratislava roč. 4, 1972, č. 4
 • Prix de musique folklorique ’72
  Rozhlasová súťaž magnetofónových nahrávok hudobného folklóru
  1972 Hudobný život, Bratislava roč. 4, 1972
 • Piesňový zemepis – Kysuce
  1968 – 1969 Hudební výchova. Měsíčník pro otázky hudební a estetické výchovy, Státní pedagogické nakladatelství, Praha roč. 1, 1968 – 1969, č. 2
 • Piesňový zemepis
  1968 – 1969 Hudební výchova. Měsíčník pro otázky hudební a estetické výchovy, Státní pedagogické nakladatelství, Praha roč. 1, 1968 – 1969, č. 1
 • Rejdovská svadba
  Folklórne pásmo z východogemerskej obce Rejdová
  1968 Hudba, spev, tanec. Časopis pre hudobné, spevácke a tanečné súbory ľudovej umeleckej tvorivosti, Obzor, Bratislava 1968, č. 2

Ocenenia

 • Cena Slovenského hudobného fondu
  1968 za knižnú publikáciu Slovenské ľudové hudobné nástroje (1967)

Fotogaléria

 • Foto: Ladislav Leng, Poniky 1970 1970 Ladislav Leng, Poniky 1970
  Ladislav Leng - filmovanie tancov v Ponikách

  Zdroj: www.noslc.sk
 • Foto: Ladislav Leng 1970 Ladislav Leng
  Ladislav Leng – filmovanie tancov v Ponikách

  Autor: www.noslc.sk
 • Foto: Ladislav Leng, Veľké Zálužie1966 1966 Ladislav Leng, Veľké Zálužie1966
  Ladislav Leng s gajdošom Antalíkom

  Zdroj: www.noslc.sk
 • Foto: Ladislav Leng, Zázrivá 1964 1964 Ladislav Leng, Zázrivá 1964
  Ladislav Leng s výrobcom drumblí Kokoškom

  Zdroj: www.noslc.sk
 • Foto: Ladislav Leng, Kostolná 1964 1964 Ladislav Leng, Kostolná 1964
  Ladislav Leng s fujaristom Sekeresom Mazuchom

  Zdroj: www.noslc.sk
 • Foto: Ladislav Leng - rodinná fotografia Ladislav Leng - rodinná fotografia
  Ladislav Leng s dcérou Zuzanou

  Zdroj: www.noslc.sk
 • Foto: Ladislav Leng s gajdošom Michelíkom Ladislav Leng s gajdošom Michelíkom
  Ladislav Leng s gajdošom Michelíkom

  Zdroj: www.noslc.sk
 • Foto: Medaila Ladislava Lenga Medaila Ladislava Lenga
  Medaila udeľovaná v Súťaži výrobcov ľudových hudobných nástrojov o Cenu Dr. Ladislava Lenga (Instrumentum Excellens)

  Zdroj: www.noslc.sk
 • Foto: Medaila Ladislava Lenga Medaila Ladislava Lenga
  Medaila udeľovaná v Súťaži výrobcov ľudových hudobných nástrojov o Cenu Dr. Ladislava Lenga (Instrumentum Excellens)

  Zdroj: www.noslc.sk
 • Foto: Ladislav Leng trojica udeľovaných medailí Ladislav Leng trojica udeľovaných medailí
  Medaila udeľovaná v Súťaži výrobcov ľudových hudobných nástrojov o Cenu Dr. Ladislava Lenga (Instrumentum Excellens)

  Zdroj: www.noslc.sk
 • Foto: Ladislav Leng (foto) - fujarista Juraj Kubinec z Utekáča Ladislav Leng (foto) - fujarista Juraj Kubinec z Utekáča
  Fujarista Juraj Kubinec z Utekáča

  Zdroj: www.noslc.sk
  Autor: Ladislav Leng


« späť na zoznam Aktualizované: 27. 03. 2017