Profil osobnosti

Foto: Peter Faltin

Peter Faltin

12. 7. 1939 Veličná – 4. 4. 1981 Bad Homburg

muzikológia, hudobná teória, publicistika
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1957 – 1958
odbor skladba na VŠMU v Bratislave (u prof. Alexandra Moyzesa)
1958 – 1963
hudobná veda na FF UK v Bratislave
1963 – 1966
ašpirant na Ústave hudobnej vedy SAV, 1966 – 1969 vedúci oddelenia Teórie a estetiky
1966
vedecká hodnosť CSc.
1968
titul PhDr.
1969
študijný pobyt na Ústave pre experimentálnu hudobnú vedu v Západnom Berlíne
1969 – 1973
štipendista nadácií Alexander von Humboldt-Stiftung a Hindemith-Stiftung na Štátnom inštitúte pre výskum hudby (Staatliches Institut für Musikforschung) v Berlíne
1973 – 1977
docent pre hudobnú estetiku na Univerzite Justa Liebiga v Giessene (Justus Liebig Universität) v Giessene
1976
habilitácia v odbore Hudobná veda na Univerzite Justa Liebiga v Giessene
1978
prof. na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Frankfurte nad Mohanom (hudobnoteoretické predmety)

Zameriaval sa na oblasť hudobnej estetiky, hudobnej psychológie, hudobnej sociológie a hudobnej semiotiky.

Bol externým redaktorom časopisu Slovenská hudba (1967 – 1969), predsedom redakčnej rady časopisu Hudobný život, venoval sa reflexii novej hudby, bol iniciátorom a hlavným organizátorom Medzinárodných seminárov pre súčasnú hudbu v Smoleniciach v 1968 a 1969 (s Ladislavom Kupkovičom a Petrom Kolmanom), v 1969 emigroval do SRN.

Bibliografia

 • Žabka, Marek: Faltinove postoje voči emancipácii zvukovosti v estetike Novej hudby od avantgardy k estetickému humanizmu
  Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry 2015. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013 v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti
  2015 VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 334 – 356
  (374 s., 1. vyd., grafy, noty, Chalupka, Ľubomír, ed.)
 • Fujak, Július: Aktuálnosť hudobno-semiotickej koncepcie Petra Faltina [rozbor koncepcie]
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986) – inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 357 – 368
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)
 • Žabka, Marek: Formalization of Musicological Discourse: Illustrated on Formal Aspects of Texts by Miroslav Filip and Peter Faltin
  2015 Chalupka, Ľubomír (ed.): Contributions to the Music Theory Conceptions in Slovakia. Zborník vedeckých štúdií, Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 66 – 84
  (152 s., 1. vyd.)
 • Fujak, Július: The Commentary to Some Motifs of Peter Faltin’s Semiotics of Music
  2015 Chalupka, Ľubomír (ed.): Contributions to the Music Theory Conceptions in Slovakia. Zborník vedeckých štúdií, Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 50 – 65
  (152 s., 1. vyd.)
 • Fujak, Július: The commentary to some motifs of Peter Faltin's semiotics of music
  2014 Interdisciplinary Studies in Musicology, Poznaň roč. 23, 2014, č. 14, s. 100 – 113
  (Wydawnictwo Naukowe, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Fujak, Július: The Sources of the Revitalization of Education in Musical Semiotics (In the Range of Initiatives from Peter Faltin to Existential Semiotics)
  2013 ICMS XI. Music: Function and Value. Proceedings from the 11th International Congress on Musical Signification, 27. 9. – 2. 10. 2010, Kraków, Poland, Akademia Muzyczna w Krakowie, Krakov 2013, s. 163 – 171
 • Fujak, Július: Experimental Music-Intermedia Arts from Semiotic Perspective
  In Theoretical Range from Peter Faltin to Jozef Cseres
  2013 Music – Semiotics – Intermediality. E-Proceedings of the XIIth International Congress on Musical Signification. Abstracts and Extended Abstracts 12th International Conference of Musical Signification. Music, semiotics, intermediality, Louvain-la-Neuve 2013, s. 112
  (Centro di studi italiani (UCL), Edition: 12 location: Louvain-la-Neuve, Brussels, date: 2 – 6 April 2013)
 • Fujak, Július: Zdroje revitalizovania edukácie hudobnej semiotiky (v rozpätí od iniciatív Petra Faltina po existenciálnu semiotiku)
  2010 Fujak, Július (ed.): Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky. Zborník (kolektívna monografia) z česko-slovenského vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2010, s. 11 – 26
  (176 s., 1. vyd., podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významného slovenského muzikológa a semiotika Petra Faltina (1939 – 1981)
 • Žabka, Marek: Peter Faltin a avantgarda 60. rokov – postoje voči emancipá­cii zvukovosti v estetike Novej hudby
  2010 Martináková, Zuzana – Krák, Egon (ed.): Osobnosti slovenskej a európskej hudobnej tvorby III. Zborník príspevkov z piateho a šiesteho Seminára Tadeáša Salvu, Lúčky pri Ružomberku 2005 a 2006, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010, s. 165 – 177
 • Fujak, Július (ed.): Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky
  2010 Zborník (kolektívna monografia) z česko-slovenského vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2009 na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra kulturológie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2010
  (176 s., 1. vyd., podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti nedožitých 70. narodenín významného slovenského muzikológa a semiotika Petra Faltina (1939 – 1981)
 • Fujak, Július: Na margo niektorých motívov v hudobnej semiotike Petra Faltina
  2009 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 35, 2009, č. 1, s. 39 – 45
 • Žabka, Marek: Muzikologické dielo Petra Faltina vo svetle recepcie impulzov z nemeckého kultúrneho prostredia
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 4, s. 494 – 502
 • Žabka, Marek: Avantgarda (autonomizácia hudobného materiálu)
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 1 – 2, s. 120 – 166
 • Žabka, Marek: Peter Faltin – Konzeptionen und Kontexte
  2003 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana II. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2003, s. 141 – 176
 • Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru
  Peter Faltin o Igorovi Stravinskom. Ľubomír Chalupka o Petrovi Faltinovi
  1999 Slovenská hudobná únia, Hudobné centrum, Bratislava roč. 25, 1999, č. 1
  (110 s., 1. vyd., toto číslo vyšlo pri príležitosti nedožitých 60. narodenín významného slovenského muzikológa Petra Faltina)
 • Chalupka, Ľubomír: Pojem “zvukový ideál” v slovenskej muzikológii 60. rokov
  (Ku genéze a kontextom teoretickej práce P. Faltina: Funkcia zvuku v hudobnej štruktúre)
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 1, s. 79 – 110
 • Marton, Ivan: Slovenský muzikológ Peter Faltin
  1991 Slovenské pohľady – na literatúru, umenie a život, Matica slovenská, Martin roč. 107, 1991, č. 9, s. 48 – 49
 • Marton, Ivan: Peter Faltin (1939 – 1981)
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 16, s. 7
 • Kresánek, Jozef: Peter Faltin: Funkcia zvuku v hudobnej štruktúre
  1967 Slovenská hudba, Bratislava roč. 11, 1967, č. 8, s. 382 – 383
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Bedeutung ästhetischer Zeichen: Musik und Sprache
  (Význam estetických znakov. Hudba a jazyk)
  1985 ASSK. Band 1 (Aachener Studien zur Semiotik und Kommunikationsforschung). Hrsg. von Christa Nauck-Börner, Aachen 1985
  (207 s., 1. vyd., Rader Verlag, slovenský preklad druhej kapitoly uverejnený v roku 1992 pod názvom Význam v hudbe, In: Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 18, 1992, č. 3, s. 298 – 341)
 • Funkcia zvuku v hudobnej štruktúre
  1966 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1966
  (266 s., 1. vyd., Edície teoretickej literatúry. Zv. 2)
 • Igor Stravinskij
  Fanatik disciplíny. Esej o Igorovi Stravinskom
  1965 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1965
  (241 s., 1. vyd., Edícia: Hudobné profily 5, reedícia v roku 1999, pozri Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 1, s. 5 – 78 )
 • Filip, Miroslav – Burlas, Ladislav – Faltin, Peter: Kapitoly z teórie súčasnej hudby
  1965 Panton, Praha, Bratislava 1965
  (101 s., 1. vyd.)
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • Phänomenologie der musikalischen Form
  Eine Experimental-Psychologische Untersuchung zur Wahrnehmung des musikalischen Materials und der musikalischen Syntax
  1979 Zum Archiv für Musikwissenschaft (Afmw – B). Beihefte. Bd. 18, Franz Steiner Verlag, Wiesbaden 1979
  (245 s., 1. vyd., Gebundene Ausgabe – 1. Januar 1979)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Fanatik disciplíny
  Esej o Igorovi Stravinskom
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 1, s. 5 – 78
  (reedícia z roku 1965, pozri knižné publikácie)
 • Suchoňova balada o človeku
  1998 Sládeček, Ján: Divadelník Karol L. Zachar. Zv. 2. V zrkadle kritiky, Národné literárne centrum, Bratislava 1998, s. 126 – 127
 • Slovenská hudobná tvorba po roku 1956
  1997 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 23, 1997, č. 3 – 4, s. 175 – 210
  (napísané v roku 1965, neúplný text rukopis objavený vo Faltinovej pozostalosti, uverejnený vyše 30 rokov po svojom vzniku)
 • Význam v hudbe
  1992 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 18, 1992, č. 3, s. 298 – 341
  (slovenský preklad druhej kapitoly knihy Bedeutung ästhetischer Zeichen: Musik und Sprache)
 • Pojem chápania v oblasti estetickosti
  1992 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 18, 1992, č. 2, s. 163 – 168
  (slovenský preklad nemeckého originálu z roku 1973)
 • Protirečenia pri interpretácii umeleckého diela ako znaku
  Tri monistické modely na vysvetlenie významu hudby
  1992 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 18, 1992, č. 2, s. 153 – 162
  (slovenský preklad nemeckého originálu z roku 1972)
 • Estetizácia jazyka prezentovaná na diele Dietera Schnebela Madrasha II
  1992 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 18, 1992, č. 2, s. 180 – 188
  (slovenský preklad nemeckého originálu z roku 1978)
 • Ontologické transformácie v hudbe šesťdesiatych rokov
  Ontologische Transformationen in der Musik der 60er Jahre
  1992 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 18, 1992, č. 2, s. 175 – 179
  (pozri tiež In: Melos. Neue Zeitschrift, roč. XL, 1973, s. 70, 175 – 179, slovenský preklad nemeckého originálu z roku 1973)
 • Estetika dnes
  Skice k predmetu spornej vedy. Jan Mukařovský in memoriam
  1992 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 18, 1992, č. 2, s. 169 – 174
  (slovenský preklad nemeckého originálu z roku 1977)
 • K otázke hudobného významu
  1991 Slovenské pohľady – na literatúru, umenie a život, Matica slovenská, Martin roč. 107, 1991, č. 9, s. 50 – 54
 • Musikalische Syntax
  Die bedeutungsgebende Rolle der tönenden Beziehungen
  1990 Sinn und Bedeutung in der Musik. Texte zur Entwicklung des musiksemiotischen Denkens. Karbusický, Vladimír (ed.), Darmstadt 1990
  (Wissenschaftlische Buchgesellschaft, reprint štvrtej kapitoly článku Musikalische Bedeutung z roku 1978)
 • Debussy, der Impressionismus und die strukturbildende Kraft des immanenten Klanges
  Studien zur Systematischen Musikwissenschaft
  1986 Hamburger Jahrbuch für Musikwissenschaft. Bd. 9, Floros, Constantin – Marx, Hans Joachim – Petersen, Peter (ed.), Laaber-Verlag, Laaber roč. 9, 1986, s. 121 – 151
  (nemecký preklad poslednej kapitoly Funkcia zvuku v hudobnej štruktúre, Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1966)
 • Estetik idag. Skissartade anteckningar till en omstridd vetenskap
  1981 – 1982 Nutida Musik roč. 25, 1981 – 1982, č. 4, s. 50 – 53
  (švédsky preklad nemeckého originálu z roku 1977)
 • Ist Musik eine Sprache?
  1981 Die Zeichen. Neue Aspekte der musikalischen Ästhetik II. Henze, Hans Werner (ed.), Frankfurt am Main 1981
  (Fischer)
 • Über Gegenstand und Sinn der philosophischen Ästhetik
  1980 International Review of the Aesthetics and Sociology of Music roč. 11, 1980, č. 2, s. 169 – 195
 • Musikalische Form als ein psychologisches und ästhetisches Problem
  1980 Die Musikforschung 33/1980, Gesellschaft für Musikforschung, Bärenreiter, Kassel 1980, č. 3, s. 302 – 309
 • Über den Verlust des Subjekts in der neuen Musik
  Anmerkung zum Komponieren am Ausgang der 70er Jahre
  1979 International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Hrvatsko muzikološko drušstvo, Záhreb roč. 10, 1979, č. 2, s. 181 – 190
  (Croatian Musicological Society)
 • Verstehen oder Vollzug von Musik
  Eine Untersuchung über den Einfluss verbaler und musikalischer Stimulation auf das Erleben von Musik
  1979 Forschung in der Musikerziehung. Motivationsforschung in der Musikpädagogik von Klaus-Ernst Behne, Mainz 1979, s. 110 – 130
  (Schott Verlag)
 • Musikalische Bedeutung
  Grenzen und Möglichkeiten einer semiotischen Ästhetik
  1978 International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Hrvatsko muzikološko drušstvo, Záhreb roč. 9, 1978, č. 1, s. 5 – 33
  (Croatian Musicological Society, časť (s. 19 – 25) reedícia v roku 1990 pod názvom Musikalische Syntax. Die bedeutungsgebende Rolle der tönenden Beziehungen)
 • Ästhetisierung der Sprache dargestellt an Dieter Schnebels Madrasha II
  1978 Melos. Neue Zeitschrift roč. 4, 1978, č. 4, s. 287 – 294
  (slovenský preklad uverejnený v roku 1992 pod názvom Estetizácia jazyka prezentovaná na diele Dietera Schnebela Madrasha II. In: Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 18, 1992, č. 2, s. 180 – 188)
 • Zur Psychologie des ästhetischen Urteils
  Ein Experiment über den Zusammenhang zwischen Sach- und Werturteil
  1978 Die Musikforschung 31/1978, Gesellschaft für Musikforschung, Bärenreiter, Kassel 1978, č. 2, s. 135 – 160
 • Semiotik ästhetischer Phänomene
  (Zehn Thesen)
  1978 Bobbé, T. – Krampen, M. (ed.): Angewandte Semiotik, Viedeň 1978
  (Egermann)
 • Ästhetik heute
  Skizzen zum Gegenstand einer umstrittenen Wissenschaft. Jan Mukařovský in memoriam
  1977 Melos. Neue Zeitschrift roč. 3, 1977, č. 2, s. 99 – 103
  (švédsky preklad publikovaný v roku 1981, slovenský v roku 1992 pod názvom Estetika dnes. Skice k predmetu spornej vedy. Jan Mukařovský in memoriam)
 • Semiotische Dimensionen des Instrumentalen und Vokalen im Wandel der Sinphonie
  (Beethoven – Mahler – Schostakowitsch)
  1977 Gustav Mahler. Sinfonie und Wirklichkeit, Universal Edition, Graz 1977
  (reedícia z roku 1975)
 • Die Freischütz-Ouverture: Eine semiotische Interpretation der bedeutungsgebenden Prozesse
  1977 Posner, Roland – Reinecke, Hans-Peter (Hrsg.): Zeichenprozesse. Semiotische Forschung in den Einzelwüssenschaften, Wiesbaden 1977, s. 250 – 260
  (432 s., 1. vyd., Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion)
 • Die Musik als Gegenstand der Psychologie, Ästhetik und Soziologie
  Erkenntnistheoretische Probleme der empirischen Forschung in der Musikwissenschaft und Musikpädagogik
  1977 Forschung in der Musikerziehung. Jahrbuch 1977. (Reihe: Forschung in der Musikerziehung). Kraus, Egon – Noll, Günther (Hrsg.), Verband Deutscher Schulmusiker e. V., Mainz 1977
  (180 s., 1. vyd., Schott Verlag)
 • Musikalische Syntax
  Ein Beitrag zum Problem des musikalischen Sinngehaltes
  1977 Archiv für Musikwissenschaft 34/1977. Heft 1, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1977, s. 1 – 19
 • Ästhetische Aspekte musikalischer Kommunikation
  1976 Musik und Bildung roč. 8, 1976, č. 9, s. 451 – 454
 • Das Problem systematische Musikwissenschaft
  1976 Die Musikforschung 29/1976, Gesellschaft für Musikforschung, Bärenreiter, Kassel 1976, č. 3, s. 274 – 279
 • Semiotische Dimensionen des Instrumentalen und Vokalen im Wandel der Symphonie
  1975 Archiv für Musikwissenschaft 32/1975. Heft 1, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 1975, s. 26 – 38
  (reedícia v roku 1977)
 • Ontologische Transformationen in der Musik der sechziger Jahre
  Ontologické transformácie v hudbe šesťdesiatych rokov
  1973 Melos. Neue Zeitschrift roč. XL, 1973, s. 70 – 74
  (slovenská verzia štúdie In: Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 17, 1992, č. 2, s. 175 – 179)
 • Die Bedeutung von Musik als Ergebnis sozio-kultureller Prozesse
  Zu einigen Schwierigkeiten bei der Betrachtung der Musik als kommunikatives Phaenomen
  1973 Die Musikforschung 26/1973, Gesellschaft für Musikforschung, Bärenreiter, Kassel 1973, č. 4, s. 435 – 445
 • Der Verstehensbegriff im Bereich des Ästhetischen
  1973 Faltin, Peter – Reinecke, Hans-Peter (ed.): Musik und Verstehen. Aufsätze zur semiotischen Theorie, Ästhetik und Soziologie der musikalischen Rezeption, Kolín 1973, s. 58 – 66
  (340 s., 1. vyd., Volk Verlag, slovenská verzia prekladu štúdie pozri In: Pojem chápania v oblasti estetickosti, Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 18, 1992, č. 2, s. 163 – 168 )
 • Widersprüche bei der Interpretation des Kunstwerkes als Zeichen
  Drei monistische Modelle zur Erklärung der Bedeutung von Musik
  1972 International Review of the Aesthetics and Sociology of Music, Hrvatsko muzikološko drušstvo, Záhreb roč. 3, 1972, č. 2, s. 199 – 215
  (Croatian Musicological Society, slovenská verzia prekladu štúdie pozri In: Protirečenia pri interpretácii umeleckého diela ako znaku, Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 17, 1992, č. 2, s. 153 – 162)
 • Filozofická antropológia ako metodické východisko estetiky
  1970 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 2, 1970, č. 1, s. 3 – 15
 • Estetizácia jazyka prezentovaná na diele Dietera Schnebela Madrasha II
  1970 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 2, 1970, s. 180 – 188
 • Metodologické problémy výskumu avantgardy
  1969 Slovenské pohľady – na literatúru, umenie a život, Matica slovenská, Martin roč. 85, 1969, č. 4, s. 96 – 100
 • Predmet, hranice, možnosti a ciele psychológie hudby a jej postavenie v systéme muzikologických disciplín
  1969 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1, 1969, č. 2, s. 137 – 180
 • Igor Stravinskij: deník ze společných cest
  1968 Supraphon, Praha 1968
  (261 s., 1. vyd., Robert Craft, z anglického originálu... preložila Eva Horová, predhovor v slovenčine Denník roztopašníka napísal Peter Faltin)
 • Stravinskij a epizácia divadla
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 3, s. 113 – 116
 • Predpoklady vzniku štruktúry novšej hudby
  1965 Filip, Miroslav – Burlas, Ladislav – Faltin, Peter: Kapitoly z teórie súčasnej hudby, Panton, Praha, Bratislava 1965, s. 45 – 88
  (101 s., 1. vyd.)
 • Marginálie o Edgardovi Varèseovi
  1964 Slovenská hudba, Bratislava roč. 8, 1964, č. 5, s. 138 – 140
 • Človek – technika – umenie
  (Pokus o úvahu filozofujúcu)
  1964 Slovenská hudba, Bratislava roč. 8, 1964, č. 4, s. 100 – 103
 • Montaggio in memoriam Anton Webern
  1963 Slovenské pohľady – na literatúru, umenie a život, Matica slovenská, Martin roč. 79, 1963, č. 12, s. 86 – 90
 • K niektorým tektonickým princípom výstavby Cikkerovho Vzkriesenia
  1963 Hudební rozhledy, Praha roč. 16, 1963, č. 15, s. 611 – 614
 • Humanizmus naozaj súčasný
  (Analýza Cikkerovho Vzkriesenia)
  1963 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 11, 1963, č. 3, s. 391 – 401
 • Vzkriesenie – opera v troch dejstvách (šiestich obrazoch a troch intermezzách)
  Libreto podľa rovnomenného románu L. N. Tolstého napísal skladateľ Ján Cikker, doslov napísal Peter Faltin
  1963 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1963
  (137 s., 1. vyd.)
 • Sonda do svedomia
  1963 Ján Cikker: Vzkriesenie, operné libreto, Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1963
 • Moyzesov príspevok k riešeniu dynamizmu lyrického žánru
  (K cyklu piesní “V jeseni” pre mezzosoprán a orchester, op. 56)
  1962 Slovenská hudba, Bratislava roč. 6, 1962, č. 3, s. 74 – 76
 • Współczesna muzyka Słowacka
  1962 Ruch Muzyczny, Varšava roč. 6, 1962, č. 1, s. 9 – 11
 • Hudba v dokumentoch strany
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 5, s. 204 – 207
 • Výrazné dielo slovenskej symfonickej hudby
  (Analýza Zimmerovej IV. symfónie)
  1961 Hudební rozhledy, Praha roč. 14, 1961, č. 22, s. 940 – 943
 • K niektorým tektonickým princípom v klavírnych sonátach Sergeja Prokofieva
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 11, s. 533 – 536
 • Editorská činnosť
 • Faltin, Peter – Reinecke, Hans-Peter (ed.): Musik und Verstehen
  Aufsätze zur semiotischen Theorie, Ästhetik und Soziologie der musikalischen Rezeption
  1973 Kolín nad Rýnom 1973
  (340 s., 1. vyd., Volk Verlag)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • kol.: Anketa o hudobnej vede
  1970 Slovenská hudba, Bratislava roč. 14, 1970, č. 8 – 9, s. 239 – 245
 • Medzi idylou a bezradnosťou
  1969, 1990 Hudobný život, Bratislava roč. 1, 1969, 1990, č. 3, s. 1
  (reedícia pod tým istým názvom v roku 1990, Hudobný život, roč. 22, č. 3, s. 2)
 • Ferenczy, Oto – Zimmer, Ján – Zeljenka, Ilja – Berger, Roman – Faltin, Peter: Nesnažte sa porozumieť – počúvajte a vnímajte
  Diskusiu spracovala Etela Čárska
  1969 Hudobný život, Bratislava roč. 1, 1969, č. 23 – 24, s. 9
 • Priestor hudby a ľahostajnosť človeka
  Marginálie po berlínskom koncerte Hudby dneška
  1969 Hudobný život, Bratislava roč. 1, 1969, č. 1, s. 5
 • Federalizace hudby?
  Úvaha naprosto osobní
  1968 Hudební rozhledy, Praha roč. 21, 1968, č. 13, s. 377 – 379
 • Týždeň experimentálnej hudby v Berlíne
  1968 Slovenská hudba, Bratislava roč. 12, 1968, č. 9 – 10, s. 446 – 448
 • Pri okrúhlom stole
  Diskusia pred mimoriadnym zjazdom ZČSS
  1968 Slovenská hudba, Bratislava roč. 12, 1968, č. 8, s. 342 – 351
 • Posledná šanca hudby
  1968 Slovenská hudba, Bratislava roč. 12, 1968, č. 5, s. 193 – 195
 • Luigi Nono
  1968 Slovenská hudba, Bratislava roč. 12, 1968, č. 4, s. 171 – 174
 • O hudbe v umeleckých blokoch
  Rozhlas – Televízia
  1968 Slovenská hudba, Bratislava roč. 12, 1968, č. 1, s. 42 – 43
 • Čaj u Sergeja Slonimského
  1967 Slovenská hudba, Bratislava roč. 11, 1967, č. 9, s. 385 – 386
 • New music in Slovakia
  1967 Slovenská hudba, Bratislava roč. 11, 1967, č. 8, s. 341 – 347
 • Karlheinz Stockhausen
  1967 Slovenská hudba, Bratislava roč. 11, 1967, č. 7, s. 309 – 311
 • Zeljenka, Ilja – Pospíšil, Juraj – Havlíková, Klára – Mokrý, Ladislav – Faltin, Peter – Kolman, Peter – Neumann, Věroslav – Fedor, Viliam: Reči sa vravia, a...
  ...O príčinách našej ľahostajnosti...
  1967 Slovenská hudba, Bratislava roč. 11, 1967, č. 7, s. 294 – 308
 • Pierre Boulez
  1967 Slovenská hudba, Bratislava roč. 11, 1967, č. 4, s. 165 – 167
 • Smutný čas mlčania
  1967 Slovenská hudba, Bratislava roč. 11, 1967, č. 4, s. 145 – 147
 • Medzi dvoma sjazdmi
  O tvorbe za okrúhlym stolom
  1967 Slovenská hudba, Bratislava roč. 11, 1967, č. 1, s. 2 – 20
 • Bubnovanie na misku svedomia
  1966 Slovenská hudba, Bratislava roč. 10, 1966, č. 6, s. 233 – 239
  (doslov k vydaniu libreta Cikkerovej opery Vzkriesenie)
 • Stockholms festspel 1965
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 9, s. 440 – 441
 • Tvorba. Ivan Hrušovský: Hirošima
  Kantáta pre recitátora, koloratúrny soprán, miešaný zbor a orchester na slová R. Skukálka. ... Dokončené: 1961. Premiéra: 1963
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 6, s. 267 – 268
 • Tvorba. Jozef Malovec: Kryptogram I.
  Dokončené: marec 1965... Premiéra: marec 1965
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 6, s. 266 – 267
 • Zavarský, Ernest – Suchoň, Eugen – Cikker, Ján – Kresánek, Jozef – Mokrý, Ladislav – Faltin, Peter – Šedivá, Viera: 20 rokov slovenskej hudobnej tvorby v diskusii I 1945 – 1948
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 5, s. 196 – 201
 • Tvorba. Dezider Kardoš: Koncert pre sláčikový orchester, op. 35
  Dátum dokončenia: 13. 10. 1963... Premiéra: 1. októbra 1964
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 5, s. 219 – 220
 • Tvorba. Juraj Pospíšil: II. symfónia, op. 19
  Hmlovina v Androméde... Dokončené: 19. augusta 1963. Rozhlasová premiéra: 1964.
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 4, s. 177 – 178
 • NY musik – festspel eller experiment?
  Anteckningar kring Stockholms Festspel 1965
  1965 – 1966 Nutida Musik roč. 9, 1965 – 1966, č. 3, s. 2 – 4
 • Rozhlas a televízia
  (O vianočnom vysielaní rozhlasu)
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 2, s. 83 – 84
 • Tvorba. Peter Kolman: Monumento per 6 000 000
  Dokončené: december 1964...
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 2, s. 71
 • Tvorba. Ilja Zelenka: Štruktúry pre symfonický orchester
  Dátum dokončenia: október 1964... Rozhlasová premiéra: december 1964; SOSR dirigoval Bystrík Režucha.
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 1, s. 27 – 28
 • Orchestrálne paradoxy
  (Clevelandský orchester v Bratislave)
  1965 Kultúrny život, Bratislava roč. 20, 1965, č. 26, s. 9
 • Slávnosti problémov
  (Bratislavské hudobné slávnosti)
  1965 Kultúrny život, Bratislava roč. 20, 1965, č. 22, s. 9
 • K môjmu autodafé
  (Polemika s Jelou Krčméry)
  1965 Kultúrny život, Bratislava roč. 20, 1965, č. 14, s. 8
 • Jana z Arcu spálená
  1965 Kultúrny život, Bratislava roč. 20, 1965, č. 11, s. 8
 • Verdi ako revue
  1965 Predvoj roč. 1, 1965, č. 8, s. 14
 • Stravinského lekcia
  (Opera Osud zhýralca)
  1965 Predvoj roč. 1, 1965, č. 25, s. 7
 • Len začiatok etapy
  (Na okraj II. sjazdu Sväzu slovenských skladateľov)
  1964 Slovenské pohľady – na literatúru, umenie a život, Matica slovenská, Martin roč. 80, 1964, č. 2, s. 43 – 45
 • Salzburger Festspiele 1964
  1964 Slovenská hudba, Bratislava roč. 8, 1964, č. 8, s. 254 – 255
 • Rozhovor, ktorý sa neuskutočnil
  1964 Slovenská hudba, Bratislava roč. 8, 1964, č. 10, s. 304 – 307
  (Igor Stravinskij)
 • Hudba dneška...
  (O Hudbe dneška, komornom združení pre novú hudbu Ladislava Kupkoviča)
  1964 Kultúrna tvorba roč. 2, 1964, č. 8, s. 12
 • Salzburger Festspiele 1964
  (Lesk a tiene veľkého festivalu)
  1964 Kultúrny život, Bratislava roč. 19, 1964, č. 38, s. 2
 • Akrobacia s číslami alebo dramaturgia?
  1964 Kultúrny život, Bratislava roč. 19, 1964, č. 18, s. 9
 • Úvaha nielen o Oswienčime
  (O diele Ilju Zeljenku: Oswienčim)
  1964 Kultúrny život, Bratislava roč. 19, 1964, č. 12, s. 8
 • Mýtus neplatí
  (Profil Antona Weberna)
  1964 Kultúrny život, Bratislava roč. 19, 1964, č. 1, s. 8
 • Diletantizmus na pokračovanie
  (Problémy slovenskej hudby)
  1963 Kultúrny život, Bratislava roč. 18, 1963, č. 38, s. 8
 • Kam miznú dogmatici?
  (Úvaha o súčasnosti)
  1963 Kultúrny život, Bratislava roč. 18, 1963, č. 37, s. 9
 • Nájde sa koncepcia?
  1963 Kultúrny život, Bratislava roč. 18, 1963, č. 26, s. 9
 • Zaznie mladá hudba?
  (Diskusný príspevok P. Faltina)
  1963 Kultúrny život, Bratislava roč. 18, 1963, č. 20, s. 9
 • Mesto plné hudby
  1962 Kultúrny život, Bratislava roč. 17, 1962, č. 22, s. 8
 • Muzikológia je v pohybe
  (Zasadnutie muzikológov v Prahe)
  1962 Kultúrny život, Bratislava roč. 17, 1962, č. 17, s. 9
 • Mladá hudba hľadá svoju tvár
  (Diela mladých slovenských skladateľov)
  1962 Kultúrny život, Bratislava roč. 17, 1962, č. 15, s. 9
 • V znamení novej hudby
  (Prehliadka v Prahe)
  1962 Kultúrny život, Bratislava roč. 17, 1962, č. 11, s. 9
 • Variácie na tému vkus
  (Zasadnutie muzikológov v Prahe)
  1962 Kultúrny život, Bratislava roč. 17, 1962, č. 11, s. 5
 • Brechtovo slovo k modernej opere
  1962 Hudební rozhledy, Praha roč. 15, 1962, č. 7, s. 298
 • Sláčikové sexteto Ladislava Burlasa
  (Odmenené zvláštnou odmenou hlavnej poroty v jubilejnej súťaži k 15. výročiu oslobodenia)
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 2, s. 63 – 66
 • Veľká symfónia súčasnosti
  (III. symfónia Dezidera Kardoša)
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 11, s. 461 – 467
 • Experiment ako estetický jav
  Diskusia o experimente
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 10, s. 416 – 421
 • Bola jar, či nebola?
  (Bratislavská hudobná jar)
  1961 Kultúrny život, Bratislava roč. 16, 1961, č. 6, s. 9
 • Na vrchole cesty
  (Predvedenie Šostakovičovej XII. symfónie SF)
  1961 Kultúrny život, Bratislava roč. 16, 1961, č. 51 – 52, s. 17
 • Sovietska hudba a jej interpreti
  (Cyklus koncertov SF)
  1961 Kultúrny život, Bratislava roč. 16, 1961, č. 50, s. 9
 • Umelec sa nebojí dneška
  (O III. symfónii Dezidera Kardoša)
  1961 Kultúrny život, Bratislava roč. 16, 1961, č. 41, s. 9
 • Rozkmit výkonov na Pražskej jari
  1961 Kultúrny život, Bratislava roč. 16, 1961, č. 24, s. 9
 • Dirigenti, koncerty, štýly
  (Koncerty SF)
  1961 Kultúrny život, Bratislava roč. 16, 1961, č. 18, s. 8
 • Nad náročnými úlohami
  (Marcové koncerty SF)
  1961 Kultúrny život, Bratislava roč. 16, 1961, č. 15, s. 9
 • Slovenská filharmónia vo februári
  1961 Kultúrny život, Bratislava roč. 16, 1961, č. 10, s. 8
 • Nitriansky zázrak sa volá Kruh priateľov umenia
  1961 Hudební rozhledy, Praha roč. 14, 1961, č. 10
 • Generácia
  1960 Mladá tvorba. Mesačník pre literatúru a umenie, Bratislava roč. V, 1960, č. 8 – 9, s. 326 – 328
  (Zväz slovenských spisovateľov)
 • K československej premiére Farkasovej operety Škola zaťov
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 7, s. 366 – 367
  (Nová scéna, Bratislava)
 • Hrdinská balada Dezidera Kardoša
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 5, s. 234 – 238
  (Dezider Kardoš – slovenský skladateľ)
 • Jubilejné koncerty hudobných škôl
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 4, s. 213 – 214
 • Výchovné koncerty v PKO
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 3, s. 172 – 173
 • Život sovietskeho človeka
  (Interview s Iljom Zeljenkom)
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 11, s. 545 – 546
 • Bleskové interview
  o dovolenkových dojmoch z SSSR s tajomníkom SSS, skladateľom Zdenkom Mikulom
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 11, s. 547 – 548
 • O sovietskej hudbe v našom rozhlase
  (Interview so Zdenkom Nováčkom)
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 11, s. 539 – 540
 • Koncerty Slovenskej filharmónie
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 1 – 2, s. 110
 • Koncerty druhej časti Bratislavskej jari
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 9, s. 403 – 404
 • Z koncertov Bratislavskej jari
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 7 – 8, s. 349 – 351
 • Absolventské koncerty VŠMU
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 6, s. 290 – 291
 • Úspech, ktorý nemôže uspokojiť
  (K premiére talianskeho muzikálu na Novej scéne)
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 5, s. 241 – 242
  (Gorni Kramer, muzikál)
 • Koncerty Slovenskej filharmónie
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 5, s. 238 – 239
 • Rudolf Asmus vystúpil v Borisovi Godunovi
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 2, s. 83
 • Jubilejný cyklus Slovenskej filharmónie
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 11 – 12, s. 534 – 535
 • Šostakovič – a ako ďalej
  (K premiére Šostakovičovej operety na Novej scéne)
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 11 – 12, s. 525 – 527
 • Komorná hudba volá o pomoc
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 11 – 12, s. 536 – 537
 • Recenzie
 • Miroslav Drozda – Radegast Parolek: Umění v kulturní revoluci
  Vydalo Státní nakladatelství politické literatury, Praha 1961, str. 154
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 11, s. 503
  (recenzia knihy)
 • Agitátor revolúcie
  (O spise Lunačarského Hudba a revolúcia)
  1961 Kultúrny život, Bratislava roč. 16, 1961, č. 44, s. 9
 • Stasov o ruské hudební klasice
  SNKLHU, Praha 1960
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 11, s. 565 – 566
 • Alexander Moyzes: Slovenské ľudové piesne pre spev a klavír
  SVKL, Bratislava 1959
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 6, s. 334 – 335
 • Vedecké recenzie
 • Albrecht Riethmüller: Die Musik als Abbild der Realität
  Zur dialektischen Widerspiegelungstheorie in der Ästhetik. Wiesbaden. Franz Steiner Verlag, 1976, 131 s. (Beihefte zum Archiv für Musikwissenschaft XV.)
  1980 Die Musikforschung 33/1980, Gesellschaft für Musikforschung, Bärenreiter, Kassel 1980, č. 1, s. 82 – 83
  (recenzia knihy)
 • P. Rummenhöller: Einführung in die Musiksoziologie
  Wilhelmshaven: Heinrichshofen, 1978. (Taschenbücher Musikwissenschaft 31)
  1979 Musik und Bildung roč. 11, 1979, s. 403 – 404
  (recenzia knihy)
 • Michael Jenne: Musik – Kommunikation – Ideologie
  (E. Klett Verlag, Stuttgart 1977, 202 s.)
  1978 Musik und Bildung roč. 10, 1978, s. 807 – 808
  (recenzia knihy)
 • Sozialwissenschaftliche Aspekte
  (recenzia na: Buchhofer, M. – Friedrichs, J. – Lüdtke, H.: Musik und Sozialstruktur. Theoretische Rahmenstudie und Vorschungspläne. Mit einer Vorbemerkung von Hans-Peter Reinecke. Köln: Arno Volk-Verlag 1974, 330 s.)
  1977 Musik und Bildung roč. 9, 1977, č. 5, s. 262 – 264
  (recenzia knihy)
 • Kurt Blaukopf: Musiksoziologie
  Eine Einführung in die Grundbegriffe mit besonderer Berücksichtigung der Soziologie der Tonsysteme, 2. Erweiterte Auflage. (A. Niggli Verlag, Niederteufen, 142 s.)
  1977 Musik und Bildung roč. 9, 1977, s. 637 – 638
  (recenzia knihy)
 • Alphons Silbermann: Empirische Musiksoziologie
  Eine Einführung mit kommentierter Bibliographie (F. Enke Verlag, Stuttgart 1973, 238 s.)
  1977 Musik und Bildung roč. 9, 1977, s. 108
  (recenzia knihy)
 • Andrej Rijavec: Twentieth Century Slovene Composers – Slowenische Komponisten des 20. Jahrhunderts
  (Edicije Družstva slovenskih skladateljev – Musikverlage Hans Gerig, Ljubljana – Köln 1975, 96 s.)
  1977 Melos. Neue Zeitschrift roč. 3, 1977, s. 461
  (recenzia knihy)
 • Festschrift Kurt Blaukopf
  Hrsg. von Irmgard Bontinck und Otto Brusatti. Wien: Universal Edition 1975, 164 s.
  1977 Die Musikforschung 30/1977, Gesellschaft für Musikforschung, Bärenreiter, Kassel 1977, s. 520 – 521
  (recenzia knihy)
 • Christoph Richter: “Musik als Spiel”
  Orientierung des Musikunterrichts nach einem fachübergreifenden Begriff. Ein didaktisches Modell. (Möseler Verlag, Wolfenbüttel und Zürich 1975, 271 s.)
  1976 Musik und Bildung roč. 8, 1976, s. 412
  (recenzia knihy)
 • Buchhofer, M. – Friedrichs, J. – Lüdtke, H.: Musik und Sozialstruktur
  Theoretische Rahmenstudie und Vorschungspläne. Mit einer Vorbemerkung von Hans-Peter Reinecke. Köln: Arno Volk-Verlag 1974, 330 s.
  1976 Die Musikforschung 29/1976, Gesellschaft für Musikforschung, Bärenreiter, Kassel 1976, č. 2, s. 223 – 224
  (recenzia knihy)
 • Eösze László: Cesty opery, Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1964, str. 601
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 3, s. 142 – 143
  (recenzia knihy)


« späť na zoznam Aktualizované: 01. 03. 2017