Profil osobnosti

Foto: Vladimír Godár Autor: Peter Procházka

Vladimír Godár

16. 3. 1956 Bratislava

www.vladimirgodar.wz.cz

vážna hudba
MUZIKOLÓGOVIA, PUBLICISTI, TEORETICI
skladba

Bio

Bio

1969 – 1971
súkromné štúdium kompozície (Peter Bartovic)
1971 – 1975
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Juraj Pospíšil, klavír – Mária Masariková)
1973 – 1980
domáce muzicírovanie u Jána Albrechta
1975 – 1980
VŠMU (kompozícia – Dezider Kardoš)
1979 – 1988
odborný redaktor redakcie hudobnín a kníh o hudbe vydavateľstva OPUS
od 1984
člen Zväzu slovenských skladateľov (po 1990 Spolku slovenských skladateľov v rámci Slovenskej hudobnej únie)
1985 – 1991
externý pedagóg na VŠMU
1988 – 1989
študijný pobyt na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (Roman Haubenstock-Ramati)
1988 – 1992
ašpirant na Ústave hudobnej vedy SAV
január 1990
predseda Spolku slovenských skladateľov
1991 – 1996
vedúci redaktor časopisu Slovenská hudba
1992 – 1996
vedecký pracovník Ústavu hudobnej vedy SAV
1993
obhajoba kandidátskej práce Battaglia a mimesis (hodnosť kandidát vied)
1993 – 1994
sídelný skladateľ Slovenskej filharmónie
od 1997
odborný asistent na Katedre estetiky FFUK (dejiny estetiky – starovek, stredovek, renesancia, dejiny hudby)
1997 – 1999
riaditeľ vydavateľskej sekcie Národného hudobného centra
od 1999
riaditeľ vydavateľstva Scriptorium musicum
2001 – 2007
pedagóg skladby na Akadémii umení v Banskej Bystrici
od 2008
prezident Výboru Bratislavských hudobných slávností
2008 – 2009
predseda Spolku slovenských skladateľov
2009
založenie občianskeho združenia Albrechtina
2011 – 2012
odborný asistent na Katedre skladby a dirigovania VŠMU
2013 – 2015
docent na Katedre skladby a dirigovania VŠMU
od 2017
vedúci Oddelenia edičnej činnosti Hudobného centra

"Godárova hudba vniesla začiatkom osemdesiatych rokov do slovenského kontextu nové „argumenty“ – nové postulovanie hudobného času, nový postoj k minulosti spočívajúci v adopcii historických formových konceptov (passacaglia, concerto grosso, partita) a novú podobu konzekventného seriálneho myslenia, v ktorej dochádza k prekríženiu zložky vertikálnej (princíp tonálneho centra), lineárnej (kánonický princíp) a sónickej (cluster). Tieto nové podnety boli vnímané jednak ako nástup novej generácie skladateľov (M. Burlas, I. Szeghy, P. Breiner a iní) a jednak ako estetická revolta proti „oficiálnej“ hudbe sedemdesiatych rokov a zároveň proti pokračujúcemu dedičstvu Novej hudby. V širšom kontexte však boli spojené s hlbšími prúdmi v európskej hudbe paralelne sa manifestujúcimi v tvorbe A. Schnittkeho, H. M. Góreckého, G. Kančeliho atď. Pre viaceré Godárove diela je charakteristické spolupôsobenie dvoch základných východísk: relatívne krátky, lapidárny motivický tvar a rozmerná plocha, na ktorej sa tento tvar realizuje. Na rozdiel od minimalistickej koncepcie však Godárov hudobný čas plynie v etapách, je zvrásnený výraznými zmenami faktúry spojenými s maximálnym dynamickým kontrastom (Talizman; Sekvencia; Grave). Na prelome osemdesiatych a deväťdesiatych rokov sa u Godára zvýrazňuje väzba na historické obdobia, čo sa prejavuje niekedy väčšmi v asociatívnej rovine (Emmeleia; Barkarola; Déploration; Via lucis), inokedy aj v samotnom hudobnom procese (Ecce puer). Osobitnú pozornosť si zasluhuje spôsob, akým dokázala Godárova hudba zarezonovať aj v slovenskom hranom filme (Neha, Všetko čo mám rád, Cudzinci, Záhrada, Orbis pictus) vrhajúc tak nové svetlo na otázku spoločenskej izolácie súčasného skladateľa."

 

(ZAGAR, Peter: Vladimír Godár. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 105 – 106.)

 

Diela

 • javiskové
 • Clownfórum

  Pantomíma-muzikál
  1990 TEXT: Marián Vanek, Tomáš Janovic, Vladimír Godár, Melánia Vaneková
  OBSADENIE: vv, pf
 • Pod rozkvitnutými sakurami

  Hudobno-dramatická báseň
  2008 55'
  OBSADENIE: s, br, CMa, orch:2fl, 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, mb, gc, xlf, pto, tam, ar, cel, pf, archi
 • orchester
 • Partita

  pre 54 sláčikových nástrojov, čembalo, tympany a trubicové zvony
  1983 29'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: 15vn I, 15vn II, 8vl, 8vc, 8cb, cmb, tp, cmp
  Ikona audio
 • symfonický orchester
 • Predohra

  Hommage à Alfred Jarry
  1978 8'
  OBSADENIE: orch
 • Symfónia č. 1

  1980 1980, rev. 1986, 20'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 4ob (1ci), 4cl (1clb), 4fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, xyl, cmp, archi
 • Symfónia č. 2

  Rituál pre orchester
  1992 50'
  OBSADENIE: orch: 3fl (2flp), 3ob (1ci), 3cl, 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, pf, cmb, archi
 • Via lucis

  1993 25'
  OBSADENIE: orch: 4tr, 4cr, 3tn, tu, 4bat, cel, ar, archi
 • Tombeau de Bartók

  1995 1995, rev. 2002, 20'
  VYDAVATEĽ: Faber Music
  OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Sinfonia giocosa

  1974 10'
  OBSADENIE: 2ob, 2cl, fg, archi
 • Fúga

  1975 5'
  OBSADENIE: archi
 • Fuga in f

  1975 5'
  OBSADENIE: archi
 • Passacaglia a fúga

  1981 10'
  OBSADENIE: archi
 • Barkarola

  pre husle/violončelo/violu, 12 sláčikových nástrojov, harfu a čembalo
  1993 1993, rev. 1994, 2008, 15'
  VYDAVATEĽ: Faber Music
  OBSADENIE: vn/vc/vl, ar, cmb, archi
 • Emmeleia

  pre harfu a sláčikový orchester
  1994 5'
  OBSADENIE: ar, archi
 • Pieseň labute

  2003 4'
  OBSADENIE: 2gui, ar, archi
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Tri piesne na slová čínskej poézie

  1977 12'
  TEXT: Kniha piesní, Li-Po, Jüan Cchi
  OBSADENIE: ms, orch: fl, ob, cori, cl (clb), fg, tr, 2cr, ar, cel, batt, archi
 • Lyrická kantáta

  1981 22'
  TEXT: Li-Po, Kniha piesní, Jüan Čchi
  OBSADENIE: ms, orch: fl, 2ob (1ci), 2cl, fg, 2cr, tr, bat, 2ar, cel, archi
 • Humanitas, ária

  1983 7'
  TEXT: Ján Amos Komenský
  OBSADENIE: s, ar, archi
 • Štyri vážne spevy

  pre nízky hlas, sláčikový orchester, klavír a zvony
  1985 1985, rev. 1986, 15'
  TEXT: Hugolín Gavlovič, Daniel Sinapius
  OBSADENIE: v, pf, mbf, cmp, archi
 • Mohendžo-daro

  2001 6'
  OBSADENIE: a, orch: tgt, cmp, ar, cmb, archi
 • Stála matka

  pre ženský hlas a komorný orchester
  2001 22'
  TEXT: lat. Stabat Mater
  VYDAVATEĽ: Faber Music
  OBSADENIE: a, vn, orch: ar, gui/bgui, cmb, archi
 • Vianočné piesne

  pre hlas, sláčikový orchester a organ
  2006 OBSADENIE: v, org, archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Orbis sensualium pictus

  Oratórium pre soprán, bas, zbor a veľký orchester podľa J. A. Komenského
  1984 60'
  TEXT: Ján Amos Komenský
  OBSADENIE: s, b, CM, orch: 4fl (2flp), 4ob, 4cl (1bcl), 5fg (1cfg), 4cr, 4tr, 4tn, tu, bat, ar, cel, pf, org, cmb, archi
 • Regina coeli

  2003 5'
  VYDAVATEĽ: Faber Music
  OBSADENIE: a, vn, CM, archi, basso continuo
 • Magnificat

  2004 OBSADENIE: vf, CM, archi, cmb
  Ikona audio
 • Majkomašmalon

  2005 OBSADENIE: a, vl, CM, ar, archi
 • Querela pacis (Žalospev mieru)

  Kantáta pre soprán, alt, miešaný zbor a orchester (Hommage à Desiderius Erasmus Roterodamus)
  2009 24'
  OBSADENIE: s, a, CM, orch: fl, ob, ar, cmb, cmp, archi
 • Querela pacis (Žalospev mieru)

  Oratórium pre soprán, alt, bas, miešaný zbor a orchester (Hommage à Desiderius Erasmus Roterodamus)
  2009 2009, rev. 2010, 75'
  VYDAVATEĽ: Faber Music
  OBSADENIE: s, a, b, CM, orch: fl, ob, ar, cmb, org, cmp, archi
 • sólový hlas (hlasy), sólový nástroj (nástroje) a orchester
 • Šlof, majn kind

  pre mezzosoprán, gitaru a komorný orchester
  2017 5'
  OBSADENIE: ms, gui, orch: ob, archi, bgui
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Meditácia

  pre sólové husle, sláčikový orchester a tympany
  1984 1984, rev. 1995, 15'
  OBSADENIE: vn, tp, archi
  Ikona audio
 • Emmeleia

  pre husle a sláčikový orchester
  1994 OBSADENIE: vn, orch: crt, ar, archi
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Dariačangin sad

  Mýtus podľa Otara Čiladzeho
  1987 36'
  OBSADENIE: vl, vc, orch: 5bat, pf, cel, cmb, ar, archi
 • Variazioni facili

  2001 2001, rev. 2017, 8'
  OBSADENIE: vn, vc, orch: archi, cmb
 • Malá suita pre malého Dávida

  pre (elektrické) husle, elektrickú gitaru/violončelo, sláčikový orchester a čembalo
  2005 2005, rev. 2011, 22'
  VYDAVATEĽ: Faber Music
  OBSADENIE: elvn/vn, elgui/vc, orch: archi, cmb
 • Grécke tance

  2017 13'
  OBSADENIE: vn, vc, orch: archi, cmb
 • sólový nástroj
 • Monódie

  1970 10'
  OBSADENIE: cl
 • Sonáta pre husle

  1971 18'
  OBSADENIE: vn
 • Štyri monológy

  1971 5'
  OBSADENIE: gui
 • Elégia

  pre violončelo
  1971, 2003 4'
  OBSADENIE: vc
 • Cyklus

  1972 8'
  OBSADENIE: fl
 • Päť kusov

  1972 5'
  OBSADENIE: gui
 • O Crux

  Meditácia pre violončelo/husle/violu
  1999 1999, rev. 2000, 2006, 9' 08''
  VYDAVATEĽ: Scriptorium Musicum
  OBSADENIE: vc/vn/vl
 • Kniha žalmov

  2003 OBSADENIE: vc
 • Sonáta pre husle

  2004 2004, rev. 2005
  OBSADENIE: vn
 • Passacaglia

  pre violončelo
  2007 OBSADENIE: vc
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Päť kusov

  pre klavír
  1970 8'
  OBSADENIE: pf
 • Klavírny kus

  1971 3'
  OBSADENIE: pf
 • Prelúdium

  pre klavír
  1971 ad lib.
  OBSADENIE: pf
 • Trois valses

  pre klavír
  1971 6'
  OBSADENIE: pf
 • Suita

  pre klavír
  1972 13'
  OBSADENIE: pf
 • Suita č. 2

  pre klavír
  1973 OBSADENIE: pf
 • Trigram

  1973 10'
  OBSADENIE: pf
 • Variácie

  pre klavír
  1973 4'
  OBSADENIE: pf
 • Štyri klavírne kusy

  1975 10'
  OBSADENIE: pf
 • Päť bagatel

  pre klavír
  1981 8'
  OBSADENIE: pf
 • Grave, passacaglia

  pre klavír
  1983 16'
  OBSADENIE: pf
 • Emmeleia

  pre klavír/štvorručný klavír
  1994 5'
  OBSADENIE: pf/pf4m
 • dva nástroje
 • Suita

  pre dvoje huslí (dve violončelá)
  1981 1981, rev. 2007, 12'
  OBSADENIE: 2vn/vc
 • Sonáta na pamäť Viktora Šklovského

  1985 21'
  VYDAVATEĽ: Opus, Slovenský hudobný fond, Faber Music
  OBSADENIE: vc, pf/ (vl, pf)
  Ikona audio
 • Sekvencia

  pre husle a klavír
  1987 21'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, pf
 • Emmeleia

  pre husle/violu/violončelo a klavír
  1994 5'
  OBSADENIE: vn/vl/vc, pf
 • La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide

  1999 1999, rev. 2017, 12'
  OBSADENIE: vc, ar; vl, cmb; vl, gui
 • Divertimento in A

  2001 8'
  OBSADENIE: vn, vc
 • Variácie na slovenskú ľudovú pieseň

  pre dve violončelá (dve violy)
  2006 6'
  OBSADENIE: 2vc/2vl
 • tri nástroje
 • Introdukcia a fúga

  1970 9'
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Bagatela

  1971 2'
  OBSADENIE: fl, vl, fg
 • Tri skladby

  1971 5'
  OBSADENIE: fl, gui, vc
 • Trio

  1974 1974, rev. 1980, 20'
  OBSADENIE: ob, vn, pf (vn, cl, pf)
 • Trio

  1976 10'
  OBSADENIE: fl, tr, clb
 • Talizman

  Nokturno pre klavírne trio
  1979–1983 15'
  VYDAVATEĽ: Opus, Scriptorium musicum
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Emmeleia

  pre klavírne trio
  1994 1994, rev. 1999, 6'
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Variazioni facili

  2001 2001, rev. 2017, 8'
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • Pieseň labute

  pre klavírne trio
  2003 2003, rev. 2006, 4'
  OBSADENIE: vn, vc, pf
 • štyri nástroje
 • Ricercar per 4 stromenti

  1977 1977, rev. 1995, 10'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Scriptorium musicum
  OBSADENIE: fl, ob, vc, cmb/ 2vn, vc, cmb/ 2vn, vc, pf/ vn, vl, vc, cb
 • Emmeleia

  pre štyri gitary
  1994 1994, rev. 2002, 4' 26''
  OBSADENIE: 4gui
 • Missa pastoralis

  pre štvoro huslí/gitarové kvarteto
  2000 2000, rev. 2002, 12'
  OBSADENIE: 4vn/4gui
 • Malá suita

  pre saxofónové kvarteto
  2003 8'
  OBSADENIE: sxs, sxa, sxt, sxbr
 • Pieseň labute

  pre štyri violončelá
  2003 OBSADENIE: 4vc
 • sláčikové kvarteto
 • Passacaglia

  1973 5'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Jesenná meditácia

  1979 1979, rev. 1990, 2' 30
  VYDAVATEĽ: Scriptorium musicum
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Neha

  1991 21'
  VYDAVATEĽ: Scriptorium Musicum
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Emmeleia

  pre sláčikové kvarteto
  1994 5'
  VYDAVATEĽ: Scriptorium
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Filmová suita

  pre sláčikové kvarteto
  2001 15'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Le carneval de Venise

  2005 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • päť nástrojov
 • Déploration sur la mort de Witold Lutosławski

  1994 10'
  VYDAVATEĽ: Scriptorium Musicum
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf
  Ikona audio
 • Hudba pre Martina Šulíka

  2018 45'
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc, pf (cmb)
 • dychové kvinteto
 • Dychové kvinteto

  1977 1977, rev. 1980, 12'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • sedem nástrojov
 • Zbiehanie

  1972 6'
  OBSADENIE: fl, ci, clb, vn, vl, vc, bat
 • 10–15 nástrojov
 • Concertino

  1970 8'
  OBSADENIE: fl, ob, cl, clb, fg, 3vnI, 3vnII, 2vl, 2vc
 • Concerto grosso per archi e cembalo

  1985 29'
  VYDAVATEĽ: Opus, Faber Music
  OBSADENIE: 3vnI, 3vnII, 3vl, 2vc, cb, cmb
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Variácie

  Dva fragmenty z Prvých dojmov Henriho Michauxa
  1970 1970, rev. 1980, 10'
  TEXT: Henri Michaux (preklad Ján Mihalkovič)
  OBSADENIE: spk, sxt, pf, cb
 • Na popol

  1972 3'
  TEXT: Vasko Popa
  OBSADENIE: s, pf
 • Tri piesne na ľudové texty

  1972 1972, rev. 1975, 1981, 8'
  OBSADENIE: v, pf / b, 2vn, vl, vc / b, archi, ar
 • Uspávanky Jana Skácela

  pre ženský hlas, flautu, violončelo a čembalo (klavírne trio)
  1986 1986, rev. 2005, 12'
  TEXT: Jan Skácel
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vf, fl/vn, vc, cmb/pf
 • Ecce puer

  1997 7'
  TEXT: James Joyce
  VYDAVATEĽ: Faber Music
  OBSADENIE: s, 2vn, vl, cb, gui, ar, cmb
 • Bikít Gilgameš

  1998 17'
  TEXT: Epic of Gilgamesh
  OBSADENIE: b, vc
 • Uspávanky

  pre ženský hlas a sláčikové kvarteto/päť sláčikových nástrojov/klavír/orchester
  2002 2002, rev. 2008/2017, 9'
  TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Faber Music
  OBSADENIE: vf, 2vn, vl, vc; vf, 2vn, 2vn, vc; vf, pf/orch
 • Majkomašmalon

  2005 3' 51''
  OBSADENIE: vf, pf/org; vl, vc; vn, vc, pf
 • Suňíčko

  cyklus záhoráckych piesní pre hlas a violu (violončelo)
  2018 OBSADENIE: v, vl/vc
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Štyri vážne spevy

  pre nízky hlas a klavír
  1985 1985, rev. 2012
  TEXT: Hugolín Gavlovič, Daniel Sinapius
  OBSADENIE: v, pf
 • inštruktívne
 • Husľové duetá

  72 skladieb
  1981 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: 2vn
 • Letné obrázky

  12 skladieb
  1981 15'
  OBSADENIE: pf
 • Malá suita

  1984 1984, rev. 1986, 12'
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: vn, pf/ (vn, archi)
 • vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru
 • S plátnom

  Fantázia na ľudové piesne pre sláčiky, cimbal a miešaný zbor
  1984 OBSADENIE: CM, zmb, archi
 • rekonštrukcie
 • Melodiarium

  20 tancov na Nápěvy starých slovenských zpjvanek od urozené panj Anny Szirmay rozené Keczer
  1980 25'
  VYDAVATEĽ: Duchesne
  OBSADENIE: archi, cmb
 • 1730 Hungarici Saltus a Dionisio

  1982 OBSADENIE: 20 tancov – vn, ct/ 8 duet – 2vn, ct/ 2 piesne – v, archi, ct
 • Tanečná suita podľa Vietorisovej tabulatúry

  22 tancov
  1985 OBSADENIE: archi, cmb
 • Zo starých albumov

  200 tancov
  1985 VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: 1strum. adlib, ct
 • Samuel Capricornus: Te Deum

  1992
 • Vianoce v Chrenovci

  úpravy vianočných skladieb zo zbierky Pisňe pastoralne Gašpara Drosta (1840?)
  1992 OBSADENIE: CM, org
 • Koledy

  2002 OBSADENIE: v, archi
 • klavírny výťah
 • Jozef Grešák: Zuzanka Hraškovie

  1978 VYDAVATEĽ: Opus
 • Jozef Grešák: Neprebudený

  1987 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
 • transkripcie
 • Béla Bartók: Slovenské spevy

  OBSADENIE: v, 2vn, vl, vc
 • Claude Debussy: Six épigraphes antiques

  1981 OBSADENIE: archi
 • Antonín Rejcha: 12 fúg

  1986 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Claude Debussy: Cake-walk

  1986 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Maurice Ravel: Kaddish

  1986 OBSADENIE: vn/vl, pf
 • Johann Sigismund Kusser: Marche

  1987 OBSADENIE: orch
 • Edvard Grieg: Päť lyrických kusov

  1990 OBSADENIE: vn, pf
 • Claude Debussy: Piesne

  1991–1993 OBSADENIE: v, orch
 • William Byrd: The Bells

  1992 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Béla Bartók: Ukoliebavka

  z cyklu Dedinské scény
  2002 OBSADENIE: v, 2vn, vl, vc
 • Leoš Janáček: 10 moravských lidových písní

  2002 OBSADENIE: v, 2vn, vl, vc
 • basso continuo
 • Ján Šimbracký: Opera omnia I.

  1982 VYDAVATEĽ: Opus
 • zborové
 • Šesť bagatel

  1980 9'
  OBSADENIE: CB/ CF
 • miešaný zbor
 • Totožné

  1977 1977, rev. 1990, 5'
  TEXT: Octavio Paz, preklad Ján Stacho
  OBSADENIE: CM (2s, 2a, 2t, 2b)
 • ženský zbor
 • Spevy o posledných chvíľach života

  1973 11'
  TEXT: africké ľudové texty, preklad Ján Stacho
  OBSADENIE: CF
 • Ozývaj sa, hora

  1976 4'
  TEXT: Andrej Plávka
  OBSADENIE: CF
 • Pri vode

  1977 6'
  TEXT: Li-Po, preklad Ivan Kupec
  OBSADENIE: CF
 • Pieseň o belavých hlavách

  1980 10'
  TEXT: Li-Po, Wen Ťün, Tu-Fu - staročínska poézia v parafrázach Ivana Kupca
  OBSADENIE: CF
 • zbor a nástroje
 • Zrkadlenie

  tetralógia
  1973–1980 OBSADENIE: CF, strum. ad lib.
 • Žalostné pesničky

  na slová starej slovenskej poézie zo zbierok 18. a 19. storočia
  1979 11'
  OBSADENIE: CF/CB, ci, vn, zmb, tp
 • Sweet and Low

  Uspávanka
  2009 2009, rev. 2017, 5'
  TEXT: Alfred Tennyson
  OBSADENIE: CM, ar, vn, vl, vc, cb; CM, archi, archi
 • sóla, zbor a nástroje
 • Chryzantémy

  1975 8'
  TEXT: Milan Rúfus
  OBSADENIE: s, CF, fl, 4vl
 • Dormi Jesu

  2008 6'
  VYDAVATEĽ: Faber Music
  OBSADENIE: s, CM/CF, ar/pf/cmb
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Rudolf Uher

  1983 RÉŽIA: Vladimír Kubenko
 • Ľan, prútie, drevo

  1990 RÉŽIA: Martin Slivka
 • strednometrážny hraný film
 • Staccato

  1985 RÉŽIA: Martin Šulík
 • Vyššia moc

  1996 30'
  RÉŽIA: Tomáš Krnáč
 • Rekviem

  2001 RÉŽIA: Petr Kotek
 • dlhometrážny dokumentárny film
 • Súď ma a skúšaj

  2013 RÉŽIA: Iva Kúšiková
 • dlhometrážny hraný film
 • Lietajúci Cyprián

 • Uhol pohľadu

  1984 RÉŽIA: Vladimír Balco
 • Paví pírko

  1987 RÉŽIA: Petr Weigl
 • V meste plnom dáždnikov

  1989 RÉŽIA: Július Jarábek
 • Let asfaltového holuba

  1990 RÉŽIA: Vladimír Balco
 • Neha

  1991 RÉŽIA: Martin Šulík
  OBSADENIE: DH
 • Všetko, čo mám rád

  1992 RÉŽIA: Martin Šulík
 • Záhrada

  1995 RÉŽIA: Martin Šulík
 • Orbis pictus

  1997 RÉŽIA: Martin Šulík
 • Návrat idiota

  1998 RÉŽIA: Saša Gedeon
 • Polojasno

  1999 RÉŽIA: Filip Renč
 • Krajinka

  2000 RÉŽIA: Martin Šulík
 • Slnečný štát

  2005 RÉŽIA: Martin Šulík
 • Venkovský učitel

  2008
 • Cigán

  2011 RÉŽIA: Martin Šulík
 • Tlmočník

  2018 RÉŽIA: Martin Šulík
 • hraný televízny film
 • Variácie slávy

  1991 RÉŽIA: M. Svoboda
 • Cudzinci

  1992 RÉŽIA: Jaroslav Rihák
 • Baščovanský & zať

  1994 RÉŽIA: Tomáš Krnáč
 • stredometrážny televízny film
 • Želania

  1992 RÉŽIA: Drahoš Šišovič
 • Generácie

  1993 RÉŽIA: Ilja Ruppeldt
 • animovaný televízny film
 • Balada

  1987 RÉŽIA: Rusinková, S. Šablatúra
 • animovaný film
 • Jurošík

  1991
 • Zbojník Jurošík

  1991–1993 RÉŽIA: Jaroslav Baran, Marián Vanek

Bibliografia

 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • FERKOVÁ, Eva: Kompozičné paralely v komornej tvorbe s klavírom Vladimíra Godára
  2015 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 32, 2015, č. 2, s. 292-306
 • MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba slovenských skladateľov
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 2, s. 190–210
 • KAJANOVÁ, Yvetta: Ďalšie línie postmodernizmu v slovenskej hudbe generácie 80/90
  2010 Postmoderna v hudbe, Univerzita Komenského v Bratislave, Bratislava 2010, s. 148–154
 • ADAMOV, Norbert: About V. Godár's compositional poetics
  2009 "Melos" a "Étos": včera, dnes, ...zajtra? = "Melos" und "Ethos": gestern, heute, ...morgen?", Hudobné centrum, Bratislava 2009, s. 113–118
 • CHALUPKA, Ľubomír: Petra Oliveira-Bachratá, Vladimír Godár, Vladimír Bokes, Roman Berger
  2008 Międzynarodowy festiwal muzyki współczesnej. 20. jubileuszowe Dni muzyki kompozytorów krakowskich, Kraków 2008, s. 239–245
 • ZAGAR, Peter: Vladimír Godár [heslo]
  1998 100 slovenských skladateľov, Hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 105–110
 • FUKAČ, Jiří, JIRÁNEK, Jaroslav, POLEDŇÁK, Ivan, VOLEK, Jaroslav: Základy hudební semiotiky. III. zv.
  1992 Brno 1992, s. 145–150
 • Umelecká kritika a publicistika
 • VESELÝ, Ondrej: Šesť strún rôznych príchutí
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 9
 • VESELÝ, Ondrej: Edin Karamazov: "Hranie na ulici bolo dobrou školou."
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7-8, s. 6-8
 • ROTHENSTEIN, Erik - MARTON, Ivan: Bratislava Crossover Festival
  6.-28. apríla, ORGANYzácia, o.z./RTVS, Bratislava - Slovenský rozhlas, Klarisky
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 6, s. 7
 • KOLÁŘ, Róbert: Konvergencie 2019
  20. ročník medzinárodného festivalu komornej hudby, 11. - 24. septembra, Bratislava
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 10, s. 6
 • FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre: nesústredený recitál
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 17
 • redakcia: Bratislava Crossover Festival prepojí klasickú hudbu s inými žánrami
  2019 In: operaslovakia.sk/bratislava-crossover-festival-prepoji-klasicku-hudbu-s-inymi-zanrami/
  Operaslovakia 2019
 • TICHÝ, Stanislav: Šamorínskeho Bratislavská omša
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 6, s. 4
 • TICHÝ, Stanislav: Koncerty duchovnej hudby v Bratislave
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 6, s. 3
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Konvergencie 2016
  Filmový večer
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 9
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Cédečko Crux je výsledkom skladateľových meditácií nad krížom [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 131, 2016, č. 42 (23.10.), s. 21
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Vladimír Godár prináša v skladbách posolstvo kríža
  2016 Katolícke noviny roč. 131, 2016, č. 42 (23.10.), s. 20 – 21
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Úspešný večer Mucha Quartet
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 10, s. 2
 • ŠŤASTNÝ, Jaroslav: Vladimír Godár : Crux [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 37
 • DOHNALOVÁ, Lýdia: Hudba Modre
  11. ročník, 19.–21. augusta, Modra, Hudba Modre, o.z.
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 9, s. 9
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Vladimír Godár : známy-(ne)známy [rozhovor]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 22–26
 • HUDEC, Marek: Skladateľ Godár: Granty zabíjajú sebaúctu umelca
  2016 In: www.kultura.sme.sk/c/20133145/skladatel-godar-granty-zabijaju-sebauctu-umelca.html?ref=av-center#axzz4lqdy8mm9
  SME 2016
 • MACHÁČKOVÁ, Monika: Hudobný skladateľ Vladimír Godár: Všetky slovenské televízie zhlúpli a už sme si na to zvykli!
  2016 In: zivot.cas.sk/clanok/31196/hudobny-skladatel-vladimir-godar-vsetky-slovenske-televizie-zhlupli-a-uz-sme-si-na-to-zvykli
  Život 2016
 • TICHÝ, Stanislav: Činorodosť Warchalovcov
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 6, s. 2
 • BERGER, Igor: Orbis sensualium pictus po 30 rokoch
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 2
 • PLATZNER, Alexander: Do tretice všetko najlepšie
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 5, s. 12
 • BERÁTS, Juraj: Konvergencie
  Rok po roku
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 10, s. 4
 • SLÁVIK, Ján: USA & Kanada 2015: Kolkovič, Breiner, Godár, Valčuha
  2015 Hudobný život roč. 47, 2015, č. 9, s. 8–9
 • DANKO, Marek: Skladateľ Vladimír Godár: "Nie je len jediná správna hudba"
  2014 In: www.hudba.zoznam.sk/rozhovory/11-12-2014-vladimir-godar-nie-je-len-jedina-spravna-hudba/
  2014
 • BUBNÁŠ, Juraj: Bratislava: Nová slovenská hudba 2014
  2014 In: operaplus.cz/bratislava-nova-slovenska-hudba-2014/
  2014
 • HATRÍK, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 8
 • KOLÁŘ, Robert: Albrechtina: pohľady do minulosti
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 10, s. 3
 • MIŠKOVIČOVÁ, Eva: Festival peknej hudby
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 9, s. 11
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Čo je krehkejšie a kratšie ako ľudský život?
  2014 In: operaplus.cz/co-je-krehci-a-kratsi-nez-lidsky-zivot/
  Opera PLUS 2014
 • JAKUBISOVÁ, Lucia: Žalospev mieru
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 6, s. 2
 • HORKAY, Tamás: Košická hudobná jar
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 6, s. 4
 • FELEDI, Tibor: Ars Nova 2014
  Hommage à Schnittke
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 23
 • HORKAY, Tamás: Štátna filharmónia Košice : Október v znamení slovensko-českej vzájomnosti
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 11
 • PLATZNER, Alexander: Burlas – Godár : Music for piano [recenzia CD]
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 11, s. 37
 • BUBNÁŠ, Juraj: Humanistické posolstvo Vladimíra Godára
  2014 Pravda roč. 24, 2014, č. 100 (2. 5.), s. 32–33
 • MARTON, Ivan: Prierez históriou slovenskej violončelovej sonáty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7–8, s. 12
 • KATINA, Peter: Konvergencie Košice 2013: Fándly, Hilliard aj novozélandská exotika...
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 7–8, s. 10
 • BUBNÁŠ, Juraj: Medzi hudobnou minulosťou a súčasnosťou
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 5, s. 10
 • KOLÁŘ, Robert: ISCM World New Music Days 2013 : Košice – Bratislava Viedeň
  Primát komornej hudby
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 13
 • ŠIŠKOVÁ, Ingeborg: Pestrá a rôznorodá dramaturgia v Mirbachovom paláci
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 11, s. 8
 • URDOVÁ, Sylvia: Konvergencie 2013
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 10, s. 5
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Nová slovenská hudba 2012
  Vokálny koncert
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 23–24
 • ŠARGOVÁ, Jana: Konvergencie v Košiciach
  Cello Solo a Dr. Caligari
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 21
 • FULKA, Vladimír: Galéria hudby v Nitre
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 14
 • FUJAK, Július: Vladimír Godár : Zrod opery z ducha rétoriky [recenzia knihy]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7–8, s. 57–58
 • KATINA, Peter: Milan Paľa : Violin Solo 2 : Violin Solo 3 [recenzia CD]
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 3, s. 35
 • PUŠKÁŠOVÁ, Meška: Konvergencie
  Konvergenčné "con arco"
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 11, s. 8–9
 • ZAMBORSKÁ, Zuzana: Klavírne semináre EPTA
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 10, s. 7
 • KATINA, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 4, s. 418–420
 • ALEXANDER, Juraj: Slovenská filharmónia
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7–8, s. 2
 • ALEXANDER, Juraj: Albrechtina
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 5, s. 5
 • CSERES, Jozef: V. Godár : Querela Pacis [recenzia CD]
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 10, s. 36–37
 • JAVŮRKOVÁ, Lucia: Godár: S minulosťou vediem dialóg
  2011 Pravda roč. 21, 2011, č. 137 (14. 6.), s. 37–38
 • HOCHEL, Peter: Šeban – Godár – Breiner – Kolkovič, ŠKO Zilina, Peter Breiner [recenzia CD]
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 9, s. 37–38
 • JASLOVSKÝ, Marian: Hudba si sama vyberá ľudí (rozhovor)
  2007 (12. 5.) SME 2007 (12. 5.)
 • CSERES, Jozef: Mater spájajúca [recenzia CD]
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 5, s. 38–39
 • MARTINÁKOVÁ, Zuzana: Legenda na hrane umenia a gýča, originálneho a eklektického, starého a nového [recenzia CD Mater]
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 5, s. 38
 • HOCHEL, Peter: EPOCHÉ – festival vracajúci pamäť
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 1–2, s. 16–19
 • PUŠKÁŠOVÁ, Melánia: Spomienky na festival KONVERGENCIE 2007
  2007 Slovenská hudba roč. 33, 2007, č. 2, s. 300–304
 • REHÁK, Oliver: Rok 2006 je rok Vladimíra Godára
  2006 (9. 11.) SME 2006 (9. 11.), s. 21
 • JAVORSKÝ, Igor: Archeológ alebo mytológ? [recenzia CD Mater]
  2006 (28. 10.) Pravda 2006 (28. 10.), s. 3
 • ČORNÁ, Tina: Pocit viny má mamutie následky [rozhovor]
  2006 (26. 10.) In: www.sme.sk/c/2967217/hudobny-skladatel-vladimir-godar-pocit-viny-ma-mamutie-nasledky.html#axzz4lqg0fkpz
  TV Oko 2006 (26. 10.)
 • AS: Epoché: čo je slovenská hudba?
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 10, s. 26
 • SEREČINOVÁ, Andrea: Godárova "world music"?
  2006 Hudba roč. 1, 2006, č. 3, s. 50–55
 • KLUSÁK, J.: Matka se modlí, tanečnice rapuje
  2006 Týden 2006, s. 78
 • VÍŠEK, Pavel: Iva Bittová a Vladimír Godár: mají společnou Mater?
  2006 mGuide 2006
 • PUDLÁK, Miroslav: Vladimír Godár: Utopie je mi bližší než apokalypsa
  2004 His Voice 2004, č. 4, s. 4–6
 • KOCKA, Andrej: Kacír (rozhovor s V. Godárom)
  2002 Život 2002, č. 50, s. 24–26
 • ZAGAR, Peter: Rozhovor s Vladimírom Godárom
  2001 Domino-fórum (Príloha: Knihy, videokazety a CD) roč. 10, 2001, č. 15, s. 5
 • GREGOROVÁ, Anna: Umenie ako diagnóza, liek, vízia. Zhováranie s Vladimírom Godárom
  2001 Kultúrny život 2001, č. 1, s. 3, 10
 • VALENTOVIČ, Igor: Nielen o hudobnej poetike
  2001 Knižný klub 2001
 • DYKAST, Roman: Český lev ze Slovenska
  2000 (22. 5.) Týden 2000 (22. 5.), s. 72–74
 • DYKAST, Roman: Mým vzorem je Béla Bartók, říká Vladimír Godár
  2000 Hudební rozhledy roč. 53, 2000, č. 8, s. 42–43
 • OPATOVSKÁ, Marianna – BARTKOVÁ, Stela: Vlado Godár: Strach z vlastnej minulosti je hlavným dôvodom neexistencie slovenského filmu
  2000 Národná Obroda roč. 11, 2000, č. 78 (3. 4.), s. 14
 • DYKAST, Roman: Tradice čili cesta k budoucnosti
  2000 Týden 2000, č. 22 (22. 5.), s. 72–74
 • BABÍN, Emil: Azyl klavíra
  2000 Moment 2000, č. 13 (24. 3. 2000), s. 42–43
 • MALOVEC, Pavol: Návrat k pôvodnej tvorbe
  1997 Literárny týždenník 1997, č. 11, s. 1, 10
 • CSERES, Jozef: Mlčanie sa skončilo
  1993 Kultúrny život 1993, č. 9, s. 1, 3
 • RAJTEROVÁ, Alžbeta: Netreba vopred rezignovať
  1993/1994 Filharmonické listy 1993/1994, č. 3–4, s. 12–13
 • FERKO, Andrej: Najzbytočnejšia vec na svete
  1993 Literárny týždenník 1993, č. 14, s. 1, 11
 • KAMENISTÝ, Ján: Ak chcete ruže, buďte zemou
  1990 (12. 1.) Smena 1990 (12. 1.), s. 5
 • BERGER, Igor: O potrebe alternatívy
  1990 Hudobný život roč. 22, 1990, č. 13, s. 9,11
 • BERGER, Roman: Poznámky ku skladbe Vladimíra Godára Dariačangin sad – mýtus
  1989 Hudobný život roč. 21, 1989, č. 8, s. 10–11
 • CHALUPKA, Ľubomír: Vladimír Godár
  1989 Slovak Music 1989, č. 1, s. 1–7
 • ČÁRSKA, Etela: Hmat po pravde
  1988 (24. 3.) Nové slovo 1988 (24. 3.), s. 3
 • SZCZEPAŃSKA-MALINOWSKA, Elżbieta: Z nie napisanych recenzji
  1988 Ruch muzyczny roč. 32, 1988, č. 21 (5. 10.), s. 12–13
 • ONDREJIČKOVÁ, I.: Chytilo sa srdce, vyburcovalo rozum
  1986 Život 1986, č. 45, s. 20–23
 • ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Vladimír Godár
  1985 Slovak Music 1985, č. 4, s. 5–6
 • DEHNER, Jan: Pokus o skupinový portrét
  1984 Hudební rozhledy roč. 37, 1984, č. 7, s. 324–326
 • ČUNDERLÍKOVÁ, Eva: Profily mladých. Skladateľ Vladimír Godár
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 7, s. 4
 • Recenzie
 • VESELÝ, Ondrej: Klavírna suita v 20. storočí : M. Bajuszová
  2019 Hudobný život, Hudobné centrum, Bratislava roč. 51, 2019, č. 4, s. 37
 • Analýzy diel
 • KOFROŇ, Petr: Příroda: Vladimír Godár – Concerto grosso
  1994 Třináct analýz, H&H, Praha 1994, s. 79–100
 • DOUBRAVOVÁ, Jarmila: Tragika a mýtus. Nad dílem Vladimíra Godára: Dariačangin sad, mýtus pro violu, violoncello a orchestr podle Othara Čiladzeho
  1989 Hudební rozhledy roč. 42, 1989, č. 12, s. 561–565
 • BERGER, Roman: Some Remarks to Vladimír Godár's Composition Dariachanga's Orchard – a Myth
  1989 Slovak Music 1989, č. 2, s. 4–8
 • BERGER, Igor: Vladimír Godár: Orbis sensualium pictus
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 3, s. 3
 • BERGER, Igor: Vladimír Godár: Partita
  1985 Hudobný život roč. 17, 1985, č. 4, s. 3
 • PODRACKÝ, Igor: Vladimír Godár: Ricercar
  1982 Slovak Music 1982, č. 3, s. 11–12
 • Personálna bibliografia
 • S Mariánom Vargom o hudbe, klávesniciach a klaviristoch [rozhovor]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 9, s. 8–10
 • Peter Breiner [rozhovor]
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 16–18
 • Živel v antiosobnostnej dobe
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 7-8, s. 14–15
 • John Tavener
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 12, s. 25
 • Rozhovory a úvahy
  2006 Bratislava 2006
  (AE Press)
 • Trochu pravdy o Godárovi – testament editora
  2004 Slovenská hudba roč. 30, 2004, č. 4, s. 621–638
 • Nezobudený "Neprebudený"
  2004 Slovo 2004, č. 9
 • Komorná hudba Jozefa Sixtu
  2004 Slovo 2004, č. 8
 • Harmónia v zrkádlách
  2004 Slovo 2004, č. 5, s. 20
 • Duchovná tvorba Pavla Malovca
  2004 Slovo 2004, č. 25, s. 20
 • Hudba a politika II - Vrcholy diela Eugena Suchoňa
  2004 Slovo 2004, č. 23, s. 20
 • Konvergencie Romana Bergera
  2004 Slovo 2004, č. 19, s. 20
 • Komorná hudba Ladislava Kupkoviča
  2004 Slovo 2004, č. 10, s. 20
 • Trochu pravdy o Bellovi – pohľad editora
  2003 Slovenská hudba roč. 29, 2003, č. 3-4, s. 559–567
 • Naďa Földváriová: Dialóg s časom [recenzia knihy]
  2003 Slovenská hudba roč. 29, 2003, č. 3-4, s. 537–539
 • Zadýchané zrkadlá
  2003 Domino fórum 2003, č. 14, s. 20
 • O tónoch, časoch a vzdialenostiach. 33 otázok a odpovedí. Rozhovor s Jozefom Kolkovičom
  2002 Slovenská hudba roč. 28, 2002, č. 1, s. 116–141
 • Moja strana
  2002 Kultúrny život 2002, č. júl
 • Omša Es dur pre sóla, zbor a orchester Jána Levoslava Bellu v kontexte jeho omšovej tvorby
  2001 Slovenská hudba roč. XXVIII, 2001, č. 4, s. 487–507
 • Ikonická iniciatíva v husľovej hudbe 17. storočia
  2001 Slovenská hudba roč. XXVII, 2001, č. 2–3, s. 211–264
 • Najväčší syntetik hudobných dejín. J. S. Bach
  2000 Domino forum 2000, č. 32
 • Analýza vplyvu – kompozícia s modelom
  1999 Almanach 98, SCCAN, Bratislava 1999, s. 111–130
 • Čistá hudba čistého človeka (Alfred Schnittke 24. 11. 1934 – 3. 8. 1998)
  1998 Hudobný život 1998, č. 16, s. 9
 • Óda na radosť – óda na Petra Breinera
  1998 (Písané pre Domino forum - nevyšlo.) 1998
 • Úvod ku Speerovým školám hry na klávesových nástrojoch
  1997 Daniel Speer: Grundrichtige Clavier-Unterricht (1697, 1687), Music Forum, Bratislava 1997
  (V. Godár, ed.)
 • Daniel Speer und sein Grundrichtiger Unterricht vom General-Bass tractiren (1687, 1697)
  1996 Slovenská hudba roč. 22, 1996, č. 3-4, s. 507–513
 • Tri stretnutia. Rozhovor s Mirom Bázlikom [Miro Bázlik – Juraj Ďuriš – Vladimír Godár]
  1996 Slovenská hudba roč. 22, 1996, č. 1-2, s. 215–246
 • Božský tetraktys
  1996 Reflexe 15, Časopis pro filosofii a theologii 1996, č. 15, s. 5 (1–14)
 • Slovenská elektroakustická hudba a slovenská normalizácia
  1996 Slovenská hudba 1996, č. 1–2, s. 112–120
 • Ikonická inštrumentácia v hudbe 16. a 17. storočia
  1995 Slovenská hudba 1995, č. 4, s. 477–494
 • Protest
  1995 SME na nedeľu 1995, č. 16. 2.
 • Bunka, mýtus a katopromantia
  1995 Tvorba 1995, č. 10, s. 19–21
 • Einleitend zur Geisteswelt der Kunst
  1995 Ján Albrecht: Die Geisteswelt des Schönen. Kunstphilosophisches Essay, PT Verlag, Bratislava 1995, s. 7–11
 • Veda a umenie
  1994 Text 1994, č. 3–4, s. 28–38
 • V nedeľu poobede, tri hodiny, na jar, asi v máji. Rozhovor s Mariánom Vargom
  1994 Slovenská hudba 1994, č. 2, s. 258–274
 • Battaglia a lamento
  1994 Slovenská hudba 1994, č. 1, s. 103–125
 • Ridotto camerata fiorentina. Dramatické dispositio (2 štúdie)
  1994 Slovenské divadlo 1994, č. 1, s. 25–41
 • In memoriam Witold Lutosławski (1913–1994)
  1993–1994 1993–1994, č. 3–4, s. 6
 • Stretnutie s básnikom (Pamiatke Jana Skácela)
  1993 Slovenské pohľady 1993, č. 2
 • Ars persuadendi
  1993 Slovenská hudba 1993, č. 2, s. 254–287
 • Nepriatelia umenia
  1993 Literárny týždenník 1993, č. 15, s. 3
 • Premeny sláčikového kvarteta
  1993/1994 Bulletin Slovenskej filharmónie 1993/1994
 • ALFABET
  1992 Slovenské pohľady 1992, č. 7, s. 159–162
 • Ohlas na článok N. Hrčkovej Štekanie na Varšavskej jeseni po roku
  1992 Literárny týždenník 1992, č. 49, s. 15
 • Orient-Occident. Borgesov omyl. K prameňom Shakespearovho expresionizmu (3 eseje)
  1992 Slovenské pohľady 1992, č. 11, s. 14–24
 • Slovo a hudba vo svetle dialógu renesancie s antikou (Triáda médií a dichotómia cieľov)
  1992 Slovenská hudba 1992, č. 1, s. 55–71
 • Text do rubriky Na dôvernej linke
  1991 Národná obroda 1991, č. apríl
 • PreHry. Rozhovor bez otázok. Hovorí Marián Varga
  1991 Slovenské pohľady 1991, č. 9, s. 65–68
 • Štekanie na úrovni. Varšavská jeseň '91
  1991 Kultúrny život 1991, č. 44, s. 5
 • Vyhlásenie ÚMK HZDS vo forme kvízu (+ Peter Breiner, Martin Burlas)
  1991 Kultúrny život 1991, č. 44, s. 16
 • Stanovisko ÚMK HZDS k usporiadaniu festivalu Melos etos (+ Peter Breiner, Martin Burlas)
  1991 Kultúrny život 1991, č. 43, s. 16
 • Dementi (+ Peter Breiner, Martin Burlas)
  1991 Kultúrny život 1991, č. 40, s. 16
 • Programové vyhlásenie HZDS (+ Peter Breiner, Martin Burlas)
  1991 Kultúrny život 1991, č. 36, s. 16
 • O rozkoši a bolesti. Rozhovor s Martinom Burlasom
  1991 Slovenská hudba 1991, č. 2–3, s. 293–296
 • Edgard Varése. Život, dielo, názory
  1991 Hudobný život 1991, č. 2, s. 10–11
 • Súčasný kompozičný agnosticizmus a hominizácia hudobného média
  1991 Slovenská hudba 1991, č. 1, s. 71–84
 • Text k 60–ke Juraja Pospíšila
  1991 Hudobný život 1991
 • Otvorený list ministrovi kultúry
  1990 Smena 1990, č. október?
 • Hovorím za seba
  1990 Verejnosť 1990, č. marec
 • Paweł Szymański a jeho tvorivý svet
  1990 Hudobný život 1990, č. 9, s. 10
 • Čo so slobodou našou? Text do ankety Kultúrneho života
  1990 Kultúrny život 1990, č. 33, s. 3
 • Úvaha o diele Giju Kančeliho
  1990 Hudobný život 1990, č. 3, s. 12
 • Deň, ktorý trval 22 rokov. Text do ankety Kultúrneho života
  1990 Kultúrny život 1990, č. 19, s. 12–13
 • Čo sme získali a čo stratili? Text do ankety Kultúrneho života
  1990 Kultúrny život 1990, č. 16, s. 3
 • Slovenská hudba a slovenská vydavateľská činnosť
  1990 Hudobný život 1990, č. 14, s. 10–11
 • Skice k dielu Jozefa Sixtu
  1990 Hudobný život 1990, č. 10, s. 12
 • Premýšľanie o vede a našich dejinách
  1989 Slovenské pohľady 1989, č. 12, s. 50–56
 • Hudba, história, historici
  1989 Slovenské pohľady 1989, č. 1, s. 69–77
 • Hovorí Vladimír Godár
  1988 Slovenské pohľady 1988, č. 10, s. 152
 • Diskuse ke kritice T. Volka
  1985 Hudební rozhledy 1985, č. 9, s. 428–431
 • Tradition of Albrechtian House
  1984 Slovak Music 1984, č. 1, s. 9–11
 • Jediný z tisícov – John Lennon (ako spoluautor uvedený Pavol Hammel). [Pôvodný názov: Steny a mosty. (Nekrológ za Johnom Lennonom.)]
  1981 Film a divadlo 1981, č. 3, s. 10
 • Stravinskij a Borges. Pokus o dvojportrét
  Slovenské pohľady 1991/9; 1991/10
 • Credo
  (Úvodný text k CD Vladimír Godár: Chamber Music. Slovart Records SR - 0018 - 2 - 131)
 • Knižné monografie
 • Zrod opery z ducha rétoriky
  2012 Academic Electronic Press, Bratislava 2012
 • GODÁR, Vladimír – GODÁROVÁ, Katarína: Epoché – programový bulletin
  2006 Spolok slovenských skladateľov pri Slovenskej hudobnej únii, Bratislava 2006
 • Luk a Lýra. Šesť pohľadov na hudobnú poetiku
  2001 Scriptorium Musicum, Bratislava 2001
 • Kacírske quodlibety
  1998 Music Forum, Bratislava 1998
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Duchovná tvorba Štefana Németha-Šamorínskeho
  2018 Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín IV : Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava roč. 4, 2018, s. 113-140
 • Vokálno-symfonická tvorba Alexandra Albrechta
  2017 Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín III : Príspevky k hudobnej regionalistike, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2017
 • Vokálna lyrika Ladislava Stančeka a jeho piesňový cyklus Mŕtvy (1942)
  2016 Malé osobnosti veľkých dejín - Veľké osobnosti malých dejín II : Príspevky k hudobnej regionalistike, Bratislava 2016, s. 236-247
 • Editorská činnosť
 • Ivan Parík: Fragmenty a úvahy
  2018 Hudobné centrum, Bratislava 2018
  (ed. Vladimír Godár)
 • Ilja Zeljenka: Rozhovory a texty
  2018 Hudobné centrum, Bratislava 2018
  (ed. Vladimír Godár)
 • Alexander Albrecht: Túžby a spomienky
  2008 Hudobné centrum, Bratislava 2008
  (ed. Vladimír Godár)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Poznámky k filozofii umenia Jána Albrechta
  Spomienky redaktora k 100. výročiu narodenia
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 1-2, s. 18

Diskografia

 • Foto: Jozef Lupták: Free In One JOZEF LUPTÁK: FREE IN ONE
  2017 CD – Real Music House CD029
  1. Jozef Lupták: Pieseň bez slov
   Jozef Lupták (vc)
  2. Jozef Lupták: Šesť mesiacov
   Jozef Lupták (vc)
  3. Jozef Lupták: Hlboký nádych
   Jozef Lupták (vc)
  4. Ernest Bloch: Židovská modlitba
   Jozef Lupták (vc)
  5. Jozef Lupták: Gitándžali
   Jozef Lupták (vc)
  6. John Tavern: Threnos
   Jozef Lupták (vc)
  7. Jozef Lupták: Čakanie
   Jozef Lupták (vc)
  8. Vladimír Godár: O Crux
   Jozef Lupták (vc)
  9. Jozef Lupták: Tri v jednom
   Jozef Lupták (vc)
 • Foto: Vladimír Godár: Orbis sensualium pictus VLADIMÍR GODÁR: ORBIS SENSUALIUM PICTUS
  2017 CD – Slovenská filharmónia SLF 0033-2-031
  1. Vladimír Godár: Orbis sensualium pictus
   Helena Becse Szabó (s), Peter Mikuláš (b), Slovenský filharmonický zbor, Jozef Chabroň (zbm.), Bratislavský chlapčenský zbor, Magdaléna Rovňáková (zbm.), Slovenská filharmónia, Alexander Rahbari (dir.)
 • Foto: Vladimír Godár : Crux VLADIMÍR GODÁR : CRUX
  2016 CD – Hudobný fond SF00912131
  1. Vladimír Godár: Dariačangin sad
   Vladimir Mendelssohn (vl), Jozef Lupták (vc), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Andrew Parrott (dir.)
  2. Vladimír Godár: Via lucis
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Oldřich Vlček (dir.)
  3. Vladimír Godár: O Crux
   Jozef Lupták (vc)
 • Foto: Béla Bartók: Slovenské spevy BÉLA BARTÓK: SLOVENSKÉ SPEVY
  2016 CD – Pavian Records PM0099-2
  1. Vladimír Godár: Béla Bartók: Slovenské spevy
   Iva Bittová (v), Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Andrej Baran (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc)
 • Foto: julo fujak: rarity v retrospektíve L JULO FUJAK: RARITY V RETROSPEKTÍVE L
  2016 CD – Vlna
  1. Július Fujak: Teória Odrazu – komplet... – Čo vravia
   Teória Odrazu, Šteko (v, poľnica), Varso (gui), Július Fujak (bgui), Vlado Šustek (bat)
  2. Július Fujak: Splachovacie hodiny
   Július Fujak (v, gui, bgui, keyb), Michal Kaščák (v), Varso (gui)
  3. Július Fujak: Trojkolo: beh fiktivity – epicentrum hranice
   Július Fujak (v, gui, bgui, keyb), Varso (gui), Peter Solárik (pti)
  4. Július Fujak: Play it again, Sam!
   Július Fujak (keyb, zvukové efekty, digitálne perkusie), Martin Koróny (sx)
  5. M. Kaščák / N. Slovák: Míňa sa čas
   J. Čuvala (v), Július Fujak (cb, bgui), J. Eviak (gui), Peter Vaňouček (tr, keyb), Peter Solárik (bat)
  6. tEóRia OtraSu: Fusion Wasn't Dead
   tEóRia OtraSu, Varso (gui), Tomáš Havlíček (bgui), Pavel Magnusek (tr), Július Fujak (bat, octopad), David Šubík (flanger casio, tn)
  7. Július Fujak: Peep Show
   Peter Šimánsky (gui), Július Fujak (bgui), Róbert Baboš (bat), DJ Fero (turn)
  8. Július Fujak: Intuitive Piece I.
   Marián Varga (v), Vladimír Godár (v), Jozef Cseres (v), Milan Adamčiak (v), Július Fujak (pf, sláčikový cimbal simultánne)
  9. Július Fujak: Animácia Ticha (v hudbe) bábok – ANIMOVANIE TICHA
   tEóRia OtraSu, Jan Kavan (v, vc), Blahoslav Rozbořil (spk, physiophonograph), Július Fujak (v, pf, keyb), David Šubík (v, tn, cst), Varso (gui), Tomáš Havlíček (bgui), Pavel Magnusek (bat)
  10. Július Fujak: Animácia Ticha (v hudbe) bábok – DIALÓG BÁBOK A TICHA
   tEóRia OtraSu, Jan Kavan (v, vc), Blahoslav Rozbořil (spk, physiophonograph), Július Fujak (v, pf, keyb), David Šubík (v, tn, cst), Varso (gui), Tomáš Havlíček (bgui), Pavel Magnusek (bat)
  11. Július Fujak: Animácia Ticha (v hudbe) bábok – ČIERNA PLENTA
   tEóRia OtraSu, Jan Kavan (v, vc), Blahoslav Rozbořil (spk, physiophonograph), Július Fujak (v, pf, keyb), David Šubík (v, tn, cst), Varso (gui), Tomáš Havlíček (bgui), Pavel Magnusek (bat)
  12. Július Fujak: Animácia Ticha (v hudbe) bábok – S BÁBKOU V IZBE (Ľúbostná pieseň)
   tEóRia OtraSu, Jan Kavan (v, vc), Blahoslav Rozbořil (spk, physiophonograph), Július Fujak (v, pf, keyb), David Šubík (v, tn, cst), Varso (gui), Tomáš Havlíček (bgui), Pavel Magnusek (bat)
  13. Július Fujak: Animácia Ticha (v hudbe) bábok – WOODY ALIEN & PALLA
   tEóRia OtraSu, Jan Kavan (v, vc), Blahoslav Rozbořil (spk, physiophonograph), Július Fujak (v, pf, keyb), David Šubík (v, tn, cst), Varso (gui), Tomáš Havlíček (bgui), Pavel Magnusek (bat)
  14. Július Fujak: Animácia Ticha (v hudbe) bábok – MINÚTA HLUKU ZA PADLÉ BABKY
   tEóRia OtraSu, Jan Kavan (v, vc), Blahoslav Rozbořil (spk, physiophonograph), Július Fujak (v, pf, keyb), David Šubík (v, tn, cst), Varso (gui), Tomáš Havlíček (bgui), Pavel Magnusek (bat)
  15. Július Fujak: Palimpsest X
   Jana Ambrózová (vn, zvukové objekty), NE:BO:DAJ, Andrej Pleštinský (ac, zvukové objekty), Július Fujak (ppf, bgui, rádio)
  16. Július Fujak: Umrel klaun
   Július Fujak (v, cmb), Ondrej Veselý (elgui), Šteko (rehot)
 • Foto: The New Organ in Dolný Kubín THE NEW ORGAN IN DOLNÝ KUBÍN
  2015 CD – Tribus musicae 1794-005-2
  1. Johann Sebastian Bach: Preludium G dur, BWV 541, 1
   Stanislav Šurin (org)
  2. Johann Sebastian Bach: Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639
   Stanislav Šurin (org)
  3. Johann Sebastian Bach: Fuga G dur, BWV 541, 2
   Stanislav Šurin (org)
  4. Giovanni Battista Pergolesi: Siciliana
   Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Prelúdiá
   Stanislav Šurin (org)
  6. Mikuláš Schneider-Trnavský: Ave Maria
   Jana Pastorková (s), Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)
  7. Felix Borowski: Adoration
   Mariusz Monczak , Stanislav Šurin (org)
  8. Bohuslav Martinů: Vigilia
   Stanislav Šurin (org)
  9. Stanislav Šurin: Mariánske antifóny – Salve Regina
   Jana Pastorková (s), Stanislav Šurin (org)
  10. Stanislav Šurin: Chanson d'automne
   Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)
  11. Vladimír Godár: Majkomašmalon
   Jana Pastorková (s), Stanislav Šurin (org)
  12. Henryk Mikołaj Górecki: Malá fantázia
   Mariusz Monczak (vn), Stanislav Šurin (org)
  13. Jiří Strejc: Sonata I. – Preludium, Aria, Toccata
   Stanislav Šurin (org)
 • Foto: Kafenda : Vilec : Godár KAFENDA : VILEC : GODÁR
  2013 CD – Vysoká škola múzických umení KG161300202
  1. Frico Kafenda: Sonáta
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  2. Michal Vilec: Sonáta II. op. 34
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
  3. Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského
   Ján Slávik (vc), Daniela Varínska (pf)
 • Foto: Martin Burlas, Vladimír Godár – Klavírna hudba MARTIN BURLAS, VLADIMÍR GODÁR – KLAVÍRNA HUDBA
  2013 CD – Pavian Records PM0077-2
  1. Martin Burlas: Papierový kráľ zaspáva
   Maroš Klátik (pf)
  2. Martin Burlas: Koľajnice bez vlakov
   Maroš Klátik (pf)
  3. Martin Burlas: Uspávanky
   Maroš Klátik (pf)
  4. Vladimír Godár: Emmeleia
   Maroš Klátik (pf)
  5. Vladimír Godár: Grave, passacaglia
   Maroš Klátik (pf)
  6. Vladimír Godár: Trigram
   Maroš Klátik (pf)
 • Foto: Violin Solo 3 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 3 – MILAN PAĽA
  2011 CD – Pavlík Records
  1. Peter Machajdík: Torqued Images
   Milan Paľa (vn)
  2. Iris Szeghy: Ciaccona
   Milan Paľa (vn)
  3. Iris Szeghy: Slovenský tanec
   Milan Paľa (vn)
  4. Vladimír Bokes: Kadencia III, op. 63
   Milan Paľa (vn)
  5. Vladimír Bokes: La Follia, op. 3
   Milan Paľa (vn)
  6. Mirko Krajči: Sonáta
   Milan Paľa (vn)
  7. Vladimír Godár: O Crux
   Milan Paľa (vn)
  8. Vladimír Godár: Sonáta pre husle
   Milan Paľa (vn)
  9. Oľga Kroupová: Quintessenz
   Milan Paľa (vn)
  10. Hanuš Domanský: Dianoia
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Vladimír Godár: Querela Pacis VLADIMÍR GODÁR: QUERELA PACIS
  2011 CD – Pavian Records PM0050-2
  1. Vladimír Godár: Querela pacis (Žalospev mieru)
   Emily van Evera (s), Petra Noskaiová (a), Tomáš Šelc (b), Miloš Valent (vn), Katedrálny zbor sv. Martina, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Andrew Parrott (dir.)
 • Foto: Slovak Music for Guitar Quartet – Bratislava Guitar Quartet SLOVAK MUSIC FOR GUITAR QUARTET – BRATISLAVA GUITAR QUARTET
  2010 CD – Diskant DK 0133-2131
  1. Pavol Malovec: Ritornel
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  2. Ladislav Kupkovič: Sonata da camera
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  3. Egon Krák: Cadenza
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  4. Jozef Kolkovič: Full Circle
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  5. Martin Burlas: Posledný vánok
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  6. Vladimír Godár: Emmeleia
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
  7. Ilja Zeljenka: Musica slovaca pre štyri gitary
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Jana Babuliaková (gui)
 • Foto: Šeban – Godár – Breiner – Kolkovič ŠEBAN – GODÁR – BREINER – KOLKOVIČ
  2009 CD – Hevhetia HV 0032/33-2-331
  1. Andrej Šeban: Opus I
   Andrej Šeban (elgui, fu), Štátny komorný orchester Žilina, Peter Breiner (dir.)
  2. Vladimír Godár: Malá suita pre malého Dávida
   Stanislav Palúch (elvn), Andrej Šeban (elgui), Štátny komorný orchester Žilina, Peter Breiner (dir.)
  3. Peter Breiner: Guitaralia Notturna
   Bratislavské gitarové kvarteto, Martin Krajčo (gui), Radka Krajčová (gui), Miloš Slobodník (gui), Miloš Tomašovič (gui), Štátny komorný orchester Žilina, Peter Breiner (dir.)
  4. Jozef Kolkovič: Andante – Allegro
   Štátny komorný orchester Žilina, Peter Breiner (dir.)
 • Foto: Archi di Slovakia ARCHI DI SLOVAKIA
  2007 CD – Pavlík Records PA 0059-2-031
  1. Ladislav Kupkovič: Suita
   Archi di Slovakia
  2. Ján Levoslav Bella: Rondo D dur
   Archi di Slovakia
  3. Milan Novák: Suita v starom slohu
   Archi di Slovakia
  4. Vladimír Godár: Emmeleia
   Archi di Slovakia
  5. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Archi di Slovakia
  6. Eugen Suchoň: Serenáda op. 5 ESD 50b
   Archi di Slovakia
 • Foto: Cellomania CELLOMANIA
  2007 CD – Pavlík Records PA 0054-2-131
  1. Pavol Šimai: Tack (Vďaka)
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  2. Jevgenij Iršai: Cellitorrenti
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  3. Vladimír Godár: Pieseň labute
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  4. Peter Martinček van Grob: Torus pre štyri violončelá
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  5. Ilja Zeljenka: Hudba pre štyri violončelá
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
  6. Ľubica Čekovská: Kuckucks Winterlied
   Jozef Lupták (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Ján Slávik (vc), Cellomania
 • Foto: New Slovak Music for Piano NEW SLOVAK MUSIC FOR PIANO
  2007 CD – Hevhetia HV 0021-2-131
  1. Zoltán Bognár: Klavírna skladba I
   Ivan Buffa (pf)
  2. Jozef Podprocký: Sonáta pre klavír, op. 4
   Ivan Buffa (pf)
  3. Vladimír Godár: Trigram
   Ivan Buffa (pf)
  4. Vladimír Bokes: Valčík D dur
   Ivan Buffa (pf)
  5. Boško Milaković: Opera (per) Buffa
   Ivan Buffa (pf)
  6. Viera Janárčeková: Splitter - Nackt
   Ivan Buffa (pf)
  7. Ivan Buffa: ...Impulzy...Ozveny...Sny...
   Ivan Buffa (pf), Diana Buffa (pf)
  8. Vladimír Bokes: Albrechtovská suita
   Ivan Buffa (pf)
  9. Vladimír Godár: Emmeleia
   Ivan Buffa (pf), Diana Buffa (pf)
 • Foto: Slovenská filharmónia SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA
  2006 CD – Slovenská filharmónia SLF 0014-2-031
  1. Alexander Moyzes: Hudba žene op. 74
   Slovenská filharmónia, Vladimír Válek (dir.)
  2. Ľudovít Rajter: Impessioni rapsodiche
   Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
  3. Ivan Hrušovský: Musica nocturna per archi
   Slovenská filharmónia, Leoš Svárovský (dir.)
  4. Vladimír Godár: Tombeau de Bartók
   Slovenská filharmónia, Christoph Campestrini (dir.)
  5. Ľubica Čekovská: Adorations
   Slovenská filharmónia, Vladimír Válek (dir.)
 • Foto: Vladimír Godár: Mater VLADIMÍR GODÁR: MATER
  2006 CD – Pavian Records PM 0024-2
  1. Vladimír Godár: Stála matka
   Iva Bittová (vf), Solamente naturali, Gabriel Szathmáry (vn), Martina Karnoková (vn), Peter Guľas (cmb)
  2. Vladimír Godár: Ecce puer
   Iva Bittová (vf), Solamente naturali, Peter Guľas (cmb)
  3. Vladimír Godár: Magnificat
   Iva Bittová (vf), Zbor Konzervatória v Bratislave, Solamente naturali, Gabriel Szathmáry (vn), Dušan Bill (zbm.), Martina Karnoková (vn), Peter Guľas (cmb)
  4. Vladimír Godár: Uspávanky
   Iva Bittová (vf), Solamente naturali, Peter Guľas (cmb)
  5. Vladimír Godár: Regina coeli
   Iva Bittová (vf), Zbor Konzervatória v Bratislave, Solamente naturali, Gabriel Szathmáry (vn), Dušan Bill (zbm.), Martina Karnoková (vn), Peter Guľas (cmb)
  6. Vladimír Godár: Majkomašmalon
   Iva Bittová (vf), Solamente naturali, Peter Guľas (cmb)
 • Foto: Cello in Recital Live at St. John’s, Smith Square, London CELLO IN RECITAL LIVE AT ST. JOHN’S, SMITH SQUARE, LONDON
  2005 CD – Hudobné centrum HC 10002
  1. Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského
   Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  2. Jevgenij Iršai: Sonata-Corta
   Jozef Lupták (vc)
  3. Vladimír Godár: O Crux
   Jozef Lupták (vc)
  4. Bohuslav Martinů: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
   Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  5. Witold Lutosławski: Bukoliki
   Jozef Lupták (vc), Robert Cohen (vc)
  6. Johann Sebastian Bach: Suita č. 1 G dur BWV 1007
   Jozef Lupták (vc)
 • Foto: Nostalgia NOSTALGIA
  2005 CD – Diskant DK-0083-2 131
  1. Vladimír Godár: Talizman
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  2. Peter Breiner: Milému pánovi Bachovi k narodeninám
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  3. Martin Burlas: Hymnus pre zabudnutých
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  4. Iris Szeghy: Poetické štúdie
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
  5. Jozef Kolkovič: Nostalgia
   Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Magdaléna Bajuszová (pf)
 • Foto: Visegrad 4 – 4 Violoncellists VISEGRAD 4 – 4 VIOLONCELLISTS
  2005 CD – Slovenský inštitút v Prahe
  1. Marek Kopelent: Cantus Rogans for Solo Cello
   Jiří Bárta (vc)
  2. Miklós Kocsár: Variations for Cello
   Tamás Mérei (vc)
  3. Zoltán Kodály: Sonata for Solo Cello Op. 8, Movement No. 3
   Tamás Mérei (vc)
  4. Krzysztof Penderecki: Capriccio per Siegfried Palm
   Aleksandra Ohar (vc)
  5. Witold Lutosławski: Sacher Variation
   Aleksandra Ohar (vc)
  6. Vladimír Godár: O Crux
   Jozef Lupták (vc)
  7. Jozef Lupták: Improvisation – Three in One
   Jozef Lupták (vc)
  8. Johann Sebastian Bach: Prelude from Suite G major for Solo Cello, BWV 700
   Jozef Lupták (vc)
  9. Kryštof Mařatka: Three Concertant Movements for Four Cellos
   Jiří Bárta (vc), Tamás Mérei (vc), Aleksandra Ohar (vc), Jozef Lupták (vc)
  10. Johann Sebastian Bach: Ach Gott und Herr, BWV 714
   Jiří Bárta (vc), Tamás Mérei (vc), Aleksandra Ohar (vc), Jozef Lupták (vc)
  11. Johann Sebastian Bach: Von Himmel hoch, da komm ich her, BWV 700
   Jiří Bárta (vc), Tamás Mérei (vc), Aleksandra Ohar (vc), Jozef Lupták (vc)
  12. Johann Sebastian Bach: Ach Gott, wie gross und schwer BWV 680
   Jiří Bárta (vc), Tamás Mérei (vc), Aleksandra Ohar (vc), Jozef Lupták (vc)
 • Foto: Music for Cello and Harp MUSIC FOR CELLO AND HARP
  2004 CD – Diskant DK 0072-2131
  1. Vladimír Godár: La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide
   Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar), Duo Eugen Prochác - Adriana Antalová
  2. Antonio Vivaldi: Sonáta č. 5 e mol
   Duo Eugen Prochác - Adriana Antalová, Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
  3. Marcel Tournier: Nocturno
   Duo Eugen Prochác - Adriana Antalová, Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
  4. Daniel van Goëns : Scherzo
   Duo Eugen Prochác - Adriana Antalová, Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
  5. Maurice Ravel: Habanéra
   Duo Eugen Prochác - Adriana Antalová, Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
  6. Manuel de Falla: Pantomíma
   Duo Eugen Prochác - Adriana Antalová, Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
  7. Manuel de Falla: Canción Del Fuego Fatuo (from El Amor Brujo)
   Duo Eugen Prochác - Adriana Antalová, Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
  8. Enrique Granados: Španielsky tanec
   Duo Eugen Prochác - Adriana Antalová, Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
  9. Pietro Antonio Locatelli: Sonáta D dur
   Duo Eugen Prochác - Adriana Antalová, Eugen Prochác (vc), Adriana Antalová (ar)
 • Foto: Slovak Cello Music SLOVAK CELLO MUSIC
  2003 CD – Diskant DK-0069-2131
  1. Vladimír Godár: O Crux
   Ján Slávik (vc)
  2. Ilja Zeljenka: Prolog ed allegro
   Branislav Dugovič (cl), Ján Slávik (vc)
  3. Anton Steinecker: Prelúdium
   Ján Slávik (vc)
  4. Alexander Albrecht: Das Märchenteufelchen (Čertík v rozprávke)
   Ján Slávik (vc)
  5. Mirko Krajči: ... a v prach sa obrátiš
   Ján Slávik (vc)
  6. Ladislav Kupkovič: Suita D dur
   Ján Slávik (vc), Jozef Podhoranský (vc)
  7. Jevgenij Iršai: Seguidilla
   Ján Slávik (vc)
  8. Jozef Kolkovič: Čas a vzdialenosť
   Ján Slávik (vc)
 • Foto: Barcarolle BARCAROLLE
  2001 CD – Slovart Records SR-0047
  1. Vladimír Godár: Barkarola
   Juraj Čižmarovič (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Martin Majkút (dir.)
  2. Vladimír Godár: Sekvencia
   Juraj Čižmarovič (vn), Zuzana Čižmarovičová (pf)
  3. Vladimír Godár: Suita
   Juraj Čižmarovič (vn), Peter Hamar (vn)
  4. Vladimír Godár: Meditácia
   Juraj Čižmarovič (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Martin Majkút (dir.)
  5. Vladimír Godár: Variazioni facili
   Juraj Čižmarovič (vn), Eugen Prochác (vc), Zuzana Čižmarovičová (pf)
 • Foto: Vladimír Godár: Hudba k filmom Martina Šulíka VLADIMÍR GODÁR: HUDBA K FILMOM MARTINA ŠULÍKA
  2001 CD – Titanic, s.r.o. TT 0001-2-131
  1. Vladimír Godár: Neha
   Moyzesovo kvarteto
  2. Vladimír Godár: Všetko, čo mám rád
   Daniela Varínska (pf), Moyzesovo kvarteto
  3. Vladimír Godár: Záhrada
   , Anton Popovič (dir.), Moyzesovo kvarteto, Mladí bratislavskí sólisti
  4. Vladimír Godár: Orbis pictus
   Jana Pastorková (v), Solamente naturali, Marek Štryncl (dir.)
  5. Vladimír Godár: Krajinka
   Iva Bittová (vf), Michal Zpěvák (tgt), Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.), Moyzesovo kvarteto, Keltieg
 • Foto: Vladimír Godár: Music for Cello VLADIMÍR GODÁR: MUSIC FOR CELLO
  1999 CD – Slovart Records SR-0027
  1. Vladimír Godár: Bikít Gilgameš
   Peter Mikuláš (b), Jozef Lupták (vc)
  2. Vladimír Godár: Emmeleia
   Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  3. Vladimír Godár: La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide
   Jozef Lupták (vc), Adriana Antalová (ar)
  4. Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského
   Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  5. Vladimír Godár: Barkarola
   Jozef Lupták (vc), Adriana Antalová (ar), Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)
 • Foto: Vladimír Godár: Chamber Music VLADIMÍR GODÁR: CHAMBER MUSIC
  1996 CD – Slovart Records SR-0018-2-131
  1. Vladimír Godár: Ricercar per 4 stromenti
   Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  2. Vladimír Godár: Jesenná meditácia
   Peter Biely (vn), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  3. Vladimír Godár: Talizman
   Peter Krajniak (vn), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  4. Vladimír Godár: Neha
   Ivana Pristašová (vn), Peter Biely (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
  5. Vladimír Godár: Déploration sur la mort de Witold Lutosławski
   Peter Biely (vn), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
  6. Vladimír Godár: Emmeleia
   Peter Biely (vn), Ivana Pristašová (vn), Peter Šesták (vl), Jozef Lupták (vc)
 • Foto: De profundis III DE PROFUNDIS III
  1994 CD – Hudobný fond SF 00172131
  1. Egon Krák: Pulcherrima ad honorem Sancti Augustini memoriae
   Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska (pf), Slovenské kvarteto
  2. Vladimír Godár: Sekvencia
   Juraj Čižmarovič (vn), Miki Skuta (pf)
  3. Martin Burlas: Záznam siedmeho dňa
   Moyzesovo kvarteto
  4. Iris Szeghy: Hommage à Rodin
   Pavel Bogacz (vn), Daniela Varínska (pf)
  5. Peter Zagar: Stabat mater
 • Foto: Vladimír Godár: Concerto grosso : Partita VLADIMÍR GODÁR: CONCERTO GROSSO : PARTITA
  1989 LP – Opus 9310 2090
  1. Vladimír Godár: Concerto grosso per archi e cembalo
   Cappella Istropolitana, Andrew Parrot (dir.)
  2. Vladimír Godár: Partita
   Slovenská filharmónia, Andrew Parrott (dir.)
 • Foto: Iris Szeghyová : Martin Burlas : Víťazoslav Kubička : Tadeáš Salva IRIS SZEGHYOVÁ : MARTIN BURLAS : VÍŤAZOSLAV KUBIČKA : TADEÁŠ SALVA
  1988 LP – Opus 9111 2115
  1. Martin Burlas: Simultánne kvarteto
   Vladimír Godár (sth), Martin Burlas (gui), Slavomír Mrázik (tn), Anton Popovič (tp), Borivoj Medelský (vc)
  2. Iris Szeghy: Canto triste
   Tibor Winkler (tn), Zlatica Poulová (pf)
  3. Víťazoslav Kubička: Koncert pre čembalo a sláčikový orchester op. 39
   Marica Dobiášová (cmb), Musica aeterna, Pavel Baxa (dir.)
  4. Tadeáš Salva: Balada per duodecimo archi
   Jan Valta (dir.), Štátny komorný orchester Žilina
 • Foto: Dušan Martinček, Vladimír Godár, Ilja Zeljenka, Miro Bázlik DUŠAN MARTINČEK, VLADIMÍR GODÁR, ILJA ZELJENKA, MIRO BÁZLIK
  1985 LP – Opus 9111 1698
  1. Dušan Martinček: Sonáta č. 7 "Apel"
   Miki Skuta (pf)
  2. Vladimír Godár: Talizman
   Peter Hamar (vn), Ján Slávik (vc), Gabriela Hamarová (pf)
  3. Ilja Zeljenka: Rozmar
   Brigita Šulcová (s), Josef Horák (clb)
  4. Miro Bázlik: Balada-Koncert
   Milan Telecký (vl), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Richard Zimmer (dir.)
 • Foto: Jurošík JUROŠÍK
  DVD –
  1. Vladimír Godár: Jurošík
 • Foto: Krajinka KRAJINKA
  DVD –
  1. Vladimír Godár: Krajinka
 • Foto: Orbis Pictus ORBIS PICTUS
  DVD –
  1. Vladimír Godár: Orbis pictus
 • Foto: Slunečný stát SLUNEČNÝ STÁT
  DVD –
  1. Vladimír Godár: Slnečný štát
 • Foto: Venkovský učitel VENKOVSKÝ UČITEL
  DVD –
  1. Vladimír Godár: Venkovský učitel
 • Foto: Všetko čo mám rád VŠETKO ČO MÁM RÁD
  DVD –
  1. Vladimír Godár: Všetko, čo mám rád
 • Foto: Záhrada ZÁHRADA
  DVD –
  1. Vladimír Godár: Záhrada

Ocenenia

 • Cena Pavla Straussa
  2014
 • Slnko v sieti
  2012 za hudbu k filmu Cigán.
  Najlepšia pôvodná filmová hudba.
 • Cena Fra Angelico
  2011 za prínos kresťanských hodnôt do umenia za rok 2010
 • Cena ministra kultúry SR
  2007 za CD Mater
 • Krištáľové krídlo
  2007 za hudbu
 • Slnko v sieti
  2006 za hudbu k filmu Slnečný štát.
  Najlepšia pôvodná filmová hudba.
 • Český lev
  2005 za hudbu k filmu Slnečný štát
 • Čestné uznanie
  2001 za hudbu k filmu Krajinka.
  Český festival filmovej komédie Nové město nad Mětují
 • Cena Ruda Slobodu
  2001 za hudbu k filmu Krajinka
 • Cena Georgesa Delerue
  2001 za hudbu k filmu Krajinka.
  Najlepšia hudba 2001. Flámsky medzinárodný filmový festival v Ghente.
 • Český lev
  2000 za hudbu k filmu Návrat idiota
 • Cena Deža Ursinyho
  1999 za hudbu k filmu Návrat idiota
 • Cena Literárneho fondu
  1998 za pôvodnú literárnu tvorbu za Kacírske quodlibety
 • Zlatý klinec
  1991 za hudbu k filmom Neha a Let asfaltového holuba
 • Cena hudobnej kritiky
  1988 za dielo Dariačangin sad
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1987 za dielo Concerto grosso per archi e cembalo
 • Cena Jána Levoslava Bellu
  1985 za dielo Partita
  s prihliadnutím na doterajšiu tvorbu

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Vladimír Godár: Hudba pre Martina Šulíka
  14. 10.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Mucha Quartet, Juraj Tomka (vn), Jozef Ostrolucký (vn), Veronika Kubešová (vl), Pavol Mucha (vc), Magdaléna Bajuszová (pf), Agnesa Ferienčíková (cmb)
 • Vladimír Godár: Suňíčko
  cyklus záhoráckych piesní pre hlas a violu (violončelo)
  17. 9.
  2018
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, Veľký evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Iva Bittová (v), Jozef Lupták (vc)
 • Vladimír Godár: Uspávanky
  pre ženský hlas a sláčikové kvarteto/päť sláčikových nástrojov/klavír/orchester
  7. 7.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pohoda Festival, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Katarína Máliková (v), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Marián Lejava (dir.)
  Premiéra verzia pre ženský hlas a orchester.
 • Vladimír Godár: La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide
  6. 5.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malý evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Miloš Valent (vl), Ondrej Veselý (gui)
  Premiéra verzie pre violu a gitaru.
 • Vladimír Godár: Sweet and Low
  Uspávanka
  6. 5.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malý evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vocale Ensemble SoLa, Hilda Gulyásová (umv.), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Ondrej Veselý (gui)
  Premiéra verzie pre miešaný zbor, sláčiky a gitaru.
 • Vladimír Godár: Šlof, majn kind
  pre mezzosoprán, gitaru a komorný orchester
  6. 5.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malý evanjelický kostol, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Ondrej Veselý (gui), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.)
 • Vladimír Godár: Barkarola
  pre husle/violončelo/violu, 12 sláčikových nástrojov, harfu a čembalo
  22. 3.
  2015
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Malá sála Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ewald Danel (vl), Katarína Turnerová (ar), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  Slovenská premiéra verzie so sólovou violou.
 • Vladimír Godár: Sweet and Low
  Uspávanka
  15. 9.
  2013
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ensemble Corund, Michal Matejčík (ar), Milan Paľa (vn), Igor Karško (vl), Jozef Lupták (vc), Peter Jurčenko (cb)
 • Vladimír Godár: Štyri vážne spevy
  pre nízky hlas a klavír
  17. 5.
  2012
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nitrianska galéria, Nitra, SK
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Ivan Buffa (pf)
  Premiéra revidovanej verzie.
 • Vladimír Godár: Malá suita pre malého Dávida
  pre (elektrické) husle, elektrickú gitaru/violončelo, sláčikový orchester a čembalo
  7. 4.
  2011
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Stanislav Palúch (vn), Jozef Lupták (vc), Cappella Istropolitana, Peter Breiner (dir.)
  Premiéra verzie so sólovými husľami a violončelom.
 • Vladimír Godár: O Crux
  Meditácia pre violončelo/husle/violu
  17. 12.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenská národná galéria, Esterházyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Milan Paľa (vl)
  Premiéra verzie pre violu.
 • Vladimír Godár: Querela pacis (Žalospev mieru)
  Oratórium pre soprán, alt, bas, miešaný zbor a orchester (Hommage à Desiderius Erasmus Roterodamus)
  10. 7.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival Pohoda, Letisko Trenčín, Trenčín, SK
  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Petra Noskaiová (a), Tomáš Šelc (b), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Andrew Parrott (dir.)
 • Vladimír Godár: Emmeleia
  pre husle/violu/violončelo a klavír
  30. 11.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Zwiebel (vl), Ivan Buffa (pf)
  Premiéra verzie pre violu a klavír.
 • Vladimír Godár: Dormi Jesu
  9. 7.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol piaristov, Prievidza, SK
  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Maxine Eilander (ar), Stephen Stubbs (dir.)
 • Vladimír Godár: Uspávanky
  pre ženský hlas a sláčikové kvarteto/päť sláčikových nástrojov/klavír/orchester
  8. 6.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Petra Noskaiová (ms), Vladimír Godár (pf)
  Premiéra verzie pre ženský hlas a klavír.
 • Vladimír Godár: Pod rozkvitnutými sakurami
  Hudobno-dramatická báseň
  23. 5.
  2008
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štátna opera, Banská Bystrica, SK
  INTERPRETI: Zbor Štátnej opery Banská Bystrica, Ján Procházka (zbm.), Balet Štátnej opery Banská Bystrica, Orchester Štátnej opery Banská Bystrica, Marián Vach (dir.), Maja Hriešik (réžia)
 • Vladimír Godár: Vianoce v Chrenovci
  úpravy vianočných skladieb zo zbierky Pisňe pastoralne Gašpara Drosta (1840?)
  15. 12.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Katedrála svätého Martina, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Zuzana Chlpíková (org), Elena Matušová (dir.)
 • Vladimír Godár: Passacaglia
  pre violončelo
  13. 9.
  2007
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc)
 • Vladimír Godár: Vianočné piesne
  pre hlas, sláčikový orchester a organ
  17. 12.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marta Angela Vávrová (v), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Ewald Danel (dir.)
 • Vladimír Godár: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
  pre dve violončelá (dve violy)
  15. 9.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Konvergencie, Design Center, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Robert Cohen (vc), Jozef Lupták (vc)
 • Vladimír Godár: Majkomašmalon
  11. 4.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Vladimír Godár (pf)
  Premiéra verzie pre ženský hlas a klavírne trio.
 • Vladimír Godár: Uspávanky Jana Skácela
  pre ženský hlas, flautu, violončelo a čembalo (klavírne trio)
  11. 4.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Iva Bittová (s), Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Vladimír Godár (pf)
  Premiéra verzie pre ženský hlas a klavírne trio.
 • Vladimír Godár: Pieseň labute
  pre klavírne trio
  10. 4.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Synagóga, Trnava, SK
  INTERPRETI: Juraj Čižmarovič (vn), Ján Slávik (vc), Vladimír Godár (pf)
 • Vladimír Godár: Emmeleia
  pre klavírne trio
  12. 2.
  2006
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Rok slovenskej hudby, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Klavírne trio Istropolis
 • Vladimír Godár: Missa pastoralis
  pre štvoro huslí/gitarové kvarteto
  20. 12.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zichyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské gitarové kvarteto
 • Vladimír Godár: Emmeleia
  pre klavír/štvorručný klavír
  26. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Slovenský rozhlas, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivan Buffa (pf4m), Diana Buffa (pf4m)
  Premiéra verzie pre štvorručný klavír
 • Vladimír Godár: Malá suita pre malého Dávida
  pre (elektrické) husle, elektrickú gitaru/violončelo, sláčikový orchester a čembalo
  4. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia Fatra, Žilina, SK
  INTERPRETI: Stanislav Palúch (elvn), Andrej Šeban (elgui), Štátny komorný orchester Žilina, Peter Breiner (dir.)
 • Vladimír Godár: Le carneval de Venise
  10. 5.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Vladimír Godár: Emmeleia
  pre husle/violu/violončelo a klavír
  23. 1.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné matiné v Galérii mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Yvetta Slezáková (vn), Ladislav Fanzowitz (pf)
  Premiéra verzie pre husle a klavír.
 • Vladimír Godár: Sonáta pre husle
  16. 11.
  2004
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Malé koncertné štúdio Slovenský rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Čižmarovič (vn)
 • Vladimír Godár: Magnificat
  1. 10.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol sv. Jakuba, Trnava, SK
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Marek Štryncl (dir.)
 • Vladimír Godár: Mohendžo-daro
  1. 10.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol sv. Jakuba, Trnava, SK
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Solamente naturali, Miloš Valent (umv.), Marek Štryncl (dir.)
 • Vladimír Godár: Regina coeli
  1. 10.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol sv. Jakuba, Trnava, SK
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Miloš Valent (vn), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Marek Štryncl (dir.)
 • Vladimír Godár: Uspávanky
  pre ženský hlas a sláčikové kvarteto/päť sláčikových nástrojov/klavír/orchester
  1. 10.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Kostol sv. Jakuba, Trnava, SK
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Solamente naturali
  Premiéra verzie pre ženský hlas a päť sláčikových nástrojov.
 • Vladimír Godár: Bikít Gilgameš
  21. 9.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Mikuláš (b), Jozef Lupták (vc)
 • Vladimír Godár: Emmeleia
  pre sláčikové kvarteto
  29. 6.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Kostol sv. Štefana kráľa, Modra, SK
  INTERPRETI: Bratislavské sláčikové kvarteto, Marián Hrubý (vn), Lucia Popracová (vn), Martin Mierny (vl), Csaba Rácz (vc)
 • Vladimír Godár: Elégia
  pre violončelo
  28. 6.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hrad Červený kamen, Častá, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Vladimír Godár: Kniha žalmov
  28. 6.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Rytierska sieň, Hrad Červený kameň, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc)
 • Vladimír Godár: Malá suita
  pre saxofónové kvarteto
  28. 6.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Nádvorie Starej vinohradníckej školy, Modra, SK
  INTERPRETI: Saxofónové kvarteto Bohemia
 • Vladimír Godár: Pieseň labute
  pre štyri violončelá
  27. 6.
  2003
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Sieň umení Eunika (bývalý Evanjelický nemecký kostol), Modra, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Jozef Podhoranský (vc), Eugen Prochác (vc), Katarína Černá-Zajacová (vc)
 • Vladimír Godár: Tombeau de Bartók
  15. 11.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Peter Breiner (dir.)
  Premiéra revidovanej verzie.
 • Vladimír Godár: Divertimento in A
  27. 7.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Festival peknej hudby, Barokový kaštieľ, Svätý Anton, SK
  INTERPRETI: Stanislav Mucha (vn), Eugen Prochác (vc)
 • Vladimír Godár: Uspávanky
  pre ženský hlas a sláčikové kvarteto/päť sláčikových nástrojov/klavír/orchester
  5. 2.
  2002
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Moyzesovo kvarteto
  Premiéra verzie pre ženský hlas a sláčikové kvarteto.
 • Vladimír Godár: Stála matka
  pre ženský hlas a komorný orchester
  15. 9.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Drevený artikulárny kostol, Svätý Kríž, SK
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Miloš Valent (vn), Solamente naturali, Martin Majkút (dir.)
 • Vladimír Godár: Filmová suita
  pre sláčikové kvarteto
  21. 8.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Charlies's, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Albrechtovo kvarteto
 • Vladimír Godár: Missa pastoralis
  pre štvoro huslí/gitarové kvarteto
  15. 12.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pezinok, SK
  INTERPRETI: Alexander Jablokov (vn)
 • Vladimír Godár: O Crux
  Meditácia pre violončelo/husle/violu
  22. 5.
  2000
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc)
 • Vladimír Godár: Emmeleia
  pre husle a sláčikový orchester
  12. 11.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ivana Pristašová (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
 • Vladimír Godár: La Canzona refrigerativa dell arpa di Davide
  29. 3.
  1999
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Adriana Antalová (ar)
 • Vladimír Godár: Ecce puer
  15. 10.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Emily van Evera (s), Musica aeterna, Andrew Parrott (dir.)
 • Vladimír Godár: Barkarola
  pre husle/violončelo/violu, 12 sláčikových nástrojov, harfu a čembalo
  1. 10.
  1997
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Lupták (vc), Komorní sólisti Bratislava, Anton Popovič (dir.)
  Slovenská premiéra verzie so sólovým violončelom.
 • Vladimír Godár: Emmeleia
  pre husle/violu/violončelo a klavír
  3. 4.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nitrianske múzeum, Nitra, SK

  Premiéra verzie pre violončelo a klavír.
 • Vladimír Godár: Meditácia
  pre sólové husle, sláčikový orchester a tympany
  15. 11.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Čižmarovič (vn), Štátny komorný orchester Žilina, Leoš Svárovský (dir.)
  Premiéra revidovanej verzie.
 • Vladimír Godár: Emmeleia
  pre klavír/štvorručný klavír
  11. 6.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Večery novej hudby, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: John Tilbury (pf)
 • Vladimír Godár: Tombeau de Bartók
  28. 5.
  1995
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester VŠMU, Anton Popovič (dir.)
 • Vladimír Godár: Déploration sur la mort de Witold Lutosławski
  20. 4.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto, Daniela Varínska (pf)
 • Vladimír Godár: Via lucis
  4. 3.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň SF, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Vladimír Godár: Barkarola
  pre husle/violončelo/violu, 12 sláčikových nástrojov, harfu a čembalo
  17. 11.
  1993
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Melos-Étos, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Čižmarovič (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (umv.)
  Premiéra verzie so sólovými husľami.
 • Vladimír Godár: Symfónia č. 2
  Rituál pre orchester
  3. 12.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Andrew Parrott (dir.)
 • Vladimír Godár: Jesenná meditácia
  12. 2.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Vladimír Godár: Neha
  12. 2.
  1992
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Martin Burlas: Simultánne kvarteto
  20. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Vladimír Godár (sth), Martin Burlas (pf), Jozef Ábel (vc), Jaroslav Rozsíval (bat), Slavomír Mrázik (tn)
 • Vladimír Godár: Štyri vážne spevy
  pre nízky hlas, sláčikový orchester, klavír a zvony
  17. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hana Štolfová-Bandová (ms), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Vladimír Godár: Dariačangin sad
  Mýtus podľa Otara Čiladzeho
  7. 1.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ladislav Kyselák (vl), Jozef Podhoranský (vc), Slovenská filharmónia, Andrew Parrott (dir.)
 • Vladimír Godár: Sekvencia
  pre husle a klavír
  30. 5.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Divadelné štúdio VŠMU, Reduta, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Juraj Čižmarovič (vn), Miki Skuta (pf)
 • Vladimír Godár: Concerto grosso per archi e cembalo
  12. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Andrew Parrott (dir.)
 • Vladimír Godár: Meditácia
  pre sólové husle, sláčikový orchester a tympany
  12. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Peter Hamar (vn), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Vladimír Godár: Žalostné pesničky
  na slová starej slovenskej poézie zo zbierok 18. a 19. storočia
  10. 2.
  1987
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Júlia Ráczová (dir.), Ženský komorný zbor
 • Vladimír Godár: Uspávanky Jana Skácela
  pre ženský hlas, flautu, violončelo a čembalo (klavírne trio)
  11. 5.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jana Tarajová Valášková (s), Jozef Gurway (fl), Ľudovít Kanta (vc), Ján Vladimír Michalko (cmb)
 • Vladimír Godár: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského
  11. 2.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  XI. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ján Slávik (vc), Marian Lapšanský (pf)
 • Vladimír Godár: Orbis sensualium pictus
  Oratórium pre soprán, bas, zbor a veľký orchester podľa J. A. Komenského
  31. 10.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Ľubica Rybárska (s), Peter Mikuláš (b), Slovenská filharmónia, Pavol Procházka (zbm.), Slovenský filharmonický zbor, Bystrík Režucha (dir.)
 • Vladimír Godár: Štyri vážne spevy
  pre nízky hlas a klavír
  5. 5.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nedeľné dopoludnia v Galérii, Mirbachov palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Hana Štolfová-Bandová (ms), Marián Varínsky (pf)
 • Vladimír Godár: Predohra
  Hommage à Alfred Jarry
  14. 3.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Košice, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Vladimír Godár: Malá suita
  15. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  X. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Konzervatória, Bratislava, SK
 • Vladimír Godár: S plátnom
  Fantázia na ľudové piesne pre sláčiky, cimbal a miešaný zbor
  25. 10.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  SĽUK, Bratislava-Rusovce, SK
  INTERPRETI: Slovenský ľudový umelecký kolektív
 • Vladimír Godár: Partita
  pre 54 sláčikových nástrojov, čembalo, tympany a trubicové zvony
  5. 4.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Vladimír Godár: Talizman
  Nokturno pre klavírne trio
  11. 3.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Slovenské národné múzeum, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Hamar (vn), Ján Slávik (vc), Gabriela Hamarová (pf)
 • Vladimír Godár: Lyrická kantáta
  9. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Domu umenia, Košice, SK
  INTERPRETI: Mária Adamcová (ms), Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Vladimír Godár: Grave, passacaglia
  pre klavír
  31. 10.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marián Varínsky (pf)
 • Vladimír Godár: Suita
  pre dvoje huslí (dve violončelá)
  31. 1.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Hamar (vn), Juraj Čižmarovič (vn)
 • Vladimír Godár: Trio
  21. 12.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Hamar (vn), Gabriel Končer (cl), Gabriela Hamarová (pf)
 • Vladimír Godár: Pri vode
  26. 1.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Vladimír Godár: Dychové kvinteto
  17. 11.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Vladimír Godár: Ricercar per 4 stromenti
  17. 11.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Štúdio mladých, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Jozef Kopelman (vn), Peter Hamar (vn), Juraj Alexander (vc), Gabriela Hamarová (pf)
 • Vladimír Godár: Symfónia č. 1
  4. 6.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Rostislav Hališka (dir.), Štátna filharmónia Gottwaldov
 • Vladimír Godár: Trigram
  1973 Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncerty Malého komorného orchestra pri Mestskom kultúrnom stredisku, Koncertná sieň Konzervatória, Bratislava, SK
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Vladimír Godár: Grécke tance
  6. 10.
  2017
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Auditorio Manuel de Falla, Grenada, ES
  INTERPRETI: Peter Biely (vn), Jozef Lupták (vc), Orquesta Cuidad de Granada
 • Vladimír Godár: Cigán
  5. 7.
  2011
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Filmový festival v Karlových Varoch, Karlovy Vary, CZ
 • Vladimír Godár: Querela pacis (Žalospev mieru)
  Kantáta pre soprán, alt, miešaný zbor a orchester (Hommage à Desiderius Erasmus Roterodamus)
  23. 7.
  2009
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Europa cantat, Domkerk, Utrecht, NL
  INTERPRETI: Marieke Steenhoek (s), Jan Kullmann (a), Zbor účastníkov festivalu Europa cantat, The Northern Consort, Florian Heyerick (dir.)
 • Vladimír Godár: Barkarola
  pre husle/violončelo/violu, 12 sláčikových nástrojov, harfu a čembalo
  21. 11.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Théatre Royal de Mons, Mons, BE
  INTERPRETI: Daniel Rubenstein (vl), Ingrid Procureur (ar), Orchestre du Conservatoire Royal de Mons, Daniel Gazon (dir.)
  Premiéra verzie so sólovou violou.
 • Vladimír Godár: Emmeleia
  pre klavír/štvorručný klavír
  13. 11.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Festival de Outono, Universidad de Aveiro, Aveiro, PT
  INTERPRETI: Diana Buffa (pf), Ivan Buffa (pf)
 • Vladimír Godár: Malá suita pre malého Dávida
  pre (elektrické) husle, elektrickú gitaru/violončelo, sláčikový orchester a čembalo
  29. 10.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, CZ
  INTERPRETI: Stanislav Palúch (vn), Michal Bugala (elgui), Štátny komorný orchester Žilina, Peter Breiner (dir.)
 • Vladimír Godár: Suita
  pre dvoje huslí (dve violončelá)
  30. 8.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Chiesa parrochiale Mergoscia, Vergeletto, CH
  INTERPRETI: Duo8corde, Silvia Longauerová (vc), Felix Vogelsang (vc)
  Premiéra verzie pre dve violončelá.
 • Vladimír Godár: Dormi Jesu
  11. 7.
  2008
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Eglise du Collège de Saint-Michel, Fribourg, CH
  INTERPRETI: Hilda Gulyásová (s), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Maxine Eilander (ar), Stephen Stubbs (dir.)
 • Vladimír Godár: Majkomašmalon
  8. 11.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Jazz Festival, Friedenskirche, Ludwigshafen, DE
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Miloš Valent (vl), Michal Sťahel (vc)
  Premiéra verzie pre ženský hlas, violu a violončelo.
 • Vladimír Godár: Majkomašmalon
  8. 11.
  2006
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Jazz Festival, Friedenskirche, Ludwigshafen, DE
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Miloš Valent (vl), Zbor Konzervatória v Bratislave, Dušan Bill (zbm.), Solamente naturali, Marek Štryncl (dir.)
 • Vladimír Godár: Majkomašmalon
  19. 10.
  2005
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Besední dům, Brno, CZ
  INTERPRETI: Iva Bittová (a), Barbara Willi (pf)
  Premiéra verzie pre ženský hlas a klavír.
 • Vladimír Godár: Emmeleia
  pre štyri gitary
  5. 12.
  2002
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Londonderry, Ulster, IE
  INTERPRETI: Bratislavské gitarové kvarteto
 • Vladimír Godár: Variazioni facili
  17. 11.
  2001
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Maraton soudobé hudby, Praha, CZ
  INTERPRETI: OPERA APERTA ensemble, Ivana Pristašová (vn), Jozef Lupták (vc), Nora Skuta (pf)
 • Vladimír Godár: Emmeleia
  pre klavírne trio
  11. 1999 Prvé uvedenie v zahraničí
  Radolfzell, DE
  INTERPRETI: TRIO ANIMÉ
 • Vladimír Godár: Barkarola
  pre husle/violončelo/violu, 12 sláčikových nástrojov, harfu a čembalo
  26. 6.
  1996
  Prvé uvedenie v zahraničí
  The Hellenic Centre, Londýn, GB
  INTERPRETI: Julian Lloyd Webber (vc), BT Scottish Ensemble, Clio Gould (dir.)
  Premiéra verzie so sólovým violončelom
 • Vladimír Godár: Via lucis
  11. 10.
  1993
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Sint-Jan-de Doperkerk, Leuven, BE
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Vladimír Godár: Clownfórum
  Pantomíma-muzikál
  17. 11.
  1990
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Praha, CZ

Fotogaléria

 • Foto: Vladimír Godár 2001 Vladimír Godár

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Pavel Kastl

Audio

 • Godár, Vladimír: Meditácia
 • Godár, Vladimír: Magnificat
 • Godár, Vladimír: Déploration sur la mort de Witold Lutosławski
 • Godár, Vladimír: Partita
 • Godár, Vladimír: Sonáta na pamäť Viktora Šklovského


« späť na zoznam Aktualizované: 17. 10. 2019