Profil osobnosti

Foto: Eva Veselovská

Eva Veselovská

10. 11. 1974 Bratislava

muzikológia, hudobná história
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1989 – 1995
Štátne konzervatórium v Bratislave (hra na klavíri a metodika hudobnej výchovy)
1994 – 1999
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (história a hudobná veda)
1999 – 2004
interná doktorandka Ústavu hudobnej vedy SAV
od 2004
samostatná vedecká pracovníčka Oddelenia hudobnej histórie Ústavu hudobnej vedy SAV, kvalifikačný stupeň IIa
od 2004
externá pedagogická činnosť, konzultantka diplomových, bakalárskych prác (Katedra muzikológie, FF UK v Bratislave)
od 2005
členka vedeckej rady Ústavu hudobnej vedy SAV
od 2007
členka pracovnej skupiny Cantus Planus Medzinárodnej muzikologickej spoločnosti (IMS)
od 2012
projektová manažérka databázy Slovak Early Music Database/Cantus Planus in Slovacia, http://cantus.sk
 

V oblasti muzikologického výskumu sa špecializuje na tému stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska. Predmetom jej vedeckovýskumnej práce je spracovanie, analýza, komparácia, vyhodnotenie a publikovanie najstarších prameňov hudobnej kultúry Slovenska vo forme pramenných edícií (edícia UNESCO, Katolícka univerzita v Ružomberku), katalógov fragmentov (edícia: Catalogus fragmentorum), špecializovaných vedeckých štúdií a prostredníctvom databázy Slovak Early Music Database a celosvetovej databázy CANTUS Index.

Je členkou medzinárodnej pracovnej skupiny Cantus Planus Medzinárodnej muzikologickej spoločnosti (IMS), vedeckej rady Ústavu hudobnej vedy SAV a vedeckej rady Hudobného múzea Slovenského národného múzea.

Absolvovala viaceré študijné a pracovné cesty a pobyty v Maďarsku, Rakúsku, Čechách, Poľsku a Slovinsku. Spolupracovala na viacerých zahraničných a domácich projektoch (UNESCO – projekt Pamäť sveta / Memory of the World – bratislavské antifonáre I, III, IV, V; projekt Rakúskej akadémie vied FWF-Einzelprojekt P 20576-G13 „Musikalische Quellen des Mittelalters in Wien (ÖNB – Österreichische Nationalbibliothek)”, Kommision für Musikforschung, projektu APVV ČR/SR Slovensko-české a česko-slovenské vzťahy v hudobnej kultúre. Vývinové, žánrové a typologické aspekty; projektu MAD Hudobná kultúra na slovensko-poľskom pomedzí, multidisciplinárneho projektu ŠF Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska (ITMS: 26240120035); národných projektov APVV a VEGA).

Za publikované práce bola ocenená Cenou predsedníctva SAV (3. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV 2006) a Cenou predsedníctva SAV (2. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV 2008).

Je autorkou 5 monografií, ktoré spracovali stredoveké hudobné rukopisy Bratislavy (Mittelalterliche liturgische Kodizes mit Notation in den Archivbeständen von Bratislava I. a II. 2002, 2006), Modry (2008), Banskej Štiavnice (2011) a Slovenského národného archívu (2014). Je spoluautorkou 5 pramenných edícií (Spišský antifonár 2008; bratislavské antifonáre edície UNESCO 2004 – 2007) a učebníc (učebnice hudobnej náuky pre základné umelecké školy, ročníky 1. – 4., 1997 – 2009).

Bibliografia

 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Kesmarkini
  Edícia: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Tomus V
  2019 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2019
  (132 s., 1. vyd.)
 • Adamko, Rastislav – Veselovská, Eva – Bednáriková, Janka: Stredoveké pramene cirkevnej hudby na Slovensku
  2017 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2017
  (279 s., 1. vyd., Slovenská muzikologická spoločnosť)
 • Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Tyrnaviensi
  Edícia: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Tomus IV
  2015 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2015
  (173 s., 1. vyd.)
 • Klugseder, Robert – Rausch, Alexander – Čizmić, Ana – Charvat, Vera Maria – Verhaar, Oscar – Veselovská, Eva – Zühlke, Hanna: Katalog der mittelalterlichen Musikhandschriften der Österreichischen Nationalbibliothek Wien
  2014 Codices manuscripti & impressi. Supplementum 10, Verlag Brüder Hollinek, Purkersdorf 2014
  (521 s., 1. vyd.)
 • Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi – Archivum nationale Slovacum
  Edícia: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Tomus III
  2014 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2014
  (265 s., 1. vyd., faksimile)
 • Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitate Schemnitziensi
  Edícia: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Tomus II
  2011 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2011
  (152 s., 1. vyd., faksimile, obr. príloha a 1 CD)
 • Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi e civitatibus Modra et Sanctus Georgius
  Edícia: Catalogus fragmentorum cum notis musicis medii aevi in Slovacia. Tomus I
  2008 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2008
  (131 s., 1. vyd., faksimile, obr. príloha)
 • Adamko, Rastislav – Veselovská, Eva – Šedivý, Juraj: Spišský antifonár = Antiphonale Scepusiense [Ms. Mus. No. 2]
  2008 Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok 2008
  (678 s., 1. vyd., faksim., noty)
 • Mittelalterliche liturgische Kodizes mit Notation in den Archivbeständen von Bratislava II
  2006 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2006
  (118 s., 1. vyd.)
 • Mittelalterliche liturgische Kodizes mit Notation in den Archivbeständen von Bratislava
  Edícia: Musaeum Musicum
  2002 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2002
  (134 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Liebhard Egkenfelder und die Musikkultur in Bratislava Ende des Mittelalters
  Urban music culture in Central Europe ca. 1450 – 1670
  2019 54. International Musicological Colloquium Brno (Institute of Musicology at the Faculty of Arts, Masaryk University, Monday 4th – Wednesday 6th November 2019), Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 2019
 • Das System der Handschriftenbearbeitung in der Slowakei
  Die mittelalterlichen Musikhandschriften im Kontext der Forschung
  2019 47. Medieval and Renaissance Music Conference 2019. Abstracts, Basel 2019
  (105 s., 1. vyd., Schola Cantorum Basiliensis)
 • Svätice v stredovekej hudobnej kultúre z prameňov z územia Slovenska [Female Saints in Medieval Music Culture from Sources in the Territory of Slovakia]
  Edícia: Studia ethnomusicologica V
  2019 Žena v tradičnej hudobnej kultúre, Hana Urbancová, editorka, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2019, s. 103 – 156
 • Městsko-gotická notácia na Slovensku v období stredoveku
  2018 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. 9 [35], 2018, č. 2, s. 165 – 199
 • Stredoveké hudobné rukopisy pavlínov z územia Slovenska. Zlomok Pavlínskeho graduálu II. D. 80 z Knižnice evanjelického zboru a. v. v Revúcej = Medieval Pauline musical manuscripts from the territory of the Slovakia
  The Pauline fragment II. D. 80 from the Library of the Evangelic Church a. v. Hlavný redaktor Andrej Štafura
  2018 Vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku roč. 2, 2018, č. 1, s. 26 – 44
 • Bemerkungen zur Erforschung mittelalterlicher Handschriftenfragmente aus dem Gebiet der Slowakei – auf den Spuren von Pauliner Quellen
  Eds. Erwin Mateja – Remigiusz Pośpiech
  2018 Liturgy and music in the history of the Pauline Order, Opole 2018, s. 125 – 149
  (Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyźa)
 • Veselovská, Eva – Adamko, Rastislav – Bednáriková, Janka – Záhradníková, Zuzana – Luz, Rastislav: A medieval notated missal of Scandinavian origin in Slovakia
  2018 Cantus Planus Conference, medzinárodná muzikologická konferencia, Sweden, Växjö 2018, s. 15
  (Linnaeus Universit)
 • Tracing the Buda/Bratislava Antiphonary III
  2018 Cantus Planus Conference, medzinárodná muzikologická konferencia, Sweden, Växjö 2018, s. 12 – 13
  (Linnaeus Universit)
 • A medieval notated missal of Scandinavian origin in Slovakia
  2017 Cantus Planus Conference, medzinárodná muzikologická konferencia, Sweden, Växjö 2017, s. 15
  (Linnaeus Universit)
 • Auf den Spuren des Budaer/Pressburger Antiphonars III – Auf den Spuren verlorener Handschriften
  2017 45th Medieval and Renaissance Music Conference, medzinárodná muzikologická konferencia, Prague 4 – 8 July 2017, Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2017, s. 147 – 148
  (Association for Central European Cultural Studies, Institute of Musicology, Faculty of Arts)
 • Po stopách Budínskeho / Bratislavského antifonára III
  2016 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. 7 [33], 2016, č. 2, s. 222 – 248
 • Late-Medieval Notations from Nitra and Notation of the Graduale Sign. 67
  (Graduale civitatis Nitriense) from the Slovak National Archive in Bratislava
  2016 Adamko, Rastislav (ed.): Musica mediaeva liturgica II. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok 2016, s. 339 – 360
 • Stredoveký zlomok Kancionála sign. 09-24/1048 z Knižnice Prvého slovenského gymnázia v Revúcej
  2016 Štafura Andrej – Vráblová Timotea – Štafurová Katarína (ed.): Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie. Zborník z rovnomennej interdisciplinárnej konferencie, Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2016, s. 7 – 14
  (145 s., 1. vyd., Mestské múzeum Jelšava, Quirinus, občianske združenie)
 • Hudobnopaleografická analýza Košického graduálu
  2016 Adamko, Rastislav – Veselovská, Eva: Graduale Cassoviense (s. XVI in.). Liturgicko-muzikologická štúdia, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2016, s. 9 – 26
  (316 s., 1. vyd.)
 • Stredoveké notácie z územia Slovenska ako prostriedok komunikácie
  2016 Hlavačková, Miriam (ed.) a kol.: Od symbolu k slovu. Podoby stredovekej komunikácie, Historický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2016, s. 301 – 314
  (456 s., 1. vyd.)
 • Notačné systémy v prameňoch z Nitry
  2016 Adamko, Rastislav – Veselovská, Eva – Zahradníková, Zuzana: Graduale Nitriense (s. XVI). Vol. 2. Facsimile, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2016, s. 12 – 21
  (375 s., 1. vyd.)
 • Fragmente des Budaer Antiphonars im St. Adalbert-Verein Trnava und im Archiv des Slowakischen Nationalmuseums
  2015 Studia Musicologica, Akadémiai Kiadó, Budapešť roč. 56, 2015, č. 2 – 3, s. 233 – 246
 • Zabudnuté piesne stredoveku
  2015 Hudobný život, Bratislava roč. 47, 2015, č. 4, s. 26
 • Veselovská, Eva – Körmendy, Kinga: Az Esztergomi Főszékesegyházo Könyvtár Ms I 3c jelzetű antifonáléjának egy töredéke a Nagyszombati Városi Levéltárban
  2015 Magyar Könyvszemle, Budapešť roč. 131, 2015, č. 3, s. 300 – 302
  (Magyar Tudományos Akadémia)
 • Stredoveké hudobné pramene Gemera a Malohontu [Medieval Music Sources from Gemer and Malohont]
  2015 Hudba – výskum – kontexty. Zborník príspevkov z regionálnej konferencie venovanej 100. výročiu narodenia Františka Zagibu, usporiadanej 29. novembra 2012 v Jelšave. Ed. Lengová, Jana, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2015, s. 25 – 53
  (v spolupráci s Quirinus, občianske združenie)
 • Cantus Planus in Slovacia – aktuálne poznámky k výskumu stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska
  2014 Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu, Praha roč. III, 2014, č. 1 – 2, s. 161 – 177
 • Stredoveké notované fragmenty zo Slovenského národného archívu
  2014 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 5 [31], 2014, č. 1, s. 5 – 34
  (2014 – RILM, CEJSH)
 • Pramene stredovekej hudobnej kultúry z Nitry
  [Sources of medieval musical culture from Nitra]
  2014 Kohútová, Mária – Frimmová, Eva (zost.): Ideové prvky národného príbehu v dlhom 19. storočí, Historický ústav SAV, Bratislava 2014, s. 153 – 163
 • Digitalizácia a sprístupnenie stredovekých pamiatok hudobnej kultúry z územia Slovenska – databáza Cantus Planus in Slovacia
  [Digitalising and making accessible the medieval monuments of musical culture from the territory of Slovakia: the database Cantus Planus in Slovacia]
  2014 Pramene slovenskej hudby IV: 1. Písomné hudobné pramene 19. storočia, 2. Spracovanie a digitalizácia hudobných dokumentov a riešenie praktických problémov hudobného knihovníctva v Čechách a na Slovensku. Zborník vedeckých štúdií, Slovenská národná skupina IAML, Slovenská národná knižnica, Martin 2014, s. 128 – 133
  (158 s., 1. vyd., Božeková, Martina – Kucianová, Anna (zost.)
 • Notation und Identität
  Bemerkungen zur gegenseitigen Druchdringung der typologischen Strukturen der Notationssysteme vom Gebiet der Slowakei
  2013 De musica disserenda, Ľubľana roč. IX, 2013, č. 1 – 2, s. 61 – 82
 • K životnému jubileu Dariny Múdrej
  2013 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 4 [30], 2013, č. 1, s. 151 – 164
 • Veselovská, Eva – Ďurčo, Marek: Diecézny archív v Nitre a neznáme liturgické rukopisy z 15. a 16. storočia
  [The Diocesan Archive in Nitra and Unknown Liturgical Manuscripts of the 15th and 16th Centuries]
  2013 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 4 [30], 2013, č. 1, s. 77 – 103
  (2013 – RILM, CEJSH)
 • Hudba, náboženstvo a identita – interpretácia vzájomných prienikov typologických štruktúr stredovekých notačných systémov z územia Slovenska
  Music, religion and identity Interpretation of mutual conjunction of typological structures of the medieval notation systems from the territory of Slovakia
  2013 World Literature Studies. Časopis pre výskum svetovej literatúry. Volume 5 [22], Bratislava 2013, s. 85 – 99
  (2013 – Current Contents, SCOPUS, Art & Humanities Citation Index, CEEOL, Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
 • Reflexie o výskume stredovekej hudby na Slovensku. Zmysel a perspektívy
  [Reflections on the research of medieval music in Slovakia: purpose and perspectives]
  2013 Glocková, Mária (ed.): Reflexie o slovenskej hudbe, autoroch a dielach. Zborník z konferencie, Katedra teoretických predmetov, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2013, s. 228 – 246
  (191 s., 1. vyd.)
 • Stredoveké notované fragmenty Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach [Medieval Musical Score Fragments, Košice State Scientific Library]
  2013 Úloha kníh a periodík v živote mnohonárodnostných Košíc. Zborník z konferencie, Štátna vedecká knižnica v Košiciach, Košice 2013, s. 5 – 28
 • Stredoveké notované fragmenty na Slovensku. Cantus Planus in Slovacia
  [Fragments of medieval music manuscripts in Slovakia. Cantus Planus in Slovacia]
  2013 Vedy o umeniach a dejiny kultúry. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Ed. Ivan Gerát a kol., Ústav dejín umenia SAV, Bratislava 2013, s. 121 – 130
 • Misál z Východoslovenského múzea v Košiciach z roku 1379
  [Das Messbuch aus dem Ostslowakischen Museum in Kaschau aus dem Jahre 1379]
  2013 Domenová, Marcela (ed.): Kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách východného Slovenska II., Štátna vedecká knižnica v Prešove, Prešov 2013, s. 6 – 24
 • Liturgische notierte Handschriften des 16. Jahrhunderts aus Nitra
  2013 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana X – XI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2013, s. 17 – 44
 • Spišský antifonár a Graduál Juraja z Kežmarku – stredoveké notačné systémy rukopisov Spišskej Kapituly v stredoeurópskom kontexte
  [The Spiš Antiphonary and Gradualle of George from Kežmarok – Medievale notated systems of Spišská Kapitula manuscripts in context of the Middle Europe]
  2013 Kniha 2013. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry. Dejiny knižnej kultúry Spiša, Slovenská národná knižnica, Martin 2013, s. 99 – 113
 • Czech Notation in Slovakia in the Middle Ages
  2012 Hudební věda, Etnologický ústav AV ČR, Praha roč. XLIX, 2012, č. 4, s. 337 – 376
  (2012 – Current Contents)
 • Der böhmische Einfluss auf mitteleuropäische Musikhandschriften des 14. und 15. Jahrhunderts unter Berücksichtigung illuminierter Codices
  2012 Böhmische Buchmalerei des 14. und 15. Jahrhunderts, herausgegeben von Susanne Rischpler und Maria Theisen. Ed. Codices Manuscripti. Supplementum 6, Verlag Brüder Hollinek, Purkersdorf 2012, s. 95 – 115
 • Perspektívy výskumu stredovekej hudobnej kultúry na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied
  [Perspectives on the research of medieval musical culture at the Institute of Musicology of the Slovak Academy of Sciences]
  2012 Bugalová, Edita (ed.): Hudobné inštitúcie na Slovensku. Vznik – vývoj – poslanie – perspektívy – medzinárodné kontexty. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 24. októbra 2012, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2012, s. 145 – 152
 • Novoobjavené stredoveké notované fragmenty Ústrednej knižnice SAV v Bratislave
  [Newly discovered medieval music fragments in the Slovak Academy of Sciences (SAV) Central Library in Bratislava]
  2012 Pramene slovenskej hudby: 1. pramene sakrálnej hudby, 2. hudobné knihovníctvo a jeho význam v znalostnej spoločnosti. Zborník z 32. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov. Božeková, Martina – Kucianová, Anna (zost.), Slovenská národná skupina IAML, Slovenská národná knižnica, Martin 2012, s. 9 – 24
 • Mittelalterliche Notationssysteme vom Gebiet der Slowakei aus der Wendezeit des 15. und 16. Jahrhunderts
  2012 The Musical Heritage of the Jagiellonian Era. Eds. Gancarczyk, Pawel – Leszczynska, Agnieszka, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Varšava 2012, s. 55 – 70
 • Stredoveké notované pramene v slovenských archívnych fondoch
  2011 In: dejiny.unipo.sk
  Dejiny – internetový časopis Inštitútu histórie FF PU v Prešove, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov roč. 6, 2011, č. 1, s. 18 – 31
 • Česká notácia na Slovensku v období stredoveku
  [Czech Notation in Slovakia in the Medieval Period]
  2011 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 2 [28], 2011, č. 2, s. 173 – 206
 • Mittelalterliche Notationssysteme der neuentdeckten Fragmente aus der Slowakei
  Zu den neuesten Entdeckungen mittelalterlicher Fragmente mit Notation aus der Universitätsbibliothek in Bratislava
  2011 Musical Culture of the Bohemian Lands and Central Europe before 1620 (Prague, August 23 – 26, 2006). Baťa, Jan – Hlávková, Lenka – Kroupa, Jiří K. (eds.), Ústav hudební vědy, Univerzita Karlova v Praze, Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě, Koniasch Latin Press, Praha 2011, s. 9 – 32
  (336 s., 1. vyd., Series: Clavis monumentorum musicorum regni Bohemiae. Series S (Subsidia), III.)
 • Kult sv. Vojtecha v ostrihomskej liturgickej tradícii: O immarcescibilis rosa
  2011 Svätý Vojtech – svätec, doba a kult, Chronos, Bratislava 2011, s. 110 – 130
 • Stredoveké notované fragmenty z Hudobného múzea Slovenského národného múzea v kontexte najnovších výskumov stredovekej hudobnej kultúry na Slovensku a v strednej Európe
  [Medieval music fragments from the Museum of Music in the Slovak National Museum, in the context of the latest research on medieval musical culture in Slovakia and in central Europe]
  2011 Hudobné pramene – kultúrne dedičstvo Slovenska. Zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 23. – 24. novembra 2011, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2011, s. 11 – 82
  (usporiadanej pri príležitosti 20. výročia existencie samostatného Slovenského národného múzea – Hudobného múzea)
 • Liturgické notované rukopisy z Nitry zo 16. storočia
  2011 Hudobná kultúra miest 16. a 17. storočia v stredoeurópskom priestore, muzikologická konferencia, Bratislava, 26. – 28. októbra 2011, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2011
  (anotácie)
 • Stredoveké notované rukopisy z Košíc
  2011 Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Petőczová, Janka (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2011, s. 225 – 244
 • Stredoveké mariánske ofíciá bratislavských antifonárov
  [The medieval Marian offices of the Bratislava antiphonaries]
  2011 O Maria, laude digna. Zborník z vedeckej konferencie, Ružomberok, 3. – 4. mája 2011, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2011, s. 67 – 89
 • Pramenné výskumy stredovekých notovaných rukopisov z územia Slovenska začiatkom 21. storočia
  2010 Adoramus Te. Časopis o duchovnej hudbe, Bratislava roč. 13, 2010, č. 1, s. 3 – 7
 • Hudobnopaleografické špecifiká stredovekých notovaných rukopisov v Archíve literatúry a umenia SNK
  2010 Knižnica. Revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok, Slovenská národná knižnica, Martin roč. 11, 2010, č. 2 – 3, s. 28 – 39
 • Notatio Strigoniensis – ostrihomská notácia na Slovensku [Notatio Strigoniensis – Esztergom Notation in Slovakia]
  2010 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 1 [27], 2010, č. 1, s. 46 – 79
 • Stredoveké notované rukopisy z Košíc
  2010 Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989). Petőczová, Janka (ed.), Bratislava 2010, s. 9
  (Program konferencie. Abstrakty príspevkov. Bibliografia prác Richarda Rybariča)
 • Notatio Strigoniensis – die Graner Notation auf dem Gebiet der Slowakei
  2010 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VIII – IX. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2010, s. 3 – 15
 • Notačné systémy stredovekých hudobných prameňov najvýznamnejších stredoslovenských banských miest
  2010 Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2010, s. 3 – 16
  (539 s., 1. vyd.)
 • Pramene stredovekej hudby cirkevných knižníc na Slovensku
  Aktuálne výsledky pramenných výskumov
  2010 Veľbacký, Ján (ed.): Zmapovanie liturgicko-hudobného dedičstva na Slovensku. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice, 4. októbra 2010, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2010, s. 133 – 149
  (268 s., 1. vyd., Teologická fakulta, Košice)
 • Stredoveké skriptórium Bratislavskej kapituly, špecifiká a vplyvy produkcie notovaných rukopisov
  2010 Musica mediaeva liturgica. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, konanej dňa 4. – 5. mája 2010, Adamko, Rastislav [Hrsg.], Pedagogická fakulta, Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok 2010, s. 142 – 171
 • Choralnotationen der Mittelalterlichen Liturgischen Kodizes des 14. und 15. Jahrhunderts in Slowakischen Archivbeständen
  2009 De musica disserenda, Ľubľana roč. V, 2009, č. 1, s. 85 – 106
 • Stredovek. Hudba
  2009 Ottov historický atlas Slovensko, Ottovo nakladatelství, Praha 2009, s. 168 – 169
 • Medieval notations of the region´s sources from the turn of the 15th/16th centuries
  2009 The Musical Heritage of the Jagiellonian Era in the Central and Eastern European Countries. Ed. Elżbieta Wojnowska, Warsaw, 25 – 29 August 2009, Biblioteka Narodowa, Varšava 2009, s. 36
 • Choraľnyje notaciji srednevekovo liturgičeskovo kodeksa v archivnych fondach Slovakii
  Choralnotationen der mittelalterlichen liturgischen Kodizes in Slowakischen Archivbeständen
  2009 Vorotnoj, M. V. (zost.): Muzykaľnoje obrazovanije v sovremennom mire: dialog vremen. 2., Sankt-Peterburg, Izdateľstvo RGPU im. A. I. Gercena, Petrohrad 2009, s. 12 – 23
 • Problémy, východiská a perspektívy hudobnej medievalistiky na Slovensku
  2009 Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi. Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej v dňoch 26. – 28. októbra 2006, Ružomberok, Pedagogická fakulta, Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok 2009, s. 9 – 14
 • Lamentatio Jeremiae v stredovekých prameňoch so vzťahom k územiu Slovenska
  2009 Urbancová, Hana (ed.): Lament v hudbe, Ústav hudobnej vedy SAV, AEPress, Bratislava 2009, s. 146 – 180
  (265 s., 1. vyd., Studia Ethnomusicologica IV)
 • Notačné systémy stredovekých hudobných prameňov najvýznamnejších stredoslovenských banských miest
  2008 Hudobná kultúra miest a regiónov na území Slovenska od stredoveku do konca 19. storočia. Hudobné motívy vo výtvarnom umení Slovenska do 19. storočia – realita a symbolika. Muzikologická konferencia, Bratislava, 23. – 25. septembra 2008, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2008
 • Choralnotationen der mittelalterlichen liturgischen Codizes des 14. und 15. Jahrhunderts in slowakischen Archivbeständen
  2008 Notacija in glasbena interpretacija. Ed. Jurij Snoj – Katarina Šter. Muzikološki inštitut Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ľubľana 2008, s. 21
 • Stredoveké notované fragmenty zo ŠA v Levoči – pobočka Poprad
  2008 Musica Scepusii Veteris [Stará hudba na Spiši]. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie na počesť 350. výročia úmrtia spišskopodhradského evanjelického organistu a skladateľa Jána Šimráka, Petőczová, Janka (ed.), Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, Prešov 2008, s. 45 – 70
  (139 s., 1. vyd.)
 • Štruktúra stredovekých notačných systémov z územia Slovenska
  Pomer domácich a zahraničných prvkov
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 3 – 4, s. 339 – 360
 • Bratislavský antifonár IV
  UNESCO – Pamäť sveta. Edícia: Memoria Slovaciae – medii aevi manuscripta
  2007 Slovenská národná knižnica, Martin 2007
  (1 CD-ROM, sprievodné štúdie: Buran, Dušan – Sopko, Július – Jankovič, Ľubomír – Veselovská, Eva)
 • Gloria in excelsis Deo, Goliardská pieseň, Graduál, Graduále, Gregoriánsky chorál, Guidova ruka, Guido z Arezza
  2007 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2007
 • Cheironómia
  2007 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2007
 • Hymnus
  2007 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2007
 • Najnovšie objavy stredovekých notovaných fragmentov z Ústrednej knižnice SAV v Bratislave
  2007 Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I., Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 19 – 60
  (467 s., 1. vyd.)
 • Bratislavský antifonár V
  UNESCO – Pamäť sveta. Edícia: Memoria Slovaciae – medii aevi manuscripta
  2007 Slovenská národná knižnica, Martin 2007
  (1 CD-ROM, sprievodné štúdie: Buran, Dušan – Sopko, Július – Jankovič, Ľubomír – Veselovská, Eva)
 • Die böhmische Notation in der Slowakei im 14. und 15. Jahrhundert
  2007 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana VI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 9 – 56
 • K najnovším objavom stredovekých notovaných fragmentov z Univerzitnej knižnice v Bratislave
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 32, 2006, č. 2, s. 152 – 170
 • Bratislavský antifonár III
  UNESCO – Pamäť sveta. Edícia: Memoria Slovaciae – medii aevi manuscripta
  2005 Slovenská národná knižnica, Martin 2005
  (1 CD-ROM, sprievodné štúdie: Buran, Dušan – Sopko, Július – Jankovič, Ľubomír – Veselovská, Eva)
 • Stredoveké notačné systémy z územia Slovenska – k najnovším výsledkom bádania
  2005 Marinčák, Šimon (ed.): Počiatky kresťanskej hudby v Európe. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 120. výročia narodenia Egona Wellesa, významného muzikológa a byzantológa, Vydavateľstvo Dobrá kniha, Bratislava, Trnava 2005, s. 129 – 166
  (266 s., 1. vyd., obr. príl., faksimile, noty)
 • Mittelalterliche Notationssysteme auf dem Gebiet der Slowakei – zu den neuesten Forschungsergebnissen
  2005 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana IV. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2005, s. 9 – 39
 • Bratislavský antifonár I
  UNESCO – Pamäť sveta. Edícia: Memoria Slovaciae – medii aevi manuscripta
  2004 Slovenská národná knižnica, Martin 2004
  (1 CD-ROM, sprievodné štúdie: Buran, Dušan – Sopko, Július – Jankovič, Ľubomír – Veselovská, Eva)
 • K novým objavom prameňov gregoriánskeho chorálu
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 4, s. 564 – 576
 • Stredoveké notované kódexy v bratislavských archívnych fondoch
  2001 Studia archaeologica Slovaca Mediaevalia III – IV/2000 – 2001, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2001, s. 397 – 405
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Slujková, Viera – Fisla, Roland – Korcová, Eva: Hudobná náuka pre 4. ročník základných umeleckých škôl
  2009 Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, Bratislava 2009
  (96 s., 2. vyd., noty, texty piesní)
 • Slujková, Viera – Fisla, Roland – Korcová, Eva: Hudobná náuka pre 3. ročník základných umeleckých škôl
  2008 Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, Bratislava 2008
  (125 s., 2. vyd., noty, texty piesní)
 • Slujková, Viera – Fisla, Roland – Korcová, Eva: Hudobná náuka pre 2. ročník základných umeleckých škôl
  2007 Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, Bratislava 2007
  (95 s., 2. vyd., noty, texty piesní)
 • Slujková, Viera – Fisla, Roland – Korcová, Eva: Hudobná náuka pre 1. ročník základných umeleckých škôl
  2006 Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 2006
  (87 s., 2. vyd.)
 • Vedecké recenzie
 • Andrea Kovács: Monuments of Medieval Liturgical Poetry in Hungary
  Sequences – Critical edition of melodies. Musica Sacra Hungarica 1
  2017 Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka Hana Urbancová, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 8 [34], 2017, č. 2, s. 334 – 338
 • 45th Medieval and Renaissance Music Conference, medzinárodná muzikologická konferencia, Praha, 4. – 8. júla 2017
  2017 Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka Hana Urbancová, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 8 [34], 2017, č. 2, s. 341 – 344
 • Karel IV. (1316 – 1378) a hudební odkaz jeho doby. Charles IV (1316 – 1378) and the Musical Legacy of His Era
  Medzinárodná muzikologická konferencia, Praha, 10. – 11. novembra 2016
  2017 Musicologica Slovaca. Hlavná redaktorka Hana Urbancová, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 8 [34], 2017, č. 1, s. 156 – 159
 • Musica mediaeva liturgica II. Medzinárodná muzikologická konferencia, Ružomberok, 3. – 4. júna 2015
  2015 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 6 [32], 2015, č. 2, s. 326 – 328
 • 17. medzinárodná konferencia pracovnej skupiny Cantus Planus Medzinárodnej muzikologickej spoločnosti, Benátky (Taliansko), 28. júla – 1. augusta 2014
  2014 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 5 [31], 2014, č. 2, s. 361 – 362
 • Jan Baťa (ed.): Codex Kuttenbergensis. Kutnohorský kódex
  2012 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 3 [29], 2012, č. 1, s. 131 – 133
  (2012 – RILM, CEJSH)
 • Janka Bednáriková: Frammenti gregoriani in Slovacchia. Fragmenty rękopisów gregoriańskich na Słowacji
  2011 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 2 [28], 2011, č. 2, s. 307 – 310
  (2011 – RILM, CEJSH)
 • Jistebnický kancionál. 1. Graduale
  ...Praha, Knihovna Národního muzea, II... Kritická edice, Monumenta Liturgica Bohemica II, Brno 2005...
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 3 – 4, s. 437 – 439
 • Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea SNM I.
  Hudobné zbierky archívnej povahy 1965 – 2000... Edícia Museum musicum... Bratislava 2001. 349 s.
  2001 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 27, 2001, č. 2 – 3, s. 406 – 408
 • Katalogizace jako teoretický a praktický problém muzikologické dokumentace
  Olomouc, 20. – 21. november 2000
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 4, s. 558 – 560


« späť na zoznam Aktualizované: 14. 11. 2019