Profil osobnosti

Foto: Ján Nepomuk Batka, ml.

Ján Nepomuk Batka, ml.

4. 10. 1845 Bratislava – 2. 12. 1917 Bratislava

hudobná dokumentaristika, publicistika, hudobné archívnictvo a knihovníctvo, hudobná produkcia, hudobný manažment

Bio

Bio

1864 – 1868
Právnická akadémia v Bratislave
od 1964
zamestanec mesta Bratislavy, 1871 ako aktuár, od 1872 zástupca mestského kapitána
1879 – 1917
archivár mesta Bratislavy
bol členom Mestského zastupiteľstva, členom slobodomurárskej lóže, tajomníkom Cirkevného hudobného spolku (Kirchenmusikverein) pri Dóme sv. Martina, členom Divadelnej komisie, Umeleckého spolku, Spolku pre vedecké prednášky
organizátor hudobného života Bratislavy (koncerty, prednášky, kultúrno-spoločenské podujatia), bohatá korenšpondencia s klaviristom, skladateľom Franzom Lisztom (1811 – 1886), dirigentom Hansom Richterom (1843 – 1916)

Organizátor kultúrneho a hudobného života v Bratislave, držiteľ rytierskeho kríža Rádu Františka Jozefa (1911).

Venoval sa publicistickej činnosti, takmer 50 rokov bol redaktorom novín Pressburger Zeitung, angažoval sa vo veci ochrany architektonických a umeleckých pamiatok, zaoberal sa sociálnym zabezpečením umelcov.

Takmer 40 rokov spracovával archívne fondy mesta Bratislavy a zaslúžil sa o ich zveladenie. Ako archivár sa venoval aj regionálnym dejinám.

Už počas štúdia na gymnáziu publikoval svoje postrehy a recenzie z prešporských (bratislavských) koncertov a ďalších kultúrnych podujatí na stránkach novín Pressburger Zeitung. Neskôr pôsobil aj ako redaktor týchto novín. Z jeho publikačnej činnosti sa dozvedáme o hudobnej histórii Bratislavy ako aj o novších hudobných dejinách mesta.

Vďaka tomu sa mohol stretnúť s najvýznamnejšími osobnosťami vtedajšieho hudobného života. Navštevoval koncerty a operné predstavenia vo Viedni, to mu umožnilo sa oboznámiť s viedenskýma kultúrnym a spoločenským dianím. Zaujímal sa o hudobný život Budapešti, navštívil Paríž, Weimar, Bayreuth, Moskvu, St. Petersburg (Petrohrad), Regensburg, Birmingham a ďalšie európske kultúrne centrá, tak mohol lepšie spoznať vtedajší hudobný život.

Najsilnejšie umelecké priateľstvo spájalo Batku s Franzom Lisztom. Uvádzaním jeho diel v 60. až 80. rokoch 19. storočia vybudoval v Bratislave lisztovský kult. Naštudovanie Lisztovej Ostrihomskej omše prilákalo do mesta veľa odborníkov z Viedne, Budapešti a Bayreuthu, ktorú dirigoval skladateľ osobne. Takto bolo uvedené aj Lisztovo Oratórium Legenda o sv. Alžbete Cirkevným hudobným spolkom pri Dóme sv. Martina.

Zo snahy Batku vyhotovil sochár Viktor Tilgner bustu Franza Liszta, ktorá sa nachádza na dnešnom Rudnayovom námestí pred Dómom sv. Martina, na ktorú prispel Batka osobne.

Bol veľkým obdivovateľom bratislavského skladateľa Johanna Nepomuka Hummela, zorganizoval koncert 13. apríla 1885, na ktorom sa zúčastnili aj Franz Liszt a Anton Rubinstein. Postaral sa o finančnú podporu vďaka, ktorej zabezpečil Johannovi Nepomukovi Hummelovi v Bratislave pamätník. Pamätník bol nainštalovaný pred bratislavským Mestským divadlom a slávnostná ceremónia pri príležitosti 50. výročia smrti skladateľa sa konala 17. októbra 1887. Pomník vytvoril prešporský rodák a známy viedenský sochár Viktor Tilgner. V súčasnosti sa tento pomník nachádza na Hviezdoslavovom námestí pred budovou nemeckého veľvyslanectva.
Neskôr sa Johann Batka zaslúžil o osadenie busty jeho priateľa Franza Liszta na Rudnayovom námestí v roku 1911.

Zaslúžil sa o výstavbu nového Mestského divadla, dnes historickej budovy SND. Táto bola postavená na mieste pôvodného divadla.

V spolupráci s významným historikom a archeológom Franz Flóridusom Rómerom vybudoval bratislavské Mestské múzeum. Podporoval vznik mestskej knižnice v roku 1900 a daroval jej niekoľko tisíc kníh z vlastnej zbierky.
Takisto spoluzakladal v roku 1885 Prešporský umelecký spolok (Pressburger Kunstverein), ktorý bol v tom období hybnou silou Prešporka najmä na poli výtvarného umenia.
Podporoval mladých umelcov, napríklad skladateľa Bélu Bartóka, jednorukého klaviristu Gézu Zichyho, či sochára Jána Fadrusza, neskoršieho autora pomníka Márie Terézie, ktorý stál na dnešnom Štúrovom námestí. Mladých umelcov podporoval aj finančne a zároveň koncertnú činnosť cez jeho bohaté kontakty.
Ďalšou oblasťou, v ktorej bol aktívny, bola pamiatková starostlivosť. Jeho snom bolo zachrániť a obnoviť Bratislavský hrad, ktorý bol vtedy len vyhoretou ruinou.

Prešporský mecenáš hudby venoval svoju pozostalosť mestu. Okrem rôznych dobových dokumentov vrátane svojej korešpondencie, denníkov, ale aj vstupeniek a fotografií to boli aj umelecké diela. Písomnosti putovali do Archívu mesta Bratislavy, fotografie do Múzea mesta Bratislavy. Sochy a obrazy sa stali základom umeleckých zbierok Galérie mesta Bratislavy. Mnohé veci, ako napríklad nábytok, sa však roztratili. Vo svojej pozostalosti zanechal viac ako 10 000 listov korenšpondencie s významnými osobnosťami vtedajšieho hudobného života (Johannesom Brahmsom, Antonom Brucknerom, Johannom Straussom, Richardom Wagnerom, Franzom Lisztom, Hansom Richterom), ktorá zároveň predstavuje významnú kultúrnu hodnotu, nachádza sa v Mestskom archíve Bratislavy, vedecky sa spracováva a digitalizuje. Z niekoľkých stoviek listov jeho manželke Márii Valentovej sa dozvedáme o zážitkoch z umeleckých ciest, o priateľstvách s významnými osobnosťami. Jeho zásluhou účinkovali v Bratislave najvýznamnejší európski dirigenti, skladatelia a interpreti.

Batka sa zaslúžil o vytvorenie a osadenie pomníkov J. N. Hummelovi a F. Lisztovi. Batkovi len necelý rok od jeho úmrtia, 26. októbra 1918, bola na Rudnayovom námestí hneď vedľa pomníka F. Lisztovi odhalená jeho busta. Mramorová socha je dielom prešporského sochára Alojza Rigeleho. Busta však na tomto mieste dlho nevydržala. Politická situácia sa zmenila a Batka už bol pre nasledujúcu garnitúru nezaujímavý. V tom roku sa rozpadlo Rakúsko-Uhorsko a Prešporok sa stal súčasťou Česko-Slovenska. O rok neskôr sa premenoval na Bratislavu. V súčasnosti sa obe Batkove busty nachádzajú v zbierkach GMB.

Múzeum mesta Bratislavy si sto rokov od úmrtia J. Batku pripomenula výstavou Ján Batka a Bratislava v priestore Múzea J. N. Hummela na Klobučníckej ulici. Osobnosť prešporského kunst-mecenáša si pripomenula aj konferencia Ján Batka (1845 – 1917) 4. októbra pod gesciou Múzea mesta Bratislavy. Jeho rodný dom, je na Baštovej 2 pri Michalskej veži.

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • DEMKO, Miroslav: Franz Liszt a Bratislava
  2011 Bratislava 2011
  (57 s., 1. vyd., vydavateľstvo: Eko-konzult)
 • NOVÁČEK, Zdenko: Hudba v Bratislave / Musik in Bratislava / Music in Bratislava / Muzyka v Bratislave
  1978 Opus, Bratislava 1978
  (634 s., 1. vyd., fotogr., ilustr., monografia mapujúca dejiny hudby v Bratislave, kniha je napísaná v 4 jazykoch: slovenský, nemecký, anglický, ruský)
 • A visszacsatolt Felvidék és Ruténföld címtára
  A visszacsatolt területek közigazgatási térképével
  1939 Budapešť 1939
  (553 s., 1. vyd., vydavateľ: Kiadia a stud./statisztikai tudósító, Hungarian Central Statistical Office, A. M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • HARRANDT, Andrea: Johann Nepomuk Batka a Viedeň
  Hudobniny a listy v Rakúskej národnej knižnici
  2017 Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. 29, Bratislava 2017, s. 99 – 116
 • LENGOVÁ, Jana: Marie Lipsius, alias La Mara, a Ján Batka vo svetle korešpondencii
  2017 Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. 29, Bratislava 2017, s. 43 – 59
 • BAKIČOVÁ, Veronika: Johann Batka a Cirkevný hudobný spolok pri Dóme sv. Martina v Bratislave na prelome 19. a 20. storočia
  2017 Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. 29, Bratislava 2017, s. 71 – 80
 • LASLAVÍKOVÁ, Jana: Ján Batka a jeho vzťah k hudobnému divadlu v deväťdesiatych rokoch 19. storočia
  2017 Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. 29, Bratislava 2017, s. 81 – 98
 • URDOVÁ, Sylvia: Hudba počas slávností sv. Cecílie Cirkevného hudobného spolku v Bratislave a Ján Batka
  2017 Zborník Múzea mesta Bratislavy. Zv. 29, Bratislava 2017, s. 57 – 70
 • LENGOVÁ, Jana: Batka, Johann, János, Ján [Heslo]
  2008 MGG. Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Supplement. Hrsg. Ludwig Finscher, Bärenreiter, Kassel, Basel, London, New York, Prag 2008, s. 37 – 38
  (Stuttgart, Weimar, Metzler, 2. vyd.)
 • LENGOVÁ, Jana: Wagner – Richter – Batka
  K identifikácii jedného listu
  2006 Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy. LENGOVÁ, Jana (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2006, s. 164 – 192
 • SZÓRÁDOVÁ, Eva: Briefe des Musikverlags Breitkopf & Härtel in der Musiksammlung von Johann Nepomuk Batka
  2005 Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft für die Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa an der Universität Leipzig. Heft 10. Ed. H. Loos and E. Möller, Institut für Musikwissenschaft, Universität Leipzig 2005, s. 120 – 130
 • LENGOVÁ, Jana: Briefe Hans Richters in der Musiksammlung von Johann Nepomuk Batka
  2005 Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Universität Leipzig. Heft 10. Ed. H. Loos and E. Möller, Gudrun Schröder Verlag, Leipzig 2005, s. 109 – 119
 • LENGOVÁ, Jana: Hans Richter v listoch Jánovi Batkovi
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 1, s. 35 – 37
 • DRLIČKOVÁ, Dana: Lisztov pavilón
  2004 Budovy Univerzitnej knižnice v Bratislave v premenách času. Zborník k 85. výročiu. LECHNER, Dušan (zost.), Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 2004, s. 143 – 146
  (156 s., 1. vyd.)
 • OKOLIČÁNYOVÁ, Vlasta: Verejná mestská knižnica
  2004 Budovy Univerzitnej knižnice v Bratislave v premenách času. Zborník k 85. výročiu. LECHNER, Dušan (zost.), Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 2004, s. 105 – 110
  (156 s., 1. vyd.)
 • LENGOVÁ, Jana: Kleine Kommentare zur Musikgeschichte der Slowakei in den Jahren 1848 – 1918 – mit besonderer Berücksichtigung von Memoiren und Korrespondenz
  1999 TAUBEROVÁ, Alexandra (ed.): Johann Nepomuk Batka. Auswahl aus der Korrespondenz, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1999, s. 9 – 35
  (Edícia: Musaeum Musicum)
 • TAUBEROVÁ, Alexandra: Johann Nepomuk Batka in Pressburg und Wien
  1999 Franz Schmidt und Pressburg, hrsg. von Carmen Ottner, Viedeň 1999, s. 35 – 43
  (144 s., 1. vyd., vydavateľ: Musikverlag Doblinger)
 • TAUBEROVÁ, Alexandra: Pramene, dokumentácia a šírenie duchovnej hudby 19. storočia v kontexte s činnosťou Hudobného múzea SNM
  Pohľad do minulosti, súčasný stav a perspektívy
  1995 LENGOVÁ, Jana (zost.): Duchovná hudba v 19. storočí. Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Banská Bystrica, 19. – 22. 10. 1994, Banská Bystrica, Nadácia Jána Levoslava Bellu, Banská Bystrica 1995, s. 153 – 156
  (Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, archívne pramene, archívne fondy, hudobné zbierky, duchovná hudba, Hudobné múzeum, Bratislava)
 • TAUBEROVÁ, Alexandra: Zbierka Jána Nepomuka Batku (Pamiatky viažúce sa k osobnosti a dielu Franza Liszta)
  1988 Zborník Slovenského národného múzea. História 28, Osveta, Martin roč. 82, 1988, s. 299 – 314
  (Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, Franz Liszt, 1811 – 1886)
 • Batka, Ján Nepomuk: hudobný kritik a spisovateľ, organizátor umeleckého života (4. 10. 1845 Bratislava – 2. 12. 1917 tamže)
  1986 Slovenský biografický slovník (od roku 833 do roku 1990). I. zväzok, A – D, Matica slovenská, Martin 1986, s. 165 – 176
  (Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, biografické heslo)
 • FEDOROVÁ, Viola: Cesta bratislavského mestského archivára Johanna Nepomuka Batku do Ruska
  1979 Zborník Slovenského národného múzea, Osveta, Martin, Bratislava 1979, s. 279 – 288
 • HRABUSSAY, Zoltán: Ján Nepomuk Batka, bratislavský archivár a kritik, hlavný organizátor šírenia umeleckého odkazu Franza Liszta v Bratislave
  (J.  N. Batka, Bratislavaer Archivar und Kritiker, Hauptorganisator der Verbreitung des künstler. Nachlasses von Fr. Liszt in Bratislava)
  1975 Franz Liszt a jeho bratislavskí priatelia. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 2. TAUBEROVÁ, Alexandra (zost.), Bratislava 1975, s. 177 – 180
  (Práce z konferencie konanej 5. októbra 1973 v Bratislave)
 • NOVÁČEK, Zdenko: Ján Batka – kritik a estetik
  1970 Spisy Mestského múzea v Bratislave. Zv. VI, Bratislava 1970, s. 281 – 294
 • FREITAG, Kurt: Pressburg als Musikstadt
  1940 Pressburg in der neuen Slowakei. Geschichte, Kultur, Wirtschaft 1940, s. 42 – 43
  (207 s., 1. vyd.)
 • Hundert Jahre aus dem Musikleben Pressburgs
  Beilage der Pressburger Zeitung
  1927 Pressburger Zeitung roč. 164, 1927, s. 13 – 27
  (Sonntag, 27. März 1927)
 • OREL, Dobroslav: František Liszt a Bratislava (Fr. Liszt und Pressburg)
  Na základě nevydané korrespondence Fr. Liszta a kněžny S. Wittgensteinové
  1925 Sborník Filosofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 1925, č. 36 (10), s. 12 – 31, 62 – 68
 • CSATOS, József: Die Entwicklung des Stadtmuseums in den Jahren 1918 – 1920
  1921 Pressburger Zeitung roč. 158, 1921, č. 126
  (Montag, 9. Mai 1921)
 • Die Cäcilienfeste des Pressburger Kirchenmusikvereines zu St. Martin
  Separaturdruckt der Pressburger Zeitung vom 20. und 21. November 1912 (Morgenblatt)
  1912 Pressburg 1912
 • Editorská činnosť
 • FRANCOVÁ, Zuzana – URDOVÁ, Sylvia (ed.): Ján Batka (1845 – 1917) a Bratislava
  Sprievodca k výstave Múzea mesta Bratislavy, Múzeum J. N. Hummela. Katalóg z výstavy, Múzeum mesta Bratislavy
  2017 Bratislava 2017
  (71 s., 1. vyd., fotografie, Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, písomná pozostalosť, Bratislava, biografia, jubilejná publikácia)
 • TAUBEROVÁ, Alexandra – MARTINKOVÁ, Jarmila B. (ed.): Johann Nepomuk Batka Auswahl aus der Korrespondenz
  1999 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1999
  (188 s., 1. vyd., fotogr., ilustr., Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, edícia: Musaeum Musicum, deutsche Übersetzung: Karol Tauber, zborník z konferencie, biografia)
 • TAUBEROVÁ, Alexandra (ed.): Johann Nepomuk Batka und seine Musikaliensammlung [Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín]
  1998 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1998
  (222 s., 1. vyd., ilustr., Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, biografia, edícia: Musaeum Musicum, Aus der slowakischen Sprache übersetzt von Karol Tauber)
 • TAUBEROVÁ, Alexandra (ed.): Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín
  1995 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1995
  (207 s., 1. vyd., Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, edícia: Musaeum Musicum, zborník z konferencie)
 • BALLOVÁ, Ľubica (ed.): Bratislava mesto hudby / Bratislava Stadt der Musik
  Faksimilové vydanie prílohy novín Pressburger Zeitung z 25. decembra 1913 / Faksimile Ausgabe der Beilage zur Pressburger Zeitung vom 25. Dezember 1913
  1991 Slovkoncert, Bratislava 1991
  (1. vyd., autor a zostavovateľ prílohy: Ján Nepomuk Batka, úvod a titulný list, paral. nem., 11 s., príloha (Edícia: Hummelov dom / Edition: Hummelshaus, 1.), Helena Kučerová – Ján Albrecht (preklad)
 • CHUPÍKOVÁ, Magda (zost.): Ján Nepomuk Batka (4. 10. 1845 - 2. 12. 1917)
  Medailón k 140. výročiu narodenia
  1985 Mestská knižnica, Bratislava 1985
  (15 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • MEDVECOVÁ, Dobroslava: Privábil hviezdy hudobného sveta
  Ján Nepomuk Batka určoval estetické cítenie Bratislavčanov
  1998 Historická revue, Slovenský archeologický a historický inštitút – SAHI, Bratislava roč. 9, 1998, s. 22 – 23
  (Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života)
 • Ján Nepomuk Batka 4. X. 1845 – 2. XII. 1917 [grafika]
  Výstava pri príležitosti 145. výročia J. N. Batku
  1990 Mestské múzeum, Bratislava 1990
  (1 plagát z výstavy, Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, Múzeum mesta Bratislavy)
 • Ján Nepomuk Batka (1845 – 1917)
  1957 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 1, 1957, č. 8 – 9, s. 292
  (Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života)
 • (Gräfin) Therese Brunsvil
  Die unsterbliche Beliebte Beethovens – eine Pressburgerin
  1927 Pressburger Zeitung roč. 164, 1927
  (Donnerstag, 24. März 1927)
 • Chronik des Jahres 1917
  Eine Zusammenstellung aus der Pressburger Zeitung
  1918 Pressburger Zeitung roč. 155, 1918, č. 53
  (Samstag, 23. Februar 1918)
 • LANFRANCONI, Lajos: Batka János végrendelete
  1917 Hiradó. Nyugatmagyarországi roč. XXX, 1917, č. 286
  (Pozsony, 1917)
 • CSÁKOS, József: A városy muzeum 1916 évben
  1917 Hiradó. Nyugatmagyarországi roč. XXX, 1917, č. 22
  (Pozsony, 1917)
 • Für die Johann Batka-Büste
  1917 Pressburger Zeitung roč. 154, 1917, č. 356
  (Samstag, 29. Dezember 1917)
 • Johann Batkas Bermächtnis an seine Baterstadt
  1917 Pressburger Zeitung roč. 154, 1917, č. 335
  (Donnerstag, 6. Dezember 1917)
 • Stadtarchivar Johann Batka
  1917 Pressburger Zeitung roč. 154, 1917, č. 334
  (Mittwoch, 5. Dezember 1917)
 • Stadtarchivar Johann Batka
  1917 Pressburger Zeitung roč. 154, 1917, č. 333
  (Dienstag, 4. Dezember 1917)
 • Stadtarchivar Johann Batka
  1917 Pressburger Zeitung roč. 154, 1917, č. 332
  (Montag, 3. Dezember 1917)
 • CSÁKOS, József: Das Stadtmuseum im Jahre 1916
  1917 Pressburger Zeitung roč. 154, 1917, č. 24
  (Donnerstag, 25. Januar 1917)
 • Marie Batka
  Tagesneuigkeiten
  1915 Pressburger Zeitung roč. 152, 1915, č. 244
  (Freitag, 3. September 1915)
 • A polgármester havi jelentése
  1911 Hiradó. Nyugatmagyarországi roč. XXIV, 1911, č. 98
  (Pozsony, 1911)
 • Ein Liszt Denkmal in Pozsony
  1911 Pressburger Zeitung roč. 148, 1911, č. 50
  (Sonntag, 19. Februar 1911)
 • Besichtigung der Sehenswürdigkeiten
  1911 Pressburger Zeitung roč. 148, 1911, č. 28
  (Samstag, 28 Januar 1911)
 • Jahresbericht des Stadtbibliothekars
  Aus dem 1910er Nachtragsbande des Bibliothekskataloges
  1911 Pressburger Zeitung roč. 148, 1911, č. 156
  (Freitag, 9. Juni 1911)
 • Bericht des Bürgermeisters
  1911 Pressburger Zeitung roč. 148, 1911, č. 117
  (Samstag, 29 April 1911)
 • Johann Batka
  Zu seinem sechzigten Geburtstage. Fejtón
  1905 Pressburger Zeitung roč. 142, 1905, č. 276
  (Freitag, 6. Oktober 1905)
 • Zum 60. Geburtstag Johann Batka’s
  1905 Pressburger Zeitung roč. 142, 1905, č. 275
  (Donnerstag, 5. Oktober 1905)
 • TIVADAR, Ortvay: Batka János városi levéltáros
  1904 Hiradó. Nyugatmagyarországi roč. XVII, 1904, č. 251
  (Pozsony, 1904)
 • Hans Richter über Johnn Batka
  1904 Pressburger Zeitung roč. 141, 1904, č. 314
  (Sonntag, 13. November 1904)
 • Rohnhuber, H.: Johann Nep. Batka’s 40 jähriger Dienst bei der Stadt
  1904 Pressburger Zeitung roč. 141, 1904, č. 307
  (Sonntag, 6. November 1904)
 • Stadtarchivar Johann Batka
  40 Jahre im städtichsten Dienste. Tagesneuigkeiten
  1904 Pressburger Zeitung roč. 141, 1904, č. 304
  (Donnerstag, 3. November 1904)
 • Reminiscenzen aus einer Künstlerlaufbahn
  Theater, Kunst und Literatur
  1900 Pressburger Presse roč. III, 1900, č. 118
  (Pressburg, Montag, 30. April 1900)
 • Vom Pressburger Stadt Archiv
  1895 Pressburger Zeitung roč. 132, 1895, č. 206
  (Dienstag, 30. Juli 1895)
 • Stiftungs Konzert der Pressburger Liedertafel
  1884 Pressburger Zeitung roč. 121, 1884, č. 351
  (Montag, 22. Dezember 1884)
 • Vedecké recenzie
 • BÁRDIOVÁ, Marianna: Alexandra Tauberová – Jarmila B. Martinková: Johann Nepomuk Batka
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 4, s. 552 – 554
  (Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, organizátor, hudobného života, recenzia na: Tauberová, Alexandra: Johann Nepomuk Batka und seine Musikaliensammlung, Bratislava, Slovenské národné múzeum, Hudobné múzeum)
 • SCHMIDTOVÁ, Alexandra: Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 19
  (Ján Nepomuk Batka, 1845 – 1917, archivár, hudobný kritik, publicista, rec. na: Tauberová, Alexandra. Ján Nepomuk Batka a jeho zbierka hudobnín. Bratislava, SNM, 1995)
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • BATKA, Johann Nepomuk – WODIÁNER, Emerich: Hummel Nep. János
  Életrajzi vázlat a Hummel-emlékszobor leleplezéséhez. Pozsony, 1887. okt. 16. Az emlékszobor története és számadás. Az emlékszobor képével. Az emlékszobor bizottságának megbizásából összeállitották Wodiáner Imre és Batka János
  1887 Pressburg 1887
  (Magyar és német nyelven. (8-r. 60 l.). Pozsony, 1887. Kiadja az emlékszobor-bizottság. Stampfel Eder és társ. Zur Enthüllung des Hummel-Denkmals. 16. October 1887. Johann Nepomuk Hummel. Biographische Skizze. Geschichte des Denkmals und Rechnungsausweis)
 • Ilg, Albert – Batka, Johann: Franz Xaver Messerschmidt’s Leben und Werke
  1885 Leipzig 1885
  (96 s., 1. vyd., publisher: G. Freytag)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Pozsony – Stadt der Musik
  1913 (25. 12.) Pressburger Zeitung roč. 150, 1913 (25. 12.), s. 45 – 56
 • FÉTIS, François Joseph – POUGIN, Arthur: Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique. Supplément et complément
  1878 Paríž 1878
  (480 s., 1. vyd., dodal heslá k hudobníkom pochádzajúcim z územia Uhorska, vydavateľ: Firmin-Didot)
 • Editorská činnosť
 • BATKA, Johann Nepomuk (ed.): A.  W.  Ambros: Kleinere Schriften aus dem Nachlasse. 3 Bde.
  1. Aus Italien, 2. Musikalische Aufsätze, 3. Studien zur bildenden Kunst. Biographisches, ersch. wahrscheinl. nur Bd. 1: Aus Italien, Pressburg / Leipzig 1880 (SK-BRu)
  1880 Pressburg, Leipzig 1880


« späť na zoznam Aktualizované: 02. 03. 2020