Profil osobnosti

Foto: Jaroslav Blaho Zdroj: Archív Hudobného centra

Jaroslav Blaho

6. 5. 1942 Bratislava – 14. 4. 2019 Bratislava

hudobná história, hudobná dokumentaristika, publicistika, operná režia, hudobná dramaturgia, hudobný manažment

Bio

Bio

1960 – 1961
štúdium hudobnej vedy na FF UK v Bratislave, absolvoval štúdium divadelnej vedy na VŠMU (1968)
1965 – 1966
dramaturg v Tatra revue
1966 – 1967
pracovník v Československej televízii
1967 – 2002
až do odchodu do dôchodku pracovník Divadelného ústavu, ktorý istý čas viedol v pozícii riaditeľa (1991 – 1994)
1971 – 1974
lektor Opery SND
1978 – 1980
riaditeľ Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, dnešnej Štátnej opery
1987 – 1990
dramaturg Opery SND
1998 – 1999
dramaturg Komornej opery
1979 – 2014
riaditeľ (od roku 2014 už zaniknutého jediného slovenského plenérového festivalu, opernej časti Zámockých hier Zvolenských, ktorých bol aj zakladateľom)
2015
získal Cenu Slovenského centra AICT – Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov, ktorú mu udelili počas slávnostného udeľovania divadelného ocenenia Dosky za mimoriadny prínos v oblasti divadla
2017
taliansky prezident Sergio Mattarella udelil vyznamenanie Rytiera Rádu talianskej hviezdy za osobitnú pozornosť talianskym skladateľom
2018
stal sa laureátom Ceny ministerky kultúry za mimoriadny prínos pri propagácii slovenského operného umenia s prihliadnutím na jeho výnimočný vklad v oblasti odbornej reflexie a publikačnej činnosti, ako aj na jeho výrazný podiel pri vzniku a kreovaní opernej časti letného festivalu Zámocké hry Zvolenské

Vo svojej vedeckej činnosti sa zaoberal operou, so zameraním na belcanto. Ako teatrológ, operný a divadelný historik, kritik a dramaturg, sa zároveň venoval popularizácii operného umenia. Významná je jeho dokumentačná a organizačná činnosť.

Je jeden zo zakladateľov, tvorcov ako aj spracovateľov archívu Divadelného ústavu, s veľmi cennými foto-dokumentačnými zložkami z oblasti opery (premiéry, uvedenia-reprízy, osobnosti, napr. sólisti-speváci atď.).

Bol zakladateľom a v rokoch 1979 – 2014 umeleckým riaditeľom a dramaturgom 35 ročníkov opernej časti Zámockých hier zvolenských, letného operného festivalu, zameraný na koncertné uvádzanie zabudnutých opier talianskeho belcanta (raný Verdi) a predverdiovské opery (Donizetti, Bellini, Rossini) v slovenskej premiére, v spolupráci so Štátnou operou v Banskej Bystrici, pre tento festival bolo typické uvádzanie nových slovenských opier v premiére. Na pódiu Zámockých hier Zvolenských vystupovali svetoznámi speváci – sólisti z prestížnych operných metropol vo Verone, v La Scale, Viedni, Londýne či MET.

Spolupracoval s televíziou a rozhlasom (najmä s opernou redakciou rozhlasu), je autorom a moderátorom stoviek rozhlasových relácií, kde upriamoval pozornosť na domáce historické fakty, osobnosti, ktoré v Bratislave pôsobili, či hosťovali, na spoluprácu nášho divadla s Viedňou ako aj na dobové spevácke hviezdy. Moderoval prenosy zo zahraničných divadiel a na Rádiu Devín moderoval prenosy z Metropolitan Opery.

Bol autorom a moderátorom predpremiérových matiné v Opere SND na predstavenie nových naštudovaní, s tvorcami inscenácií, predvedením diela s historickými snímkami ako aj hudobno-slovného komorného programu s názvom Kontinuity, zameranom na históriu opery na Slovensku. Bol dramaturgom a uvádzal operné podvečery v Slovenskej národnej galérii, zamerané na zaujímavosti z opery zahraničnej a slovenskej so zvukovými ukážkami ako aj koncertným predvedením umelcov – sólistov.

Od roku 1969 spolupracoval s časopisom Hudobný život, v rubrike Operný zápisník uverejňoval poznámky k aktuálnym predstaveniam, pripomienky na tvorcov slovenskej opernej histórie, z rozhlasu a televízie prinášal poznámky o zahraničných speváckych hviezdach ako aj recenzie premiér na Slovensku. Bol redaktorom Slovenskej hudby.

Je autorom kapitoly Dejiny slovenského divadla I (Hudobné divadlo v rokoch 1928 – 1945), ktorú vydal Divadelný ústav, Bratislava v roku 2018. Je autorom monografie Legenda bez legiend. Peter Dvorský a jeho doba, ktorá vyšla vo vydavateľstve Kalligram v roku 2011, je spoluautorom diela Slovenské divadlo v 20. storočí, Miloš Mistrík a kolektív, vydaného v roku 1999 vo vydavateľstve Veda v Bratislave.

V roku 2013 dostal Cenu Literárneho fondu za celoživotné dielo. V rámci 20. ročníka vyhlásenia výsledkov ankety Dosky 2015 získal za mimoriadny prínos v oblasti divadla ako prvý slovenský divadelník ocenenie Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov a historikov ASSITEJ, v roku 2017 prevzal z rúk veľvyslanca Talianskej republiky vyznamenanie prezidenta Talianskej republiky Sergia Mattarella Rád talianskej hviezdy za osobitú pozornosť talianskej opere na Slovensku. Pamätnú medailu Slovenského národného divadla mu pri príležitosti významného životného jubilea udelil generálny riaditeľ SND Marián Chudovský.

Bibliografia

 • Umelecká kritika a publicistika
 • UNGER, Pavel: Bystrický zázrak, Rossiniho Otello, venovaný Jaroslavovi Blahovi
  2019 In: www.operaslovakia.sk/bystricky-zazrak-rossiniho-otello-venovany-jaroslavovi-blahovi/
  Opera Slovakia 2019
 • UNGER, Pavel: Zmĺkol hlas, vyschlo pero, zamrzla klávesnica. Za Jaroslavom Blahom smúti divadelné Slovensko
  2019 In: www.operaslovakia.sk/zmlkol-hlas-vyschlo-pero-zamrzla-klavesnica-za-jaroslavom-blahom-smuti-divadelne-slovensko/
  Opera Slovakia 2019
 • REDAKCIA: Zomrel teatrológ, divadelný kritik a historik Jaroslav Blaho
  2019 In: www.operaslovakia.sk/zomrel-teatrolog-divadelny-kritik-a-historik-jaroslav-blaho/
  Opera Slovakia 2019
 • Dve čestné občianstva a šesť ocenení
  2019 Skalický obzor roč. III, 2019, s. 2 – 3
  (Cena mesta Skalica)
 • red.: Ceny ministerky kultúry
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7 – 8, s. 2
 • UNGER, Pavel: Charizmatický 75-ročný mladík – Jaroslav Blaho
  2017 In: www.operaslovakia.sk/charizmaticky-75-rocny-mladik-jaroslav-blaho/
  Opera Slovakia 2017
 • DRAHOŠOVÁ, Viera – BLAHO, Jaroslav: Náš rozhovor s divadelným historikom a operným dramaturgom PhDr. Jaroslavom Blahom
  2017 Záhorie roč. XXVI, 2017, č. 2, s. 18 – 24
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela – BLAHO, Jaroslav: Opera ako životná vášeň
  Rozhovor s Jaroslavom Blahom
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 7 – 8, s. 23 – 25
 • MOJŽIŠOVÁ, Michaela – BLAHO, Jaroslav: Ubúda špičiek a pribúda kvalitného priemeru
  2009 KOD 2009, č. 6, s. 2 – 7
  (Jaroslav Blaho, 1942 – 2019, hudobný kritik, opera)
 • PLANKOVÁ, Eva: Podvečery s talianskou operou
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 3, s. 19
  (Jaroslav Blaho, 1942 – 2019, talianska opera, Taliansky kultúrny inštitút, Bratislava, operné stretnutia, Taliansky operný podvečer, 2005, Bratislava)
 • UNGER, Pavel – BLAHO, Jaroslav: Miesto pre...
  Jaroslava Blaha, operného kritika a historika
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 5, s. 8
  (Jaroslav Blaho, 1942 – 2019, hudobný kritik, opera)
 • DUCÁROVÁ, Katarína – BLAHO, Jaroslav – URSÍNYOVÁ, Terézia – UNGER, Pavel – DLOUHÝ, Oleg – BLAHYNKA, Miloslav: Osobností ako šafránu
  Besedujeme na tému: interpretácia operných diel
  1998 Teatro roč. 4, 1998, č. 5, s. 10 – 15
  (spracovala: Katarína Ducárová, interpretácia opery, operná kritika)
 • KUBIŠ, Pavol M. – BLAHO, Jaroslav: Tridsaťročnica divadla
  Náš rozhovor s riaditeľom DJGT v Banskej Bystrici súdr. Jaroslavom Blahom
  1979 Smer roč. 31, 1979, č. 235 (5. 10.)
  (Divadlo J. G. Tajovského, Banská Bystrica, Opera; Divadlo J. G. Tajovského, Zvolen)
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • kol.: Dejiny slovenského divadla I. (do roku 1948)
  2018 Divadelný ústav, Bratislava 2018
  (731 s., 1. vyd., faksimile, fotografie)
 • Skalica 1950 – 1980 vo fotografii
  Fridricha Leopolda Slatinského (1919 – 1991), Jána Pardubského (1941) a Františka Tomíka (1941), dokumentárna fotografia, historická fotografia
  2016 Záhorské múzeum, Skalica 2016
  (41 s., 1. vyd., fotogr., katalóg z výstavy, úvodný text a zostavenie publikácie: Viera Drahošová, texty: Viera Drahošová, Jaroslav Blaho, František Tomík)
 • MALATINCOVÁ, Eva – KULOVÁ, Dora: Anna Hrušovská
  2012 Divadelný ústav, Bratislava 2012
  (141 s., 1. vyd., fotogr., Anna Hrušovská, 1912 – 2006, slovenská operná speváčka, soprán, biografia, monografia, bibliografia)
 • Legenda bez legiend: Peter Dvorský a jeho doba
  2011 Kalligram, Bratislava 2011
  (163 s., 1. vyd., Peter Dvorský, nar. 1951, slovenský operný spevák, tenor)
 • BLAHO, Jaroslav [et al.]: Divadlá na Slovensku. Sezóna 1970 – 1971
  Ročenka profesionálneho divadelníctva na Slovensku
  1999 Divadelný ústav, Bratislava 1999
  (224 s. +[16] s., 1. vyd., obr., príl., fotogr.)
 • BLAHO, Jaroslav [et al.]: Divadlá na Slovensku. Sezóna 1967/1968
  Ročenka profesionálneho divadelníctva na Slovensku
  1999 Divadelný ústav, Bratislava 1999
  (260 s., 1. vyd., fotogr., príl., slovenské divadlá, ročenka, fotografie: Jaroslav Barák... [et al.])
 • BLAHO, Jaroslav [et al.]: Divadlá na Slovensku. Sezóna 1969 – 1970
  Ročenka profesionálneho divadelníctva na Slovensku
  1999 Divadelný ústav, Bratislava 1999
  (262 s., 1. vyd., fotogr., zozn.)
 • BLAHO, Jaroslav [et al.]: Divadlá na Slovensku. Sezóna 1968/1969
  Ročenka profesionálneho divadelníctva na Slovensku
  1999 Divadelný ústav, Bratislava 1999
  (245 s., 1. vyd., fotogr., slovenské divadlá, ročenka)
 • MISTRÍK, Miloš a kol.: Slovenské divadlo v 20. storočí
  1999 VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1999
  (539 s., 1. vyd., bibliogr., fotogr., lit., reg., res. angl.)
 • Maťašík, Andrej – Blaho, Jaroslav: Slovak Theatre
  1992 Slovenské národné divadlo, Bratislava 1992
  (80 s., 1. vyd., foto)
 • LAJCHA, Ladislav (zost.): Slovenské národné divadlo dnes
  1990 Tatran, Bratislava 1990
  (160 s., 1. vyd., autori štúdií: Anton Kret, Jaroslav Blaho, Dagmar Hubová)
 • CALÁBKOVÁ, Blanka – DUŠKOVÁ, Jindřiška – PROCHÁZKA, Jan – BLAHO, Jaroslav: Československá divadla 1967 – 1969. Část I., České kraje. Část II., Slovensko
  1971 Divadelný ústav, Praha 1971
  (386 s., 1. vyd., usporiadali: Blanka Calábková, Jindřiška Dušková, Jan Procházka (České kraje), Jaroslav Blaho... a kol. (Slovensko)
 • BLAHO, Jaroslav – VRBKA, Stanislav: 50 rokov SND 1920 – 1970
  1970 Bratislava 1970
  (10 s., 1. vyd., Ministerstvo školstva a kultúry)
 • BLAHO, Jaroslav – ŠTÚROVÁ, Nelly: Československá divadla 1965 – 1967. Část 2. Slovensko
  1969 Praha 1969
  (126 s., 1. vyd., Divadelní ústav)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Margita Česányiová – prvá dáma Opery Slovenského národného divadla
  2011 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 37, 2011, č. 4, s. 377 – 381
  (Margita Česányiová, 1911 – 2007, slovenská operná speváčka, soprán)
 • Margita Česányiová (28. 11. 1911 – 25. 10. 2007). Osudy a udalosti
  2008 Hudobný život roč. 40, 2008, č. 1 – 2, s. 38 – 40
  (Margita Česányiová, 1911 – 2007, slovenská operná speváčka, soprán, profil)
 • SMOLÍK, Pavol (zost.): Opera Slovenského národného divadla. Sezóna 2003/2004
  texty: Vladimír Zvara, Pavol Smolík, Jaroslav Blaho, fotografie: Cyril Bachratý... [et al.]
  2003 Slovenské národné divadlo, Bratislava 2003
  (82 s., 1. vyd., fareb. fotogr., plán predstavení Opery a Baletu SND na sezónu 2003/2004, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • V tieni génia (Neznámi súčasníci Verdiho)
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 4, s. 31 – 32
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, talianska opera, operní hudobní skladatelia)
 • Čas čakania
  Z opernej histórie XXIV.
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 7 – 8, s. 45 – 46
  (operná dramaturgia, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Na strune súčasnej opery
  Z opernej histórie XXIII.
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 6, s. 31
  (operná dramaturgia, 1920 – 1938, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Medzi dekanenciou, verizmom a renesančnou komédiou
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 5, s. 34 – 35, 39
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Priestor pre súčasnú tvorbu
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 4, s. 28 – 30
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Verizmus v nemilosti
  Z opernej histórie XX.
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 3, s. 35 – 37
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Dvořák – a tí druhí
  Z opernej histórie XIX.
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 2, s. 25 – 27
  (česká opera, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Francúzska opéra lyrique v SND 1920 – 1945
  Favoritka obecenstva. Z opernej histórie XIV.
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 9, s. 35 – 37
 • Grand opéra a opéra comique na scéne SND 1920 – 1945
  Tragický pátos a úsmevný esprit. Z opernej histórie XIII.
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 7 – 8, s. 31 – 32
 • Wagnerovské naštudovania v SND 1920 – 1945
  Stretnutia s reformátorom. Z opernej histórie XII.
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 6, s. 37 – 39
  (Richard Wagner, 1813 – 1883, nemecký hudobný skladateľ, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Paleta nemeckého romantizmu
  Z opernej histórie XI.
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 5, s. 29 – 30
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Bel canto v nemilosti
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 4, s. 35 – 36, 42
  (divadlo operné, bel canto)
 • Smetana ako profilový faktor. I.
  Z opernej histórie XVII.
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 12, s. 39 – 41
  (Bedřich Smetana, 1824 – 1884, český hudobný skladateľ, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Opera SND v rokoch 1920 – 1945: Verdi – domáci autor?
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 10, s. 28 – 30
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Slovanská klasika na scéne opery SND v rokoch 1920 – 1945
  Cár Boris Fiodora Šaľapina. Z opernej histórie XVI.
  2000 Hudobný život roč. 31, 2000, č. 11, s. 37 – 38
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Zabudnutí rodáci?
  Z opernej histórie. V.
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 9, s. 34 – 35
 • Legenda o dramaturgii
  Z opernej histórie IV.
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 7 – 8, s. 44 – 45
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Hviezdne večery v SND
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 6, s. 36 – 37
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Viedenské primadony v SND
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 5, s. 32 – 33
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Pred bránami opernej metropoly
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 4, s. 32 – 33
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera, Wiener Staatsoper)
 • Osobnosti svetovej opery v SND (1948 – 1989)
  Mosty
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 12, s. 36 – 37
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Diamantový lesk “učňovských rokov” Lucie Poppovej (12. 11. 1939 – 16. 11. 1993)
  Z opernej histórie VII.
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 11, s. 38 – 39
  (Lucia Poppová, 1939 – 1993, slovenská operná speváčka, soprán)
 • Českí speváci v SND
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 10, s. 35 – 36
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Slovenské vokálne umenie v medzinárodnom kontexte
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 25, 1999, č. 4, s. 566 – 569
 • Nielen po horách, po dolách...
  1999 Slovensko roč. 23, 1999, č. 2, s. 26 – 28
  (operný spev, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Bratislavské roky Krešimira Baranovića alebo Slovensko-chorvátske operné kontakty 1920 – 1945
  1998 Josip Andrić a Slovensko, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 63 – 68
 • Štefan Hoza a Opera SND 1938 – 1945
  1997 Štefan Hoza, Tália-press, Bratislava 1997, s. 9 – 19
  (Štefan Hoza, 1906 – 1982, slovenský operný spevák, tenor, libretista, hudobný publicista, historik, pedagóg, herec)
 • Karel Nedbal
  1989 Podiel českej hudby na rozvoji slovenskej hudobnej kultúry. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 17. Horváthová, Katarína (zost.), SOU polygrafie, Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1989
  (162 s., 1. vyd., Zborník prác zo 17. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, v rámci Bratislavských hudobných slávností 1988, 6. októbra 1988, Karel Nedbal, 1888 – 1964, český dirigent, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Smetanove opery na slovenskom javisku
  Rok českej hudby
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 5, s. 8
  (Bedřich Smetana, 1824 – 1884, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Čriepky z odkazu (K päťdesiatemu výročiu úmrtiu Oskara Nedbala)
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 1, s. 8
  (Oskar Nedbal, 1874 – 1930, český dirigent, operetný skladateľ)
 • História inšpirujúca prítomnosť
  (K dramaturgii opery SND 1920 – 1938)
  1980 Slovenské divadlo roč. 28, 1980, s. 244 – 253
  (dramaturgia, Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Minulosť, súčasnosť a perspektíva košickej opery
  1972 Slovenské divadlo. Revue dramatických umení, Kabinet divadla a filmu SAV, Bratislava roč. 20, 1972, č. 1, s. 23 – 40
 • Polstoročie bratislavskej opery SND
  (Diskusný príspevok k hodnoteniu rokov 1928 – 1945)
  1970 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 14, 1970, č. 5 – 6, s. 129 – 140
 • Nadvláda operety alebo zlatá éra opery?
  1969 Film a divadlo roč. 13, 1969, č. 25, s. 14 – 15
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Minulosť sa mení v legendu
  Za Ondrejom Malachovským (5. 4. 1929 – 3. 4. 2011)
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 4, s. 15 – 16
  (Ondrej Malachovský, 1929 – 2011, slovenský operný spevák, bas)
 • Peter Dvorský jubiluje (25. 9. 1951)
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 10, s. 26 – 27
  (Peter Dvorský, nar. 1951, slovenský operný spevák, tenor)
 • Luciano Pavarotti, 1935 – 2007 (profily)
  2007 Týždeň roč. IV, 2007, č. 38, s. 62 – 64, 66 – 68
  (Luciano Pavarotti, 1935 – 2007, taliansky operný spevák, tenor, profil)
 • Addio, Luciano
  2007 Týždeň roč. IV, 2007, č. 38, s. 62 – 64, 66 – 68
  (Luciano Pavarotti, 1935 – 2007, taliansky operný spevák, tenor, profil)
 • Storočnica Zinky Milanovovej
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 6, s. 19
  (Zinka Milanovová, 1906 – 1989, operná speváčka, soprán, spomienky)
 • Odišla bayreuthská legenda
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 4, s. 17
  (Birgit Nilsson, 1918 – 2006, švédska operná speváčka, soprán, nekrológ)
 • Anna Hrušovská (7. január 1912 – 4. februára 2006)
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 3, s. 19
  (Anna Hrušovská, 1912 – 2006, slovenská operná speváčka, soprán, nekrológ)
 • Podvečery s talianskou operou
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, s. 19
  (Jaroslav Blaho, 1942 – 2019, publicista, operný kritik, talianska opera, Taliansky kultúrny inštitút, Bratislava, operné stretnutia, Taliansky operný podvečer, 2005, Bratislava)
 • Bohuš Hanák, Ľuba Baricová
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 1, s. 4
  (Bohuš Hanák, 1925 – 2010, slovenský operný spevák, barytón, Ľuba Baricová, 1935, slovenská operná speváčka, alt, mezzosoprán)
 • Spomíname... Ladislav Holoubek
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 9, s. 4
  (Ladislav Holoubek, 1913 – 1994, slovenský hudobný skladateľ, dirigent)
 • Odkrývač obzorov
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 4, s. 4 – 5
  (Marián Jurík, 1933 – 1999, hudobný publicista, redaktor)
 • Za Pavlom Gáborom a Stanislavom Beňačkom
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, č. 10, s. 6
  (Pavol Gábor, 1932 – 2003, slovenský operný spevák, tenor, Stanislav Beňačka, 1930 – 2003, slovenský operný spevák, bas)
 • Viedeň Gustava Mahlera
  2003 Hudobný život roč. 35, 2003, s. 29 – 31
  (Gustav Mahler, 1860 – 1911, rakúsky hudobný skladateľ a dirigent)
 • Pripomíname...
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 9, s. 4
  (Anna Poláková-Hadravová, 1922 – 2008, slovenská operná speváčka, soprán, profil)
 • Verdiho Aida
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 9, s. 29
  (Tereza Stolzová, 1834 – 1902, česká operná speváčka, soprán)
 • Zabudnutá storočnica?
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 5
  (Bidu Sayão, 1902 – 1999, operná speváčka, soprán, Brazília, Jan Kiepura, 1902 – 1966, poľský operný spevák, tenor)
 • K nedožitej osemdesiatke Anny Martvoňovej
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 11
  (Anna Martvoňová, 1922 – 1990, slovenská operná speváčka, soprán)
 • Anna Hrušovská
  2002 Hudobný život roč. 34, 2002, č. 1, s. 4
  (Anna Hrušovská, 1912 – 2006, slovenská operná speváčka, soprán)
 • UNGER, Pavel – BLAHO, Jaroslav: Talianske operné leto 2001
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 9, s. 23 – 26
  (Jaroslav Blaho, 1942 – 2019, operný kritik, publicista, Arena di Verona, 79., 2001, Verona, Taliansko, Rossini Opera Festival, 22., 2001, Pesaro, Taliansko)
 • Vyslanec múz
  K päťdesiatinám Petra Dvorského
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 9, s. 2, 4
  (Peter Dvorský, nar. 1951, slovenský operný spevák, tenor)
 • Storočnica legendy
  15. september 1901 sa narodil Dr. Janko Blaho
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 9
  (Janko Blaho, 1901 – 1981, slovenský operný spevák, tenor, spevák populárnych piesní, zberateľ ľudových piesní)
 • Nedožité jubileum
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 7 – 8, s. 4 – 5
  (Juraj Martvoň, 1921 – 1991, slovenský operný spevák, barytón)
 • Jubileum historickej primadony
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 11, s. 2 – 3
  (Margita Česányiová, 1911 – 2007, slovenská operná speváčka, soprán)
 • K dvestoročnici Vincenza Belliniho (1801 – 1835)
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 11, s. 34 – 35, 37
  (Vincenzo Bellini, 1801 – 1835, taliansky operný skladateľ)
 • Téma: Verdi: 10. 10. 1813, Le Roncole – 27. 1. 1901, Miláno
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 10, s. 37 – 39
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky operný skladateľ)
 • K životnému jubileu Márie Hubovej
  2000 Hudobný život roč. 32, 2000, č. 3, s. 2
  (Mária Kišonová-Hubová, 1915 – 2004, slovenská operná speváčka, soprán)
 • UNGER, Pavel – BLAHO, Jaroslav: Talianske festivalové leto 1999
  Sferisterio di Macerata
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 9, s. 23 – 24
  (Arena Sferisterio di Macerata, 35., 1999, Macerata, Taliansko)
 • Za Branislavom Kriškom
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 5, s. 2 – 3
  (Branislav Kriška, 1931 – 1999, významný slovenský operný režisér)
 • Letný večer v Macerate
  1998 Teatro roč. 4, 1998, č. 11, s. 23 – 24
  (Arena Sferisterio di Macerata, 34., 1998, Macerata, Taliansko)
 • Nástup mladej interpretačnej generácie
  1996 Národná obroda roč. 7, 1996, č. 6 (9. 1. 1996), s. 8
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Už v 60-tych rokoch sme mali kvalitných spevákov
  1996 Národná obroda roč. 7, 1996, č. 12 (16. 1.), s. 8
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Mýtus Callas
  Žena, ktorá priniesla revolúciu do opery
  1993 Slobodný piatok roč. 4, 1993, č. 50, s. 9
  (Maria Callas, 1923 – 1977, svetová operná speváčka, soprán)
 • Naprávať pokrivené: Opera SND 1939 – 1945
  1992 Literárny týždenník roč. 5, 1992, č. 29
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Od demagógie k iredente?
  1991 Literárny týždenník roč. 4, 1991, č. 49
  (Slovensko východné, spory národnostné a náboženské, poznámky)
 • Odkliatie krajanky
  1991 Kultúrny život roč. 25, 1991, č. 49, s. 14
  (Rose Pauly, 1894 – 1975, operná speváčka, soprán, Slováci v zahraničí, Izrael)
 • Seriózny scénický pokus
  Zachráni svieža klasika operu?
  1991 Národná obroda roč. 2, 1991, č. 103 (3. 5.), s. 13
  (Christoph Willibald Gluck, 1714 – 1787, nemecký hudobný skladateľ, Divadlo J. G. Tajovského, Banská Bystrica, Opera)
 • BLAHO, Jaroslav – KRÍŽIK, Ján: Giacomo Puccini: Madame Butterfly
  Opera v dvoch dejstvách
  1991 Slovenské národné divadlo, Bratislava 1991
  (14 s., 1. vyd., divadelný program)
 • Návrat Lucie Poppovej
  1990 Dialóg roč. 2, 1990, č. 9, s. 5
  (Slováci v zahraničí, Spolková republika Nemecko, Lucia Poppová, slovenská operná speváčka, soprán)
 • Za Oľgou Hanákovou
  1990 Národná obroda roč. 1, 1990, č. 19 (5. 6.), s. 11
  (Oľga Hanáková, 1926 – 1990, slovenská operná speváčka, mezzosoprán)
 • Za Herbertom von Karajanom
  1989 Pravda roč. 70, 1989, č. 170 (21. 7.), s. 5
  (Herbert von Karajan, 1908 – 1989, rakúsky dirigent, nekrológ)
 • Portrét
  1989 Dialóg 1989, č. 7
  (Ondrej Malachovský, 1929 – 2011, slovenský operný spevák, bas)
 • Bez ružových okuliarov. Slovenská operná sezóna 1985/86
  1986 Nové Slovo roč. 28, 1986, č. 37
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Tvorba, alebo reprodukcia? Slovenská operná sezóna 1984/85
  1985 Nové Slovo roč. 27, 1985, č. 42
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Opera ako súčasné divadlo
  1984 Nové Slovo roč. 26, 1984, č. 21
  (Juraj Beneš, 1940 – 2004, hudobný skladateľ, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Reprezentant dobrej vôle
  1984 Nové Slovo roč. 26, 1984, č. 20
  (Peter Dvorský, nar. 1951, slovenský operný spevák, tenor)
 • Od Ferranda k Florestanovi
  1984 Nové Slovo roč. 26, 1984, č. 20
  (František Livora, 1936, slovenský operný spevák, tenor)
 • Odchod Tita Gobbiho
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 8, s. 6
  (Tito Gobbi, 1913 – 1984, taliansky operný spevák, barytón)
 • Národný umelec Peter Dvorský
  1984 Hudobný život roč. 16, 1984, č. 10, s. 4
  (Peter Dvorský, nar. 1951, slovenský operný spevák, tenor)
 • Mária Callas: Primadonna absolutissima IV
  1983 Film a divadlo roč. 27, 1983, č. 9, s. 27
  (Maria Callas, 1923 – 1977, svetová operná speváčka, soprán)
 • Maria Callas
  Primadona za 63 dolárov
  1983 Film a divadlo roč. 27, 1983, č. 6, s. 27
  (Maria Callas, 1923 – 1977, svetová operná speváčka, soprán)
 • Maria Callas: E tardi VII
  1983 Film a divadlo roč. 27, 1983, č. 12, s. 27
  (Maria Callas, 1923 – 1977, svetová operná speváčka, soprán)
 • Maria Callas: Žena, o ktorej sa hovorí. VI
  1983 Film a divadlo roč. 27, 1983, č. 11, s. 27
  (Maria Callas, 1923 – 1977, svetová operná speváčka, soprán)
 • Maria Callas
  Pracujem, teda som
  1983 Film a divadlo roč. 27, 1983, č. 10, s. 27
  (Maria Callas, 1923 – 1977, svetová operná speváčka, soprán)
 • Wagner a slovenská opera
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 3, s. 8
  (Richard Wagner, 1813 – 1883, nemecký hudobný skladateľ)
 • Žatva taktovky
  Hovoríme s Borisom Velatom, šéfdirigentom opery Štátneho divadla v Košiciach
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 24, s. 4
  (Boris Velat, 1923 – 2008, český dirigent, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Živé dielo: Za Wernerom Egkom
  1983 Hudobný život roč. 15, 1983, č. 17
  (Werner Egk, 1901 – 1983, nemecký skladateľ, nekrológ)
 • Večer Jeleny Obrazcovej
  1982 Pravda roč. 63, 1982, č. 252 (23. 10.)
  (Jelena Vasil'jevna Obrazcova, 1939 – 2015, ruská operná speváčka, mezzosopranistka, hosťovanie, Praha, Česko)
 • Lyrická operná hrdinka
  K životnému jubileu zaslúžilej umelkyne Zity Frešovej-Hudcovej
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 9
  (Zita Hudcová-Frešová, 1912 – 2005, slovenská operná speváčka, soprán)
 • Jubilujúca zaslúžilá umelkyňa Anna Martvoňová
  1982 Hudobný život roč. 14, 1982, č. 20, s. 5
  (Anna Martvoňová, 1922 – 1990, slovenská operná speváčka, soprán)
 • Za Helenou Bartošovou-Schützovou
  1981 Pravda roč. 62, 1981, č. 37 (13. 2.)
  (Helena Bartošová-Schützová, 1905 – 1981, slovenská operná speváčka, soprán)
 • PALOVČÍK, Michal – BLAHO, Jaroslav: Ako ďalej?
  Hovoríme o Zámockých hrách Zvolenských s Jaroslavom Blahom
  1981 Pravda roč. 62, 1981, č. 201 (26. 8.), s. 5
  (divadelné festivaly a prehliadky, Zámocké hry Zvolenské, 8., 1981, Zvolen)
 • Zomrel Karl Böhm
  1981 Pravda roč. 62, 1981, č. 198 (22. 8.), s. 5
  (Karl Böhm, 1894 – 1981, rakúsky dirigent)
 • V službe slovenskej opery
  1981 Pravda roč. 62, 1981, č. 176 (28. 7.), s. 5
  (Juraj Martvoň, 1921 – 1991, slovenský operný spevák, barytón)
 • Namiesto rozlúčky
  Za národnou umelkyňou Helenou Bartošovou-Schützovou
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 4
  (Helena Bartošová-Schützová, 1905 – 1981, slovenská operná speváčka, soprán)
 • Caruso severu
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981
  (Jussi Björling, 1911 – 1960, švédsky operný spevák, tenor)
 • Sólisti - interpretácia - tradícia
  1980 Hudobný život roč. 8, 1980, č. 12, s. 8
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Jubileum Márie Hubovej
  1980 Pravda roč. 61, 1980, č. 67 (19. 3.), s. 5
  (Mária Kišonová-Hubová, 1915 – 2004, slovenská operná speváčka, soprán)
 • V úlohe budovateľov
  1980 Pravda roč. 61, 1980, č. 52 (1. 3.), s. 5
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava)
 • Jubileum Heleny Bartošovej
  1980 Pravda roč. 61, 1980, č. 5, s. 9 (11. 1.)
  (Helena Bartošová-Schützová, 1905 – 1981, slovenská operná speváčka, soprán )
 • Valo, Peter – Blaho, Jaroslav: O opere na Zámockých hrách Zvolenských 1980
  S Jaroslavom Blahom, riaditeľom DJGT v Banskej Bystrici
  1980 Pravda roč. 61, 1980, č. 187 (9. 8.)
  (operné divadlo, opera, divadelné festivaly a prehliadky Zámocké hry Zvolenské, 7., 1980)
 • Živý odkaz: 75. rokov Heleny Bartošovej
  1980 Nové Slovo roč. 22, 1980, č. 5, s. 20
  (Helena Bartošová-Schützová, 1905 – 1981, slovenská operná speváčka, soprán)
 • Marta Maierová
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 6, s. 7
  (Marta Meierová, 1920 – 2013, slovenská operná speváčka, soprán)
 • Majster charakterovej kroniky
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 2, s. 6
  (Sesto Bruscantini, 1919 – 2003, taliansky operný spevák, barytón)
 • Za Fritzom Wunderlichom
  (K nedožitým päťdesiatinám)
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 18, s. 5
  (Fritz Wunderlich, 1930 – 1966, nemecký operný spevák, tenor)
 • Verdiovský festival na zvolenskom zámku
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 13, s. 7
  (Giuseppe Verdi, 1813 – 1901, taliansky operný skladateľ, Zámocké hry Zvolenské, 7., 1980, Zvolen)
 • Mária Kišiňová-Hubová
  Jubilujúca národná umelkyňa
  1980 Hudobný život 1980, č. 6
  (Mária Kišonová-Hubová, 1915 – 2004, slovenská operná speváčka, soprán)
 • Blaho, Jaroslav – Valo, Peter: Východisko len z reálneho zhodnotenia
  1979 Pravda roč. 60, 1979, č. 116 (19. 5.), s. 5
  (Divadlo J. G. Tajovského, Zvolen)
 • Jubileum Ondreja Malachovského
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 8
  (Ondrej Malachovský, 1929 – 2011, slovenský operný spevák, bas)
 • Nikolaj Gjaurov jubiluje
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 17 (11. 9.)
  (Nikolaj Gjaurov, 1929 – 2004, bulharský operný spevák, bas)
 • Peter Dvorský laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 11
  (Peter Dvorský, 1951, slovenský operný spevák, tenor, Štátna cena Klementa Gottwalda)
 • Večery s bulharskou operou
  1978 Pravda roč. 59, 1978, č. 98 (26. 4.)
  (Národné akademické divadlo opery a baletu, Sofia, kultúra, Dni bulharskej kultúry, 1978, Česko-Slovensko)
 • Návrat k Puccinimu a Weberovi
  1978 Pravda roč. 59, 1978, č. 82 (7. 4. 1978)
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky operný skladateľ, Carl Maria von Weber, 1786 – 1826, nemecký skladateľ, divadelné inscenácie, Divadlo J. G. Tajovského, Banská Bystrica, Opera Štátne divadlo, Košice)
 • Benešov Skamenený na VŠMU
  1978 Pravda roč. 59, 1978, č. 51 (1. 3.), s. 6
  (Juraj Beneš, 1940 – 2004, hudobný skladateľ, opera: Skamenený, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Divadelné štúdio)
 • Pseudolus ako muzikál
  1978 Pravda roč. 59, 1978, č. 45 (22. 2.), s. 5
  (Stephen Sondheim, 1930, americký hudobný skladateľ, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Lekcia z opernej estetiky
  1978 Pravda roč. 59, 1978, č. 198 (23. 8.), s. 5
  (Jelena Vasil'jevna Obrazcova, 1939 – 2015, ruská operná speváčka, mezzosopranistka, hosťovanie, Praha, Česko)
 • Neprepásť možnosť
  1978 Smena roč. 31, 1978, č. 189 (12. 8.), s. 6
  (Zámocké hry Zvolenské, 5., 1978, Zvolen)
 • Eva Šmáliková
  1978 Film a divadlo roč. 22, 1978, č. 7, s. 14
  (Eva Šmáliková, slovenská operná speváčka, soprán)
 • Čarostrelec
  1978 Film a divadlo roč. 22, 1978, č. 10, s. 27
  (Národní divadlo, Praha, Česko, Opera)
 • Macbeth
  1978 Film a divadlo roč. 22, 1978, č. 10, s. 24
  (Národní divadlo, Praha, Česko, Opera)
 • Madame Butterfly
  1978 Film a divadlo roč. 22, 1978, s. 24
  (Giacomo Puccini, 1858 – 1924, taliansky operný skladateľ, Štátne divadlo, Košice)
 • Stretnutie so sofijskou operou
  1978 Nový život roč. 20, 1978, č. 18 (1. 5. 1978)
  (Národné akademické divadlo opery a baletu, Sofia)
 • Destinnovej storočnica
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 6 (28. 3.)
  (Ema Destinnová, 1878 – 1930, česká operná speváčka, sopranistka)
 • Za Ladislavom Neshybom
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 15 (31. 7.)
  (Ladislav Neshyba, 1927 – 1978, operný spevák, bas, nekrológ)
 • Odraz ideí VOSR v slovenskom opernom umení
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 1 (16. 1.)
  (októbrová revolúcia, 1917, Rusko)
 • Fidelio v SND
  K 150. výročiu smrti Ludwiga van Beethovena
  1977 Hudobný život roč. 9, 1977, č. 6
 • Zaslúžilý umelec Ondrej Malachovský
  1977 Hudobný život roč. 9, 1977, č. 10
  (Ondrej Malachovský, 1929 – 2011, slovenský operný spevák, bas)
 • Návrat operného reformátora
  1976 (22. 12.) Pravda roč. 57, 1976 (22. 12.), s. 5
  (Richard Wagner, 1813 – 1883, nemecký hudobný skladateľ, Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • Rumunská súčasnosť a talianska klasika
  1976 (20. 10.) Pravda roč. 57, 1976 (20. 10.), s. 5
 • Pozitíva a resty opernej sezóny 1975 – 1976
  1976 (11. 8.) Smena 1976 (11. 8.), s. 6
  (sezóna, Štátne divadlo Košice, Opera)
 • Sopranistka Mária Murgašová
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, s. 5
  (Mária Murgašová, 1935, slovenská operná speváčka, soprán)
 • Romantická hrdinka
  1976 Nové Slovo roč. 18, 1976, č. 48, s. 5
  (Margita Česányiová, 1911 – 2007, slovenská operná speváčka, soprán)
 • Umenie operného charakteru
  1976 Nové Slovo roč. 18, 1976, č. 33, s. 17
  (Oľga Hanáková, 1926 – 1990, slovenská operná speváčka, mezzosoprán)
 • BHS na opernom javisku
  K účinkovaniu domácich i zahraničných operných umelcov v operných inscenáciách v rámci BHS
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 22
  (Bratislavské hudobné slávnosti, 10., 1974)
 • Ľuba Baricová
  Portrét slovenskej opernej speváčky
  1973 Hudobný život roč. 5, 1973, č. 9, s. 5
  (Ľuba Baricová, 1935, slovenská operná speváčka, mezzosopranistka)
 • Branislav Kriška
  1973 Hudobný život roč. 5, 1973, č. 5, s. 5
  (Branislav Kriška, 1931 – 1999, významný slovenský operný režisér)
 • Elena Kittnarová
  1973 Hudobný život roč. 5, 1973, č. 4, s. 5
  (Elena Kittnarová, 1931 – 2012, slovenská operná speváčka, soprán)
 • Tibor Frešo
  O slovenskom dirigentovi opery SND
  1973 Hudobný život roč. 5, 1973, č. 10, s. 10
 • Lesk a konfrontácia
  1973 Hudobný život roč. 5, 1973, s. 8
  (Slovenské národné divadlo, Bratislava, Opera)
 • V smere perspektívy
  Nad slovenskou opernou sezónou 1971/72
  1972 Hudobný život roč. 4, 1972, č. 15, s. 1 – 3
 • Videli ste už Othella v košickom Štátnom divadle
  1971 Film a divadlo roč. 15, 1971, č. 13, s. 26 – 27
 • Doping pre súbor
  1970 Film a divadlo roč. 14, 1970, č. 2, s. 26 – 27
 • Svätopluk skoro festivalový
  1970 Film a divadlo roč. 14, 1970, č. 16, s. 24 – 25
 • Pokus o vzkriesenie
  1970 Film a divadlo roč. 14, 1970, č. 14, s. 25
 • Profil režiséra + sólistická kríza
  1968 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 12, 1968, č. 6, s. 266 – 268
 • VAJDA, Igor – BLAHO, Jaroslav – ČAVOJSKÝ, Ladislav – ČÍŽEK, Ľubomír – PALOVČÍK, Michal – NOVÁČEK, Zdenko: Kto napísal pravdu?
  1966 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 10, 1966, č. 1, s. 19 – 24

Ocenenia

 • Čestné občianstvo mesta Skalica
  2019 za in memoriam
 • Cena ministerky kultúry SR
  2018 za mimoriadny prínos pri propagácii slovenského operného umenia s prihliadnutím na jeho výnimočný vklad v oblasti odbornej reflexie a publikačnej činnosti, ako aj na jeho výrazný podiel pri vzniku a kreovaní opernej časti letného festivalu Zámocké hry
 • Rytier Rádu talianskej hviezdy, vyznamenanie talianskeho prezidenta
  2017 za osobitnú pozornosť talianskym skladateľom
 • Cena DOSKY
  2015 - Cena Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (AICT) za mimoriadny prínos v oblasti divadla
 • Cena Literárneho fondu
  2013 za celoživotné dielo


« späť na zoznam Aktualizované: 06. 02. 2020