Profil osobnosti

Foto: Ladislav Burlas Autor: Pavel Kastl

Ladislav Burlas

3. 4. 1927 Trnava

vážna hudba
muzikológia, hudobná teória, editor
skladba
pedagóg – hudobnoteoretické predmety, skladba

Bio

Bio

1946 – 1951
Filozofická fakulta UK v Bratislave, štúdium hudobnej vedy, histórie a filozofie
1947 – 1951
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Alexander Moyzes)
1951 – 1955
VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes)
1951 – 1954
hudobný historik SAV
1954 – 1960
odborný asistent na Hudobnovednom seminári na Katedre vied o umení Filozofickej fakulty UK v Bratislave
1951 – 1990
Ústav hudobnej vedy SAV, pedagóg dejín hudby a hudobnej teórie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, VŠMU a na viacerých pedagogických fakultách a ďalších vysokých školách
1964 – 1974
riaditeľ Ústavu hudobnej vedy SAV, po jeho zrušení až do roku 1988 vedúci Sekcie hudobnej vedy Umenovedného ústavu SAV
1966
habilitácia na AMU v Prahe (docent hudobnej teórie)
1985
vedecká hodnosť DrSc.
1993
menovanie za profesora pre odbor hudobné umenie
od 1993
člen vedeckých rád vysokých škôl a iných odborných grémií, ďalšie verejné funkcie
od 1997
interný pedagóg na Fakulte múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici
2001 – 2005
dekan Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

"Burlas vstúpil na hudobnú scénu Slovenska roku 1957, keď ako teoretik a publicista dal výraz spontánnej orientácii svojej skladateľskej generácie (polemickej voči orientácii generácie A. Moyzesa) na vtedajšie moderné smery európskej hudby. Popri teórii a dejinách hudby sa zaoberal tiež najnovšími kompozičnými smermi, o ktorých publikoval najmä v 60. rokoch (predovšetkým v časopise Slovenská hudba). Popri vplyve domácej tradície chromaticky a modálne rozšírenej tonality, ozvláštnenej sublimovanými prvkami slovenskej ľudovej hudby (Symfonický triptych, Spievajúce srdce), jeho tvorba prezrádza sklon k primárne lineárnemu vedeniu hlasov a záľubu v hľadaní nových sonoristických možností (Metamorfózy krás). Inšpirovaný dielom B. Bartóka a podnetmi techník Novej hudby dospieva vo svojich vrcholných skladbách k osobitým spôsobom organizácie tónového materiálu: modálne štruktúry spája s clustrami (Planctus) i s prvkami dvanásťtónovej techniky (Hudba pre husle a orchester). Zároveň sa zvýrazňuje jeho sklon k meditatívnosti, obzvlášť sugestívny v jeho tvorbe pre sláčikové nástroje (Koncertná sonáta, 3. sláčikové kvarteto), a časom pribúda záľuba v nostalgickej retrospektíve (Poetická hudba, Stretnúť človeka)."

 

(ZVARA, Vladimír: Ladislav Burlas. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 59.)

 

Muzikologické aktivity zahŕňajú práce zamerané na staršie i novšie dejiny slovenskej hudby, problematiku hudobnej teórie, systematických disciplín muzikológie, otázky genézy slovenskej národnej hudby, skladateľský štýl reprezentantov slovenskej hudobnej moderny (Alexandra Moyzesa, Eugena Suchoňa, Jána Cikkera a ďalších). Je autorom vyše 150 muzikologických prác, vedeckých monografií, štúdií, vysokoškolských textov, článkov, úvah, profilov.

Diela

 • iné javiskové
 • Čertoviny

  Tanečná rozprávka v 6 obrazoch
  1991 40'
  OBSADENIE: orch
 • symfonický orchester
 • Symfonický triptych op. 2

  pre veľký orchester
  1956 22' 30''
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, pf, archi
 • Epitaf op. 3

  pre symfonický orchester
  1957 17'
  OBSADENIE: orch: 3fl, 3ob (1ci), 3cl (1clb), 3fg (1cfg), 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, pf, archi
 • Symfónia č. 2

  1986 32'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 3fg (1cfg), 4cr, 2tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
  Ikona audio
 • komorný orchester
 • Malá serenáda

  1958 7' 20''
  OBSADENIE: archi
 • Bagately

  pre sláčikový orchester
  1959 OBSADENIE: archi
 • Planctus

  per orchestra d'archi
  1968 12' 30''
  VYDAVATEĽ: Editio Supraphon, Hudobný fond
  OBSADENIE: archi
 • Concertino pre dychové a bicie nástroje

  1971 17'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, sxa, sxt, tp, bat, cel, xlf, vbf, mb
 • Matici slovenskej

  Sonáta pre sláčikový orchester
  1987 OBSADENIE: archi
 • In memoriam

  pre sláčikový orchester
  1999 12'
  VYDAVATEĽ: Akadémia umení
  OBSADENIE: archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Banícka kantáta

  1955 30'
  OBSADENIE: ms, br, CM, orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, ar, cel, archi
 • Stretnúť človeka

  Vokálna symfónia na básne Jána Kostru pre sólový mezzosoprán, barytón, miešaný zbor a orchester
  1984 38' 40''
  TEXT: Ján Kostra
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: ms, br, CM, orch: 3fl (1flp), 2ob, 2cl, 3fg (1cfg), 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, org, archi
 • jeden sólový nástroj a orchester
 • Hudba pre husle a orchester

  1977 19'
  OBSADENIE: vn, orch: 3fl (1flp), 2ob, 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, xlf, pf, archi
 • Koncert pre organ a orchester

  1983–1984 22' 30''
  OBSADENIE: org, orch
 • sólový nástroj
 • Sonatína

  pre sólové husle
  1968 9' 30''
  VYDAVATEĽ: Editio Supraphon
  OBSADENIE: vn
 • Kadencia

  pre sólové husle
  1974 4' 33''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: vn
 • Koncertná sonáta

  pre sólové husle
  1974 17'
  OBSADENIE: vn
 • Sonáta pre sólové husle

  1975 12'
  OBSADENIE: vn
 • Poetická hudba

  pre organ
  1983 17' 40''
  OBSADENIE: org
 • Kadencia č. 2

  pre husle
  1997 OBSADENIE: vn
 • Fantázia

  pre flautu sólo
  2005 OBSADENIE: fl
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Ciaconna a fúga

  1953 VYDAVATEĽ: Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry
  OBSADENIE: pf
 • Fantázia

  pre klavír
  1958 OBSADENIE: pf
 • Sonatína

  pre klavír
  1978 11'
  OBSADENIE: pf
 • Lyrická hudba

  pre klavír
  1979 12'
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • Matici slovenskej

  Sonáta pre klavír
  1987 11'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: pf
 • tri nástroje
 • Sonata a tre

  pre klarinet, vibrafón a klavír
  1985 11' 30''
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: cl, vbf, pf
 • sláčikové kvarteto
 • Hudba pre sláčikové kvarteto

  Musica per quartetto d'archi
  1969 5'
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 2

  pamiatke S. S. Prokofieva
  1972 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Sláčikové kvarteto č. 3

  In memoriam D. D. Šostakovič
  1977 10' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Poetická hudba

  pre sláčikové kvarteto
  1983 1983, rev. 2017
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Poetická hudba

  pre dychové kvinteto
  1983 19'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr
 • šesť nástrojov
 • Spievajúce srdce, op. 4

  Sonáta pre sláčikové sexteto
  1960 VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: 2vn, 2vl, 2vc
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • Zbojníkova žena

  pre spev, harfu a klarinet
  1965 OBSADENIE: v, ar, cl
 • inštruktívne
 • Deti z nášho domu

  Piesne pre najmenšie deti so sprievodom klavíra
  1961 TEXT: E. Čepčeková, B. Malíková, J. Pavlovič, F. Hrubín, K. Bendová, Š. Žáry, V. Reisel, O. Navrátilová, M. Benčaťová, A. Lorencová, P. Štefánik, E. Ryjáčková, J. Breza, F. Citovský, ľud.
  VYDAVATEĽ: Editio Supraphon
  OBSADENIE: v, pf
 • Na strunách a klávesoch

  1965 16'
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: vn, pf
 • Padá lístie zlaté

  20 štúdií pre detský zbor a cappella
  1965 TEXT: Ľ. Feldek, C. Štítnický, F. Hrubín, M. Rázusová-Martáková, ľud.
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: CB
 • Čtyři roční období

  1980 TEXT: J. Havel
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CB
 • Tararam

  Tri skladby pre detský zbor
  1980 7' 30''
  OBSADENIE: CB
 • Poď, Ježiško, ty si náš

  1990 1990, rev. 1992
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB, archi/pf
 • Kolednícke piesne

  1992 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB/CF
 • úpravy folklóru
 • Gemerské variácie

 • Svadobné spevy z Horehronia

  1957 10' 30''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM, orch
 • Myjavské piesne

  1958 OBSADENIE: CF, orch
 • Štyri vojenské ľudové piesne

  1958 OBSADENIE: vf/vm, CMa, orch
 • Horehronský tanec

  1959 OBSADENIE: orch
 • Štyri slovenské ľudové piesne

  1959 OBSADENIE: CM, orch
 • Hudba spod Poľany

  1967 OBSADENIE: orch
 • Slovenské partizánske ľudové piesne

  1973 15'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • Očovskí muzikanti

  Fantázia
  1977 OBSADENIE: vn, archi
 • vokálno-inštrumentálne úpravy folklóru
 • Nový venček zo slovenských ľudových piesní

  1957 OBSADENIE: vv, CM, orch
 • iné úpravy
 • Štátna hymna SR

  1992 OBSADENIE: CM
 • miešaný zbor
 • Zvony

  1969 9' 40''
  TEXT: M. Rúfus
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: CM
 • Je ticho už

  1972 3' 30''
  TEXT: M. Rúfus
  OBSADENIE: CM
 • Šesť básní lásky

  1975 TEXT: V. Reisel
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Dobrý deň!

  Cyklus miešaných zborov na poéziu Laca Nomeského
  1980 1980, rev. 1984, 9' 30''
  TEXT: L. Novomeský
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Sobášna

  1950 OBSADENIE: CMa
 • Hymnus času

  1980 TEXT: J. Kostra
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • Súčasníkom

  1985 11' 40''
  TEXT: T. Różewicz, J. Jevtušenko, J. Stacho
  OBSADENIE: 3CMa
 • Z knihy žalmov

  1996 3' 04''
  TEXT: bibl. (Ž 117, Ž 135)
  OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Prvomájová

  1974 TEXT: V. Reisel
  OBSADENIE: CF
 • zbor a nástroje
 • Metamorfózy krás

  pre miešaný zbor a sólové husle
  1964 11'
  TEXT: J. Smrek
  OBSADENIE: CM/CF, vn
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Gánovský nález

  1956 RÉŽIA: J. Zachar
  OBSADENIE: KD
 • Geotropizmus a fototropizmus rastlín

  1957 RÉŽIA: J. Zachar
  OBSADENIE: KD
 • More, nepokojná voda

  1958 RÉŽIA: J. Zachar
  OBSADENIE: 6cr, elorg, archi
 • Rastliny bez pôdy

  1958 RÉŽIA: J. Zachar
  OBSADENIE: KD
 • Lúče kultúry

  1959 RÉŽIA: J. Zachar
  OBSADENIE: KD
 • hraný dokumentárny film
 • Zodpovednosť

  1959 RÉŽIA: J. Zachar
  OBSADENIE: HD

Bibliografia

 • red: Ceny ministerky kultúry
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 7-8, s. 2
 • Dohnalová, Lýdia: Dalibor Karvay : Souvenirs [recenzia CD]
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 4, s. 38 – 39
 • Jakubisová, Lucia: Súradnice života... Rozhovor s Ladislavom Burlasom
  2017 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 43, 2017, č. 4, s. 391 – 398
 • Chalupka, Ľubomír: BHS 2017
  Poslucháčske lahôdky z dielne SOSRu
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 11, s. 13 – 14
 • Miškovičová, Eva: Banskobystrická hudobná jar
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 6, s. 16
 • Kopčáková, Slávka: Ladislav Burlas v súradniciach slovenskej hudobnej kultúry 20. storočia
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 4, s. 20 – 23
 • Kopčáková, Slávka (ed.): Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra
  2017 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2017
  (240 s., 1. vyd., Edícia: Opera theoriae artis 3/2017)
 • Chalupka, Ľubomír: Epoché / Nová slovenská hudba
  Zrelosť Moyzesovho kvarteta
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 12, s. 12
 • Chalupka, Ľubomír: Hold mladých slovenskej hudbe
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 11, s. 3
 • Štúň, Marián: Hudba na radnici v Trnave
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 7-8, s. 11
 • Bubnáš, Juraj: Moyzes Quartet : String Quartets [recenzia CD]
  2016 Hudobný život roč. 48, 2016, č. 1-2, s. 51–52
 • red.: Osobnosti nášho kraja: Ladislav Burlas
  2015 Rodný môj kraj, Trnava roč. 3, 2015, č. 6, s. 11
 • Medňanský, Karol: Skladby pre sólové husle Ladislava Burlasa v Hudobnom fonde v Bratislave a vo fondoch SNK v Martine
  2015 Božeková, Martina – Kucianová, Anna (ed.): Pramene slovenskej hudby III. Zborník z 3. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, Slovenská národná skupina IAML, Martin 2015, s. 67 – 77
 • Hatrík, Juraj: Osem dní spolupatričnosti
  Festivalový zápisník z Novej slovenskej hudby 2014
  2014 Hudobný život roč. 46, 2014, č. 12, s. 8
 • Medňanský, Karol: Dielo Ladislava Burlasa Metamorfózy krás pre miešaný zbor s husľovým sólom a jeho zvukové osobitosti
  2013 Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monografia č. 161, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2013, s. 66 – 90
  (164 s., 1. vyd.)
 • Bubnáš, Juraj: Bratislavské hudobné slávnosti
  Pocta jubilujúcim skladateľom
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 15
 • Katina, Peter: Milan Paľa: Violin Solo 1 – 3 [recenzia CD]
  2012 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 38, 2012, č. 4, s. 418 – 420
 • Chalupka, Ľubomír: Koncert slovenskej hudobnej kultúrnosti
  2012 Pravda roč. 22, 2012, č. 233 (9. 10.), s. 39
 • Medňanská, Irena: Jubilant Ladislav Burlas – osobnosť hudobnej vedy, pedagogiky, tvorby a kultúry
  2012 In: www.muzyvskole.sk
  Múzy v škole, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 17, 2012, č. 3 – 4, s. 38 – 39
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)
 • Škvarková, Jana: Klavírne kompozície Ladislava Burlasa, Igora Dibáka, Egona Kráka
  2012 Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2012
  (101 s., 1. vyd., noty)
 • Olšiak, Milan: Pedagogická, vedecká a umelecká činnosť Ladislava Burlasa v oblasti folklóru
  2012 Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok 2012
  (147 s., dizertačná práca)
 • Didiová, Anna: Tvorba Ladislava Burlasa pre sólové husle
  2012 Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2012
  (vl. nakl., bakalárska práca)
 • Olšiak, Milan: Ladislav Burlas – vedec, umelec, pedagóg
  2012 MUSICA ET EDUCATIO III. Zborník z 3. ročníka doktorandskej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 21. – 22. novembra 2011 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty v Ružomberku, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2012, s. 173 – 180
 • Olšiak, Milan: Ladislav Burlas
  Život a tvorba hudobného skladateľa, zameraná na oblasť folklóru
  2012 Zvolen 2012
  (63 s., 1. vyd., Lonfinger (Lutila)
 • Ondrík, Pavol: Cena Pavla Straussa – Nitra, 1. marca 2011
  2011 In: www.pavolstrauss.sk
  Listy PS, Liptovský Mikuláš 2011, č. 15, s. 26 – 27
 • Medňanská, Irena: Systematika hudobnej pedagogiky Ladislava Burlasa a odraz spoločenských zmien v postavení jednotlivých disciplín
  2010 In: www.muzyvskole.sk
  Múzy v škole, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 15, 2010, č. 1 – 2, s. 11 – 13
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)
 • Langsteinová, Eva: Hudobno-pedagogické myšlienky a vplyvy profesora Ladislava Burlasa
  2008 Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2008, s. 34 – 40
 • Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas
  Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007
  2008 Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2008
  (51 s., 1. vyd.)
 • Glocková, Mária: Filozoficko-sémantická analýza v diele (Planctus) Ladislava Burlasa
  2008 Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2008, s. 28 – 33
 • Michalová, Eva: Ars longa, vita brevis
  2008 Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2008, s. 9 – 13
 • Ruttkay, Juraj: Hudobno-teoretické dielo Ladislava Burlasa
  2008 Červená, Ľudmila (ed.): Dva portréty: Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas. Významné osobnosti profilujúce hudobnú kultúru Slovenska. Zborník referátov zo seminára Reservé pre jubilantov, Banská Bystrica, 19. apríla 2007, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2008, s. 41 – 51
 • Nositelia cien Nadácie Matice slovenskej za rok 2006
  2007 Slovenské pohľady na literatúru, umenie a život, Matica slovenská, Martin roč. IV.+123, 2007, č. 5, s. 3
 • Čierna, Alena – Burlas, Ladislav: V zrkadle času Ladislav Burlas
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 9, s. 24 – 26
 • Chalupka, Ľubomír: Inšpirujúca symbióza teórie a praxe
  K dielu Ladislava Burlasa a Ivana Hrušovského
  2007 Hudobný život roč. 39, 2007, č. 6, s. 14 – 17
 • Dohnalová, Lýdia: Festivalové fragmenty
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 2, s. 305 – 307
 • Chalupka, Ľubomír: Príspevok Ladislava Burlasa k hudobno-teoretickému mysleniu na Slovensku
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 1, s. 8 – 24
 • Petőczová, Janka: Historické muzikologické aktivity profesora Ladislava Burlasa
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 33, 2007, č. 1, s. 25 – 31
 • Urbancová, Hana: Etnomuzikológia a interdisciplinárne presahy: ľudová hudobná tradícia v diele Ladislava Burlasa
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 33, 2007, č. 1, s. 32 – 41
 • Ladislav Burlas
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 33, 2007, č. 1, s. 6 – 7
 • Čierna, Alena: Ladislav Burlas: “Kreativita – strategická otázka ľudstva...”
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 33, 2007, č. 1, s. 47 – 57
 • Kopčáková, Slávka – Petőczová-Matúšová, Janka: Ladislav Burlas: Bibliografia (výber)
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru roč. 33, 2007, č. 1, s. 42 – 46
 • Ladislav Burlas: kto je kto
  2007 In: www.snn.sk
  Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 18 (22), 2007, č. 7, s. 7
 • Markuš, Jozef: Ceny Nadácie Matice slovenskej za rok 2006
  2007 In: www.snn.sk
  Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 18 (22), 2007, č. 6, s. 3
 • Langsteinová, Eva: Hudobno-pedagogické myšlienky a vplyvy profesora Ladislava Burlasa
  2007 In: www.muzyvskole.sk
  Múzy v škole, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 12, 2007, č. 1 – 2, s. 5 – 8
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)
 • (kr): Skladateľ Ladislav Burlas je kritickým realistom
  Záujem ľudí o skutočné hodnoty je mizerný
  2007 Nitrianske noviny, Nitra 2007, č. 49, s. 9
 • Medňanský, Karol: Jubileá významných osobností slovenskej hudobnej kultúry
  2007 Časopis Prešovskej univerzity v Prešove XI, Prešov 2007, č. 4, s. 23
 • Ursínyová, Terézia: Slávka Kopčáková: Ladislav Burlas
  2005 Hudobný život, Bratislava roč. 37, 2005, č. 1, s. 43
 • Chalupka, Ľubomír: Ladislav Burlas: Planctus pre sláčikový orchester
  100 rokov hudby na Slovensku
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 9, s. 30 – 32
 • z. r.: 2. seminár Tadeáša Salvu
  Venovaný tvorbe Ivana Hrušovského a Ladislava Burlasa
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 7 – 8, s. 14
 • Glocková, Mária: Profesor, vedec, bohém a jubilant
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 7 – 8, s. 12
 • Medňanská, Irena: Ladislav Burlas: Teória hudobnej pedagogiky
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 2, s. 283 – 284
 • Michalová, Eva – Beličková, Renáta: Ladislav Burlas: Hudba – komunikatívny dynamizmus
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 2, s. 280 – 283
 • Kopčáková, Slávka: Ladislav Burlas
  2002 Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2002
  (175 s., 1. vyd.)
 • Vrbická, Eva: Dobrý deň, pán Ladislav Burlas!
  2000 Literárny týždenník, Bratislava roč. 13, 2000, č. 46, s. 3
 • Kovářová, Anna: V znamení jubileí
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 9, s. 2
  (70. výročie narodenia skladateľa Ladislava Burlasa)
 • Chalupka, Ľubomír: Svedectvo súčasníka
  K sedemdesiatke Ladislava Burlasa
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 6, s. 3
 • Sedlický, Tibor: Ladislav Burlas
  1997 K dejinám zborového spevu na Slovensku 2. O jubilujúcich skladateľoch – dirigentoch – speváckych zboroch, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Národné osvetové centrum, Banská Bystrica, Bratislava 1997, s. 18 – 19
 • Ursínyová, Terézia – Burlas, Ladislav: Značka kvality
  S profesorom Ladislavom Burlasom o tohtoročných hudobných projektoch
  1996 Literárny týždenník, Bratislava roč. 9, 1996, č. 12, s. 15
 • Chalupka, Ľubomír: Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj po roku 1945
  1996 Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 289, 301, 313
 • Chalupka, Ľubomír: K šesťdesiatke zaslúžilého umelca Ladislava Burlasa
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 8, s. 5
 • Berger, Igor: Ladislav Burlas: Poetická hudba pre dychové kvinteto
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 6, s. 3
 • Hatrík, Juraj: Môj malý burlasovský koncert
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 10, s. 3
 • Chalupka, Ľubomír: III. Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Orchestrálne koncerty
  1978 Hudobný život roč. 10, 1978, č. 6, s. 1, 4
 • Faltin, Peter: Sláčikové sexteto Ladislava Burlasa
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 2, s. 63 – 67
 • Šamko, Jozef: Revolučné témy vlasteneckej hudby našich skladateľov
  Burlasov Epitaf pre veľký orchester, dielo 3
  1959 Slovenská hudba, Bratislava roč. 3, 1959, č. 7-8, s. 315–316
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Burlasova zbierka ľudových piesní Na strunách a klávesoch pre husle a klavír v kontexte jeho tvorby
  2018 Pramene slovenskej hudby VII. Zborník zo 7. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov roč. 7, 2018, s. 43 – 50
 • MEDŇANSKÝ, Karol: Jubilanti slovenskej hudby – Ladislav Burlas (*1927) a Milan Novák (*1927) a Prešovská univerzita
  2012 Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy; Sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012, 31 května a 1. června 2012 roč. 31, 2012, s. 116 – 132
 • OLŠIAK, Milan: Ladislav Burlas a folklór
  2012 Cantus Choralis Slovaca, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 10, 2012, s. 39-50
 • MEDŇANSKÁ, Irena: Tararam - skladba pre mládežnícky spevácky zbor
  Zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici
  2012 Cantus Choralis Slovaca, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 10, 2012, s. 19-27
 • GOLIÁŠOVÁ, Mária: Detská zborová tvorba Ladislava Burlasa
  2006 Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 7, 2006, s. 40-44
 • Umelecká kritika a publicistika
 • KOPČÁKOVÁ, Slávka: Hudba Ladislava Burlasa v predvečer osláv Nežnej revolúcie
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 12, s. 15
 • Recenzie
 • RUTTKAY, Juraj: Slávka Kopčáková: Ladislav Burlas a slovenská hudobná kultúra
  2019 Slovenská Hudba roč. 45, 2019, č. 1, s. 109-111
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Burlas, Ladislav – Beličová, Renáta: Zvuk – problém hudobnej estetiky aj hudobnej pedagogiky
  2012 Žilinská univerzita v Žiline, EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina 2012
  (142 s., 1. vyd., recenzie In: Musicologica Slovaca, roč. 4 (30), 2013, č. 1, s. 167 – 171, Slovenská hudba, roč. 39, 2013, č. 1, s. 108 – 110)
 • Dejiny európskej hudobnej teórie
  2007 EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina 2007
  (134 s., 1. vyd.)
 • Formy a druhy hudobného umenia
  2006 EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity, Žilina 2006
  (306 s., 4. vydanie, Edícia: Vysokoškolské učebnice)
 • Hudba – želania a rezultáty
  [zobrané muzikologické spisy z rokov 1957 – 1999]
  2000 Prešov 2000
  (112 s., 1. vyd., vl. n.)
 • Hudba – komunikatívny dynamizmus
  1998 Národné hudobné centrum, Bratislava 1998
  (97 s., 1. vyd.)
 • Pohľady na súčasnú slovenskú hudobnú kultúru
  1987 Opus, Bratislava 1987
  (285 s., 1. vyd.)
 • Slovenská hudobná moderna
  1983 Obzor, Bratislava 1983
  (200 s., 1. vyd., Edícia: Malá moderná encyklopédia)
 • Hudobná teória a súčasnosť
  1978 Tatran, Bratislava 1978
  (235 s., 1. vyd.)
 • Premeny v počúvaní hudby
  Študijný zošit Metodicko-výskumného kabinetu, zv. 2
  1976 Československý rozhlas, Bratislava 1976
  (50 s., 1. vyd.)
 • Burlas, Ladislav – Faltin, Peter – Filip, Miroslav: Kapitoly z teórie súčasnej hudby
  1965 Panton, Bratislava, Praha 1965
  (101 s., 1. vyd.)
 • Formy a druhy hudobného umenia
  1962 Štátne hudobné vydavateľstvo, Bratislava 1962
  (285 s., 1. vyd. - 1962, 2. vyd. - 1967, 317 s., Edícia teoretickej literatúry, zv. 3, Supraphon, 3. vyd. - 1978, 319 s., Opus, Bratislava)
 • Alexander Moyzes
  1956 Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry, Bratislava 1956
  (290 s., 1. vyd.)
 • Krútňava – opera Eugena Suchoňa
  1954 Osveta, Martin 1954
  (23 s., 1. vyd., Edícia: Veda ľudu, roč. 2, č. 41)
 • Život a dielo Jána Levoslava Bellu
  1953 Osveta, Martin 1953
  (52 s., 1. vyd.)
 • Realistické tradície slovenskej hudby
  1953 Osveta, Martin 1953
  (29 s., 1. vyd. - 1953, Edícia: Veda ľudu, roč. 1, č. 18; 2. vyd. - 1962, Osveta, Martin)
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • Duchovná pieseň
  1954 Hudba na Slovensku v XVII. storočí. Ed. Burlas, Ladislav – Fišer, Ján – Hořejš, Antonín, SAV, Bratislava 1954, s. 52 – 95
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Bugalová, Edita (ed.): Mikuláš Schneider-Trnavský: Úsmevy a slzy: spomienky trnavského skladateľa
  2015 Spoločnosť Mikuláša Schneidera-Trnavského, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Trnava, Bratislava 2015
  (292 s., 3. dopl. vyd., doslov napísal Ladislav Burlas)
 • Bárdiová, Marianna a kol.: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril
  [Zdenko Mikula (1916 – 2012). I loved living and working.]
  2015 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2015
  (162 s., 1. vyd., monografia pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu v roku 2016)
 • Z mojich spomienok na prof. Jozefa Kresánka
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 78 – 80
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)
 • Mládežnícky zborový spev z aspektu skladateľa, interpreta, poslucháča
  Zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici
  2012 Cantus Choralis Slovaca, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 10, 2012, s. 16
 • In memoriam [hudobnina]
  [kompozícia pre sláčikový orchester, partitúra]
  2012 Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2012
  (17 s., 1. vyd., 1 partitúra)
 • Sociokultúrne aspekty európskej moderny
  2007 K pocte Alexandra Moyzesa a Ľudovíta Rajtera. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou Podiel osobností na vývoji profesionálnej hudobnej kultúry, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2006, Chalupka, Ľubomír (ed.), Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 29 – 34
 • Vedecký vývoj osobnosti Richarda Rybariča
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 2, s. 129 – 132
 • Slovak Music of the 20th Century. Development in the First Half of the Century
  2003 A History of Slovak Music from the Earliest Times to the Present. Elschek, Oskár (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2003, s. 298 – 314
 • Muzikologický odkaz Igora Vajdu SJ
  2002 Studia Aloisiana. Ročenka Teologickej fakulty Trnavskej univerzity, Bratislava 2002, s. 23 – 24
 • Slovenská hudba 20. storočia. Vývoj v prvej polovici storočia
  1996 Dejiny slovenskej hudby od najstarších čias po súčasnosť, Elschek, Oskár (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1996, s. 259 – 271
 • Problémy a perspektívy slovenskej hudobnej kultúry
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 3, s. 1, 12
 • Historické vedomie v hudbe a v súčasnej hudobnej kultúre
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 13, s. 10
 • Paralely všeobecných dejín a dejín kultúry
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 23, s. 8
 • Die prognostischen Tendenzen der Musikwissenschaft
  1987 Beiträge zur Musikwissenschaft. Volume 29, Verlag Neue Musik, Berlín 1987, č. 2, s. 156 – 158
 • Slovenskí skladatelia na českých pódiách I. republiky
  1986 Česká a slovenská skladateľská tvorba vo vzájomnej kontinuite a ovplyvnení (1918 – 1983). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 13, Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1986, s. 12 – 16
  (Zborník prác z 13. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1984, 9. októbra 1984)
 • Estetika medzivojnovej hudobnej moderny
  1980 Hudobná kultúra Bratislavy medzi dvoma vojnami (1918 – 1939). Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 6, Bachleda, Stanislav – Horváthová, Katarína (zost.), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1980, s. 17 – 21
  (Zborník prác zo 6. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1977)
 • Über das Lebenswerk des fünfundsechzigjährigen Jozef Kresánek
  1978 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. VII, 1978, s. 9 – 19
 • O metódach hudobnej vedy
  1973 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. IV, 1973, s. 197 – 202
 • The influence of Slovakian folk music on Bartók´s musical idiom
  1972 International Musicological Conference in Commemoration of Béla Bartók, Budapešť, 24. – 27. marca 1971, Budapešť 1972, s. 181 – 189
 • Skladateľská analýza a autokritika
  1971 Slovenská hudba, Bratislava roč. 15, 1971, č. 8, s. 289 – 293
 • Jednota a vývoj v diele Eugena Suchoňa
  1969 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava roč. I, 1969, č. 2, s. 187 – 199
 • Slovenská hudba 20. storočia
  1968 Päťdesiat rokov slovenského umenia, Socialistická akadémia, Bratislava 1968, s. 56 – 75
 • Formové princípy novej hudby
  1965 Burlas, Ladislav – Faltin, Peter – Filip, Miroslav: Kapitoly z teórie súčasnej hudby, Panton, Bratislava, Praha 1965
  (101 s., 1. vyd.)
 • Etika a estetika slovenskej národnej hudby
  1964 Slovenská hudba, Bratislava roč. 8, 1964, č. 6, s. 164 – 167
 • Hudobná pedagogika v systéme hudobnej vedy
  1964 Slovenská hudba, Bratislava roč. 8, 1964, č. 3, s. 71 – 75
 • Vzťah medzi vedeckým a pedagogickým aspektom hudobnej teórie
  1963 Slovenská hudba, Bratislava roč. 7, 1963, č. 9, s. 262 – 264
 • Hudobná teória ako vedecká disciplína a jej súčasné metodologické problémy
  1963 Slovenská hudba, Bratislava roč. 7, 1963, č. 3, s. 70 – 73
 • Zrkadlo súčasnej slovenskej hudobnej tvorby
  1963 Slovenská hudba, Bratislava roč. 7, 1963, č. 3, s. 81 – 101
 • Neuerertum und Tradition in Bartóks Formenwelt
  Studia Musicologica
  1963 Magyar Tudományos Akadémia, Budapešť 1963, s. 383 – 391
 • Dve kapitoly o Bélovi Bartókovi
  1961 Slovenská hudba, Bratislava roč. 5, 1961, č. 9, s. 381 – 386
 • O metóde rozborov umeleckých diel
  1960 Slovenská hudba, Bratislava roč. 4, 1960, č. 4, s. 186 – 189
 • Mikuláš Schneider-Trnavský, umelec národa
  1958 Slovenská hudba, Bratislava roč. 2, 1958, č. 1, s. 7 – 8
 • Myšlienky o vývine národnej hudby
  1957 Slovenská hudba, Bratislava roč. 1, 1957, č. 2, s. 54 – 61
 • Symfonizmus Alexandra Moyzesa
  1956 Hudební rozhledy roč. 9, 1956, č. 18, s. 756 – 758
 • Béla Bartók. K 75. výročiu narodenia
  1956 Slovenský národopis, Národopisný ústav SAV, Bratislava roč. 4, 1956, č. 6, s. 580 – 596
 • Desať rokov rozvoja slovenskej hudby
  1955 Hudební rozhledy roč. 8, 1955, č. 9, s. 444 – 447
 • Cosma, Viorel – Burlas, Ladislav – Demény, János: Bartók Béla levelei. Zeneműkiadó vállalat
  1955 Budapešť 1955
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Teória hudobnej pedagogiky
  1997 Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 1997
  (113 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Dejiny európskej hudobnej teórie 1
  1978 Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení, Bratislava 1978
  (Rozmnoženina, učebné texty)
 • Hudobné formy. 1. časť systematická
  1960 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1960
  (92 s., 1. vyd., Edícia: Vysokoškolské učebné texty)
 • Editorská činnosť
 • Burlas, Ladislav – Matúš, František (ed.): Acta musicae Paedagogicae Universitatis Pressoviensis (1949 – 1999)
  Zborník vedeckých prác členov Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove z príležitosti 50. výročia vzniku Pedagogickej fakulty v Prešove 1949 – 1999
  1999 Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 1999
  (142 s., 1. vyd.)
 • Burlas, Ladislav – Födermayr, Franz (ed.): Ethnologische, historische und systematische Musikwissenschaft (Oskár Elschek zum 65. Geburtstag)
  1998 Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava 1998
  (448 s., 1. vyd.)
 • Burlas, Ladislav – Mokrý, Ladislav – Nováček, Zdenko (ed.): Dejiny slovenskej hudby
  1957 SAV, Bratislava 1957
  (540 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • kol.: Na rozlúčku s profesorom Ľudovítom Rajterom
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 7 – 8, s. 2 – 4
 • Za Gustávom Krajniakom
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 6, s. 3
 • Pilier hudobnej kultúry
  Rok slovenskej hudby pred druhým polčasom
  1996 Slovenská republika. Príloha Kultúra roč. 4, 1996, č. 103 (4. 5.)
  (č. 13, 1996, s. 5)
 • Burlas, Ladislav – Jurík, Marián: Rok slovenskej hudby otvorený...
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 3, s. 1, 3
 • Rok slovenskej hudby
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 13, s. 1 – 2
 • A Háry János alkotója (nekrológ o Zoltánovi Kodályovi)
  1967 Természet és tudomány 1967, č. 11, s. 22 – 26
 • Ku dvom jubileám nášho hudobného školstva
  1953 Hudební rozhledy roč. 6, 1953, s. 949
 • Recenzie
 • Ferdinand Klinda: Organ v kultúre dvoch tisícročí
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 5, s. 49
  (recenzia knihy)

Diskografia

 • Foto: Dalibor Karvay : Souvenirs DALIBOR KARVAY : SOUVENIRS
  2017 CD – Hudobné centrum HC 10045
  1. Franz Waxman: Carmen Fantasie
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  2. Camille Saint-Saëns: Introduction et Rondo capriccioso en la mineur, Op. 28
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  3. Niccolò Paganini: Caprice No. 24
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  4. Jules Massenet: Meditácia z opery Thaïs
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  5. Henryk Wieniawski: Polonaise brillante, Op. 4
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  6. Joseph Achron: Hebrew Melody, Op. 33
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  7. Ladislav Burlas: Kadencia
   Dalibor Karvay (vn)
  8. Ľudovít Rajter: Rondo romantico As dur
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  9. Ladislav Kupkovič: Souvenir
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  10. William Kroll: Banjo and Fiddle
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  11. Maurice Ravel: Tzigane
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
 • Foto: Moyzes Quartet – String Quartets MOYZES QUARTET – STRING QUARTETS
  2015 CD – Hudobný fond SF 00862131
  1. Alexander Moyzes: Sláčikové kvarteto č. 2 in D op. 66
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  2. Ján Cikker: Domovina
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  3. Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 3
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  4. Dušan Martinček: Sláčikové kvarteto
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
  5. Roman Berger: Korczak in memoriam
   Moyzesovo kvarteto, Stanislav Mucha (vn), František Török (vn), Alexander Lakatoš (vl), Ján Slávik (vc)
 • Foto: Suite Buenos Aires SUITE BUENOS AIRES
  2012 CD – Meister Music MM1087
  1. Maximo Diego Pujol: Suite Buenos Aires
   Koji Morishita (vn), Shin-ichi Fukuda (gui)
  2. Monti Vittorio: Csardas
   Koji Morishita (vn), Shin-ichi Fukuda (gui)
  3. Astor Piazzolla: Histoire du Tango
   Koji Morishita (vn), Shin-ichi Fukuda (gui)
  4. Ferenc Farkas: Egloga
   Koji Morishita (vn), Shin-ichi Fukuda (gui)
  5. Ladislav Burlas: Sonáta pre sólové husle
   Koji Morishita (vn)
  6. Carlo Domeniconi: Variations After an Anatolian Folk Song
   Koji Morishita (vn), Shin-ichi Fukuda (gui)
  7. Jindřich Feld: Dva tance
   Koji Morishita (vn), Shin-ichi Fukuda (gui)
  8. Atanas Ourkouzounov: Sonatina Bulgarica
   Koji Morishita (vn), Shin-ichi Fukuda (gui)
  9. Béla Bartók: Šesť rumunských tancov
   Koji Morishita (vn), Shin-ichi Fukuda (gui)
 • Foto: Violin Solo 1 – Milan Paľa VIOLIN SOLO 1 – MILAN PAĽA
  2010 CD – Pavlík Records PA 0073-2/9
  1. Ilja Zeljenka: Poéma
   Milan Paľa (vn)
  2. Ilja Zeljenka: Monodráma
   Milan Paľa (vn)
  3. Ilja Zeljenka: Kontrasty
   Milan Paľa (vn)
  4. Ilja Zeljenka: Bagatelli
   Milan Paľa (vn)
  5. Ilja Zeljenka: Symetrie
   Milan Paľa (vn)
  6. Ilja Zeljenka: Sonata
   Milan Paľa (vn)
  7. Ilja Zeljenka: Sonatína
   Milan Paľa (vn)
  8. Ilja Zeljenka: Sonáta č. 2
   Milan Paľa (vn)
  9. Ladislav Burlas: Kadencia
   Milan Paľa (vn)
  10. Ladislav Burlas: Sonatína
   Milan Paľa (vn)
  11. Ladislav Burlas: Kadencia č. 2
   Milan Paľa (vn)
  12. Ladislav Burlas: Sonáta pre sólové husle
   Milan Paľa (vn)
  13. Ladislav Burlas: Koncertná sonáta
   Milan Paľa (vn)
 • Foto: Dr. Štefan Klimo – Za tou mojou milou DR. ŠTEFAN KLIMO – ZA TOU MOJOU MILOU
  2009 CD – Ol Trade 1594 001-2
  1. Zdenko Mikula: Tá slovenská pieseň
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  2. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  3. Ján Cikker: Hej, tri rôčky som zbíjal
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  4. Zdenko Mikula: Spievala by som – Horehronské klebetnice
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  5. Alexander Moyzes: Cos' Janoško
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  7. Štefan Klimo: Trávnice
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  8. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Eduard Čisár (t), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  9. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Ľubica Orgonášová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  10. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  11. Eugen Suchoň: Povej, vetrík ESD 99
   Ľubica Orgonášová (s), Alžbeta Kubánková (a), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  13. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  14. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  15. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  16. Béla Bartók: Štyri slovenské ľudové piesne pre miešaný zbor a klavír
   Spevácky zbor Lúčnica, Nataša Pappová (pf), Štefan Klimo (dir.)
  17. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82 – Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Dezider Kardoš: Zem moja rodná op. 19b
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Ladislav Burlas: Metamorfózy krás
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Michalica (vn), Štefan Klimo (dir.)
  21. Ivan Hrušovský: Čakanie
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  22. Ivan Hrušovský: Ódy – Hymnus (pre dva ženské zbory a mužský zbor)
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
 • Foto: The Best Of Lúčnica Chorus THE BEST OF LÚČNICA CHORUS
  2006 CD – MUSICA 730 597-2
  1. Antonio Lotti: Crucifixus
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  3. Anton Bruckner: Christus factus est
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Zborohra
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  10. Vytautas Barkauskas: Fuga
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  12. Jerome Kern: All the Things You Are
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  14. George Gershwin: Summertime
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  30. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Foto: Bratislavský detský zbor BRATISLAVSKÝ DETSKÝ ZBOR
  2000 CD – Diskant DK-0054-2 231
  1. Michael Haydn: Anima Nostra
   Helena Veselská (s), Veronika Fialová (ms), Mária Henselová (a), Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  2. Wolfgang Amadeus Mozart: Ave Verum
   Bratislavský detský zbor, Katarína Kováčová (org), Dámsky komorný orchester, Elena Šarayová (dir.)
  3. Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  4. André Caplet: Sanctus
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  5. Benjamin Britten: Procession
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  6. Béla Bartók: Blúdenie
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  7. Paraškev Chadžijev: Festivalový valčík
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)
  8. Nakato Jošinoo: Pieseň šťastných detí
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  9. Kabalevskij Dmitrij: Dobrú noc
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
  10. Klement Slavický: Jarný kolotoč
   Bratislavský detský zbor, Marta Braunsteinerová (fl), Nataša Bezeková (pf), Ondrej Šaray (dir.)
  11. Ivan Hrušovský: Malé letné hry – Letná hra
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  12. Ivan Hrušovský: Malé letné hry – Bystrina
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  13. Eugen Suchoň: V marci ESD 90 – Lastovičky
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  14. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  15. Ladislav Burlas: Padá lístie zlaté – Mamka
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  16. Oto Ferenczy: Detské obrázky – Máj
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  17. Jaroslav Křička: Uspávanka z kopaníc
   Bratislavský detský zbor, Elena Šarayová (dir.)
  18. Tibor Andrašovan: Zima na dedine – Vetríček studený
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  19. Tibor Andrašovan: Zima na dedine – Bol jeden gajdoš
   Bratislavský detský zbor, Ondrej Šaray (dir.)
  20. Miroslav Raichl: Tancuj, tancuj
   Bratislavský detský zbor, Nataša Bezeková (pf), Elena Šarayová (dir.)
 • Foto: Dalibor Karvay DALIBOR KARVAY
  1996 CD – Opus 912540-2 (131)
  1. Giuseppe Tartini: Sonáta g mol pre husle a klavír "Diablov trilok" (Sonata in sol minore detta Il Trillo del diavolo)
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  2. Fritz Kreisler: Preludium a Allegro
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  3. Nicolò Paganini: Sonáta e mol pre husle a klavír
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  4. Eugen Suchoň: Obrázky zo Slovenska ESD 79
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  5. Jaroslav Kocián: Melódie
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  6. Ladislav Burlas: Sonáta pre sólové husle
   Dalibor Karvay (vn)
  7. Pablo de Sarasate: Zapateado
   Dalibor Karvay (vn), Daniel Buranovský (pf)
  8. Joseph Haydn: Koncert G dur pre husle a sláčikový orchester
   Dalibor Karvay (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
 • Foto: Organ Compositions ORGAN COMPOSITIONS
  1996 CD – Opus 91 2586-2 (031)
  1. Ladislav Burlas: Koncert pre organ a orchester
   Ferdinand Klinda (org), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Eugen Suchoň: Symfonická fantázia na B-A-C-H ESD 93
   Ferdinand Klinda (org), Slovenská filharmónia, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Foto: Musica Slovaca MUSICA SLOVACA
  1992 CD – Hudobný fond SF 0005 2131
  1. Alexander Moyzes: Musica Istropolitana op. 73
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  2. Ladislav Burlas: Planctus
   Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Musica slovaca
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
  4. Pavol Šimai: Concertino rustico
   Miloš Jurkovič (fl), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala, Bohdan Warchal (dir.)
  5. Víťazoslav Kubička: Jesenná hudba op. 73
   Bohdan Warchal (vn), Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
 • Foto: Slovak Chamber Music – Ivan Hrušovský, Ladislav Burlas SLOVAK CHAMBER MUSIC – IVAN HRUŠOVSKÝ, LADISLAV BURLAS
  1984 LP – Opus 9111 1583
  1. Ivan Hrušovský: Sláčikové kvarteto č. 1
   Trávníčkovo kvarteto, Vladimír Kovář (vn), Vítězslav Zavadilík (vn), Jan Juřík (vl), Antonín Gál (vc)
  2. Ladislav Burlas: Poetická hudba
   Bratislavské dychové kvinteto, Vojtech Samec (fl), Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), Jozef Illéš (cr), František Machats (fg)
 • Foto: Detský spevácky zbor Československého rozhlasu v Bratislave DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU V BRATISLAVE
  1983 LP – Opus 9112 1029
  1. Milan Novák: Náš deň
   Zuzana Bardúnová (v), Renata Gáboríková (v), Milan Brunner (fl), Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  2. Ladislav Burlas: Tararam
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  3. Miloslav Kořínek: Kantatína
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Foto: Pod zástavou KSČ : Diela inšpirované ideami komunistickej strany POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY
  1981 LP – Opus 9110 1171-73
  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Slovo
   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd
  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Ej, proletári
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  7. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Práci sláva
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  8. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Zem otcov
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  9. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Preč s pánmi
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  10. Zdenko Mikula: Slovenský máj – Májová hymna
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Väzenská
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  12. František Prášil: Rovnosť chceme
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  13. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  14. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  15. Milan Novák: Človek nie je sám
   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)
  16. Milan Novák: Chvála rukám
   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  17. Milan Novák: O jednej hviezde
   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  18. Jozef Valouch: Tebe, rodná
   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)
 • Foto: Ladislav Burlas LADISLAV BURLAS
  1978 LP – Opus 9111 0572
  1. Ladislav Burlas: Koncertná sonáta
   Peter Michalica (vn)
  2. Ladislav Burlas: Kadencia
   Peter Michalica (vn)
  3. Ladislav Burlas: Hudba pre sláčikové kvarteto
   Slovenské kvarteto (1956 - 1983), Aladár Móži (vn), Tomáš Nemec (vn), Milan Telecký (vl), Jozef Sikora (vc)
  4. Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 2
   Košické kvarteto, Milan Jirout (vn), Ivan Rosa (vn), Jozef Kýška (vl), Juraj Jánošík (vc)
 • Foto: Nová tvorba '78 NOVÁ TVORBA '78
  1978 LP – Opus 9111 0755
  1. Vladimír Bokes: Koncert pre klavír a orchester č. 1, op. 21
   Stanislav Zamborský (pf), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Ladislav Burlas: Hudba pre husle a orchester
   Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
  3. Oto Ferenczy: Ouvertura
   Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)

Ocenenia

 • Cena ministerky kultúry SR
  2018 za celoživotné aktívne pôsobenie v oblasti slovenskej hudobnej kultúry
 • Cena Pavla Straussa
  2010 za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia
 • Pribinov kríž II. triedy
  2008 za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky
 • Zlatá medaila Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
  2006
 • Pamätná plaketa
  2002
  Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • Cena mesta Trnava
  1998
 • Cena Mikuláša Schneidera–Trnavského
  1966 za dielo Padá lístie zlaté

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Ladislav Burlas: Poetická hudba
  pre sláčikové kvarteto
  22. 11.
  2017
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Pálffyho palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Moyzesovo kvarteto
 • Ladislav Burlas: Fantázia
  pre flautu sólo
  24. 6.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Hudba Modre, Eunika - evanjelický kostol, Modra, SK
  INTERPRETI: Renate Kehr (fl)
 • Ladislav Burlas: Kadencia č. 2
  pre husle
  1998 Prvé uvedenie na Slovensku
  Primaciálny palác, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Zuzana Gavorníková Paštéková (vn)
 • Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 3
  In memoriam D. D. Šostakovič
  3. 10.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Cappella Istropolitana, Barry Wordsworth (dir.)
  Premiéra adaptácie pre sláčikový orchester.
 • Ladislav Burlas: Sonata a tre
  pre klarinet, vibrafón a klavír
  6. 10.
  1986
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobné štúdio Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Trio pre súčasnú hudbu, Tatiana Karparova (vbf), Ilja Glavanov (pf), Liliana Rajkova (cl)
 • Ladislav Burlas: Stretnúť človeka
  Vokálna symfónia na básne Jána Kostru pre sólový mezzosoprán, barytón, miešaný zbor a orchester
  16. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Viktória Stracenská (ms), Pavol Mauréry (br), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Ladislav Burlas: Koncert pre organ a orchester
  28. 9.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertné štúdio Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ferdinand Klinda (org), Ondrej Lenárd (dir.)
 • Ladislav Burlas: Poetická hudba
  pre dychové kvinteto
  14. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom odborov, Žilina, SK
  INTERPRETI: Bratislavské dychové kvinteto
 • Ladislav Burlas: Tararam
  Tri skladby pre detský zbor
  16. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
 • Ladislav Burlas: Hymnus času
  30. 10.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Koncertná sieň Čs. rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor slovenských učiteľov, Pavel Baxa (dir.)
 • Ladislav Burlas: Dobrý deň!
  Cyklus miešaných zborov na poéziu Laca Nomeského
  18. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
 • Ladislav Burlas: Lyrická hudba
  pre klavír
  17. 2.
  1981
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Händler (pf)
 • Ladislav Burlas: Sonatína
  pre klavír
  21. 2.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Elena Händler (pf)
 • Ladislav Burlas: Hudba pre husle a orchester
  25. 2.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Michalica (vn), Slovenská filharmónia, Ladislav Slovák (dir.)
 • Ladislav Burlas: Šesť básní lásky
  11. 11.
  1976
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.)
 • Ladislav Burlas: Sláčikové kvarteto č. 2
  pamiatke S. S. Prokofieva
  11. 10.
  1973
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Tátraiho kvarteto
 • Ladislav Burlas: Zvony
  4. 12.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Dom odborov, Žilina, SK
  INTERPRETI: Anton Kállay (dir.), Miešaný zbor mesta Žiliny
 • Ladislav Burlas: Hudba pre sláčikové kvarteto
  Musica per quartetto d'archi
  3. 5.
  1970
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Bratislavský hrad, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenské kvarteto
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Ladislav Burlas: In memoriam
  pre sláčikový orchester
  10. 4.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Veľká aula Karolína, Praha, CZ
  INTERPRETI: Camerata Academica, Karol Medňanský (umv.)
 • Ladislav Burlas: Sonata a tre
  pre klarinet, vibrafón a klavír
  6. 5.
  1985
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Koncertná sieň Zväzu bulharských skladateľov, Sofia, BG
  INTERPRETI: Trio pre súčasnú hudbu, Tatiana Karparova (vbf), Liliana Rajkova (pf), Ilja Glavanov (cl)
 • Ladislav Burlas: Stretnúť človeka
  Vokálna symfónia na básne Jána Kostru pre sólový mezzosoprán, barytón, miešaný zbor a orchester
  28. 2.
  1985
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Petrohrad, RU
  INTERPRETI: Viktória Stracenská (ms), Pavol Mauréry (br), Slovenský filharmonický zbor, Štefan Klimo (zbm.), Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Významné uvedenie v zahraničí
 • Ladislav Burlas: Planctus
  per orchestra d'archi
  21. 9.
  2011
  Významné uvedenie v zahraničí
  Varšavská jeseň, Poľský rozhlas, Koncertné štúdio Witolda Lutosławského, Varšava, PL
  INTERPRETI: Varšavská komorná filharmónia, Stanisław Winiarczyk (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: 90. jubileum Ladislava Burlasa 2017-04-04 90. jubileum Ladislava Burlasa
  Pálfyho palác, koncert 4.4.2017.

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Xénia Jarová
 • Foto: 90. jubileum Ladislava Burlasa 2017-04-04 90. jubileum Ladislava Burlasa
  Pálfyho palác, koncert 4.4.2017.

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Xénia Jarová
 • Foto: 90. jubileum Ladislava Burlasa 2017-04-04 90. jubileum Ladislava Burlasa
  Pálfyho palác, koncert 4.4.2017.

  Zdroj: Archív Hudobného centra
  Autor: Xénia Jarová

Audio

 • Burlas, Ladislav: Symfónia č. 2


« späť na zoznam Aktualizované: 03. 02. 2020