Profil osobnosti

Foto: Irena Medňanská Zdroj: Archív Hudobného centra

Irena Medňanská

28. 7. 1950 Považská Bystrica

muzikológia, publicistika
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1971
absolutórium Konzervatória v Žiline (hra na akordeóne)
1973 – 1977
Vysoká hudobná škola Franza Liszta  vo Weimare, SRN (hra na akordeóne)
1987 – 1992
doktorandské štúdium v odbore Teória a dejiny hudby na Univerzite Martina Luthera v Halle/Salle (Nemecko)
1988 – 1991
riaditeľka Štátnej filharmónie Košice
1992 – 2009
zastupovala krajiny strednej a východnej Európy v prezídiu Európskej asociácie pre hudobnú výchovu, je národnou koordinátorkou EAS pre Slovensko
1994 – 1997
vedúca Katedry hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove a prodekanka pre zahraničné styky
od 1997
vedúca Katedry hudobnej výchovy Fakulty humanitných a prírodných vied na novozaloženej Prešovskej univerzite v Prešove, od 2004 Katedra hudby
2000
titul doc., habilitovala na Hudobno-tanečnej fakulte VŠMU v Bratislave
2011
titul prof., inaugurovala na Univerzite v Ostrave v odbore Hudobná teória a pedagogika

Jej vedecko-výskumná a publikačná činnosť sa orientuje na hudobnú pedagogiku, komparatívnu hudobnú pedagogiku, hudobnú estetiku, hudobnú sociológiu. V rokoch 2000 – 2011 pôsobila ako učiteľka kontinuálneho vzdelávania učiteľov hudby ZŠ a ZUŠ na Metodicko-pedagogickom centre r. p. Prešov. Od roku 2012 je v tejto vzdelávacej inštitúcii vo funkcii lektora, garanta vzdelávacích programov a recenzenta.

Pôsobila na všetkých typoch umeleckého školstva: na ZUŠ, na Hudobnej škole/Musikschule Nordhausen v Bleicherode v Durínsku (Nemecko), ďalej  na Konzervatóriu v Žiline (1971 – 1973), na učiteľských fakultách, katedrách hudby v Nitre, Žiline a najdlhšie v Prešove (Katedra hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove, 1981 – 1988, od 1991 – ).

Absolvovala študijné pobyty najmä v nemecky hovoriacich krajinách a zrealizovala viac ako 120 prednášok na kongresoch EAS, na univerzitách a vysokých hudobných školách v 16 krajinách Európy (Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Slovinsko, Belgicko, Švédsko, Česká republika).

Je členka Medzinárodnej spoločnosti pre integratívnu hudobnú pedagogiku, členkou výboru Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu, členka medzinárodnej redakčnej rady časopisu “Hudební výchova” (2008) ako aj redakčných rád poľských vedecko-odborných časopisov.

Za svoju prácu a činnosť v prospech rozvoja hudobného školstva získala množstvo ocenení na univerzitnej, krajskej i celoslovenskej úrovni, je držiteľkou čestnej medaile Ministerstva zahraničných vecí Českej republiky za rozvoj spolupráce medzi vysokými školami  v projekte “Most k spolupráci” (2000). K jej najvýznamnejším prácam patria monografie Kinderchormusik aus dem Schaffen slowakischer Komponisten nach 1945 (1993)  a Systematika hudobnej pedagogiky (2010).
Za svoju pedagogickú, publikačnú, medzinárodnú a manažérsku činnosť bolo Curicculum vitae Prof. Medňanskej zaradené do personálnej časti európskeho lexikónu hudobnej pedagogiky (Neues Lexikon der Musikpädagogik, Gustav Bosse Verlag Kassel 2001). K najvyšším oceneniam patrí Veľká medaila sv. Gorazda udelená Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v roku 2012.

Bibliografia

 • Fecsková, Silvia: Za celoživotnú prácu dostala Veľkú medailu sv. Gorazda
  2012 Bardejovské novosti, Bardejov roč. 23, 2012, č. 30, s. 3
 • K jubileu doc. Mgr. art. Ireny Medňanskej, CSc.
  2010 Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 15, 2010, č. 3 – 4
 • Ruščin, Peter: Životné jubileá... Ireny Medňanskej
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 9, s. 4
 • Zacharová, Eva: Mladá päťdesiatnička
  Významná osobnosť hudobnej pedagogiky doc. Mgr. art. Irena Medňanská, CSc., sa dožíva okrúhleho jubilea
  2000 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 10, 2000, č. 23 – 24
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 6 (2000), s. 15)
 • Bednářová, Katarína – Medňanská, Irena: Po potlesku prišli pozvania
  S riaditeľkou Štátnej filharmónie Košice Irenou Medňanskou o turné
  1990 Košický večer, Košice roč. 22, 1990, č. 36 (22. 2.), s. 3
 • Špira, Tomáš – Medňanská, Irena: Sezóna plná zvratov
  Hovoríme s riaditeľkou Štátnej filharmónie v Košiciach Irenou Medňanskou
  1990 Košický večer, Košice roč. 22, 1990, č. 137 (17. 7.), s. 3
 • Hybáčková, Beáta – Medňanská, Irena: Svet akceptuje, mesto zanedbáva
  Hovoríme s riaditeľkou Štátnej filharmónie v Košiciach Irenou Medňanskou
  1989 Východoslovenské noviny, Košice roč. 38, 1989, č. 46 (23. 2.), s. 3
 • Matúš, František – Medňanská, Irena: Súradnice najaktuálnejšej problematiky
  Jubileum Štátnej filharmónie Košice. Pri príležitosti 20. výročia založenia ŠFK hovoríme s jej riaditeľkou
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 8, s. 1, 6
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Systematika hudobnej pedagogiky
  2010 Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2010
  (142 s., 1. vyd.)
 • Hudobná pedagogika na Slovensku, v nemeckej jazykovej oblasti a v celoeurópskom kontexte
  Habilitačná práca + prednáška: Agenda 2000 EÚ a stratégia rozvoja hudobnej pedagogiky na Slovensku
  1999 Vysoká škola múzických umení, Bratislava, Prešov 1999
  (281 s., 1. vyd., s. n.)
 • Kinderchormusik aus dem Schaffen slowakischer Komponisten nach 1945
  1993 Prešov 1993
  (260 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Musikunterricht und Musiklehrerausbildung in der Slowakei
  2017 José A. Rodrigues-Quiles (ed.): Internationale Perspektiven zur Musik(Lehr)ausbildung in Europa. Potsdamer Schriftenreihe zur Musikpädagogik, Universitätsverlag, Potsdam 2017, s. 69 – 88
 • Osobnosť muzikológa, hudobného estetika a psychológa, pedagóga a skladateľa Siegfrieda Bimberga (1927 – 2008)
  2017 25 rokov študijného odboru Estetika v Prešove. Edícia: Studia aestetica XVI, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2017, s. 86 – 108
  (1. vyd., Kopčáková, Slávka – Makky, Lukáš (ed.)
 • Systémovo koncepčná a legislatívna základňa hudobnej pedagogiky na Slovensku po reforme z r. 2008
  2017 Súčasné trendy a perspektívy hudobnej edukácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2017, s. 47 – 89
 • Dve koncepcie ďalšieho vzdelávania učiteľov hudby na Slovensku po reforme v r. 2008
  2016 Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Universitas Catholica Ružomberok, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok roč. XV, 2016, č. 1, s. 76 – 86
 • System kształcenia ustawiczgo nauczycieli w Slowacji
  2016 Na pograniczach. Problemy społeczne i wyzwania dla edukacji, Sanok 2016, s. 207 – 218
  (261 s., 1. vyd., Seria wydawnicza: Na Pograniczach Kultur i Narodów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku)
 • Diferenciácia cieľov a profilu odbornej a vedeckej prípravy učiteľa hudby v kontinuálnom vzdelávaní na Slovensku po reforme v roku 2008
  2016 Teorie a praxe hudební výchovy IV. Zborník príspevků z konference študentů doktorandských a magisterských studií a pedagógů hudebního vzdělávaní zemí V4 v roce 2015 v Praze, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2016, s. 59 – 76
 • The music pedagogy as the scientific disciplne in the systematics of musicology
  2016 Slupsk 2016, s. 105 – 113
  (Wydawnictwo naukowe Akademii Pomorskej w Slupsku)
 • System und Bildungsprogramm der Grund-Kunstschulen im slowakischen Schulwesen
  2016 Transgressions in Artistic Education. Person – Music – Art, Jelenia Góra 2016, s. 165 – 185
  (Karkonoska Państwowa Szkola Wyźsza w Jelenej Górze)
 • Az Eperjesi (Prešov) Egyetem Zene-és Képzömüvészeti Intezét Zenei Tanszékének müvészeti együttesei
  2016 Művészetek kölcsönhatása: tanulmánykötet, Szeged 2016, s. 191 – 202
  (SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék)
 • Visegrad Group in Music Education
  Cooperations and Projects
  2016 European Perspektives on Music Education 5. International Cooperation, Innsbruck-Esslingen-Bern-Belp 2016, s. 173 – 183
  (Helbling Verlag)
 • Estetická výchova v školských vzdelávacích dokumentoch po reforme v roku 2008
  2016 Súčasné hudobnoestetické myslenie na Slovensku v kontexte metodologických problémov estetiky a muzikológie. Edicía: Studia Scientiae Artis II. Ed. Slávka Kopčáková, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2016, s. 155 – 174
  (258 s., 1. vyd.)
 • Hudobno-terapeutické modely v škole ako formy rozvoja osobnosti žiaka
  2016 Hudba a hudobné aktivity na podporu rozvoja osobnosti a kreativity u detí. Zborník vedeckých prác, Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín 2016, s. 60 – 67
  (113 s., 1. vyd.)
 • Hudobná výchova/hudba v systémoch všeobecného vzdelávania v Európe – priestor pre komparatívnu hudobnú pedagogiku
  2015 Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok roč. 14, 2015, č. 1, s. 18 – 29
 • Reflexia na desaťročné pôsobenie prof. Wolfganga Mastnaka na Prešovskej univerzite v Prešove (1991 – 2001)
  2015 Krajčí, Peter – Priesterová, Katarína (ed.): Dimenzia muzikoterapie v praxi, výskume a edukácii [elektronický zdroj]. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Vydavateľstvo IRIS, Bratislava 2015, s. 31 – 46
  (1 CD-ROM)
 • Pedagogika muzyki jako dziedzina naukowa na Slowacji i w Czechach oraz jej odbicie w procesie kwalifikacyjnym
  2015 Michalski, Andrzej (ed.): Ontologia pedagogiki muzyki. Europejskie systemy edukacji muzyk / Ontology of Music Pedagogy. European Systems of Music Education, Gdańsk 2015, s. 233 – 255
  (334 s., 1. vyd., Seria: Pedagogika muzyki. Cechy – aksjologia – systematyka, Wydawnictwo Athenae Gedanenses)
 • A visegrádi országok zenepedagógiai együttműködése
  2015 Madách, Smetana, Dvořák, Janáček: tanulmánykötet, Szeged 2015, s. 101 – 117
  (SZTE JJGYPK)
 • Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva
  2015 Janáčkiana 2014. Sborník z 32. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janáčkiana 2014, konané v Ostravě ve dnech 29. – 30. května 2014, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2015, s. 137 – 144
 • Systematika hudobnej vedy a hudobná pedagogika Jozefa Kresánka v kontexte existujúcich, rovnomenných vedeckých disciplín
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 171 – 182
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)
 • Inštitucionálna a programová spolupráca krajín Vyšehrádskej štvorky v hudobnej pedagogike
  2014 Horizonty umenia 2 [elektronický zdroj]. Zborník z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie, 1. – 31. októbra 2014, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2014, s. 184 – 198
  (1 CD-ROM)
 • Vzdelávanie učiteľov hudobnej výchovy na východnom Slovensku
  Music Teacher’s Educatin in Easter Slovakia
  2014 História, súčasnosť a perspektívy vzdelávania na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove [elektronický zdroj], Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2014, s. 410 – 417
  (1 CD-ROM, Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove, pri príležitosti 65. výročia založenia Pedagogickej fakulty v Prešove, Prešov, 22. – 23. október 2014)
 • Reflexia európskej spolupráce v hudobnej pedagogike a školstve na Slovensku po r. 1990
  2014 Musica viva in schola XXIV. [elektronický zdroj]. Sborník prací z konference, Brno, 21. – 22. 10. 2014, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 2014, s. 13 – 23
 • Dizertačné práce a projekty ako priestor pre realizáciu hudobno-pedagogického výskumu po r. 1990
  2014 Musica et educatio V. [elektronický zdroj]. E-zborník vedeckých príspevkov doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov, Katedra hudby, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2014, s. 15 – 27
  (1 CD-ROM)
 • Changes in the legislation and content of music education in Slovakia, in comprehensive and vocational schools and also in the further music education teacher training
  2014 Theory and practice of music education in schools. Visegrad doctoral forum Prague 2013, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2014, s. 21 – 28
 • Komparácia formálnej edukácie žiakov mladšieho školského veku vo vybraných krajinách vyšehrádskej skupiny
  2014 Kreatywnosc w edukacji muzycznej, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pultusk 2014, s. 31 – 45
 • Profesijná kompetentnosť jubilujúcej storočnej hudobno-pohybovej pedagogičky Boženy Viskupovej
  2014 Kvašňáková, Lenka – Balogová, Beáta (ed.): Sociálny kapitál starnutia – prítomnosť nikdy nestarne. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej 29. novembra 2013 v Prešove, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2014, s. 344 – 353
 • Ksztalcenie nauczycieli muzyki na wydzialach nauczycielskich na Slowacji
  Porównanie zalozeň slowackich z systemem ksztalcenia nauczycieli muzyki w Polsce
  2014 Studia Artystyczne. Nr 2. Sztuka w przestrzeniach współczesności, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katovice 2014, s. 65 – 73
 • Dva hudobno-dramatické projekty, dva naplnené i nenaplnené ciele
  2013 Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 18, 2013, č. 3 – 4, s. 28 – 29
 • Rytmicko-pohybová koncepcia Emila Jaquesa-Dalcroza
  2013 Zdravotnícke listy. Vedecký recenzovaný časopis, Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín roč. 1, 2013, č. 4, s. 55 – 60
 • Akordeónové kvarteto
  2013 Umelecké súbory Prešovskej univerzity v Prešove. Pamätnica k 15. výročiu Rady pre umeleckú činnosť (1998 - 2013), Kónya, Peter – Tarjányi, Viliam – Haľko, Peter (zost.), Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2013, s. 76 – 82
 • Bubák, Peter – Medňanská, Irena: Béla Kéler – život a dielo
  2013 Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, Bardejov, 19. novembra 2012, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2013, s. 33 – 48
  (Medňanský, Karol, ed.)
 • Irena Medňanská, rod. Glogovská
  2013 Ološtiak, Martin (ed.): Osobnosti Filozofickej fakulty v Prešove, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2013, s. 122 – 123
  (246 s., 1. vyd., Edícia: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Humanitný zborník 409/490 č. 17)
 • New school reform in Slovak republic and its repercussion in music education
  2013 International Aspects of Music Education. Vol. 2. Competences, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Gdansk 2013, s. 146 – 153
 • Komparácia kontinuálneho vzdelávania učiteľov hudby a vedeckej prípravy v doktorandskom štúdiu
  2013 Musica et educatio IV [elektronický zdroj]. E-zborník z doktorandskej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 20. – 21. novembra 2012 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2013, s. 14 – 19
  (1 CD-ROM, Procházková, Martina, ed.)
 • Európska dimenzia hudobnej pedagogiky
  2013 Horizonty umenia [elektronický zdroj]. Zborník z vedeckej webovej konferencie s medzinárodnou účasťou, 1. – 31. októbra 2013, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2013
  (1 CD-ROM, 16 s., 1. vyd.)
 • Ladislav Burlas – Tararam – skladba pre mládežnícky spevácky zbor
  2013 Cantus Choralis Slovaca 2012. Zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pazúrik, Milan (ed.), Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2013, s. 19 – 27
 • Reflexia skúseností z realizácie doktorandského štúdia v odbore Didaktika hudby na slovenských vysokoškolských pracoviskách
  2013 Teória a prax hudobnej edukácie [elektronický zdroj]. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2013, s. 13 – 23
  (1 CD-ROM)
 • Zborová tvorba jubilujúcich skladateľov (2011 – 2013) pre mládežnícke zbory
  2013 Cantus Choralis Slovaca 2012. Zborník materiálov z X. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pazúrik, Milan (ed.), Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2013, s. 64 – 77
 • Po stopách Bélu Kélera vo Wiesbadene v roku 2006
  2013 Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, Bardejov, 19. novembra 2012, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2013, s. 70 – 81
  (Medňanský, Karol, ed.)
 • Az egykori felsőmagyarországi zeneszerző Kéler Béla életútja és újbóli besorolása az európai zenei örökségbe
  2013 Mahler – Szkrjabin – Verdi – Korngold: tanulmánykötet, Szeged 2013, s. 35 – 44
  (SZTE JGYPK Műveszéti Intézet Ének-zene Tanszék)
 • Detská zborová tvorba slovenských skladateľov
  2012 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 38, 2012, č. 2, s. 190 – 210
 • Ladislav Burlas – osobnosť hudobnej vedy, pedagogiky, tvorby a kultúry
  2012 Múzy v škole. Odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, etickú a estetickú výchovu, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 17, 2012, č. 3 – 4, s. 38 – 39
 • Personality of composer and conductor Béla Kéler and his repeated inclusion into European cultural context
  2012 SVU and its role in the era of globalisation. Transatlantic collaboration, innovation and preservation, July 1 – 6, 2012 in Žilina, Slovakia. Book of papers, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina 2012, s. 254 – 265
 • 50 rokov vzdelávania učiteľov hudby na východnom Slovensku
  2012 Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy [elektronický zdroj]. Sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012, 31. května a 1. června 2012, Steinmetz, Karel (ed.), Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2012, s. 54 – 61
  (1 CD-ROM)
 • Koordinácia hudobno-pedagogického výskumu v dizertačných prácach
  2012 Musica et educatio III [elektronický zdroj]. Zborník z tretieho ročníka doktorandskej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala 21. – 22. novembra 2011 na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2012, s. 14 – 24
  (1 CD-ROM, Procházková, Martina (ed.)
 • Medzigeneračné interaktívne vzdelávanie v hudbe – reflexia projektu Grundtvig 2
  2012 Medzigeneračné mosty – vstupujeme do roka medzigeneračnej solidarity. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou, 10. novembra 2011 v Prešove, Balogová, Beáta (ed.), Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2012, s. 405 – 415
 • Európsky rámec kľúčových kompetencií ako východisko k novej profesionalite učiteľa hudby na Slovensku
  2012 Mysl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Tom 1. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 534 – 548
 • Roschers, Polyästhetische Konzeption, in der Slowakei fest verankert
  2012 25 Jahre Internationale Gesellschaft für Polyästhetische Erziehung: Erfahrungen – Perspektiven. Hommage an Wolfgang Roscher (1927 – 2002), Musikverlag Bernd Katzbichler, Mníchov 2012, s. 195
  (248 s., 1. vyd., Tagungsband zum 25. Polyaisthesis-Symposion der Internationalen Gesellschaft für Polyästhetische Erziehung an der Universität Mozarteum Salzburg, 2007)
 • Szeged – Prešov: hudobno-pedagogická spolupráca
  2011 Na Pulze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov roč. 4, 2011, č. 1, s. 50
 • Integratívna hudobná výchova v predprimárnej a primárnej edukácii
  2011 Pedagogické rozhľady. Odborno-metodický časopis, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov roč. 20, 2011, č. 2, s. 28
 • Zamyslenie nad poslaním a realizáciou doktorandského štúdia v odbore 1.1.10 Didaktika hudby na Slovensku
  2011 Teorie a praxe hudební výchovy II. Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávání v Praze v roce 2011, Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2011, s. 13 – 20
 • Prierez “Dejinami hudobného vzdelávania od antiky po súčasnosť” nemeckého hudobného pedagóga Karla Heinza Ehrenfortha
  2011 Medňanská, Irena (ed.): De Musica II. Zborník Katedry hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Prešovskej univerzity v Prešove, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2011, s. 50 – 87
 • Motivácia, prístup a realizácia doktorandského štúdia – podnety a skúsenosti z praxe
  2011 Musica et educatio II. Zborník z celoslovenskej konferencie doktorandov, ktorá sa konala na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, 22. – 23. novembra 2010, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2011, s. 20 – 32
  (Procházková, Martina, ed.)
 • Detská zborová tvorba na Slovensku v rokoch 1945 – 1990
  2011 Cantus Choralis Slovaca 2010. Zborník materiálov z IX. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 21. – 23. októbra 2010, Pazúrik, Milan (ed.), Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2011, s. 20 – 28
 • Continuity of folk music traditions in standard and after-school education and in music education studies in Slovak republic
  2011 Music and music education within the context of socio-cultural changes. Proceedings of the 18th EAS congress, 26 – 29 April 2010, Bolu-Turkey, Ankara 2011, s. 326 – 331
 • Masters and doctoral degree studies in music education in the Slovak republic and Poland
  2011 Music Inside and Outside the School. Series: Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft. Volume 21, Peter Lang, Frankfurt am Main 2011, s. 297 – 301
 • Kodejška, Miloš – Lojdová, Jaroslava – Medňanská, Irena – Dymon, Miroslaw – Maczelka, Noémi: Comparative study of music education in Visegrad countries
  2011 19th EAS Conference ISME. European Regional Conference. Conference Programme, 18th – 21th May 2011, Gdansk, Poland, Gdansk 2011, s. 108 – 110
 • Systematika hudobnej pedagogiky Ladislava Burlasa a odraz spoločenských zmien v postavení jednotlivých disciplín
  2010 Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 15, 2010, č. 1 – 2, s. 11 – 13
 • Hudobná pedagogika v systematike hudobnej vedy
  2010 Mezinárodní webový sborník hudební výchovy [elektronický zdroj]. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy V. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti VI, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2010, s. 232 – 252
 • Kompetenčné vzdelávanie učiteľa hudby
  2010 Ruščin, Peter – Medňanská, Irena (ed.): De Musica. Zborník Katedry hudby Prešovskej univerzity v Prešove, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2010, s. 170 – 189
 • Doktorandské štúdium v hudobnej pedagogike na Slovensku a v Poľsku
  2009 Teorie a praxe hudební výchovy. Sborník příspěvků českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávání v Praze v roce 2009, Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2009, s. 14 – 18
 • Súčasné poslanie, potreby hudobnej výchovy a úlohy vysokých škôl pripravujúcich učiteľov hudby cez prismu seminárov krajín V4 v Prahe
  2009 Višegradské semináře Praha 2008. Sborník příspěvků z višegradských hudebních seminářů v Praze v roce 2008, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2009, s. 89 – 91
 • Osobnosť a tvorivý odkaz Eugena Suchoňa na multimediálnych pomôckach a ich využitie v školskej a mimoškolskej praxi
  2009 Chalupka, Ľubomír (ed.): Tvorivý odkaz Eugena Suchoňa v kontexte miesta, doby, vývoja a diela vrstovníkov. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2008, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2009, s. 359 – 378
 • Nové možnosti ďalšieho vzdelávania učiteľov hudby v kontexte s návrhom zákona o pedagogických zamestnancoch
  2009 Etnopedagogické a muzikoterapeutické paradigmy v hudobnej pedagogike [elektronický zdroj]. Zborník z medzinárodnej konferencie, konanej v rámci sympózia k Európskemu roku kreativity a inovácií v Ružomberku, 27. – 30. apríla 2009, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnava, Trnava 2009
  (1 CD-ROM, 1. vyd., Gajdošíková-Zeleiová, Jaroslava, ed.)
 • Aktuálne problémy a možnosti inovácie práce v akademických speváckych zboroch
  2009 Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pazúrik, Milan (ed.), Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2009, s. 102 – 108
 • Polyestetická výchova – koncepcia viacrozmerného zmyslového vnímania
  2008 Studia Aesthetica X. Filozoficko-estetické reflexie posthistorického umenia, Sošková, Jana (ed.), Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2008, s. 458 – 468
 • Hudobno-pedagogická učebnicová a vedecko-odborná literatúra nemeckých vydavateľstiev
  2008 Dni hudobnej výchovy 2007 [elektronický zdroj]. Zborník z 2. ročníka medzinárodnej hudobno-pedagogickej konferencie Dni hudobnej výchovy 2007 v Banskej Bystrici v dňoch 13. a 14. júna 2007, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2008, s. 119 – 128
 • Koncepcia polyestetickej výchovy Wolfganga Roschera a jej adaptácia v hudobnopedagogickej praxi na Slovensku
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 2, s. 245 – 255
 • Ladislav Burlas – systematik slovenskej hudobnej pedagogiky
  2007 Beličová, Renáta (ed.): Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 1. Živá kultúra alebo skanzen?, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina 2007, s. 40 – 47
  (177 s., 1. vyd.)
 • Nové kompetencie učiteľa hudobnej výchovy
  2007 Nauczyciel wobec wczesnej edukacji dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007, s. 40 – 47
 • Die Grund-Kunstschule im slowakischen Schulwesen
  2007 Communicating Diversity: Musik lehren und lernen in Europa. Festschrift für Franz Niermann. Hrsg. von Malmberg, Isolde – Wimmer, Constanze, Vißner-Verlag, Augsburg 2007, s. 137 – 141
 • Covert forms of liquidation or “downsizing” of music education in kindergartens and 1st level of elementary schools
  2007 Everything depends on a good beginning (Jan Ámos Komenský). Compendium of the 2005 EAS European Music Congress in Prague, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2007, s. 165 – 169
 • Európska dimenzia hudobnej pedagogiky
  2006 Hudební výchova. Časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha roč. 14, 2006, č. 1, s. 1 – 4
 • Muzikaľnaja pedahohika i Jevropa
  2006 Muzičnae i teatraľnae mastactva: problemy, vykladannja 2006, č. 1 (15), s. 8 – 9
 • Werte im neuen Kultur- und Schulwesen in der Slowakei
  2006 Musikerziehung 2006, č. 1, s. 74 – 77
 • Adaptácia “Návrh koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom vzdelávaní” aj pre učiteľov umeleckých škôl
  2006 Fridman, Libor (ed.): Ako ďalej v hudobnej výchove 2 [elektronický zdroj]. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2006
 • System der Grund-Kunstschulen im slowakischen Schulwesen
  2006 Sokrates. Dokumentation II. Grundvig 2. Lernpartnerschaften 2006, s. 83 – 91
 • Musikpädagogische Perspektiven polyästhetischer Erziehung in der Slowakei
  2006 Polyästhetik und Bildung. Öffnungen. Band 4. Hrsg. von Schwarzbauer, Michaela, Peter Lang, Frankfurt am Main 2006, s. 139 – 147
 • Polyestetická výchova a integratívna hudobná pedagogika – súčasné koncepcie výchovy človeka k umeniu a k hudbe
  2006 Koncepcje pomocy czlowiekowi w teorii i praktyce. Frączek, Zofia – Szluz, Beata (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 143 – 154
 • Hudobná pedagogika v európskom kontexte
  2006 Edukacja wobec wyzwań i zadań wspólczesności i przyszlości. Strategie rozwoju, Szempruch, Jolanta (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006, s. 186 – 198
 • Hudba v rodine – tradície a súčasnosť
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 3 – 4, s. 417 – 430
 • Akordeón v študijnom programe "hudobná výchova"
  2005 Harmonikár. Časopis SZaH 2005, č. 4, s. 2 – 4
 • Optimálne riešenie hudobného profesionálneho vzdelávania na stredoškolskom stupni
  2005 Retrospektíva a perspektívy v edukácii. 1. diel. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11. – 12. novembra 2004, Szórádová, Eva (ed.), Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2005, s. 538 – 543
  (624 s., 1. vyd., +1 CD-ROM)
 • Hudobná pedagogika a Európa
  2005 Ličnosť i muzyka. Materialy IV meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii, 19 – 20 dekabrja 2005, Minsk 2005
  (Belorusskij gosudarstvennyj pedagogičeskij universitet imeni Maksima Tanka)
 • Die Volkskultur – Träger slowakischer Identität
  2005 Musikpädagogik nachgefragt. Ideologie und Identität in Europa. Festschrift anlässlich der 25. Tagung internationalen Arbeitsgemmeinschaft Musikpädagogik in den südlichen Ländern Europas (ArGe Süd), 2003 in Bozen/Südtirol. Hrsg. von Josef Sulz, Verlag Mueller-Speiser, Salzburg 2005, s. 201 – 204
  (vom 28. bis 31. August 2003)
 • Musikpädagogik in der Slowakei – ein historischer Abriss
  2005 Musikpädagogik nachgefragt. Ideologie und Identität in Europa. Festschrift anlässlich der 25. Tagung internationalen Arbeitsgemeinschaft Musikpädagogik in den südlichen Ländern Europas (ArGe Süd), 2003 in Bozen/Südtirol. Hrsg. von Josef Sulz, Verlag Mueller-Speiser, Salzburg 2005, s. 91 – 100
  (vom 28. bis 31. August 2003)
 • Hudobná pedagogika v celoeurópskom kontexte
  2005 Múzická umění (hudba a zpěv). Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání, Dvořák, Václav (ed.), Národní ústav odborného vzdělávání, Praha 2005, s. 11 – 21
 • Hudba 20. storočia v školskej praxi v nemecky hovoriacich krajinách
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 4, s. 607 – 620
 • Hudební výchova v systému základního školství na Slovensku (1)
  2004 Hudební výchova. Časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha roč. 12, 2004, č. 4, s. 55 – 58
 • Karol Petróczi – syntéza zbormajstra a koncertného majstra
  2004 Cantus Choralis Slovaca 2004. Zborník materiálov zo VI. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 9. – 11. septembra 2004, Pazúrik, Milan (ed.), Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2004, s. 123 – 127
 • Českí umelci a ich tvorba v dramaturgii Štátnej filharmónie Košice
  2004 Česká hudba 2004. Osobnosti, instituce, vědecké, umělecké a hudebněpedagogické aktivity. Sborník z 27. ročníku muzikologické konference Janáčkiana (Ostrava 24. a 25. května 2004), Divadelný ústav, Praha 2004, s. 167 – 175
 • Medňanská, Irena – Stöger, Christine: Lifelong Development in Beispielen – Leseproben aus einer Interviewserie
  2004 Musiklernen – ein Leben lang: Materialien zu Weiterbildung lifelong development. Hrsg. von Niermann, Franz – Wimmer, Constanze, Universal Edition, Viedeň 2004, s. 33 – 42
 • Existuje európska hudobná pedagogika? Kultúrna politika EÚ – zakotvenie v Maastrichtskej zmluve
  2004 Hudební pedagogika a výchova – minulost, přítomnost a budoucnost. Sborník referátů z konference konané v Olomouci v dnech 21. – 22. listopadu 2002, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2004, s. 36 – 45
  (e-Pedagogium [elektronický zdroj], nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol, č. 1 [mimoriadne] (2003)
 • Problematika vzťahu detí a mládeže k artificiálnej hudbe
  2003 Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 8, 2003, č. 3 – 4, s. 30 – 31
 • Kodejška, Miloš – Medňanská, Irena – Fric, Tomáš: Některé současné trendy v naší a evropské hudební pedagogice [elektronický zdroj]
  2003 Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2003
  (1 CD-ROM)
 • Detská zborová tvorba Milana Nováka
  2003 Cantus Choralis Slovaca 2002. Zborník materiálov z V. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pazúrik, Milan (ed.), Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2003, s. 57 – 69
 • Hudobná pedagogika v nemeckej jazykovej oblasti
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 2, s. 211 – 238
 • System der Grund-kunstschulen im slowakischen Schulwesen
  2002 Glasbeno-pedagoški zbornik. Zvezek 4. Akademije za glasbo v Ljubljani, Ľubľana 2002, s. 85 – 94
  (Vydavateľstvo Univerza)
 • Das System der Grundkunstschulen im slowakischen Schulwesen
  2002 Musik im Diskurs. Band 17. Allgemein bildende Schule und Musikschule in europäischen Ländern. Hrsg. von Siegmund Helms, Gustav Bosse Verlag, Kassel 2002, s. 129 – 138
  (Gesellschaft für Musikpädagogik des Verbandes der Musikpädagogen)
 • Úvahy o stratégii ďalšieho rozvoja vyučovania hudby na Slovensku
  2001 Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis. Studia art et sport: hudobná výchova, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov roč. 1, 2001, s. 6 – 19
 • K jubileu Evy Zacharovej
  2001 Cantus Choralis Slovaca 2001. Zborník materiálov zo IV. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pazúrik, Milan (ed.), Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2001, s. 57 – 59
 • Pedagogicko-umelecké vzdelanie pre maturantov (absolventov) konzervatória a jeho absencia v štruktúre vysokého školstva v SR
  2001 Fórum pedagogiky 2001. Sekcia odborného vzdelávania [príspevky z celoštátnej vedeckej konferencie, Budmerice, 2. – 3. októbra 2000], Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava 2001, s. 130 – 139
  (163 s., 1. vyd.)
 • Hudobnovýchovný proces v kontexte spoločensko-sociálnych premien súčasnej školy
  2001 Musica viva in schola XVII. Sborník prací z konference, 17. – 20. 10. 2000, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno 2001, s. 94 – 103
 • Referendariát – forma praxe v nemeckom systéme vzdelávania učiteľov
  2001 Hudobno-pedagogické interpretácie 6. Zborník referátov prednesených na vedecko-pedagogickej konferencii “Hudobná pedagogika v kontexte doby” – Diagnóza stavu a hľadanie východísk, Vereš, Jozef (ed.), Pedagogická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2001, s. 203 – 208
 • Innovation and tradition
  2001 Globalizácija un identitáte: Eiropas konference muzikas izglitiba, Riga 2001
  (Musica Baltica)
 • Musikpädagogik als Brücke zwischen Menschen in Europa – Prešov
  2001 Brücken der Geschichte – Brücken der Erfahrung. 50 Jahre Verband Deutscher Schulmusiker e. V., 4. – 7. November 1999, Weimar, Hrsg. von Hans Bässler, Hannover 2001, s. 95 – 97
  (Institut für Musikpädagogische Forschung der Hochschule für Musik und Theater, Hannover)
 • Rozpor medzi pedagogicko-umeleckými požiadavkami a reálnymi možnosťami v príprave učiteľov hudby
  2001 Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien (riziká, problémy, perspektívy), Liba, Jozef – Dargová, Jarmila – Ferencová, Janka (ed.), Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2001, s. 76 – 80
 • Viedenský modul rakúsko-slovenskej spolupráce pre učiteľov hudobnej výchovy
  2000 Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 5, 2000, č. 3, s. 24 – 25
 • Glazbena pedagogija kao visokoškolski predmet u Slovačkoj
  2000 Tonovi Zagreb. Časopis glazbenih pedagoga, Záhreb roč. 36, 2000, č. 15, 2, s. 87 – 89
 • Die Europäische Arbeitsgemeinschaft Schulmusik (EAS)
  Bericht über die bisherige Arbeit und Perspektiven für die Zukunft
  2000 Musik im Diskurs. Band 15. Musikpädagogik zwischen Regionalisierung, Europäisierung und Globalisierung, Gustav Bosse Verlag, Kassel 2000, s. 128 – 131
 • Hudobná kultúra a odborné školstvo v Prešove
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 4, s. 486 – 496
 • Hudobná pedagogika v celoeurópskom kontexte a význam jej inštitucionálneho zázemia pre Slovensko
  1999 Škola a učiteľ v treťom tisícročí. Zv. 3 [Európa v treťom tisícročí]. Zborník z vedeckej konferencie MEDACTA ’99, Nitra, 9. – 11. júna 1999, Nitra 1999, s. 54 – 60
  (234 s., 1. vyd.)
 • Detská zborová tvorba Eugena Suchoňa
  1999 Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, 26. – 28. novembra 1998, Pazúrik, Milan (ed.), Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1999, s. 24 – 28
 • Jugendkulturen in einem postkommunistischen Staat, in der slowakischen Republik
  1999 Musik & Jugend. Neue Jugendkulturen, eine musikpädagogische Herausforderung. Arbeitsgemeinschaft der Musikerzieher Österreichs, 5. Internationaler AGMÖ-Bundeskongress, 20. bis 23. Oktober 1998, BORG Bad Radkersburg. Bericht, AGMÖ – Arbeitsgemeinschaft Musikerziehung Österreich, Viedeň 1999, s. 54 – 55
 • Glasbena vzgoja na splošnih in umetnostnih šolah ter izobraževanje učiteljev glasbe na Slovaškem
  1998 Glasba v šoli: revija za glasbeni pouk v osnovnih in srednjih šolah, za glasbene šole in zborovstvo, Ľubľana roč. 4, 1998, č. 3 – 4, s. 1 – 6
 • Vysokoškolské pedagogicko-umelecké štúdium pre učiteľov hudobného odboru ZUŠ
  1998 Perspektívy rozvoja vzdelanosti v Prešovskom kraji v kontexte spoločenských premien a pri vstupe do 21. storočia. Zborník z vedeckej konferencie, konanej v dňoch 5. – 6. februára 1998, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 1998, s. 314 – 318
 • Was ist ein Lehrplan? Brauchen wir Lehrpläne?
  Reflexionen aus einer osteuropäischen Perspektive
  1998 EAS Conference: Moving from Teaching to Learning – Music Education in a Changing World = der Wandel vom Lehren zum Lernen. Musikerziehung in einer sich ändernden Welt, Stockholm, 1998, Edition Reimers, Štokholm 1998, s. 23 – 28
 • Učebnice, kapitoly v učebniciach
 • Kodejška, Miloš – Medňanská, Irena – Fric, Tomáš (ed.): Některé současné trendy v naší a evropské hudební pedagogice
  2003 Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha 2003
 • Lipták, Teodor – Medňanská, Irena: Hra na klavíri. 1. diel Hra z listu
  Učebné texty pre študentov odboru hudobná výchova Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov
  1987 Pedagogická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prešov 1987
  (142 s., 1. vyd.)
 • Lipták, Teodor – Medňanská, Irena: Hra na klavíri. 2. diel Čítanie a hra partitúr
  Učebné texty pre študentov odboru hudobná výchova Učiteľstvo všeobecnovzedlávacích predmetov
  1987 Pedagogická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Prešov 1987
  (287 s., 1. vyd.)
 • Editorská činnosť
 • Kačkovičová, Veronika – Medňanská, Irena (ed.): Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu, jej vývoj, funkcia, úlohy a prínos pre Slovensko [elektronický zdroj]
  2014 Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2014
  (92 s., 1. vyd., 1 CD-ROM)
 • Medňanská, Irena (ed.): De Musica II
  Zborník Katedry hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
  2011 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2011
  (352 s., 1. vyd., Edícia: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis, Hudobno-pedagogický zborník č. 1, AFPh UP 323/404)
 • Ruščin, Peter – Medňanská, Irena (ed.): De Musica
  Zborník Katedry hudby Prešovskej univerzity v Prešove
  2010 Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2010
  (304 s., 1. vyd.)
 • Medňanská, Irena (ed.): Čurilla, Štefan: Jozef Grešák. Hľadanie hudobného tvaru a času
  [venované 100. výročiu narodenia skladateľa]
  2007 Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2007
  (123 s., 1. vyd.)
 • Matúš, František – Medňanská, Irena – Zacharová, Eva (ed.): Štýlotvorné prvky vo vokálnej a inštrumentálnej hudbe 16. – 18. storočia
  Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Prešov, 5. júla 2002
  2003 Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2003
  (129 s., 1. vyd., Edícia: Vedecké spisy o hudbe. Zv. 5)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Pro Musica Nostra Sarossiensi
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 7 – 8, s. 15
 • Reprezentanti českej a slovenskej hudobnej kultúry vo svete
  2019 Hudobný život roč. 51, 2019, č. 3, s. 7
 • Medňanská, Irena – Mihalov, Kamil – Boroš, Tomáš – Kavec, Adam – Medňanský, Karol – Langsteinová, Eva: Anketa o stave hudobnej kultúry a hudobnej edukácie na Slovensku
  2013 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 39, 2013, č. 3, s. 283 – 291
  (spracovala: Alena Čierna)
 • Živjó po “Moste k spolupráci”
  2013 Hudební výchova. Časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha roč. 21, 2013, č. 2, s. 36
 • Jubilant Ladislav Burlas – osobnosť hudobnej vedy, pedagogiky, tvorby a kultúry
  2012 Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 17, 2012, č. 3 – 4, s. 38 – 39
 • Speváčka Ida Kirilová zanechala hlbokú stopu: reprezentovala slovenskú operu vo svete
  2009 Prešovský Korzár, Prešov roč. 12, 2009, č. 169 (23. 7.), s. 14
 • Diváci ocenili dramaturgiu Hudobného leta
  2008 My – Trenčianske noviny, Trenčín roč. 49, 2008, č. 34, s. 6
 • Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach
  63. ročník, 26. júla – 15. augusta, ABA agency, Musicfest, Trenčianske Teplice, a. s.
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 9, s. 6
  (Storočnica Eugena Suchoňa)
 • Visegradské stretnutia hudobných pedagógov riešili závažné problémy hudobnej edukácie
  2008 Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 13, 2008, č. 2, s. 28 – 29
 • Akademické komorné koncerty už po štvrtýkrát
  2008 Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov roč. 12, 2008, č. 1, s. 21
 • Učiteľ hudby v centre pozornosti letného seminára krajín V4 v Prahe
  2007 Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 12, 2007, č. 3 – 4, s. 26 – 27
 • Štúdium učiteľstva hudby bolo v centre pozornosti letného seminára
  2007 Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov roč. 11, 2007, č. 4, s. 11
 • Odštartoval európsky sieťový program Comenius C3
  2007 Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov roč. 11, 2007, č. 2, s. 12
 • Vzácne jubileum
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 5, s. 29
  (85. výročie vzniku Speváckeho zboru slovenských učiteľov, Slávnostný koncert: 8. apríla, Evanjelický kostol v Trenčíne)
 • Predslov
  2006 Slovo a hudba ako štrukturálno-architektonický celok hudobného myslenia 17. – 18. storočia. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, 23. – 25. novembra 2005 v Prešove, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2006, s. 7 – 8
 • Diplomové koncerty – špecifická časť diplomovej práce študentov Katedry hudby FHPV PU [úvodná časť]
  2005 Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov roč. 9, 2005, č. 2, s. 20
 • Torysa zaujala na Akademickej Nitre
  2004 Prešovský denník Korzár, Prešov roč. 6, 2004, č. 166 (20. 7.), s. 2
 • ZUŠ-ka je aj kultúrnou inšitúciou
  2004 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 54, 2004, č. 4, s. 12
 • Jubileá... Peter Krbaťa
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 9, s. 5
  (doc. PhDr. Peter Krbaťa, CSc. – hudobný psychológ, 60-te výročie narodenia)
 • Osobnosti, udalosti
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 1, s. 12
  (Musica historica Prešov, Karol Medňanský – umelecký vedúci, koncerty: Poľsko)
 • U šustra pod šmikňou
  2004 Prešovský večerník, Prešov roč. 15, 2004, č. 3519, s. 8
 • Slovo na úvod
  2004 Vademecum musicae: hudobná náuka, intonácia, rytmus, Metodicko-pedagogické centrum, Prešov 2004, s. 3 – 4
 • Hudobní pedagógovia sa zídu vo Viedni
  2003 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 53, 2003, č. 14, s. 12
 • Európsky hudobno-pedagogický kongres vo Viedni
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 4, s. 48
  (Kongres EAS – Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu, 8. – 11. mája 2003, Viedeň)
 • Kongres zbormajstrov
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 12, s. 6
  (október, 2003, Zeillern, Dolné Rakúsko, kongres zbormajstrov amatérskych zborov z Rakúska, Čiech a Slovenska)
 • Višegrádske Te Deum
  2003 Prešovský večerník, Prešov roč. 14, 2003, č. 3246, s. 4
 • Slovensko-nemecký kontaktný seminár
  2003 Socrates. Bulletin Národnej kancelárie SOKRATES v SR 2003, č. 7, s. 11 – 12
 • Príhovor
  2003 Dirigentské kurzy pre mladých zbormajstrov: hudbou k radosti a priateľstvu, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2003, s. 1
 • Česko-slovenské kolo SVOUČ v umělecké interpretaci
  2002 Česká beseda. Měsíčník Čechů, Moravanů a Slezanů na Slovensku roč. 8, 2002, č. 9, s. 8
 • Výrazný umelecký úspech
  2002 Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, Prešov roč. 6, 2002, č. 4 – 5, s. 23
 • Veľkonočný koncert súboru MUSICA HISTORICA Prešov
  2002 Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, Prešov roč. 6, 2002, č. 1 – 2, s. 23
 • Spevácky zbor ako ojedinelý úkaz?
  2002 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 52, 2002, č. 12 (21. 3.), s. 12
 • Najväčšou odmenou pre Lagunu bol potlesk
  2002 Prešovský denník Korzár, Prešov roč. 4, 2002, č. 27 (1. 2.), s. 2
 • Prešovskí vysokoškoláci úspešní
  2002 Prešovský denník Korzár, Prešov roč. 4, 2002, č. 166 (19. 7.), s. 2
 • Nové možnosti akordeónovej interpretácie
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 9, s. 5, 10
  (jún, 2002, akordeónový musette festival pre deti a mládež, Rajecké Teplice, venovaný pamiatke Michaela Ganiana, akordeónového virtuóza)
 • Ocenenie v tvrdej konkurencii
  2002 Spravodajca Žilinskej univerzity, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina roč. 20, 2002, č. 5, s. 4
 • V Sabinove u Žida
  2002 Prešovský večerník, Prešov roč. 13, 2002, č. 3017, s. 2
 • Pečať kvality
  Potlesk a uznanie pre jubilanta – spevácky zbor Laguna
  2002 Prešovský večerník, Prešov roč. 13, 2002, č. (1. 2.), s. 4
 • Učiteľská mobilita programu Socrates – Erasmus medzi univerzitou Lüneburg/Nemecko a Prešovskou univerzitou
  2002 Socrates. Bulletin Národnej kancelárie SOKRATES v SR 2002, č. 5, s. 9 – 10
 • Irena Medňanska, Prešov/Slowakei
  2002 Warum nicht Musik?! Wege zu Mensch und Gesellschaft, 11. – 14. Oktober 2001, Toblach/Südtirol, Bozen 2002, s. 73 – 74
  (Institut für Musikerziehung in deutscher und ladinischer Sprache)
 • Stretnutie susedov
  2001 Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 6, 2001, č. 4, s. 24 – 25
 • Medzi globalizáciou a identitou
  Kongres Európskej asociácie pre školskú hudobnú výchovu v lotyšskej Rige
  2001 Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 6, 2001, č. 3, s. 28 – 29
 • Mastnak je trojnásobným kandidátom vied
  2001 Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, Prešov roč. 5, 2001, č. 1 – 2, s. 17
 • Akademická Banská Bystrica
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 9, s. 20
  (9. ročník medzinárodného súťažného festivalu vysokoškolských speváckych zborov, 28. júna – 1. júla 2001, Banská Bystrica, organizátor: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
 • Hudobná pedagogika medzinárodne
  Kongres EAS v Rige
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 10, s. 6
  (EAS – Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu)
 • Deti píšu Bohu
  Dotyky s tvorivými aktivitami Juraja Hatríka
  2001 Prešovský večerník, Prešov roč. 12, 2001, č. 2737 (28. 5.), s. 4
 • Jubileum ženského speváckeho zboru Iuventus paedagogica
  2001 Cantus Choralis Slovaca 2001. Zborník materiálov zo IV. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Pazúrik, Milan (ed.), Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2001, s. 124 – 128
 • Projekt Most ke spolupráci 2000
  2000 Česká beseda. Měsíčník Čechů, Moravanů a Slezanů na Slovensku roč. 6, 2000, č. 5, s. 11
 • Umelecká podoba Exupéryho Malého princa
  2000 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 50, 2000, č. 33, s. 12
 • Gitarový festival Giraltovce 2000
  2000 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 50, 2000, č. 21 (25. 5.), s. 12
 • Renesancia hudobnopedagogickej koncepcie Carla Orffa na Slovensku
  2000 Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 5, 2000, č. 1, s. 25 – 26
 • Rakúsko-slovenská bilaterálna spolupráca pre učiteľov hudobnej výchovy
  2000 Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 5, 2000, č. 1, s. 23 – 24
 • Tvorivosť a dynamizmus jubilantky
  2000 Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, Prešov roč. 4, 2000, č. 6, s. 15
 • Čo by nemalo chýbať v novom vysokoškolskom zákone
  2000 Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, Prešov roč. 4, 2000, č. 6, s. 8
 • Životné jubileá... Evy Zacharovej
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 9, s. 4
  (Eva Zacharová – zbormajsterka)
 • Muzikologická konferencia v Prešove
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 12, s. 3
  (24. – 25. októbra 2000, Prešov, konferencia na tému: Duchovná hudba v premenách času, Ústav hudobnej vedy SAV, SMA pri SHÚ, Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity)
 • V Giraltovciach zneli čarovné tóny strún sladkého dreva
  2000 Prešovský denník, Prešov roč. 2, 2000, č. 79, s. 7
 • Talenty zo Sabinova privítali nový rok koncertom
  2000 Prešovský korzár, Prešov roč. 2, 2000, č. 5, s. 4
 • Vianočná hudba v Sabinove
  2000 Prešovský korzár, Prešov roč. 2, 2000, č. 2, s. 4
 • Kontakty s Prahou
  Projekt Most k spolupráci 2000
  2000 Prešovský večerník, Prešov roč. 11, 2000, č. 4 – 5, s. 6
 • Gitarový festival Giraltovce 2000
  Druhý ročník festivalu v hre na klasickej gitare
  2000 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 10, 2000, č. 19
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 5 (2000), s. 8)
 • Camerata academica: komorné súbory Prešovskej univerzity
  2000 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 10, 2000, č. 15
  (Príloha Etuda, roč. 6, č. 4 (2000), s. 13)
 • Camerata academica
  Zo života komorných telies Prešovskej univerzity
  1999 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 9, 1999, č. 15
  (Príloha Etuda, roč. 5, č. 4 (1999), s. 14)
 • Evropský summit hudebních pedagogů v Stockholmu
  1999 Hudební výchova. Časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Praha roč. 7, 1999, č. 1, s. 14
 • Koncepcia ZUŠ – jedinečný príspevok Slovenska do európskeho systému umeleckého vzdelávania
  1999 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 49, 1999, č. 33, s. 12
 • Trenčianske Teplice po festivale
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 9, s. 26 – 27
  (54. ročník, Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach, 1999)
 • Medzinárodné hudobno-pedagogické aktivity na sklonku roka 1998
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 1 – 2, s. 43
  (5. ročník Medzinárodného spolkového kongresu rakúskej Asociácie hudobných pedagógov, október, 1999, Bad Radkersburg)
 • “Most k spolupráci”: hudobná spolupráca medzi Univerzitou Karlovou v Prahe a Prešovskou univerzitou v Prešove
  1999 Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, Prešov roč. 3, 1999, č. 5 – 6, s. 21
 • Spomienky na kráľa valčíkov
  1999 Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, Prešov roč. 3, 1999, č. 3 – 4, s. 18
 • Mohla to vyriešiť verejná generálka
  Slávnostný koncert bol pre občana nedostupný
  1999 Prešovský večerník, Prešov roč. 10, 1999, č. 2267, s. 5
 • V zajatí klavírnej hudby
  1998 Prešovský večerník, Prešov roč. 9, 1998, č. 52, s. 5
 • “Neušli” záujmu holandských novinárov: vysokoškoláci obstáli v medzinárodnej konkurencii
  1998 Prešovský večerník, Prešov roč. 9, 1998, č. 150, s. 4
 • Život naplnil hudbou
  Zomrel doc. PhDr. Juraj Kosťuk, vysokoškolský pedagóg, zbormajster, účastník protifašistického odboja
  1998 Prešovský večerník, Prešov roč. 9, 1998, č. 133, s. 4
 • Ocenenie za fašiangy
  Torysa sa hotuje do Holandska
  1998 Prešovský večerník, Prešov roč. 9, 1998, č. 129, s. 4
 • V Štokholme opäť konferencia Európskej asociácie pre hudobnú výchovu
  1998 Technológia vzdelávania. Vedecko-pedagogický časopis, Nitra roč. 6, 1998, č. 7, s. 11
 • Slovensko-rakúske hudobno-pedagogické aktivity
  1998 Technológia vzdelávania. Vedecko-pedagogický časopis, Nitra roč. 6, 1998, č. 2, s. 5 – 6
 • Stretnutie susedov III
  1998 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 48, 1998, č. 7, s. 12
 • Koncertné drobnosti z regiónu
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 8, s. 11
 • Ohlas na článok
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 23 – 24, s. 2
 • Orff stále aktuálny
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 2, s. 10
  (3. medzinárodné stretnutie hudobných pedagógov, Carl-Orff-Stiftung Mníchov, 1997)
 • Jubileum AGMÖ
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 2, s. 10
  (Asociácia hudobných pedagógov Rakúska, október, 1997, 50-ročné jubileum)
 • Potrebujeme učebné osnovy?
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 12, s. 1, 11
  (EAS – Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu, konferencia EAS na tému Hudobná výchova: Most k európskej integrácii, Prešov, 1996, Štokholm, máj, 1998, téma: Prechod od vyučovania k učeniu – hudobná výchova v meniacom sa svete)
 • Úspešná vedecká a umelecká prezentácia
  1998 Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, Prešov roč. 2, 1998, č. 5 – 6, s. 17
 • Hudba náplňou jej života
  1998 Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, Prešov roč. 2, 1998, č. 3 – 4, s. 5
 • Vianočné koncerty
  1998 Prešovská univerzita. Periodikum akademickej obce Prešovskej univerzity, Prešov roč. 2, 1998, č. 1 – 2, s. 14
 • Musikerziehung und Musiklehrerausbildung in der Slowakei
  1998 EAS – Newsletter 1998, č. 4
 • Prešovskí “warchalovci”
  Na zajtrajšom koncerte PHJ muzikanti od Vltavy
  1997 Prešovský večerník, Prešov roč. 8, 1997, č. 214 (11. 11.), s. 4
 • Camerata academica
  Sláčikový orchester z Prešova
  1997 Národná osveta, Národné osvetové centrum, Bratislava roč. 7, 1997, č. 16
  (Príloha Etuda, roč. 3, č. 3 (1997), s. 9)
 • Rok slovenskej hudby v Prešove
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 4, s. 5
  (Prešovská hudobná jeseň, 31. ročník, Juraj Hatrík: Svetlo – Sonata, cantata..., premiéra diela, Milan Novák: Retrospektívy pre flautu, klavír štvorručne a sláčiky, premiéra diela)
 • Slávni rodáci svojmu mestu
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 19, s. 7
  (celoročné oslavy k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Prešov)
 • Interpretačné umenie na vidieku
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 17, s. 11
  (Boaz Sharon – klavír (USA), koncert: 11. júla 1997, Valaliky, okres Košice-Vidiek)
 • Hudobná výchova: Most k európskej integrácii?
  1996 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 46, 1996, č. 34, s. 12
 • Hudobná výchova: Most k európskej integrácii?
  1996 Technológia vzdelávania. Vedecko-pedagogický časopis, Nitra roč. 4, 1996, č. 8, s. 13 – 14
 • Životné jubileum Františka Matúša
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 18, s. 8
  (František Matúš – pedagóg, muzikológ, vydavateľ)
 • Ožila hudba Mikuláša Moyzesa
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 4, s. 15
  (Mikuláš Moyzes – skladateľ)
 • Moyzesov hudobný rok v Prešove
  1995 Slovenské národné noviny, Matica slovenská, Martin roč. 6 (10), 1995, č. 3 – 4, s. 12
 • Európsky dialóg v hudobnej výchove
  1995 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 45, 1995, č. 38, s. 12
 • Hudobno-pedagogický výskum na Slovensku v európskej konfrontácii
  1995 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 45, 1995, č. 30, s. 12
 • Mladí Slovenska
  Súťaž žiakov stredných pedagogických škôl
  1995 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 45, 1995, č. 22, s. 8
 • Tretí medzinárodný akordeónový seminár
  1995 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 45, 1995, č. 2, s. 12
 • Prezentácia výsledkov hudobno-pedagogického výskumu
  1995 Technológia vzdelávania. Vedecko-pedagogický časopis, Nitra roč. 3, 1995, č. 8, s. 13
 • Pedagogický kongres v Innsbrucku
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 16 – 17, s. 7
  (kongres hudobno-pedagogických aktivít učiteľov hudby zo všetkých typov škôl v Rakúsku, Innsbruck, organizátor: Asociácia učiteľov hudby Rakúska)
 • Hudobno-pedagogický výskum v Európe
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 10, s. 3
  (I. kongres hudobných pedagógov európskych univerzít a vysokých škôl, 2. – 5. marca 1995, Nemecko)
 • Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu
  1995 Múzy v škole. Časopis pre hudobnú, výtvarnú a estetickú výchovu, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 1, 1995, č. 1, s. 21 – 22
 • Časom zaviate, no stále živé
  Premiéra Spevohry Divadla Jozefa Záborského v Prešove
  1994 Práca roč. 49, 1994, č. 7 (11. 1.), s. 5
 • Vianočná cena primátora
  1994 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 44, 1994, č. 3 (20. 1.), s. 12
 • Odišli z našich radov
  1994 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 44, 1994, č. 28 (25. 8.), s. 11
 • Hudobná výchova medzinárodne
  1994 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 44, 1994, č. 11, s. 12
 • Spomienka na Mikuláša Moyzesa
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 8, s. 2
  (spomienkové oslavy, pri príležitosti 50. výročia úmrtia slovenského hudobného skladateľa Mikuláša Moyzesa (1872 – 1944), Moyzesov hudobný rok, od 6. decembra 1993 – 6. decembra 1994)
 • Moyzesov hudobný rok
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 6, s. 2
  (pri príležitosti 50. výročia úmrtia slovenského hudobného skladateľa Mikuláša Moyzesa, Moyzesov hudobný rok, od 6. decembra 1993 – 6. decembra 1994)
 • O hudobnej výchove v celoeurópskom kontexte
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 5, s. 8
  (kongres EAS – Európska asociácia pre školskú hudobnú výchovu, január, 1994, Leuven, Belgicko)
 • Ako ďalej v non-profit organizáciách
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 3, s. 2
  (týždenný seminár Management v non-profit organizáciách, november, 1993, Dolná Krupá, organizátor: Slovenská hudobná rada)
 • Ešte raz o hudobnej výchove
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 22, s. 12
  (Výročné zasadnutie Európskej hudobnej rady v rámci Bratislavských hudobných slávností, 7. – 9. októbra 1994, Bratislava)
 • Ako improvizovať
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 2, s. 8
  (týždenný prednáškový pobyt prof. Eva Roscher – pedagóg, klavír (improvizácia), Vysoká škola hudobná a dramatická Mozarteum, Salzburg, organizátor: Asociácia učiteľov hudby Slovenska)
 • Celoeurópska charta hudobnej výchovy
  1994 Bibiana roč. 2, 1994, č. 4, s. 51 – 52
 • Karnevalová noc v Prešove
  Spevoherná premiéra v jubilejnej sezóne
  1993 Práca roč. 48, 1993, č. 297 (21. 12.), s. 5
 • Na úvod sezóny
  Prešovský aukčný kabaret
  1993 Práca roč. 48, 1993, č. 245 (20. 10.), s. 5
 • Na linke Prešov-Wels
  Zavŕšenie umeleckej kooperácie
  1993 Práca roč. 48, 1993, č. 184 (10. 8.), s. 7
 • Lapšanský s bravúrnou virtuozitou
  1993 Prešovský večerník, Prešov roč. 4, 1993, č. 193 (2. 11.), s. 2
 • Zem spieva
  1993 Prešovský večerník, Prešov roč. 4, 1993, č. 167 (24. 9.), s. 3
 • Dirigent miláčikom publika
  Prešovská spevohra hosťovala cez prázdniny v rakúskom Welse
  1993 Prešovský večerník, Prešov roč. 4, 1993, č. 141 (18. 8.), s. 2
 • V znamení medzinárodnej kultúry
  1993 Prešovský večerník, Prešov roč. 4, 1993, č. 132 (8. 7.), s. 2
 • Prečo v nemčine na slovenskej pôde
  Spevohra DJZ cestuje v júli do rakúskeho Welsu
  1993 Prešovské noviny, Prešov roč. 36, 1993, č. 46 (22. 6.), s. 3
 • Spoločné Ave verum corpus
  Nové telesá pod vedením Karola Medňanského
  1993 Prešovské noviny, Prešov roč. 36, 1993, č. 29 (23. 4.), s. 3
 • O hudobnej výchove v Innsbrucku
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 2, s. 2
  (EAS – Európska asociácia pre hudobnú výchovu, zasadnutie európskeho fóra, 21. – 24. októbra 1993, Innsbruck)
 • Prešovská Čarovná flauta v rakúskom Welse
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 18, s. 6
  (rakúsko-slovenský projekt, W. A. Mozart: Čarovná flauta, DJZ v Prešove, Július Selčan – dirigent, predstavenia: 23. – 25. júla 1993, Wels, Rakúsko)
 • Umenie a vzdelávanie medzi východom a západom
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 16, s. 2
  (12. sympózium Medzinárodnej spoločnosti pre polyestetickú výchovu (IGPE) na tému: Umenie a vzdelávanie medzi Východom a Západom, 10. – 16. júla 1993, Salzburg, Rakúsko)
 • Dom plný hudby
  1993 Kultúrny mesačník Sabinov, Sabinov roč. 16, 1993, č. 5, s. 9 – 10
  (Základná umelecká škola, Sabinov)
 • Hudobná výchova medzinárodne
  1992 Učiteľské noviny, Bratislava roč. 42, 1992, č. 4, s. 8
 • Zaujímavé sympózium v rakúskom Mittersill
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 22, s. 7
  (Jubilejné 10. sympózium Inštitútu pre integratívnu hudobnú pedagogiku a polyestetickú výchovu pri Vysokej škole Mozarteum v Salzburgu a Medzinárodnej spoločnosti pre polyestetickú výchovu, 16. – 22. septembra 1991, Salzburg, Rakúsko)
 • Symbióza amatérskeho umenia s profesionálnym
  1990 Rytmus roč. 41, 1990, č. 11, s. 6
 • ...a nadšene čakáme ďalšie
  Kompaktné platne šíria dobré meno Štátnej filharmónie Košice
  1990 Košický večer, Košice roč. 22, 1990, č. 76 (18. 4.), s. 5
  (Alfred Walter – dirigent)
 • Zborové slávnosti na východnom Slovensku
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 3, s. 7
  (3. ročník Slávností zborového spevu Vojtecha Adamca, súťaž dospelých speváckych zborov, 17. – 19. novembra 1989, Košice)
 • Medňanská, Irena – Breiner, Peter: Hudba je len jedna
  Hovoríme s klaviristom a dirigentom Petrom Breinerom
  1990 Košický večer, Košice roč. 22, 1990, č. 29 (9. 2.), s. 3
 • Zlatí do Žiliny
  Úspech mládežníckych zborov nášho kraja
  1990 Východ, Košice roč. 1, 1990, č. 122 (26. 5.), s. 4
 • Dynamika a vnútorné napätie
  Cecília Valdés na scéne DJZ v Prešove
  1988 Východoslovenské noviny, Košice roč. 37, 1988, č. 51 (2. 3.), s. 4
 • Znížili latku
  Po premiére Bolera v DJZ v Prešove
  1988 Východoslovenské noviny, Košice roč. 37, 1988, č. 127 (1. 6.), s. 3
 • XXX. Prešovská hudobná jar
  Symfonické koncerty. Koncerty Prešovských hudobných telies
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 13, s. 12
  (16. marca – 25. mája 1988)
 • Téma aktuálna vyše dvoch tisícročí
  Zamyslenie sa nad Lysistratou v DJZ Prešov
  1987 Východoslovenské noviny, Košice roč. 36, 1987, č. 83 (9. 4.), s. 4
 • Zaujímavý darček najmenším
  Po premiére hudobnej rozprávky Vlk a sedem kozliatok na scéne DJZ v Prešove
  1987 Východoslovenské noviny, Košice roč. 36, 1987, č. 3 (5. 1.), s. 4
 • Konfrontácia vyspelosti
  Po 29. ročníku Prešovskej hudobnej jari
  1987 Východoslovenské noviny, Košice roč. 36, 1987, č. 146 (25. 6.), s. 4
 • Gordický uzol
  Angažovaná tvorba na scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove
  1987 Východoslovenské noviny, Košice roč. 36, 1987, č. 104 (6. 5.), s. 4
 • Realistický obraz
  1986 Východoslovenské noviny, Košice roč. 35, 1986, č. 255 (29. 10.), s. 4
  (hudba: Konstantin Listov, libreto: Elena Galperina, opereta, Divadlo Jonáša Záborského, Prešov)
 • Ukážka nových trendov
  1986 Východoslovenské noviny, Košice roč. 35, 1986, č. 249 (22. 10.), s. 4
 • Očarili temperamentom
  Collegium Technicum získalo medzinárodný úspech
  1986 Východoslovenské noviny, Košice roč. 35, 1986, č. 231 (1. 10.), s. 4
 • Vysoká umelecká úroveň
  Amatérsky festival komornej a symfonickej hudby v Piešťanoch
  1986 Východoslovenské noviny, Košice roč. 35, 1986, č. 185 (8. 8.), s. 4
  (Slovenský festival komornej a symfonickej hudby 1986, Piešťany)
 • Miestna kultúra sa nehanbila
  1986 Východoslovenské noviny, Košice roč. 35, 1986, č. 177 (30. 7.), s. 4
  (Prešovská hudobná jar 1986)
 • Latku postavili vysoko
  Košický zábavný orchester koncertoval v Bardejovských Kúpeľoch
  1986 Východoslovenské noviny, Košice roč. 35, 1986, č. 171 (23. 7.), s. 4
 • Sladká Charity
  Klasický muzikál na scéne Divadla Jonáša Záborského
  1986 Východoslovenské noviny, Košice roč. 35, 1986, č. 125 (30. 5.), s. 4
 • Za XX. ročníkom Prešovskej hudobnej jesene
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 4, s. 7
  (25. septembra – 6. novembra 1985)
 • Na úvod aplauz
  Prvé koncerty Prešovskej hudobnej jari
  1985 Východoslovenské noviny, Košice roč. 34, 1985, č. 98 (26. 4.), s. 4
 • Mnoho pozitívnych čŕt
  Komentujeme 20. ročník Prešovskej hudobnej jesene
  1985 Východoslovenské noviny, Košice roč. 34, 1985, č. 306 (29. 12.), s. 4
 • Vedecké recenzie
 • Balcárová, Božena: Integratívna hudobná výchova v predprimárnej a primárnej edukácii
  2011 Pedagogické rozhľady. Odborno-metodický časopis pre školy a školské zariadenia, Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava roč. 20, 2011, č. 2, s. 28
 • Medňanská, Irena – Kačkovičová, Veronika: Kongres hudobných pedagógov na hranici dvoch svetadielov
  2010 Hudobný život, Bratislava roč. 42, 2010, č. 6, s. 11
 • Karl Heinrich Ehrenforth: Geschichte der musikalischen Bildung
  Schott Musik International, Mainz 2005
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 10, s. 39
  (recenzia knihy)
 • Ladislav Burlas: Teória hudobnej pedagogiky
  Vysokoškolské učebné texty. Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, Prešov 1997...
  2002 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 28, 2002, č. 2, s. 283 – 284
 • Acta Universitatis Matthiae Belli
  ročník IV. Banská Bystrica 2000
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 10, s. 50
  (Zborník Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)


« späť na zoznam Aktualizované: 18. 08. 2017