Profil osobnosti

Foto: Karol Medňanský Zdroj: Archív Hudobného centra

Karol Medňanský

28. 5. 1948 Trenčín

vážna hudba
muzikológia, hudobná história, publicistika
viola da gamba
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Pôsobenie v: Musica Historica Prešov

Bio

Bio

1963 – 1966
SVŠ Prievidza
1966 – 1972
Konzervatórium Žilina (violončelo - Július Mehly)
1972 – 1973
člen orchestra Spevohry na Novej scéne v Bratislave, súčasne v súbore starej hudby Chorea antiqua
1973 – 1980
tutti hráč, neskôr zástupca koncertného majstra skupiny violončiel v orchestri Mestského divadla v Nordhausene v Nemecku
1976 – 1980
Vysoká hudobná škola Franza Liszta vo Weimare (NSR), violončelo (prof. Herbert Bäz), fakultatívna kompozícia (prof. Alfred Kleemann)
1980 – 1981
člen Káhirského symfonického orchestra, súčasne pedagóg na Konzervatóriu pre arabskú hudbu, oddelenie európskej hudby
1981 – 2001
člen orchestra Spevohry Divadla Jonáša Záborského v Prešove (1981 – 1983, 1987 – 1989, 1991 – 2001)
1983 – 1991
člen orchestra Opery Štátneho divadla Košice (1983 – 1987, 1989 – 1991)
1985 – 1999
účasť na kurzoch Starej hudby vo Valticiach (Česká republika), lektori: Siegfried Pank (Nemecko), Richard Boothby (Anglicko), José Vásquez (Španielsko/Rakúsko), Ilse Herbert (Rumunsko)
1992 – 1995
Akadémia starej hudby pri Ústave hudobnej vedy Filozofickej fakulty Masarykovej  univerzity v Brne, odbor uvádzacia prax barokovej hudby, špecializácia hra na violu da gamba (Thomas Fritzsch, Pierre Pitzl)
od 1992
umelecký vedúci a dirigent univerzitného komorného orchestra Prešovskej univerzity v Prešove Camerata Academica
od 1992
externý pedagóg na Katedre hudobnej výchovy Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove (od 2001 ako interný pedagóg, odborný asistent)
1994 – 2010
umelecký vedúci a hráč na violu da gamba komorného súboru Musica Historica Prešov
1996
Jiratschek Stipendium, Staatsbliothek Wien
2000
štipendium DAAD, 3-mesačný študijný pobyt v Bachovom archíve v Lipsku a štúdium hry na violu da gamba na Vysokej hudobnej škole Felixa Mendelssohna-Bartholdyho v Lipsku (Prof. Siegfried Pank)
2001 – 2009
odborný asistent na Katedre hudby Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
2003
štipendium Rakúskeho inštitútu pre východnú a juhovýchodnú Európu, pobočka Bratislava, na pobyt vo Viedni (Inštitút Ernsta Křeneka, Centrum Arnolda Schönberga)
2003
vedecká hodnosť PhD., v odbore Teória a dejiny hudby, na Ústave hudobnej vedy SAV a Filozofickej fakulte UK v Bratislave, dizertačná práca Viola da gamba v kantátach Johanna Sebastiana Bacha
od 2003
umelecký vedúci a hráč na violu da gamba Collegia musica Rzeszów, Poľsko
2003
účastník programu Socrates/Erasmus na Universität Lüneburg a Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Nemecko)
2004
účastník programu CEEPUS na Univerzite v Segedíne (Szeged) v Maďarsku
2008
účastník programu Socrates/Erasmus na Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar (Nemecko)
2008
hodnosť doc., v odbore Hudobná teória a pedagogika, na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity v Ostrave, habilitačná práca Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa
2009 – 2010
docent na Katedre hudby Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove
od 2010
docent na Katedre hudby Inštitútu hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
2013
IP Erasmus pobyt na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne (Česká republika)
2018
Erasmus plus (máj 2018), študijný pobyt v Telemannovom centre v Magdeburgu, oblasť štúdia: Telemannova pedagogická tvorba, Telemannova cirkevná tvorba

Členstvo v profesijných organizáciách a združeniach: Nová Bachova spoločnosť v Lipsku (Nemecko), Telemannova spoločnosť v Magdeburgu (Nemecko), Spoločnosť violy da gamba vo Winterthure (Švajčiarsko), Česká hudobná spoločnosť – Spoločnosť pre starú hudbu v Prahe, Slovenská muzikologická asociácia v Bratislave, od roku 2003 člen predsedníctva, Prešovský hudobný spolok SÚZVUK, od roku 2003 člen predsedníctva, príležitostná kompozičná činnosť (cca 50 skladieb), 1979 1. cena na 12. ročníku Medzinárodnej skladateľskej súťaže v Szczecineku v Poľsku, za cyklus detských skladbičiek pre akordeón; organizátor hudobného života v regióne (Koncerty starej hudby v Prešove, Akademické komorné koncerty).

Prednášal na Katolíckej univerzite v Ružomberku, Žilinskej univerzite v Žiline, Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzite v  Lüneburgu (Nemecko), Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (Nemecko), Univerzite v Segedíne (Szeged) v Maďarsku, Vysokej hudobnej škole Franza Liszta vo Weimare (Nemecko), Uniwersytet Rzeszowski v Rzeszówe, Ostravskej univerzite v Ostrave.

 

........" Karol Medňanský sprevádzal koncert hovoreným slovom a odovzdal publiku mnoho zaujímavých informácií o histórii vzniku jednotlivých skladieb, ale aj zaujímavých a niekedy pohnutých životných peripetiách ich tvorcov. Ako interpret si vybral náročné sólové sonáty od G. F. Telemanna, K. F. Abela, J. M. Moltera či J. M. Lefflotha. Náročných partov sa zhostil aj pri stvárnení basso continuo partov ako sprievodu sopránového spevu v skladbách J. S. Bacha, G. F. Händela a A. Caldaru. Potvrdil svoje kvality muzikantsky citlivého a vnímavého komorného spoluhráča i intelektuálne založeného hĺbavého interpreta svojich sólových opusov. Zaujalo jeho zamatové mezzo voce i citlivá práca s dynamikou. "......
/PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD. : Musica Historica Prešov: rozlúčkový koncert s nádejou a bez sĺz... In.: Na pulze.... časopis Prešovskej univerzity 2010/

Bibliografia

 • Ursínyová, Terézia: Karol Medňanský: Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 10, s. 38 – 39
 • Juráš, Ján: Ocenenie vedeckej práce doc. Mgr. art. Karola Medňanského, PhD.
  2009 Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov roč. 2, 2009, č. 2, s. 30
 • Banáry, Boris: Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa v monografii Karola Medňanského
  2009 Knižnica, Slovenská národná knižnica, Martin roč. 10, 2009, č. 2, s. 18 – 19
 • Kočišová, Renáta: V zrkadle času Karol Medňanský
  2008 Hudobný život, Bratislava roč. 40, 2008, č. 7, s. 32 – 33
 • Ursínyová, Terézia: Karol Medňanský: Passiones Bachianae
  Cesta k vrcholu violy da gamba
  2008 Knižná revue, Bratislava roč. 18, 2008, č. 13, s. 3
 • Burgrová, Katarína: Jubileum súboru
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 5, s. 21
 • (ado): Úspech na festivale zaväzuje
  Musica Historica Prešov spolu s Montserrat Caballé
  2002 Prešovský večerník, Prešov roč. 13, 2002, č. 3083 (17. 10.), s. 4
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Viola da gamba v Brandenburskom koncerte č. 6 BWV 1051 Johanna Sebastiana Bacha
  2016 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2016
  (164 s., 1. vyd.)
 • Viola da gamba, minulosť a súčasnosť
  2014 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2014
  (163 s., 1. vyd., Edícia: Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis)
 • Svet akordeónu [hudobnina]
  Venované mojej manželke Irene Medňanskej rod. Glogovskej
  2013 Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2013
  (109 s., 1. vyd., partitúra a party, noty)
 • Vybrané osobnosti slovenského hudobného života 20. a 21. storočia v kontexte ich tvorby I.
  2013 Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Monografia 161, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2013
  (162 s., 1. vyd., + 1 CD-ROM)
 • Poetika hudby 17. – 18. storočia
  2010 Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2010
  (166 s., 1. vyd.)
 • Kontexty hudobnej histórie a súčasnosti
  2009 Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2009
  (133 s., 1. vyd.)
 • Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa
  2008 Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2008
  (168 s., 1. vyd.)
 • Passiones Bachianae
  Cesta k vrcholu violy da gamba
  2007 Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2007
  (203 s., 1. vyd.)
 • Postavenie violy da gamba v kantátach Johanna Sebastiana Bacha
  2006 Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Katedra hudby, Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2006
  (224 s., 1. vyd.)
 • Druhá viedenská škola a jej vplyv na vývoj slovenskej hudby
  2003 Metodicko-pedagogické centrum, Prešov 2003
  (72 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Od úmrtia Mikuláša Moyzesa uplynulo 75 rokov
  2019 Hudobný život, Bratislava roč. 51, 2019, č. 5, s. 20 – 22
 • Piesňová zbierka Singende Geographie TWV 25: 1 – 36 a jej miesto v pedagogickej tvorbe Georga Philippa Telemanna
  2017 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 43, 2017, č. 1, s. 34 – 46
 • Afektová teorie
  2017 Muzikoterapie. Časopis z oboru muzikoterapie a příbuzných oborů, Praha 2017, č. 4 – 5, s. 6 – 19
  (Vydáva Muzikoterapeutický institut ČR, prosinec 2017)
 • Eugen Suchoň (1908 – 1993) – the Founder Personality of Slovak National Music
  2017 Królicka, Beata (red.): Muzyka. Historia. Teoria. Edukacja. Nr. 7/2017, Bydgoszcz 2017, s. 41 – 62
  (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz)
 • Traktát Johanna Matthesona (1681 – 1764) Das Neu=eröffnete Orchestre a jeho využitie v súčasnom edukačnom procese
  2017 Pramene slovenskej hudby VI [elektronický zdroj]. Zborník zo 6. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, Slovenská národná skupina IAML, Martin 2017, s. 20 – 32
  (1 CD-ROM)
 • Georg Philipp Telemann (1681 – 1767) a jeho Moralistické kantáty TWV 20: 29 – 34
  2017 Nidecka, Ewa – Wąsacz-Krztoń, Jolanta (eds.): Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzseszów 2017, s. 167 – 184
 • Methodical Sonatas by Georg Philipp Telemann (1681 – 1767) and Their Contribution to Contemporary Instrumenal Music Teaching
  2017 Uchyła-Zrosky, Jadwiga – Mojźysz, Zenon (ed.): Sztuka i jej wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 52 – 71
 • Rozmach tvorby Mikuláša Moyzesa (1872 – 1944) po roku 1918
  2016 Muzikologické fórum. Časopis České společnosti pro hudební vědu, Praha roč. V, 2016, č. 1 – 2, s. 123 – 140
 • Viola da gamba – The Instrument for Home Musicking
  2016 Music and Music Activities For Children and Youth. Reviewed Collection of Scientific Proceedings. Králová, Eva – Krajčovičová, Zdenka – Meluš, Vladimír (ed.), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín 2016, s. 33 – 56
 • Fantázia II. op. 63 pre sólovú violu tohoročného jubilanta Jozefa Podprockého (*1944) v kontexte jeho tvorby
  2016 Ars Kremniciensis – Traditio et Tempore 2014 – 2015 [elektronický zdroj]. Zborník z vedeckého seminára, EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina 2016, s. 59 – 71
  (181 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, faks., fotogr., noty, portréty, tab.)
 • Afektová teória a jej miesto v hudobných dejinách
  2016 Hudba a hudobné aktivity na podporu rozvoja osobnosti a kreativity u detí. Králová, Eva – Krajčovičová, Zdenka – Meluš, Vladimír (ed.), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín 2016, s. 18 – 27
 • Skladateľská tvorba Viliama Tarjányiho (1915 – 1996)
  2016 Viliam Tarjányi ml. (ed.): Pamätnica k 100. výročiu narodenia Viliama Tarjányiho, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2016, s. 85 – 90
  (167 s., 1. vyd.)
 • Traktát Diega Ortiza Trattado de Glossas... a jeho využitie v súčasnom inštrumentálnom edukačnom procese
  2016 Kołodziejski Maciej (ed.): Transgresje w edukacji. Twórcza edukacja i edukacja do twórczości. Tom II, Pułtusk 2016, s. 211 – 229
  (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku)
 • Georg Philipp Telemann viola da gambára és basso cintinuora írt szonátái az “Essecizii musici” c. gyüjteményböl éshasználatuk napjaink hangszerer oktatási gyakorlatában
  2016 Művészetek kölcsönhatása. Tanulmönykötet, Szeged 2016, s. 169 – 190
  (SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék)
 • Sláčikové kvartetá Mikuláša Moyzesa v kontexte slovenskej hudobnej kultúry
  2016 Boris Banáry a kol.: Hudobné kontexty, EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina 2016, s. 135 – 148
  (325 s., 1. vyd.)
 • Passion in the Work of Johann Sebastian Bach
  2016 Review of Artistic Education. Artes Publishing House. George Enescu National University of Arts Iasi, Iasi 2016, s. 30 – 41
 • Pedagogická tvorba Georga Philippa Telemanna v súčasnej umeleckej edukácii
  2016 Michalec, Milan (ed.): Súčasné trendy a perspektívy hudobnej edukácie, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra 2016, s. 119 – 136
 • Integrácia nevidiacich študentiek do edukačného procesu prípravy budúcich učiteľov hudby na Prešovskej univerzite v Prešove
  2016 Božeková, Martina – Kucianová, Anna (ed.). Pramene slovenskej hudby V. Zborník z 5. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, Slovenská národná knižnica, Martin 2016, s. 101 – 109
 • Viliam Tarjányi (1915 – 1996) – významná osobnosť hnutia dychových hudieb na Slovensku
  2016 Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín, Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum 2016, s. 197 – 209
  (354 s., 1. vyd., Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 12. – 13. novembra 2014, venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc.)
 • Viola da gamba v nemeckom baroku
  2015 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 41, 2015, č. 2, s. 159 – 181
 • Tvorba Johanna Sebastiana Bacha a hudobný klasicizmus
  2015 Medňanský, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj], Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2015, s. 36 – 38
  (96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)
 • Mikuláš Moyzes (1872 – 1944) – výrazná osobnosť prešovského hudobného života
  2015 Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín. Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník z muzikologickej konferencie, Bratislava, 12. – 13. novembra 2014, venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc., Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2015, s. 93 – 105
 • Historické hudobné nástroje
  2015 Medňanský, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj], Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2015, s. 26 – 35
  (96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)
 • Spevohra Divadla Jonáša Záborského v Prešove a turbulencie jej vývoja v rokoch 1990 – 2005
  2015 Lisnik, Anton a kol.: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet “1989 a 25 rokov po...”. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 23. – 24. apríla 2015 v Poprade, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 651 – 659
  (1 CD ROM)
 • Tónové sústavy v intenciách prípravy učiteľov hudby na katedre hudby PU v Prešove – Hommage à Miroslav Filip
  2015 Jozef Kresánek (1913 – 1986), inšpiratívna osobnosť slovenskej hudobnej kultúry. Zborník z muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou, konanej v dňoch 9. – 11. októbra 2013, v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2013, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2015, s. 239 – 255
  (Chalupka, Ľubomír, ed.)
 • Estetika hudby obdobia baroka
  2015 Medňanský, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj], Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2015, s. 17 – 25
  (96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)
 • Wplyw róźnych dziedzin nauki i sztuki na muzyke
  2015 Animato. Tom 1. Współczesne oblicza toerii i praktyki muzycznej. Seria wydawnicza Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015, s. 173 – 186
 • Sláčikové kvartetá v kontexte tvorby jubilanta Jozefa Podprockého (*1944)
  2015 Janáčkiana 2014. Sborník z 32. ročníku mezinárodní muzikologické konference Janačkiana 2014, konané v Ostravě ve dnech 29. – 30. května 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Ostrava 2015, s. 153 – 160
 • A viola da gamba a francia barokk zenében
  2015 Évfordulós művészek (Madách, Smetana, Dvořák, Janáček, Szeged 2015, s. 118 – 133
  (Tanulmánykötet)
 • Vývoj slovenskej hudby v 20. a 21. storočí
  2015 Medňanský, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj], Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2015, s. 39 – 51
  (96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)
 • Skladby pre sólové husle Ladislava Burlasa v hudobných prameňoch SNK v Martine
  2015 Pramene slovenskej hudby III. Zborník z 3. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, Slovenská národná skupina IAML, Martin 2015, s. 67 – 77
 • Perspektywy wykorzystania violi da gamba w nauce gry na instrumencie w edukacji na poziomie podstawowym na Słowacji
  2014 Kreatywność w edukacji muzycznej. Redakcja naukowa Maciej Kołodziejski, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pultusk, Varšava 2014, s. 219 – 227
 • Viola da gamba vo francúzskej hudbe 16. – 18. storočia
  2014 Strenáčiková, Mária (ed.): Horizonty umenia 2. Zborník z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie, Banská Bystrica, 1. – 31. októbra 2014, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2014, s. 199 – 218
 • Hudba ako syntéza všetkých vied a umení
  2014 Lisnik, Anton a kol.: Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2014. Univerzita ako miesto dialógu. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 29. – 30. apríla 2014 v Poprade [elektronický zdroj], Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2014, s. 606 – 614
  (1 CD ROM)
 • Znaczenie liczb w kantacie Jana Sebastiana Bacha Gottes Zeit ist die allerbeste zeit (Actus tragicus) BWV 106
  2014 Wartości w muzyce. Tom 6. Muzyka wspólczesna – teatr – media. Redaktor serii: Muzyka. Krystyna Turek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katovice 2014, s. 102 – 116
 • Pazúrik, Milan (ed.): Ladislav Burlas – Metamorfózy krás pre miešaný zbor a sólové husle
  2013 Cantus Choralis Slovaca 2012. Medzinárodné sympózium o zborovom speve. Mládežnícky zborový spev a jeho spoločenský aspekt: skladateľ – interpret – poslucháč, Banská Bystrica, 17. – 20. októbra 2012, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2013, s. 28 – 38
 • Legány Dénes és a viola da gamba
  2013 SZTE JGYPK. Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék, Szeged 2013, s. 45 – 59
 • Musik im Osten der Slowakei im 17. – 18. Jahrhundert
  2013 Gerold W. Gruber (ed.): Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik des 16. – 18. Jahrhunderts in Mittel- und Osteuropa. Zborník referátov z medzinárodného sympózia, ktorý sa uskutočnil 16. – 18. apríla 2012, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Viedeň 2013, s. 88 – 97
 • Úvod
  2013 Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, Bardejov, 19. novembra 2012, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2013, s. 7 – 8
  (Medňanský, Karol, ed.)
 • Idylické hudobné obrazy Karpaty – doklad programovo-romantického myslenia Bélu Kélera
  2013 Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, Bardejov, 19. novembra 2012, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2013, s. 89 – 109
  (Medňanský, Karol, ed.)
 • Predslov
  2013 Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia. Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, Bardejov, 19. novembra 2012, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2013, s. 5 – 6
  (Medňanský, Karol, ed.)
 • Tónové sústavy a ich vplyv na vývoj hudby 17. a 18. storočia
  2013 Vedecká konferencia Anton Aschner v kontexte slovenskej duchovnej hudby 18. storočia, ktorá sa konala v Ružomberku, na Ústave hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby, 29. apríla 2013, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, Ružomberok 2013, s. 98 – 108
 • Fenomén duchovna v kontexte hudobných dejín
  2013 Paľa, Gabriel – Halagová, Emília (ed.): Hudba ako prejav najvyšších hodnôt. Zborník z konferencie, Prešov, 25. – 26. apríla 2012, Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2013, s. 28 – 61
  (131 s., 1. vyd.)
 • Symbolika postavenia violy da gamba v cirkevnej tvorbe Johanna Sebastiana Bacha
  2013 Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet 2013. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, konanej v dňoch 21. – 22. marca 2013 v Poprade, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku, VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, Ružomberok 2013, s. 487 – 492
  (744 s., 1. vyd.)
 • Klavírna tvorba Norberta Bodnára
  2012 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 38, 2012, č. 2, s. 176 – 189
 • Hudobné nástroje – nositelia symbolov a hudobných myšlienok
  2012 Božeková, Martina – Kucianová, Anna (zost.): Pramene slovenskej hudby. Hudobný nástroj – prameň artificiálnej hudby. Zborník z 31. konferencie hudobných knihovníkov, archivárov a múzejníkov, Slovenská národná knižnica, Martin 2012, s. 7 – 26
 • Jubilanti slovenskej hudby – Ladislav Burlas (*1927) a Milan Novák (*1927) a Prešovská univerzita
  2012 Tradice a současnost vzdělávání učitelů hudby a hudební výchovy [elektronický zdroj]. Sborník z 31. muzikologické konference Janáčkiana 2012, 31. května a 1. června 2012, Ostrava, eds. Karel Steinmetz [et al.], Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava 2012, s. 116 – 132
  (1 CD-ROM + brožura [8] s., 1. vyd.)
 • Druhá viedenská škola a slovenská hudobná avantgarda 60. rokov 20. storočia
  2012 Česko-německé hudební vztahy v minulosti a současnosti. Sborník příspěvků z mezinárodní konference. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ústí nad Labem 2012, s. 59 – 68
  (III. webová konference s mezinárodní účastí, 15. októbra – 30. novembra 2012)
 • Rozwój szkolnictwa muzycznego na Slowacji w XX. wieku
  2012 Wybrane zagadnienia wychowania narodowego, edukacji regionalnej i kształcenia nauczycieli. Dyskurs Pedagogiczny T. 3, Wydawnictwo PWSTE w Jarosławiu, Jarosław 2012, s. 31 – 43
 • Primárne historické pramene: inšpiračný zdroj klavírnej tvorby Jozefa Podprockého
  2012 Hulková, Marta (ed.): Musicologica Istropolitana X – XI. Ročenka Katedry hudobnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2012, s. 469 – 494
 • Vývoj slovenskej hudby po roku 1945
  2012 Liszt – Mahler. Tanulmánykötet, Szeged, SZTE JGYPK Művészeti Intézet, 10. – 11. októbra 2011, Szeged 2012, s. 157 – 170
 • Violin within the Context of Ladislav Burlas Music Works
  2012 The SVU and its Role in the Era of Globalization. The 26th SVU World Congress of the Czechoslovak Society of Arts and Science. July 1 – 6, 2012 in Žilina, Slovakia. [elektronický zdroj]. Book of Papers, Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina 2012
  (1 CD ROM)
 • Tónové sústavy a ich miesto v hudobnej histórii
  2012 Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Człowiek i wychowanie w perspektywie wieloetnicznej i wielokulturowej. Tom 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012, s. 626 – 634
  (776 s., 1. vyd.)
 • Musik des 16. – 18. Jahrhunderts und ihre Stellung im Musikleben der ostslowakischen Region
  2012 Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Musik von 16. bis 18. Jahrhundert in der Region Mittel- und Osteuropa, Universität für Musik und darstellende Kunst Wien, Viedeň 2012, s. 16 – 17
 • Hudba na území Slovenska v období baroka
  2011 – 2012 Slavica Szegediensia VII. Cikk-és tanulmánygyűjtemény. Zborník statí. Szegedi Tudományegyetem. Juhász Gyula Pedagógusképző Kar / Segedínska univerzita, Pedagogická fakulta Gyulu Juhásza. Eds. Györke, Zoltán – Maruzsné Sebó, Katalin, Szeged 2011 – 2012, s. 189 – 197
  (360 s., 1. vyd.)
 • Leonard Stöckel (1510 – 1560) – zasnovnyk muzyčnoji pedahohiky na terytoriji Slovaččyny
  2011 Mystectvoznavči zapysky: Zb. nauk. pracj. – Vyp. 20, Kyjev 2011, s. 344 – 352
  (Milenium)
 • Teoria afektów i jej wpływ na barokowy język muzyczny
  2011 Moderato. Przegląd muzyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego. Musical Journal of the Rzeszow University. Nr. 2/2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011, s. 169 – 177
  (212 s., 1. vyd.)
 • Hudba na území Slovenska od najstarších čias po Veľkú Moravu
  2011 Chopin – Schumann – Erkel. Tanulmánykötet, Szeged, SZTE JGYPK Művészeti Intézet Ének-zene Tanszék, Szeged 2011, s. 66 – 71
 • Hudobné traktáty – dôležitý zdroj poznania hudobnej histórie a informačný prameň pre interpretačnú prax
  2011 Petőczová, Janka (ed.): Ad honorem Richard Rybarič. Zborník z muzikologickej konferencie Musicologica historica I., venovanej nedožitým 80. narodeninám Richarda Rybariča (1930 – 1989), Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2011, s. 142 – 148
 • Modlitba v diele Arnolda Schönberga
  (malé zamyslenie nad Schönbergovým dielom Ten, ktorý prežil Varšavu op. 46)
  2010 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 36, 2010, č. 3, s. 293 – 298
 • Vzájomné vzťahy a ovplyvňovanie vokálnej a inštrumentálnej hudby v 16. – 18. storočí v kontexte historicky poučenej interpretácie
  2010 Ruščin, Peter – Medňanská, Irena (ed.): De Musica. Zborník Katedry hudby, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov 2010, s. 10 – 31
  (304 s., 1. vyd.)
 • Tvorba Milana Nováka v repertoári umeleckých súborov Prešovskej univerzity
  2010 Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2010, č. 2. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy IV. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti V, Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava 2010, s. 253 – 266
 • Leonard Stöckel (1510 – 1560) – zakladateľská osobnosť hudobnej pedagogiky na území Slovenska
  2010 Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2010, č. 1. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy IV. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti V, Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava 2010, s. 298 – 308
 • Komorná hudba v kontexte pedagogicko-umeleckej prípravy učiteľov hudby na KHu FHPV Prešovskej univerzity v Prešove
  2010 Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2010, č. 1. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy IV. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti V, Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava 2010, s. 289 – 297
 • Ida Kirilová – portrét opernej speváčky
  2010 Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009, č. 2. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy III. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti IV, Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava 2010, s. 151 – 164
 • Viola da gamba a jej miesto vo vyučovacom procese základného hudobného školstva na Slovensku
  2010 Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009, č. 4. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy III. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti IV, Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava 2010, s. 55 – 57
 • Symphonia Hortum fert tonum a aria Chorda nostra quid moraris Daniela Sinapia-Horčičku
  2010 Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia II., Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2010, s. 293 – 307
 • Poetický klavír. K Roku Fryderyka Chopina
  2010 Kontakty IX. Časopis Slovensko-poľskej komisie humanitných vied, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2010, s. 94 – 97
 • Historické prvky v inštrumentálnej tvorbe Jozefa Podprockého
  2009 Hudobný život na Slovensku – kontinuita či diskontinuita? 2. Nástup diverzity – dynamizmus živej kultúry? (9. – 10. apríla 2008), Katedra hudby, Fakulta prírodných vied Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina 2009, s. 106 – 115
 • Baroková hudba – inšpiračný zdroj rozvoja detskej muzikality na základnom stupni nástrojovej výučby
  2009 Mezinárodní webový sborník hudební výchovy 2009. Aktuální trendy hudební psychologie, hudební pedagogiky a didaktiky hudební výchovy III. Region, regionální hudební kultura a regionální umělec v kontextu vývojových proměn společnosti IV, Katedra hudební výchovy, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava 2009, s. 263 – 277
 • Šiesty Brandenburský koncert BWV 1051 v kontexte tvorby Johanna Sebastiana Bacha – historicko-interpretačné reflexie
  2008 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 34, 2008, č. 2, s. 106 – 117
 • Vplyv Lutherovej reformácie na vývoj hudobného života Spiša a Šariša
  2008 Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2008, s. 15 – 26
 • Jozef Grešák – originálna osobnosť slovenskej hudby 20. storočia
  2008 Leoš Janáček světový a regionální. Sborník z 29. ročníka muzikologické konference Janáčkiana 2008 (webová konference, květen – červen 2008) Eds. Nowak, Jan – Steinmetz, Karel, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava 2008, s. 113 – 123
  (182 s., 1. vyd.)
 • Vplyv Josepha Haydna na komornú tvorbu Mikuláša Moyzesa
  2007 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 33, 2007, č. 3 – 4, s. 472 – 481
 • Analyticko-interpretačný pohľad na áriu Márie Jesus tot z oratória Die Erlösung des menschlichen Geschlechts... cisára Leopolda I
  2007 Hulková, Marta (ed.): Hudobnohistorický výskum na Slovensku začiatkom 21. storočia I., Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2007, s. 177 – 194
 • 18. Telemannove hudobné slávnosti, Magdeburg 2006
  2006 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 32, 2006, č. 2, s. 258 – 263
 • Skladateľské dielo Johanna Sebastiana Bacha z pohľadu muzikológa
  2005 Hudobný život roč. 37, 2005, č. 4, s. 36 – 37
 • Tradícia Lutherovej reformácie v tvorbe Johanna Sebastiana Bacha
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 3 – 4, s. 281 – 292
 • Viola da gamba v kantátach Johanna Sebastiana Bacha
  2005 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 31, 2005, č. 2, s. 155 – 179
 • Lutherova reformácia a jej vplyv na vývoj hudby v 16. – 18. storočí
  2005 Matúš, František – Petőczová, Janka (ed.): Zachariáš Zarevúcky (Zarevutius). 400 rokov od narodenia bardejovského evanjelického organistu a skladateľa. Zborník z muzikologickej konferencie, 22. – 24. septembra 2005 v Prešove, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2005, s. 49 – 64
  (28 s., 1. vyd., pramenný materiál k hlavnej téme vedeckej konferencie)
 • Historické hudobné nástroje a ich miesto vo vyučovacom procese
  2004 Múzy v škole, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 9, 2004, č. 4, s. 9 – 12
  (odborný recenzovaný časopis pre hudobnú, výtvarnú, estetickú a etickú výchovu)
 • Zástoj hudby 20. storočia v učebných plánoch prípravy učiteľov hudby na Katedre hudby Prešovskej univerzity
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 4, s. 600 – 606
 • Analyticko-interpretačné aspekty recitatívu Mein Jesus schweigt zu falschen Lügen stille a árie Geduld, Geduld! z Matúšových pašií Johanna Sebastiana Bacha
  2004 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 30, 2004, č. 3, s. 348 – 379
 • Viola da gamba v diele Johanna Sebastiana Bacha
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 4, s. 505 – 528
 • 50 rokov spevohry DJZ – minulosť a súčasnosť
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 4, s. 553 – 560
 • Editorská činnosť
 • Ološtiak, Martin – Medňanský, Karol, Straková Zuzana: Študentská vedecká a umelecká konferencia
  Zborník príspevkov II.
  2017 Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2017
 • Medňanský, Karol (ed.): Dejiny a súčasnosť hudby [elektronický zdroj]
  2015 Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2015
  (96 s., 1. vyd., 1 CD-ROM, Učebné texty pre študentov Univerzity tretieho veku)
 • Medňanský, Karol (ed.): Tvorba bardejovského rodáka Bélu Kélera z pohľadu muzikológov a interpretov 21. storočia
  Zborník príspevkov z konferencie Návrat hudobného skladateľa, bardejovského rodáka, Bélu Kélera do európskeho hudobného dedičstva, ktorá sa konala v Bardejove 19. novembra 2012
  2013 Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov 2013
  (172 s., 1. vyd.)
 • Medňanský, Karol (zost.): Akordeón a deti
  2010 Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava, Prešov 2010
  (58 s., 1. vyd., noty, regionálne pracovisko)
 • Medňanský, Karol – Matúš, František (ed.): Súzvuk 2
  2004 Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Prešov 2004
  (199 s., 1. vyd., autor štúdií)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Veľký hudobný sviatok na Šariši
  2018 Hudobný život roč. 50, 2018, č. 11, s. 6 – 7
 • Hrad prepevný
  Nová opera Víťazoslava Kubičku
  2017 Evanjelický východ roč. 8, 2017, č. 8, s. 34
 • Prešovské dni klasickej gitary
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 3, s. 10
 • Uplynulo 70 rokov od smrti Mikuláša Moyzesa
  2014 Prešovský večerník roč. 25, 2014, č. 5884 (2. apríla), s. 7
 • Koncerty duchovnej barokovej hudby v Košiciach
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 5, s. 11
 • Veľké “bravo”! pre muzikál Na skle maľované
  2012 Prešovský večerník roč. 23, 2012, č. 5379 (8. 3.), s. 7
 • Pocta Iršaiovi
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7 – 8, s. 21
  (festival Konvergencie v Košiciach)
 • Večer s barokovou hudbou
  2011 Hudobný život roč. 43, 2011, č. 7 – 8, s. 22
  (festival Konvergencie v Košiciach)
 • Ôsme akademické komorné koncerty pokračujú
  2011 Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove roč. 4, 2011, č. 4, s. 52
 • Mimoriadny umelecký úspech pedagóga Prešovskej univerzity Mgr. art. Juraja Vaju, ArtD.
  2011 Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov roč. 4, 2011, č. 1, s. 51
 • 7. akademické komorné koncerty vstúpili do histórie
  2011 Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove roč. 4, 2011, č. 1, s. 22 – 23
 • Odraz tradície v tvorbe Johanna Sebastiana Bacha
  2010 Hudobný život roč. 42, 2010, č. 4, s. 10 – 11
 • Johann Sebastian Bach a hudobný klasicizmus
  2010 Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove roč. 3, 2010, č. 2, s. 50 – 51
 • Po 6. akademických komorných koncertoch
  2010 Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove roč. 3, 2010, č. 1, s. 48 – 49
 • Urbančíková, Lýdia – Medňanský, Karol: Košická hudobná jar
  54. ročník medzinárodného hudobného festivalu, 30. apríla – 28. mája, Štátna filharmónia Košice
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 6, s. 8 – 10
 • Prešovská hudobná jar – 50. ročník
  29. apríla – 27. mája, PKO – Čierny orol, Prešov
  2009 Hudobný život roč. 41, 2009, č. 6, s. 11
 • Rajter, Adrian – Šuba, Andrej a kol.: Poznanie, fantázia, imaginácia a intuícia sa vzájomne nevylučujú
  2009 Hudobný život, Bratislava roč. 41, 2009, č. 11 – 12, s. 34 – 38
  (Diskusia o starej hudbe v rámci Stredoeurópskej hudobnej akadémie (MEMA)
 • Pokora voči umeniu, náročnosť voči sebe
  Dvojité jubileum prešovskej rodáčky, významnej opernej speváčky Idy Kirilovej
  2009 Prešovský večerník roč. 20, 2009, č. 4735 (21. 7.), s. 6
 • Dvojité jubileum významnej opernej speváčky Idy Kirilovej
  2009 Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov roč. 2, 2009, č. 3, s. 45
 • Odišiel vzácny človek a vedec – priaznivec Katedry hudby FHPV Prešovskej univerzity
  2009 Na PUlze. Časopis Prešovskej univerzity v Prešove roč. 2, 2009, č. 1, s. 54
  (nekrológ, muzikológ prof. PhDr. Rudolf Pečman, DrSc.)
 • Šmihulová, Adriena – Medňanský, Karol: Bach v autentickej zvukovej podobe
  Akademické komorné koncerty dávajú priestor ukázať talent vynikajúcich študentov
  2008 Prešovský večerník roč. 19, 2008, č. 4566 (5. 11.), s. 6
 • Jubileá významných osobností slovenskej hudobnej kultúry
  2007 Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce, Prešovská univerzita v Prešove roč. 11, 2007, č. 4, s. 23
  (Ladislav Burlas, Milan Novák)
 • Mladí umelci reprezentovali Prešovskú univerzitu v Gelnici
  2007 Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce, Prešovská univerzita v Prešove roč. 11, 2007, č. 3, s. 24
 • Telemannove hudobné slávnosti v Magdeburgu
  2006 Hudobný život, Bratislava roč. 38, 2006, č. 5, s. 13
 • Druhý festival potvrdil opodstatnenosť akademických komorných koncertov
  2006 Prešovská univerzita. Časopis akademickej obce, Prešovská univerzita v Prešove roč. 10, 2006, č. 1, s. 25
 • Telemannovská konferencia v Schmettene
  2004 Hudobný život roč. 36, 2004, č. 3, s. 6
 • Viedenské zápisky
  2003 Hudobný život, Bratislava roč. 35, 2003, č. 9, s. 7
 • Festival zabudnutej hudby v Tarnove
  2001 Hudobný život roč. 33, 2001, č. 6, s. 26
 • Hudobný pozdrav z Lipska
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 6, s. 35 – 36
 • 12. Medzinárodná súťaž Johanna Sebastiana Bacha v Lipsku
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 10, s. 10 – 11
 • Lipská fantázia. Prešovský klavirista Peter Bild zožal úspech pri Bachovej soche
  2000 Prešovský večerník, Prešov roč. 11, 2000, č. 2576 (27. 9.), s. 12
 • Slovo a hudba v období baroka
  Slovo je najdokonalejší akustický prejav ľudského myslenia a ducha
  2000 Národná osveta. Príloha Etuda, roč. 6, č. 1, s. 8 roč. 10, 2000, č. 3
  (pokr. Národná osveta, Bratislava, roč. 10, 2000, č. 7. Príloha Etuda, roč. 6, č. 2, s. 14)
 • Problematika tempa v hudbe baroka
  Základné podmienky pre interpretačné zvládnutie skladieb starej hudby
  2000 Národná osveta. Príloha Etuda, č. 4, s. 10 – 11 roč. 10, 2000, č. 15
  (pokr. Národná osveta, 2000, č. 19, Príloha Etuda, č. 5, s. 4 – 5)
 • Problematika zdobenia hudobného diela
  Teória diminúcií a samotných melodických ozdôb
  2000 Národná osveta, Bratislava roč. 10, 2000, č. 11
  (Príloha Etuda, č. 3, s. 4 – 5)
 • Zamyslenie namiesto úvodu
  K problematike predvádzacej praxe starej hudby
  1999 Národná osveta roč. 9, 1999, č. 23
  (Príloha Etuda, č. 6, s. 12)
 • Valtice ’99. Medzinárodná letná škola starej hudby
  1999 Národná osveta roč. 9, 1999, č. 19
  (Príloha Etuda, č. 5, s. 3 – 4)
 • 140 rokov hudobného školstva v Prešove
  Vzorný príklad integrácie umeleckých odborov ZUŠ do skvelého výsledku
  1999 Hudobný život roč. 31, 1999, č. 7 – 8, s. 6
 • Muzikál v “zuške”
  Na netradičných oslavách bolo niekoľko tisíc gratulantov
  1999 Prešovský večerník roč. 10, 1999, č. 2264 (21. 6.), s. 11
 • Obstáli v tvrdej skúške
  Po turné spevohry Divadla Jonáša Záborského
  1994 Práca roč. 49, 1994, č. 135 (11. 6.), s. 6
 • Jubilujúca ZUŠ v Sabinove
  1994 Učiteľské noviny roč. 44, 1994, č. 10, s. 12
  (Kultúrny mesačník Sabinov, 1994, č. 3, s. 9 – 10)
 • Zaniknú základné umelecké školy?
  1993 Prešovský večerník roč. 4, 1993, č. 36 (23. 2.), s. 3
 • Chceme likvidovať to, čo nám iní závidia?
  Začína sa zmrákať nad základnými umeleckými školami
  1993 Bardejovské novosti roč. 4, 1993, č. 10 (10. 3.), s. 1 – 2
 • Juraj Hurný opäť doma
  Veľká operetná revue v Prešove
  1991 Slovenský východ, Košice roč. 1 (20), 1991, č. 151 (29. 6.), s. 5
 • Jubilant z Prešova
  Mládežnícky dychový orchester
  1990 Rytmus roč. 41, 1990, č. 10, s. 28
 • Spoločnou črtou vysoká úroveň
  Po koncertoch Prešovskej hudobnej jesene
  1989 Východoslovenské noviny, Košice roč. 37, 1989, č. 298 (19. 12.), s. 4
 • Pozornosť hudobnému dedičstvu
  1989 Nové Slovo roč. 31, 1989, č. 7, s. 17
 • Prvý festival starej hudby – 30. Prešovská hudobná jar
  1988 Hudobný život roč. 20, 1988, č. 14, s. 12

Ocenenia

 • Cena Jozefa Kresánka
  2009 za významnú vedeckú, kriticko-publicistickú, pedagogickú, organizačnú a interpretačnú činnosť, s prihliadnutím na knižné publikácie Passiones Bachianae (Prešov 2007) a Komorná tvorba Mikuláša Moyzesa (Prešov 2008)
  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)
 • Cena Sebastian
  2005 – 2007 za mimoriadny prínos k odkazu diela Johanna Sebastiana Bacha pre súčasníkov.
  za publikácie Postavenie violy da gamba v kantátach Johanna Sebastiana Bacha a Passiones Bachianae a ich významný prínos v rámci bachovskej literatúry ako aj interpretáciu Bachových diel v súbore Musica Historica Prešov.

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Milan Novák: A od Prešova
  Malé variácie pre flautu a sláčiky
  13. 4.
  2010
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity, Prešov, SK
  INTERPRETI: Jana Berčíková (fl), Camerata Academica, Karol Medňanský (dir.)
 • Jozef Podprocký: Suita domestica, op. 14 č. 7
  Podľa zápisov v levočskom "Pestrom zborníku"
  27. 10.
  2005
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Krajská prehliadka Divertimento musicale, Kostol sv. Egídia, Poprad, SK
  INTERPRETI: Camerata Academica, Karol Medňanský (dir.)
 • Juraj Hatrík: Tre canzonetti
  per soprano e viola da gamba
  24. 6.
  2001
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Prešovské kultúrne leto, Šarišská galéria, Prešov, SK
  INTERPRETI: Dana Leščenková (s), Karol Medňanský (vlg)
 • Zdenko Mikula: Uspávanka
  21. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Camerata Academica, Karol Medňanský (dir.)
 • Juraj Hatrík: Svetlo
  Sonata-cantata a tre per alto, viola da gamba e cembalo
  20. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  XXXI. Prešovská hudobná jar, Park kultúry a oddychu, Prešov, SK
  INTERPRETI: Marta Polohová (a), Karol Medňanský (vlg), Klára Ganzerová (sp)
 • Milan Novák: Retrospektívy
  pre flautu, štvorručný klavír a sláčikový orchester
  1. 11.
  1996
  Prvé uvedenie na Slovensku
  XVI. celoštátny festival komornej a symfonickej hudby Divertimento musicale, Markušovce, SK
  INTERPRETI: Camerata Academica, Karol Medňanský (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Milan Novák: Gaudeamus
  Malá suita v starom slohu pre komorný orchester
  10. 4.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Veľká aula Karolína, Praha, CZ
  INTERPRETI: Camerata Academica, Karol Medňanský (umv.)
 • Ladislav Burlas: In memoriam
  pre sláčikový orchester
  10. 4.
  2000
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Veľká aula Karolína, Praha, CZ
  INTERPRETI: Camerata Academica, Karol Medňanský (umv.)
 • Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
 • Dénes Legány: Chorale
  27. 10.
  2005
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Krajská prehliadka Divertimento musicale, Kostol sv. Egídia, Poprad, SK
  INTERPRETI: Camerata Academica, Karol Medňanský (dir.)
 • Dénes Legány: Andante pre violu da gamba a spinet
  8. 8.
  1999
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  Prešovské kultúrne leto, Šarišská galéria, Prešov, SK
  INTERPRETI: Karol Medňanský (vlg), Klára Ganzerová (sp)
 • Dénes Legány: Concert Prelude
  12. 11.
  1997
  Zahraničné diela s prvým uvedením na Slovensku
  XXXII. ročník Prešovskej hudobnej jesene, Park kultúry a oddychu, Prešov, SK
  INTERPRETI: Camerata Academica, Karol Medňanský (dir.)
 • Zahraničné diela s prvým uvedením v zahraničí
 • Dénes Legány: Andante pre violu da gamba a spinet
  16. 11.
  2003
  Zahraničné diela s prvým uvedením v zahraničí
  XXXIII. Festival súčasnej hudby Istvána Kortárszeneiho, Koncertná sála konzervatória, Szeged, HU
  INTERPRETI: Karol Medňanský (vlg), Noémi Maczelka (sp)

Fotogaléria

 • Foto: Karol Medňanský Karol Medňanský
  Karol Medňanský

  Zdroj: Archív interpreta
  Autor: Antonín Žižka
 • Foto: Karol Medňanský Karol Medňanský
  Karol Medňanský

  Zdroj: Archív interpreta
  Autor: Antonín Žižka

Audio

 • Novák, Milan: Retrospektívy  Slávka Bajtošová (fl), Jana Forraiová, Ľudmila Rovňáková (pf4m), Camerata Academica Prešov, Karol Medňanský (dir)

  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 20. 06. 2019