Profil osobnosti

Foto: Zdenko Mikula Autor: Anton Šmotlák

Zdenko Mikula

27. 11. 1916 Vyhne – 31. 10. 2012 Bratislava

vážna hudba
skladba

Bio

Bio

1932 – 1936
Štátny učiteľský ústav v Banskej Bystrici (Karel Štika)
1939 – 1952
vojenský kapelník
1941 – 1946
Konzervatórium v Bratislave (kompozícia – Eugen Suchoň, dirigovanie – Kornel Schimpl)
1947 – 1955
externý pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave
1950 – 1954
externý pedagóg na FFUK v Bratislave
1952 – 1955
založil a viedol Vysokoškolský umelecký súbor v Bratislave
1953 – 1957
dirigent Vojenského umeleckého súboru v Bratislave
1959 – 1966
tvorivý tajomník skladateľskej sekcie Zväzu slovenských skladateľov
1963 – 1970
externý pedagóg na VŠMU
1966 – 1974
šéfredaktor Hlavnej redakcie hudobného vysielania Československého rozhlasu v Bratislave
1974 – 1978
vedúci tajomník Zväzu slovenských skladateľov
1978 – 1987
tajomník Zväzu československých skladateľov v Prahe

"Mikula bol od počiatkov svojej umeleckej činnosti známy aj neúnavnou organizátorskou prácou, čo sa prejavilo v založení viacerých telies, organizovaní hudobného života, prehliadok a festivalov. Obdivuhodná je však jeho kompozičná aktivita, ktorú vyvíjal popri pracovnej a spoločenskej angažovanosti. Zahŕňa diela od najmenších komorných po vokálno-symfonické a hudobno-dramatické. Do širokého povedomia doma i v zahraničí sa dostal najmä vďaka zborovej tvorbe i vokálno-inštrumentálnym dielam. Najmä jeho zborové diela vytvorili silnú hodnotovú bázu v zborovom hnutí na Slovensku. Každé takéto zoskupenie má vo svojom repertoári skladby Mikulu. Tie sa dostali aj do dramaturgie zborových telies v zahraničí a často patria k povinným skladbám. Podstata úspechu zborových a vokálnych i vokálno-inštrumentálnych diel spočíva v dôvernom poznaní ľudského hlasu a jeho vyjadrovacích možností. Harmonická práca je hutná, avšak priezračná, dôsledná vo výstavbe i po stránke formovej. Početná je aj Mikulova komorná inštrumentálna hudba, v ktorej sa usiloval nachádzať myšlienkovú presvedčivosť, ako aj inštrumentálnu bohatosť a pestrosť. Inštrumentačná vynachádzavosť sa prejavuje aj v jeho širšie koncipovaných orchestrálnych dielach, ako aj v jedinom opernom diele – trilógii Žena (Izergiľ, Maľva, Taťjana). Osobitnú kapitolu v jeho tvorbe predstavujú úpravy ľudových piesní pre rôzne vokálne a vokálno-inštrumentálne zoskupenia."

(BACHLEDA, Stanislav: Zdenko Mikula. In: 100 slovenských skladateľov. Ed. Marián Jurík, Peter Zagar. Bratislava : Národné hudobné centrum, 1998, s. 191.)

Diela

 • opera
 • Žena

  Operný triptych
  1979–1982 TEXT: autor podľa M. Gorkého
  Ikona audio
 • opereta
 • Tatranské noci

  1944
 • symfonický orchester
 • Bulharský tanec

  1958 1958, rev. 1966
  OBSADENIE: orch/fiati
 • Veseloherná predohra

  1959 OBSADENIE: orch/fiati
 • Pocta Maximovi Gorkému

  Predohra pre veľký orchester
  1984 13'
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, pf, archi
 • O veľkej láske

  Symfonická poéma pre veľký orchester
  1985 15'
  OBSADENIE: orch: 3fl, (1flp), 2ob, 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, org, archi
 • Rapsódia

  1987 24'
  OBSADENIE: orch
 • Si krásna

  Meditácia na tému Eugena Suchoňa
  1987 14' 30
  OBSADENIE: orch: 3fl (1flp), 2ob, 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, cel, archi
 • Nostalgické variácie

  1990 OBSADENIE: orch
 • komorný orchester
 • Rumunský tanec

  1965 OBSADENIE: fiati
 • Malá suita

  1966 OBSADENIE: fiati
 • Rapsodické variácie

  1976 1976, rev. 1990, 9' 30''
  OBSADENIE: fl, ob, cl, fg, cr, archi (org)
 • Tre notturni

  pre sláčiky
  1976 18'
  VYDAVATEĽ: Slovenský rozhlas
  OBSADENIE: archi
 • S Alicou do krajiny zázrakov

  Suita pre komorný orchester
  1990 OBSADENIE: orch: fl, ob, cl, fg, cr, bat, archi/org
 • Uspávanka

  1996 3'
  OBSADENIE: orch
 • sólový hlas (hlasy) a orchester
 • Poéma

  pre tenor, miešaný zbor a veľký orchester
  1976 15'
  TEXT: P. Horov
  OBSADENIE: t, CM, orch: 3fl (1flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, 2ar, archi
 • Věčný dvojzpěv

  pre soprán a veľký orchester
  1978 18'
  TEXT: J. Urbánková
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: orch: 2fl (1flp), 2ob, 2cl, 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tp, bat, 2ar, cel, pf, cmb, archi
 • Symfonietta

  pre veľký orchester s barytónovým sólom
  1988 20'
  TEXT: M. Rúfus
  OBSADENIE: br, orch: 4fl (2flp), 3ob (1ci), 3cl (1clb), 2fg, 4cr, 3tr, 3tn, tu, tp, bat, archi
 • sólový hlas (hlasy), zbor a orchester
 • Premeny

  1991 TEXT: J. Kostra
  OBSADENIE: s, t, CM, orch
 • zbor a orchester
 • Väzenská

  1981 OBSADENIE: CM, orch
 • dva sólové nástroje a orchester
 • Dialógy

  1955 OBSADENIE: fl, clb, archi
 • sólový nástroj
 • Sonata

  pre lesný roh
  1985 OBSADENIE: cr
 • Sonata

  pre trúbku
  1985 OBSADENIE: tr
 • Sonata

  pre trombón
  1985 OBSADENIE: tn
 • Sonata

  pre tubu
  1985 OBSADENIE: tu
 • klavír a klavír 4-ručne
 • Fuga in d

  pre klavír
  1944 OBSADENIE: pf
 • Kde bolo, tam bolo

  Hudba k ľudovým rozprávkam zo zbierky P. Dobšinského a obrázkom Ľ. Fullu pre klavír
  1990 8'
  OBSADENIE: pf
 • dva nástroje
 • Dialógy

  1955 1955, rev. 1985, 1995, 11'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, gui/pf
 • Canto rustico

  1984 15'
  OBSADENIE: clb, pf/archi (vc, pf/archi)
 • Hudba pre dvoch

  1991 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ob, ci
 • tri nástroje
 • Malé divertimento

  pre husle, violu a violončelo
  1977 12'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: vn, vl, vc
 • Malá serenáda

  1985 1985, rev. 1995, 11'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ob, gui, fg (ob, fg, archi; ob, pf)
 • štyri nástroje
 • Nokturno

  1944 OBSADENIE: fl, ob, cl, fg
 • Sonata per quartetto d’ottoni

  1985 7'
  OBSADENIE: tr, cr, tn, tu
 • sláčikové kvarteto
 • Ave Eva

  Cariácie na vlastnú tému pre sláčikové kvarteto
  1975 19'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Dve bagately

  pre sláčikové kvarteto
  1975 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Kvarteto

  1976 OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • Hudba k vernisáži

  pre sláčikové kvarteto
  1988–1989 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: 2vn, vl, vc
 • dychové kvinteto
 • Reminiscencie

  pre dychové kvinteto
  1988 19' 20''
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: fl, cl, ob, cr, fg
 • Kolokviá

  pre dychové kvinteto
  1990 OBSADENIE: fl, ob, cl, cr, fg
 • vokálno-inštrumentálne komorné diela
 • To bude ráno!

  1975 21'
  TEXT: A. Plávka
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: s/t, 2vn, vl, vc
 • Věčný dvojzpěv

  Cyklus piesní pre soprán, dvoje huslí a klavír na poéziu Jarmily Urbánkovej
  1977 TEXT: J. Urbánková
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, 2vn, pf
 • Cigánske piesne

  1979 1979, rev. 1981, 1996, 20'
  TEXT: V. Mihálik
  OBSADENIE: b/t, cl, zmb, archi; b/t, pf; b, 2vn, vl, vc
 • Rána

  1981 TEXT: Z. Jettmarová
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: s, fl, clb, pf
 • Nápis

  1989 TEXT: M. Rúfus
  OBSADENIE: br, org
 • Prelúdiá

  1989 TEXT: M. Rúfus
  OBSADENIE: br, org
 • sólový hlas (hlasy) s klavírom
 • Štyri piesne milostné

  pre mezzosoprán, tenor a klavír
  1960 TEXT: I. Krasko, J. Kostra, Š. Krčméry, M. Lajčiak
  VYDAVATEĽ: Slovenský rozhlas, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: ms, t, pf/archi
 • Jesenná láska

  pre stredný hlas a klavír
  1988 TEXT: M. Válek
  OBSADENIE: v, pf
 • úpravy folklóru
 • Preleť, sokol

  1945 OBSADENIE: CMa
 • Orešianska veselica

  1952 1952, rev. 1966, 7'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Supraphon
  OBSADENIE: vv, CM, folkb, orch (orch Xac fiati)
 • Slovenské ľudové piesne

  1953 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Matica slovenská
  OBSADENIE: CM, orch
 • Spevy valachov

  1954 OBSADENIE: t, br, CMa
 • Slovenské ľudové piesne

  1956 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CMa
 • Lúčne hry

  pre miešaný zbor a cappella
  1958 3'
  TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Počúvaj, počúvaj

  1958 OBSADENIE: CM/CMa
 • Poddukelské rusínske ľudové piesne

  1958 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Poddukelské rusínske ľudové piesne

  1959 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CF
 • Janíkove uspávanky

  1961 OBSADENIE: CM, orch
 • Parobské spevy z východného Slovenska

  1965 15'
  OBSADENIE: CM/CMa
 • Tri ľudové piesne

  1966 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Štátne hudobné vydavateľstvo
  OBSADENIE: CB
 • Na horehronskej svadbe

  1967 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: orch (CM, orch)
 • Tá vojnička, tá vojna

  1968 15'
  TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Supraphon, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM, tpc
 • Dva mužské zbory

  1970 VYDAVATEĽ: Panton, Hudobný fond
  OBSADENIE: CMa
 • Spievala by som

  1974 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský rozhlas, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CF
 • Šesč lužicko-serbskich spěwow

  1975 10'
  TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Československý rozhlas
  OBSADENIE: CM
 • V svatojánskych pjekných lesoch

  1978 VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CMa/CF/CM
 • Po cigánsky

  1984 1984, rev. 1988, 9'
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM/CF
 • Ej, Detva biela

  Tri miešané zbory a cappella
  1988 VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Piesne zo stredného Slovenska

  1988 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CF
 • Slovenské ľudové piesne z Juhoslávie

  1988 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Spevy amerických Slovákov

  1988 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Dve slovenské ľudové piesne z Bulharska

  1989 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Ľudové piesne Slovákov v Rumunsku

  1989 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Slovenské ľudové piesne v Maďarsku

  1989 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Slovenské ľudové piesne z Rakúska

  1989 TEXT: ľud.
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Záhorácke pjesničky

  1990 TEXT: J. Blaho
  VYDAVATEĽ: Slovenský rozhlas, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: v, pf/orch
 • Dvanásť slovenských ľudových piesní

  1992 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CF
 • Dve koledy z rodných Vyhieň

  1992 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CF, org
 • Ľúbostné spevy z východného Slovenska

  1992 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CF
 • Malí koledníci

  1992 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB, pf, tno, trg, fsch
 • Stredoslovenské koledy

  1992 1992, rev. 1995
  TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM/CF, pf
 • Štyri od Hrona

  1992 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • Východoslovenské večerné spevy

  1992 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • Vysoko mesiačik

  1993 OBSADENIE: CM
 • Tri slovenské koledy

  1994 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB, cl, trg, bu
 • Tri vianočné piesne

  1994 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB, pf
 • Dve piesne na dobrú noc

  1994–1995 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM (CF, pf; CMa)
 • Dve myjavské piesne

  1995 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB
 • Piesne z Gemera

  1995 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM
 • Spevy regrútov z Rejdovej

  1995 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CMa
 • Spievajže si, spievaj

  1995 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CB, pf
 • Ženské spevy z Rejdovej

  1995 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CF
 • Nemecké pesničky

  1996
 • Východoslovenské koledy

  1996 TEXT: ľud.
  OBSADENIE: CM (CB, pf)
 • úpravy
 • J. Buchner: Banícka omša

  OBSADENIE: CM, orch
 • E. Suchoň: Bačovské piesne

  1972 OBSADENIE: b, orch
 • Alexandr Vasilievič Alexandrov: Svätá vojna

  1974 TEXT: B. Valašťan
  VYDAVATEĽ: MDKO Bratislava
  OBSADENIE: CM
 • Deti októbra

  1974 TEXT: B. Valašťan
  VYDAVATEĽ: MDKO Bratislava
  OBSADENIE: CM
 • Matvej Blanter: Pieseň o partizánke

  1974 VYDAVATEĽ: MDKO Bratislava
  OBSADENIE: CM
 • Revolučná pieseň z Polomky

  1974 TEXT: Milan Ferko
  VYDAVATEĽ: MDKO Bratislava
  OBSADENIE: CM
 • L. Faix: Slovenské zbojnícke piesne

  1975 OBSADENIE: t, orch
 • iné úpravy
 • J. Cikker: Pochod povstalcov

  1953 TEXT: M. Ferko
  OBSADENIE: CM, orch/fiati
 • M. Schneider-Trnavský: Piesne

  1978 OBSADENIE: s/t, orch
 • M. Schneider-Trnavský: Slovenské ľudové piesne

  1980 OBSADENIE: t, orch
 • V. Novák: Slovenské spevy pre sólový hlas a symfonický orchester

  1980 OBSADENIE: v, orch
 • E. Suchoň: O horách

  1994 TEXT: R. Dilong
  OBSADENIE: CM
 • zborové
 • Domovina moja

  1960 24'
  TEXT: A. Plávka
  VYDAVATEĽ: Hudobný fond
  OBSADENIE: CM/CMa
 • Akože nežiť

  1977 TEXT: Pavel Koyš
  OBSADENIE: CMa/CF/CM
 • Perlový závěs

  1987 TEXT: Liu Jü Si
  OBSADENIE: s, CM
 • Triptych

  1993 1993 , rev. 1995
  TEXT: O. Nagaj
  OBSADENIE: CF/CM
 • Aven Roma

  1997 1997, rev. 1998
  VYDAVATEĽ: Belianum
  OBSADENIE: CF/CM
 • Dvanásť

  2004 2004, rev. 2005
  OBSADENIE: CF/CM
 • miešaný zbor
 • Tá slovenská pieseň

  1962 3'
  TEXT: J. Poničan
  VYDAVATEĽ: Slovenský hudobný fond, Hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Vstaň, panna odkliata

  1962 TEXT: A. Plávka
  OBSADENIE: CM
 • Vŕby pri Váhu

  1967 TEXT: A. Plávka
  OBSADENIE: CM
 • Moja rodná

  1971 6'
  TEXT: J. Kostra
  OBSADENIE: CM
 • Portréty

  1972 13'
  TEXT: F. Lipka
  VYDAVATEĽ: Slovenský rozhlas, Opus
  OBSADENIE: CM
 • Slovenský máj

  1973 TEXT: V. Lučeničová, A. Plávka, J. Chovanec, V. Mihálik, J. Krčméryová, M. Kasarda
  VYDAVATEĽ: Slovenský rozhlas, Slovenský hudobný fond
  OBSADENIE: CM
 • Ozývaj sa, hora

  1974 36'
  TEXT: A. Plávka
  VYDAVATEĽ: Opus
  OBSADENIE: CM
 • Ľúbostné madrigaly

  Šesť zborov na poéziu slovenských básnikov
  1978 25'
  TEXT: P. Koyš, J. Kostra, J. Smrek, P. Horov, V. Mihálik, M. Válek
  OBSADENIE: CM
 • Pieseň

  1987 TEXT: V. Turčány
  OBSADENIE: CM
 • Tri časti

  z cyklu Ozývaj sa, hora
  1988 TEXT: A. Plávka
  OBSADENIE: CM
 • Chvála vody

  1991 TEXT: J. Kostra
  OBSADENIE: CM
 • Mesto na rovine

  1993 TEXT: V. Turčány
  OBSADENIE: CM
 • Päť ľudových piesní zo Žirian (Öt zsérei népdal)

  pre miešaný zbor
  2007 10'
  OBSADENIE: CM
 • Ružičky zo Záhorskej Bystrice

  pre miešaný zbor
  2007 10'
  OBSADENIE: CM
 • Keď si ja zaspievam

  Dve ľudové piesne z Brezovej pod Bradlom pre miešaný zbor
  2008 5'
  OBSADENIE: CM
 • Labute

  Ľudová balada z Gbelov pre miešaný zbor
  2009 6'
  OBSADENIE: CM
 • mužský zbor
 • Jablone

  1963 TEXT: A. Plávka
  OBSADENIE: CMa
 • Ej, dobru noc

  pre mužský zbor
  2008 9'
  OBSADENIE: CMa
 • Frajeročka moja

  Nočné spevy mládencov pre mužský zbor
  2008 18'
  OBSADENIE: CMa
 • ženský zbor
 • Dážď

  1996 TEXT: V. Turčány
  OBSADENIE: CF
 • Hanička sa vydáva

  Päť ľudových piesní z Kysúc pre ženský zbor
  2008 15'
  OBSADENIE: CF
 • Hrajte, muzikanti

  Štyri ľudové piesne z Hontu pre ženský zbor
  2008 8'
  OBSADENIE: CF
 • Od Prešporka k Dunaju

  Päť slovenských ľudových piesní pre dievčenský zbor
  2008 15'
  OBSADENIE: CF
 • Päť lyrických ľudových piesní spod Zobora (Öt lírai népdal Zoboraljáról)

  pre ženský zbor
  2008 10'
  OBSADENIE: CF
 • Široká dunajská voda

  dve tekovské ľudové piesne pre ženský zbor
  2008 6'
  OBSADENIE: CF
 • Prídi šuhajko k nám

  pre ženský zbor
  2009 5'
  OBSADENIE: CF
 • detský zbor
 • Hajulienky, haj

  1967 6'
  TEXT: M. Rázusová-Martáková
  OBSADENIE: CB
 • zbor a nástroje
 • Pisma k Janeku

  Vokálny cyklus pre sólový ženský hlas, dychové kvinteto a sláčiky
  TEXT: N. Sosninoj
  OBSADENIE: CF, vf, fl, ob, cl, fg, cr, archi
 • K ľudu

  1956 TEXT: P. O. Hviezdoslav
  OBSADENIE: CM, orch
 • Na tanci

  1970 7' 20''
  TEXT: Ľ. Podjavorinská
  OBSADENIE: CB, fl, ob, cl, cr, fg
 • Ó, vstúpiť na nebesá

  1993 TEXT: P. O. Hviezdoslav
  OBSADENIE: CM, org
 • zbor a klavír
 • Pod horičkou

  1964 TEXT: V. Lučeničová
  VYDAVATEĽ: Panton
  OBSADENIE: CB, pf
 • Jesenná láska

  pre ženský zbor a klavír
  1992 TEXT: M. Válek
  OBSADENIE: CF, pf
 • Naša Anka

  1993 TEXT: Ľ. Podjavorinská
  OBSADENIE: CB, pf
 • sóla, zbor a nástroje
 • Jarní zpěvy staré Číny

  pre soprán, barytón, miešaný zbor, violončelo a klavír
  1987 22'
  TEXT: staročínska poézia (prekl. Bohumil Mathesius)
  OBSADENIE: s, br, CM, vc, 3tbl, pf
 • populárna hudba – piesne
 • Princeznú mám

  1943 TEXT: J. Oravický
 • Rytmus lásky

  1945 TEXT: J. Oravický
 • Jazz keď znie

  1946 TEXT: Zdenko Mikula (pseud. Zdenko Hron)
 • Boli to noci krásne

  1952 TEXT: Oto Kaušitz
  VYDAVATEĽ: Panton
 • hudba pre rozhlas
 • Alenka v ríši zázrakov

  1964
 • krátkometrážny dokumentárny film
 • Dedina mládeže

  1952 RÉŽIA: J. Beer
  OBSADENIE: KD
 • Rekreácia v Tatrách

  1954 RÉŽIA: R. Raiman
  OBSADENIE: KD

Bibliografia

 • Knižné monografie
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Zdenko Mikula (1916 – 2012) : Rád som žil a tvoril
  2015 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2015
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • MEDŇANSKÁ, Irena: Detská zborová tvorba slovenských skladateľov
  2012 Slovenská hudba roč. 38, 2012, č. 2, s. 190–210
 • STRENÁČIKOVÁ, Mária: Inštrumentálna tvorba Zdenka Mikulu
  2011 Zdenko Mikula : zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2011, s. 24–28
 • BÁRDIOVÁ, Marianna: Pocta Zdenkovi Mikulovi
  2011 Zdenko Mikula : zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2011, s. 6–14
 • JANEK, Marián: Piesňová, komorná a operná tvorba Zdenka Mikulu
  2011 Zdenko Mikula : zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2011, s. 22–23
 • PEŠEK, Bohumil: Zdenko Mikula, zakladatel slovenské vojenské hudby
  2011 Zdenko Mikula : zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2011, s. 15–21
 • PAZÚRIK, Milan: Zborová tvorba Zdenka Mikulu
  2011 Zdenko Mikula : zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2011, s. 29–37
 • NECHALOVÁ, Ľubica: Zdenko Mikula a jeho zborová tvorba na prelome tisícročí
  2008 Cantus Choralis Slovaca 2008. Zborník materiálov z VIII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 8, 2008, s. 78-86
 • PAZÚRIK, Milan: Umelecké spracovanie ľudovej piesne v tvorbe Zdenka Mikulu
  2006 Cantus Choralis Slovaca 2006. Zborník materiálov z VII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 7, 2006, s. 27-30
 • FUDRA, Igor – GALLOVÁ, Dana: Zdenko Mikula : Výberová bibliografia
  1996 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1996
 • Umelecká kritika a publicistika
 • TURÁK, František: Dva návraty na Epoché
  2017 Hudobný život roč. 49, 2017, č. 1-2, s. 6–7
 • BUBNÁŠ, Juraj: Nová slovenská hudba 2012
  Warchalovci, Quasars Ensemble a komorné koncerty
  2013 Hudobný život roč. 45, 2013, č. 1-2, s. 25
 • (www.hc.sk): Vo veku nedožitých 96 rokov zomrel v stredu 31. októbra v Bratislave hudobný skladateľ Zdenko Mikula...
  2012 Hudobný život roč. 44, 2012, č. 12, s. 8
 • BLAHO, Vladimír: Dve hudobné výročia: Zdenko Mikula a Ján Cikker
  2011 Slovo (22. 11.) 2011
 • KOLLÁRIK, Erik: Zabudnutý : slovenský skladateľ Zdenko Mikula oslávi čoskoro deväťdesiatpäť rokov, uctievajú ho však len v Česku
  2011 Plus 7 dní roč. 20, 2011, č. 38, s. 34–35
 • BLAHO, Vladimír: Tri osobnosti v požehnanom veku
  2006 Slovo roč. 8, 2006, č. 49, s. 15
 • ČEMANOVÁ, Zuzana: Jubilant Zdenko Mikula
  2006 Hudobný život roč. 38, 2006, č. 6, s. 25
 • HUNČAGOVÁ, Eleonóra: Hudba skrášľuje život : rozhovor s jubilantom – slovenským hudobným skladateľom Zdenkom Mikulom
  2006 Národná osveta roč. 16, 2006, č. 12, s. 2
 • PEŠEK, Bohumil: Zdenko Mikula – vojenský hudebník a organizátor slovenských vojenských hudeb
  2006 Vojenská história roč. 10, 2006, č. 2, s. 104–114
 • BACHLEDA, Stanislav: Jubilant Zdenko Mikula
  1996 Hudobný život roč. 28, 1996, č. 22, s. 2
 • (es): Stretnutie so zaslúžilým umelcom Zdenkom Mikulom
  1987 Hudobný život roč. 19, 1987, č. 1, s. 2
 • LUKNÁR, Alojz: Život spätý s hudbou: Zaslúžilý umelec Zdenko Mikula sa dožíva 70 rokov
  1986 Pravda roč. 67, 1986, č. 280, s. 5
 • VIGĽAŠSKÝ, P.: Ohliadnutie po rokoch
  1986 Rytmus roč. 37, 1986, č. 11, s. 32–33
 • KOVÁŘOVÁ, Anna: K životnému jubileu zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu
  1986 Hudobný život roč. 18, 1986, č. 23, s. 3
 • (abg): Nadväznosť na tradície: K jubileu zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu
  1986 Ľud 1986, č. 279, s. 4
 • PALOVČÍK, Michal: Umením k oslave života
  1981 Pravda roč. 62, 1981, č. 144, s. 5
 • ĎURINDOVÁ, Gita: Hlasová technika : Zdenko Mikula: Hej, haju, haju (Vydumanec)
  1981 Rytmus roč. 32, 1981, č. 8, s. 4
 • BURLAS, L.: To bude ráno! K životnému jubileu zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu
  1981 Hudobný život roč. 13, 1981, č. 23, s. 1, 7
 • (abg): Žije a pracuje pre hudbu: Zaslúžilý umelec Zdenko Mikula 65-ročný
  1981 Ľud 1981, č. 285, s. 5
 • TARKÓ, Helena: Hovoríme so skladateľom a tajomníkom Zväzu československých skladateľov zaslúžilým umelcom Zdenkom Mikulom
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 23, s. 5
 • BERGER, Igor: "Věčný dvojzpěv" Zdenka Mikulu v Klariskách
  1980 Hudobný život roč. 12, 1980, č. 15, s. 7
 • ŠUHAJDOVÁ, J.: Gramorecenzie : Zdenko Mikula: Ave Eva, To bude ráno!
  1979 Hudobný život roč. 11, 1979, č. 19, s. 5
 • DVOŘÁKOVÁ, Helena: Pre rozvoj hudobného umenia : Hovoríme s tajomníkom Zväzu čs. skladateľov Z. Mikulom
  1978 Nové slovo roč. 20, 1978, č. 4, s. 16
 • -r-: O súčasnosti a perspektívach slovenskej hudby
  1977 Hudobný život roč. 9, 1977, č. 2, s. 1, 8
 • BUZOGA, Michal: Populárna hudba – súčasť nášho života : rozhovor s hudobným skladateľom Z. Mikulom
  1977 Rytmus roč. 28, 1977, č. 1, s. 4
 • PODRACKÝ, Igor: Dve skladby Zdenka Mikulu
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 9, s. 3
 • ČÁRSKA, Etela: V plnom tvorivom zápale
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 23, s. 4
 • MÓŽI, Alexander: Gramorecenzie : Zdenko Mikula: Slovenské zbojnícke piesne
  1976 Hudobný život roč. 8, 1976, č. 15, s. 5
 • -r-: Hudba spája ľudí : dialóg mladých so zaslúžilým umelcom Zdenkom Mikulom
  1976 Slovenka roč. 28, 1976, č. 50, s. 13
 • BERGER, Igor: Gratulujeme: K 60. narodeninám zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu
  1976 Rytmus roč. 27, 1976, č. 11, s. 6–7
 • ADAMČIAKOVÁ, Vlasta: Dar rozdávať hudbu
  1976 Nové slovo roč. 18, 1976, č. 48, s. 11
 • SLUJKA, Vladimír: Zaslúžilý umelec Zdenko Mikula jubiluje
  1976 Rozhlas 1976, č. 48, s. 10
 • (ip): Skladateľ s mladistvým elánom: Zdenko Mikula šesťdesiatročný
  1976 Práca 1976, č. 282, s. 6
 • TVRDOŇ, Igor: Spev o živote : k 60-tinám zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu
  1976 Smer 1976, s. 4
 • PALOVČÍK, Michal: Ponad všednosť dňa : pri šesťdesiatke zaslúžilého umelca Zdenka Mikulu
  1976 Pravda 1976, s. 5
 • SCHLOSSER, Klára: Kórusmúvek mestere : k 60. výročiu narodenia slov. hud. skladateľa Zdenka Mikulu
  1976 Új Szó 1976, s. 6
 • FRIČOVÁ, Ch.: Hovoří k nám písněmi
  1974 Svět práce roč. 7, 1974, č. 24, s. 9
 • KOVÁČOVÁ, A.: Zaslúžilý umelec Zdenko Mikula
  1974 Hudobný život roč. 6, 1974, č. 11, s. 3
 • DOBRODINSKÝ, Ján Mária: Slovenský máj Zdenka Mikulu
  1974 Rytmus 1974, č. 6, s. 4–5
 • PODRACKÝ, Igor: Spätý s úlohami kultúrneho rozvoja
  1974 Práca 1974, s. 6
 • MÉSÁROŠOVÁ, M.: O najmasovejšom šíriteľovi hudby
  So Zdenkom Mikulom
  1972 Hudobný život, Bratislava roč. 4, 1972, č. 14, s. 8
 • LETŇAN, Július: Zdenko Mikula jubiluje
  1971 Rytmus 1971, č. 11, s. 15
 • Š.: O hudbe všedného dňa (Z rozhovoru so skladateľom Z. Mikulom)
  1959 Slovenská hudba roč. 3, 1959, č. 11-12, s. 479–480
 • Analýzy diel
 • LUPTÁK, J.: Zdenko Mikula: Hej, haju, haju (Vydumanec)
  1981 Rytmus 1981, č. 6, s. 6–7
 • BERGER, Igor: Zdenko Mikula: Hajulienka, haj
  1979 Rytmus 1979, č. 10, s. 5
 • BERGER, Igor: Tri detské zbory
  1977 Rytmus 1977, č. 10, s. 24
 • POSPÍŠIL, Juraj: Tvorba. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora
  1975 Hudobný život roč. 7, 1975, č. 17, s. 3
 • PODRACKÝ, Igor: Zdenko Mikula: Portréty
  1973 Hudobný život roč. 5, 1973, č. 9, s. 5
 • Personálna bibliografia
 • Meditácia na tému skladateľ a slovenská ľudová pieseň
  1995 Národná osveta 1995, č. 22
 • Muzički biennale Zagreb (12. – 18. 5. 1975): Medzinárodný festival súčasnej hudby
  1975 Hudobný život 1975, č. 12, s. 6
 • Slovenský máj
  1974 Hudobný život 1974, č. 6, s. 4
 • Československý rozhlas odpovedá
  1969 Hudobný život 1969, č. 13–14, s. 2

Diskografia

 • Foto: Slovenský spevoherný svet SLOVENSKÝ SPEVOHERNÝ SVET
  2011 CD – Slovak Radio Records RB 0341-2631
  1. Mikuláš Schneider-Trnavský: Bellarosa – Predohra
   Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  2. Karol Fischer: Lia a dvaja otcovia – Iba raz
   Pavol Remenár (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  3. Ján Móry: Slečna vdova – Kým vesna bude vládu mať
   Otokar Klein (t), Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  4. Gejza Dusík: Karneval na Rio Grande (Potulný spevák) – Zvony domova
   Tomáš Juhás (t), Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  5. Gejza Dusík: Modrá ruža – Spomínam
   Ľudovít Ludha (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  6. Karol Elbert: Do videnia, láska... – Tichý valčík
   Pavol Remenár (br), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  7. Karol Elbert: Z prístavu do prístavu – Ty nevieš, čo je pravá láska
   Adriana Kohútková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  8. Tibor Andrašovan: Pánska volenka (Štvorylka) – Pieseň o víne
   Tomáš Juhás (t), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  9. Tibor Andrašovan: Kráľ bláznov – Pieseň o Paríži
   Monika Fabianová (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  10. Teodor Šebo-Martinský: Ohnivák – Ako tulák
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  11. Teodor Šebo-Martinský: Revízor – Biele noci
   Filip Tůma (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  12. Milan Novák: Plná poľná lásky – Drahá ku mne sa túľ
   Otokar Klein (t), Eva Hornyáková (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  13. Milan Novák: Nie je všedný deň – Pieseň o Bratislave
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  14. Milan Novák: Opera Mafiozo – Labutia pieseň
   Otokar Klein (t), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  15. Zdenko Mikula: Tatranské noci – Pieseň verklikára
   Dušan Jarjabek (br), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  16. Igor Bázlik: Husári – Keď v žilách vášeň kypí
   Tomáš Juhás (t), Helena Becse Szabó (s), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  17. Igor Bázlik: Veselica – Pieseň cigánky
   Sisa Sklovská (ms), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
  18. Gejza Dusík: To by bola láska – Taký som prekvapený
   Filip Tůma (br), Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Zdeněk Macháček (dir.)
 • Foto: Dr. Štefan Klimo – Za tou mojou milou DR. ŠTEFAN KLIMO – ZA TOU MOJOU MILOU
  2009 CD – Ol Trade 1594 001-2
  1. Zdenko Mikula: Tá slovenská pieseň
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  2. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  3. Ján Cikker: Hej, tri rôčky som zbíjal
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  4. Zdenko Mikula: Spievala by som – Horehronské klebetnice
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  5. Alexander Moyzes: Cos' Janoško
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  7. Štefan Klimo: Trávnice
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  8. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Eduard Čisár (t), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  9. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Ľubica Orgonášová (s), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  10. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  11. Eugen Suchoň: Povej, vetrík ESD 99
   Ľubica Orgonášová (s), Alžbeta Kubánková (a), Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  13. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  14. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  15. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  16. Béla Bartók: Štyri slovenské ľudové piesne pre miešaný zbor a klavír
   Spevácky zbor Lúčnica, Nataša Pappová (pf), Štefan Klimo (dir.)
  17. Antonín Dvořák: Vyběhla bříza
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82 – Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Dezider Kardoš: Zem moja rodná op. 19b
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Ladislav Burlas: Metamorfózy krás
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Michalica (vn), Štefan Klimo (dir.)
  21. Ivan Hrušovský: Čakanie
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  22. Ivan Hrušovský: Ódy – Hymnus (pre dva ženské zbory a mužský zbor)
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
 • Foto: The Best Of Lúčnica Chorus THE BEST OF LÚČNICA CHORUS
  2006 CD – MUSICA 730 597-2
  1. Antonio Lotti: Crucifixus
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  2. Giuseppe Verdi: Ave Maria
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  3. Anton Bruckner: Christus factus est
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  4. Nikolaj Kedrov: Staroslovanský Otčenáš
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  5. Mikuláš Schneider-Trnavský: Iubilate Deo in C
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Slovenská pieseň ESD 95
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  7. Ilja Zeljenka: Zborohra
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  8. Ivan Hrušovský: Giocoso II. "Eja, studiosi"
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  9. Algimantas Bražinskas: Kupoľo – kupoľeľo
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  10. Vytautas Barkauskas: Fuga
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  11. Henry Thacker Burleigh: Eliah Rock
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  12. Jerome Kern: All the Things You Are
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  13. J. Lennon – P. McCartney: Michelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  14. George Gershwin: Summertime
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  15. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  16. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  17. Štefan Klimo: Za tou mojou milou
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  18. Zdenko Mikula: Ozývaj sa, hora – Kedyže ťa, milý
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  19. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  20. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  21. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Ej, deže si mi mili
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  22. Hanuš Domanský: Dve piesne z Gemera – Šervenie jablučko
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  23. Ondrej Demo: Z vŕškov do doliny
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  24. Martin Čorej: Z dzešatoho valala
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  25. Lucia Koňakovská: Riekanky a hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Marián Vach (dir.)
  26. Eugen Suchoň: Dve slovenské ľudové piesne ESD 70 – Bodaj by vás
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
  27. Miroslav Šmíd: Tancuj, tancuj
   Spevácky zbor Lúčnica, Peter Hradil (dir.)
  28. Ladislav Burlas: Svadobné spevy z Horehronia
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  29. Tibor Andrašovan: Prší, košieľka mi zmokne
   Spevácky zbor Lúčnica, Miroslav Šmíd (dir.)
  30. Peter Breiner: Svadobné spevy
   Spevácky zbor Lúčnica, Elena Matušová (dir.)
 • Foto: Slovak Chamber Music – Zdenko Mikula, Milan Novák SLOVAK CHAMBER MUSIC – ZDENKO MIKULA, MILAN NOVÁK
  1986 LP – Opus 9111 1771
  1. Zdenko Mikula: Cigánske piesne
   Peter Mikuláš (b), Miloslav Starosta (pf)
  2. Milan Novák: Divertimento
   Josef Čejka (ob), Jozef Luptáčik (cl), František Machats (fg)
  3. Milan Novák: Hudba pre flautu a sláčikové kvarteto
   Miloš Jurkovič (fl), Moyzesovo kvarteto
 • Foto: Pod zástavou KSČ : Diela inšpirované ideami komunistickej strany POD ZÁSTAVOU KSČ : DIELA INŠPIROVANÉ IDEAMI KOMUNISTICKEJ STRANY
  1981 LP – Opus 9110 1171-73
  1. Igor Dibák: Koncertná predohra, op. 23
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Pavol Bagin: Mládežnícka suita
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Pavol Bagin (dir.)
  3. Ilja Zeljenka: Slovo
   Július Pántik (spk), Spevácky zbor Technik, Pavol Procházka (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd
  4. Ivan Hrušovský: Obrázky z prírody
   Detský zbor Československého rozhlasu, Marián Vach (dir.)
  5. Ladislav Burlas: Dobrý deň!
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Ej, proletári
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  7. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Práci sláva
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  8. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Zem otcov
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  9. Bartolomej Urbanec: Štyri revolučno-robotnícke piesne – Preč s pánmi
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  10. Zdenko Mikula: Slovenský máj – Májová hymna
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Väzenská
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  12. František Prášil: Rovnosť chceme
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  13. Ernst Toller: Stará revolučná pieseň
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  14. Zdenko Mikula: Revolučná pieseň z Polomky
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Slovenská filharmónia, Pavol Bagin (dir.)
  15. Milan Novák: Človek nie je sám
   Eva Blahová (s), Juraj Sarvaš (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Oliver Dohnányi (dir.)
  16. Milan Novák: Chvála rukám
   Eva Biháryová (v), Peter Rúfus (spk), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  17. Milan Novák: O jednej hviezde
   Róbert Szücs (br), Slovenský filharmonický zbor, Pavel Baxa (zbm.), Orchester Vojenského umeleckého súboru, Jozef Valouch (dir.)
  18. Jozef Valouch: Tebe, rodná
   Ondrej Malachovský (b), Zbor a orchester Armádneho umeleckého súboru v Prahe, Jozef Valouch (dir.)
 • Foto: HEJ, slnko vychodí HEJ, SLNKO VYCHODÍ
  1977 LP – Opus 9116 0624
  1. Bartolomej Urbanec: Hej, slnko vychodí
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Dezider Kardoš: Pieseň šťastných detí
   Detský zbor Plameň, Jozef Klocháň (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Bartolomej Urbanec: Pozdrav
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Jan Seidel: Kupředu, zpátky ni krok
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  5. Radim Dreisl: Rozkvětlý den
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  6. Eugen Suchoň: Aká si mi krásna ESD 51a
   Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (dir.)
  7. Karol Elbert: Poďme chlapci aj dievčatá
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  8. Václav Dobiáš: Príchod Červenej armády
   Armádny umelecký súbor V. Nejedlého, Jiří Kareš (dir.)
  9. Tibor Andrašovan: Rodná zem
   Zbor Opery SND, Ladislav Holásek (zbm.), Orchester Opery SND, Ondrej Lenárd (dir.)
  10. Ludvík Podéšť: Všichni jsme mladí
   Zbor Pavla Kühna, Filmový symfonický orchester, František Belfín (dir.)
  11. Zdenko Mikula: Moja rodná
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Alexander Moyzes: Pieseň pracujúcich op. 42
   Zbor Pavla Kühna, Štúdiový symfonický orchester, Vladimír Válek (dir.)
 • Foto: Od kolísky OD KOLÍSKY
  1977 LP – Opus 9119 0601-03
  1. Igor Bázlik: Uspávanka
   Darina Laščiaková (v), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  2. Igor Bázlik: Je vaše
   Marta Nitranová (s), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  3. Igor Bázlik: Zázrak
   Mária Andrašovanová (s), Gréta Švercelová-Jezná (s), Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Zbor Slniečko, Jozef Svitek (zbm.), Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  4. Juraj Pospíšil: Uspávanka
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  5. Milan Novák: Láska
   Anna Czaková (s), Ľuba Baricová (a), Slovenský filharmonický zbor, Milan Novák (dir.)
  6. Zdenko Mikula: Štyri piesne milostné
   Nina Hazuchová (ms), František Livora (t), Bratislavské komorné združenie, Vlastimil Horák (dir.)
  7. Igor Bázlik: Svadobné fanfáry
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  8. Igor Bázlik: Svadobný pochod
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  9. Igor Bázlik: Svadobná pieseň
   Slovenský filharmonický zbor, Ondrej Lenárd (dir.)
  10. Milan Novák: Človek žil
   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Milan Novák (dir.)
  11. Igor Bázlik: Smútočný pochod
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
  12. Igor Bázlik: Rozlúčka
   Slovenský filharmonický zbor, Ladislav Holásek (zbm.), Trio lesných rohov, Igor Bázlik (dir.)
  13. Jozef Malovec: Postlúdium
   Symfonický orchester Československého rozhlasu, Ondrej Lenárd (dir.)
 • Foto: Súčasné slovenské madrigaly a zbory SÚČASNÉ SLOVENSKÉ MADRIGALY A ZBORY
  1974 LP – Supraphon 1 12 1012
  1. Ivan Hrušovský: Tri madrigalové impresie
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  2. Andrej Očenáš: Marína op. 15
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  3. Ján Zimmer: Štyri madrigaly na staré anglické texty, op. 52
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  4. Zdenko Mikula: Vŕby pri Váhu
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  5. Zdenko Mikula: Ľúbostné madrigaly – Lúčny popevok
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
  6. Tadeáš Salva: Litaniae lauretanae op. 12
   Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Foto: Lúčnica LÚČNICA
  1973 LP – Opus 9112 0215
  1. Jacob Arcadelt: Il bianco e dolce cigno
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  2. Claudio Monteverdi: Io mi son giovinetta
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  3. Claudio Monteverdi: Sfogava con le stelle
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  4. Maurice Ravel: Nicolette
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  5. Béla Bartók: Tanečná
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  6. Dmitrij Šostakovič: Popraveným
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  7. Dmitrij Šostakovič: Vpred, priatelia
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  8. Zdenko Mikula: Lúčne hry
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  9. Oto Ferenczy: Miešané zbory a capella – Verbunk
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  10. Dezider Kardoš: Tri spevy zo Zemplína op. 42a – Mila moja milenka
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  11. Ján Cikker: Tri zbory – Vyletel sokol (CM)
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  12. Eugen Suchoň: O človeku ESD 82 – Tri lyrické piesne (Človek a láska) – Pieseň o tvojom mene, My dvaja, Také divné
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
  13. Zdenko Mikula: Moja rodná
   Spevácky zbor Lúčnica, Štefan Klimo (dir.)
 • Foto: Reminiscencie : detský spevácky zbor Prieboj REMINISCENCIE : DETSKÝ SPEVÁCKY ZBOR PRIEBOJ
  CD – BM Recording
  1. Ilja Hurník: Voda voděnka
   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  2. Otmar Mácha: Ej, hoja, hoja
   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  3. César Franck: Panis angelicus
   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)
  4. spiritual: Dry Bones
   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)
  5. Marc Shaiman: I Will Follow Him
   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)
  6. Frederic Loewe: My Fair Lady
   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)
  7. Jean Absil: Le cirque de volant – Puma, Amazonka
   Eva Balagová (pf), Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  8. Belo Felix: Na cintoríne vecí
   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  9. Milan Novák: Vyhorela lipka
   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  10. Igor Bázlik: Štyri slovenské ľudové piesne
   Detský spevácky zbor Prieboj, Eva Balagová (pf), Alfonz Poliak (dir.)
  11. Juraj Hatrík: Ak sa nám fúga vydarí
   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  12. Zdenko Mikula: Dvanásť – Za Gbelama na kopci (Gbely)
   Detský spevácky zbor Prieboj, Alfonz Poliak (dir.)
  13. Zdenko Mikula: Na tanci
   Detský spevácky zbor Prieboj, Iveta Beneová (fl), Lukáš Žofčín (ob), Peter Kazán (cl), Vladimír Sedlák (fg), Ján Goliáš (cr), Alfonz Poliak (dir.)

Premiéry

 • Prvé uvedenie na Slovensku
 • Zdenko Mikula: Uspávanka
  21. 11.
  1998
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Camerata Academica, Karol Medňanský (dir.)
 • Zdenko Mikula: S Alicou do krajiny zázrakov
  Suita pre komorný orchester
  20. 11.
  1994
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátny komorný orchester Žilina, Otakar Trhlík (dir.)
 • Zdenko Mikula: Kde bolo, tam bolo
  Hudba k ľudovým rozprávkam zo zbierky P. Dobšinského a obrázkom Ľ. Fullu pre klavír
  20. 11.
  1990
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Slovenský rozhlas, Koncertné štúdio 2, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Marcel Štefko (pf)
 • Zdenko Mikula: Jarní zpěvy staré Číny
  pre soprán, barytón, miešaný zbor, violončelo a klavír
  16. 2.
  1989
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Moyzesova sieň, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Eva Blahová (s), Peter Šubert (br), Slovenskí madrigalisti, Eva Čermanová (vc), Peter Čerman (pf), Ladislav Holásek (dir.)
 • Zdenko Mikula: Si krásna
  Meditácia na tému Eugena Suchoňa
  14. 2.
  1988
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Nová slovenská hudba, Koncertná sieň Československého rozhlasu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Štátna filharmónia Košice, Richard Zimmer (dir.)
 • Zdenko Mikula: Canto rustico
  14. 2.
  1985
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Duo Boemi di Praga, Josef Horák (clb), Emma Kovárnová (pf)
 • Zdenko Mikula: Pocta Maximovi Gorkému
  Predohra pre veľký orchester
  17. 2.
  1984
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenská filharmónia, Bystrík Režucha (dir.)
 • Zdenko Mikula: Cigánske piesne
  18. 2.
  1983
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Peter Mikuláš (b), CAMERATA SLOVACA, Viktor Málek (dir.)
 • Zdenko Mikula: Věčný dvojzpěv
  Cyklus piesní pre soprán, dvoje huslí a klavír na poéziu Jarmily Urbánkovej
  9. 6.
  1980
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Klarisky, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Brigita Šulcová (s), Alžbeta Plaskurová (vn), Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová (pf)
 • Zdenko Mikula: Ľúbostné madrigaly
  Šesť zborov na poéziu slovenských básnikov
  18. 10.
  1978
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Bratislavské hudobné slávnosti, Hudobná sieň Bratislavského hradu, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)
 • Zdenko Mikula: Poéma
  pre tenor, miešaný zbor a veľký orchester
  12. 2.
  1977
  Prvé uvedenie na Slovensku
  Koncertná sieň Slovenskej filharmónie, Bratislava, SK
  INTERPRETI: Gustáv Papp (t), Slovenský filharmonický zbor, Jan Mária Dobrodinský (zbm.), Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Ľudovít Rajter (dir.)
 • Prvé uvedenie v zahraničí
 • Zdenko Mikula: Canto rustico
  9. 10.
  1984
  Prvé uvedenie v zahraničí
  1. festival súčasnej hudby, Havana, CU
  INTERPRETI: Duo Boemi di Praga, Josef Horák (clb), Emma Kovárnová (pf)
 • Zdenko Mikula: Věčný dvojzpěv
  Cyklus piesní pre soprán, dvoje huslí a klavír na poéziu Jarmily Urbánkovej
  2. 6.
  1980
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Pražská jar, Martinicův palác, Praha, CZ
  INTERPRETI: Brigita Šulcová (s), Alžbeta Plaskurová (vn), Viktor Šimčisko (vn), Helena Gáfforová (pf)
 • Zdenko Mikula: Vŕby pri Váhu
  29. 2.
  1968
  Prvé uvedenie v zahraničí
  Konzerthaus, Mozartova sieň, Viedeň, AT
  INTERPRETI: Slovenskí madrigalisti, Ladislav Holásek (dir.)

Fotogaléria

 • Foto: Zdenko Mikula Zdenko Mikula

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák
 • Foto: Zdenko Mikula Zdenko Mikula

  Zdroj: Archív HC
  Autor: Anton Šmotlák

Audio

 • Mikula, Zdenko: Izergiľ (úvod)
  Zdroj: Archív HC


« späť na zoznam Aktualizované: 20. 07. 2018