Profil osobnosti

Foto: Ľubica Ballová Zdroj: Archív Hudobného centra

Ľubica Ballová

20. 11. 1934 Košice – 30. 11. 2019 Bratislava

muzikológia, hudobná história, hudobná dokumentaristika, publicistika, editor, hudobná dramaturgia, hudobný manažment

Bio

Bio

1958
absolvovala FF UK v Bratislave (hudobná veda, estetika)
1958 – 1959
asistentka Ústavu hudobnej výchovy na Vysokej škole pedagogickej v Prešove
1961 – 1965
redaktorka, hudobná dramaturgička Čs. rozhlasu v Bratislave (relácie, rozhlasové cykly: Pre priateľov opery, Hudobné spravodajstvo), spolupráca s rozhlasom aj neskôr ako autorka scenárov
1965 – 1990
ako vedúca (1965 – 1968), neskôr zástupkyňa a zároveň odborná pracovníčka, kustód pre oblasť dokumentácie starších dejín slovenskej hudobnej kultúry Hudobného oddelenia Historického ústavu Slovenského národného múzea (teraz Hudobné múzeum Slovenského národného múzea)
1969
titul PhDr., rigorózna práca K problematike tanečnej hudby na prelome 17. a 18. storočia zachovanej na území Slovenska
1981
titul kandidátka vied CSc., dizertačná práca Melódie z hľadiska totožnosti a podobnosti. Kapitoly k aplikácii matematických metód v muzikológii
od 1990
pôsobila v Múzeu mesta Bratislavy, realizovala rôzne podujatia a výstavy venované významným osobnostiam hudobnej kultúry (Johann Nepomuk Batka ml., Johann Nepomuk Hummel, Johann Kaspar Mertz), v tomto období sa venovala popularizácii hudobnej minulosti Slovenska
1991
zakladajúca členka, dlhoročná predsedníčka Nadácie Johanna Nepomuka Hummela v Bratislave, vznik súťaže na podporu mladých klaviristov neskôr s medzinárodnou účasťou

Vo svojej muzeálnej zbierkotvornej špecializácií sa zameriavala na hudbu slovenského baroka a klasicizmu. Venovala sa dokumentácii hudobnohistorických prameňov (najmä obdobie najstarších dejín Slovenska až do baroka), ich spracovaniu, evidencii a prezentácii. Je jednou zo zakladateľov Slovenského katalógu hudobnohistorických prameňov spolu s Darinou Múdrou a Pavlom Polákom. Jej dlhoročným bádateľským úsilím bola téma vzťahu Ludwiga van Beethovena k Slovensku. Výsledky bádania uverejnila v publikácii Ludwig van Beethoven a Slovensko (Martin, 1972). Koncepčne pripravila výstavy s názvom Beethoven a Slovensko (1966, 1974) a Rané tlače z diel Ludwiga van Beethovena na Slovensku (Dolná Krupá, 1978), organizovala konferenciu venovanú osobnosti Ludwiga van Beethovena (1970). Je autorkou scenárov k viacerým výstavám, napr. Poklady hudobnej minulosti (1968), pri príležitosti festivalu Pražská jar, ako aj autorkou scenára k Pamätníku Ludwiga van Beethovena v areáli Kaštieľa v Dolnej Krupej (1992). V spolupráci s Jánom Albrechtom pripravila do tlače ako editor Hudobného tureckého Eulenspiegela (vokálne skladby, ľudové tance, sonáty, suita) – 5 zväzkov v rokoch 1971 – 1980 ako aj barokovú operu Johannesa Patzelta Castor et Pollux (Bratislava, 1989). Je autorkou scenára výstavy Putovanie Daniela Speera po Šariši a Zemplíne (1988). Bola dlhoročnou členkou výboru muzikologickej sekcie SHF. Spolupracovala s Československou televíziou v Bratislave na relácii typu Musica viva a Hudba z Bratislavy a s Československým rozhlasom v Bratislave, pre ktorý pripravila viacero úspešných relácií, napr. v spolupráci so Zuzanou Bernátovou je autorkou rozhlasového cyklu Dialógy s hudbou.

Bibliografia

 • Bugalová, Edita: Zomrela významná osobnosť slovenského hudobného múzejníctva Ľubica Ballová (1934 – 2019)
  2020 Hudobný život roč. 52, 2020, č. 1 – 2, s. 19 – 20
 • Čepec, Andrej: K životnému jubileu Ľuby Ballovej
  2015 Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2015, č. 1, s. 105 – 113
 • Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín
  Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava, 12. – 13. novembra 2014, venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc.
  2015 Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2015
  (354 s., 1. vyd.)
 • Bugalová, Edita (ed.): Malé osobnosti veľkých dejín – veľké osobnosti malých dejín [elektronický zdroj (CD)]
  2015 Príspevky k hudobnej regionalistike. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, Bratislava 12. – 13. novembra 2014 venovaný PhDr. Ľube Ballovej, CSc., Slovenská muzikologická asociácia, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2015
  (1 elektronický optický disk, CD-ROM, redakčné, zostavovateľské a grafické práce: Edita Bugalová)
 • Čížik, Vladimír: Jubileá... Ľuba Ballová
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 12, s. 3
 • Kalinayová-Bartová, Jana a kol. (ed.): Sprievodca po zbierkovom fonde Hudobného múzea Slovenského národného múzea I
  Hudobné zbierky archívnej povahy 1965 – 2000
  2001 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 2001, s. 309 – 315
  (349 s., 1. vyd., zoznam usporiadaných výstav Ľubice Ballovej v rámci jej pôsobenia na pôde SNM)
 • Zmyslom každej tmy je túžba po svetle
  S muzikologičkou a predsedníčkou Medzinárodnej nadácie Johanna Nepomuka Hummela
  1998 Práca, Bratislava roč. 53, 1998, č. 228 (3. 10.), s. 12
  (Ľubica Ballová)
 • Poniatowska, Irena: Ballova, Ľuba [Heslo]
  1998 Encyklopedia muzyczna PWM. Część biograficzna [AB Suplement]. Dziębowska, Elżbieta (ed.), Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Krakov 1998, s. 30 – 31
 • Albrecht, Ján: Životné jubileum Dr. Ľuby Ballovej
  1994 Hudobný život, Bratislava roč. 26, 1994, č. 22, s. 2
 • Marczellová, Zuzana: K životnému jubileu Ľuby Ballovej
  1984 Zborník Slovenského národného múzea (História 24), Osveta, Bratislava roč. 78, 1984, č. 1, s. 353 – 357
 • Mačák, Ivan: K životnému jubileu Ľuby Ballovej
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 22, s. 7
 • Gondová, Eva: Totožnosť a podobnosť melódií
  1983 Pravda, Bratislava roč. 64, 1983, č. 174 (26. 7.), s. 5
 • Nováček, Zdenko: Ballová-Králiková Ľuba [Heslo]
  1963 Československý hudební slovník osob a institucí. Zv. 1. Eds. Černušák, Gracian – Štědroň, Bohumír – Nováček, Zdenko, Státní hudební vydavatelství, Praha 1963, s. 47
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • Ludwig van Beethoven a Slovensko
  Pamätník Ludwiga van Beethovena
  1992 – 2004 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Dolná Krupá, Bratislava 1992 – 2004
 • Putovanie Daniela Speera po Šariši a Zemplíne
  Katalóg k výstave. Putovná výstava pri príležitosti 300. výročia vydania diela Hudobný turecký Eulenspiegel
  1988 – 1990 Slovenské národné múzeum, Slovenský hudobný fond, Bratislava, Prešov, Bardejov 1988 – 1990
  (Šarišské múzeum)
 • Fridman, Libor (ed.): Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)
  Katalóg k výstave
  1983 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1983
  (14 listov v prebale, text: Ľubica Ballová)
 • Spevom k slobode
  Katalóg k výstave. Putovná výstava pamiatok a dokumentov o robotníckej hudobnej kultúre na Slovensku, Bratislavský hrad
  1982, 1983 Slovenské národné múzeum, Bratislava 1982, 1983
  (Hudobné oddelenie Historického ústavu Slovenského národného múzea)
 • Totožnosť a podobnosť melódií
  Príspevok k aplikácii matematických metód v muzikologickom výskume
  1982 Opus, Bratislava 1982
  (218 s., 1. vyd., Dizertačná práca)
 • Ballová, Ľubica – Čížik, Vladimír – Mačák, Ivan – Múdra, Darina – Tauberová, Alexandra a ďalší: Osobnosti európskej hudby a Slovensko
  Katalóg k výstave
  1981 Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava 1981, s. 131 – 146
  (168 s., 1. vyd.)
 • Jozef Haydn a jeho doba
  Katalóg k výstave
  1972 Piešťany 1972
  (Balneologické múzeum)
 • Pamätná izba Franza Schuberta
  Katalóg k výstave. Kaštieľ v Želiezovciach
  1971 Želiezovce 1971
  (spolupráca pri zriadení expozície)
 • Pulkert, Oldřich (ed.): Poklady hudobnej minulosti (Poklady hudební minulosti)
  Katalóg k výstave. Sborník k výstavě hudebních rukopisů a vzácných tisků z československých sbírek přináší informace o hudebních pramenech
  1968 Praha 1968
  (132 s., 1. vyd., autorstvo časti výstavy, ktorá bola venovaná hudobnej kultúre na Slovensku, Ministerstvo kultury a informací a Státní knihovna ČSSR)
 • Ludwig van Beethoven a Slovensko
  Výstava v rámci konferencie Beethovenovej spoločnosti v ČSSR, Hudobné oddelenie Historického ústavu SNM – Beethovena spoločnosť v ČSSR, Piešťany, Balneologické múzeum
  1966, 1972 Slovenské národné múzeum, Osveta, Martin, Bratislava 1966, 1972
  (116 s., 1. vyd., text do nemčiny preložil Ján Albrecht)
 • Monografie v zborníkoch a časopisoch
 • Ballová, Ľubica – Móži, Alexander: Tance na Slovensku v 17. a 18. storočí
  1972 Zborník Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave so sídlom v Trnave (Umenie II.), Jozef Raninec (ed.), Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1972, s. 59 – 212
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Problematika cirkevných hudobných spolkov a ich poslanie
  1999 Bugalová, Edita (ed.): Šesťdesiat rokov Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník prednášok z muzikologického seminára, Trnava, 12. – 13. novembra 1997, Spolok svätého Vojtecha, Západoslovenské múzeum v Trnave, Trnava 1999, s. 101 – 108
 • Eisenbergova školská hra bardejovské vydanie z roku 1652
  Múzeá (Hudobné múzeá a ich expozície)
  1997 Pamiatky múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 46, 1997, č. 2, s. 30 – 35
 • Quellen zum Wirken Daniel Georg Speers in der Slowakei
  1997 Polák, Pavol (ed.): Mitteleuropäische Kontexte der Barockmusik. Bericht über die Internationale musikwissenschaftliche Konferenz, Bratislava, 23. bis 25. März 1994, Bratislava 1997, s. 99 – 103
  (262 s., 1. vyd., Edícia: Historia musicae Europae centralis, Tomus 2, Slowakische Musikunion/Academic Electronic Press)
 • Musik zum Tanz und Tanz in der Musik
  Unter Berücksichtigung der europäischen Klassik – Epoche
  1994 Macek, Petr (ed.): Colloquium Die Instrumentalmusik (Struktur – Funktion – Ästhetik) (1991). Ethnonationale Wechselbeziehungen in der mitteleuropäischen Musik mit besonderer Berücksichtigung der Situation in den böhmischen Ländern (1992), Masarykova univerzita, Brno 1994, s. 91 – 94
  (Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspielen in Brno. Bd. XXVI – XXVII)
 • Das kompositorische Erbe A. Albrechts (1885 – 1958)
  1993 Macek, Petr (ed.): Colloquium An der Epochen- und Stilwende (1985). Music in Metamorphoses of Aesthetic Categories (1986). Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspielen in Brno. Bd. XIX – XX, Masarykova univerzita, Brno 1993, s. 104 – 109
 • Modus, jeho špecifiká a funkcie vo vývoji tanečnej hudby
  1993 Macek, Petr (ed.): Colloquium Probleme der Modalität (1988). Leoš Janáček heute und morgen (1988). Musikwissenschaftliche Kolloquien der Internationalen Musikfestspielen in Brno. Bd. XXIII, Masarykova univerzita, Brno 1993, s. 71 – 74
 • Hudba v Novom Sanssouci na Spiši
  1992 Múdra, Darina (ed.): Musicologica Slovaca et Europaea XVII. Hudobná kultúra na Slovensku v dobe W. A. Mozarta, Ústav hudobnej vedy SAV, ASCO Art & Science, Bratislava roč. 17, 1992, s. 95 – 101
  (112 s., 1. vyd.)
 • Die Schuldramas in 17. und 18. Jahrhundert in der Slowakei
  1991 Harendarska, Eleonora (ed.): Musica Antiqua IX. (9. międzynarodowy kongres muzykologiczny Musica Antiqua Europea Orientalis, Bydgoszcz, 5. – 19. septembra 1991), Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz 1991, s. 469 – 476
  (Acta Musicologica. Zv. 1, Bydgoskie Towarzystwi Naukowe)
 • Versuch der Analyse einer Musikform mit mathematischen Methoden
  1990 Braun, Hartmut (ed.): Probleme der Volksmusikforschung. (Bericht über die 10. Arbeitstagung der Study Group for Analysis and Systematization of Folk Music im International Council for Traditional Music, Freiburg im Breisgau, 17. – 22. Mai 1987), Deutsches Volksliedarchiv, Peter Lang, Bern etc. 1990, s. 305 – 311
  (=Studien zur Volksliedforschung V.)
 • Zur Problematik der rhytmischen Geschtaltung der historischen Volkstanzmusik (Tanz- und Instrumetalmusik)
  1990 Elschek, Oskár (ed.): Musicologica Slovaca XVI. Rhythmik und Metrik in traditionellen Musikkulturen, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1990, s. 145 – 152
 • Svedectvo a posolstvo Daniela Georga Speera
  1990 Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 11/1990, Matica slovenská, Martin 1990, s. 118 – 121
  (220 s., 1. vyd., Edícia: Teória a výskum. Séria: Vedecké zborníky)
 • Hudobnovedný výskum v múzeách
  1989 Hudobný život, Bratislava roč. 21, 1989, č. 9, s. 9
 • Dielo Daniela Georga Speera v hudobnom živote doby a dnes
  1988 Matúš, František (ed.): Muzikologické bilancie IV. Umelecké tradície v hudobnej kultúre socializmu. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, konanej pri príležitosti XXX. Prešovskej hudobnej jari v duchu myšlienky Per musicam excolere vitam, Park kultúry a oddychu, Zväz slovenských skladateľov, Bratislava, Prešov 1988, s. 95 – 98
  (Prešov, PKO, 19. – 20. apríla 1988)
 • Výsledky riešenia druhej etapy prípravnej fázy čiastkovej úlohy Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy č. 534-32-1-11
  1988 Bárdiová, Marianna – Bugalová, Edita (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1988, s. 5 – 9
  (136 s., 1. vyd., Dom skladateľov, 18. – 19. júna 1987)
 • Castor et Pollux – eine neuentdeckte Oper von Johann Patzelt aus dem Jahre 1743
  1988 Hoffmann, Winfried (ed.): Bach-Händel-Schütz.Ehrung 1985 der Deutschen Demokratischen Republik. (Bericht über die wisseschaftliche Konferenz zum V. Internationalen Bachfest der DDR in Verbingung mit dem 60. Bachfest der Neuen Bachgesellschaft), Deutscher Verlag für Musik, Leipzig 1988, s. 361 – 366
  (Leipzig, 25. – 27. März 1985)
 • Hudba v školských hrách na Slovensku
  1987 Zborník Slovenského národného múzea (História 27), Osveta, Bratislava roč. 81, 1987, č. 1, s. 313 – 338
 • Skladateľ, klavirista a dirigent (Johann Nepomuk Hummel)
  1987 Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, Obzor, Bratislava roč. 36, 1987, č. 20, s. 50 – 54
 • Stav a problémy výskumu robotníckej hudobnej kultúry na Slovensku
  1986 Národopisné informácie, Národopisný ústav SAV, Národopisná spoločnosť Slovenska, Bratislava roč. 18, 1986, č. 2, s. 129 – 138
 • Daniel Georg Speer ako človek a umelec z dnešného pohľadu
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 12, s. 8
 • Jubileum dr. Ivana Mačáka
  1985 Zborník Slovenského národného múzea (História 25), Osveta, Bratislava roč. 79, 1985, č. 1, s. 243 – 247
 • Majstri oratórií
  (300 rokov od narodenia G. F. Händla)
  1985 Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, Obzor, Bratislava roč. 34, 1985, č. 4, s. 49 – 53
 • Jeden zo Scarlattiovcov
  (300 rokov od narodenia Domenica Scarlattiho)
  1985 Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, Obzor, Bratislava roč. 34, 1985, č. 23, s. 51 – 54
 • Príspevok k dejinám hudby Bratislavy
  1984 Poniatowska, Irena (ed.): Dzieło muzyctne: teoria, historia, interpretacja. (Józefowi Chomińskiemu welkiemu uczinemu i pedagogowi w 70. rocznice urodzin), Uniwersytet Warszawski, Krakov 1984, s. 291 – 302
  (Instytut Muzykologii)
 • Osud a ideál
  (K 140. výročiu narodenia Jána Levoslava Bellu)
  1983 Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, Obzor, Bratislava roč. 32, 1983, č. 18, s. 43 – 44, 46 – 47
 • Joseph Haydn a Slovensko
  1982 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 8, 1982, č. 4, s. 14 – 16
 • Skladby Zoltána Kodályho
  (K 100. výročiu narodenia skladateľa)
  1982 Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, Obzor, Bratislava roč. 31, 1982, č. 25, s. 50 – 52
 • Viliam Dobrucký a robotnícky spevokol Slobodná pieseň
  1981 Zborník Slovenského národného múzea (História 21), Osveta, Bratislava roč. 75, 1981, č. 1, s. 252 – 266
 • Franz Liszt a Bratislava
  (k 170. výročiu narodenia)
  1981 Príroda a spoločnosť. Populárno-vedecký dvojtýždenník, Obzor, Bratislava roč. 30, 1981, č. 22, s. 44 – 47
 • Požiadavky na dokumentáciu hudobných pamiatok v súčasnosti
  1981 Bárdiová, Marianna (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, Dolná Krupá, Dom slovenských skladateľov, 22. – 24. apríla 1981, Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1981, s. 70 – 82
 • Tri pramene k dejinám hudobného života Bratislavy
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 24, s. 4
 • Klavírna literatúra v Bratislave na začiatku 19. storočia
  1979 Bachleda, Stanislav – Horváthová, Katarína (zost.): Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia V. Zborník prác z 5. medzinárodnej muzikologickej konferencie v rámci BHS “Významní interpreti a Bratislava v 19. storočí”, Bratislava, 13. – 14. októbra 1976, Mestský dom kultúry a osvety, Obzor, Bratislava 1979, s. 24 – 28
 • Ludwig van Beethoven und die Slowakei
  1978 Tschechoslowakisches Leben roč. 8 (20), 1978, č. 4, s. 28 – 29
 • O genealógii a výskume diela (Daniel Georg Speer)
  1978 Hudobný život, Bratislava roč. 10, 1978, č. 5, s. 3
 • Frühe Drucke und Abschriften von Kompositionen Beethovens in der Slowakei
  1978 Dorfmüller, Kurt (ed.): Beiträge zur Beethoven-Bibliographie. Studien und Materialien zum Werkverzeichnis von Kinsky – Haln 1978, s. 12 – 18
  (G. Henle Verlag)
 • Algoritmizácia vyhodnocovania podobnosti melódií
  1978 Elschek, Oskár (ed.): Musicologica Slovaca VI. (Zborník príspevkov z 2. odborného seminára Ľudová pieseň a samočinný počítač, Bratislava, 16. – 17. októbra 1973), Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1978, s. 167 – 174
 • Hudobný život v Bratislave na prelome 18. a 19. storočia
  (Problematika interpretácie prameňov)
  1977 Zborník Slovenského národného múzea (História 17), Bratislava roč. 71, 1977, č. 1, s. 263 – 279
 • Mokrý, Ladislav – Rybarič, Richard – Mačák, Ivan – Vajdička, Ľudovít – Ballová, Ľubica – Múdra, Darina – Čížik, Vladimír – Žitná, Viera: Ľudové prvky v barokovej hudbe
  1977 Pramene slovenskej hudby, Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava 1977, s. 53 – 62
 • Súpisy hudobných prameňov v edícii Fondy Literárneho archívu Matice slovenskej
  1977 Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 2/1977, Matica slovenská, Martin 1977, s. 301 – 304
  (Sympózium predstaviteľov hudobnodokumentačných inštitúcií zo socialistických krajín, Martin, 7. – 11. októbra 1974)
 • Výstavy z hľadiska metód hudobnej historiografie
  1976 Múzeum. Študijný a informačný materiál, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 21, 1976, č. 4, s. 28 – 31
 • Štruktúra testovacích súborov pre výskum podobnosti
  1976 Holý, Dušan – Pala, Karel – Štědroň, Miloš (ed.): Lidová píseň a samočinný počítač III. Sborník materiálů ze 3. semináře o využití samočinného počítače při studiu lidové písně, Brno, 15. – 16. októbra 1974, Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1976, s. 211 – 218
 • Ballová, Ľubica – Ballo, Igor: Paralely v problematike strojového spracovania ľudovej hudby a hudobno-historických prameňov
  1975 Muntág, Emanuel (zost.): Hudobný archív 1/1974, Matica slovenská, Martin 1975, s. 156 – 160
  (175 s., 1. vyd.)
 • Poznámky k archívu Spolku pre cirkevnú hudbu v Bratislave
  1975 Tauberová, Alexandra (ed.): Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia II. Zborník prác z 2. medzinárodnej muzikologickej konferencie v rámci BHS “Franz Liszt a jeho bratislavskí priatelia”, Bratislava, 5. – 6. októbra 1973, Mestský dom kultúry a osvety, Obzor, Bratislava 1975, s. 209 – 222
 • Spolok slobodných umelcov a profesorov rečí v Bratislave
  1974 Nováček, Zdenko (ed.): Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia I. Zborník prác z 1. medzinárodnej muzikologickej konferencie v rámci BHS “Bratislavská kultúra Hummelovej doby”, venovanej 135. výročiu úmrtia skladateľa, Mestský dom kultúry a osvety, Obzor, Bratislava 1974, s. 72 – 87
  (Johann Nepomuk Hummel, Bratislava, 23. – 24. októbra 1972)
 • Einige Dokumente über Beethovens Musik in Pressburg
  1973 Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Akadémiai Kiadó, Budapešť roč. 15, 1973, č. 1 – 4, s. 321 – 333
 • Ballová, Ľubica – Ballo, Igor: Paralely k problematike strojového spracovania ľudovej hudby a hudobnohistorických prameňov
  1972 Holý, Dušan – Sirovátka, Oldřich (ed.): Lidová píseň a samočinný počítač I. (Sborník materiálů z 1. semináře o využití samočinného počítače při studiu lidové písně, Strážnice, 14. – 15. septembra 1971), Brno 1972, s. 195 – 202
  (Klub uživatelů MSP)
 • Tänze aus dem Musicalisch-Türckischen Eulenspiegel
  1972 Musica antiqua III. (Materialy naukowe z III międzynarodowej sesji muzykologicznej pod nazwą Musica Antiqua Europae Orientalis, Bydgoszcz, 1972), (=Acta scientifica), Filharmonia Pomorska im. I. J. Paderewskiego, Bydgoszcz 1972, s. 69 – 85
  (Bydgoskie Towarzystwi Naukowe)
 • Über Beethovens Musik in Pressburg zu Lebzeiten des Komponisten
  1971 Brockhaus, Heinz Alfred – Niemann, Konrad (eds.): Bericht über den internationalen Beethoven-Kongress, 10. – 12. Dezember 1970 in Berlin, Verlag Neue Musik, Berlín 1971, s. 71 – 74
  (b. n., Komitee für die Beethoven-Ehrung der DDR)
 • O Beethovenovej hudbe v Bratislave
  1970 Slovenská hudba, Bratislava roč. 14, 1970, č. 2 – 3, s. 55 – 64
 • Beethoven und die Slowakei
  1970 Bärenreiter, Bonn 1970, s. 130 – 131
 • Hudební památky na území Slovenska
  1968 Pulkert, Oldřich (ed.): Poklady hudební minulosti. Sborník k výstavě hudebních rukopisů a vzácných tisků z československých hudebních sbírek, Praha 1968, s. 15 – 17
  (132 s., 1. vyd., Ministerstvo kultury a informací, Státní knihovna ČSSR v Praze)
 • Beethovenovské pamiatky na Slovensku
  1967 Československá Beethoveniana. Zv. 4 – 5. Beethovenova spoločnosť v ČSSR, Hradec u Opavy 1967, s. 1 – 8
 • Ballová, Ľubica: K problematike tanečnej hudby na prelome 17. a 18. storočia, zachovanej na území Slovenska
  1961 Hudobnovedné štúdie V, Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 1961, s. 142 – 196
 • Ballová, Ľubica: Ešte niekoľko poznámok k trom tancom z Hirschmentzlovho rukopisného sborníka
  1960 Slezský sborník – Acta Silesiaca. Čtvrtletník pro vědy o společnosti – věstník Matice opavské, Opava roč. 58 (18), 1960, č. 4, s. 394 – 399
  (Slezský ústav Československé akademie věd)
 • Editorská činnosť
 • Ballová, Ľubica (ed.): Bratislava mesto hudby
  Faksimilové vydanie prílohy novín Pressburger Zeitung z 25. decembra 1913
  1991 Slovkoncert, Bratislava 1991
  (11 s., 1. vyd., autor a zostavovateľ prílohy Ján Nepomuk Batka. (Hummelov dom I.). Helena Kučerová – Ján Albrecht (preklad)
 • Ballová, Ľubica – Albrecht, Ján (ed.): Johannes Patzelt: Musica pro comoedia generali (Castor et Pollux)
  1989 Opus, Bratislava 1989
  (1. vyd., 1 partitúra (119 s.) + 9 hlasov, hudobnina, Edícia: Stará hudba na Slovensku. Zv. 6)
 • Ballová, Ľubica – Albrecht, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina] II.
  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Vokálne skladby a tance. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Vokalkompositionen und Tänze. Partitur und Stimmen
  1980 Opus, Bratislava 1980
  (125 s., 1. vyd., 1 partitúra + 5 hlasov, Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 6)
 • Ballová, Ľubica – Albrecht, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina] I.
  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Vokálne skladby a tance. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Vokalkompositionen und Tänze. Partitur und Stimmen
  1978 Opus, Bratislava 1978
  (180 s., 1. vyd., Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 5)
 • Ballová, Ľubica (ed.): Rané tlače diel Ludwiga van Beethovena na Slovensku
  Bulletin k výstave pri príležitosti otvorenia kaštieľa v Dolnej Krupej
  1978 Slovenské národné múzeum, Slovenský hudobný fond, Opus, Bratislava, Dolná Krupá 1978
  (10 s., 1. vyd.)
 • Mokrý, Ladislav – Rybarič, Richard – Mačák, Ivan – Vajdička, Ľudovít – Ballová, Ľubica – Múdra, Darina – Čížik, Vladimír – Žitná, Viera: Pramene slovenskej hudby
  1977 Slovenské národné múzeum, Opus, Bratislava 1977
  (155 s., 1. vyd.)
 • Ballová, Ľubica – Albrecht, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina] III.
  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Sonáty pre dychové nástroje a basso continuo. Partitúra a hlasy
  1976 Opus, Bratislava 1976
  (1. vyd., 1 partitúra (50 s.) + 5 hlasov, Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 4)
 • Ballová, Ľubica – Čížik, Vladimír – Mačák, Ivan a ďalší: Hudobné zbierky Slovenského národného múzea (1965 – 1975)
  1975 Slovenské národné múzeum, Slovenský hudobný fond, Opus, Bratislava 1975
  (173 s., 1. vyd.)
 • Ballová, Ľubica – Albrecht, Ján (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina] IV.
  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Sonaten à 3 und Suite à 5. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Partitur und Stimmen
  1973 Opus, Bratislava 1973
  (1. vyd., 1 partitúra (54 s.) + 11 hlasov, Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 3)
 • Čížik, Vladimír – Kresánkova, Lujza – Jančo, Šimon (ed.): Múzeum Jána Nepomuka Hummela
  Sprievodca po expozícii. Vydané pri príležitosti Medzinárodného sympózia o tvorbe Johanna Nepomuka Hummela, Bratislava 1972
  1972 Mestské múzeum, Bratislava 1972
  (64 s., 1. vyd.)
 • Ballová, Ľubica – Albrecht, Ján – Móži, Alexander (ed.): Daniel Georg Speer: Hudobný turecký Eulenspiegel 1688 [hudobnina]
  Od známeho Dáckeho Simplecissima. Ľudové tance. Partitúra a hlasy = Musikalisch-Türkischer Eulen-Spiegel von den bekandten Dacianischen Simplicissimo. Partitur und Stimmen
  1971 Opus, Bratislava 1971
  (39 s., 1. vyd., Edícia: Fontes Musicae in Slovacia 2)
 • Ballová, Ľubica (ed.): Tagungsbericht des II. internationalen musikologischen Symposiums
  Feiern zum 200. Jahrestag der Geburt Ludwig van Beethovens in der ČSSR, Piešťany – Moravany 1970. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie, Piešťany – Moravany, 27. júna – 1. júla 1970
  1970 Slovenské národné múzeum, Bratislava 1970
  (223 s., 1. vyd.)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Blahoželáme – Vladimír Čížik
  2002 Hudobný život, Bratislava roč. 34, 2002, č. 4, s. 2
 • Košické reminiscencie
  2001 Takáč, Ladislav (ed.): Zločiny komunizmu na Slovensku 1948:1989 (Osobné svedectvá). Zv. 2, Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov 2001, s. 21 – 22
 • Ballová, Ľubica – Petőcz, Kálmán: Posledný Prešporák
  Ján Albrecht (7. 1. 1919 – 20. 11. 1996)
  1997 Mosty. Česko-slovenský týždenník, Bratislava roč. 6, 1997, č. 1, s. 11
 • Múzeum Johanna Nepomuka Hummela
  1997 Pamiatky múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 46, 1997, č. 2, s. 67
 • Géniova láska
  1995 Slovenka, Bratislava roč. 48, 1995, č. 50, s. 16 – 17
  (Ludwig van Beethoven)
 • Skladateľský odkaz Alexandra Albrechta
  Z hudobných tradícií Bratislavy
  1995 Slovenská republika, Bratislava roč. 2, 1995, č. 114 (18. 5.)
  (Príloha Kultúra ’95, č. 1 (1995), s. III)
 • Beethoven priateľom 1 [audiozáznam]
  Ludwig van Beethoven. Na kladivkovom klavíri hrá Daniela Rusó
  1992 Slovenský hudobný fond, Bratislava 1992
  (1 CD, 1 mg kazeta, autor poznámok Ľubica Ballová)
 • Ballová, Ľubica – Vitálová, Zuzana: Návraty k Hummelovi
  1991 Hudobný život, Bratislava roč. 23, 1991, č. 3, s. 9
  (Múzeum Johanna Nepomuka Hummela, Bratislava)
 • Hudba na Bratislavskom hrade
  Koncerty pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí a galérií
  1989 Literárny týždenník, Bratislava roč. 2, 1989, č. 24, s. 15
 • Rozhlasová žatva 1986
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 5, s. 3
 • Majster dvoch umení
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 8, s. 8
  (Viliam Dobrucký)
 • O výročí nejubilejne
  (190. výročie návštevy Ludwiga van Beethovena v Bratislave)
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 24, s. 8
 • Daniel Georg Speer ako človek a umelec z dnešného pohľadu
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 12, s. 8
 • Východoslovenské bilancie
  1985 Hudobný život, Bratislava roč. 17, 1985, č. 15, s. 3
 • Ballová, Ľubica – Lippoldová, Viera: Po rozhlasovej žatve
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 7, s. 8
 • Early European Chamber Music
  1980 Hudobný život, Bratislava roč. 12, 1980, č. 24, s. 5
  (Musica aeterna, Bratislava)
 • Jacz, Ľudovít – Slovák, Leopold – Mikola, Marián – Ballová, Ľubica: Rozhlasová žatva 1979
  1980 Rozhlas, Bratislava 1980, č. 11, s. 10 – 11
 • Ballová, Ľubica: K šesťdesiatke Jána Albrechta
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 2, s. 7
 • Bydgošť 1972
  1972 Hudobný život, Bratislava roč. 4, 1972, č. 21, s. 6
 • Beethovenovský výskum pokračuje
  1971 Hudobný život, Bratislava roč. 3, 1971, č. 12, s. 7
 • O Beethovenovej hudbe v Bratislave
  1970 Slovenská hudba, Bratislava roč. 14, 1970, č. 2 – 3, s. 55 – 64
 • Budovanie hudobného oddelenia SNM
  1967 Múzeum. Študijný a informačný materiál, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 12, 1967, č. 3, s. 9 – 11
 • Ballová, Ľubica: Imre Hajmássy
  1965 Slovenská hudba, Bratislava roč. 9, 1965, č. 6, s. 260


« späť na zoznam Aktualizované: 17. 02. 2020