Profil osobnosti

Foto: Marianna Bárdiová Zdroj: Archív Hudobného centra

Marianna Bárdiová

15. 8. 1951 Rimavská Sobota

muzikológia, hudobná história, publicistika, editor, hudobná dramaturgia
pedagóg – hudobnoteoretické predmety

Bio

Bio

1969
SVŠ Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci
1973
Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici (slovenský jazyk a literatúra, hudobná výchova)
1974 – 2008
Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici (odborná pracovníčka pre hudbu, vedúca, riaditeľka)
1985
Filozofická fakulta UK v Bratislave (hudobná veda), 1986 titul PhDr. (Prof. PhDr. Jozef Kresánek, DrSc., školiteľ)
1994 – 1997
externá pedagogička hudobnoteoretických predmetov na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici
1997 – 1998
externá pedagogička na Katedre hudobnej a estetickej výchovy Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici
2006 – 2007
externá pedagogička na Katedre ekomuzeológie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Belu v Banskej Bystrici
2007
titul PhD., dizertačná práca Vzťah muzeológie a muzikológie na Ústave hudobnej vedy SAV (školiteľka PhDr. Jana Lengová, CSc.)
2008 – 2017
pedagogička hudobnoteoretických predmetov na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici
2011 – 2014
vedecká pracovníčka Ústavu hudobnej vedy SAV

V oblasti výskumu sa zameriavala na regionálnu hudobnú historiografiu od 19. storočia so špecializáciou na obdobie rokov 1918 – 1938, vojenskú hudbu, ako aj na metodiku hudobno-múzejnej práce, múzejnú pedagogiku a hudobnú muzeológiu. Venovala sa odbornej scenáristickej, recenzentskej, publicistickej, zostavovateľskej a edičnej činnosti, dramaturgii a koncepciám podujatí, organizačnej a moderátorskej práci. Aktívne sa podieľala na rozvoji hudobného života v Banskej Bystrici. Ročne koncepčne, obsahovo a organizačne pripravila 10 – 15 hudobných a kultúrnych podujatí pre návštevníkov v múzeu, ale aj pre širokú verejnosť, najmä v meste Banská Bystrica, Brezno, v obciach regiónu (Tajov, Podkonice, Selce, Slovenská Ľupča, Horná Lehota, Podbrezová, Horná Mičiná, Badín, Rimavská Píla, Čerenčany a i.) ako aj v Bratislave, Liptovskom Mikuláši, Spišskej Novej Vsi, Starom Smokovci, vo Viedni, Budapešti, Karlsruhe a ďalších mestách a obciach. Realizovala prednášky, besedy s umelcami, nekonvenčné vyučovacie hodiny v múzeu, príhovory na vernisážach výstav a úvodné príhovory na podujatiach múzea; autorsky sa podieľala na príprave koncepcie a dramaturgie ako aj organizácii a moderovaní seminárov, sympózií, konferencií, koncertov a iných umeleckých kombinovaných programov. Prednášky sa venovali predovšetkým skladateľským osobnostiam spätých s Banskobystrickým regiónom (Anton Július Hiray, Ján Egry, Ján Levoslav Bella, Viliam Figuš-Bystrý, Ján Móry, Andrej Očenáš, Ján Cikker, Tibor Andrašovan, Zdenko Mikula) alebo tematickým okruhom (Slovenské národné povstanie v hudbe, Hudobný život v Banskej Bystrici od 19. storočia, Hudobné a literárne tradície Banskej Bystrice a regiónu, Hudobný romantizmus a skladatelia Banskej Bystrice a regiónu, Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici). Osobitnou skupinou podujatí boli špecializované vyučovacie hodiny v múzeu pre základné a stredné školy, ako aj pre marginalizované skupiny návštevníkov (aktívne zložky muzikoterapie a arteterapie) a metodické dni pre učiteľov základných škôl. Pri realizácii konferencií a programov spolupracovala s viacerými inštitúciami, ako sú Zväz slovenských skladateľov, Slovenská hudobná únia, Slovenská filharmónia, Ústav hudobnej vedy SAV, Hudobný fond, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava, Matica slovenská (Archív literatúry a umenia) a Divadelný ústav, Bratislava.

Spolupracovala so Slovenským rozhlasom – Rádio Devín (relácie: Ars musica, Akcenty, Rezonancie, Musica vocalis, Zvonkohra), Rádio Regina Banská Bystrica (relácie: Ars fórum, Príbehy z múzea, U nás doma), Štúdio Banská Bystrica, Rádio Regina Bratislava (relácia Zrkadlenie), Štúdio Kontakt, Rádio Rock FM (relácia Bedeker), Rádio Burgenland Viedeň, Rádio Ľubľana, s Československým rozhlasom – Štúdio Banská Bystrica (relácia Hudobné spravodajstvo), Stanica Devín (relácia Hlas hudby, hlas mieru), Rádiom Okey, Rádiom Elán, Rádiom Lumen a Rádiom Twist.

V rokoch 1991 – 2001 bola predsedníčka správnej rady a správkyňa Nadácie Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici, 2000 – 2013 bola členkou správnej rady Nadácie Jána Cikkera. Absolvovala viaceré študijné cesty a pobyty v Maďarsku, Bulharsku, Rakúsku, Poľsku a Nemecku. Získala viaceré ocenenia: Bronzový odznak Mesta Banská Bystrica (1983), Čestné uznanie Komisie kultúry ONV v Banskej Bystrici (1989), Pamätnú plaketu mesta Liptovský Mikuláš pri príležitosti 160. výročia narodenia Jána Levoslava Bellu (2003), Cenu Kvet kultúry a umenia Banskobystrického samosprávneho kraja (2009), Medailu Milana Rastislava Štefánika II. stupňa, ktorú udelila Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, pri príležitosti 65. výročia skončenia 2. svetovej vojny, za propagáciu ideí SNP a humanizmu v hudbe, Medailu predsedu vlády pri príležitosti 65. výročia skončenia 2. svetovej vojny za propagáciu ideí SNP a humanizmu v hudbe (2010).

Bibliografia

 • PETRÁNOVÁ, Martina – BÁRDIOVÁ, Marianna: Marianna Bárdiová: Táto kniha je mojou temer celoživotnou prácou
  [o monografii Jána Móryho, rozhovor]
  2014 Tatranský dvojtýždenník, Vysoké Tatry roč. 25, 2014, č. 9 (30. 4.), s. 8 – 9
 • URSÍNYOVÁ, Terézia: Spriaznení s hudbou
  [recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]
  2014 Knižná revue, Bratislava roč. 24, 2014, č. 14 – 15, s. 11
 • BORGUĽOVÁ, Jana: Ján Móry – tatranský skladateľ a hotelier
  [recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]
  2014 In: www.noveslovo.sk
  Slovo, Bratislava 2014, č. (8. 5.)
  (Občianske združenie Klub Nového slova)
 • Tatranský skladateľ a hotelier
  Zásadný prínos do hudobno-historickej literatury [recenzia monografie Marianny Bárdiovej o Jánovi Mórym]
  2014 In: http://operaplus.cz
  Internetový portál Opera Plus Hudba + Tanec, Praha 2014
 • SNOPKOVÁ, Blanka – ALBERTOVÁ, Henrieta – KLIMOVÁ, Anna: Marianna Bárdiová
  2010 Osobnosti Banskej Bystrice na začiatku tretieho tisícročia. Edícia: Fenomén osobnosti. Zv. 4, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2010
  (286 s., 1. vyd.)
 • ŠOVČÍKOVÁ, Darina: Marianna Bárdiová
  2002 Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002
  (257 s., 1. vyd.)
 • Marianna Bárdiová
  2001 Kto je kto v Novohrade 1999 – 2000, Vydavateľstvo Ipeľ, Praha 2001, s. 22 – 23
  (188 s., 1. vyd.)
 • Červená, Ľudmila: Marianna Bárdiová
  1997 Hudobné salóny v Banskej Bystrici, 15. – 22. 3. 1997. Programový bulletin, Banská Bystrica 1997
 • MELICHER, Alexander: Marianna Bárdiová
  1988 25 rokov stredoslovenskej krajskej pobočky Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov 1963/1988, Krajská pobočka ZSSKU, Banská Bystrica 1988
 • Personálna bibliografia
 • Knižné monografie
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.) a kol.: Malachov – živé striebro medzi medenou Bystricou a zlatou Kremnicou
  Monografia obce
  2019 Obec Malachov 2019
  (559 s., 1. vyd., faksimile, fotografie (prevažne farebné), grafy, mapy, nákresy, noty, portréty, tabuľky, autori fotografií a nákresov: Miroslav Bárdi... [et al.])
 • STRENÁČIKOVÁ, Mária: Konzervatórium Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici 1992 – 2017
  25 rokov – desiatky pedagógov – stovky žiakov – tisícky vystúpení
  2017 Banská Bystrica 2017
  (237 s., 1. vyd., faks., fotogr., tab., fotografie: Marianna Bárdiová, Róbert Ragan, Pro-Konzervatórium, neinvestičný fond)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna a kol.: Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril
  [Zdenko Mikula (1916 – 2012). I loved living and working.]
  2015 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2015
  (162 s., 1. vyd., monografia pri príležitosti 100. výročia narodenia hudobného skladateľa Zdenka Mikulu v roku 2016)
 • Ján Móry (1892 – 1978). Tatranský skladateľ a hotelier
  2013 Slovenská muzikologická asociácia, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2013
  (264 s., 1. vyd.)
 • kol.: Banská Bystrica
  Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 2. Ed. BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – DARULOVÁ, Jolana
  2001 Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2001
  (272 s., 1. vyd.)
 • Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica. 25 rokov
  1994 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1994
  (64 s., 1. vyd.)
 • Štúdie (kapitoly v knihách, slovníkové heslá, vedecké články)
 • Turčín Poničan v hudobnom stvárnení Jána Cikkera
  2018 Poniky. Monografia obce. PECNÍK, Marcel – LUPTÁKOVÁ, Vladimíra (ed.) a kol., Banská Bystrica 2018, s. 215 – 216
  (240 s., 1. vyd., TaKPRo, s. r. o., Banská Bystrica v spolupráci s Agentúrou MP, s. r. o., Banská Bystrica pre Obec Poniky, faksimile, fotografie, mapy, tabuľky, dejiny obce, regionálna geografia, spoločenský život, kolektívna monografia)
 • Béla Bartók a Poniky
  2018 Poniky. Monografia obce. Pecník, Marcel – Luptáková, Vladimíra (ed.) a kol., Banská Bystrica 2018, s. 212 – 215
  (240 s., 1. vyd., TaKPRo, s. r. o., Banská Bystrica v spolupráci s Agentúrou MP, s. r. o., Banská Bystrica pre Obec Poniky, faksimile, fotografie, mapy, tabuľky, dejiny obce, regionálna geografia, spoločenský život, kolektívna monografia)
 • Zdenko Mikula (1916 – 2012). Rád som žil a tvoril
  2017 PAZÚRIK, Milan – KOLOŠTOVÁ, Marianna (ed.): Cantus Choralis Slovaca. Zborník materiálov z XII. medzinárodného sympózia o zborovom speve v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2017, s. 13 – 25
  (300 s., 1. vyd., Belianum. Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici)
 • Hudobné múzejníctvo a hudobná muzeológia na Slovensku v premenách času
  2017 ŠVÁČOVÁ, Soňa (ed.): Museologica literaria. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, 15. júna 2017 v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Zväz múzeí na Slovensku, Banská Bystrica 2017, s. 29 – 39
  (144 s., 1. vyd.)
 • Klavír v živote a tvorbe Jána Cikkera
  2016 STRENÁČKOVÁ, Mária ml. (ed.): Klavírne diela slovenských skladateľov, Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2016, s. 5 – 24
  (142 s., 1. vyd.)
 • Ján Levoslav Bella v kontexte cyrilometodskej tradície
  2016 BANÁRY, Boris a kol.: Hudobné kontexty, Žilinská univerzita v Žiline, Žilina 2016, s. 35 – 61
  (325 s., 1. vyd.)
 • Oživovanie sakrálnej hudby v súčastnosti [Reviving sacral music in the present]
  2015 GLOCKOVÁ, Mária (ed.): Musica Sacra. Zborník zo sympózia Sakrálna hudba a dnešok (5. apríla 2014, Koncertná sála FMU Akadémie umení, Banská Bystrica), Fakulta múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2015, s. 5 – 32
  (162 s., 1. vyd.)
 • Tibor Andrašovan [Heslo]
  2015 PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica 2015
 • Ján Levoslav Bella [Heslo]
  2015 PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica 2015, s. 54 – 55
 • Zdenko Mikula [Heslo]
  2015 PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 2., Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica 2015, s. 68 – 69
 • Hudobná muzeológia z pohľadu muzikologického diela Jozefa Kresánka
  2013 URBANCOVÁ, Hana (ed.): Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 4 (30), 2013, č. 2, s. 224 – 234
 • Hudobná muzeológia a jej postavenie v systematike muzeológie a muzikológie
  STRENÁČIKOVÁ, Mária (ed.): Horizonty umenia. Zborník z vedeckej webovej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa uskutočnila 1. – 31. októbra 2013
  2013 Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2013
  (42 s., 1. vyd. a CD-ROM, elektronický zborník)
 • Cikkerova pozostalosť z pohľadu hudobnej muzeológie
  2012 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 38, 2012, č. 1, s. 106 – 120
 • Banskobystrická spoločnosť pred sto rokmi a dnes
  2012 BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno-spoločenskom kontexte rokov 1889 – 1909 – 2009. Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. októbra 2009. Časopis Stredné Slovensko 12 (2012), Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2012, s. 145 – 150
  (Banskobystrický samosprávny kraj, Banskobystrická spoločnosť – Klub priateľov Stredoslovenského múzea)
 • Anton Július Hiray: Civitatis Neosoliensis Militare Marsch [Heslo]
  2012 PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica 2012, s. 48
 • Svetozár Stračina [Heslo]
  2012 PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica 2012, s. 99 – 100
 • Pedagógovia ako vzor korektného vzťahu
  2012 Očenášová-Štrbová, Slavomíra (ed.): Svedectvá o čase. Zborník príspevkov k 20. výročiu založenia univerzity, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2012, s. 91 – 98
 • Ján Móry [Heslo]
  2012 PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica 2012, s. 86 – 87
 • Ján Egry [Heslo]
  2012 PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica 2012, s. 70
 • Ján Cikker [Heslo]
  2012 Pelikánová, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica 2012, s. 68 – 69
 • Viliam Figuš-Bystrý [Heslo]
  2012 PELIKÁNOVÁ, Jana (ed.): Pamätihodnosti mesta Banská Bystrica 1., Mesto Banská Bystrica, Banská Bystrica 2012, s. 65 – 66
 • Piesne Jána Móryho (1892 – 1978) na Thákurove básne
  2011 URBANCOVÁ, Hana (ed.): Musicologica Slovaca, Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava roč. 2 (28), 2011, č. 2, s. 230 – 250
 • DRUGOVÁ, Zuzana – BÁRDIOVÁ, Marianna: Využitie počítačových a audiovizuálnych technológií pri tvorbe zvukového sprievodcu stálou expozíciou v Matejovom dome
  2011 MAJCHROVIČOVÁ, Viera – ŠULLOVÁ, Zuzana (ed.): Informačno-komunikačné technológie. Využitie v prezentačnej činnosti múzeí. Zborník príspevkov z konferencie, Banská Štiavnica, 12. – 13. októbra 2011, Slovenské technické múzeum v Košiciach, Slovenské národné múzeum, Zväz múzeí na Slovensku, Košice, Banská Bystrica 2011, s. 68 – 80
 • Pocta Zdenkovi Mikulovi
  2011 PAZÚRIK, Milan (ed.): Zdenko Mikula. Zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, konaného v Štátnej vedeckej knižnici v roku 2006, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2011, s. 6 – 14
 • Piesňová tvorba Viliama Figuša-Bystrého
  2009 BÁRDIOVÁ, Marianna – ZEMKO, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 1. Zborník z muzikologickej konferencie, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Akadémia umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2009, s. 73 – 105
  (konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-interpretačného seminára, konaného 12. októbra 2009 v Banskej Bystrici)
 • Uplatnenie hudobnej muzeológie pri záchrane, ochrane a sprístupňovaní kultúrneho dedičstva
  2009 DRLIČKOVÁ, Dana (ed.): Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí. Zborník z 27. seminára hudobných knihovníkov, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 2009, s. 19 – 33
 • Aktuálne otázky múzejnej pedagogiky
  2008 Krišková Zdena (ed.): Múzeum a muzeológia – ich determinanty a perspektívy v kontexte súčasného sveta. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, ktorá sa uskutočnila 11. – 12. júna 2008 v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2008, s. 90 – 104
 • Zástoj vojenskej hudby v kultúrno-spoločenskom živote Banskej Bystrice v rokoch 1918 – 1938
  2007 BAJGAROVÁ, Jitka (ed.): Vojenská hudba v kultuře a historii českých zemí. Sborník ze stejnomenné mezinárodní konference, konané 28. – 30. 4. 2005 v Praze, Etnologický ústav AV ČR, Praha 2007, s. 389 – 413
 • Hiray, Anton Július [Heslo]
  2007 Encyclopaedia Beliana. Slovenská všeobecná encyklopédia. Zv. 5. Galb – Hir, Encyklopedický ústav SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2007, s. 668 – 669
 • Ján Móry a bratislavské inscenácie jeho operiet v prvej polovici 20. storočia
  2006 Musicologica Slovaca et Europaea XXIII. Vybrané štúdie k hudobným dejinám Bratislavy, LENGOVÁ, Jana (ed.), Ústav hudobnej vedy SAV, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava 2006, s. 117 – 140
 • Problematika špecializovaných muzeológií na príklade hudobnej muzeológie
  2006 KRIŠKOVÁ, Zdena (ed.): Muzeológia – teória – prax. Zborník príspevkov z muzeologickej konferencie, konanej 20. – 21. septembra 2006, Spoločnosť pre pamiatky, Banská Štiavnica 2006, s. 91 – 107
 • Vzťah muzeológie a muzikológie na získanie vedecko-akademickej hodnosti philosophiae doctor v odbore doktorandského štúdia: 81 vedy o umení v špecializácii: 81-23-9 teória a dejiny hudby, Banská Bystrica 2006
  Autoreferát dizertačnej práce
  2006 Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava 2006
  (44 s., 1. vyd.)
 • Zur Geschichte der Militärmusik (1918 – 1938)
  2006 HABLA, Bernhard (ed.): Alta Musica. Band 25. Kongressbericht Oberwölz/Steiermark 2005, Hans Schneider Verlag, Tutzing 2006
 • Hudobný život a významné osobnosti Banskej Bystrici v minulosti a dnes
  2004 DUKA-ZÓLYOMI, Emese (ed.): Hudobný život a významné osobnosti Slovenska. Zborník materiálov z 19. seminára hudobných knihovníkov, Univerzitná knižnica v Bratislave, Bratislava 2004, s. 79 – 102
 • Očenáš, Andrej [Heslo]
  2004 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 12, Bärenreiter, Stuttgart 2004, s. 1274 – 1275
 • Anton Július Hiray (1770 – 1842) a hudobný život stredoslovenských banských miest
  2003 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 29, 2003, č. 3 – 4, s. 403 – 423
 • Quellen zur Geschichte der Blasmusik in der Slowakei
  Gregor Roletzký und Vojtech Tátoš – zwei bedeutende Blasmusikkomponisten in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Banská Bystrica
  2003 Habla, Bernhard (ed.): Alta Musica. Band 24. Kongressberichte Bad Waltersdorf/Steiermark 2000, Hans Schneider Verlag, Tutzing 2003, s. 11 – 16
 • Jurovský, Šimon [Heslo]
  2003 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 9, Bärenreiter, Stuttgart 2003, s. 1318 – 1319
 • Ján Cikker v prostredí hudobnej kultúry Banskej Bystrice
  2002 CHALUPKA, Ľubomír (ed.): K pocte Jána Cikkera. Zborník z medzinárodnej muzikologickej konferencie Slovenská operná tvorba 20. storočia v európskom kontexte, konanej v rámci festivalu Bratislavské hudobné slávnosti 2001, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Katedra hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, STIMUL, Bratislava 2002
 • Literárne a hudobné múzeum
  2001 Lauková, Oľga (zost.): Knižnica v premenách času 1926 – 2001, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2001, s. 67 – 69
 • Umelec a jeho doba
  2001 BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie. Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera, Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava 2001, s. 5 – 9
  (44 s., 1. vyd.)
 • Duchovná hudba Jána Móryho
  2001 LENGOVÁ, Jana – MATÚŠ, František (ed.): Duchovná hudba v premenách času. Hudobné druhy a žánre. Zborník z muzikologickej konferencie, konanej v dňoch 24. – 25. októbra 2000 v Prešove, Ústav hudobnej vedy SAV, Prešovský hudobný spolok Súzvuk, Bratislava, Prešov 2001, s. 65 – 71
 • Banská Bystrica a osobnosti hudby
  2001 BITUŠÍKOVÁ, Alexandra – DARULOVÁ, Jolana (ed.): Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 2, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2001, s. 119 – 130
 • Poznámky k téme Hudba a astronómia
  2001 GALLOVÁ, Mária – ZIMNIKOVALOVÁ, Beata – ZIMNIKOVAL, Peter (zost.): Astronómia tradične a netradične. Zborník referátov z astronomického seminára konaného pri príležitosti 40. výročia založenia Hvezdárne v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2001, s. 13 – 22
  (Krajská hvezdáreň v Banskej Bystrici)
 • Egry, Ján [Heslo]
  2001 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil. Band 6, Bärenreiter, Stuttgart 2001, s. 126 – 127
 • Špecializované vyučovacie hodiny v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici – typy, zameranie, obsah
  2000 ŠÁŠKYOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum školou a hrou. Zborník príspevkov zo seminára k múzejnej komunikácií, Rudina 2000, Slovenské národné múzeum – Národné múzejné centrum, Bratislava 2000, s. 58 – 63
  (100 s., 1. vyd., Edícia: Malá knižnica muzeologickej literatúry)
 • Türmer in der Mittelslowakei
  2000 Suppan, Armin (ed.): Alta Musica. Band 22. Kongressberich, 6. – 11. Juli 1998 in Banská Bystrica, Hans Schneider Verlag, Tutzing 2000, s. 63 – 79
 • Vežoví trubači na strednom Slovensku s osobitným zameraním na osobnosť Antona Júliusa Hiraya
  2000 Bitušíková, Alexandra (ed.): Banská Bystrica. Historicko-etnologické štúdie. Osobnosti v dejinách mesta. Zv. 1, Inštitút sociálnych a kultúrnych štúdií, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2000, s. 61 – 72
 • Zástoj Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici v hudobnej kultúre Slovenska
  1999 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 25, 1999, č. 4, s. 520 – 530
 • Dickensov a Cikkerov Mr. Scrooge
  1999 BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Mister Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera, Štátna opera v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1999, s. 22 – 29
 • Hudobno-múzejný pohľad na zborovú tvorbu Jána Móryho
  1999 Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 1998. Zborník materiálov z III. sympózia o zborovom speve, konanom v dňoch 26. – 28. novembra 1998 v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1999, s. 72 – 77
 • Zbierkový fond Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici z hľadiska hudobnej ikonografie
  1998 MUNTÁG, Emanuel (ed.): Ikonografiká v hudobnej historiografii. Zborník referátov prednesených na seminári v Dome hudobných umelcov v Dolnej Krupej, 14. – 15. marca 1997, Slovenská národná skupina IAML, Martin 1998, s. 33 – 35
 • Tri básne Mikuláša Kováča ako inšpirácia troch hudobných diel
  1998 Borguľová, Jana (ed.): Mikuláš Kováč. Zborník materiálov z vedeckej konferencie v Banskej Bystrici, 21. mája 1998, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1998, s. 43 – 50
 • Ján Móry [Heslo]
  1998 JURÍK, Marián – ZAGAR, Peter (ed.): 100 slovenských skladateľov, Národné hudobné centrum, Bratislava 1998, s. 195 – 198
 • Musikikonographie in der Lutherbibel
  1997 Kuret, Primož (ed.): Glasba in likovna umetnost / Musik und bildende Kunst. Zborník z konferencie konanej v Ľubľane, 23. – 26. apríla 1996, v rámci festivalu Slovenski glasbeni dnevi, Festival Ljubljana, Ľubľana 1997, s. 153 – 162
 • Zborová tvorba Jána Cikkera
  1997 Pazúrik, Milan (ed.): Cantus Choralis Slovaca 1996. Zborník materiálov z II. sympózia o zborovom speve, konanom v dňoch 21. – 23. novembra v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1997, s. 81 – 86
 • Hudobná kultúra Banskej Bystrice v rokoch 1918 – 1938
  1996 DARULOVÁ, Jolana (zost.): Banská Bystrica – sociokultúrne obrazy a portréty. Zborník príspevkov z odbornej konferencie Taká bola Banská Bystrica. Edícia: Acta Universitatis Mathiae Belii č. 2, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1996, s. 73 – 79
 • Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, jeho zástoj a perspektíva v rozvoji kultúry a umenia mesta a regiónu
  1995 VESELOVSKÝ, Rudolf (zost.): Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici. Zborník príspevkov z konferencie konanej 24. mája 1995 v Banskej Bystrici, Park kultúry a oddychu, Banská Bystrica 1995, s. 19 – 23
 • Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici a umelecká výchova
  1995 Langsteinová, Eva – Červená, Ľudmila (ed.): Ako ďalej v hudobnej výchove? Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 15. septembra 1994, Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1995, s. 214 – 221
 • Hudobný život v Banskej Bystrici v rokoch 1918 – 1938
  1994 MUNTÁG, Emanuel (ed.): Hudobný archív 12, Matica slovenská, Martin 1994, s. 116 – 137
 • Hudobná kultúra Zvolena (1243 – 1990)
  1993 Vaníková, Viera (zost.): Zvolen v minulosti a prítomnosti. Monografia k 750. výročiu obnovenia mestských práv, Vydavateľstvo Gradus, Mesto Zvolen, Martin, Zvolen 1993, s. 223 – 232
 • Prierez životom a tvorbou Jána Móryho
  1992 MAŽÁRIOVÁ, Taťjana (zost.): Ján Móry. Zborník referátov zo sympózia, ktoré sa uskutočnilo v rámci podujatí k 100. výročiu narodenia skladateľa v Banskej Bystrici v dňoch 21. – 22. mája 1992, Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii, Literárne a hudobné múzeum, Bratislava, Banská Bystrica 1992, s. 25 – 33
  (72 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci, Bárdiová, Marianna, zodp. redaktor)
 • Odraz vzťahu muzeológie a muzikológie v názoroch slovenských a českých teoretikov
  1988 BÁRDIOVÁ, Marianna – BUGALOVÁ, Edita (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987, Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1988, s. 29 – 38
 • Spevokol Smetana v Banskej Bystrici (1924 – 1938)
  1987 Hudobný archív 10, Matica slovenská, Martin 1987
  (Oto Řečinský)
 • Dokumentácia súčasnej hudobnej kultúry v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici
  1986 ČÍŽIK, Vladimír (zost.): K problematike dokumentácie súčasného hudobného života na Slovensku. Zborník referátov zo seminára v Bratislave, 13. februára 1986, Slovenské národné múzeum, Slovenský hudobný fond, Bratislava 1986, s. 35 – 41
  (76 s., 1. vyd.)
 • Dokumentácia hudobnej tvorby s tematikou SNP v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici
  1985 BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Slovenské národné povstanie v hudbe. Zborník materiálov z muzikologickej konferencie v Banskej Bystrici, 13. – 14. septembra 1984, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1985, s. 134 – 140
 • Príspevok k problematike bibliografickej činnosti v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici s osobitným zreteľom na oblasť hudby
  1985 KUKUČKOVÁ, Elena (zost.): Informácie a materiály č. 164.3-4. Zborník zo seminára konaného v dňoch 3. – 4. októbra 1984 v Štiavnických Baniach, Matica slovenská, Martin 1985, s. 49 – 54
 • KLIMEŠ, Jan – BÁRDIOVÁ, Marianna: Strojové spracovanie úlohy Odraz SNP v hudbe
  1985 Hudobný archív 8, Matica slovenská, Martin 1985, s. 62 – 68
 • Hudobnodokumentačná a muzikologická práca v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici
  1983 Literárno-hudobné Pohronie. Časopis Literárneho a hudobného múzea, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1983, č. 15, s. 33 – 38
 • Novoobjavené rukopisy Viliama Figuša-Bystrého
  1983 Literárno-hudobné Pohronie. Časopis Literárneho a hudobného múzea, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1983, č. 14, s. 18 – 32
 • Hudobná kritika v Stredoslovenskom kraji v období 1920 – 1980
  1982 Hudobná kritika v Bratislave 1920 – 1980. Hudobné tradície Bratislavy a ich tvorcovia. Zv. 9, Horváthová, Katarína (zost.) – Nováček, Zdenko (ved. tajomník konferencie), Mestský dom kultúry a osvety (MDKO), Bratislava 1982
  (Zborník prác z 9. muzikologickej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci Bratislavských hudobných slávností 1980, 8. – 9.októbra 1980)
 • Možnosť strojového spracovania úlohy Idea SNP v hudbe
  1981 BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Hudba a počítač. Zborník zo seminára v Dolnej Krupej, 22. – 24. apríla 1981, Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1981, s. 35 – 41
 • Editorská činnosť
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – BÁRDI, Miroslav (ed.): Katalóg výtvarných diel
  2016 Banská Bystrica 2016
  (1. vyd.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzejníctvo v Banskej Bystrici v kultúrno-spoločenskom kontexte rokov 1889 – 1909 – 2009
  2012 Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. októbra 2009. Časopis Stredné Slovensko 12 (2012), Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2012
  (186 s., 1. vyd., optický dátový nosič, Banskobystrický samosprávny kraj, Banskobystrická spoločnosť – Klub priateľov Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Zdenko Mikula
  Zdenko Mikula. Zborník príspevkov z odborného seminára k 90. výročiu narodenia Zdenka Mikulu, konaného v Štátnej vedeckej knižnici v roku 2006
  2011 Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2011
  (51 s., 1. vyd.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker. Zborová tvorba / Chormusik
  Compact disc (CD). Music Master Jaroslav Stráňavský
  2011 Nadácia Jána Cikkera, Bratislava 2011
  (12 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – ZEMKO, Ján (ed.): Vznik a vývin umelej piesne na Slovensku od 19. storočia a jej integrácia vo vzdelávacích a prezentačných programoch umeleckého školstva. Zv. 1
  Zborník z muzikologickej konferencie, konanej 20. októbra 2009 a z vokálno-interpretačného seminára, konaného 12. 10. 2009 v Banskej Bystrici
  2009 Katedra vokálnej interpretácie Fakulty múzických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2009
  (205 s., 1. vyd., 1 CD-ROM)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – BIBZA, Peter (ed.): Viliam Figuš-Bystrý: K nám skloň sa, Pane
  Zborové skladby
  2008 Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Park kultúry a oddychu, Banská Bystrica 2008
  (82 s., 1. vyd., 1 zborová partitúra)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Vám lásky sľub skladám. Liebesversprechen. Ján Móry
  Compact disc (CD). Piesňová tvorba Jána Móryho
  2007 Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Matica slovenská, Banská Bystrica, Martin 2007
  (13 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – BOBOVÁ, Mária (ed.): Konvergencie / Die Konvergenzen
  Minulosť a prítomnosť nemecko-slovenských vzťahov na báze historických fondov ŠVK a LHM Banská Bystrica. Katalóg k výstave, 16. októbra – 7. novembra 2007
  2007 Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 2007
  (27 s., 1. vyd., scenár: Marianna Bárdiová – Mária Bôbová)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – LAUKOVÁ, Oľga (ed.): Banská Bystrica a Štátna vedecká knižnica
  2004 Výstava. Wojewódzka Biblioteka Publiczna Opole, Poľsko, september – október 2004, Opole 2004
  (scenár: Marianna Bárdiová – Oľga Lauková)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Egry (1824 – 1908)
  Výstava. Átrium Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, 21. decembra 2003 – 15. januára 2004. 14 panelov
  2003 Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2003
  (Marianna Bárdiová: scenár, výtvarno-grafické riešenie a realizácia)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Viliam Figuš-Bystrý: Tou našou dolinkou
  Zborové skladby
  2003 Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Park kultúry a oddychu, Banská Bystrica 2003
  (64 s., 1. vyd., 1 zborová partitúra)
 • MUNTÁG, Emanuel – BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Viliam Figuš-Bystrý (1875 – 1937)
  Zborník referátov zo seminára, ktorý sa uskutočnil 28. apríla 2000 v rámci 22. ročníka Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici
  2002 Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002
  (68 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Múzeum – domov múz
  Sprievodca po expozícii
  2002 Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002
  (94 s., 1. vyd.)
 • Šípka, Miloslav – Bárdiová, Marianna (ed.): Ľudové hudobné nástroje na Slovensku
  Sprievodca po expozícii
  2002 Literárne a hudobné múzeum, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2002
  (23 s., 1. vyd.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – BLAHYNKA, Miloslav – ZVARA, Vladimír (ed.): Cikkerov svet Tálie
  Katalóg k výstave venovanej nedožitým deväťdesiatym narodeninám hudobného skladateľa Jána Cikkera. Bratislavský Hrad, Vernisáž, 9. augusta 2001
  2001 Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Nadácia Jána Cikkera, Divadelný ústav, Bratislava 2001
  (44 s., 1. vyd., scenár: Marianna Bárdiová – Miloslav Blahynka)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ladislav Bárdi: Moje svety
  Zbierka veršov
  2001 Vydavateľstvo Trian, Banská Bystrica 2001
  (82 s., 1. vyd.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – FUDRA, Igor – ŽABKOVÁ, Soňa – TROLIGOVÁ, Zlata – ŠÍPKA, Miloslav (zost.): Sprievodca po fondoch Literárneho a hudobného múzea
  2001 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 2001
  (1. vyd.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.) : Múzeum – domov múz
  Malá stála literárna a hudobná expozícia Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici. Vernisáž, 21. decembra 1999
  1999 Reinštalácia expozície in: nové priestory Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici v budove Štátnej vedeckej knižnice, Lazovná 9, Banská Bystrica. Vernisáž, 22. apríla 2003 (trvanie do roku 2013). Sprievodca po expozícii, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1999
  (Marianna Bárdiová: scenár Historického salónu, spoluautorka scenára Literárneho salónu, hlavná editorka a koordinátorka celej expozície, ďalší autori, scenár: Troligová, Zlata (Literárny salón), Fudra, Igor (Hudobný salón), Žabková, Soňa (Bábkarský salón)
 • Bárdiová, Marianna (ed.): Mister Scrooge a operná tvorba Jána Cikkera
  Zborník zo seminára konaného pri príležitosti premiéry inscenácie opery Mr. Scrooge v Štátnej opere v Banskej Bystrici 19. decembra 1997
  1999 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1999
  (56 s., 1. vyd.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – BÁRDI, Miroslav (ed.): Miroslav Bárdi. Maľba a kresba
  Autorský katalóg
  1999 Vydavateľstvo Trian, Banská Bystrica 1999
  (28 s., 1. vyd.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Len ty, jediná. Ja, du allein. Operetné melódie Jána Móryho
  Compact disc (CD). Music Master Jaroslav Stráňavský
  1997 Banská Bystrica 1997
  (14 skladieb, 1. vyd., Marianna Bárdiová: editor, notes, producent)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker (1911 – 1989), skladateľ a človek
  Putovná monografická výstava v slovenskom a nemeckom jazyku. 34 panelov. Vernisáž, 5. októbra 1996 pri premiére inscenácie opery Vzkriesenie v Opere Slovenského národného divadla v Bratislave
  1996 V ďalších rokoch inštalovaná aj v LHM BB, v Štátnej opere v Banskej Bystrici, v ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici, v Slovenskom inštitúte v Berlíne, od 1. – 15. 3. 2001 do 31. 3. 2001 vo Foyer Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Bratislava 1996
  (od 15. júna 2001 – januára 2002 v Slovenskom inštitúte v Budapešti, v Tót Komlóši a Békešskej Čabe, koncepcia a organizácia: Marianna Bárdiová, scenár: Marianna Bárdiová – Vladimír Zvara)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Svetový vynálezca Jozef Murgaš
  Výstava. Budova bývalej obecnej školy v Tajove, 1994
  1994 Tajov 1994
  (Marianna Bárdiová – Mária Lásková: scenár malej expozície)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Osud a ideál
  Putovná výstava. Banská Bystrica, 1993, Literárne a hudobné múzeum
  1993 Banská Bystrica 1993
  (scenár: Boris Banáry, výstava sa konala v rámci Roka Jána Levoslava Bellu 1993)
 • Bárdiová, Marianna (ed.): Život plný hudby
  Výstava venovaná 100. výročiu narodenia Jána Móryho, Banská Bystrica, máj 1992, Literárne a hudobné múzeum
  1992 Putovná výstava, inštalovaná viackrát – Opera Slovenského národného divadla, Bratislava, Spišská Nová Ves, Karlsruhe – Zámok Durlach, Budapešť, Šalgótarján, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1992
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár, organizácia, ďalší autori: Renáta Klementová – Štefan Pleva)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Cikker (1911 – 1989), život a dielo
  Banská Bystrica, jún 1991, Literárne a hudobné múzeum
  1991 Putovná výstava, viackrát inštalovaná na Slovensku, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1991
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár)
 • Bárdiová, Marianna (ed.): Ľudové hudobné nástroje pastierov
  Banská Bystrica, jún 1990, Dom kultúry
  1990 Banská Bystrica 1990
  (Marianna Bárdiová: scenár, organizácia)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Divadlo Jozefa Gregora Tajovského jubilujúce
  Banská Bystrica, november, 1989, Literárne a hudobné múzeum
  1989 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1989
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár a výtvarná realizácia opernej časti, Renáta Klementová: scenár a výtvarná realizácia činohernej časti)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – BUGALOVÁ, Edita (zost.): Hudba a počítač
  Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, ktorý sa uskutočnil v Dolnej Krupej, 18. – 19. júna 1987
  1988 Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1988
  (136 s., 1. vyd.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Pastierske ozveny
  (Ľudové hudobné nástroje pastierov). Katalóg k výstave, Banská Bystrica, júl 1988, Literárne a hudobné múzeum
  1988 Banská Bystrica 1988
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Domovina moja. Tibor Andrašovan
  Výstava k 70. narodeninám skladateľa. Banská Bystrica, máj 1987, Literárne a hudobné múzeum
  1987 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1987
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, scenár, organizácia)
 • Bárdiová, Marianna (ed.): Pavol Tonkovič
  Expozícia v Pamätnej izbe Pavla Tonkoviča v Podkoniciach
  1986 Podkonice 1986
  (5 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: libreto expozície, Ľudmila Červená: scenár expozície)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): SNP v hudbe
  Zborník z vedeckej konferencie, Banská Bystrica, 13. – 14. septembra 1984
  1985 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1985
  (156 s., 1. vyd.)
 • Bárdiová, Marianna (zost.): Slovenské národné povstanie v hudbe
  Katalóg hudobných diel s tematikou SNP
  1985 Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1985
  (143 s., 1. vyd.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): SNP v hudbe
  Výstava pri príležitosti 40. výročia SNP, Banská Bystrica, september 1984, Literárne a hudobné múzeum
  1984 Banská Bystrica 1984
  (16 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto, organizácia, ďalší autori, scenár: Eva Michalová, Drahomíra Dubovcová, Bedrich Schreiber, ml.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Trávníčkovo kvarteto
  Výstava k 10. výročiu umeleckého telesa, Banská Bystrica, november 1983, Literárne a hudobné múzeum
  1983 Banská Bystrica 1983
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto a scenár, organizácia)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Ján Levoslav Bella (1843 – 1936)
  Katalóg k výstave. Banská Bystrica, september 1983, Literárne a hudobné múzeum
  1983 Putovná výstava, inštalovaná počas osláv 140. výročia narodenia Jána Levoslava Bellu v Liptovskom Mikuláši, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1983
  (15 s., 1. vyd., s. n., Marianna Bárdiová: scenár, organizácia, realizácia, ďalší autori, scenár: Ľudmila Červená)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna – KLEMENTOVÁ, Renáta (zost.): Február v umení
  Katalóg k výstave
  1983 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1983
  (11 s., 1. vyd., s. n.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Čakaj ma, Horehronie (Ján Cikker, Andrej Očenáš, Zdenko Mikula)
  Putovná výstava. Banská Bystrica, september 1981, Literárne a hudobné múzeum
  1981 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1981
  (scenár: Marianna Bárdiová – Vladimír Čížik)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Hudba a počítač
  Zborník zo seminára k rezortnej výskumnej úlohe Centrálna evidencia zbierkových predmetov hudobnej povahy v múzeách SSR č. 534-32-1-11, Dolná Krupá, Dom slovenských skladateľov, 22. – 24. apríla 1981
  1981 Dom techniky Československej vedecko-technickej spoločnosti, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1981
  (103 s., 1. vyd.)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Výrobcovia ľudových hudobných nástrojov
  Banská Bystrica, október 1980, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica. Putovná výstava v spolupráci s Liptovským múzeom Liptovský Hrádok a Slovenským národným múzeom, Bratislava
  1980 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1980
  (Marianna Bárdiová: výber exponátov za Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica a organizácia)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Pozvanie do divadla. 20 rokov Krajského bábkového divadla v Banskej Bystrici
  Experimentálna výstava (živé exponáty, dramatizácie). Vernisáž, 3. novembra 1980, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  1980 Banská Bystrica 1980
  (Marianna Bárdiová: ideový zámer, organizácia, ďalší autori, scenár: Ľudmila Červená – Jozef Mokoš)
 • Bárdiová, Marianna (ed.): Ozveny z povstaleckých hôr
  Experimentálna výstava (zvuk ako exponát). Banská Bystrica, september 1979, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  1979 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1979
  (scenár: Marianna Bárdiová – Ľudmila Červená)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): 30 rokov Učiteľského spevokolu Hron
  Výstava. Vernisáž, 30. novembra 1979, Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica
  1979 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1979
  (scenár a realizácia: Marianna Bárdiová – Dáša Dubovcová)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (ed.): Hudba v Banskej Bystrici
  Katalóg k výstave. Výstavný priestor Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici, december 1978
  1978 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1978
  (13 listov v prebale, Marianna Bárdiová: ideový zámer, libreto a scenár k 2. časti 1918 – 1978, Eva Michalová – Ľudmila Červená: scenár k 1. časti stredovek – 1918)
 • BÁRDIOVÁ, Marianna (zost.): Ján Cikker
  Personálna bibliografia
  1976 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1976
  (76 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)
 • Bárdiová, Marianna – Červená, Ľudmila (zost.): Literárno-hudobné Pohronie č. 10
  Zborník z osláv 100. výročia narodenia Viliama Figuša-Bystrého, Banská Bystrica 1975
  1975 Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica 1975
  (29 s., 1. vyd., Edícia: Naši rodáci)
 • Bárdiová, Marianna (ed.): Slovenské národné povstanie v hudbe
  Katalóg k výstave. Výstavný priestor v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici, október 1974
  1974 Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 1974
  (18 s., 1. vyd., Marianna Bárdiová: scenár, Jozef Pantlík: libreto)
 • Umelecká kritika a publicistika
 • Ján Móry – Spod bystrických veží pod tatranské štíty
  2019 LUKÁČOVÁ, Alžbeta (zost.): Ján Móry: Slečna vdova. Bulletin k premiére, Štátna opera v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2019, s. 8 – 16
  (23 s., 1. vyd., december 2019)
 • Prínosná knižná publikácia Historické organy stredného Gemera
  Recenzia monografie
  2017 (27. 3.) In: http://operaslovakia.sk/prinosna-knizna-publikacia-historicke-organy-stredneho-gemera
  2017 (27. 3.)
 • Slovenská pieseň
  2017 Harmonia Seraphica 2017
  (Notes CD Slovenská pieseň. Mužské zbory. Danubius Octet Singers. Harmonia seraphica, máj 2017)
 • Potme cítim, dotýkam sa tmy
  Životné jubileum Ing. Marcela Lalkoviča, CSc.
  2015 Múzeum, Bratislava roč. LXI, 2015, č. 2, s. 45 – 46
 • Tatranský skladateľ a hotelier
  2014 Magazín Slovensko, Matica slovenská, Martin roč. 36, 2014, č. 1, s. 36 – 37
 • Anton Július Hiray: Civitatis Neosoliensis Militare Marsch
  (Pochod občanov mesta Banská Bystrica)
  2012 Radničné noviny mesta Banská Bystrica, Banská Bystrica roč. 6, 2012, č. 7, s. 13
 • Spomienka na Jána Cikkera
  Skladateľova storočnica
  2011 Radničné noviny mesta Banská Bystrica, Banská Bystrica roč. 5, 2011, č. 4, s. 6
 • Vojenská hudba na Slovensku v současnosti
  2011 Informační Zpravodaj Klub absolventů Vojenské konzervatoře – VHŠ Svazu vojáků v záloze ČR, Praha 2011, č. 102, s. 3 – 5
 • Tibor Andrašovan (1917 – 2001)
  Programový bulletin ku koncertu k 10. výročiu jeho úmrtia v Štátnej opere, 5. mája 2011
  2011 Štátna opera v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2011
 • Návrat prof. Jozefa Mistríka do Španej Doliny
  2010 Slovensko roč. 32, 2010, č. 3, s. 38 – 39
 • Študenti konzervatória sa chystajú na súťaž do Španielska
  2009 MY – Banskobystrické noviny, Banská Bystrica roč. 9, 2009, č. 14 (14. 4. – 20. 4.), s. 5
 • O čom rozpráva vojenská uniforma. Z múzejných zbierok
  [Vojenský kapelník Ľudovít Adamčík]
  2008 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 9, 2008, č. 3, s. 4
 • Vojaci v zajatí – ľahkonohej múzy
  [Vojenský kapelník Emanuel Kaláb a jeho hudobno-divadelné produkcie]
  2008 Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, Banská Bystrica roč. 6, 2008, č. 3, s. 8
 • Keď sa ešte papier vyrábal ručne a písmená sa vyrezávali
  [O Lutherovej Biblii z roku 1555]
  2008 Papier a polygrafia, Bratislava roč. 6, 2008, č. 2, s. 42 – 43
 • Ako vojaci v mestskom parku hudobný altánok stavali
  2008 Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, Banská Bystrica roč. 6, 2008, č. 1, s. 11
 • Múzeum a muzeológia
  Konferencia
  2008 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 54, 2008, č. 4, s. 42 – 43
 • Výtvarný dialóg
  [O výstave Miroslav Bárdi – maľba, Dušan Hutka – socha v Kežmarku]
  2008 Slovenské národné noviny roč. 19 (23), 2008, č. 12, s. 2
 • Pozvánka na výstavu. PhDr. Marianna Bárdiová, PhD.
  2008 Kežmarok, Kežmarok roč. 16, 2008, č. 9, s. 8
 • Zaujímavá výstava v Horehronskom múzeu
  [Miroslav Bárdi. Prelínania. Maľba.]
  2008 Horehronie. Týždenník pre mesto Brezno a obce okresu Brezno, Brezno roč. 16, 2008, č. (14. 10.), s. 4
 • Neznáme piesne Jána Móryho prinášajú radosť
  2008 Kamelot. Banskobystrické radničné noviny, január, Banská Bystrica 2008, s. 10
 • Cena pre Literárne a hudobné múzeum
  [Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2006 za prácu s marginalizovanými skupinami ľudí.]
  2007 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 8, 2007, č. 2, s. 6
 • Ján Móry (Banská Bystrica 10. 7. 1892 – Bratislava 5. 5. 1978)
  [O koncerte BB Band Dixieland & Jazz Band v Starom Smokovci, 10. 7. 2007, z piesňovej tvorby Jána Móryho k 115. výročiu narodenia.]
  2007 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 8, 2007, č. 2, s. 10
 • Muž v múzeu – téma pre rok 2007
  [O odbornom seminári v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici, k 16. ročníku Dní európskeho kultúrneho dedičstva, 26. 9. 2007]
  2007 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 8, 2007, č. 2, s. 11
 • Nemecko–slovenské konvergencie
  [O výstave historických knižných fondov ŠVK a Literárneho a hudobného múzea Banská Bystrica]
  2007 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 8, 2007, č. 2, s. 6
 • Hudobné dedičstvo – zodpovednosť hudobných knihovníkov a múzejníkov
  [O seminári Hudobné dedičstvo vo fondoch knižníc a múzeí. Ochrana a sprístupňovanie v ŠVK 17. – 18. 9. 2007]
  2007 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 8, 2007, č. 2, s. 6
 • Ako láska k operám môže prekonať aj vojenské peripetie
  2007 Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, Banská Bystrica roč. 5, 2007, č. 4, s. 9
 • Keď si Banská Bystrica vojakov bránila
  2007 Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, Banská Bystrica roč. 5, 2007, č. 3, s. 9
 • JUDr. Jaromír Bázlik
  2007 Banskobystrický evanjelik. Časopis Cirkevného zboru ECAV Banská Bystrica, Banská Bystrica roč. 2, 2007, č. 3, s. 12 – 13
 • Osobnosti. (Jevgenij Markovič Iršai)
  2005 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 6, 2005, č. 4, s. 4
 • Banská Bystrica v dielach hudobných skladateľov
  2005 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 6, 2005, č. 3, s. 4
 • Vytiahnuté z depozitára – Vavrínový veniec Viliama Figuša-Bystrého
  2005 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 6, 2005, č. 1, s. 6
 • Viliam Figuš-Bystrý (28. 2. 1875 – 11. 5. 1937)
  2005 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 6, 2005, č. 1, s. 4
 • Les a hudba
  2005 Lesník. Časopis zamestnancov š. p. Lesy SR Banská Bystrica, Banská Bystrica 2005, č. 12, s. 7
 • Aj v prírode sa rodí hudba
  2005 Lesník. Časopis zamestnancov š. p. Lesy SR Banská Bystrica, Banská Bystrica 2005, č. 12, s. 6
 • 35 rokov Literárneho a hudobného múzea
  2004 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 5, 2004, č. 1, s. 1, 4
 • Konferencia o dychovej hudbe
  [Recenzia konferencie IGEB v Rakúsku]
  2004 Hudobný život, Bratislava roč. 36, 2004, č. 9, s. 8 – 9
  (Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, kongres, 8. – 13. júla 2004)
 • Vežoví trubači – predstavitelia svetskej hudby
  2004 Bystrický Permon. Banskobystrická revue pre popularizovanie vedy, umenia a cestovného ruchu, Banská Bystrica roč. 2, 2004, č. 1, s. 5
 • Celoživotné návraty do rodného domu
  Ján Cikker: “Nikdy nepochopím ľudí, ktorí sa domova zrieknu navždy”
  2003 Verejná správa, Bratislava roč. 58, 2003, č. 21, s. 26 – 27
 • Cyklus Osobnosti: Dagmar Rohová-Boksová
  2003 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 4, 2003, č. 3, s. 4
 • Múzeum – domov múz alebo Čo s malým domom, keď je múz veľa?
  2002 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 48, 2002, č. 3, s. 18 – 22
 • Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici
  2002 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 3, 2002, č. 3, s. 6
 • Braňo Hronec
  2002 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 3, 2002, č. 2, s. 4
 • Hommage a Ján Cikker
  2001 Hudobný život, Bratislava roč. 33, 2001, č. 12, s. 5
 • Cyklus Osobnosti. Ján Cikker
  2001 Knižničné noviny. Občasník Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Banská Bystrica roč. 2, 2001, č. 1, s. 4
 • Anketa Zväzu múzeí na Slovensku k súčasnej situácii múzeí
  2000 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 46, 2000, č. 4
  (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, Príloha Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku, roč. 3, č. 4, 2000, s. 1 – 3)
 • O dychovej hudbe medzinárodne
  [14. konferencia IGEB o dychovej hudbe v Rakúsku]
  2000 Hudobný život, Bratislava roč. 32, 2000, č. 10, s. 10
  (Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, konferencia, 17. – 22. 7. 2000)
 • Biblia Martina Luthera z roku 1555
  1999 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 48, 1999, č. 4, s. 40 – 44
 • Jubilejné zamyslenie
  1999 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 45, 1999, č. 3
  (Stredoslovenské múzeum, Banská Bystrica, Príloha Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku, roč. 2, č. 3 (1999), s. 3 – 4)
 • Slovenské národné povstanie v hudbe
  1999 Bojovník roč. 44, 1999, č. 9, s. 7
 • Hudba nestorov. Ján Móry v Spišskej Novej Vsi
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 11, s. 33
 • Bellovský koncert v Liptovskom Mikuláši
  1999 Hudobný život, Bratislava roč. 31, 1999, č. 11, s. 33 – 34
  (Ján Levoslav Bella, koncert Nao Higano, Daniela Varínska, 19. 10. 1999, Liptovský Mikuláš)
 • Literárne a hudobné múzeum Banská Bystrica
  1999 Hudobné udalosti na Slovensku 1999, Národné hudobné centrum, Bratislava 1999, s. 58
 • 13. svetový kongres IGEB v Banskej Bystrici
  1998 Hudobný život, Bratislava roč. 30, 1998, č. 16, s. 8
  (Medzinárodná spoločnosť pre výskum a podporu dychovej hudby, kongres, Banská Bystrica, 6. – 11. 7. 1998)
 • Literárne a hudobné múzeum a jeho prezentácie
  1997 Verejná správa, Bratislava roč. 52, 1997, č. 20, s. 21
 • Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici
  1997 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 46, 1997, č. 2, s. 65 – 66
 • Štefan Moyses a hudba jeho doby v Banskej Bystrici
  1997 Hudobný život, Bratislava roč. 29, 1997, č. 22, s. 10
 • Wittenberská biblia z roku 1555 ako múzejná pamiatka
  1997 DOMOVÁ, Miroslava (zost.): Kniha ’95 – ’96. Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry, Matica slovenská, Martin 1997, s. 62 – 68
  (264 s., 1. vyd.)
 • Neznámy bellovský fond
  1996 Pamiatky a múzeá. Revue pre kultúrne dedičstvo, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 45, 1996, č. 3, s. 65
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)
 • Rokoval Zväz múzeí na Slovensku
  1996 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 41, 1996, č. 2, s. 32 – 33
 • Štvrťstoročnica Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici
  1996 Knižnice a informácie, Matica slovenská, Martin roč. 28, 1996, č. 6, s. 246 – 248
 • Koncert Symfonického orchestra Jána Cikkera v Banskej Bystrici
  1996 Hudobný život, Bratislava roč. 28, 1996, č. 21, s. 2
 • Matematika a hudba
  1995 Literárny týždenník, Bratislava roč. 8, 1995, č. 13, s. 15
 • Z činnosti Zväzu múzeí na Slovensku
  1995 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 40, 1995, č. 1, s. 45
 • Duchovná hudba v Banskej Bystrici
  1995 Hudobný život, Bratislava roč. 27, 1995, č. 1, s. 4
  (Medzinárodná muzikologická konferencia, 19. – 22. októbra 1994 v Banskej Bystrici)
 • “Európer”, nie “venčekár”
  Obzretie sa za Rokom Jána Levoslava Bellu
  1994 Národná osveta, Bratislava roč. 4, 1994, č. 9, s. 28 – 29
  (150. výročie narodenia)
 • Bárdiová, Marianna – Holková, Jana: Poznanie v slove a melódii
  1994 Národná osveta roč. 4, 1994, č. 14, s. 2 – 3
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)
 • Štvrťstoročnica banskobystrického Literárneho a hudobného múzea
  1994 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 39, 1994, č. 4, s. 12 – 13
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)
 • Ján Levoslav Bella
  1993 Pohľady. Štvrťročník Slovákov v Rakúsku, Viedeň roč. 8, 1993, č. 4
 • Múzejná prezentácia trochu inak
  1993 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 38, 1993, č. 4, s. 44
  (Európske kultúrne dni 1993, Karlsruhe)
 • Vznikla Nadácia Jána Levoslava Bellu
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 7
 • Banskobystrickí umelci úspešní v Nemecku
  1993 Hudobný život, Bratislava roč. 25, 1993, č. 12, s. 2
  (Európske kultúrne dni 1993, Karlsruhe)
 • Ján Móry
  1993 Programový bulletin 11. Dní európskej kultúry v Karlsruhe, apríl 1993, Karlsruhe 1993
 • Z činnosti Zväzu múzeí na Slovensku
  1992 Múzeum, Slovenské národné múzeum, Bratislava roč. 37, 1992, č. 3, s. 49 – 50
 • Tatranský skladateľ. Sto rokov od narodenia Jána Móryho
  1992 Lúč roč. 1, 1992, č. 12 (10. 10.), s. 8
 • Múzeum a počítač
  [Recenzia seminára v Banskej Bystrici, 27. – 28. 11. 1991]
  1992 Múzejník. Občasník Zväzu múzeí na Slovensku, marec, Banská Bystrica 1992
 • Bella a dnešok
  Poznámky pred Bellovským výročím (1992)
  1991 Literárny týždenník, Bratislava roč. 4, 1991, č. 36, s. 15
  (Ján Levoslav Bella, 150. výročie narodenia)
 • Splácanie dlhov
  [O odhalení pamätnej tabule na rodnom dome Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici]
  1990 Hudobný život, Bratislava roč. 22, 1990, č. 12, s. 7
 • Fujara s pchi-pcha
  [O hudobných nástrojoch z fondu Pavla Tonkoviča v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici]
  1989 Život roč. 39, 1989, č. 38, s. 53
 • Opera jubilujúca...
  [Hodnotenie ostatných 5 sezón Opery DJGT Banská Bystrica]
  1989 Divadlo Jozefa Gregora-Tajovského 1984 – 1989. Jubilejný bulletin, Banská Bystrica 1989
  (11 s., 1. vyd., Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)
 • Trávníčkovci jubilejne
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 4, s. 4
 • Premiéra v banskobystrickej opere
  [Čárdášová princezná]
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 3, s. 1
  (Emmerich Kálmán, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)
 • Zámocké hry Zvolenské
  Hudobné divadlo
  1988 Hudobný život, Bratislava roč. 20, 1988, č. 17, s. 5
 • Pucciniho Bohéma v DJGT Banská Bystrica
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 14, s. 5
  (réžia: Karel Jernek, dirigent: Miroslav Šmíd, Giacomo Puccini, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)
 • “Va pensiero...” Po premiére Verdiho Nabucca v DJGT v Banskej Bystrici
  1987 Hudobný život, Bratislava roč. 19, 1987, č. 10, s. 5
  (réžia: Peter Dörr, dirigent: Miroslav Šmíd, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)
 • Úspešná bilancia Trávníčkovcov
  1986 Smer roč. 38, 1986, č. 89 (16. 4.), s. 4
  (Trávničkovo kvarteto, Banská Bystrica)
 • K novému naštudovaniu My Fair Lady v Banskej Bystrici
  1986 Hudobný život, Bratislava roč. 18, 1986, č. 18, s. 5
  (réžia: Martin Dubovič, dirigent: Miroslav Šmíd, My Fair Lady, muzikál, hudba: Frederick Loewe, libreto: Alan Jay Lerner, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)
 • Domenico Cimarosa: Tajné manželstvo
  1985 Kultúrno-politický spravodaj Banská Bystrica, Banská Bystrica roč. 7, 1985, č. 11
  (rubrika Kruhu priateľov hudby)
 • Pocta rodákovi
  [Recenzia inscenácie opery Juro Jánošík v DJGT]
  1984 Smer roč. 36, 1984, č. 266 (9. 11.), s. 7
  (Ján Cikker)
 • Po prvý raz na Slovensku. Donizettiho opera Viva La mamma
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 2, s. 5
  (Gaetano Donizetti, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)
 • Donizettiho Viva la mamma po prvý raz na Slovensku
  1984 Hudobný život, Bratislava roč. 16, 1984, č. 2, s. 5
 • Opera je můj život
  [Rozhovor s Jánom Cikkerom]
  1984 Opus musicum, Brno roč. 16, 1984, č. 12, s. 282 – 285
 • Ján Egry
  1984 Kultúrno-politický spravodaj Banská Bystrica, Banská Bystrica 1984, č. 12
  (rubrika Kruhu priateľov hudby)
 • Ôsmy Týždeň novej slovenskej hudobnej tvorby
  Koncert zábavnej hudby
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 5, s. 3 – 4
 • Koncert zábavnej hudby
  [Recenzia koncertu k 8. Týždňu novej slovenskej hudby v Banskej Bystrici]
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 5, s. 3 – 4
 • Nová banskobystrická Traviata
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 4, s. 5
  (Giuseppe Verdi, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica)
 • Pucciniho jednoaktovky v banskobystrickej opere
  1983 Hudobný život, Bratislava roč. 15, 1983, č. 12, s. 5
 • Park kultúry a oddychu v Banskej Bystrici
  1982 Osvetová práca, Obzor, Bratislava roč. 32, 1982, č. 15, s. 28 – 30
 • Život žitý umeniu
  [K 60. narodeninám Jána Hadrabu]
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 19, s. 7
 • Ešte raz o banskobystrickom Faustovi
  Gounodova opera na Zvolenskom zámku
  1982 Hudobný život, Bratislava roč. 14, 1982, č. 16, s. 5
 • Novoobjavené rukopisy Viliama Figuša-Bystrého
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 17, s. 8
 • Hudba a počítač
  [Recenzia seminára v Dolnej Krupej]
  1981 Hudobný život, Bratislava roč. 13, 1981, č. 13, s. 8
 • Hudobná expozícia Ozveny z povstaleckých hôr
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 20, s. 2
  (Literárne a hudobné múzeum, Banská Bystrica)
 • Spevokol Smetana v Banskej Bystrici (1924 – 1938)
  1979 Hudobný život, Bratislava roč. 11, 1979, č. 13, s. 8
 • Dirigent veľkých kvalít
  [K nedožitým 50. narodeninám Vojtecha Adamca]
  1976 Smer roč. 28, 1976, č. 166 (14. 7.), s. 3
 • Na počesť jubilanta
  [O koncerte Andreja Očenáša v Selciach k 65. narodeninám]
  1976 Smer roč. 28, 1976, č. 126 (28. 5.)
 • Vedecké recenzie
 • Alexandra Tauberová – Jarmila B. Martinková: Johann Nepomuk Batka. Auswahl aus der Korrespondenz
  Edícia Musaeum Musicum. Slovenské národné múzeum – Hudobné múzeum, Bratislava 1999. 188 s.
  2000 Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru, Bratislava roč. 26, 2000, č. 4, s. 552 – 554

Ocenenia

 • Cena primátora mesta Banská Bystrica
  2017 za významný prínos a uchovávanie hudobnej histórie a dôstojnú reprezentáciu mesta Banská Bystrica
 • Cena Jozefa Kresánka
  2014 za dlhoročnú muzikologickú, kriticko-publicistickú, prednáškovú a organizátorskú činnosť v prospech rozvoja stredoslovenskej hudobnej kultúry s prihliadnutím na knižnú monografiu Ján Móry
  udeľuje Hudobný fond (Bratislava)


« späť na zoznam Aktualizované: 14. 01. 2020